SŁOWNIK POLSKO-MIĘDZYSŁOWIAŃSKI
POLJSKO-MEDŽUSLOVJANSKY SLOVNIK
ПОЛьСКО-МЕДЖУСЛОВЈАНСКY СЛОВНИК

A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P R S Ś T U V W Y Z Ź Ż


Słownik polsko-międzysłowiański (wspólnego autorstwa Michała Swata i Jana van Steenbergena) zawiera ponad 17 tys. unikalnych słow. Każde słowo w międzysłowiańskim powinno być rozpoznawalne dla (większości) osób znających jeden lub więcej z języków słowiańskich. Ponieważ nad międzysłowiańskim pracuje wiele różnych osób, istnieje jednak możliwość, że nie każde słowo zostało należycie zbadane. Poza tym trzeba pamiętać, że międzysłowiański jest względnie młodym projektem, a jego słownik ciągle się rozwija, co może skutkować tym, że niektórych podstawowych słów brakuje, podczas gdy zawarte są wyrazy rzadko używane.

Jeżeli u rzeczowników odmiana odbywa się nieregularnie (tzn. nie jest tylko kwestią dodawania końcówek do mianownika), dopełniacz jest podany w nawiasach. Wyjątkiem są rzeczowniki na -ok lub -ec, które w deklinacji tracą ruchomą samogłoskę -o- lub -e-. Tak samo jest w przypadku czasowników: kiedy czas teraźniejszy nie wynika jednoznacznie z reguł gramatycznych, forma trzeciej osoby liczby pojedynczej jest podana w nawiasach.

Domyślną pisownią międzysłowiańską jest łacińska. Aby zmienić na cyrylicką lub naukową, wybierz właściwą opcję:     (ponowne ładowanie strony może potrwać parę sekund).

Skróty
adjprzymiotnik
advprzysłówek
conjspójnik
frzeczownik żeński
iczasownik niedokonany
intjwykrzyknik
ivczasownik nieprzechodni
mrzeczownik męskonieżywotny
m animrzeczownik męskożywotny
mvczasownik modalny
n
 
(ang.) rzeczownik;
(msł.) rzeczownik nijakie
pczasownik dokonany
plliczba mnoga
prepprzyimek
pronzaimek
tvczasownik przechodni

a conj a а a , pa па pa ; ~ także a takože а такоже a takože

abażur n abažur абажур abažur m

Abchaz n Abhaz Абхаз Abhaz m anim

Abchazja n Abhazija Абхазија Abhazija

abdykacja n abdikacija абдикација abdikacija f, odkazanje одказанје odkazańje n, odstupjenje одступјенје odstųpjeńje n

abdykować iv abdikovati абдиковати abdikovati i, odstupati одступати odstųpati i, odkazyvati se одказывати се odkazyvati sę i

abecadło n azbuka азбука azbuka f, abeceda абецеда abeceda f

aberracja n odklonjenje одклоньенје odklonjeńje n

ablatyw n ablativ аблатив ablativ m

abolicjonista n abolicionist аболиционист abolicionist m anim

abolicjonizm n abolicionizm аболиционизм abolicionizm

abonament n abonement абонемент abonement m

abonent n abonent абонент abonent m

abonować tv abonovati абоновати abonovati i

aborcja n abort аборт abort m

abrakadabra n abrakadabra абракадабра abrakadabra

absolutnie adv absolutno абсолутно absolutno , popolno пополно popòlno

absolutny adj absolutny абсолутны absolutny , bezuslovny безусловны bezuslovny

absolutyzm n absolutizm абсолутизм absolutizm

absorbować tv absorbovati абсорбовати absorbovati i; (płyn) vpivati впивати vpivati i

absorpcja n absorbcija абсорбција absorbcija , vpivanje впиванје vpivańje

abstrahować tv abstrahovati абстраховати abstrahovati

abstrakcja n abstrakcija абстракција abstrakcija f

abstrakcyjny adj abstraktny абстрактны abstraktny

abstrakt n abstrakt абстракт abstrakt m

absurd n absurd абсурд absurd m

absurdalność n absurdnost абсурдност absurdnosť f

absurdalny adj absurdny абсурдны absurdny

absynt n absint абсинт absint

aby conj aby абы aby , da by да бы da by , že by же бы že by

ach intj a а a , ah ах ah

acha intj aha аха aha

aczkolwiek conj hot, hoti хот, хоти hoť, hoti , ačekoli ачеколи ačekoli , ače аче ače

adagio (muzyka) n adadžo ададжо adadžo n

adamaszek n damast дамаст damast m

adaptacja n adaptacija адаптација adaptacija f, prisposobjenje приспособјенје prisposobjeńje n

adaptować tv adaptovati адаптовати adaptovati

adekwatny adj adekvatny адекватны adekvatny

administracja n administracija администрација administracija f, uprava управа uprava f, upravjenje управјенје upravjeńje n

administracyjny adj administrativny административны administrativny

administrator n administrator администратор administrator m anim, upravitelj управитель upravitelj m anim

admiralicja n admiralstvo адмиралство admiraľstvo n

admirał n admiral адмирал admiral m anim

adopcja n adopcija адопција adopcija f

adoptować tv adoptovati адоптовати adoptovati i

adorator n občudovatelj обчудователь občudovatelj m anim

adorować tv obožati обожати obožati i

adrenalina n adrenalin адреналин adrenalin

adres n adres адрес adres m, adresa адреса adresa f

adresat n adresat адресат adresat m anim

adresować tv adresovati адресовати adresovati i

adwentysta n adventist адвентист adventist m anim

adwokat n advokat адвокат advokat m anim

adwokatura n advokatura адвокатура advokatura

aeronautyczny adj aeronavtičny аеронавтичны aeronavtičny

aeronautyka n aeronavtika аеронавтика aeronavtika , vozduhoplavstvo воздухоплавство vòzduhoplavstvo

afazja n afazija афазија afazija

afekt n privezannost привезанност privęzannosť f

afektywny adj afektivny афективны afektivny

afera n afera афера afera f

Afganistan n Afganistan Афганистан Afganistan

afgański adj afgansky афганскы afgansky

afiks n prirastka прирастка priråstka f

afiksacja n izvodženje изводженје izvođeńje n

afisz n plakat плакат plakat m

Afroamerykanin n Afroamerikanec Афроамериканец Afroamerikanec m anim

Afryka n Afrika Африка Afrika

afrykański adj afrikansky африканскы afrikansky

agencja n agencija агенција agencija f, ured уред uręd m

agent n agent агент agent m anim, pověrjennik повѣрјенник pověrjennik m anim

agentura n agentura агентура agentura f

agitacja n agitacija агитација agitacija

agitator n agitator агитатор agitator m anim, podstrěkatelj подстрѣкатель podstrěkatelj m anim

agitka n agitka агитка agitka f

agitować iv agitovati агитовати agitovati i

aglomeracja n aglomeracija агломерација aglomeracija f

aglutynacja n aglutinacija аглутинација aglutinacija

aglutynacyjny adj aglutinativny аглутинативны aglutinativny

agnostycyzm n agnosticizm агностицизм agnosticizm

agnostyk n agnostik агностик agnostik m anim

agonia n muka мука mųka f, agonija агонија agonija

agregat n agregat агрегат agregat m

agresja n agresija агресија agresija , nasilje насилје nasiľje

agresor n agresor агресор agresor m anim

agresywnie adv nasilno насилно nasiľno

agresywność n nasilnost насилност nasiľnosť f

agresywny adj agresivny агресивны agresivny , nasilny насилны nasiľny

agronom n agronom агроном agronom m anim

agronomia n agronomija агрономија agronomija

agronomiczny adj agronomičny агрономичны agronomičny

aj! intj aj ај aj

akacja n akacija акација akacija f

akademia n akademija академија akademija f

akademiczny adj akademičsky академичскы akademičsky

akademik n akademik академик akademik m anim

akanie n akanje аканје akańje

akapit n paragraf параграф paragraf m

akcent n akcent акцент akcent m

akcentować tv akcentovati акцентовати akcentovati i

akcentowanie n akcentuacija акцентуација akcentuacija

akceptacja n akceptacija акцептација akceptacija , prijetje пријетје prijęťje n

akceptować tv akceptovati акцептовати akceptovati i, prijmati пријмати prijmati i

akceptowalny adj prijemlivy пријемливы prijemlivy

akcesoria n pribor прибор pribor m

akcja n akcija акција akcija f, dějanje дѣјанје dějańje n

akcjonariusz n akcioner акционер akcioner m anim

akcyjny: kapitał ~ n akcionerny kapital акционерны капитал akcionerny kapital

akcyza n akciz акциз akciz m

aklimatyzacja n aklimatizacija аклиматизација aklimatizacija

aklimatyzować iv aklimatizovati аклиматизовати aklimatizovati i

akolada n akolada аколада akolada f

akompaniament n akompanement акомпанемент akompanement

akompaniator n akompaniator акомпаниатор akompaniator m anim

akompaniować tv akompanovati акомпановати akompanovati i, suprovadžati супроваджати sųprovađati i

akord n akord акорд akord m

akordeon n akordeon акордеон akordeon m

akr n akr акр akr m

akrobata n akrobat акробат akrobat m anim

akrobatka n akrobatka акробатка akrobatka f

akrobatyczny adj akrobatsky акробатскы akrobatsky

akrobatyka n akrobatika акробатика akrobatika

aksamit n aksamit аксамит aksamit

aksamitny adj aksamitny аксамитны aksamitny

aksjomat n aksioma аксиома aksioma f

akt n gramota грамота gramota f; (czynność) akt акт akt m; ~ notarialny akt акт akt m

aktor n aktor актор aktor m anim

aktorka n aktorka акторка aktorka f, aktrisa актриса aktrisa f

aktualizacja n aktualizacija актуализација aktualizacija f

aktualizować tv aktualizovati актуализовати aktualizovati

aktualnie adv dnešnje днешнье dnešnje , nyně нынѣ nyně

aktualność n aktualnost актуалност aktuaľnosť f

aktualny adj aktualny актуалны aktuaľny , nyněšnji, nyněšny нынѣшньи, нынѣшны nyněšnji, nyněšny , tekuči текучи tekųći , segdašnji, segdašny сегдашньи, сегдашны segdašnji, segdašny

aktywnie adv aktivno активно aktivno

aktywność n aktivnost активност aktivnosť f, dějateljnost дѣјательност dějateljnosť , aktivitet активитет aktivitet m

aktywny adj aktivny активны aktivny

aktywować tv aktivizovati активизовати aktivizovati i

akumulator n akumulator акумулатор akumulator m

akustyczny adj akustičny акустичны akustičny

akustyka n akustika акустика akustika f

akwamaryna n akvamarin аквамарин akvamarin m

akwarela n akvarelj акварель akvarelj m

akwarelista n akvarelist акварелист akvarelist m anim

akwarium n akvarium аквариум akvarium m

akwedukt n akvedukt акведукт akvedukt m, vodovod водовод vodovod m

alabaster n alabastr алабастр alabastr m

alarm n alarm аларм alarm m, trevoga тревога trevoga f

Albania n Albanija Албанија Albanija

Albanka n Albanka Албанка Albanka f

Albańczyk n Albanec Албанец Albanec m anim

albański adj albansky албанскы albansky

albatros n albatros албатрос albatros m anim

albedo n srdcevina срдцевина sŕdcevina f

albo conj abo або abo , ili или ili ; ~ … albo … ili … ili … или … или … ili … ili …

album n album албум album m

alchemia n alhimija алхимија alhimija

alchemik n alhimik алхимик alhimik m anim

ale conj a а a , ale але ale , no но no

alegoria n alegorija алегорија alegorija f, inoskazanje иносказанје inoskazańje n

alegoryczny adj alegoričny алегоричны alegoričny

aleja n aleja алеја aleja f, bulvar булвар bulvar m

alfabet n alfabet алфабет alfabet m, azbuka азбука azbuka f, abeceda абецеда abeceda f

alfabetyczny adj alfabetičny алфабетичны alfabetičny

alfons n sutener сутенер sutener m anim

alga n alga алга alga f

algebra n algebra алгебра algebra

Algeria n Alžirija Алжирија Alžirija

algorytm n algoritm алгоритм algoritm m

alibi n alibi алиби alibi

alienacja n oddaljenje оддальенје oddaljeńje n

alienować: ~ się v oddaljati se оддальати се oddaljati sę i

aligator n aligator алигатор aligator m anim

alimenty n alimenty алименты alimenty , poddrživanje поддрживанје poddŕživańje n

aliteracja n aliteracija алитерација aliteracija f

alkohol n alkohol алкохол alkohol m

alkoholik n alkoholik алкохолик alkoholik m anim

alkoholizm n alkoholizm алкохолизм alkoholizm

alkoholowy adj alkoholičny алкохоличны alkoholičny

allegro n allegro аллегро allegro n

almanach n almanah алманах almanah m

aloes n aloe алое aloe

alpejski adj alpejsky алпејскы alpejsky , vysokogorsky высокогорскы vysokogorsky

alpinista n alpinist алпинист alpinist m anim

alpinizm n alpinizm алпинизм alpinizm

Alpy n Alpy Алпы Alpy

alt n alt алт alt m

altanka n altana, altanka алтана, алтанка altana, altanka f

alternatywa n alternativa алтернатива alternativa f

alternatywny adj alternativny алтернативны alternativny

altówka n alt алт alt m, viola виола viola f

altruista n altruist алтруист altruist m anim, člověkolubovnik чловѣколубовник člověkolubovnik m anim

altruistyczny adj altruističny алтруистичны altruističny

altruizm n altruizm алтруизм altruizm , člověkolubje чловѣколубје člověkolubje

aluminiowy adj aluminijevy алуминијевы aluminijevy

aluminium n aluminij алуминиј aluminij

aluwium n nanos нанос nanos m

aluzja n aluzija алузија aluzija f, podkazka подказка podkazka f

ała! intj aj ај aj

amator n amater аматер amater m anim, ljubitelj льубитель ljubitelj m anim

ambasada n ambasada амбасада ambasada f

ambasador n poslannik посланник poslannik m anim

ambicja n ambicija амбиција ambicija f

ambitny adj ambiciozny амбициозны ambiciozny

ameba n ameba амеба ameba f

amen intj amin амин amin

Ameryka n Amerika Америка Amerika ; ~ Południowa Južna Amerika Јужна Америка Južna Amerika ; ~ Północna Sěverna Amerika Сѣверна Америка Sěverna Amerika

Amerykanin n Amerikanec Американец Amerikanec m anim

Amerykanka n Amerikanka Американка Amerikanka f

amerykański adj amerikansky американскы amerikansky

ametyst n ametist аметист ametist m

amfetamina n amfetamin амфетамин amfetamin

amfiteatr n amfiteatr амфитеатр amfiteatr m

amnestia n amnestija амнестија amnestija

amnestionować tv amnestovati амнестовати amnestovati

amon n amonij амониј amonij

amoniak n amonijak амонијак amonijak

amortyzacja n amortizacija амортизација amortizacija

amortyzator n amortizator амортизатор amortizator m

amortyzować tv amortizovati амортизовати amortizovati , odpisati (odpiše) одписати (одпише) odpisati (odpiše) p, odpisyvati одписывати odpisyvati i

amputacja n amputacija ампутација amputacija f

amputować tv amputovati ампутовати amputovati , odimati одимати odimati i, odjeti (odojme) одјети (одојме) odjęti (odòjme) p

amunicja n amunicija амуниција amunicija

anachroniczny adj anahroničny анахроничны anahroničny

anachronizm n anahronizm анахронизм anahronizm m

analfabeta n analfabet аналфабет analfabet m anim

analfabetyczny adj negramotny неграмотны negramotny

analfabetyzm n analfabetizm аналфабетизм analfabetizm , negramotnost неграмотност negramotnosť f

analitycznie adv analitično аналитично analitično

analityczny adj analitičny аналитичны analitičny

analityk n analitik аналитик analitik m anim

analiza n analiza анализа analiza f, razbor разбор råzbor m

analizować tv analizovati анализовати analizovati i

analny adj analny аналны anaľny , zadnjeprohodny задньепроходны zadnjeprohodny

analogia n analogija аналогија analogija f

analogiczny adj analogičny аналогичны analogičny

ananas n ananas ананас ananas m

anarchia n anarhija анархија anarhija , bezvlastje безвластје bezvlasťje

anarchista n anarhist анархист anarhist m anim

anarchizm n anarhizm анархизм anarhizm

anatomia n anatomija анатомија anatomija

anatomiczny adj anatomičny анатомичны anatomičny

Andora n Andora Андора Andora

anegdota n anekdota анекдота anekdota f

aneks n priloga прилога priloga f

anemia n anemija анемија anemija , malokrvje малокрвје malokrvje

anemiczny adj anemičny анемичны anemičny

angażować tv vměsivati вмѣсивати vměsivati i; ~ się zajmati se зајмати се zajmati sę i

angielski adj anglijsky англијскы anglijsky

angielskojęzyczny adj anglijskojezyčny англијскојезычны anglijskojęzyčny

Anglia n Anglija Англија Anglija

anglicyzm n anglicizm англицизм anglicizm m

Anglik n Angličan, Angličanin Англичан, Англичанин Angličan, Angličanin m anim

anglosaksoński adj anglosaksonsky англосаксонскы anglosaksonsky

Angola n Angola Ангола Angola

ani ... ani … conj ni … ni … ни … ни … ni … ni …

anihilować tv niščiti нишчити niščiti i

animator n zabavitelj забавитель zabavitelj m anim, zabavnik забавник zabavnik m anim

anioł n angel ангел angel m anim

ankieta n anketa анкета anketa f, anketa анкета anketa f, voprosnik вопросник vòprosnik m

ankieter n obslědovatelj обслѣдователь obslědovatelj m anim

ankietować tv obslědovati обслѣдовати obslědovati i

ankietowany adj obslědovany обслѣдованы obslědovany

anomalia n anomalija аномалија anomalija f

anonimowo adv bezimenno безименно bezimenno

anonimowy adj bezimenny безименны bezimenny , anonimny анонимны anonimny

antagonista n antagonist антагонист antagonist m anim

antagonizm n antagonizm антагонизм antagonizm m

Antarktyda n Antarktida Антарктида Antarktida

antena n antena антена antena f

antologia n antologija антологија antologija f

antrakt n prěryv прѣрыв prěryv m

antropologia n antropologija антропологија antropologija

anty- prefix anti- анти- anti-

antychryst n antihrist антихрист antihrist m anim

antyczność n antičnost античност antičnosť f

antyczny adj antičny античны antičny

antykoncepcja n kontracepcija контрацепција kontracepcija f

antykwariat n antikvariat антиквариат antikvariat m

antylopa n antilopa антилопа antilopa f

antymon n antimon антимон antimon

antypatia n antipatija антипатија antipatija f

antysemityzm n antisemitizm антисемитизм antisemitizm

anulować tv anulovati ануловати anulovati i, odrěkati одрѣкати odrěkati i, odrěkti одрѣкти odrěkti p

anulowanie n anulacija анулација anulacija f

aoryst n aorist аорист aorist m

aparat n aparat апарат aparat m

aparatura n aparat апарат aparat m, orudovanje орудованје orųdovańje n

apartament n kvartira квартира kvartira f

apatia n otupělost отупѣлост otųpělosť f, ravnodušnost равнодушност råvnodušnosť f

apatyczny adj otupěly отупѣлы otųpěly , ravnodušny равнодушны råvnodušny

apel n apelacija апелација apelacija f, poklik поклик poklik m, vozzvanje воззванје vòzzvańje n

apelacja n apelacija апелација apelacija f

apelacyjny adj apelacijny апелацијны apelacijny

apelant n apelant апелант apelant m anim

apelować iv apelovati апеловати apelovati i; ~ do poklicati поклицати poklicati i, obračati se k (komu/čemu) обрачати се к (кому/чему) obraćati sę k (komu/čemu) i

apetyt n apetit апетит apetit

aplauz n klěskanje клѣсканје klěskańje

aplikacja n programa програма programa f

apopleksja n mozgovy udar мозговы удар mozgovy udar m

apostata n odpadnik одпадник odpadnik m anim, odstupnik одступник odstųpnik m anim

aposterioryczny adj aposteriorny апостериорны aposteriorny

apostoł n apostol апостол apostol m anim

apostrof n apostrof апостроф apostrof m

appendektomia n apendektomija апендектомија apendektomija

aprioryczny adj apriorny априорны apriorny

aprobata n odobrjenje одобрјенје odobrjeńje n

aprobować privoljati привольати privoljati i; (tv) odobrjati одобрјати odobrjati i

Arab n Arab Араб Arab m anim

Arabia Saudyjska n Saudovska Arabija Саудовска Арабија Saudovska Arabija

Arabka n Arabka Арабка Arabka f

arabski adj arabsky арабскы arabsky

aranżować tv ustrajati устрајати ustrajati i, strojiti стројити strojiti i

arbiter n arbiter арбитер arbiter m anim

arbitralny adj proizvoljny произвольны proizvoljny

archaiczny adj arhaičny архаичны arhaičny

archaizm n arhaizm архаизм arhaizm m

archeolog n arheolog археолог arheolog m anim

archeologia n arheologija археологија arheologija

archeologiczny adj arheologičny археологичны arheologičny

architekt n arhitekt архитект arhitekt m anim

architektoniczny adj arhitekturny архитектурны arhitekturny

architektura n arhitektura архитектура arhitektura

archiwalny adj arhivny архивны arhivny

archiwizować tv arhivovati архивовати arhivovati

archiwum n arhiv архив arhiv m

arcybiskup n arhiepiskop архиепископ arhiepiskop m anim

arcydzieło n majstrovsko dělo мајстровско дѣло majstrovsko dělo n

arcyksiążę n arcivojevoda арцивојевода arcivojevoda m anim

areszt n arešt арешт arešt ; ~ domowy domovy arešt домовы арешт domovy arešt

aresztować tv areštovati арештовати areštovati i, zadržati задржати zadŕžati p, zadrživati задрживати zadŕživati i

Argentyna n Argentina Аргентина Argentina

argentyński adj argentinsky аргентинскы argentinsky

argon n argon аргон argon

argument n argument аргумент argument m, dovod довод dovod m

argumentacja n argumentacija аргументација argumentacija f

argumentować iv argumentovati аргументовати argumentovati i

arka n arka арка arka f; Arka Noego Noeva arka Ноева арка Noeva arka f

arktyczny adj arktičny арктичны arktičny

Arktyka n Arktika Арктика Arktika

arkusz n tabela табела tabela f

armata n kanon канон kanon m, orudje орудје orųďje n

Armenia n Armenija Арменија Armenija

Armeński adj arměnsky армѣнскы arměnsky

armia n armija армија armija f, vojsko војско vojsko n; Armia Czerwona Črvena Armija Чрвена Армија Črvena Armija f

arogancja n arogancija ароганција arogancija

arogancki adj arogantny арогантны arogantny , naduty надуты nadųty

aromat n aromat аромат aromat m

arsen n arsen арсен arsen

arsenał n arsenal арсенал arsenal m

artefakt n artefakt артефакт artefakt m

artykulacja n artikulacija артикулација artikulacija f

artykuł n prědmet прѣдмет prědmet m, zapis запис zapis m, členok членок členòk m, statija статија statija f, članok чланок članòk m, člen член člen m

artyleria n artilerija артилерија artilerija

artysta n artist артист artist m anim, umětnik умѣтник umětnik m anim, hudožnik художник hųdožnik m anim

artystka n umětnica умѣтница umětnica f, hudožnica художница hųdožnica f

artystycznie adv umětničsko умѣтничско umětničsko , hudožno художно hųdožno

artystyczny adj umětničsky умѣтничскы umětničsky , hudožny художны hųdožny

arystokracja n aristokracija аристокрација aristokracija , šljahta шльахта šljahta f

arystokracki adj šljahetny шльахетны šljahetny

arystokrata n aristokrat аристократ aristokrat m anim, šljahtič шльахтич šljahtić m anim

arystokratka n aristokratka аристократка aristokratka f, šljahtička шльахтичка šljahtička f

arystokratyczny adj aristokratičny аристократичны aristokratičny

arystyczny adj artističny артистичны artističny

arytmetyka n aritmetika аритметика aritmetika

as (karty) n as ас as m

asfalt n asfalt асфалт asfalt

asfaltobeton n asfaltobeton асфалтобетон asfaltobeton

aspekt n aspekt аспект aspekt m; (gram.) glagolny vid глаголны вид glågoľny vid m, vid вид vid m; ~ dokonany sovršeny vid совршены вид sòvŕšeny vid m; ~ niedokonany nesovršeny vid несовршены вид nesòvŕšeny vid m

asteroida n asteroid астероид asteroid m

astma n astma астма astma , zaduha задуха zaduha f, dyhavica дыхавица dyhavica

astralny adj zvězdny звѣздны zvězdny

astrolog n astrolog астролог astrolog m anim, zvězdar звѣздар zvězdaŕ m anim

astrologia n astrologija астрологија astrologija , zvězdarstvo звѣздарство zvězdaŕstvo

astrologiczny adj astrologičny астрологичны astrologičny

astronauta n astronavt астронавт astronavt m anim

astronom n astronom астроном astronom m anim, zvězdoznavec звѣздознавец zvězdoznavec m anim

astronomia n astronomija астрономија astronomija , zvězdoznavstvo звѣздознавство zvězdoznavstvo

astronomiczny adj astronomičny астрономичны astronomičny

asymilacja n asimilacija асимилација asimilacija

asymilować tv asimilovati асимиловати asimilovati i

asystent n pomočnik помочник pomoćnik m anim

asystować iv pomagati (komu/čemu) помагати (кому/чему) pomagati (komu/čemu) i, pomogti помогти pomogti p

atak n napad напад napad m, ataka атака ataka f, zahvat захват zahvat m; ~ serca srdečny napad срдечны напад sŕdečny napad m

atakować tv atakovati атаковати atakovati i, napadati нападати napadati i

ateista n ateist атеист ateist m anim, bezbožnik безбожник bezbožnik m anim, nevěrnik невѣрник nevěrnik m anim

ateistyczny adj bezbožny безбожны bezbožny

ateizm n ateizm атеизм ateizm , bezbožje безбожје bezbožje , bezvěrje безвѣрје bezvěŕje , nevěrje невѣрје nevěŕje

Ateny n Atiny Атины Atiny

atest n potvrdženje потврдженје potvŕđeńje n

atestować tv potvrdžati потврджати potvŕđati i

atestowany adj potvrdženy потврджены potvŕđeny

atlantycki adj atlantičny атлантичны atlantičny

Atlantyk n Atlantičny okean Атлантичны океан Atlantičny okean

atleta n atlet атлет atlet m anim

atletyczny adj atletičny атлетичны atletičny

atletyka n atletika атлетика atletika

atmosfera n atmosfera атмосфера atmosfera f

atom n atom атом atom m

atrakcja n atrakcija атракција atrakcija f; (do czegoś) privlěkateljnost привлѣкательност privlěkateljnosť f

atrakcyjny adj priteglivy притегливы pritęglivy , privlěkateljny привлѣкательны privlěkateljny , atraktivny атрактивны atraktivny

atrament n tuš туш tuš m, črnilo чрнило črnilo n

atut n atut атут atut m, kozyr козыр kozyŕ m

Australia n Avstralija Австралија Avstralija

australijski adj avstralijsky австралијскы avstralijsky

Austria n Avstrija Австрија Avstrija

austriacki adj avstrijsky австријскы avstrijsky

Austriak n Avstrijec Австријец Avstrijec m anim

autentyczny adj avtentičny автентичны avtentičny

auto n avto авто avto n, avtomobil автомобил avtomobil m, voz воз voz m

autoanaliza n samoanaliza самоанализа samoanaliza f

autobiografia n avtobiografija автобиографија avtobiografija f

autobiograficzny adj avtobiografičny автобиографичны avtobiografičny

autobus n avtobus автобус avtobus m; ~ dwupiętrowy dvuetažny avtobus двуетажны автобус dvuetažny avtobus m

autochton n avtohton автохтон avtohton m anim

autograf n avtograf автограф avtograf m

autokracja n avtokracija автокрација avtokracija f, samovlada самовлада samovlada f, samovlastje самовластје samovlasťje

autokrata n avtokrat автократ avtokrat m anim, samodržec самодржец samodŕžec m anim

automat n avtomat автомат avtomat m

automatycznie adv avtomatično автоматично avtomatično

automatyczny adj avtomatičny автоматичны avtomatičny

automatyka n avtomatika автоматика avtomatika

automatyzacja n avtomatizacija автоматизација avtomatizacija

automatyzm n avtomatizm автоматизм avtomatizm m

automatyzować tv avtomatizovati автоматизовати avtomatizovati i

autonomia n avtonomija автономија avtonomija

autonomiczny adj avtonomny автономны avtonomny

autor n avtor автор avtor m anim; ~ piosenek pěsennik пѣсенник pěsennik m anim

autorka n avtorka авторка avtorka f

autorski adj avtorsky авторскы avtorsky

autorstwo n avtorstvo авторство avtorstvo

autorytarny adj avtoritarny авторитарны avtoritarny

autorytatywnie adv avtoritativno авторитативно avtoritativno , avtoritetno авторитетно avtoritetno

autorytatywny adj avtoritativny авторитативны avtoritativny , avtoritetny авторитетны avtoritetny

autorytet n avtoritet авторитет avtoritet m, avtoritetnost авторитетност avtoritetnosť

autostop n avtostop автостоп avtostop m; podróżować ~em avtostopovati автостоповати avtostopovati

autostopowicz n avtostopnik автостопник avtostopnik m anim

autostrada n avtomagistralj автомагистраль avtomagistralj m, avtostrada автострада avtostrada f

autożyro n avtožir автожир avtožir m

awangarda n avangarda авангарда avangarda f

awans n avans аванс avans m

awansować iv avansovati авансовати avansovati

awantaż n vygoda выгода vygoda f

awantura: ~ domowa n domorodny spor домородны спор domorodny spor m

Awar n Avar Авар Avar m anim

awaria n avarija аварија avarija f

awaryjny adj avarijny аваријны avarijny

awersja n neohota неохота neohota f, odvračenje одвраченје odvråćeńje n

awizo n avizo авизо avizo n

awokado n avokado авокадо avokado n

azalia n azalija азалија azalija f

Azerbejdżan n Azerbajdžan Азербајджан Azerbajdžan

Azja n Azija Азија Azija

azjatycki adj azijatsky азијатскы azijatsky

azot n azot азот azot

azotawy adj azotisty азотисты azotisty

azotowy adj azotny азотны azotny

azymut n azimut азимут azimut m

adv аж , doprva допрва dopŕva ; ~ nie poka пока poka ; tak długo ~ dopoka допока dopoka

babcia n baba баба baba f, babica бабица babica f, babuška бабушка babuška f

babciny adj babin бабин babin

babiloński adj vavilonsky вавилонскы vavilonsky

babski adj babsky бабскы babsky

bachor n smrkač смркач smrkač m anim

backspace: klawisz ~ n povratna tipka повратна типка povråtna tipka f

backup n dubljenje дубльенје dubljeńje n; robić ~ dubliti дублити dubliti i

bać się v bojati se (boji) бојати се (боји) bojati sę (boji) i

badacz n izslědovatelj изслѣдователь izslědovatelj m anim, raziskyvatelj разискыватель råziskyvatelj m anim

badać tv izslědovati изслѣдовати izslědovati i, raziskyvati разискывати råziskyvati i

badanie n ogled оглед oględ m, raziskyvanje разискыванје råziskyvańje n; ~ ankietowe obslědovanje обслѣдованје obslědovańje n

badminton n badminton бадминтон badminton

bagatelizować tv bagatelizovati багателизовати bagatelizovati i

bagaż n bagaž багаж bagaž m

bagażowy n nosač носач nosač m anim, portier портиер portier m anim

bagnisty adj blatny блатны blåtny , močarny мочарны močarny

bagno n bagno багно bagno n, blato блато blåto n, močar мочар močar m

bahamski adj bahamsky бахамскы bahamsky

Bahamy n Bahamy Бахамы Bahamy

bajać iv bajati бајати bajati i

bajka n bajka бајка bajka f

bajt n bajt бајт bajt m

bak n bak бак bak m; (część statku) bak бак bak m

bakier: na ~ adv naopak наопак naopak

bakłażan n baklažan баклажан baklažan m

bakteria n bakterija бактерија bakterija f

bakteriologia n bakteriologija бактериологија bakteriologija

bal n bal бал bal m

balans n ravnovaga равновага råvnovaga f, ravnověsje равновѣсје råvnověśje n

balansować iv balansovati балансовати balansovati i

balast n balast баласт balast

baldachim n baldahin балдахин baldahin m

balerina n balerina балерина balerina f

balet n balet балет balet m

balistyczny adj balističny балистичны balističny

balistyka n balistika балистика balistika

balkon n balkon балкон balkon m; (np. kościelny) galerija галерија galerija f

ballada n balada балада balada f

balon n balon балон balon m

balotować tv balotovati балотовати balotovati

balsam n balzam балзам balzam m

balsamować tv balzamovati балзамовати balzamovati

balustrada n balustrada балустрада balustrada f

bałagan n nered неред neręd , razlad разлад råzlad m, razstroj разстрој råzstroj m

bałałajka n balalajka балалајка balalajka f

Bałkany n Balkany Балканы Balkany

bałkański adj balkansky балканскы balkansky

bałtycki adj baltičsky балтичскы baltičsky

Bałtyk n Baltičsko morje Балтичско морје Baltičsko morje

bałwochwalca n idolopoklonnik идолопоклонник idolopoklonnik m anim

bambus n bambus бамбус bambus m

ban n zabrana забрана zabråna f

banalny adj banalny баналны banaľny

banan n banan банан banan m

banda n banda банда banda f

bandaż n bandaž бандаж bandaž m, povezka повезка povęzka f

bandura n bandura бандура bandura f

bandyta n bandit бандит bandit m anim, razbojnik разбојник råzbojnik m anim; ~ uzbrojony w pistolet pistolnik пистолник pistoľnik m anim

bandytka n razbojnica разбојница råzbojnica f

bandytyzm n banditizm бандитизм banditizm

banicja n izgnanje изгнанје izgnańje , izgnanstvo изгнанство izgnanstvo

banjo n bandžo банджо bandžo n

bank n bank банк bank m

bankier n bankir банкир bankir m anim

bankiet n banket банкет banket m

banknot n banknota банкнота banknota f

bankructwo n bankrot банкрот bankrot m

baobab n baobab баобаб baobab m

baptysta n baptist баптист baptist m anim

baptyzm n baptizm баптизм baptizm m

bar n bar бар bar m; (element) baryj барыј baryj

barak n barak барак barak m

baran n baran баран baran m anim, oven (ovna) овен (овна) oven (ovna) m anim; (zodiak) Oven (ovna) Овен (овна) Oven (ovna) m anim

baranina n baranina баранина baranina

barbarzyńca n varvar варвар varvar m anim

barbarzyński adj varvarsky варварскы varvarsky

barbarzyństwo n varvarizm варваризм varvarizm

barć n brt брт brť f

bard n bard бард bard m anim

bardziej adv vyše выше vyše , bolje болье bolje

bardzo adv mnogo много mnogo , silno силно siľno , velje велье velje , velmi велми velmi ; ~ wcześnie velmi rano велми рано velmi rano

bariera n bariera бариера bariera f, prěgrada прѣграда prěgråda f

barka n barža баржа barža f

barkarola n barkarola баркарола barkarola f

barkas n barkas баркас barkas m

barłóg n brlog брлог bŕlog m

barok n barok барок barok , baroko бароко baroko n

barometr n barometr барометр barometr m

baron n baron барон baron m anim

baronowa n baronesa баронеса baronesa f

barszcz n bršč бршч bršč ; (roślina) borščevnik боршчевник bòrščevnik m

bartnik n brtnik бртник brtnik m anim

barwa n barva барва barva f, kolor колор kolor m, cvět цвѣт cvět m

barwinek n barvinok барвинок barvinòk m

barykada n barikada барикада barikada f

barykadować tv barikadovati барикадовати barikadovati

baryton n baryton барытон baryton m

bas (głos) n bas бас bas m

base: ~d on adj osnovany na основаны на osnovany na

baseball n bejsbol бејсбол bejsbol

basen n basen басен basen m

basta intj basta баста basta

bastion n bastion бастион bastion m

baśniowy adj basnjevy басньевы basnjevy

baśń n bajka бајка bajka f, basnj баснь basnj f

batalion n batalion баталион batalion m

bateria n baterija батерија baterija f

Bawaria n Bavarija Баварија Bavarija

bawarski adj bavarsky баварскы bavarsky

bawełna n barmen бармен barmen m anim, bavolna баволна bavòlna

bawić tv baviti бавити baviti i

bawół n byvol бывол byvol m anim

baza n osnova основа osnova f; (wojsk.) baza база baza f; ~ danych baza danyh база даных baza danyh f

bazalt n bazalt базалт bazalt

bazar n bazar базар bazar m

bazować tv osnovyvati основывати osnovyvati i; ~ na bazovati na базовати на bazovati na i; ~ się na bazovati se na базовати се на bazovati sę na i

bazylia n bazilik базилик bazilik m

bazylika n bazilika базилика bazilika f

bazyliszek n bazilisk базилиск bazilisk m anim

bażant n fazan фазан fazan m anim

bąbel n bublina бублина bųblina f, měhurok мѣхурок měhuròk m

bearhug (chwyt w zapaśnictwie) n objetje објетје objęťje n

beatyfikacja n blagoslovjenje благословјенје blågoslovjeńje n

beatyfikacyjny adj blagoslovny благословны blågoslovny

beatyfikować tv blagoslavjati благославјати blågoslavjati i, blagosloviti благословити blågosloviti p

beczeć iv blejati блејати blejati i, mekati мекати mekati i

beczka n barel барел barel m, bočka бочка bòčka f, bočva бочва bòčva f

bednarz n bodnar боднар bòdnaŕ m anim

befsztyk n bifštek бифштек bifštek m

beglijski adj belgijsky белгијскы belgijsky

bekać iv rygati рыгати rygati i

beknąć iv rygnuti рыгнути rygnųti p

bela n bala бала bala f

Belgia n Belgija Белгија Belgija

Belgrad n Bělgrad Бѣлград Bělgråd

Belize n Beliz Белиз Beliz

belka n brvno брвно bŕvno n

bełkot n lepetanje лепетанје lepetańje

bełkotać iv lepetati лепетати lepetati i

benzyna n benzin бензин benzin m

berberys n barbaris барбарис barbaris m

Berlin n Berlin Берлин Berlin

berło n skipetr скипетр skipetr m, žezlo жезло žezlo n

beryl n berylij берылиј berylij

bestia n zvěr звѣр zvěŕ m anim

bestialski adj svirěpy свирѣпы svirěpy

bestialstwo n zvěrstvo звѣрство zvěŕstvo n, svirěpost свирѣпост svirěposť f

besztać tv karati карати karati i

beton n beton бетон beton

betoniarka n betonomešalka бетономешалка betonomešalka f

betonowy adj betonny бетонны betonny

bez prep bez (kogo/čego) без (кого/чего) bez (kogo/čego) ; (bot.) boz (bza) боз (бза) bòz (bza) m

bezbarwny adj bezbarvny безбарвны bezbarvny , bezkolorny безколорны bezkolorny

bezbłędny adj bezošibny безошибны bezošibny

bezbolesny adj bezbolezny безболезны bezbolezny

bezboleśnie adv bezbolezno безболезно bezbolezno

bezbożnik n bezbožnik безбожник bezbožnik m anim

bezbożność n bezbožje безбожје bezbožje

bezbożny adj bezbožny безбожны bezbožny , nečestivy нечестивы nečestivy

bezbrody adj bezbrady безбрады bezbrådy

bezbronny adj bezbranny безбранны bezbrånny , bezzaščitny беззашчитны bezzaščitny

bezcelowy adj bezsmyslny безсмыслны bezsmysľny

bezcześcić tv oskvrnjati оскврньати oskvŕnjati i

bezdenny adj bezdonny бездонны bezdònny

bezdomny adj bezdomny бездомны bezdomny

bezdrzewny adj bezdrěvny бездрѣвны bezdrěvny

bezduszny adj bezdušny бездушны bezdušny

bezdyskusyjny adj neosporimy неоспоримы neosporimy

bezdzietny adj bezdětny бездѣтны bezdětny

bezdźwięczny adj bezšumny безшумны bezšumny ; (spółgłoska) bezzvučny беззвучны bezzvųčny

bezgłowy adj bezglavy безглавы bezglåvy

bezgraniczny adj bezměrny безмѣрны bezměrny , neobjetny необјетны neobjętny

bezimienny adj bezimenny безименны bezimenny

bezkarność n bezkarnost безкарност bezkarnosť , nekaznivost неказнивост nekaznivosť f

bezkarny adj bezkarny безкарны bezkarny , nekaznivy неказнивы nekaznivy

bezkostny adj bezkostny безкостны bezkostny

bezkresny adj bezkonečny безконечны bezkonečny

bezkrólewie n medžuvlastje меджувластје međuvlasťje n

bezkrwawy adj bezkrovny безкровны bezkròvny

bezleśny adj bezlěsny безлѣсны bezlěsny

bezlistny adj bezlistny безлистны bezlistny

bezlitosny adj nemilosrdny немилосрдны nemilosŕdny

bezlitośnie adv nemilosrdno немилосрдно nemilosŕdno

bezludny adj bezljudny безльудны bezljudny

bezładny adj neporedny непоредны neporędny

bezmiar n bezměrnost безмѣрност bezměrnosť

bezmierny adj bezměrny безмѣрны bezměrny

bezmózgi adj bezmozgy безмозгы bezmozgy

bezmyślny adj nerazumny неразумны neråzumny

beznadziejny adj beznadějny безнадѣјны beznadějny ; (o sytuacji) bezizhodny безизходны bezizhodny , bezvyhodny безвыходны bezvyhodny

beznogi adj beznogy безногы beznogy

bezogonowy adj bezhvosty безхвосты bezhvosty , kusy кусы kusy

bezokolicznik n infinitiv инфинитив infinitiv m

bezołowiowy adj bezolovny безоловны bezolovny

bezpartyjny adj bezpartijny безпартијны bezpartijny

bezpieczeństwo n bezopasnost безопасност bezopasnosť , bezpečnost безпечност bezpečnosť

bezpieczny adj bezopasny безопасны bezopasny , bezpečny безпечны bezpečny

bezpióry adj bezpery безперы bezpery

bezpłatny adj bezplatny безплатны bezplatny , darmovy дармовы darmovy

bezpłodny adj bezplodny безплодны bezplodny , jalovy јаловы jalovy , bezrodny безродны bezrodny

bezpodstawny adj neosnovany неоснованы neosnovany , goloslovny голословны goloslovny

bezpośredni adj bezposrědnji, bezposrědny безпосрѣдньи, безпосрѣдны bezposrědnji, bezposrědny , neposrědnji, neposrědny непосрѣдньи, непосрѣдны neposrědnji, neposrědny , prěmy прѣмы prěmy

bezpośrednio adv bezposrědnje безпосрѣднье bezposrědnje , neposrědnje непосрѣднье neposrědnje , prěmo прѣмо prěmo

bezpośredniość n neposrědnost непосрѣдност neposrědnosť f

bezprecedensowy adj bezprecedentny безпрецедентны bezprecedentny

bezprzyczynowy adj bezpričinny безпричинны bezpričinny

bezprzykładny adj bezpriměrny безпримѣрны bezpriměrny , bezprikladny безприкладны bezprikladny

bezradnie adv bezpomočno безпомочно bezpomoćno

bezradność n bezpomočnost безпомочност bezpomoćnosť

bezradny adj bezpomočny безпомочны bezpomoćny

bezrękawnik n sarafan сарафан sarafan m

bezręki adj bezruky безрукы bezrųky

bezrobocie n bezrabotica безработица bezråbotica

bezrogi adj bezrogy безрогы bezrogy

bezsenność n bezsonnica безсонница bezsònnica

bezsenny adj bezsonny безсонны bezsònny

bezsensowny adj bezsmyslny безсмыслны bezsmysľny , nesmyslny несмыслны nesmysľny

bezsilność n bezvladnost безвладност bezvladnosť

bezsilny adj bezsilny безсилны bezsiľny

bezskrzydły adj bezkrily безкрилы bezkrily

bezszumny adj bezšumny безшумны bezšumny

bezśnieżny adj bezsněžny безснѣжны bezsněžny

bezustanność n bezkonečje безконечје bezkonečje

bezustanny adj bezkonečny безконечны bezkonečny ; (adv) bezobstanovno безобстановно bezobstanovno

bezużyteczny adj negodny негодны negodny

bezwartościowy adj negodny негодны negodny

bezwarunkowy adj bezuslovny безусловны bezuslovny

bezwietrzność n bezvětrje безвѣтрје bezvětŕje n

bezwładny adj bezvladny безвладны bezvladny

bezwłosy adj bezvlasy безвласы bezvlåsy

bezwodny adj bezvodny безводны bezvodny

bezwstydność n bezstydnost безстыдност bezstydnosť

bezwstydny adj bezstydny безстыдны bezstydny

bezwyjściowy adj bezizhodny безизходны bezizhodny , bezvyhodny безвыходны bezvyhodny

bezzębny adj bezzuby беззубы bezzųby

beżowy adj beževy бежевы beževy

bęben n baraban барабан baraban m, buben (bubna) бубен (бубна) bųben (bųbna) m

będący adj suči сучи sųći

będzie/będą mv bude/budut буде/будут bųde/bųdųt i

bękart n bastard бастард bastard m

biadolić iv blejati блејати blejati i

białawy adj bělavy бѣлавы bělavy

białko n bělok бѣлок bělòk m, protein протеин protein m; ~ jajka jajcebělok јајцебѣлок jajcebělòk m

białobrody adj bělobrady бѣлобрады bělobrådy

białopióry adj bělopery бѣлоперы bělopery

Białorusin n Bělorus Бѣлорус Bělorus m anim

białoruski adj bělorussky бѣлорусскы bělorussky

Białoruś n Bělorus Бѣлорус Běloruś

białowłosy adj bělovlasy бѣловласы bělovlåsy

białozęby adj bělozuby бѣлозубы bělozųby

biały adj běly бѣлы běly

Biblia n Biblija Библија Biblija f

biblijny adj biblijsky библијскы biblijsky

bibliografia n bibliografija библиографија bibliografija f

bibliograficzny adj bibliografičny библиографичны bibliografičny

biblioteka n biblioteka библиотека biblioteka f

bibliotekarz n bibliotekar библиотекар bibliotekaŕ m anim

bicie n bitje битје biťje n

bicz n bič бич bič m

biczować tv bičevati бичевати bičevati i

bić tv biti (bije) бити (бије) biti (bije) i; (np. zegar) zvoniti звонити zvoniti i

biec iv běgti (běži) бѣгти (бѣжи) běgti (běži) i

bieda n běda бѣда běda , oskudnost оскудност oskųdnosť f

biedny adj bědny бѣдны bědny

biedronka n bedrenec бедренец bedrenec m anim, božja kravka божја кравка božja kråvka f

bieg n běg бѣг běg m, proběganje пробѣганје proběgańje n

biegać iv běgati бѣгати běgati i

bieganie n běg бѣг běg m

biegłość n běglost бѣглост běglosť

biegły n ekspert експерт ekspert m anim; (adj) běgly бѣглы běgly ; być ~m w czymś vladati, vladěti (kym/čim) владати, владѣти (кым/чим) vladati, vlåděti (kym/čim) i

biegun (geogr.) n polus полус polus m; ~ południowy Južny polus Јужны полус Južny polus ; ~ północny sěverny polus сѣверны полус sěverny polus ; północny ~ magnetyczny sěverny magnetpolus сѣверны магнетполус sěverny magnetpolus m

biegunka n diareja диареја diareja

bieleć n bělost бѣлост bělosť ; (iv) bělěti бѣлѣти bělěti i

bielić tv běliti бѣлити běliti i

bielizna n dolno oblěčenje долно облѣченје doľno oblěčeńje

bielmo n bělmo бѣлмо bělmo n

biernik n viniteljnik, viniteljny padež винительник, винительны падеж viniteljnik, viniteljny padež m, akuzativ акузатив akuzativ m

bies n běs бѣс běs m anim, črt чрт črt m anim

bigamia n dvuženstvo двуженство dvuženstvo

bigamista n dvuženec двуженец dvuženec m anim

bijatyka n ssora ссора ssora f

bilet n bilet билет bilet m; ~ lotniczy aviakarta авиакарта aviakarta f; ~ okresowy abonement абонемент abonement m; ~ powrotny povratny bilet повратны билет povråtny bilet m; ~ wejściowy vhodna karta входна карта vhodna karta f

billboard n bilbord билборд bilbord m

bilon n drobne (-yh) дробне (-ых) drobne (-yh)

binarny adj binarny бинарны binarny

biodro n bedro бедро bedro n

biografia n biografija биографија biografija f, životopis животопис životopis m

biolog n biolog биолог biolog m anim

biologia n biologija биологија biologija

biologiczny adj biologičny биологичны biologičny

biskup n biskup бискуп biskup m anim, episkop епископ episkop m anim

biskupi adj episkopalny епископалны episkopaľny

bitwa n bitva битва bitva f, boj бој boj m, sěča сѣча sěča f

biuletyn n bjuleten бјулетен bjuleten m, věstnik вѣстник věstnik m

biurko n pisalny stol писалны стол pisaľny stol m

biuro n ofis офис ofis m, ured уред uręd m; ~ polityczne politbjuro политбјуро politbjuro n

biurokracja n bjurokracija бјурокрација bjurokracija f

biurokrata n bjurokrat бјурократ bjurokrat m anim

biurokratyczny adj bjurokratičny бјурократичны bjurokratičny

biust n bjust бјуст bjust m, pazduha паздуха pazduha f

Bizancjum n Bizantija Бизантија Bizantija

bizantyjski adj bizantijsky бизантијскы bizantijsky ; Cesarstwo bizancyjskie Bizantijska imperija Бизантијска империја Bizantijska imperija

bizantyński adj bizantijsky бизантијскы bizantijsky

bizmut n bismut бисмут bismut

biznes n trgovanje тргованје trgovańje n, biznes бизнес biznes m

biznesmen n biznesmen бизнесмен biznesmen m anim, trgovnik трговник trgovnik m anim

biznesowy adj trgovy трговы trgovy , biznesny бизнесны biznesny

bizon n bizon бизон bizon m anim, byvol бывол byvol m anim

biżuteria n bižuterija бижутерија bižuterija f

blackjack n blekdžek блекджек blekdžek

bladość n blědost блѣдост blědosť

blady adj blědy блѣды blědy

blaga n pritvorstvo притворство pritvorstvo

blask n blěsk блѣск blěsk m

blednąć iv blědněti блѣднѣти blědněti i

bliski adj blizky близкы blizky , približeny приближены približeny

blisko adv blizko близко blizko ; (prep) blizko (kogo/čego) близко (кого/чего) blizko (kogo/čego)

bliskość n blizkost близкост blizkosť

blizna n srast сраст sråst m

bliźniaczka n sestra bliznečka сестра близнечка sestra bliznečka f

bliźniaczki n bliznečky близнечкы bliznečky

bliźniaczy adj bliznečsky близнечскы bliznečsky

bliźniak n bliznec близнец bliznec m anim, dvojče двојче dvojčę n; ~i dvojčeta двојчета dvojčęta ; ~i jednojajowe identični blizneci идентични близнеци identični blizneci

bliźnięta n blizneci близнеци blizneci , dvojčeta двојчета dvojčęta ; Bliźnięta Blizneci Близнеци Blizneci

bliżej adv bliže ближе bliže

bliższy adj blizši близши blizši

blog n blog блог blog m

blok n blok блок blok m

blokada n blokada блокада blokada f

blokować tv blokovati блоковати blokovati i

blond adj plavy плавы plåvy , rusy русы rusy

blondyn n blondin блондин blondin m anim

blondynka n blondinka блондинка blondinka f

bluszcz n bljušč бльушч bljušč m; (bot.) brešljan брешльан brešljan m

bluźnić iv bogouniziti богоунизити bogouniziti p, bogounižati богоунижати bogounižati i

bluźnierczy adj bogounižajuči богоунижајучи bogounižajųći , bogounižny богоунижны bogounižny

bluźnierstwo n bogounižanje богоунижанје bogounižańje , bogohulstvo богохулство bogohuľstvo n, bogokletva богоклетва bogoklętva f

błagać tv umoljati умольати umoljati i

błazen n pajac пајац pajac m anim, blazn блазн blazn m anim

błaznować iv blaznovati блазновати blaznovati i

błąd n grěška грѣшка grěška f, hyba хыба hyba f, pogrěška погрѣшка pogrěška f, zabluda заблуда zablųda f, blud блуд blųd m; wprowadzać w ~ myliti мылити myliti i

błądzić iv bluditi блудити blųditi i, grěšiti грѣшити grěšiti i, hybiti хыбити hybiti i, broditi бродити broditi i, zabludžati заблуджати zablųđati i, blukati блукати blųkati i

błędny adj nevěrny невѣрны nevěrny , opačny опачны opačny , ošibkovy ошибковы ošibkovy , zabludny заблудны zablųdny , bludny блудны blųdny , krivy кривы krivy

błocisty adj blatny блатны blåtny

błogi adj blagy благы blågy , razkošny разкошны råzkošny

błogosławić tv blagoslavjati благославјати blågoslavjati i

błogosławieństwo n blagoslovjenje благословјенје blågoslovjeńje n

błona n blana блана blåna f

błotnisty adj mutny мутны mųtny

błoto n blato блато blåto n, grez грез gręź f, kal кал kal

błysk n blěsk блѣск blěsk m, prosvět просвѣт prosvět m

błyskać iv blěskati блѣскати blěskati i

błyskawica n blěskavica блѣскавица blěskavica f, molnja молньа mòlnja f

błyskotliwy adj blěsklivy блѣскливы blěsklivy , genialny гениалны geniaľny

błysnąć iv blěsknuti блѣскнути blěsknųti p, lesknuti лескнути lesknųti p

błyszczeć iv blěskati блѣскати blěskati i, blěstěti блѣстѣти blěstěti i, leskati лескати leskati i

bo conj ibo ибо ibo , jer јер jer , jerbo јербо jerbo

boa n boa боа boa f, udav удав udav m anim; ~ dusiciel kraljevska boa кральевска боа kråljevska boa f, kraljevsky udav кральевскы удав kråljevsky udav m anim

bobrzy adj bobrji бобрји bobŕji ; bobrza tama bobrja damba бобрја дамба bobŕja damba f

bochen n bohanka боханка bohanka f

bocian n bočan бочан boćan m anim

boczny adj bočny бочны bočny ; boczna droga obhodna draga обходна драга obhodna dråga f

bodylock (chwyt) n medvědje objetje медвѣдје објетје medvěďje objęťje n

bodziec n stimul стимул stimul m

bodziszek n geranj герань geranj m

bogacić tv obogačati обогачати obogaćati i; ~ się bogatěti богатѣти bogatěti i

bogactwo n bogatost богатост bogatosť , bogatstvo богатство bogatstvo n, dostatok достаток dostatòk m

bogacz n bogač богач bogač m anim; ~e bogatstvo богатство bogatstvo n

Bogarodzica n Bogorodica Богородица Bogorodica

bogatszy adj bogatši богатши bogatši

bogaty adj bogaty богаты bogaty

bogini n bogyni (bogynje) богыни (богынье) bogyni (bogynje) f

Bogurodzica n Bogorodica Богородица Bogorodica

bohater n heroj херој heroj m anim, vitez витез vitęź m anim, bogatyr богатыр bogatyr m anim

bohaterski adj bogatyrsky богатырскы bogatyrsky

bohatersko adv bogatyrsko богатырско bogatyrsko

bojaźliwie adv bojazlivo бојазливо bojazlivo , bojazno бојазно bojazno

bojaźliwy adj bojazlivy бојазливы bojazlivy , bojazny бојазны bojazny

bojaźń n bojaznj бојазнь bojaznj f

bojący się adj bojazny бојазны bojazny

bojkot n bojkot бојкот bojkot m

bojkotować tv bojkotovati бојкотовати bojkotovati i

bojowniczy adj militantny милитантны militantny

bojownik n bojec бојец bojec m anim, bojevnik бојевник bojevnik m anim, borec борец borec m anim, vojevnik војевник vojevnik m anim

bojowy adj bojevy бојевы bojevy , bojny бојны bojny

bok n bok бок bok m

bokobrody n bakenbardy бакенбарды bakenbardy

bolesny adj bolezny болезны bolezny , mučiteljny мучительны mųčiteljny , bolestny болестны bolestny

boleśnie adv bolezno болезно bolezno

Boliwia n Bolivija Боливија Bolivija

boliwijski adj bolivijsky боливијскы bolivijsky

bomba n bomba бомба bomba f; ~ atomowa atomna bomba атомна бомба atomna bomba f

bombardować tv bombardovati бомбардовати bombardovati i

bor n bor бор bor

Bordeaux n Bordo Бордо Bordo

bordowy adj bordovy бордовы bordovy

borowik n borovik боровик borovik m

borówka: ~ amerykańska n črnica чрница črnica f; ~ brusznica brusnica брусница brusnica f

borsuk n jazvec јазвец jazvec m anim, barsuk барсук barsuk m anim

borykać się v boriti se борити се boriti sę i

boski adj božsky божскы božsky

bosonogi adj bosonogy босоногы bosonogy

bosy adj bosy босы bosy

Bośnia n Bosnija Боснија Bosnija

Bośnia i Hercegowina n Bosnija i Hercegovina Боснија и Херцеговина Bosnija i Hercegovina

bośniacki adj bosnijsky боснијскы bosnijsky , bosnjačsky босньачскы bosnjačsky

Bośniak n Bosnjak Босньак Bosnjak m anim

botaniczny adj botaničny ботаничны botaničny

botanik n botanik ботаник botanik m anim

botanika n botanika ботаника botanika

bożek n balvan балван balvan m

boży adj božji божји božji ; boża krówka božja kravka божја кравка božja kråvka f; Boże Narodzenie Rodženje Родженје Rođeńje n

bób n bob боб bob m

bóbr n bobr бобр bobr m anim

bóg n bog бог bog m anim

bój n bitka битка bitka f, boj бој boj m

bójka n bitka битка bitka f

ból n bolj боль bolj m

bóstwo n božstvo божство božstvo n

bóść się v bodati se бодати се bodati sę i, bosti se (bode) бости се (боде) bosti sę (bode) p

bractwo n bratstvo братство bratstvo n

brać tv brati (bere) брати (бере) brati (bere) i, jeti (jme) јети (јме) jęti (jme) i

brak n deficit дефицит deficit m, nedostatok недостаток nedostatòk m, odsučstvo одсучство odsųćstvo

brakujący adj odsutny одсутны odsųtny

brama n vrata врата vråta f

bransoletka n braslet браслет braslet m, naručka наручка narųčka f

brat n brat брат brat m anim; bracia zakonni bratja братја bratja ; ~ bliźniak brat bliznec брат близнец brat bliznec m anim; ~ ojca stryjec стрыјец stryjec m anim; należący do ~a bratov братов bratov

bratać się v bratati se братати се bratati sę i

bratanek n netij нетиј netij m anim, plemenec племенец plemenec m anim, polsyn полсын polsyn m anim

bratanica n nestera нестера nestera f, plemenica племеница plemenica f, poldočerka полдочерка poldòčerka f

braterski adj bratersky братерскы bratersky , bratov братов bratov ; braterska miłość braterska ljubov братерска льубов braterska ljubòv

braterstwo n bratstvo братство bratstvo n

bratni adj rodstveny родствены rodstveny

bratobójstwo n bratobijstvo братобијство bratobijstvo n

bratowa n jatrov јатров jatròv f

Bratysława n Bratislava Братислава Bratislava

brawo intj bravo браво bravo

Brazylia n Brazilija Бразилија Brazilija

brazylijski adj brazilsky бразилскы braziľsky

brąz (stop) n bronza бронза bronza f

brązowy adj kaštanovy каштановы kaštanovy , koričnevy коричневы koričnevy ; (stop) bronzovy бронзовы bronzovy

brew n brov бров bròv f

brewiarz n časoslov часослов časoslov m

brezent n platno платно plåtno n

Brno n Brno Брно Brno

broda n brada брада bråda f; bez brody golobrady голобрады golobrådy

brodacz n bradač брадач brådač m anim

brodaty adj bradaty брадаты brådaty

brodawka n bradavica брадавица brådavica f

brodzić iv broditi бродити broditi i

brom n brom бром brom

brona n brana брана bråna f

bronić tv braniti бранити bråniti i

bronować tv vlačiti влачити vlåčiti i

broń n oružje оружје orųžje

broszura n brošura брошура brošura f, knižka книжка knižka f

browar n pivovarnja пивоварньа pivovarnja f

browarnik n pivovar пивовар pivovar m anim

bród (na rzece) n brod брод brod m

brud n brud бруд brud m, grez грез gręź f

brudny adj brudny брудны brudny , nečisty нечисты nečisty

brukiew n brukva бруква brukva f

brus n brus брус brus m

brutal n nasilnik насилник nasiľnik m anim

brutalność n brutalnost бруталност brutaľnosť f

brutalny adj brutalny бруталны brutaľny , svirěpy свирѣпы svirěpy ; stać się ~m razsvirěpěti разсвирѣпѣти råzsvirěpěti p, ozvěrěti озвѣрѣти ozvěrěti p

brutto adv bruto бруто bruto

bruzda n brazda бразда bråzda f

brydż n bridž бридж bridž

brygada n odred одред odręd m

brykiet n briket брикет briket m

brylant n diamant диамант diamant m

brylantowy adj diamantovy диамантовы diamantovy

bryła n samorod самород samorod m

brytyjski adj britansky британскы britansky

bryza n větrik вѣтрик větrik m, větrec вѣтрец větrec m

bryzgać tv bryzgati брызгати bryzgati i

bryzgnąć tv bryzgnuti брызгнути bryzgnųti p

brzeg n brěg брѣг brěg m

brzemienność n brěmennost брѣменност brěmennosť f

brzemienny adj brěmenny брѣменны brěmenny

brzemię n brěme брѣме brěmę n

brzęczeć iv žužati жужати žužati i, brenčati бренчати brenčati i

brzęk n brěk брѣк brěk m; (np. tłuczonego szkła) trěsk трѣск trěsk m

brzękać iv brenčati бренчати brenčati i

brzęknąć iv brenknuti бренкнути brenknųti i

brzmieć iv zvučati (zvuči) звучати (звучи) zvųčati (zvųči) i, glasiti гласити glåsiti i

brzoskwinia n preskva пресква preskva f

brzoza n brěza брѣза brěza f

brzuch n brjuho брјухо brjuho n, trbuh трбух tŕbuh m

brzuchaty adj brjuhaty брјухаты brjuhaty

brzuszny adj trbušny трбушны tŕbušny

brzydki adj bridky бридкы bridky , nekrasny некрасны nekrasny , urodlivy уродливы urodlivy ; ~e kaczątko nekrasna katočka некрасна каточка nekrasna katòčka f

brzydko adv bridko бридко bridko

brzytwa n britva бритва britva f

buda n buda буда buda f

Budapeszt n Budapest Будапест Budapest

buddysta n budist будист budist m anim

buddyzm n budizm будизм budizm

budka n stojišče стојишче stojišče n

budowa n postavjenje поставјенје postavjeńje n

budować tv budovati будовати budovati i, postavjati поставјати postavjati i

budynek n budynok будынок budynòk m

budzić tv buditi будити buditi i; ~ się buditi se будити се buditi sę i

budzik n budilnik будилник budiľnik m

budżet n budžet буджет budžet m

bufet n bufet буфет bufet m

bujnie adv bujno бујно bujno

bujność n bujnost бујност bujnosť

bujny adj bujny бујны bujny

buk (bot.) n buk бук buk m

bukiet n buket букет buket m, kita кита kita f

bukować tv rezervovati резервовати rezervovati i

bukwica n bukvica буквица bukvica f

bulgot n klokot клокот klokot

bulgotać iv klokotati клокотати klokotati i

bulgotanie n klokot клокот klokot

bulwar n bulvar булвар bulvar m

Bułgar n Bulgar, Bulgarin Булгар, Булгарин Bulgar, Bulgarin m anim

Bułgaria n Bulgarija Булгарија Bulgarija

Bułgarka n Bulgarka Булгарка Bulgarka f

bułgarski adj bulgarsky булгарскы bulgarsky

bułgaryzacja n bulgarizacija булгаризација bulgarizacija

bułka n bulka булка bulka f

bumerang n bumerang бумеранг bumerang m

bunkier n bunker бункер bunker m

bunt n bunt бунт bunt m, metež метеж mętež m, povstanje повстанје povstańje n, vozstanje возстанје vòzstańje n

buntować się iv povstavati повставати povstavati i, buntovati se бунтовати се buntovati sę i

buntowniczy adj metežny метежны mętežny , nepokorny непокорны nepokorny

buntownik n buntovnik бунтовник buntovnik m anim, povstanec повстанец povstanec m anim

burak: ~ ćwikłowy n cvekla цвекла cvekla f

burczeć iv grohtati грохтати grohtati i

burda n ssora ссора ssora f

burdel n bordelj бордель bordelj m

burmistrz n gradonačelnik градоначелник grådonačeľnik m anim

burza n burja бурја burja f; ~ piaskowa pěsočna burja пѣсочна бурја pěsòčna burja f; ~ piaskowa/pyłowa prašna burja прашна бурја pråšna burja f

burzan n burjan бурјан burjan m

burzliwy adj burlivy бурливы burlivy , burny бурны buŕny

burzowy adj burny бурны buŕny

burzyć tv buriti бурити buriti i

but n bota бота bota , obuvka обувка obuvka f

butelka n butylka бутылка butylka f, fljaška фльашка fljaška f

by particle by бы by

bycek n byček (byčka) бычек (бычка) byček (byčka) m anim

bycie n bytje бытје byťje , bytost бытост bytosť f

byczek n junec јунец junec m anim

byczy adj byčji бычји byčji

być iv byti (jesm, jesi, jest, jesmo, jeste, sut; byl; budu) быти (јесм, јеси, јест, јесмо, јесте, сут; был; буду) byti (jesm, jesi, jest, jesmo, jeste, sųt; byl; bųdų) i; Być albo nie ~? Oto jest pytanie. Byti ili ne byti? To jest pytanje Быти или не быти? То јест пытанје Byti ili ne byti? To jest pytańje ; ~ może može може može ; može byti може быти može byti

bydlarz n skotnik скотник skotnik m anim

bydło n govedo говедо govędo n, skot скот skot

byk n byk бык byk m anim; Byk Byk Бык Byk m anim; (młody) junec јунец junec m anim; ~ ofiarny žrtveny byk жртвены бык žrtveny byk m anim

bylica n črnobylj чрнобыль črnobylj m; (gatunek) pelun пелун pelun m

bylina (rosyjska pieśń epicka) n bylina былина bylina f

były adj byly былы byly , byvši бывши byvši

bystrość n hytrost хытрост hytrosť f

bystrzak n hytrec хытрец hytrec m anim; (kobieta) hytrica хытрица hytrica f

bystrze adv hytro хытро hytro

byt n byt быт byt

bywać iv byvati бывати byvati i

bzdura n glupost глупост gluposť f, bezsmyslica безсмыслица bezsmyslica

bzikować iv obezuměvati обезумѣвати obezuměvati i

bździć iv bzděti бздѣти bzděti i, prděti (prdi) прдѣти (прди) pŕděti (pŕdi) i

cal n colj цоль colj m, palec палец palec m

całkiem adv cělkom цѣлком cělkom , polno полно pòlno , sovsěm совсѣм sòvsěm

całkowicie adv sovsěm совсѣм sòvsěm

całkowitość n kompletnost комплетност kompletnosť f

całkowity adj cělkovy цѣлковы cělkovy , kompletny комплетны kompletny

cało adv cělo цѣло cělo

całodobowy adj cělodenny цѣлоденны cělodenny , cělodnevny цѣлодневны cělodnevny

całość n cělost цѣлост cělosť

całować tv cělovati цѣловати cělovati i; ktoś całujący cělovatelj цѣлователь cělovatelj m anim

całowanie n cělovanje цѣлованје cělovańje

cały pron ves (vsa, vse) вес (вса, все) veś (vśa, vse) ; (adj) cěly цѣлы cěly

car n car цар caŕ m anim

caryca n carica царица carica f

cebula n cibulja цибульа cibulja f, luk лук luk m

cebulasty adj cibulivy цибуливы cibulivy

cebulka n cibulica цибулица cibulica f, lukovica луковица lukovica f

cebulowy adj cibuljevy цибульевы cibuljevy , lukovy луковы lukovy

cecha n črta чрта črta f, svojstvo својство svojstvo n

cedować iv odstupati одступати odstųpati i

cedzić tv cěditi цѣдити cěditi i

cegła n cegla цегла cegla f, ceglina цеглина ceglina f

cel n cělj цѣль cělj m, meta мета meta f

cela n klětka клѣтка klětka f, čelja чельа ćelja f

celebracja n slavjenje славјенје slavjeńje

celebrować tv proslaviti прославити proslaviti p, slaviti славити slaviti i, oznamenovyvati ознаменовывати oznamenovyvati i

celebryt n znamenitost знаменитост znamenitosť f

celebryta n znamenitost знаменитост znamenitosť f

celować iv cěliti цѣлити cěliti i, měriti мѣрити měriti i

celownik (gram.) n dateljnik, dateljny padež дательник, дательны падеж dateljnik, dateljny padež m, dativ датив dativ m

celowo adv umyslno умыслно umysľno

celowy adj umyslny умыслны umysľny , naročity нарочиты naročity

Celt n Kelt Келт Kelt m anim

celtycki adj keltsky келтскы keltsky

cement n cement цемент cement m

cena n cěna цѣна cěna f; nadawać cenę ocěnjati оцѣньати ocěnjati i; nadać cenę ocěniti оцѣнити ocěniti p

cenić tv cěniti цѣнити cěniti i

cenny adj cěnny цѣнны cěnny

centrala n centrala централа centrala f

centralny adj centralny централны centraľny , srědnji, srědny срѣдньи, срѣдны srědnji, srědny

centrum n srědina срѣдина srědina f, srědišče срѣдишче srědišče n, centr центр centr m

centryzm n centrizm центризм centrizm

centygram n centigram центиграм centigram m

centylitr n centilitr центилитр centilitr m

centymetr n centimetr центиметр centimetr m

cenzura n cenzura цензура cenzura

cenzurować tv cenzurovati цензуровати cenzurovati i

cep n cěp цѣп cěp m

cera n plot (plti) плот (плти) plòť (plti) f

ceramiczny adj keramičny керамичны keramičny

ceramika n keramika керамика keramika f

ceremonia n obred обред obręd m

ceremonialny adj obredny обредны obrędny

cerkiew n crkov црков crkòv f, crkva црква crkva f

cerkiewnosłowiański adj crkovnoslovjansky црковнословјанскы crkòvnoslovjansky

cerkiewny adj crkovny црковны crkòvny

cerować tv štopovati штоповати štopovati i

certyfikat n potvrdženje потврдженје potvŕđeńje n, svědočstvo свѣдочство svědòčstvo n

certyfikować tv posvědčati посвѣдчати posvědčati i, posvědčiti посвѣдчити posvědčiti p

certyfikowany adj potvrdženy потврджены potvŕđeny

cesarski adj carsky царскы caŕsky

cesarstwo n carstvo царство caŕstvo n, cěsarstvo цѣсарство cěsaŕstvo n

cesarz n car цар caŕ m anim, cěsar цѣсар cěsaŕ m anim

Cetynia n Cetinje Цетинје Cetińje

cewka n cěvka цѣвка cěvka f

chałupa n halupa халупа halupa f

chałwa n halva халва halva f

cham n nevěža невѣжа nevěža f, prostak простак prostak m anim

chaos n haos хаос haos m

chaotycznie adv haotično хаотично haotično

chaotyczny adj haotičny хаотичны haotičny

chaps n kus кус kųs m

charakter n harakter характер harakter m, personaž персонаж personaž m, nrav нрав nråv m

charakterystyczny adj harakterističny характеристичны harakterističny , svojsky својскы svojsky

charakterystyka n harakteristika характеристика harakteristika f

charakteryzować tv harakterizovati характеризовати harakterizovati i

chart n hrt хрт hrt m anim

charytatywność n dobročinnost доброчинност dobročinnosť

charyzma n šarm шарм šarm

chata n hata хата hata f, barak барак barak m, budka будка budka f, dača дача dača f, halupa халупа halupa f

chcieć mv hotěti (hoče) хотѣти (хоче) hotěti (hoće) i, htěti (hče) хтѣти (хче) htěti (hće) i

chciwy adj htivy хтивы htivy

chełpić się v hvastati se хвастати се hvastati sę i, zloradovati se злорадовати се zloradovati sę i

chełpliwie adv zloradno злорадно zloradno

chełpliwość n zloradost злорадост zloradosť f

chełpliwy adj zloradny злорадны zloradny

chemia n hemija хемија hemija f

chemiczny adj hemičny хемичны hemičny

chemikalia n hemikalija хемикалија hemikalija f

chęć n nudža нуджа nųđa f; pełen dobrych chęci dobronaměrny добронамѣрны dobronaměrny

chętnie adv ohotno охотно ohotno

chętny adj ohotny охотны ohotny

chichot n hihot хихот hihot

chichotać się v hihotati se хихотати се hihotati sę i

Chile n Čile Чиле Čile

Chilijczyk n Čilijec Чилијец Čilijec m anim

Chilijka n Čilijka Чилијка Čilijka f

chilijski adj čilijsky чилијскы čilijsky

chimera n himera химера himera f

chimeryczny adj himersky химерскы himersky

Chinka n Kitajka Китајка Kitajka f

Chiny n Kitaj Китај Kitaj

Chińczyk n Kitajec Китајец Kitajec m anim

chiński adj kitajsky китајскы kitajsky

chip n čip чип čip m

chips n čip чип čip m

chirurg n hirurg хирург hirurg m anim

chirurgia n hirugija хиругија hirugija f

chirurgiczny adj hirugičny хиругичны hirugičny

chlapać tv bryzgati брызгати bryzgati i

chlapnąć tv bryzgnuti брызгнути bryzgnųti p

chleb n hlěb хлѣб hlěb m

chlew n hlěv хлѣв hlěv m

chlor n hlor хлор hlor

chloroform n hloroform хлороформ hloroform

chłeptać tv lokati локати lokati i

chłodnąć iv hladěti хладѣти hlåděti i

chłodny adj hladny хладны hlådny , prohladny прохладны prohlådny , studeny студены studeny ; chłodniejszy hladnějši хладнѣјши hlådnějši ; najchłodniejszy najhladnějši најхладнѣјши najhlådnějši

chłodzenie n hladženje хладженје hlåđeńje

chłodzić tv hladiti хладити hlåditi i, studiti студити studiti i

chłop n seljan, seljanin сельан, сельанин seljan, seljanin m anim

chłopak n junoš, junoša јунош, јуноша junoš, junoša m anim, mladec младец mlådec m anim

chłopczyk n hlapčik хлапчик hlåpčik m anim

chłopiec n hlapec хлапец hlåpec m anim, mladec младец mlådec m anim

chłopięctwo n hlapstvo хлапство hlåpstvo , mladečstvo младечство mlådečstvo

chłód n hlad хлад hlåd m, hladnost хладност hlådnosť f, zimnost зимност zimnosť f, prohlada прохлада prohlåda f, prohladnost прохладност prohlådnosť f

chmiel n hmelj хмель hmelj

chmura (owadów) n roj рој roj m

chmurzyć się iv mutněti мутнѣти mųtněti i, hmuriti se хмурити се hmuriti sę i

chociaż conj hot, hoti хот, хоти hoť, hoti , ačekoli ачеколи ačekoli , ače аче ače

chociażby adv hot by хот бы hoť by

choć conj hot, hoti хот, хоти hoť, hoti

chodnik n hodnik ходник hodnik m, trotuar тротуар trotuar m

chodzenie n hodba ходба hoďba f, hodženje ходженје hođeńje ; sposób chodzenia hod ход hod

chodzić iv hoditi ходити hoditi i; sposób chodzenia postup поступ postųp m

choinka n novogodišnja jelka новогодишньа јелка novogodišnja jelka f, novogodišnje drěvo новогодишнье дрѣво novogodišnje drěvo n

cholera n holera холера holera f

cholernie adv strašno страшно strašno , diavolsko диаволско diavòľsko , jebeno јебено jebeno , prokleto проклето proklęto

cholesterol n holesterol холестерол holesterol

chomąto n homut хомут homųt m

chomik n homjak хомјак homjak m anim, hrček хрчек hrček m anim

chorągiew n horugva хоругва horųgva f, zastava застава zastava f

choreografia n horeografija хореографија horeografija f

choroba n hvoroba хвороба hvoroba f, bolest болест bolesť f, bolez болез bolez m, zabolevanje заболеванје zabolevańje n; ~ przenosona przez powietrze vozduhonosima infekcja воздухоносима инфекцја vòzduhonosima infekcja f, vozduhonosimo zabolevanje воздухоносимо заболеванје vòzduhonosimo zabolevańje n, vozduhonosimy bolez воздухоносимы болез vòzduhonosimy bolez m; ~ serca hvoroba srdca хвороба срдца hvoroba sŕdca f

chorobliwie adv hvorobno хворобно hvorobno

chorobotwórczy adj boleznotvorny болезнотворны boleznotvorny

chorować iv bolěti (boli) болѣти (боли) bolěti (boli) i, hvorěti хворѣти hvorěti i

chorowicie adv boljno больно boljno , hvorobno хворобно hvorobno

chorowity adj bolestny болестны bolestny

Chorwacja n Hrvatija Хрватија Hrvatija

chorwacki adj hrvatsky хрватскы hrvatsky

Chorwat n Hrvat Хрват Hrvat m anim

chory adj bolezny болезны bolezny , boljny больны boljny , hvory хворы hvory , zabolevany заболеваны zabolevany

chować tv hovati (hovaje) ховати (ховаје) hovati (hovaje) i; (np. w ziemi) zakopyvati закопывати zakopyvati i

chód n hod ход hod

chór n hor хор hor m

chrabąszcz: ~ majowy n majsky hrušč мајскы хрушч majsky hrųšč m anim

chrabąszcz majowy n hrušč хрушч hrųšč m anim

chram n hram храм hram m

chrapać iv hrapati храпати hrapati i

chrapnąć iv hrapnuti храпнути hrapnųti p

chrestomatia n hrestomatija хрестоматија hrestomatija f, čitateljnik читательник čitateljnik m

chrobrość n hrabrost храброст hråbrosť f, neustrašnost неустрашност neustrašnosť f

chrobry adj neustrašny неустрашны neustrašny , odvažny одважны odvažny

chrom n hrom хром hrom

chromość n hromost хромост hromosť f

chromy adj hromy хромы hromy

chronić tv hraniti хранити hråniti i, ohranjati охраньати ohranjati i, strěgti стрѣгти strěgti i

chronologia n hronologija хронологија hronologija f

chronologiczny adj hronologičny хронологичны hronologičny

chropowaty adj hrapavy храпавы hråpavy

chrupać iv hrustati хрустати hrustati i, hrupati хрупати hrupati i

chrupiący adj hrupkavy хрупкавы hrupkavy

chrupka n čip чип čip m

chrupki adj hrupkavy хрупкавы hrupkavy

chrust n hrust хруст hrust m

chrystianizacja n hristijanizacija христијанизација hristijanizacija f

chrystianizować tv pohristijanjati похристијаньати pohristijanjati i

Chrystus n Hristos Христос Hristos m anim

chrzan n hrěn хрѣн hrěn m

chrzanowy adj hrěnovy хрѣновы hrěnovy

chrząkać (świnia) iv grohtati грохтати grohtati i

chrząstka n hrešč хрешч hręšč m

chrzciciel n krestitelj креститель krestitelj m anim

chrzcić tv krestiti крестити krestiti i

chrzest n krest крест krest m, kreščenje крешченје krešćeńje n

chrześcijanin n hristijan, hristijanin христијан, христијанин hristijan, hristijanin m anim

chrześcijanka n hristijanka христијанка hristijanka f

chrześcijański adj hristijansky христијанскы hristijansky

chrześcijaństwo n hristijanstvo христијанство hristijanstvo

chrzęścić iv hrustati хрустати hrustati i, skripati скрипати skripati i

chudy adj hudy худы hudy

chuj n huj хуј huj m

chujnia n zajebancija зајебанција zajebancija f

chusteczka: ~ do nosa n nosovka носовка nosovka f

chwalebny adj hvalebny хвалебны hvalebny , pohvalny похвалны pohvaľny

chwalić tv hvaliti хвалити hvaliti i

chwała n hvala хвала hvala f, slava слава slava f

chwat n junak јунак junak m anim

chwiać tv hvějati (hvěje) хвѣјати (хвѣје) hvějati (hvěje) i; ~ się hvějati se (hvěje) хвѣјати се (хвѣје) hvějati sę (hvěje) i

chwila n moment момент moment m, hvilja хвильа hvilja f

chwilowy adj dočasny дочасны dočasny

chwyt n hvat хват hvat m

chwytać tv hvatati хватати hvatati i, zahvačati захвачати zahvaćati i, grabiti грабити grabiti i

chyba adv věrojetno вѣројетно věrojętno ; ~ że ako ne ако не ako ne

chytrość n lukavstvo лукавство lukavstvo

chytry adj hytry хытры hytry , lukavy лукавы lukavy , ljstivy льстивы ljstivy

ci pron ti ти ti , tobě тобѣ tobě

ciało n tělo (těla/tělese) тѣло (тѣла/тѣлесе) tělo (těla/tělese) n, plot (plti) плот (плти) plòť (plti) f

ciao! intj čao! чао! čao!

ciasno adv těsno тѣсно těsno

ciasny adj těsny тѣсны těsny

ciasteczko n biskvit бисквит biskvit m

ciasto n kolač колач kolač m; (np. do naleśników) vozbito těsto возбито тѣсто vòzbito těsto ; (surowe) těsto тѣсто těsto n

ciąć tv rězati (rěže) рѣзати (рѣже) rězati (rěže) i, sěkati сѣкати sěkati i, sěkti сѣкти sěkti i

ciąg: ~ alkoholowy n zapoj запој zapoj m

ciągać tv tegati тегати tęgati i

ciągle adv bezprěryvno безпрѣрывно bezprěryvno , ješče јешче ješče , postojanno постојанно postojanno

ciągłość n stalost сталост stalosť f

ciągły adj bezprěryvny безпрѣрывны bezprěryvny , neprěstanny непрѣстанны neprěstanny , postojanny постојанны postojanny , staly сталы staly

ciągnąć tv tegnuti тегнути tęgnųti i, vlěkti влѣкти vlěkti i, trgati тргати trgati i, vlačiti влачити vlåčiti i; (np. kilometrami) razprostirati se разпростирати се råzprostirati sę i; ~ w dół oriti орити oriti i

ciąża n brěmennost брѣменност brěmennosť f

ciążenie n gravitacija гравитација gravitacija f

ciążyć (emocje) iv tužiti тужити tųžiti i

cicho adv tiho тихо tiho

cichy adj tihy тихы tihy

ciebie pron tebe тебе tebe

ciec iv tekti текти tekti i

ciekawie adv interesno интересно interesno

ciekawość n ljubopytnost льубопытност ljubopytnosť f

ciekawski adj pytlivy пытливы pytlivy

ciekawy adj interesny интересны interesny , kuriozny куриозны kuriozny , ljubopytny льубопытны ljubopytny , zajmlivy зајмливы zajmlivy

ciekły adj tekuči текучи tekųći

cieknący adj tekuči текучи tekųći

cieknąć iv tekti текти tekti i

cieku) n prětok rěky прѣток рѣкы prětok rěky m

cielak n tele теле telę n

cielątko n teletko телетко telętko n

cielesny adj tělesny тѣлесны tělesny

cielę n tele теле telę n

cielić się v teliti se телити се teliti sę i

ciemiężyca n čemerica чемерица čemerica f

ciemnica n temnica темница temnica f

ciemnieć iv mrknuti мркнути mŕknųti i, temněti темнѣти temněti i, sumrkati se сумркати се sųmŕkati sę i

ciemnoskóra n črnica чрница črnica f

ciemnoskóry n črnik чрник črnik m anim

ciemność n temnost темност temnosť f, mrak мрак mråk m, temnota темнота temnota f, tma тма ťma f

ciemny adj mračny мрачны mråčny , temny темны temny ; stawać się ~m mračiti se мрачити се mråčiti sę i

cienki adj tenky тенкы tenky , tonky тонкы tònky , hudy худы hudy

cień n těnj тѣнь těnj , stěnj стѣнь stěnj m; rzucać ~ otěnjati отѣньати otěnjati i; rzucić ~ otěniti отѣнити otěniti p

cieplarnia n teplica теплица teplica f

ciepło n teplo тепло teplo

ciepły adj teply теплы teply

cierń n trn трн tŕn m

cierpieć iv stradati страдати stradati i, trpěti (trpi) трпѣти (трпи) tŕpěti (tŕpi) i

cierpliwość n trplivost трпливост tŕplivosť f

cierpliwy adj trplivy трпливы tŕplivy

cieszyć tv radovati радовати radovati i; ~ się radovati se радовати се radovati sę i, veseliti se веселити се veseliti sę i, nasladžati se насладжати се naslađati sę i, obradovati se обрадовати се obradovati sę p; ~ się z těšiti se iz тѣшити се из těšiti sę iz i

cieśla n stoljar стольар stoljaŕ m anim

cię pron te те

cięcie n kroj крој kroj m, razrěz разрѣз råzrěz m; ~ drzewa drěvorěženje дрѣворѣженје drěvorěžeńje

cięciwa n tetiva тетива tętiva f

cięgi n mlačenje млаченје mlåćeńje

ciężar n brěme брѣме brěmę n, oteženje отеженје otęžeńje n

ciężarny adj brěmenny брѣменны brěmenny , oplodženy оплоджены oplođeny

ciężarówka n tir тир tir m, kamion камион kamion m

ciężki adj težky тежкы tęžky

ciężko adv težko тежко tęžko

ciężkość n težkost тежкост tęžkosť f

ciocia n tetka тетка tetka f; (siostra matki) tetenka тетенка tetenka f

cios n udar удар udar m

ciotka n tetka тетка tetka f

cipka n pizda пизда pizda f

cisnąć tv tiskati тискати tiskati i, tisknuti тискнути tisknųti i

cisza n bezšumnost безшумност bezšumnosť , tišina тишина tišina f; chwila ciszy zatišje затишје zatišje n

ciśnienie n pritisk притиск pritisk , pritiskanje притисканје pritiskańje n; ~ krwi krovny pritisk кровны притиск kròvny pritisk m, pritisk krvi притиск крви pritisk krvi

ciśnieniomierz n barometr барометр barometr m

ciuciubabka n žmurky жмуркы žmurky

cmentarz n grobišče гробишче grobišče n

cmokać iv cmokati цмокати cmokati i

cnota n nevinnost невинност nevinnosť f, čestnost честност čestnosť f

cnotliwy adj nevinny невинны nevinny

co pron čto что čto ; ~ do čto se tyče (kogo/čego) что се тыче (кого/чего) čto sę tyče (kogo/čego) ; (czegoś) odnosno (kogo/čego) односно (кого/чего) odnosno (kogo/čego) ; ~ najmniej ponje понье ponje

coaching n suprovodženje супроводженје sųprovođeńje ; udzielać ~u sprovadžati спроваджати sprovađati i; udzielić ~u sprovoditi спроводити sprovoditi p

codziennie adv vsakodenno, vsakodnevno всакоденно, всакодневно vśakodenno, vśakodnevno

codzienny adj dnevny дневны dnevny , každodenny каждоденны každodenny , vsakodenny, vsakodnevny всакоденны, всакодневны vśakodenny, vśakodnevny , povsednji повседньи povsednji

cofać: ~ się idti vzad идти взад idti vzad i; (iv) odstupati одступати odstųpati i

cofnąć (czynność) tv vratiti вратити vråtiti p; ~ się odstupiti одступити odstųpiti p

cokolwiek pron čto-nebud что-небуд čto-nebųď , čto-libo что-либо čto-libo , čtokoli чтоколи čtokoli

coraz adv vse все vse ; ~ bardziej vse bolje все болье vse bolje ; ~ lepiej vse lěpje все лѣпје vse lěpje ; ~ więcej vse bolje все болье vse bolje

corocznie adv vsakogodišnje всакогодишнье vśakogodišnje , vsakoročno всакорочно vśakoročno , godišnje годишнье godišnje , godovno годовно godovno

coroczny adj vsakogodišnji, vsakogodišny всакогодишньи, всакогодишны vśakogodišnji, vśakogodišny , vsakoročny всакорочны vśakoročny , godovy годовы godovy

coś pron něčto нѣчто něčto

cotygodniowy adj sedmičny седмичны sedmičny

córa n dočera дочера dòćera f, doči (dočere) дочи (дочере) dòći (dòćere) f

córeczny adj dočersky дочерскы dòćersky ; córeczna miłość dočerska ljubov дочерска льубов dòćerska ljubòv f

córka n dočera дочера dòćera f, dočerka дочерка dòćerka f, doči (dočere) дочи (дочере) dòći (dòćere) f

cuchnąć iv smrditi смрдити smŕditi i, vonjati воньати vonjati i

cud n divo (diva/divese) диво (дива/дивесе) divo (diva/divese) n, čudo (čuda/čudese) чудо (чуда/чудесе) čudo (čuda/čudese) n

cudaczny adj čudny чудны čudny

cudem adj čudom чудом čudom

cudny adj čudny чудны čudny

cudotwórca n čudotvorec чудотворец čudotvorec m anim

cudownie adv čudno чудно čudno

cudowny adj zahvačajuči захвачајучи zahvaćajųći , čudesny чудесны čudesny , čudny чудны čudny

cudzołóstwo n prěljubstvo прѣльубство prěljubstvo

cudzoziemiec n inozemec иноземец inozemec m anim, čudžinec чуджинец čuđinec m anim, inostranec иностранец inostrånec m anim, čudžezemec чуджеземец čuđezemec m anim

cudzoziemka n čudžinka чуджинка čuđinka f

cudzoziemski adj inozemny иноземны inozemny , čudžezemny чуджеземны čuđezemny

cudzysłów n lapka лапка lapka f, navodnica наводница navodnica f

cukier n cukr цукр cukr

cukierek n bonbon бонбон bonbon m, cukrka цукрка cukrka f

cukinia n cukina цукина cukina f, kabaček (kabačka) кабачек (кабачка) kabaček (kabačka) m

cwaniak n hytrec хытрец hytrec m anim

cwaniara n hytrica хытрица hytrica f

cwany adj hytry хытры hytry

cycek n cicka цицка cicka f; cycki cicky цицкы cicky

cydr n sidr сидр sidr m

cyfra n cifra цифра cifra f

cyfrowy adj digitalny дигиталны digitaľny

cygaro n cigara цигара cigara f

cykl n cikl цикл cikl m

cykliczny adj cikličny цикличны cikličny

cyklon: ~ tropikalny n tropičny ciklon тропичны циклон tropičny ciklon m

cykuta n boliglav болиглав boliglåv m

cyna (chem.) n cin цин cin

cynamon n korica корица korica f

cynk (chem.) n cink цинк cink

cynkować iv galvanizovati галванизовати galvanizovati

cynkowanie n galvanizacija галванизација galvanizacija f

cypel n mys мыс mys m

Cypr n Kipr Кипр Kipr

cyrk n cirk цирк cirk m

cyrkiel n cirkulj циркуль cirkulj m

cyrkulacja n cirkulacija циркулација cirkulacija , obrat обрат obråt m

cyrylica n kirilica кирилица kirilica f

cyrylicki adj kiriličsky, kirilsky кириличскы, кирилскы kiriličsky, kirilsky

cytadela n tvrdža тврджа tvŕđa f

cytat n citat цитат citat m

cytować tv citovati цитовати citovati i, navoditi наводити navoditi i

cytryna n limon лимон limon m

cywil n civil цивил civil m anim

cywilizacja n civilizacija цивилизација civilizacija f

cywilizowany adj civilizovany цивилизованы civilizovany

cywilny adj civilny цивилны civiľny , gradžansky граджанскы gråđansky

czad n čad чад čad m

czadzić iv čaditi чадити čaditi i

czajka n čajka чајка čajka f

czajnik n kotel котел kotel m, čajnik чајник čajnik m

czapka n šapka шапка šapka f

czapla n čaplja чапльа čaplja f

czar n zaklinanje заклинанје zaklinańje n, aljur альур aljur

Czarnogóra n Črna Gora Чрна Гора Črna Gora

czarnogórski adj črnogorsky чрногорскы črnogorsky

Czarnogórzanin n Črnogorjan, Črnogorjanin Чрногорјан, Чрногорјанин Črnogorjan, Črnogorjanin m anim

Czarnogórzec n Črnogorjan, Črnogorjanin Чрногорјан, Чрногорјанин Črnogorjan, Črnogorjanin m anim

czarnoksiężniczka n čarovnica чаровница čarovnica f

czarnoksiężnik n čarovnik чаровник čarovnik m anim

czarność n črnota чрнота črnota f

czarnowidz n črnoglednik чрногледник črnoględnik m anim

czarnowidztwo n črnoglednost чрногледност črnoględnosť

czarnuszka n črnuška чрнушка črnuška f

czarny adj črny чрны črny ; czarna dziura črna dira чрна дира črna dira f; czarna jagoda črnica чрница črnica f; czarna wdowa črna vdova чрна вдова črna vdova f; czynić ~m črniti чрнити črniti i

czarodziej n vědmak вѣдмак věďmak m anim, čaroděj чародѣј čaroděj m anim

czarodziejka n čarodějnica чародѣјница čarodějnica f

czarować iv čarovati чаровати čarovati i, bajati бајати bajati i

czarownica n vědma вѣдма věďma f, čarovnica чаровница čarovnica f

czarownik n vědmak вѣдмак věďmak m anim, čarovnik чаровник čarovnik m anim

czart n črt чрт črt m anim

czarujący adj zahvačajuči захвачајучи zahvaćajųći , očarovateljny очаровательны očarovateljny

czary n čar чар čar m, čary чары čary

czas n vrěme врѣме vrěmę n, čas час čas m; (gram.) vrěme врѣме vrěmę n; ~ przeszły dokonany perfekt перфект perfekt m; ~ przeszły prosty imperfekt имперфект imperfekt ; ~ trwania trvanje трванје trvańje n; ~ zaprzeszły pluskvamperfekt плусквамперфект pluskvamperfekt m; od ~u do czasu povrěmenno поврѣменно povrěmenno ; w ~ie podčas (kogo/čego) подчас (кого/чего) podčas (kogo/čego) , v tečenju (kogo/čego) в теченју (кого/чего) v tečeńju (kogo/čego) , v vrěmenu (kogo/čego) в врѣмену (кого/чего) v vrěmenu (kogo/čego) , v času (kogo/čego) в часу (кого/чего) v času (kogo/čego) , za (kogo/čego) за (кого/чего) za (kogo/čego) ; w tym samym ~ie v tom samom vrěmenu в том самом врѣмену v tom samom vrěmenu

czasami adv poněkogda, poněkogdy понѣкогда, понѣкогды poněkògda, poněkògdy , časom часом časom

czasem adv někogda, někogdy нѣкогда, нѣкогды někògda, někògdy , poněkogda, poněkogdy понѣкогда, понѣкогды poněkògda, poněkògdy , časom часом časom

czasomierz n časoměr часомѣр časoměr m

czasopismo n časopis часопис časopis m, žurnal журнал žurnal m

czasownik n glagol глагол glågol m

czasowy adj vrěmenny врѣменны vrěmenny

czasza n čaša чаша čaša f

czaszka n čerep череп čerep m, lob (lba) лоб (лба) lòb (lba) m, lobanja лобаньа lobanja f

czat n čat чат čat m

cząsteczka n čestica честица čęstica f, čestka честка čęstka f

cząstka n čestka честка čęstka f

czcić tv čtiti чтити čtiti i, čestiti честити čestiti i

czcigodny adj čestigodny честигодны čestigodny

Czech n Čeh Чех Čeh m anim

Czechosłowacja n Čehoslovakija Чехословакија Čehoslovakija

czechosłowacki adj čehoslovačsky чехословачскы čehoslovačsky

czechosłowakizm n čehoslovakizm чехословакизм čehoslovakizm

Czechy n Čehija Чехија Čehija ; (Bohemia) Bohemija Бохемија Bohemija

Czeczenia n Čečnja Чечньа Čečnja

czeczeński adj čečensky чеченскы čečensky

czeczotka n čečetka чечетка čečetka f

czek n ček чек ček m

czekać iv čekati чекати čekati i

czekanie n čekanje чеканје čekańje

czekolada n čokolada чоколада čokolada f

czeladź n čeljad чельад čeljaď

czelesta n čelesta челеста čelesta f

czelność: mieć ~ tv směti смѣти směti i

czempion n prvak првак pŕvak m anim, čempion чемпион čempion m anim, šampion шампион šampion m anim

czemu adv čemu чему čemu

czemukolwiek adv začto-nebud зачто-небуд začto-nebųď , čemu-nebud чему-небуд čemu-nebųď

czemuś adv něčemu нѣчему něčemu

czepek n čepec чепец čepec m

czepiec (nakrycie głowy) n čepec чепец čepec m

czeremcha n črěmha чрѣмха črěmha f

czereśnia n čerešnja черешньа čerešnja f

czernić tv očrnjati очрньати očrnjati i, črniti чрнити črniti i

czernieć iv črněti чрнѣти črněti i

czerpać tv črpati (črpe) чрпати (чрпе) črpati (črpe) i

czerstwieć (pieczywo) iv črstvěti чрствѣти črstvěti i

czerw n črv чрв črv m anim

czerwiec n junij јуниј junij , črvenj чрвень črvenj

czerwienieć iv črveněti чрвенѣти črveněti i

czerwonoskóra n črvenica чрвеница črvenica f

czerwonoskóry n črvenec чрвенец črvenec m anim

czerwony adj črveny чрвены črveny ; Czerwony Kapturek Črvena Kapučka Чрвена Капучка Črvena Kapučka f; stawać się ~m črveněti чрвенѣти črveněti i

czerwsty: czerstwy (pieczywo) adj črstvy чрствы črstvy

czesać tv česati (češe) чесати (чеше) česati (češe) i

czeski adj češsky чешскы češsky

cześć intj ahoj ахој ahoj ; (powitanie) pozdrav поздрав pozdråv ; ~! zdrav! здрав! zdråv! ; Cześć! Čest! Чест! Česť! ; ~! zdar! здар! zdar! ; (powitanie i pożegnanie) čao! чао! čao! ; oddawać ~ vozdavati čest воздавати чест vòzdavati česť i; oddać ~ vozdati čest (vozda) воздати чест (возда) vòzdati česť (vòzda) p

czeznąć iv izčezati изчезати izčezati i

często adv često често čęsto

częstotliwość n čestota честота čęstota f

częsty adj česty честы čęsty

częściej adv čestěje честѣје čęstěje

częściowo adv čestično честично čęstično

część n poděl подѣл poděl m, čest чест čęsť f; części mowy česti molvy чести молвы čęsti mòlvy ; ~ mowy čest molvy чест молвы čęsť mòlvy f

czip n čip чип čip m

czkać iv ikati икати ikati i

czkawka n ikava икава ikava f

członek n člen член člen m anim

członkostwo n členstvo членство členstvo n

człowieczeństwo n ljudstvo льудство ljudstvo , člověčstvo чловѣчство člověčstvo

człowieczy adj ljudsky льудскы ljudsky , člověčji чловѣчји člověčji , člověčsky чловѣчскы člověčsky

człowiek n člověk чловѣк člověk m anim

czołg n tank танк tank m

czołgać się iv polzati ползати pòlzati i, polzti ползти pòlzti i

czoło n čelo чело čelo n; stawiać czoła soočati se s, suočati se s соочати се с, суочати се с sòočati sę s, sųočati sę s i; stawić czoła soočiti se s, suočiti se s соочити се с, суочити се с sòočiti sę s, sųočiti sę s i

czołowy adj čelny челны čeľny

czort n črt чрт črt m anim

czosnek n česnok чеснок česnòk

czterdziestokrotnie adv četyrikratno четырикратно četyrikråtno

czterdziesty num četyridesety четыридесеты četyridesęty

czterdzieści num četyrideset, četyrideseti четыридесет, четыридесети četyridesęť, četyridesęti ; ~ razy četyrikratno четырикратно četyrikråtno

czternasty num četyrinadsety четыринадсеты četyrinadsęty

czternaście num četyrinadset четыринадсет četyrinadsęť

cztery num četyri четыри četyri

czterysta num četyrista, četyristo четыриста, четыристо četyrista, četyristo

czub n čub чуб čub m

czubaty adj čubaty чубаты čubaty

czubek n vrh врх vŕh m

czucie n čutje чутје čuťje n, čuvstvo чувство čuvstvo n

czuć tv čuti чути čuti i

czujność n bditeljnost бдительност bditeljnosť

czujny adj bditeljny бдительны bditeljny ; być ~m čuvati чувати čuvati i

czule adv čutlivo чутливо čutlivo

czułek n tykalo тыкало tykalo n

czułość n čutlivost чутливост čutlivosť , laska ласка laska f

czuły adj afektivny афективны afektivny , čutlivy чутливы čutlivy , laskavy ласкавы laskavy , čutny чутны čutny

czuwać iv bděti (bdi) бдѣти (бди) bděti (bdi) i, čuvati чувати čuvati i

czuwanie n bděnje бдѣнје bděńje

czuwaski adj čuvašsky чувашскы čuvašsky

czwartek n četvrtok четврток četvŕtòk m

czwarty num četvrty четврты četvŕty ; jedna czwarta četvrtina четвртина četvŕtina

czworaczki n četverčeta четверчета četverčęta

czworaki num četveraky четверакы četveraky

czworo num četvero четверо četvero

czworobok n četyrivugolnik четыривуголник četyrivųgòľnik m, četyrokutnik четырокутник četyrokųtnik m

czworokąt n četyrivugolnik четыривуголник četyrivųgòľnik m, četyrokutnik четырокутник četyrokųtnik m

czwórka num četverka четверка četverka

czy conj li ли li , či чи či ; (particle) li ли li , či чи či

czyj pron čij (čija, čije) чиј (чија, чије) čij (čija, čije)

czyjkolwiek pron čij-nebud чиј-небуд čij-nebųď , čij-libo чиј-либо čij-libo , čijkoli чијколи čijkoli

czyjś pron něčij нѣчиј něčij

czym ... tym … adv čim … tym … чим … тым … čim … tym …

czyn n dělo (děla/dělese) дѣло (дѣла/дѣлесе) dělo (děla/dělese) n, čin чин čin m

czynić tv činiti чинити činiti i; mieć do czynienia z iměti dělo s имѣти дѣло с iměti dělo s i

czynnik n faktor фактор faktor m, činitelj чинитель činitelj m

czynność n dějanje дѣјанје dějańje n

czynsz n najem најем najem

czyrak n čir чир čir m

czystka: ~ etniczna n etnična čistka етнична чистка etnična čistka f

czystość n nevinnost невинност nevinnosť f, čistost чистост čistosť , čistota чистота čistota

czysty adj nevinny невинны nevinny , čisty чисты čisty

czyściciel n očistitelj очиститель očistitelj m anim

czyścić adj čestiljubivy честильубивы čestiljubivy ; (tv) čistiti чистити čistiti i

czytać tv čitati читати čitati i; ~ na głos odčityvati одчитывати odčityvati i

czytelnia n čitaljnja читальньа čitaljnja f

czytelnik n čitatelj читатель čitatelj m anim

czyż n čiž чиж čiž m anim

ćma n molj моль molj m anim

ćwiczyć tv praktikovati практиковати praktikovati i

ćwierć n četvrt четврт četvŕt m; (num) četvrtina четвртина četvŕtina

dach n pokryv покрыв pokryv m, strěha стрѣха strěha f

dachówka n strěšna krytina стрѣшна крытина strěšna krytina f

dać tv dati (da) дати (да) dati (da) p; ~ sobie radę obojdti se (obojde; obšel) обојдти се (обојде; обшел) obòjdti sę (obòjde; obšel) p; ~ sobie radę bez obojdti se bez (obojde; obšel) обојдти се без (обојде; обшел) obòjdti sę bez (obòjde; obšel) p

dadaizm n dadaizm дадаизм dadaizm

dagerotypia n dagerotipija дагеротипија dagerotipija f

Dagestan n Dagestan Дагестан Dagestan

Dakota Północna n Sěverna Dakota Сѣверна Дакота Sěverna Dakota

daktyl n datulja датульа datulja f, finik финик finik m

daktylologia n daktylologija дактылологија daktylologija

daktyloskopia n daktyloskopija дактылоскопија daktyloskopija

dalej adv dalje далье dalje

daleki adj daleky далекы daleky , daljnji, daljny дальньи, дальны daljnji, daljny

daleko adv daleko далеко daleko ; tak ~ dotolě дотолѣ dotolě ; z daleka izdaleka издалека izdaleka

daleko od ciebie) pron sej (sa, se) сеј (са, се) sej (śa, se)

Dalmacja n Dalmatija Далматија Dalmatija

dalmacki adj dalmatinsky далматинскы dalmatinsky

dalmierz n daleměr далемѣр daleměr m

dalszy adj daljši дальши daljši

daltonista n daltonist далтонист daltonist m anim

daltonizm n daltonizm далтонизм daltonizm

dama n dama дама dama f, gospodynja господыньа gospodynja f; (karty) dama дама dama f

dancing n dansing дансинг dansing m

dane n dane (danyh) дане (даных) dane (danyh) ; dotyczący danych danjevy даньевы danjevy

Dania n Danija Данија Danija

daniel n lanj лань lanj f

danina n danina данина danina f, danj дань danj f, danok данок danòk m

dany adj dany даны dany

dar n dar дар dar m; ~ krwi dar krve дар крве dar krve m

darczyńca n daritelj даритель daritelj m anim, davač давач davač m anim, davec давец davec m anim

darmo (na próżno) adv nadarmo надармо nadarmo ; za ~ zadarmo задармо zadarmo

darmowy adj darmovy дармовы darmovy

darmozjad n darmojed дармојед darmojed m anim

darń n drn дрн drn m

darować tv dariti дарити dariti i, darovati даровати darovati i

darowizna n dar дар dar m, darovanje дарованје darovańje n

darwinista n darvinist дарвинист darvinist m anim

darwizm n darvinizm дарвинизм darvinizm

darzyć: ~ szacunkiem tv považati поважати považati i

data n data дата data f

datek n dar дар dar m, darovanje дарованје darovańje n

datować tv datovati датовати datovati

dawać tv davati давати davati i; ~ gwarancję garantovati гарантовати garantovati i; ~ sobie radę obhoditi se обходити се obhoditi sę i; (bez czegoś) obhoditi se bez (kogo/čego) обходити се без (кого/чего) obhoditi sę bez (kogo/čego) i

dawca n daritelj даритель daritelj m anim, davač давач davač m anim, davec давец davec m anim, podavatelj подаватель podavatelj m anim; ~ krwi daritelj krve даритель крве daritelj krve m anim

dawno adv davno давно davno ; ~ temu prěd davnym vrěmenem прѣд давным врѣменем prěd davnym vrěmenem , prěd davnym časom прѣд давным часом prěd davnym časom

dawny adj davny давны davny ; od dawna od davna од давна od davna

dąb n dub дуб dųb m

dąć tv duti (dme) дути (дме) dųti (dme) i

dązyć iv usilovati усиловати usilovati i

dążyć: ~ do v phati se do/za пхати се до/за phati sę do/za i

dbać iv dbati дбати dbati i

dealer n diler дилер diler m anim

debata n debata дебата debata f, razprava разправа råzprava f

debatować iv debatovati дебатовати debatovati i

debet n debet дебет debet m

debiut n debjut дебјут debjut m

debiutant n debjutant дебјутант debjutant m anim

debiutować iv debjutovati дебјутовати debjutovati

dech: bez tchu adj bezdyšny бездышны bezdyšny

decydować tv rěšati рѣшати rěšati i, postanavjati постанавјати postanavjati i

decydujący adj měrodajny мѣродајны měrodajny , rěšajuči рѣшајучи rěšajųći , rěšiteljny рѣшительны rěšiteljny

decyzja n rěšenje рѣшенје rěšeńje n, postanovjenje постановјенје postanovjeńje n

dedukcja n dedukcija дедукција dedukcija f, izvod извод izvod m

dedukcyjny adj deduktivny дедуктивны deduktivny

dedukować tv izvoditi изводити izvoditi i

dedykacja n posvečenje посвеченје posvęćeńje n

dedykować tv posvečati посвечати posvęćati i

dedykowany adj posvečeny посвечены posvęćeny

defekt n defekt дефект defekt m, brak брак brak m, nedostatok недостаток nedostatòk m

defenestracja n defenestracija дефенестрација defenestracija

deficyt n deficit дефицит deficit m, nedostatok недостаток nedostatòk m

definicja n definicija дефиниција definicija f, izznačenje иззначенје izznačeńje n

definiować tv definiovati дефиниовати definiovati i, izznačati иззначати izznačati i, oprěděljati опрѣдѣльати oprěděljati i

definitywnie adv definitivno дефинитивно definitivno

definitywny adj definitivny дефинитивны definitivny

deformować tv deformovati деформовати deformovati i, izopačati изопачати izopačati i, snetvarjati снетварјати snetvarjati i

defraudacja n pronevěrjenje проневѣрјенје pronevěrjeńje n

defraudować tv pronevěrjati проневѣрјати pronevěrjati i, izmamjati измамјати izmamjati i

degeneracja n izrodženje изродженје izrođeńje

degeneracyjny adj degenerativny дегенеративны degenerativny

degenerat n degenerat дегенерат degenerat m anim, izrodok изродок izrodòk m anim

degenerować iv degenerovati дегенеровати degenerovati , izradžati израджати izrađati i

degradacja n degradacija деградација degradacija f

degradować tv degradovati деградовати degradovati

degustacja n degustacija дегустација degustacija f

dekada n desetilětje десетилѣтје desętilěťje n

dekadencja n dekadentstvo декадентство dekadentstvo , upadok упадок upadòk m

dekadencki adj dekadentsky декадентскы dekadentsky

dekadent n dekadent декадент dekadent m anim

dekapitować tv obezglavjati обезглавјати obezglåvjati i

deklamować tv deklamovati декламовати deklamovati

deklaracja n deklaracija декларација deklaracija f, oglašenje оглашенје oglåšeńje n

deklarować tv oglašati оглашати oglašati i

deklinacja n sklonjenje склоньенје sklonjeńje n

deklinować tv sklanjati скланьати sklanjati i

dekolonizacja n dekolonizacija деколонизација dekolonizacija

dekompozycja n razpad разпад råzpad m

dekoracja n dekoracija декорација dekoracija f, ukrašenje украшенје ukrašeńje n, ozdoba оздоба ozdoba f

dekorować tv krasiti красити krasiti i, ozdabjati оздабјати ozdabjati i

dekret n dekret декрет dekret m, ukaz указ ukaz m

delegacja n delegacija делегација delegacija f

delegat n delegat делегат delegat m anim

delfin n delfin делфин delfin m anim

delfini adj delfinji делфинји delfińji

delikatnie adv delikatno деликатно delikatno , lagodno лагодно lagodno

delikatność n delikatnost деликатност delikatnosť , lagodnost лагодност lagodnosť f

delikatny adj delikatny деликатны delikatny

delikt n delikt деликт delikt m

deliryczny adj deliričny делиричны deliričny

demaskować tv izobličati изобличати izobličati i

demografia n demografija демографија demografija

demograficzny adj demografičny демографичны demografičny

demokracja n demokracija демокрација demokracija f

demokrata n demokrat демократ demokrat m anim

demokratyczny adj demokratičny демократичны demokratičny

demolka n razorjenje разорјенје råzorjeńje n

demolować tv razvaljati развальати råzvaljati i, razorjati разорјати råzorjati i, razrušati разрушати råzrušati i

demon n běs бѣс běs m anim, črt чрт črt m anim

demonstracja n demonstracija демонстрација demonstracija f

demonstracyjny adj demonstrativny демонстративны demonstrativny

demonstrować tv demonstrovati демонстровати demonstrovati i, ukazyvati указывати ukazyvati i

demontować tv razstavjati разставјати råzstavjati i

demotywować tv odčajivati одчајивати odčajivati i; ~ się odčajivati se одчајивати се odčajivati sę i

denerwować tv bezpokojiti безпокојити bezpokojiti i, obezpokojiti обезпокојити obezpokojiti p

dentysta n zubny lěkar зубны лѣкар zųbny lěkaŕ m anim, dentist дентист dentist m anim

deportacja n deportacija депортација deportacija f, odvoženje одвоженје odvožeńje n

deportować tv deportovati депортовати deportovati ; (dok.) odvezti одвезти odvezti p, izkrajiniti изкрајинити izkrajiniti p; (niedok.) odvoziti одвозити odvoziti i, izkrajinovati изкрајиновати izkrajinovati i

depozyt n zastav застав zastav m

deprawować tv izvračati изврачати izvraćati i

depresja n depresija депресија depresija f

deptać iv toptati топтати tòptati i

dereń n drěn дрѣн drěn m

derywacja n izvodženje изводженје izvođeńje n

desczowy adj doždevy дождевы dòžďevy

deseń n umysl умысл umysl m, črtež чртеж črtež m

deser n desert десерт desert m

deska n doska доска dòska f; zrobiony z desek doščeny дошчены dòščeny

desperacki adj odčajany одчајаны odčajany

desperacko adv odčajano одчајано odčajano

desperować v odčajivati se одчајивати се odčajivati sę i

despot n despot деспот despot m anim

despotyczny adj despotičny деспотичны despotičny

destabilizacja n destabilizacija дестабилизација destabilizacija

destabilizować tv destabilizovati дестабилизовати destabilizovati

destalinizacja n destalinizacija десталинизација destalinizacija

destrukcja n razorjenje разорјенје råzorjeńje n

destrukcyjność n niščivost нишчивост niščivosť f

destrukcyjny adj niščivy нишчивы niščivy

destruktywnie adv niščivo нишчиво niščivo

destruktywny adj niščivy нишчивы niščivy ; destruktywna krytyka niščivo kritikovanje нишчиво критикованје niščivo kritikovańje

desygnować tv prěznačati прѣзначати prěznačati i

deszcz n dožd дожд dòžď m

deszczowy adj doždlivy дождливы dòždlivy

detal n detalj деталь detalj m, podrobnost подробност podrobnosť f

detektyw n detektiv детектив detektiv m anim

detonator n detonator детонатор detonator m

dewaluacja n devalvacija девалвација devalvacija f

dewastacja n opustošenje опустошенје opustošeńje n, razorjenje разорјенје råzorjeńje n

dewastować tv pustošiti пустошити pustošiti i, opustašati опусташати opustašati i

dewiacja n odstupanje одступанје odstųpańje n

dewiza n deviz девиз deviz m

Dewon n devon девон devon m

dezerter n dezerter дезертер dezerter m anim, prěběglik прѣбѣглик prěběglik m anim

dezerterować iv dezertovati дезертовати dezertovati

dezinformacja n dezinformacija дезинформација dezinformacija f

dezingracja n razpad разпад råzpad m

dezorganizacja n razlad разлад råzlad m, razstroj разстрој råzstroj m

dezorganizować tv razladiti разладити råzladiti p, razladžati разладжати råzlađati i, razstrajati разстрајати råzstrajati i

dezynfekcja n dezinfekcija дезинфекција dezinfekcija

dezynfekować tv dezinfikovati дезинфиковати dezinfikovati

dezynsekcja n dezinsekcija дезинсекција dezinsekcija

dębowy adj dubovy дубовы dųbovy

diabelnie adv strašno страшно strašno , diavolsko диаволско diavòľsko , jebeno јебено jebeno , prokleto проклето proklęto

diabeł n běs бѣс běs m anim, diavol (diavla) диавол (диавла) diavòl (diavla) m anim

diabli adj črtov чртов črtov

diachroniczny adj diahroničny диахроничны diahroničny

diagnostyczny adj diagnostičny диагностичны diagnostičny

diagnostyka n diagnostika диагностика diagnostika

diagnoza n diagnoza диагноза diagnoza f, razpoznanje разпознанје råzpoznańje n

diagnozować tv razpoznati разпознати råzpoznati p, razpoznavati разпознавати råzpoznavati i

diagram n diagram диаграм diagram m

diakon n diakon диакон diakon m anim

dialekt n dialekt диалект dialekt m, narěčje нарѣчје narěčje n

dialektyczny adj dialektičny диалектичны dialektičny

dialog n dialog диалог dialog m

diament n diamant диамант diamant m, almaz алмаз almaz m

diamentowy adj diamantovy диамантовы diamantovy

diametr n prěčnik прѣчник prěčnik m

diapozytyw n diapozitiv диапозитив diapozitiv m

diarchia n dvuvlastje двувластје dvuvlasťje

diaspora n diaspora диаспора diaspora f

dieta n dieta диета dieta f

dinar n dinar динар dinar m

dinozaur n dinozavr динозавр dinozavr m anim

dioda n dioda диода dioda f

dla prep dlja (kogo/čego) дльа (кого/чего) dlja (kogo/čego) , za (kogo/čto) за (кого/что) za (kogo/čto)

dlaczego adv začto зачто začto , čemu чему čemu , načto начто načto

dlaczegoś adv něčemu нѣчему něčemu

dlatego adv tomu тому tomu , zato зато zato ; ~ że tomu že тому же tomu že

dławica n dyhavica дыхавица dyhavica

dławić tv daviti давити daviti i, dušiti душити dušiti i

dłoń n dlanj длань dlånj m

dłubać tv dolbti (dolbe) долбти (долбе) dòlbti (dòlbe) i

dług n debet дебет debet m, dolg долг dòlg m

długi adj dolgy долгы dòlgy ; na długo na dolgo на долго na dòlgo

długo adv dolgo долго dòlgo

długoletni adj mnogolětny многолѣтны mnogolětny

długoogonowy adj dolgohvosty долгохвосты dòlgohvosty

długopis n pero перо pero n

długość n dolžina должина dòlžina f, dolgost долгост dòlgosť f; ~ fali dolžina valy должина валы dòlžina valy f, dolžina volny должина волны dòlžina vòlny f; ~ geograficzna dolgota долгота dòlgota f; ~ życia dolgost žitja долгост житја dòlgosť žiťja f

długotrwały adj dolgotrajny долготрајны dòlgotrajny

długowieczność n dolgověčnost долговѣчност dòlgověčnosť , dolgoživost долгоживост dòlgoživosť ; badania długowieczności dolgoživostno raziskyvanje долгоживостно разискыванје dòlgoživostno råziskyvańje n; badanie długowieczności raziskyvanje dolgoživosti разискыванје долгоживости råziskyvańje dòlgoživosti n

długowieczny adj dolgověčny долговѣчны dòlgověčny , dolgoživostny долгоживостны dòlgoživostny

długożyjący adj dolgoživeny долгоживены dòlgoživeny

dłuto n dlato длато dlåto n

dłużnik n dolžnik должник dòlžnik m anim

dmuchać tv duti (dme) дути (дме) dųti (dme) i

dmuchnąć iv dunuti дунути dųnųti p

dnieć v dniti se днити се dniti sę i

dno n dno дно dno n; ~ morza morsko dno морско дно moŕsko dno n

do prep do (kogo/čego) до (кого/чего) do (kogo/čego) , k, ko (komu/čemu) к, ко (кому/чему) k, ko (komu/čemu) ; ~ kiedy dokolě доколѣ dokolě ; ~ widzenia! zdrav! здрав! zdråv!

do pomyślenia adj myslimy мыслимы myslimy

do tyłu) n prěmotanje прѣмотанје prěmotańje n

doba (24 godziny) n doba доба doba f; (era) doba доба doba f

dobiegać do iv doběgati do (kogo/čego) добѣгати до (кого/чего) doběgati do (kogo/čego) i

dobro n blago благо blågo n, dobro добро dobro n

dobrobyt n dostatok достаток dostatòk m, blagostanje благостанје blågostańje , dobrobyt добробыт dobrobyt

dobroczynność n dobročinnost доброчинност dobročinnosť

dobroczyńca n dobroděj добродѣј dobroděj m anim

dobroć n dobrost доброст dobrosť , dobrota доброта dobrota

dobroduszny adj dobrodušny добродушны dobrodušny

dobrodziej n dobroděj добродѣј dobroděj m anim

dobrowolny adj dobrovoljny добровольны dobrovoljny , samovoljny самовольны samovoljny

dobry adj dobry добры dobry ; dobra wola dobra volja добра вольа dobra volja f; Dobranoc Dobra noč! Добра ноч! Dobra noć! ; Dobrego ranka! Dobro utro! Добро утро! Dobro utro! , Dobro jutro! Добро јутро! Dobro jutro! ; Dobry wieczór! Dobry večer! Добры вечер! Dobry večer! ; stawać się ~m dobrěti добрѣти dobrěti i

dobrze adv dobro добро dobro

dobytek n iměnje имѣнје iměńje n

doceniać tv cěniti цѣнити cěniti i; nie ~ bagatelizovati багателизовати bagatelizovati i

dochodzić iv dohoditi доходити dohoditi i, razslědovati разслѣдовати råzslědovati i

dochód n dohod доход dohod m

dociekliwy adj ljubopytny льубопытны ljubopytny , pytlivy пытливы pytlivy

doczołgać się iv dopolzti доползти dopòlzti p

doczołgiwać się iv dopolzati доползати dopòlzati p

dodać tv dodati (doda) додати (дода) dodati (doda) p, dobaviti добавити dobaviti p, pridati придати pridati p

dodatek n dodatok додаток dodatòk m, pridatok придаток pridatòk m

dodatkowo adv dodatočno додаточно dodatòčno

dodatkowy adj dodatočny додаточны dodatòčny

dodawać tv dodavati додавати dodavati i, dokladati докладати dokladati i, dobavjati добавјати dobavjati i, pridavati придавати pridavati i

dodo n dodo додо dodo m anim

dogadać się v dogovoriti se договорити се dogovoriti sę p

dogadywać się v dogovarjati se договарјати се dogovarjati sę i

doganiać tv doganjati доганьати doganjati i, dostigati достигати dostigati i

doglądać dogledati догледати doględati i, nadgledati надгледати nadględati i; (tv) nadzirati надзирати nadzirati i

doglądnąć dogleděti (dogledi) догледѣти (догледи) doględěti (doględi) p, nadgleděti (nadgledi) надгледѣти (надгледи) nadględěti (nadględi) p

dogłębny adj glubiny глубины glųbiny

dogonić tv dognati (dogone) догнати (догоне) dognati (dogone) p, dostignuti достигнути dostignųti p

doić tv dojiti дојити dojiti i

doinąd adv inamo инамо inamo

dojazd n dojezd дојезд dojezd m

dojechać iv dojehati (dojede) дојехати (доједе) dojehati (dojede) p

dojeżdżać iv doježdžati дојежджати doježđati i

dojrzałość n vozrastlost возрастлост vòzråstlosť f, zrělost зрѣлост zrělosť f

dojrzały adj dozrěly дозрѣлы dozrěly , dozrěny дозрѣны dozrěny , zrěly зрѣлы zrěly ; dojrzałe wino dozrěno vino дозрѣно вино dozrěno vino n

dojrzeć iv dozrěti дозрѣти dozrěti p; (np. ptaka) ugleděti (ugledi) угледѣти (угледи) uględěti (uględi) p

dojrzewać iv dozrěvati дозрѣвати dozrěvati i, zrěti (zrěje) зрѣти (зрѣје) zrěti (zrěje) i

dojść iv dojdti (dojde; došel) дојдти (дојде; дошел) dojdti (dojde; došel) p, razslěditi разслѣдити råzslěditi p

dok n dok док dok m

dokańczać tv dokonyvati доконывати dokonyvati i, sovršati совршати sòvŕšati i

dokąd adv dokud докуд dokųd , kamo камо kamo ; (wszędzie) vsamo всамо vśamo

dokądkolwiek adv kamo-libo камо-либо kamo-libo , kamo-nebud камо-небуд kamo-nebųď , kamokoli камоколи kamokoli , vsamo всамо vśamo

dokądś adv někamo нѣкамо někamo

dokładać tv dokladati докладати dokladati i; ~ się vkladati вкладати vkladati i, vlagati влагати vlagati i

dokładnie adv ravno равно råvno , točno точно točno , akurat акурат akurat

dokładność n akuratnost акуратност akuratnosť f, točnost точност točnosť f

dokładny adj akuratny акуратны akuratny , točny точны točny

dokoła adv vokrug вокруг vokrųg

dokonać tv dokonati доконати dokonati p, učiniti учинити učiniti p

dokonanie n podvig подвиг podvig m

dokonywać tv dokonyvati доконывати dokonyvati i

dokończony adj dokončeny докончены dokončeny

dokończyć tv dokonati доконати dokonati p, dokončiti докончити dokončiti i, sovršiti совршити sòvŕšiti p

doktor n doktor доктор doktor m anim

doktorat n doktorat докторат doktorat m

doktryna n doktrina доктрина doktrina f, nauka наука nauka f

dokuczać iv cvěliti цвѣлити cvěliti i, dražniti дражнити dražniti i

dokument n dokument документ dokument m

dokumentacja n dokumentacija документација dokumentacija

dokumentować tv dokumentovati документовати dokumentovati

dola n prěznačenje прѣзначенје prěznačeńje n

dolar n dolar долар dolar m

dolegliwość n hvoroba хвороба hvoroba f, nedug недуг nedųg m

dolina n dolina долина dolina f

dolnołużycki adj dolnolužičsky долнолужичскы doľnolužičsky , dolnosrbsky долносрбскы doľnosŕbsky

dolny adj dolny долны doľny

dołączać tv prikladati прикладати prikladati i; ~ do pristupati do (kogo/čego) приступати до (кого/чего) pristųpati do (kogo/čego) i; ~ się vstupati вступати vstųpati i

dołączenie n pristupjenje приступјенје pristųpjeńje n

dołączyć tv priložiti приложити priložiti p; ~ do pristupiti do (kogo/čego) приступити до (кого/чего) pristųpiti do (kogo/čego) p; ~ się vstupiti вступити vstųpiti p

dołożyć tv doložiti доложити doložiti p; ~ się vložiti вложити vložiti p

dom n dom дом dom m; do ~u do doma до дома do doma , domov домов domov ; ~ publiczny bordelj бордель bordelj m, publičny dom публичны дом publičny dom m; w ~u doma дома doma , v domu в дому v domu

domagać się tv žedati жедати žędati i

domator n domosěd домосѣд domosěd m anim

domek n domče домче domče n, dača дача dača f, halupa халупа halupa f; ~ letni lětovišče лѣтовишче lětovišče n; ~ myśliwski lovhata ловхата lovhata f

domieszka n doměška домѣшка doměška f

dominacja n prěvladženje прѣвладженје prěvlađeńje n, dominacija доминација dominacija

Dominikana n Dominikanska Republika Доминиканска Република Dominikanska Republika

dominować iv vladati, vladěti (kym/čim) владати, владѣти (кым/чим) vladati, vlåděti (kym/čim) i, dominovati доминовати dominovati i

domniemywać tv domněvati домнѣвати domněvati i

domowy adj domašnji, domašny домашньи, домашны domašnji, domašny , domovy домовы domovy , domorodny домородны domorodny

domysł n domysl домысл domysl m

domyślać się v domysljati se домысльати се domysljati sę i

domyślić się v domysliti se домыслити се domysliti sę p

doniczka n grn грн grn m

donieść (komuś) tv donesti донести donesti p

donikąd adv nikamo никамо nikamo

donosiciel n donositelj доноситель donositelj m anim, informant информант informant m anim

donosić tv donositi доносити donositi i

donośny adj zvučny звучны zvųčny

dookoła adv vokrug вокруг vokrųg ; (prep) okolo (kogo/čego) около (кого/чего) okolo (kogo/čego)

dopełniacz n roditeljnik, roditeljny padež родительник, родительны падеж roditeljnik, roditeljny padež m, genitiv генитив genitiv m

dopełniać tv dopolnjati дополньати dopòlnjati i

dopełnić tv dopolniti дополнити dopòlniti p

dopełnienie n dopolnjenje дополньенје dopòlnjeńje n, dopolnjenje дополньенје dopòlnjeńje n; (gram.) prědmet прѣдмет prědmet m

dopełniony adj dopolnjeny дополньены dopòlnjeny

dopełzać iv dopolzati доползати dopòlzati p

dopełznąć iv dopolzti доползти dopòlzti p

dopiero adv doprva допрва dopŕva , le ле le

dopływ (rzeki) n pritok приток pritok m

dopóki conj dopoka допока dopoka , poka пока poka ; ~ nie dopoka ne допока не dopoka ne

doprawiać tv pripravjati приправјати pripravjati i, zapravjati заправјати zapravjati i

doprawić tv pripraviti приправити pripraviti p, zapraviti заправити zapraviti p

doprowadzać tv navoditi наводити navoditi i; ~ do dovoditi do/k доводити до/к dovoditi do/k i

doprowadzić tv navesti (navede) навести (наведе) navesti (navede) p; ~ do dovesti do/k dovede довести до/к доведе dovesti do/k dovede p

dopuszczać tv dopuščati допушчати dopušćati i, dozvaljati дозвальати dozvaljati i; dopuszcza się dozvaljaje se дозвальаје се dozvaljaje sę , pozvaljaje se позвальаје се pozvaljaje sę ; (np. byka do krowy) pripuščati припушчати pripušćati i

dopuszczalny adj dozvolimy дозволимы dozvolimy , pozvolimy позволимы pozvolimy

dopuszczony adj dozvoljeny дозвольены dozvoljeny

dopuścić tv dozvoliti дозволити dozvoliti p, dopustiti допустити dopustiti p; (np. byka do krowy) pripustiti припустити pripustiti p

doradca n radca радца radca m anim, sovětnik совѣтник sòvětnik m anim

doradzać tv sovětovati совѣтовати sòvětovati i

doradzić tv posovětovati посовѣтовати posòvětovati p

doradztwo n sovětničstvo совѣтничство sòvětničstvo

dorastać iv dorastati дорастати dorastati i, vozrastati возрастати vòzrastati i

doręczać tv doručati доручати dorųčati i, prědavati прѣдавати prědavati i, vručati вручати vrųčati i

doręczyciel n nositelj носитель nositelj m anim

doręczyć tv doručiti доручити dorųčiti p, prědati (prěda) прѣдати (прѣда) prědati (prěda) p, vručiti вручити vrųčiti p

dorosła n dorastla (dorastloj) дорастла (дорастлој) doråstla (doråstloj) f, vozrastka возрастка vòzråstka f, vozrastla (vozrastloj) возрастла (возрастлој) vòzråstla (vòzråstloj) f

dorosłość n dorastlost дорастлост doråstlosť , vozrastlost возрастлост vòzråstlosť f

dorosły n dorastly (-ogo) дорастлы (-ого) doråstly (-ogo) m anim, vozrastly (-ogo) возрастлы (-ого) vòzråstly (-ogo) m anim, vozrastok возрасток vòzråstòk m anim; (adj) dorastly дорастлы doråstly , vozrastly возрастлы vòzråstly

dorosnąć iv dorasti (doraste) дорасти (дорасте) doråsti (doråste) p, vozrasti (vozraste) возрасти (возрасте) vòzråsti (vòzråste) p

dorośleć iv dorastati дорастати dorastati i, dozrěvati дозрѣвати dozrěvati i

doróść iv dorasti (doraste) дорасти (дорасте) doråsti (doråste) p

dorzecze n kotlina котлина kotlina f, kotlovina котловина kotlovina f

dorzecznie adv uměstno умѣстно uměstno

dorzeczny adj uměstny умѣстны uměstny

dosiąc tv dosegnuti досегнути dosęgnųti p

dosięgać tv dosegati досегати dosęgati i

dosięgnąć tv dosegnuti досегнути dosęgnųti p

dosięgnięty adj doseženy досежены dosęženy

doskonałość n doskonalost досконалост doskonalosť , sovršenost совршеност sòvŕšenosť f

doskonały adj doskonaly досконалы doskonaly , dokončeny докончены dokončeny , sovršeny совршены sòvŕšeny

dosłownie adv doslovno дословно doslovno , bukvalno буквално bukvaľno

dosłowny adj doslovny дословны doslovny , bukvalny буквалны bukvaľny

dostać tv dostati (dostane) достати (достане) dostati (dostane) p

dostarczać tv dostavjati доставјати dostavjati i, prědavati прѣдавати prědavati i

dostarczyć tv dostaviti доставити dostaviti p, prědati (prěda) прѣдати (прѣда) prědati (prěda) p

dostatecznie adv dostatočno достаточно dostatòčno , dovoljno довольно dovoljno , dosyta досыта dosyta

dostateczny adj dostatočny достаточны dostatòčny , dovoljny довольны dovoljny ; dostateczna ilość dostatočnost достаточност dostatòčnosť

dostatek n dobrobyt добробыт dobrobyt , dostatok достаток dostatòk m

dostawa n dostavka доставка dostavka f, raznos разнос råznos m

dostawać tv dostavati доставати dostavati i

dostawca n dostavitelj доставитель dostavitelj m anim; ~ usług internetowych dostavitelj internetnej služby доставитель интернетнеј службы dostavitelj internetnej služby m anim

dostawiać tv dostavjati доставјати dostavjati i

dostawić tv dostaviti доставити dostaviti p

dostęp n dostup доступ dostųp m, pristup приступ pristųp m

dostępność n dostupnost доступност dostųpnosť

dostępny adj dostupny доступны dostųpny

dostojeństwo n dostojenstvo достојенство dostojenstvo n, dostojnost достојност dostojnosť

dostojnik n dostojnik достојник dostojnik m anim

dostojny adj dostojny достојны dostojny , velebny велебны velebny

dostosować tv prisposobiti приспособити prisposobiti p

dostosowywać tv prisposobjati приспособјати prisposobjati i

dostrzec tv ugledati угледати uględati i

dosyć adv dost дост dosť , dostatočno достаточно dostatòčno , dovoljno довольно dovoljno , poskoro поскоро poskoro , dosyta досыта dosyta

dościgać tv dostigati достигати dostigati i

doścignąć tv dostignuti достигнути dostignųti p, stignuti стигнути stignųti p, nastignuti настигнути nastignųti p

dość adv dost дост dosť , dostatočno достаточно dostatòčno , dovoljno довольно dovoljno , poskoro поскоро poskoro , dosyta досыта dosyta

dośrodkowy adj srědotěčny срѣдотѣчны srědotěčny

doświadczać tv izkušati изкушати izkušati i, prěživati прѣживати prěživati i

doświadczenie n izkušenje изкушенје izkušeńje n, izkušenost изкушеност izkušenosť f

doświadczony adj izkušeny изкушены izkušeny , izkusny изкусны izkusny

doświadczyć tv izkusiti изкусити izkusiti p, prěžiti (prěžive) прѣжити (прѣживе) prěžiti (prěžive) p

dotacja n dar дар dar m, darovanje дарованје darovańje n, grant грант grant m

dotąd adv do časa до часа do časa , dotud дотуд dotųd

dotkliwie adv bolezno болезно bolezno

dotknąć tv dotknuti доткнути dotknųti p, tknuti ткнути tknųti i; (na duchu) razčuliti разчулити råzčuliti p; ~ się dotknuti se доткнути се dotknųti sę p

dotychczas adv do časa до часа do časa , dotolě дотолѣ dotolě

dotyczyć v tykati se (tyče) тыкати се (тыче) tykati sę (tyče) i

dotykać tv dotykati (dotyče) дотыкати (дотыче) dotykati (dotyče) i, tykati (tyče) тыкати (тыче) tykati (tyče) i; (na duchu) razčuljati разчульати råzčuljati i; ~ się dotykati se (dotyče) дотыкати се (дотыче) dotykati sę (dotyče) i

dowcip n zasměška засмѣшка zasměška f; (cecha) ostroumje остроумје ostroumje n

dowiadywać się v dovědati se довѣдати се dovědati sę i, osvědamjati se освѣдамјати се osvědamjati sę i

dowiedzieć się v dověděti se (dově) довѣдѣти се (довѣ) dověděti sę (dově) p, osvědomiti se освѣдомити се osvědomiti sę p

dowierzać tv dověrjati довѣрјати dověrjati i

dowierzyć tv dověriti довѣрити dověriti p

dowieść (czegoś) tv dokazati (dokaže) доказати (докаже) dokazati (dokaže) p

dowodzić tv dokazyvati доказывати dokazyvati i, rukovoditi руководити rųkovoditi i

dowolny: dowolna ilość adv koliko-nebud колико-небуд koliko-nebųď , koliko-libo колико-либо koliko-libo , kolikokoli коликоколи kolikokoli ; dowolną drogą kudy-libo куды-либо kųdy-libo , kudy-nebud куды-небуд kųdy-nebųď , kudykoli кудыколи kųdykoli

dowód n dokaz доказ dokaz m, dovod довод dovod m

dowóz n dovoz довоз dovoz m

doznać tv izkusiti изкусити izkusiti p, prěžiti (prěžive) прѣжити (прѣживе) prěžiti (prěžive) p

doznawać tv izkušati изкушати izkušati i, prěživati прѣживати prěživati i

dozorca n ključnik кльучник ključnik m anim, straž страж stråž m anim, vratar вратар vråtaŕ m anim, ključar кльучар ključaŕ m anim

dozwolony adj dozvoljeny дозвольены dozvoljeny

dożyć tv dožiti (dožive) дожити (доживе) dožiti (dožive) p

dożywać tv doživeti доживети doživeti i

dożywotni adj dožitny дожитны dožitny

dół n dol дол dol m; do dołu do dolu до долу do dolu ; na dole na dolu на долу na dolu ; na ~ na dol на дол na dol ; w ~ do dolu до долу do dolu , vdol вдол vdol , vniz вниз vniz ; z dołu snizu снизу snizu

drabina n drabina драбина drabina f, lěstvica лѣствица lěstvica f

dramat n drama драма drama f

dramaturgia n dramaturgija драматургија dramaturgija f

dramatyczny adj dramatičny драматичны dramatičny

drań n podlec подлец podlec m anim

drapacz: ~ chmur n nebodrap небодрап nebodrap m

drapać tv drapati (drape) драпати (драпе) drapati (drape) i

drapnąć tv drapnuti драпнути drapnųti p

drastyczny adj drastičny драстичны drastičny

drażliwość n razdražlivost раздражливост råzdražlivosť f

drażliwy adj razdražlivy раздражливы råzdražlivy , dražlivy дражливы dražlivy

drażnić tv dražniti дражнити dražniti i, nezadovaljati незадовальати nezadovaljati i, razdražnjati раздражньати råzdražnjati i

drążyć tv dolbti (dolbe) долбти (долбе) dòlbti (dòlbe) i

drenować tv osušati осушати osušati i

drewniany adj drěvěny дрѣвѣны drěvěny ; ~ dom drěvěny dom дрѣвѣны дом drěvěny dom m; ~ instrument dęty drěvěny dyhovy instrument дрѣвѣны дыховы инструмент drěvěny dyhovy instrument m

drewno n drěvo (drěva/drěvese) дрѣво (дрѣва/дрѣвесе) drěvo (drěva/drěvese) n

dręczyć tv ogorčati огорчати ogorčati i

drętwieć iv mrtvěti мртвѣти mŕtvěti i

drgać iv držati (drži) држати (држи) držati (drži) i, drgati дргати drgati i

drganie n drganje дрганје drgańje

drgnąć iv drgnuti дргнути drgnųti p

drobiazg n bagatela багатела bagatela f

drobina n čestica честица čęstica f, čestka честка čęstka f

drobne n drobne (-yh) дробне (-ых) drobne (-yh)

drobnostka n bagatela багатела bagatela f, malenjkost маленькост malenjkosť f, malost малост malosť f

drobny adj drobny дробны drobny

droga n draga драга dråga f; Droga Mleczna Mlěčny put Млѣчны пут Mlěčny pųť , Mlěčna draga Млѣчна драга Mlěčna dråga f; z drogi! proč iz dragy! проч из драгы! pròč iz drågy!

drogi adj dragy драгы drågy

drogocenność n dragocěnnost драгоцѣнност drågocěnnosť

drogocenny adj dragocěnny драгоцѣнны drågocěnny

drogowskaz n dragoukazatelj драгоуказатель drågoukazatelj m

drogowy adj dražny дражны dråžny

dront n dodo додо dodo m anim

drop (ptak) n dropja дропја dropja f

drozd n drozd дрозд drozd m anim

drożdże n droždže дрождже drožđe , kvas квас kvas m

dróżka n put пут pųť

drugi num drugy другы drugy , vtory вторы vtory ; Druga Wojna Światowa Vtora Světova Vojna Втора Свѣтова Војна Vtora Světova Vojna f; po ~e vtoro второ vtoro

drugorzędny adj drugoredny другоредны drugorędny , filialny филиалны filiaľny , vtorny вторны vtorny

druh n drug друг drug m anim

druhna (ślub) n družica дружица družica f

druid n žrec жрец žrec m anim

druk n pečetarstvo печетарство pečętaŕstvo , odpečetok одпечеток odpečętòk m, odtisk одтиск odtisk m

drukarka n printer принтер printer m

drukarz n tiskar тискар tiskaŕ m anim, pečetar печетар pečętaŕ m anim

drukować tv pečetati печетати pečętati i

druty: robić na drutach tv plesti (plete) плести (плете) plesti (plete) i

drużba n družba дружба družba m anim

drużyna n družina дружина družina f, komanda команда komanda f, mužstvo мужство mųžstvo n

drwa (do palenia) n drva дрва drva

drwal n drvosěk дрвосѣк drvosěk m anim, drěvorub дрѣворуб drěvorųb m anim, rěznik drěv рѣзник дрѣв rěznik drěv m anim

drwić v podsměhati se подсмѣхати се podsměhati sę i

drzeć tv dreti (dere) дрети (дере) dreti (dere) i; ~ mordę dreti grlo (dere) дрети грло (дере) dreti grlo (dere) ; ~ ryja dreti grlo (dere) дрети грло (дере) dreti grlo (dere)

drzemać iv drěmati (drěme) дрѣмати (дрѣме) drěmati (drěme) i

drzemka n drěmota дрѣмота drěmota f

drzewny adj drěvny дрѣвны drěvny

drzewo n drěvo (drěva/drěvese) дрѣво (дрѣва/дрѣвесе) drěvo (drěva/drěvese) n; ~ iglaste hvoja хвоја hvoja f

drzwi n dveri двери dveri , vrata врата vråta f

drżeć iv držati (drži) држати (држи) držati (drži) i, trepetati трепетати trepetati i, drgati дргати drgati i

drżenie n drganje дрганје drgańje

duch n duh дух duh m anim, prividěnje привидѣнје prividěńje n; odebrać ~a odčajati одчајати odčajati p; stracić ~a odčajati se одчајати се odčajati sę p; tracić ~a odčajivati se одчајивати се odčajivati sę i

duchowieństwo n duhovenstvo духовенство duhovenstvo

duchowny n duhovnik духовник duhovnik m anim

duchowy adj duhovny духовны duhovny , duševny душевны duševny

dudy n bolinka болинка bolinka f, dudy дуды dudy , gajdy гајды gajdy

dudziarz n dudar дудар dudaŕ m anim

duet n dvupěv двупѣв dvupěv m

dukarstwo n tiskarstvo тискарство tiskaŕstvo

duma n grdost грдост grdosť f

dumać tv dumati думати dumati i, obmysljati обмысльати obmysljati i

dumanie n razmysljanje размысльанје råzmysljańje n

dumny adj grdy грды grdy

Dunaj n Dunaj Дунај Dunaj

duński adj dansky данскы dansky

duo n dvojka двојка dvojka f

dupa n prdak прдак pŕdak m, rit рит riť f, zadnica задница zadnica f, dupa дупа dupa f, žopa жопа žopa f

dupek n mudak мудак mudak m anim, zadnik задник zadnik m anim

duplikat n duplikat дупликат duplikat m

duplikować tv dvojiti двојити dvojiti i

dureń n balvan балван balvan m, durenj дурень durenj m anim

durnie adv durno дурно durno

durnota n durnost дурност durnosť f

durny adj durny дурны durny

dusić tv daviti давити daviti i, dušiti душити dušiti i

dusza n duša душа duša f

duszący adj dušlivy душливы dušlivy

duszenie n dušenje душенје dušeńje

duszność n dyhavica дыхавица dyhavica

duszny adj dušny душны dušny

dużo adv mnogo много mnogo , velje велье velje , duže дуже duže

duży adj veliky великы veliky , duži дужи duži

dwa num dva (dvě) два (двѣ) dva (dvě) ; ~ razy dvukratno двукратно dvukråtno ; ~ razy tyle dvojce toliko двојце толико dvojce toliko ; dwie trzecie dvě tretiny двѣ третины dvě tretiny ; złożony z dwóch znaków dvuznačny двузначны dvuznačny

dwadzieścia num dvadeset, dvadeseti двадесет, двадесети dvadesęť, dvadesęti

dwanaście num dvanadset дванадсет dvanadsęť

dwieście num dvasto двасто dvasto , dvěstě двѣстѣ dvěstě

dwojaki num dvojaky двојакы dvojaky , obojaky обојакы obojaky

dwoje num dvoje двоје dvoje

dworski adj dvorjansky дворјанскы dvorjansky

dworzanin n dvorjan, dvorjanin дворјан, дворјанин dvorjan, dvorjanin m anim

dwójka n para пара para f; (num) dvojica двојица dvojica , dvojka двојка dvojka

dwójkowy adj dvojčany двојчаны dvojčany

dwór (królewski) n dvor двор dvor m; (ogół dworzan) dvorjanstvo дворјанство dvorjanstvo

dwucyfrowy adj dvucifreny двуцифрены dvucifreny

dwuczłonowy adj dvojčany двојчаны dvojčany

dwudziesty num dvadesety двадесеты dvadesęty

dwuetapowy adj dvuetapovy двуетаповы dvuetapovy , dvustupny двуступны dvustųpny

dwugłoska n dvuglaska двугласка dvuglåska f

dwugłowy adj dvuglavy двуглавы dvuglåvy

dwujęzyczność n dvujezyčnost двујезычност dvujęzyčnosť

dwujęzyczny adj dvujezyčny двујезычны dvujęzyčny

dwukołowy adj dvukolesny двуколесны dvukolesny

dwukropek n dvojtočka двојточка dvojtočka f

dwukrotnie adv dvukratno двукратно dvukråtno

dwukrotny adj dvukratny двукратны dvukråtny

dwulicowy adj dvulicovy двулицовы dvulicovy , dvuličny двуличны dvuličny

dwunasty num dvanadsety дванадсеты dvanadsęty

dwupiętrowy adj dvuetažny двуетажны dvuetažny

dwusilnikowy adj dvumotorovy двумоторовы dvumotorovy

dwustronny adj dvustranny двустранны dvustrånny

dwutonowy adj dvutonovy двутоновы dvutonovy

dwuwymiarowy adj dvuvyměrny двувымѣрны dvuvyměrny

dwuznaczność n dvusmyslnost двусмыслност dvusmysľnosť f, dvuznačnost двузначност dvuznačnosť f

dwuznaczny adj dvusmyslny двусмыслны dvusmysľny , dvuznačny двузначны dvuznačny

dwuznak n digraf диграф digraf m

dydaktyczny adj učebny учебны učebny

dyftong n dvuglaska двугласка dvuglåska f

dygnięcie n reverans реверанс reverans m

dygnitarz n dostojnik достојник dostojnik m anim

dygotać iv držati (drži) држати (држи) držati (drži) i

dygresja n odstupanje одступанје odstųpańje n; robić dygresję oddaljati se оддальати се oddaljati sę i; zrobić dygresję oddaliti se оддалити се oddaliti sę p

dyktator n diktator диктатор diktator m anim

dyktatura n diktatura диктатура diktatura f

dyktować tv diktovati диктовати diktovati

dylemat n dilema дилема dilema f

dym n dym дым dym m

dymek n kurivo куриво kurivo n

dymić iv dymiti дымити dymiti i, kuriti курити kuriti i

dymisja n demisija демисија demisija f, odkazanje одказанје odkazańje n, ostavka оставка ostavka f; podawać się do dymisji odkazyvati se одказывати се odkazyvati sę i; podać się do dymisji odkazati se (odkaže) одказати се (одкаже) odkazati sę (odkaže) p

dynamiczny adj dinamičny динамичны dinamičny

dynamika n dinamika динамика dinamika

dynamit n dinamit динамит dinamit

dynamo n dinamo динамо dinamo n

dynastia n dinastija династија dinastija f

dynia n tykva тыква tykva f

dyplom n diplom диплом diplom m

dyplomacja n diplomacija, diplomatija дипломација, дипломатија diplomacija, diplomatija f

dyplomata n diplomat дипломат diplomat m anim

dyplomatyczny adj diplomatičny дипломатичны diplomatičny

dyrektor n direktor директор direktor m anim

dyrektywa n direktiva директива direktiva f, prikaz приказ prikaz m, směrnica смѣрница směrnica f

dyrygent n dirigent диригент dirigent m anim

dyscyplina n disciplina дисциплина disciplina f

dyscyplinarny adj karny карны karny

dysertacja n disertacija дисертација disertacija f

dyskredytować tv diskreditovati дискредитовати diskreditovati

dyskryminacja n diskriminacija дискриминација diskriminacija

dyskryminować iv diskriminovati дискриминовати diskriminovati

dyskurs n razprava разправа råzprava f

dyskusja n diskusija дискусија diskusija f, razprava разправа råzprava f

dyskusyjny adj diskusijny дискусијны diskusijny

dyskutować iv diskutovati дискутовати diskutovati i

dyskwalifikacja n diskvalifikacija дисквалификација diskvalifikacija f

dyskwalifikować tv diskvalifikovati дисквалификовати diskvalifikovati

dysonans n razlad разлад råzlad m

dysponować tv razporedžati разпореджати råzporęđati p

dystans n dalj даль dalj m, oddaljenje оддальенје oddaljeńje n, razstojanje разстојанје råzstojańje n, udaljenost удальеност udaljenosť f

dystansować się v distancevati se дистанцевати се distancevati sę

dystrybucja n distribucija дистрибуција distribucija f, razsylka разсылка råzsylka f

dystrybuować tv razdavati раздавати råzdavati i

dyszeć iv dyhtěti дыхтѣти dyhtěti i

dyszel n oje (oja/ojese) оје (оја/ојесе) oje (oja/ojese) n

dywan n kilim килим kilim m, koverec коверец koverec m

dywizja n děljenje дѣльенје děljeńje n, razděl раздѣл råzděl m, dělba дѣлба dělba f; ~ powietrzna vozdušna divizija воздушна дивизија vòzdušna divizija f

dyżur n dežurstvo дежурство dežurstvo n

dyżurny adj dežurny дежурны dežurny

dzban n džban джбан đban m

dzbanek n džbanok джбанок đbanòk m

dziać się iv byvati бывати byvati i, dějati se (děje) дѣјати се (дѣје) dějati sę (děje) i, děti se (děje/děne) дѣти се (дѣје/дѣне) děti sę (děje/děne) i, odbyvati se одбывати се odbyvati sę i, slučati se случати се slučati sę i

dziad (krewny) n děd дѣд děd m anim

dziadek n dědok дѣдок dědòk m anim, praroditelj прародитель praroditelj m anim, děd дѣд děd m anim; ~ do orzechów orěšarka орѣшарка orěšarka f; Dziadek Mróz Děd Mraz Дѣд Мраз Děd Mråz m anim

dziadkowy adj dědov дѣдов dědov

dział n děl дѣл děl m; ~ wodny vododěl вододѣл vododěl m

działacz n aktivist активист aktivist m anim

działaczka n aktivistka активистка aktivistka f

działać tv dějati (děje) дѣјати (дѣје) dějati (děje) i, dělati дѣлати dělati i

działalność n dějateljnost дѣјательност dějateljnosť

działanie n akcija акција akcija f, dějanje дѣјанје dějańje n; (czegoś) dělanja дѣланја dělańja

działo n kanon канон kanon m, orudje орудје orųďje n

dziąsło n desna десна dęsna f

dziąsłowy adj alveolarny алвеоларны alveolarny

dzicz n pustina пустина pustina f, dikost дикост dikosť , dikvost диквост dikvosť

dzieci n děti дѣти děti

dziecię n děte дѣте dětę n

dziecięcy adj dětinsky дѣтинскы dětinsky , dětsky дѣтскы dětsky

dziecinnie adv dětinsko дѣтинско dětinsko

dziecinność n dětinskost дѣтинскост dětinskosť

dziecinny adj dětinsky дѣтинскы dětinsky

dzieciństwo n dětinstvo дѣтинство dětinstvo , dětstvo дѣтство dětstvo

dziecko n děte дѣте dětę n, čedo чедо čędo n

dziedzictwo n naslědstvo наслѣдство naslědstvo n

dziedzina n oblast област oblasť f

dziedziniec n dvor двор dvor m

dzieje n historija хисторија historija f

dzieje apostolskie n dějanja apostolov дѣјанја апостолов dějańja apostolov

dziejopis n lětopis лѣтопис lětopis m

dziejopisarz n lětopisec лѣтописец lětopisec m anim

dzielenie n děljenje дѣльенје děljeńje n, dělba дѣлба dělba f; (wyrazów łącznikiem) defisovanje дефисованје defisovańje

dzielić tv děliti дѣлити děliti i, razščepjati разшчепјати råzščepjati i; (wyrazy łącznikiem) defisovati дефисовати defisovati i; ~ się děliti se дѣлити се děliti sę i

dzielnica n městečko мѣстечко městečko n, okrug округ okrųg m; ~ nędzy slum слум slum m

dzielny adj hrabry храбры hråbry , odvažny одважны odvažny

dziennik n dnevnik дневник dnevnik m, žurnal журнал žurnal m; (papierowy) věstnik вѣстник věstnik m; (TV) izvěstoglašenje извѣстоглашенје izvěstoglåšeńje n

dziennikarstwo n žurnalistika журналистика žurnalistika f

dziennikarz n izvěstnik извѣстник izvěstnik m anim

dziennnikarz n žurnalist журналист žurnalist m anim

dzienny adj dnevny дневны dnevny , denny денны denny

dzień n denj (dnja) день (дньа) denj (dnja) m; dniem dnem днем dnem ; Dzień dobry! Dobry denj! Добры день! Dobry denj! ; ~ dobry! zdar! здар! zdar! ; ~ w dzień denj poslě dnja день послѣ дньа denj poslě dnja ; ~ za dniem denj poslě dnja день послѣ дньа denj poslě dnja

dzień żałoby n denj oplakyvanja день оплакыванја denj oplakyvańja m

dzierżawczy (gram.) adj prisvojny присвојны prisvojny

dzierżyć tv držati држати dŕžati i, trimati тримати trimati i

dziesiątka num desetka десетка desętka

dziesiąty num desety десеты desęty ; jedna dzięsiąta desetina десетина desętina

dziesięciolecie n desetilětje десетилѣтје desętilěťje n

dziesięcioro num desetero десетеро desętero

dziesięć num deset десет desęť

dziewczę n děvka дѣвка děvka f, děvče дѣвче děvčę n, děvčina дѣвчина děvčina f

dziewczyna n děva дѣва děva f, děvka дѣвка děvka f, děvče дѣвче děvčę n, děvčina дѣвчина děvčina f, junoš, junoša јунош, јуноша junoš, junoša m anim, mladica младица mlådica f

dziewiątka num devetka деветка devętka

dziewiąty num devety деветы devęty ; jedna dziewiąta devetina деветина devętina

dziewica n děvica дѣвица děvica f; Dziewica Maryja Děvica Marija Дѣвица Марија Děvica Marija

dziewictwo n děvičstvo дѣвичство děvičstvo , děvstvo дѣвство děvstvo

dziewiczy adj děvičji дѣвичји děvičji ; Brytyjskie Wyspy Dziewicze Britanske Děvičje Ostrovy Британске Дѣвичје Островы Britanske Děvičje Ostrovy ; Wyspy Dziewicze Děvičje Ostrovy Дѣвичје Островы Děvičje Ostrovy ; Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych Amerikanske Děvičje Ostrovy Американске Дѣвичје Островы Amerikanske Děvičje Ostrovy

dziewierz n děver дѣвер děveŕ m anim

dziewięcioro num devetero деветеро devętero

dziewięć num devet девет devęť

dziewięćdziesiąt num devetdeset деветдесет devęťdesęt

dziewięćdziesiąty num devetdesety деветдесеты devęťdesęty

dziewięćset num devetsot, devetsto деветсот, деветсто devęťsòt, devęťsto

dziewiętnasty num devetnadsety деветнадсеты devętnadsęty

dziewiętnaście num devetnadset деветнадсет devętnadsęť

dzieża n děža дѣжа děža f

dzięcioł n detel детел dętel m anim

dzięgiel n degylj дегыль dęgylj m

dzięki prep blagodare (komu/čemu) благодаре (кому/чему) blågodarę (komu/čemu) , hvala (komu/čemu) хвала (кому/чему) hvala (komu/čemu) , dekujuči (komu/čemu) декујучи (кому/чему) dękujųći (komu/čemu) ; Dzięki! Hvala! Хвала! Hvala!

dziękować iv dekovati (komu/čemu) дековати (кому/чему) dękovati (komu/čemu) i, blagodariti благодарити blågodariti i

dziękuję intj blagodarim, blagodarju благодарим, благодарју blågodarim, blågodarjų , dekuju декују dękujų , Hvala! Хвала! Hvala!

dziki adj svirěpy свирѣпы svirěpy , diky дикы diky , divy дивы divy , dikvy диквы dikvy

dziko adv diko дико diko , divo диво divo , dikvo дикво dikvo

dzikość n ljutost льутост ljutosť f, svirěpost свирѣпост svirěposť f, divost дивост divosť , dikvost диквост dikvosť

dziobać tv kljuvati кльувати kljuvati i

dziobnąć tv kljunuti кльунути kljunųti p

dziób n kljun кльун kljun m

dzióbek n nosok носок nosòk m

dzisiaj adv dnes днес dneś , tutdenj тутдень tutdenj ; do ~ do dnes до днес do dneś

dzisiejszy adj dnešnji, dnešny днешньи, днешны dnešnji, dnešny , segodenny сегоденны segodenny , tutdenny тутденны tutdenny

dziś adv dnes днес dneś , sego dnja сего дньа sego dnja , tutdenj тутдень tutdenj ; do ~ do dnes до днес do dneś , dodnes доднес dodneś

dziura n dira дира dira f

dziurawy adj diravy диравы diravy

dziurkacz n perforator перфоратор perforator m, dirkovač дирковач dirkovač m

dziwaczny adj kaprizny капризны kaprizny , lihy лихы lihy , stranny странны strånny

dziwak n kapriz каприз kapriz m anim

dziwić tv diviti дивити diviti i; ~ się diviti se дивити се diviti sę i

dziwka n razvratnica развратница råzvråtnica f

dziwniejszy adj divnějši дивнѣјши divnějši

dziwny adj divny дивны divny , kuriozny куриозны kuriozny , lihy лихы lihy , stranny странны strånny , čudny чудны čudny

dzwon n zvon звон zvon m; ~y zvony звоны zvony

dzwonek: ~ do drzwi n zvonok звонок zvonòk m

dzwonić iv zvoniti звонити zvoniti i

dzwonnica n zvonica звоница zvonica f

dźgać tv bodati бодати bodati i, bosti (bode) бости (боде) bosti (bode) p, klati (kolje) клати (колье) klåti (kolje) i; (np. palcem) tykati (tyče) тыкати (тыче) tykati (tyče) i

dźgnąć tv tknuti ткнути tknųti i

dźwięczeć iv zvučati (zvuči) звучати (звучи) zvųčati (zvųči) i

dźwięczny adj zvučny звучны zvųčny ; (fonet.) zvučny звучны zvųčny

dźwięk n zvuk звук zvųk m

dźwięk) v raznositi se разносити се råznositi sę i

dźwig n lift лифт lift m

dżazga n odlomok одломок odlomòk m

dżdżownica n doždevy črvjak дождевы чрвјак dòžďevy črvjak m anim

dżdżyć iv dožditi дождити dòžditi p

dżem n džem джем džem m, žele желе žele

dżentelmen n gospodin господин gospodin m anim, džentelmen джентелмен džentelmen m anim

dżinn n džin джин džin m

dżinsy n džinsy джинсы džinsy

dżungla n džungla джунгла džungla f

echo n eho ехо eho n, odglas одглас odglås m

edukacja n edukacija едукација edukacija , obrazovanje образованје obrazovańje n, prosvěta просвѣта prosvěta f

edukacjyny adj edukacijny едукацијны edukacijny

edukacyjny adj obrazovateljny образовательны obrazovateljny

edukować tv školiti школити školiti i

edukowany adj obrazovany образованы obrazovany

edycja n izdanje изданје izdańje n, naklad наклад naklad m

edykt n ukaz указ ukaz m

edytować tv praviti правити praviti i

efekt n efekt ефект efekt m, učinok учинок učinòk m

efektywność n efektivnost ефективност efektivnosť

efektywny adj efektivny ефективны efektivny

egalitarny adj egalitarny егалитарны egalitarny

Egipcjanin n Egipčan, Egipčanin Египчан, Египчанин Egipćan, Egipćanin m anim

egipski adj egiptsky египтскы egiptsky

Egipt n Egipt Египт Egipt

egoista n egoist егоист egoist m anim, seběčnjak себѣчньак seběčnjak m anim

egoistycznie adv seběčno себѣчно seběčno

egoistyczny adj egoističny егоистичны egoističny , seběčny себѣчны seběčny

egoizm n egoizm егоизм egoizm , sebeljubje себельубје sebeljubje , seběčnost себѣчност seběčnosť f

egotizm n egotizm еготизм egotizm

egzekucyjny adj izkonavči изконавчи izkonavči

egzotyczny adj egzotičny егзотичны egzotičny

egzystencja n egzistencija егзистенција egzistencija

egzystować iv byti (jesm, jesi, jest, jesmo, jeste, sut; byl; budu) быти (јесм, јеси, јест, јесмо, јесте, сут; был; буду) byti (jesm, jesi, jest, jesmo, jeste, sųt; byl; bųdų) i, egzistovati егзистовати egzistovati i

egzystowanie n egzistovanje егзистованје egzistovańje

ejakulacja n izkrikanje изкриканје izkrikańje n, ejakulacija ејакулација ejakulacija f, spuščenje спушченје spušćeńje n

ejakulować iv ejakulovati ејакуловати ejakulovati i, izkrikati изкрикати izkrikati i

ekipa n mužstvo мужство mųžstvo n

ekolog n ekolog еколог ekolog m anim

ekologia n ekologija екологија ekologija

ekologiczny adj ekologičny екологичны ekologičny

ekonomia n ekonomika економика ekonomika

ekonomista n ekonom економ ekonom m anim

ekran n ekran екран ekran m

ekscytować tv vozbudžati возбуджати vòzbuđati i

ekscytująco adv vozbudlivo возбудливо vòzbudlivo

ekscytujący adj vozbudlivy возбудливы vòzbudlivy

ekskluzywny adj ekskluzivny ексклузивны ekskluzivny

ekskrementy n kal кал kal

ekspansja n ekspansija, ekspanzija експансија, експанзија ekspansija, ekspanzija

ekspedycja n ekspedicija експедиција ekspedicija f

ekspert n ekspert експерт ekspert m anim, znalec зналец znalec m anim

eksperyment n eksperiment експеримент eksperiment m, izkus изкус izkus m, opyt опыт opyt m, pokus покус pokus m

eksperymentalny adj eksperimentalny експерименталны eksperimentaľny

eksperymentować iv eksperimentovati експериментовати eksperimentovati i

eksploatacja n eksploatacija експлоатација eksploatacija

eksploatować tv eksploatovati експлоатовати eksploatovati i

eksplodować iv eksplodovati експлодовати eksplodovati i, izbuhati избухати izbuhati i, izbuhnuti избухнути izbuhnųti p

eksploracja n izslědovanje изслѣдованје izslědovańje

eksplorator n izslědovatelj изслѣдователь izslědovatelj m anim

eksplorować tv izslědovati изслѣдовати izslědovati i, razvědati развѣдати råzvědati p

eksplozja n eksplozija експлозија eksplozija f, izbuh избух izbuh m

eksport n eksport експорт eksport , izvoz извоз izvoz m

eksportować tv eksportovati експортовати eksportovati i, izvezti извезти izvezti p, izvoziti извозити izvoziti i

ekspozycja n izstava, izstavka изстава, изставка izstava, izstavka f

ekspresja n izraz израз izraz m, izraznost изразност izraznosť f

ekspresywność n izraznost изразност izraznosť f

ekspresywny adj izrazny изразны izrazny

eksterier n eksterier екстериер eksterier m

ekstrakt n ekstrakt екстракт ekstrakt m, izteg изтег iztęg m, iztežek изтежек iztęžek m

ekstraktować tv iztrgati изтргати iztrgati i, ekstragovati екстраговати ekstragovati

ekstrapolacja n ekstrapolacija екстраполација ekstrapolacija f

ekstremista n ekstremist екстремист ekstremist m anim, krajnec крајнец krajnec m anim

ekstremistyczny adj ekstremističny екстремистичны ekstremističny , krajny крајны krajny

ekstremizm n ekstremizm екстремизм ekstremizm , krajnost крајност krajnosť f

ekumeniczny adj ekumeničny екуменичны ekumeničny

Ekwador n Ekvador Еквадор Ekvador

ekwadorski adj ekvadorsky еквадорскы ekvadorsky

ekwinokcjum n ravnodenstvo равноденство råvnodenstvo n

ekwipować tv orudovati (kym/čim) орудовати (кым/чим) orųdovati (kym/čim) i

ekwipunek n orudovanje орудованје orųdovańje n, pribor прибор pribor m

elastyczność n elastičnost еластичност elastičnosť , gybkost гыбкост gybkosť f

elastyczny adj elastičny еластичны elastičny , fleksibilny флексибилны fleksibiľny , gybky гыбкы gybky , pružny пружны prųžny

elegancki adj elegantny елегантны elegantny , šikarny шикарны šikarny

elekcja n izbor избор izbor m, izbory изборы izbory

elektorat n izbirateljstvo избирательство izbirateljstvo n

elektron n elektron електрон elektron m

elektroniczny adj elektroničny електроничны elektroničny

elektronika n elektronika електроника elektronika

elektrotechnika n elektrotehnika електротехника elektrotehnika

elektrownia n elektrostancija електростанција elektrostancija f

elektryczność n električnost електричност električnosť

elektryczny adj električny електричны električny

elektryfikacja n elektrifikacija електрификација elektrifikacija

element n element елемент element m

elementarny adj elementarny елементарны elementarny

elewacja n vozvyšenost возвышеност vòzvyšenosť f

eliminować tv eliminovati елиминовати eliminovati , odstranjati одстраньати odstranjati i

elita n elita елита elita f

elizja (fonet.) n elizija елизија elizija

elokwencja n krasnorěčivost краснорѣчивост krasnorěčivosť f

elokwentny adj krasnorěčivy краснорѣчивы krasnorěčivy

e-mail n elektronična pošta електронична пошта elektronična pošta

emancypacja n emancipacija еманципација emancipacija

embargo n embargo ембарго embargo n

embrion n zarodok зародок zarodòk m anim

emeryt n pensioner пенсионер pensioner m anim

emerytalny adj pensijny пенсијны pensijny

emerytura n pensija пенсија pensija f

emfaza n izraznost изразност izraznosť f

emigracja n emigracija емиграција emigracija f, izseljenje изсельенје izseljeńje

emigrant n emigrant емигрант emigrant m anim, izseljenec изсельенец izseljenec m anim

emigrantka n izseljenica изсельеница izseljenica f

emigrować iv emigrovati емигровати emigrovati i, izseljati изсельати izseljati i

eminencja n eminencija еминенција eminencija f

emisja n emisija емисија emisija f

emitować: ~ opary/wyziewy/spaliny iv čaditi чадити čaditi i

emocja n emocija емоција emocija f, čuvstvo чувство čuvstvo n

emocjonalnie adv čuvstveno чувствено čuvstveno

emocjonalny adj emocionalny емоционалны emocionaľny , čuvstveny чувствены čuvstveny

encyklopedia n enciklopedija енциклопедија enciklopedija f

encyklopedyczny adj enciklopedičny енциклопедичны enciklopedičny

endemiczny adj endemičny ендемичны endemičny

energetyczny adj energetičny енергетичны energetičny

energetyka n energetika енергетика energetika

energia n energija енергија energija ; ~ jądrowa jedrna energija једрна енергија jędrna energija f

energiczny adj bodry бодры bodry , energičny енергичны energičny

entuzjasta n entuziast ентузиаст entuziast m anim

entuzjastycznie adv entuziastično ентузиастично entuziastično

entuzjastyczny adj entuziastičny ентузиастичны entuziastičny

entuzjazm n entuziazm ентузиазм entuziazm

entuzjazmować tv entuziazmovati ентузиазмовати entuziazmovati i

enzym n enzim ензим enzim m

eparchia n eparhija епархија eparhija f

epicentrum n epicentr епицентр epicentr m; ~ trzęsienia ziemi epicentr zemjetresenja епицентр земјетресенја epicentr zemjetręseńja m

epicki adj epičsky епичскы epičsky

epidemiczny n epidemija епидемија epidemija f

Epifania n Bogojavjenje Богојавјенје Bogojavjeńje

epigrafia n epigraf епиграф epigraf m

epilepsja n padučnica падучница padųčnica f

epitet n epitet епитет epitet m

epizod n epizod епизод epizod m

epoka n doba доба doba f, era ера era f, epoha епоха epoha f

era n doba доба doba f, era ера era f, epoha епоха epoha f

erekcja n natvrdženje натврдженје natvrđeńje

erodować tv vyžerati выжерати vyžerati i

erotyczny adj erotičny еротичны erotičny

erupcja n erupcija ерупција erupcija f

erytrocyt n črveny krvinok чрвены крвинок črveny krvinòk m

esej n esej есеј esej m

esencjonalny adj sučstveny сучствены sųćstveny

eskadra n eskadron ескадрон eskadron m

eskadron n eskadron ескадрон eskadron m

eskalacja n eskalacija ескалација eskalacija f

eskalować iv eskalovati ескаловати eskalovati

eskortować tv eskortovati ескортовати eskortovati i

esperancki adj esperantsky есперантскы esperantsky

esperanto n esperanto есперанто esperanto n

esperantysta n esperantist есперантист esperantist m anim

estetyczny adj estetičny естетичны estetičny

estetyka n estetika естетика estetika

Estonia n Estonija Естонија Estonija

estoński adj estonsky естонскы estonsky

estrada n estrada естрада estrada f

etap n etap етап etap m, stadija стадија stadija f, stupenj (stupnja) ступень (ступньа) stųpenj (stųpnja) m

etat: wolny ~ n vakancija ваканција vakancija f

Etiopia n Etiopija Етиопија Etiopija

etiopski adj etiopsky етиопскы etiopsky

etniczność n etničnost етничност etničnosť f

etniczny adj etničny етничны etničny

etnnograf n narodopisec народописец narodopisec m anim

etnograf n etnograf етнограф etnograf m anim

etnografia n etnografija етнографија etnografija , narodopis народопис narodopis m

etyczny adj etičny етичны etičny

etyka n etika етика etika

etykieta n etiketa етикета etiketa f

etymologia n etimologija етимологија etimologija

etymologiczny adj etimologičny етимологичны etimologičny

eufonia n blagozvučnost благозвучност blågozvųčnosť

eufoniczny adj blagozvučny благозвучны blågozvučny

Eufrat n Evfrat Евфрат Evfrat

Eurazja n Evrazija Евразија Evrazija

euro [€] n evro евро evro n

Europa n Evropa Европа Evropa ; ~ Wschodnia Iztočna Evropa Източна Европа Iztočna Evropa , Vozhodna Evropa Возходна Европа Vòzhodna Evropa ; ~ Zachodnia Zapadna Evropa Западна Европа Zapadna Evropa

Europejczyk n Evropejec Европејец Evropejec m anim

Europejka n Evropejka Европејка Evropejka f

europejski adj evropejsky, evropsky европејскы, европскы evropejsky, evropsky ; Unia Europejska Evropejska Unija Европејска Унија Evropejska Unija , Evropejsky Sojuz Европејскы Сојуз Evropejsky Sòjųz

ewakuacja n evakuacija евакуација evakuacija f

ewakuować tv evakuovati евакуовати evakuovati i

ewangelia n evangelje евангелје evangeľje n

ewentualnie adv eventualno евентуално eventuaľno

ewentualny adj eventualny евентуалны eventuaľny

ewolucja n evolucija еволуција evolucija , razvoj развој råzvoj m

ewoluować tv razvivati развивати råzvivati i, razvivati se развивати се råzvivati sę i

fabryka n fabrika фабрика fabrika f, tovarna товарна tovarna f, zavod завод zavod m; ~ samochodów avtozavod автозавод avtozavod m

fabrykować tv fabrikovati фабриковати fabrikovati i

facet n hlapec хлапец hlåpec m anim

fachowiec n profesional професионал profesional m anim

fachowość n gramotnost грамотност gramotnosť f

fagot n fagot фагот fagot m

fair adj spravědlivy справѣдливы spravědlivy

fajerwerki n fejerverk фејерверк fejerverk m

fajka n fajka фајка fajka f, ljuljka льулька ljuljka f; (papieros) kurivo куриво kurivo n

fajny adj prijemny пријемны prijemny

faks n faks факс faks m

fakt n fakt факт fakt m

faktura n faktura фактура faktura f

faktyczny adj faktičny фактичны faktičny

fakultatywny adj fakultativny факултативны fakultativny

fala n vala вала vala f, volna волна vòlna f

fałszerstwo: ~ wyborcze n izborny podvod изборны подвод izborny podvod m

fałszować tv falsifikovati фалсификовати falsifikovati

fałszywość n krivda кривда krivda f, ložnost ложност lòžnosť f

fałszywy adj falšivy фалшивы falšivy , krivy кривы krivy , ložny ложны lòžny

fan n fanat фанат fanat m

fanatycznie adv fanatično фанатично fanatično

fanatyczny adj fanatičny фанатичны fanatičny

fanfara n fanfara фанфара fanfara f

fantastyczny adj fantastičny фантастичны fantastičny

fantastyka n fantastika фантастика fantastika

fantazja n fantazija фантазија fantazija f

fantom n fantom фантом fantom m anim

faraon n faraon фараон faraon m anim

farba n barvivo барвиво barvivo n, farba фарба farba f

farbować tv farbovati фарбовати farbovati i

farmer n fermer фермер fermer m anim, seljan, seljanin сельан, сельанин seljan, seljanin m anim

farsa n farsa фарса farsa f

fart n ščestje шчестје ščęsťje n

fartuch n fartuh фартух fartuh m

fasada n fasada фасада fasada f

fasola n bob боб bob m, fasolja фасольа fasolja f; czerwona ~ črvene fasolje чрвене фасолье črvene fasolje

fasoli adj bobovy бобовы bobovy

faszysta n fašist фашист fašist m anim

faszystowski adj fašističny фашистичны fašističny

faszyzm n fašizm фашизм fašizm

fatalny adj fatalny фаталны fataľny

fatamorgana n fatamorgana фатаморгана fatamorgana f

fatum n sudba судба sųďba f

faul n faulj фауль faulj m

faworyzować tv prijati пријати prijati i

faza n etap етап etap m, faza фаза faza f, stadija стадија stadija f

fazowanie n fazovanje фазованје fazovańje

federacja n federacija федерација federacija f; Federacja Rosyjska Rosijska Federacija Росијска Федерација Rosijska Federacija

federacyjny adj federativny федеративны federativny

federalny adj federalny федералны federaľny

felga n obod обод obod m

fellatio n minet минет minet m

feminizm n feminizm феминизм feminizm

feniks n feniks феникс feniks m anim

fenomen n fenomen феномен fenomen m, javjenje јавјенје javjeńje n

fermentować iv kvasiti квасити kvasiti i

festiwal n festival фестивал festival m

fetor n smrad смрад smråd m, vonj вонь vonj f

feudalizm n feudalizm феудализм feudalizm

feudalny adj feudalny феудалны feudaľny

figa n figa фига figa f, smokva смоква smokva f

figlarny adj igrivy игривы igrivy

figura n figura фигура figura f, oblik облик oblik m

fikcja n fikcija фикција fikcija , izmysljenje измысльенје izmysljeńje n

fikcyjny adj fiktivny фиктивны fiktivny , izmysljeny измысльены izmysljeny

filantrop n dobroděj добродѣј dobroděj m anim

filantropia n dobročinnost доброчинност dobročinnosť

filar n stolp столп stòlp m

filia (przedsiębiorstwa) n filial филиал filial m, podfirma подфирма podfirma f

filialny (przedsiębiorstwo) adj podfirmovy подфирмовы podfirmovy

filiżanka n čaška чашка čaška f

film n film филм film m; ~ dokumentalny dokumentalny film документалны филм dokumentaľny film m

filmografia n filmografija филмографија filmografija f

filmować tv filmovati филмовати filmovati

filolog n filolog филолог filolog m

filologia n filologija филологија filologija

filozof n filozof филозоф filozof m anim

filozofia n filozofija филозофија filozofija f

filtr n cědilo цѣдило cědilo n, filtr филтр filtr m

filtrować tv cěditi цѣдити cěditi i, filtrovati филтровати filtrovati i

finanse n financije финанције financije

finansista n finansist финансист finansist m anim, finančnik финанчник finančnik m anim

finansować tv finansovati финансовати finansovati i

finansowy adj finansovy финансовы finansovy

Finlandia n Finlandija Финландија Finlandija

fiński adj finsky финскы finsky

fiolet n purpur пурпур purpur m

fioletowy adj fioletovy фиолетовы fioletovy , purpurny пурпурны purpurny , temnolavandovy темнолавандовы temnolavandovy

fiołek n fialka фиалка fialka f

firma n firma фирма firma f

fizjoterapeuta n fizioterapist физиотерапист fizioterapist m anim

fizjoterapia n fizioterapija физиотерапија fizioterapija

fizyczny adj fizičny физичны fizičny

fizyka n fizika физика fizika ; ~ kwantowa kvantova mehanika квантова механика kvantova mehanika f

flaga n horugva хоругва horųgva f, zastava застава zastava f, zname знаме znamę n

flamaster n flomaster фломастер flomaster m, marker маркер marker m

flaming n flamingo фламинго flamingo m anim

flanka n bok бок bok m

flegma n flegma флегма flegma

flegmatyczny adj flegmatičny флегматичны flegmatičny

fleksja n fleksija флексија fleksija f, sklonjenje склоньенје sklonjeńje n

flet n flejta флејта flejta f; ~ piccolo flejta-pikolo флејта-пиколо flejta-pikolo f

flet prosty n blokflejta блокфлејта blokflejta f

flirtować iv flirtovati флиртовати flirtovati i

flirtujący adj koketny кокетны koketny

flota n flota флота flota f; Flota północna Sěverny Flot Сѣверны Флот Sěverny Flot m

flotylla n flotilja флотильа flotilja f

fluor n fluor флуор fluor

foka n tjulenj тјулень tjulenj m anim

fokus n fokus фокус fokus m

folklor n folklor фолклор folklor m, folklor фолклор folklor m

folklorystyczny adj folklorny фолклорны folklorny

fonem n fonema фонема fonema f, glaska гласка glåska f

fonetyczny adj fonetičny фонетичны fonetičny

fonetyka n fonetika фонетика fonetika

fonologia n fonologija фонологија fonologija

fontanna n vodoskok водоскок vodoskok m

forma n forma форма forma f, oblik облик oblik m

formacja n formovanje формованје formovańje n; (kogoś) obrazovanje образованје obrazovańje n

formalizacja n formalizacija формализација formalizacija

formalizować tv formalizovati формализовати formalizovati i

formalność n formalnost формалност formaľnosť f

formalny adj formalny формалны formaľny

format n format формат format m

formować tv formovati формовати formovati ; ~ wojska strojiti стројити strojiti i

formularz n formular формулар formulaŕ m

formuła n formula формула formula f

formułować tv formulovati формуловати formulovati i

fort n tvrdža тврджа tvŕđa f

forteca n krěpost крѣпост krěposť f, tvrdža тврджа tvŕđa f

fortel n lest лест lesť f

fortepian n fortepiano фортепиано fortepiano n, klavir клавир klavir m

fortyfikacja n fortifikacija фортификација fortifikacija

forum n forum форум forum n

fosa n rov ров rov m

fosfor n fosfor фосфор fosfor

fotel n krěslo крѣсло krěslo n

fotka n fotka фотка fotka f, snimok снимок snimòk m

fotografia n fotografija фотографија fotografija f, snimok снимок snimòk m

fotograficzny adj fotografičny фотографичны fotografičny

fotografować tv fotografovati фотографовати fotografovati i

fragment n fragment фрагмент fragment m, odlomok одломок odlomòk m

fragmentacja n fragmentacija фрагментација fragmentacija

frak n frak фрак frak m

frakcja n frakcija фракција frakcija f

Francja n Francija Франција Francija

francuski adj francuzsky французскы francuzsky

francuskojęzyczny adj francuzskojezyčny французскојезычны francuzskojęzyčny

Francuz n Francuz Француз Francuz m anim

frank [₣] n frank франк frank m

frankfurterka n hrěnviršla хрѣнвиршла hrěnviršla f, sosiska сосиска sosiska f

frankijski adj franksky франкскы franksky

fraza n izraz израз izraz m

frazes n fraze фразе fraze

fresk n freska фреска freska f

freudowski adj freudovsky фреудовскы freudovsky

front n front фронт front m

frontalny adj čelny челны čeľny

frustracja n frustracija фрустрација frustracija f, razočarovanje разочарованје råzočarovańje n

frustrować tv frustrovati фрустровати frustrovati , razočarovyvati разочаровывати råzočarovyvati i

fryzjer n bradobrivec брадобривец brådobrivec m anim, frizer фризер frizer m anim

fryzura n ostriženje остриженје ostrižeńje n

fujarka n duda дуда duda f

fundacja n fundacija фундација fundacija f, osnovanje основанје osnovańje n

fundament n fundament фундамент fundament m, podloga подлога podloga f, podstava подстава podstava f

fundamentalistyczny adj fundamentalističny фундаменталистичны fundamentalističny

fundamentalizm n fundamentalizm фундаментализм fundamentalizm

fundamentalnie adv osnovno основно osnovno , sučstveno сучствено sųćstveno

fundamentalny adj ključny кльучны ključny , osnovny основны osnovny , sučstveny сучствены sųćstveny

fundator n osnovatelj основатель osnovatelj m anim

fundować tv osnovati основати osnovati p

fundusz n fond фонд fond m; ~ emerytalny pensijny fond пенсијны фонд pensijny fond m

funkcja n funkcija функција funkcija f

funkcjonalny adj funkcionalny функционалны funkcionaľny

funkcjonariusz n činovnik чиновник činovnik m anim, urednik уредник urędnik m anim

funkcjonariuszka n činovnica чиновница činovnica f

funkcjonować iv funkcionovati функционовати funkcionovati i

funkcjonowanie n dělanja дѣланја dělańja

funkcyjny adj funkcionalny функционалны funkcionaľny

funt (masa) n funt фунт funt m; (£) funt фунт funt m

furgonetka n furgon фургон furgon m

furia n běsnost бѣсност běsnosť , jarost јарост jarosť f

fusy n mut мут mųť f

futro n futro футро futro n, srst срст sŕsť f

fuzja n fuzija фузија fuzija f, slivanje сливанје slivańje n; ~ jądrowa nuklearna fuzija нуклеарна фузија nuklearna fuzija f

gabardyna n gabardin габардин gabardin

gad n gad гад gad m anim

gadatliwy adj mnogorěčivy многорѣчивы mnogorěčivy , mnogoslovny многословны mnogoslovny

gadzi adj gadji гадји gaďji

gadżet n gadžet гаджет gadžet m

gaj n gaj гај gaj m, lěsok лѣсок lěsòk m

gal (chem.) n galij галиј galij

galaktyka n galaktika галактика galaktika f

galaretka n žele желе žele

galera n galera галера galera f

galeria n galerija галерија galerija f

Galicja (Eur. Południowa) n Galisija Галисија Galisija ; (Eur. Wschodnia) Galicija Галиција Galicija

galicyzm n galicizm галицизм galicizm m

galon (miara) n galon галон galon m

galop n galop галоп galop m

galopować iv galopovati галоповати galopovati

galwanizacja n galvanizacija галванизација galvanizacija f

galwanizm n galvanizm галванизм galvanizm

galwanizować iv galvanizovati галванизовати galvanizovati

galwanometr n galvanometr галванометр galvanometr m

gałązka n galuzka галузка galųzka f, rastok расток råstòk m, větva вѣтва větva f

gałąź n větka вѣтка větka f, větva вѣтва větva f, galuz галуз galųź f

gama (muz.) n gama гама gama f

gamajda n prostak простак prostak m anim

gambit n gambit гамбит gambit m

gang n banda банда banda f

gangrena n gangrena гангрена gangrena f

gangster n gangster гангстер gangster m anim

garaż n garaž гараж garaž m

garb n grb грб grb m

garbarz n kožuhar кожухар kožuhaŕ m anim

garbaty adj grbaty грбаты grbaty

garbić się v grbiti se грбити се grbiti sę i

garbować tv dubiti дубити dųbiti i

garbus n grbač грбач grbač m anim

gardenia n gardenija гарденија gardenija f

garderoba n garderoba гардероба garderoba f

gardło n goltka голтка gòltka f, grlo грло grlo n

gardzić tv grditi грдити grditi i, prězirati прѣзирати prězirati i

gargulec n gargulja гаргульа gargulja f

garncarstwo n grnčarstvo грнчарство grnčaŕstvo

garncarz n grnčar грнчар grnčaŕ m anim

garnek n grn грн grn m, grnec грнец grnec m

garnizon n garnizon гарнизон garnizon m

garść n grst грст grsť f

gasić iv ugašati угашати ugašati i, gasiti гасити gasiti i

gasnąć iv gasnuti гаснути gasnųti i

gastronomia n kuharstvo кухарство kuhaŕstvo

gastronomiczny adj kuharsky кухарскы kuhaŕsky

gaśnica n požarogasnik пожарогасник požarogasnik m, gasilo гасило gasilo n

gatunek (biologia) n vid вид vid m

gawron n gavran гавран gavrån m anim

gaz n gaz газ gaz m; dodać ~u gazovati газовати gazovati i; ~ łzawiący solzotvorny gaz солзотворны газ sòlzotvorny gaz m

gaza n gaza газа gaza f

gazela n gazela газела gazela f

gazeta n gazeta газета gazeta f

gazociąg n gazovod газовод gazovod m

gazować tv gazovati газовати gazovati

gąbka n guba губа gųba f

gągoł n gogolj гоголь gogolj m anim

gąsiątko n guse гусе gųsę n

gąsienica n gusenica гусеница gųsenica f

gąszcz n gustje густје gųsťje n, gušča гушча gųšća f

gbur n nevěža невѣжа nevěža f

gburowaty adj nemilostivy немилостивы nemilostivy

gdakać iv kvokati квокати kvokati i, kokodakati кокодакати kokodakati i

gderliwie adv razdražnjeno раздражньено råzdražnjeno

gderliwy adj razdražnjeny раздражньены råzdražnjeny

gdy conj kogda, kogdy когда, когды kògda, kògdy ; ~ tylko kako toliko како толико kako toliko , čimno чимно čimno ; (conj) tako skoro kako тако скоро како tako skoro kako

gdyż conj ibo ибо ibo , zato že, zatože зато же, затоже zato že, zatože

gdzie adv kde кде kde

gdziekolwiek adv kde-nebud кде-небуд kde-nebųď , kde-libo кде-либо kde-libo , kdekoli кдеколи kdekoli

gdzieś adv někde нѣкде někde

gej n gej геј gej m anim

gen n gen ген gen m

genealogia n rodopis родопис rodopis , rodoslovje родословје rodoslovje n

geneaolog n rodopisec родописец rodopisec m anim

generalizacja n generalizacija генерализација generalizacija f, obobčenje обобченје obobćeńje n

generalizować tv generalizovati генерализовати generalizovati , obobčati обобчати obobćati i, obobčiti обобчити obobćiti p

generalnie adv najčestěje најчестѣје najčęstěje , generalno генерално generaľno , voobče вообче vòobće

generalny adj generalny генералны generaľny

generał n general генерал general m anim

generator n generator генератор generator m

generować tv generovati генеровати generovati , proizvoditi производити proizvoditi i

generyczny adj generičny генеричны generičny

genetyczny adj genetičny генетичны genetičny

genetyka n genetika генетика genetika f

geneza n geneza генеза geneza f, nahodnost находност nahodnosť f, pohodženje походженје pohođeńje n

genialny adj genialny гениалны geniaľny

geniusz n genialnost гениалност geniaľnosť f, genij гениј genij m anim

gentelmen n džentelmen джентелмен džentelmen m anim

gentleman n gospodin господин gospodin m anim

geodeta n zemjeměr земјемѣр zemjeměr m anim

geograf n geograf географ geograf m anim, zemjepisec земјеписец zemjepisec m anim

geografia n geografija географија geografija f, zemjepis земјепис zemjepis m

geograficzny adj geografičny географичны geografičny

geolog n geolog геолог geolog m anim

geologia n geologija геологија geologija

geologiczny adj geologičny геологичны geologičny

geometria n geometrija геометрија geometrija f

geopolityczny adj geopolitičny геополитичны geopolitičny

Georgia n Džordžija Джорджија Džordžija

gepard n gepard гепард gepard m anim

geriatria n geriatrija гериатрија geriatrija f

geriatryczny adj geriatričny гериатричны geriatričny

germanizacja n germanizacija германизација germanizacija f

germański adj germansky германскы germansky

gest n gest гест gest m

gestykulować iv gestikulovati гестикуловати gestikulovati i

getry n gamaša гамаша gamaša f

getto n geto гето geto n

gęsi adj gusji гусји gųśji

gęsior n gusak гусак gųsak m anim

gęstnieć iv gustěti густѣти gųstěti i

gęsto adv gusto густо gųsto

gęstość n gustost густост gųstosť f, gustota густота gųstota f

gęstwina n gustje густје gųsťje n, gušča гушча gųšća f

gęsty adj gusty густы gųsty

gęś n gus гус gųś m anim

gęślarz n guslar гуслар gųslar m anim

Ghana n Gana Гана Gana

ghański adj gansky ганскы gansky

giąć iv gnuti гнути gnųti i

giermek n oružjenosec оружјеносец orųžjenosec m anim

giętki adj gybky гыбкы gybky

giętkość n gybkost гыбкост gybkosť f

gigabajt n gigabajt гигабајт gigabajt m

gigant n gigant гигант gigant m anim, velikan великан velikan m anim

gigantyczny adj gigantsky гигантскы gigantsky

ginąć iv pogynati погынати pogynati i

girlanda n věnec вѣнец věnec m

gitara n gitara гитара gitara f

glagolica n glagolica глаголица glagolica f

glagolicki adj glagoličny, glagolsky глаголичны, глаголскы glagoličny, glagoľsky

gleba n počva почва počva f, zemja земја zemja f, zemivo земиво zemivo

glebowy adj zemny земны zemny

glina n glina глина glina f, il ил il

gliniany adj gliněny глинѣны gliněny

glista n glist глист glist m anim, črvjak чрвјак črvjak m anim

globalizacja n globalizacija глобализација globalizacija f

globalizować tv globalizovati глобализовати globalizovati

globalny adj globalny глобалны globaľny ; globalne ocieplenie globalno potepljenje глобално потепльенје globaľno potepljeńje

globtroter n světoběžnik свѣтобѣжник světoběžnik m anim

globus n globus глобус globus m

glon n vodorast водораст vodoråsť f

gloryfikacja n slavjenje славјенје slavjeńje

gloryfikować tv vozveličati возвеличати vòzveličati p, vozveličivati возвеличивати vòzveličivati i

glut n sopelj (soplja) сопель (сопльа) sopelj (soplja) m

gładki adj gladky гладкы gladky , prosty просты prosty , ravny равны råvny

gładkość n gladkost гладкост gladkosť f

gładzić tv gladiti гладити gladiti i

głaskać tv gladiti гладити gladiti i, laskati ласкати laskati i

głaz n balvan балван balvan m

głębia n glub глуб glųb m, glubina глубина glųbina f

głębina n glub глуб glųb m, glubina глубина glųbina f

głęboki adj gluboky глубокы glųboky ; głębszy glubši глубши glųbši ; najgłębszy najglubši најглубши najglųbši

głęboko adv gluboko глубоко glųboko

głodny adj gladny гладны glådny

głodować iv gladovati гладовати glådovati i; (w ramach strajku) držati gladovku држати гладовку dŕžati glådovkų i

głodówka n gladovka гладовка glådovka f

głodzić tv moriti морити moriti i

głos n glas глас glås m; na ~ glasno гласно glåsno , na glas на глас na glås

głosić tv glasiti гласити glåsiti i

głoska n glaska гласка glåska f

głosować iv glasovati гласовати glåsovati i

głosowanie n glasovanje гласованје glåsovańje n

głosujący n glasovatelj гласователь glåsovatelj m anim

głośnik n zvučnik звучник zvųčnik m, glasnik гласник glåsnik m

głośno adv glasno гласно glåsno

głośny adj glasny гласны glåsny

głowa n glava глава glåva f

głowica n bojna glavica бојна главица bojna glåvica f, glavica главица glåvica f

głód n glad глад glåd m

głóg n glog глог glog m

główka (gwożdzia) n glavica главица glåvica f

głównie adv glavno главно glåvno

głównodowodzący n glavnokomandovač главнокомандовач glåvnokomandovač m anim

główny adj glavny главны glåvny

głuchnąć iv gluhnuti глухнути gluhnųti i

głuchoniemota n gluhuněmota глухунѣмота gluhuněmota f

głuchoniemy adj gluhoněmy глухонѣмы gluhoněmy

głuchota n gluhota глухота gluhota f

głuchy adj gluhy глухы gluhy

głupek n glupec глупец glupec m anim, durenj дурень durenj m anim

głupi adj glupy глупы glupy , durny дурны durny , neumny неумны neumny

głupiec n glupec глупец glupec m anim, durenj дурень durenj m anim

głupieć iv glupěti глупѣти glupěti i, durěti дурѣти durěti i

głupio adv glupo глупо glupo , durno дурно durno

głupota n glupost глупост gluposť f, durnost дурност durnosť f

głuszyć tv glušiti глушити glušiti i

gmina n městečko мѣстечко městečko n

gnać tv gnati (gone) гнати (гоне) gnati (gone) i

gnat n gnat гнат gnat m

gnębić tv prěslědovati прѣслѣдовати prěslědovati i

gniady adj gnědy гнѣды gnědy

gniazdko elektryczne n gnězdko гнѣздко gnězdko n, vtičnica втичница vtičnica f

gniazdo n gnězdo гнѣздо gnězdo n

gnicie n gnitje гнитје gniťje

gnić iv gniti (gnije) гнити (гније) gniti (gnije) i, propadati пропадати propadati i

gnida n gnida гнида gnida f

gnieść tv gnesti (gnete) гнести (гнете) gnesti (gnete) i, meti (mne) мети (мне) męti (mne) i, mečkati мечкати męčkati i

gniew n gněv гнѣв gněv , srdnost срдност sŕdnosť f

gniewać tv gněvati гнѣвати gněvati i, srditi срдити sŕditi i

gniewać się v gněvati se гнѣвати се gněvati sę i

gniewliwy adj gněvlivy гнѣвливы gněvlivy

gniewny adj gněvny гнѣвны gněvny , srdity срдиты sŕdity

gnieździć się v gnězditi se гнѣздити се gnězditi sę i

gnojowisko n gnojišče гнојишче gnojišče n

gnojownik n gnojišče гнојишче gnojišče n

gnój n gnoj гној gnoj m, lajno лајно lajno

go pron go го go

gocki adj gotsky готскы gotsky

godność n dostojenstvo достојенство dostojenstvo n, grdost грдост grdosť f, dostojnost достојност dostojnosť , godnost годност godnosť f

godny adj dostojny достојны dostojny , godny годны godny ; ~ zaufania nadějny надѣјны nadějny

godzić tv miriti мирити miriti i

godzina n časina часина časina f

goić tv gojiti гојити gojiti i

goleń n golěnj голѣнь golěnj f

golf (sport) n golf голф golf

golić tv briti (brije) брити (брије) briti (brije) i, goliti голити goliti i; ~ się briti se (brije) брити се (брије) briti sę (brije) i, goliti se голити се goliti sę i

gołąb n golub голуб golųb m anim

gołębi adj golubji голубји golųbji

gołębica n golubica голубица golųbica f

gołobrody adj golobrady голобрады golobrådy

gołoledź n gololed гололед gololed

gołowąsy adj bezbrady безбрады bezbrådy

goły adj goly голы goly

gong n gong гонг gong m

gonić tv gnati (gone) гнати (гоне) gnati (gone) i, goniti гонити goniti i

goniec (szachy) n lovec ловец lovec m anim

gonitwa n gonitva гонитва gonitva f, gon гон gon m

gorąco n gorečnja горечньа goręćnja f, žar жар žar m; (adv) goreče горече goręće

gorący adj goreči горечи goręći , žarky жаркы žarky

gorączka n gorečka горечка goręčka f

gorczyca n gorčica горчица gorčica f

gorliwy adj gorlivy горливы gorlivy

gorszy adj gorši горши gorši , nižny нижны nižny

gorycz n gorkost горкост goŕkosť f

goryla n gorila горила gorila f

gorzałka n gorělka горѣлка gorělka f, vodka водка vodka f

gorzej adv gorše горше gorše

gorzki adj gorky горкы goŕky

gorzknąć iv gorknuti горкнути goŕknųti i

gorzko: ~ smakować iv gorčiti горчити gorčiti i

gospoda n gostinec гостинец gostinec m

gospodarczy adj ekonomičny економичны ekonomičny

gospodarka n ekonomija економија ekonomija f, gospodarstvo господарство gospodaŕstvo n

gospodarstwo n gospodarstvo господарство gospodaŕstvo n; ~ rolne zemjedělišče земједѣлишче zemjedělišče n

gospodarz n gospodar господар gospodaŕ m anim

gościć tv gostiti гостити gostiti i

gościnność n gosteprijemstvo гостепријемство gosteprijemstvo , gostinnost гостинност gostinnosť f

gościnny adj gosteprijemny гостепријемны gosteprijemny , gostinny гостинны gostinny ; gościnna kraina prijmajuča krajina пријмајуча крајина prijmajųća krajina f; pokój ~ gostiljnja гостильньа gostiljnja f

gość n gost гост gosť m anim, hlapec хлапец hlåpec m anim, posětitelj посѣтитель posětitelj m anim

gotować tv kuhati кухати kuhati i, variti варити variti i, pripravjati приправјати pripravjati i; ~ na parze pariti парити pariti i; ~ się vrěti (vri) врѣти (ври) vrěti (vri) i

gotowe adv gotovo готово gotovo

gotowy adj gotovy готовы gotovy

gotówka n gotovina готовина gotovina f

gotycki adj gotičsky готичскы gotičsky

góra n gora гора gora f; do góry do gory до горы do gory , vgoru вгору vgorų , vvrh вврх vvŕh ; ~ lodowa ledna gora ледна гора ledna gora f, ajsberg ајсберг ajsberg m; kraina między ~mi medžugorje меджугорје međugoŕje n; na górze na vrhu на врху na vŕhu ; w górę do gory до горы do gory , vgoru вгору vgorų ; z góry avansovy авансовы avansovy

góral n gorjan, gorjanin горјан, горјанин gorjan, gorjanin m anim

górnik n gornik горник gornik m anim

górnołużycki adj gornolužičsky горнолужичскы gornolužičsky , gornosrbsky горносрбскы gornosŕbsky

górny adj povyši повыши povyši , vrhny врхны vŕhny ; (rzeki) vrhovje врховје vŕhovje n

górski adj gorsky горскы gorsky

górzysty adj goristy гористы goristy

gówniany adj govněny говнѣны govněny

gówno n gnoj гној gnoj m, govno говно govno n, lajno лајно lajno

gra n igra игра igra f; ~ fabularna roljeva igra рольева игра roljeva igra f; gry wojenne vojenne igry војенне игры vojenne igry

grab n grab граб grab m

grabarz n grobar гробар grobaŕ m anim, grobokopatelj гробокопатель grobokopatelj m anim

grabić iv grabiti грабити grabiti i, pleniti пленити pleniti i; (np. liście) grabiti грабити grabiti i, grebti гребти grebti i

grabie n grabje грабје grabje

grabież n graběž грабѣж graběž f

gracz n igrač играч igrač m anim

graczka n igračka играчка igračka f

grać tv igrati играти igrati i; zaczynać ~ razigryvati se разигрывати се råzigryvati sę i; zacząć ~ razigrati se разиграти се råzigrati sę p

grad n grad град grad m

graficzny adj grafičny графичны grafičny

graficzny) n razklad разклад råzklad m

gram n gram грам gram m

gramatyczny adj gramatičny граматичны gramatičny

gramatyka n gramatika граматика gramatika f

gramofon n gramofon грамофон gramofon m

granatnik n granatomet гранатомет granatomet m

granica n granica граница granica f, medža меджа međa f

graniczny adj medžny меджны međny

graniczyć iv graničiti граничити graničiti i

granit n granit гранит granit

grant n grant грант grant m

gratisowy adj bezplatny безплатны bezplatny , darmovy дармовы darmovy

gratulacje n pohvala похвала pohvala f, pohvaly похвалы pohvaly

gratulować iv blagoželati (komu/čemu) благожелати (кому/чему) blågoželati (komu/čemu) i, hvaliti хвалити hvaliti i, čestiti честити čestiti i

grawerować tv gravirovati гравировати gravirovati i

grawitacja n gravitacija гравитација gravitacija f

Grecja n Grecija Греција Grecija

grecki adj grečsky гречскы grečsky

grejpfrut n grejpfrut грејпфрут grejpfrut m

Grek n Grek Грек Grek m anim

grill n gril грил gril m

grobowy adj zagrobny загробны zagrobny

groch n grah грах gråh m

grochowy adj grahovy граховы gråhovy

grodzisko (arch.) n gradišče градишче grådišče n

grom n grom гром grom m

gromada n gromada громада gromada f, pastva паства pastva f

gromadzenie n akumulacija акумулација akumulacija f

gromadzić tv akumulovati акумуловати akumulovati i, grnuti грнути grnųti i, gromaditi громадити gromaditi i, sbirati сбирати sbirati i

grono n grozd грозд grozď m

gronostaj n gronostaj гроностај gronostaj m anim

grosz n groš грош groš m

groszek n grah грах gråh m

groteskowy adj groteskovy гротесковы groteskovy

groza n strah страх strah m, užas ужас užas m

grozić iv groziti грозити groziti i

groźba n grozba грозба groźba f

groźny adj grozny грозны grozny , opasny опасны opasny

grób n grob гроб grob m, mogyla могыла mogyla f

grubiański adj gruby грубы gruby

gruby adj debely дебелы debely , tolsty толсты tòlsty

gruczoł n žlěza жлѣза žlěza f

gruda n gruda груда gruda f

grudzień n dekembr декембр dekembr , decembr децембр decembr , sněženj снѣжень sněženj

grunt n zemja земја zemja f; ~y orne oranica ораница oranica f

gruntownie adv osnovno основно osnovno , popolno пополно popòlno

gruntowny adj popolny пополны popòlny

gruntowy adj prizemny приземны prizemny , zemny земны zemny

grupa n grupa група grupa f, mužstvo мужство mųžstvo n, skupina скупина skupina f

grupować tv grupovati груповати grupovati i

grupowy adj grupovy груповы grupovy

grusza n gruša груша gruša f

gruszka n gruša груша gruša f

gruszkowy adj gruševy грушевы gruševy

gruziński adj gruzinsky грузинскы gruzinsky

Gruzja n Gruzija Грузија Gruzija

gruźlica n tuberkuloza туберкулоза tuberkuloza f

gryf n grifon грифон grifon m anim

gryka n greča греча greča f

grypa n grip грип grip

grypowy adj gripovy гриповы gripovy

gryźć tv glodati глодати glodati i, gryzti грызти gryzti i, gryzati грызати gryzati i, kusati кусати kųsati i

grzać tv grěti (grěje) грѣти (грѣје) grěti (grěje) i

grząski adj močarny мочарны močarny

grzbiet n hrebet хребет hrebet m

grzbietowy adj hrebetny хребетны hrebetny

grzebać tv grebti гребти grebti i

grzebień n grebenj гребень grebenj m

grzech n grěh грѣх grěh m

grzechotać iv hrčati хрчати hrčati i

grzechotnik n gremuča zmija гремуча змија gremųća zmija f

grzesznica n grěšnica грѣшница grěšnica f

grzesznik n grěšnik грѣшник grěšnik m anim

grzeszny adj grěšny грѣшны grěšny , grěhovny грѣховны grěhovny

grzeszyć iv grěšiti грѣшити grěšiti i

grzęzawisko n mokrišče мокришче mokrišče n

grzęznąć iv greznuti грезнути gręznųti i, veznuti везнути vęznųti i

grzmieć iv greměti (gremi) гремѣти (греми) greměti (gremi) i

grzyb n grib гриб grib m, guba губа guba f

grzywa n griva грива griva f

grzywka n čelka челка čelka f

grzywna n grivna гривна grivna f, kara кара kara f

gubernator n gubernator губернатор gubernator m anim, naměstnik намѣстник naměstnik m anim

gubić tv gubiti губити gubiti i, utračati утрачати utraćati i; ~ się zabludžati заблуджати zablųđati i, utračati se утрачати се utraćati sę i

Gujana n Gajana Гајана Gajana

gujański adj gajansky гајанскы gajansky

guma n guma гума guma f; ~ do żucia žuvalna gumka жувална гумка žuvaľna gumka f, žuvačka жувачка žuvačka f

gumno n gumno гумно gumno n

gusli n gusli гусли gųsli

gust n vkus вкус vkųs m

guzik n tipka типка tipka f, knopka кнопка knopka f; ~ przy kołnierzyku zaponka запонка zaponka f

gwałt n nasilovanje насилованје nasilovańje n

gwara n dialekt диалект dialekt m, narěčje нарѣчје narěčje n

gwarancja n poručenje порученје porųčeńje n, poručiteljstvo поручительство porųčiteljstvo n, garancija гаранција garancija f; z gwarancją garantovany гарантованы garantovany

gwarant n poručitelj поручитель porųčitelj m anim, garant гарант garant m anim

gwarantować tv garantovati гарантовати garantovati i, ručiti se ручити се rųčiti sę p

gwarantowany adj poručeny поручены porųčeny

Gwatemala n Gvatemala Гватемала Gvatemala

gwatemalski adj gvatemalsky гватемалскы gvatemaľsky

gwiazda n zvězda звѣзда zvězda f

gwiezdny adj zvězdny звѣздны zvězdny

Gwinea n Gvineja Гвинеја Gvineja

gwintówka n vintovka винтовка vintovka f

gwizd n svist свист svist m

gwizdać iv svistati свистати svistati i

gwizdek n svistok свисток svistòk m

gwizdnąć iv svistnuti свистнути svistnųti p

gwóźdź n gvozd гвозд gvozď m

ha! intj ha! ха! ha!

haczek n haček хачек haček m

haftować tv izšivati изшивати izšivati i

haitański adj haitiansky хаитианскы haitiansky

Haiti n Haiti Хаити Haiti

hak n hak хак hak m

haker n heker хекер heker m anim

halo intj alo ало alo

halucynacja n halucinacija халуцинација halucinacija f, prividěnje привидѣнје prividěńje n

hałas n šum шум šum m, golk голк gòlk m

hałaśliwy adj šumny шумны šumny

hamak n hamak хамак hamak m

hamburger n hamburger хамбургер hamburger m

hamować tv zaustavjati зауставјати zaustavjati i, zadrživati se задрживати се zadŕživati sę i

hamulec n zadržnik задржник zadŕžnik m

handel n trgovanje тргованје trgovańje n, trgovja трговја trgovja f

handlarski adj trgovy трговы trgovy

handlarz n kupec купец kupec m anim, trgovec трговец trgovec m anim

handlować iv trgovati трговати trgovati i

handlowiec n kupec купец kupec m anim, trgovec трговец trgovec m anim

handlowy adj trgovy трговы trgovy

haniebny adj bezčestny безчестны bezčestny , sramny срамны sråmny , sramotny срамотны sråmotny

hantel (sport) n hantelj хантель hantelj f

hańba n bezčestje безчестје bezčesťje , sram срам sråm , sramota срамота sråmota f, zazor зазор zazor m

hańbić tv sramiti срамити sråmiti i

harem n harem харем harem m

harfa n harfa харфа harfa f

harmonia n harmonija хармонија harmonija f

harmoniczny adj harmoničny хармоничны harmoničny

harmonijka: ~ ustna n harmonika хармоника harmonika f

harmonizować iv harmonizovati хармонизовати harmonizovati i; ~ ze sobą suharmonizovati сухармонизовати sųharmonizovati p

harmonogram n razklad разклад råzklad m

harpun n harpun харпун harpun m

hasło n gaslo гасло gaslo n, parola парола parola f, slogan слоган slogan m

haszysz n hašiš хашиш hašiš

haubica n gaubica гаубица gaubica f

hazard n hazard хазард hazard m; uprawiać ~ hazardna igra хазардна игра hazardna igra f

hebrajski adj hebrejsky хебрејскы hebrejsky

hegemonia n hegemonija хегемонија hegemonija f

hej intj hej хеј hej

hej! (powitanie i pożegnanie) intj čao! чао! čao!

hektar n hektar [ha] хектар [ха] hektar [ha] m

hektolitr n hektolitr хектолитр hektolitr m

hektometr n hektometr хектометр hektometr m

hel n helij хелиј helij

helikopter n helikopter хеликоптер helikopter m, vrtolet вртолет vŕtolet m

helmint n glist глист glist m anim

hełm n šlěm шлѣм šlěm m, helma хелма helma f

hemisfera: ~ południowa n južna polsfera јужна полсфера južna polsfera

herb n gerb герб gerb m

herbaciarnia n čajiljnja чајильньа čajiljnja f

herbata n čaj чај čaj m

herbatnik n suhar сухар suhaŕ m, biskvit бисквит biskvit m

heretyk n krivověrnik кривовѣрник krivověrnik m anim

herezja n krivověrstvo кривовѣрство krivověrstvo

heroicznie adv bogatyrsko богатырско bogatyrsko

heroiczny adj bogatyrsky богатырскы bogatyrsky

heroina n heroin хероин heroin , heroina хероина heroina f

herold n věstnik вѣстник věstnik m anim

heterogeniczny adj raznorodny разнородны råznorodny

heterogenność n heterogennost хетерогенност heterogennosť f

heterogenny adj heterogenny хетерогенны heterogenny

hiacynt n hiacint хиацинт hiacint m

hiena n hiena хиена hiena f

hierarcha n hierarh хиерарх hierarh m anim

hierarchia n hierarhija хиерархија hierarhija f

hierarchiczny adj hierarhičny хиерархичны hierarhičny

hieroglif n hieroglif хиероглиф hieroglif m

hieroglify adj hieroglifny хиероглифны hieroglifny

higiena n higiena хигиена higiena f

higieniczny adj higieničny хигиеничны higieničny

hinduizm n hinduizm хиндуизм hinduizm

hiperłącze n hiperlink хиперлинк hiperlink m, link линк link m, hipersvez хиперсвез hipersvęź f

hipnotyzować tv hipnotizovati хипнотизовати hipnotizovati i

hipnoza n hipnoza хипноза hipnoza f

hipokrycki adj liceměrny лицемѣрны liceměrny

hipokryta n liceměr лицемѣр liceměr m anim

hipokrytka n liceměrka лицемѣрка liceměrka f

hipokrytycznie adv liceměrno лицемѣрно liceměrno

hipokryzja n liceměrje лицемѣрје liceměŕje

hipopotam n hipopotam хипопотам hipopotam m anim, nilsky konj нилскы конь niľsky konj m anim

hipoteka n hipoteka хипотека hipoteka f

hipotetyczny adj hipotetičny хипотетичны hipotetičny

hipoteza n hipoteza хипотеза hipoteza f

historia n historija хисторија historija f

historyczny adj historičny хисторичны historičny

historyjka n skazka сказка skazka f, razkaz разказ råzkaz m

historyk n historik хисторик historik m anim

Hiszpania n Išpanija Ишпанија Išpanija

hiszpański adj išpansky ишпанскы išpansky

hitlerowiec n nacist нацист nacist m anim

hobby n hobi хоби hobi

hobbysta n hobist хобист hobist m anim

hodować tv razvoditi разводити råzvoditi i

hodowca (roślin) n rastlinovod растлиновод råstlinovod m anim; (zwierząt) životnovod животновод životnovod m anim; ~ świń svinovod свиновод svinovod m anim

hojnie adv velikodušno великодушно velikodušno , ščedro шчедро ščedro

hojność n velikodušnost великодушност velikodušnosť f, ščedrost шчедрост ščedrosť f

hojny adj velikodušny великодушны velikodušny , ščedry шчедры ščedry

hokej n hokej хокеј hokej ; ~ na lodzie hokej na ledu хокеј на леду hokej na ledu

Holandia n Holandija Холандија Holandija , Niderlandy Нидерланды Niderlandy

holenderski adj holandsky холандскы holandsky , niderlandsky нидерландскы niderlandsky

homar n omar омар omar m anim

homilia n propověd проповѣд propověď f

homogeniczność n homogennost хомогенност homogennosť f, jednorodnost једнородност jednorodnosť f

homogeniczny adj homogenny хомогенны homogenny , jednorodny једнородны jednorodny

homogenizować tv homogenizovati хомогенизовати homogenizovati i

homonim n homonim хомоним homonim m

homoseksualista n homoseksualist хомосексуалист homoseksualist m anim

homoseksualny adj homoseksualny хомосексуалны homoseksuaľny

Honduras n Honduras Хондурас Honduras

honduraski adj hondurassky хондурасскы hondurassky

honor n čest чест česť f; oddawać ~y vozdavati čest воздавати чест vòzdavati česť i; oddać ~y vozdati čest (vozda) воздати чест (возда) vòzdati česť (vòzda) p

honorarium n plata плата plata f

honorować tv uvažati уважати uvažati i, čtiti чтити čtiti i

honorowy adj čestny честны čestny ; (tytuł) blagorodny благородны blågorodny

horoskop n horoskop хороскоп horoskop m

horyzont n horizont хоризонт horizont m, vidnokrug виднокруг vidnokrųg m

horyzontalny adj horizontalny хоризонталны horizontaľny , vodoravny водоравны vodoråvny

hotel n hotel хотел hotel m, gostinica гостиница gostinica f

hrywna [₴] n grivna гривна grivna f

huczeć iv brenčati бренчати brenčati i

hulajnoga n samokat самокат samokat m

huligan n huligan хулиган huligan m anim

humanistyczny adj humanističny хуманистичны humanističny

humanitarny adj humanitarny хуманитарны humanitarny , člověčny чловѣчны člověčny

humanizm n humanizm хуманизм humanizm

humor n humor хумор humor m, nastrojenje настројенје nastrojeńje n, razpoloženje разположенје råzpoložeńje n, směšnost смѣшност směšnosť f; dobry ~ dobro nastrojenje добро настројенје dobro nastrojeńje n

humorystyczny adj humorističny хумористичны humorističny

humorzasty adj nastrojevy настројевы nastrojevy

hura intj hura хура hura

huragan n uragan ураган uragan m

husyta n husit хусит husit m anim

huśtać tv kolěbati колѣбати kolěbati i

hybryda n měšanec мѣшанец měšanec m anim

hydrauliczny adj hidravličny хидравличны hidravličny

hydrofobia n vodobojaznj водобојазнь vodobojaznj f

hymn n himn химн himn m

i conj i и i , pa па pa

ibis n ibis ибис ibis m anim

ich pron jih јих jih , jih јих jih , jihny јихны jihny

idea n ideja идеја ideja f, myslj мысль myslj f, pojetje појетје pojęťje n

idealista n idealist идеалист idealist m anim

idealistyczny adj idealističny идеалистичны idealističny

idealizacja n idealizacija идеализација idealizacija f

idealizm n idealizm идеализм idealizm

idealizować tv idealizovati идеализовати idealizovati

idealny adj doskonaly досконалы doskonaly , idealny идеалны ideaľny

ideał n ideal идеал ideal m

identyczny adj identičny идентичны identičny , jednakovy једнаковы jednakovy , totožny тотожны totožny

identyfikacja n razpoznavanje разпознаванје råzpoznavańje n

identyfikator n identifikator идентификатор identifikator m

identyfikować tv razpoznavati разпознавати råzpoznavati i

ideografia n ideografija идеографија ideografija f

ideolog n ideolog идеолог ideolog m anim

ideologia n ideologija идеологија ideologija f

ideologiczny adj ideologičny идеологичны ideologičny

idiom n idiom идиом idiom m

idiota n balvan балван balvan m, idiot идиот idiot m anim

idiotyczny adj idiotsky идиотскы idiotsky

idiotyzm n idiotizm идиотизм idiotizm m

idol n idol идол idol m anim

idylla n idila идила idila f

idylliczny adj idiličny идиличны idiličny

iglo n iglu иглу iglu

igła n igla игла igla f, iglica иглица iglica f; (drzewo) hvoja хвоја hvoja f

ignorancja n negramotnost неграмотност negramotnosť f, neznanje незнанје neznańje , temnota темнота temnota f

ignorancki adj negramotny неграмотны negramotny

ignorant n neuk неук neuk m anim

ignorować tv ignorovati игноровати ignorovati i

ignorowanie n ignorovanje игнорованје ignorovańje

igrek (y) n igrek игрек igrek m

iguana n iguana игуана iguana f

igumen n igumen игумен igumen m anim; (kobieta) igumenja игуменьа igumenja f

ikra n ikra икра ikra f, nrěst нрѣст nrěst m; składać ikrę nrěstiti se нрѣстити се nrěstiti sę i

ile adv koliko колико koliko ; ~ razy kolikrat коликрат kolikråt ; ~ rodzajów czegoś kolikoraky коликоракы kolikoraky ; wszystko jedno ~ koliko-nebud колико-небуд koliko-nebųď , koliko-libo колико-либо koliko-libo , kolikokoli коликоколи kolikokoli

ileś adv několiko нѣколико několiko

Ilir n Ilir Илир Ilir m anim

iloczyn n proizvod производ proizvod m

ilościowy adj kvantitativny квантитативны kvantitativny

ilość n kolikost коликост kolikosť f

iluminator n ambrazura амбразура ambrazura f

ilustracja n ilustracija илустрација ilustracija f

ilustrować tv ilustrovati илустровати ilustrovati i

iluzja n iluzija илузија iluzija f

iluzjonista n iluzionist илузионист iluzionist m anim

n il ил il

im pron jim јим jim

imiennie adv imenno именно imenno

imiennik n imennik именник imennik m anim

imiesłów n pričestje причестје pričęsťje n, particip партицип particip m

imię n ime име imę n; dawać ~ nazyvati называти nazyvati i; dać ~ nazvati (nazove) назвати (назове) nazvati (nazòve) p; ~ własne vlastno ime властно име vlastno imę n; nadawać ~ narěkati нарѣкати narěkati i; nadać ~ narěkti нарѣкти narěkti p; w imieniu v imenu (kogo/čego) в имену (кого/чего) v imenu (kogo/čego)

imigracja n imigracija имиграција imigracija f

imigrant n imigrant имигрант imigrant m anim

imigrować iv imigrovati имигровати imigrovati i

imitować tv naslědovati наслѣдовати naslědovati i

imitowanie n naslědovanje наслѣдованје naslědovańje n

immunitet n imunitet имунитет imunitet

imperator n car цар caŕ m anim, imperator император imperator m anim, cěsar цѣсар cěsaŕ m anim

imperatryca n imperatorica императорица imperatorica f

imperfekt n imperfekt имперфект imperfekt

imperializm n imperializm империализм imperializm

imperialny adj carsky царскы caŕsky

imperium n carstvo царство caŕstvo n, imperija империја imperija f, cěsarstvo цѣсарство cěsaŕstvo n

implant n vsadok всадок vsadòk m

implantować tv implantovati имплантовати implantovati

imponować tv imponovati импоновати imponovati i

imponujący adj imponujuči импонујучи imponujųći , vpečetlivy впечетливы vpečętlivy

import n import импорт import , vvoz ввоз vvoz m, dovoz довоз dovoz m

importer n dovoznik довозник dovoznik m anim

importować tv importovati импортовати importovati i, vvoziti ввозити vvoziti i, dovezti довезти dovezti p, dovoziti довозити dovoziti i

impotencja n nemoč немоч nemoć f

impreza n zabava забава zabava f

improwizacja n improvizacija импровизација improvizacija f

improwizować iv improvizovati импровизовати improvizovati i

impuls n impuls импулс impuls m, poryv порыв poryv m

impulsywny adj impulsivny импулсивны impulsivny

inaczej adv inako инако inako , inače иначе inače

inauguracyjny adj inavguralny инавгуралны inavguraľny

inaugurować tv vvesti (vvede) ввести (введе) vvesti (vvede) p

incydent n incident инцидент incident m

indeks n indeks индекс indeks m

indentyfikacja n identifikacija идентификација identifikacija f

indentyfikować tv identifikovati идентификовати identifikovati i

Indianin n Indijan, Indijanin Индијан, Индијанин Indijan, Indijanin m anim

Indianka n Indijanka Индијанка Indijanka f

indiański adj indijansky индијанскы indijansky

Indie n Indija Индија Indija

indoaryjski adj indoarijsky индоаријскы indoarijsky

indoeuropejski adj indoevropejsky индоевропејскы indoevropejsky

indoirański adj indoiransky индоиранскы indoiransky

Indonezja n Indonezija Индонезија Indonezija

indonezyjski adj indonezsky индонезскы indonezsky

industrialny adj industrialny индустриалны industriaľny

indygo n indigo индиго indigo n

indyjski adj indijsky индијскы indijsky

indyk n indyk индык indyk m anim

indywidualista n osobnik особник osobnik m anim

indywidualizacja n kustomizovanje кустомизованје kustomizovańje n

indywidualizować tv kustomizovati кустомизовати kustomizovati p

indywidualność n individualnost индивидуалност individuaľnosť f

indywidualny adj individualny индивидуалны individuaľny , personalny персоналны personaľny

indywiduum n osoba особа osoba f

indziej: gdzie ~ adv inamo инамо inamo , inde инде inde ; kiedy ~ inogda, inogdy иногда, иногды inògda, inògdy

inędy adv inudy инуды inųdy

infekcja n infekcija инфекција infekcija f, zaraza зараза zaraza f, zaraženje зараженје zaražeńje n

infekować tv zaražati заражати zaražati i

inflacja n inflacija инфлација inflacija f

informacja n informacija информација informacija f, uvědomjenje увѣдомјенје uvědomjeńje n, vědomost вѣдомост vědomosť f; ~ zwrotna povratna informacija повратна информација povråtna informacija f, povratna svez повратна свез povråtna svęź f; informacje dnia izvěstoglašenje извѣстоглашенје izvěstoglåšeńje n

informator n informant информант informant m anim

informatyka n kompjuterovanje компјутерованје kompjuterovańje

informatywny adj informativny информативны informativny

informować tv donositi доносити donositi i, informovati информовати informovati i, izvěščati извѣшчати izvěšćati i, uvědamjati увѣдамјати uvědamjati i, soobčati сообчати sòobćati i

infrastruktura n infrastruktura инфраструктура infrastruktura f

ingredient n sostavna čest составна чест sòstavna čęsť f

inguski adj ingušsky ингушскы ingušsky

Ingusz n Inguš Ингуш Inguš m anim

Inguszetia n Ingušetija Ингушетија Ingušetija

inguszetyjski adj ingušsky ингушскы ingušsky

inicjalizacja n inicializacija инициализација inicializacija f

inicjalizować tv inicializovati инициализовати inicializovati

inicjatywa n iniciativa инициатива iniciativa f, počin почин počin m

inicjować tv inicializovati инициализовати inicializovati , započinati започинати započinati i

iniekcja n injekcija иньекција injekcija f

inkubator n inkubator инкубатор inkubator m

innowacja n inovacija иновација inovacija f

innowacyjny adj inovativny иновативны inovativny

inny adj drugy другы drugy , iny ины iny ; coś innego inočto иночто inočto ; do innego miejsca inamo инамо inamo , inudy инуды inųdy ; innego rodzaju inaky инакы inaky ; innej wielkości inoliky иноликы inoliky ; inną drogą inudy инуды inųdy ; ktoś ~ inokto инокто inokto ; należący do kogoś innego inočij иночиј inočij ; w ~ sposób inako инако inako ; w ~m czasie inovrěmenno иноврѣменно inovrěmenno

inochód n inohod иноход inohod

insekt n insekt инсект insekt m anim

inskrypcja n epigraf епиграф epigraf m, nadpis надпис nadpis m, napis напис napis m

inspekcja n ogled оглед oględ m; przeprowadzać inspekcję nadgledati надгледати nadględati i; przeprowadzić inspekcję nadgleděti (nadgledi) надгледѣти (надгледи) nadględěti (nadględi) p

inspiracja n inspiracija инспирација inspiracija f, nadohnenje надохненје nadòhneńje

inspirować tv inspirovati инспировати inspirovati , nadyhati надыхати nadyhati i

instalacja n instalacija инсталација instalacija f, montovanje монтованје montovańje

instalować tv instalovati инсталовати instalovati i, montovati монтовати montovati i

instrukcja n poučenje поученје poučeńje n, obučenje обученје obučeńje n

instruktaż n obučenje обученје obučeńje n

instruktor n poučitelj поучитель poučitelj m anim, poučiteljka поучителька poučiteljka f

instrument n instrument инструмент instrument m, orudje орудје orųďje n; ~ dęty dyhovy instrument дыховы инструмент dyhovy instrument m; ~ strunowy strunny instrument струнны инструмент strunny instrument m

instrumentalny adj instrumentalny инструменталны instrumentaľny

instruować tv poučati поучати poučati i, obučati обучати obučati i

instynkt n instinkt инстинкт instinkt m

instytucja n institucija институција institucija f

instytut n institut институт institut m

insygnia n odznaka одзнака odznaka f

integracja n integracija интеграција integracija f

integrować tv integrovati интегровати integrovati

intelektualista n intelektual интелектуал intelektual m anim, umnik умник umnik m anim

intelektualizm n umnost умност umnosť f

intelektualnie adv umno умно umno

intelektualny adj intelektualny интелектуалны intelektuaľny , umny умны umny

inteligencja n razum разум råzum m

inteligentnie adv razumno разумно råzumno

inteligentny adj razumny разумны råzumny , umny умны umny

intencja n umysl умысл umysl m, zamysl замысл zamysl m

intensywny adj intensivny интенсивны intensivny

interagować iv vzajemodějati (vzajemoděje) взајемодѣјати (взајемодѣје) vzajemodějati (vzajemoděje) i, vzajemodějstvovati взајемодѣјствовати vzajemodějstvovati i

interakcja n vzajemodějanje взајемодѣјанје vzajemodějańje n, vzajemodějstvo взајемодѣјство vzajemodějstvo n, interakcija интеракција interakcija f

interaktywny adj interaktivny интерактивны interaktivny

interes n trg трг trg m; ~y trgovanje тргованје trgovańje n; robić ~y trgovati трговати trgovati i

interesować tv interesovati интересовати interesovati i; ~ się interesovati se интересовати се interesovati sę i

interesujący adj zajmlivy зајмливы zajmlivy

interesy n biznes бизнес biznes m

interfejs n interfejs интерфејс interfejs m

interferencja n měšanje мѣшанје měšańje n

interlingwista n interlingvist интерлингвист interlingvist m anim

interlingwistyczny adj interlingvističny интерлингвистичны interlingvističny

interlingwistyka n interlingvistika интерлингвистика interlingvistika f

internacjonalizm n internacionalizm интернационализм internacionalizm

internacjonalizować tv internacionalizovati интернационализовати internacionalizovati i

internet n internet интернет internet

internetowa) n stranica страница strånica f

internetowy adj internetny интернетны internetny

interpretacja n interpretacija интерпретација interpretacija f

interpretować tv interpretovati интерпретовати interpretovati i

interpunkcja n interpunkcija интерпункција interpunkcija f

interrupcja n prěryv прѣрыв prěryv m

interwał n interval интервал interval m, odstup одступ odstųp m

interwencja n intervencija интервенција intervencija f, vměšanje вмѣшанје vměšańje n

interweniować v vměšati se вмѣшати се vměšati sę p, vměšivati se вмѣшивати се vměšivati sę i

introspekcja n introspekcija интроспекција introspekcija f, samoposmatrjanje самопосматрјанје samoposmatrjańje n

intryga n intriga интрига intriga f

intrygować tv intrigovati интриговати intrigovati i

intrygujący adj intrigujuči интригујучи intrigujųći

intuicja n intuicija интуиција intuicija f

intuicyjny adj intuitivny интуитивны intuitivny

inwalida n invalid инвалид invalid m anim

inwazj: dokonać ~i iv vtrgnuti втргнути vtrgnųti p

inwazja n invazija инвазија invazija f, vpad впад vpad m; dokonywać inwazji vtrgati втргати vtrgati i

inwentaryzacja n inventarizacija инвентаризација inventarizacija f

inwentarz (żywy) n dobytok добыток dobytòk m; żywy ~ skot скот skot

inwersja n obračenje обраченје obråćeńje n

inwestor n investor инвестор investor m anim, vlagatelj влагатель vlagatelj m anim

inwestować tv investovati инвестовати investovati i, vkladati вкладати vkladati i, vlagati влагати vlagati i

inwestycja n investicija инвестиција investicija f, vklad вклад vklad m, vlaganje влаганје vlagańje n

inwigilacja n nadzor надзор nadzor m

inżynier n inženjer инженьер inženjer m anim

inżynierstwo n inženjerstvo инженьерство inženjerstvo

iracki adj iračsky ирачскы iračsky

Irak n Irak Ирак Irak

Iran n Iran Иран Iran

irański adj iransky иранскы iransky

irbis n irbis ирбис irbis m anim, sněžny leopard снѣжны леопард sněžny leopard m anim; ~ śnieżny sněžny leopard снѣжны леопард sněžny leopard m anim

Irlandia n Irlandija Ирландија Irlandija ; ~ Północna Sěverna Irlandija Сѣверна Ирландија Sěverna Irlandija

irlandzki adj irlandsky ирландскы irlandsky

ironia n ironija иронија ironija f

ironiczny adj ironičny ироничны ironičny

irracjonalny adj neracionalny нерационалны neracionaľny

iryd n iridij иридиј iridij

irygować tv obvadnjati обвадньати obvadnjati i, obvodniti обводнити obvodniti p, orašati орашати orašati i, orositi оросити orositi p

irys n iris ирис iris m

irytować tv dražniti дражнити dražniti i, razdražnjati раздражньати råzdražnjati i, dosadžati досаджати dosađati i, zlobiti злобити zlobiti i

irytujący adj dosadny досадны dosadny

iskra n iskra искра iskra f; robić iskry kresati кресати kresati i

iskrzyć iv iskriti искрити iskriti i

islam n islam ислам islam

islamski adj islamsky исламскы islamsky

Islandia n Islandija Исландија Islandija

islandzki adj islandsky исландскы islandsky

Istambuł n Carigrad Цариград Carigrad

istnieć iv egzistovati егзистовати egzistovati i, obstajati обстајати obstajati i, istnovati истновати istnovati i, jestvovati јествовати jestvovati i

istnienie n bytje бытје byťje , bytost бытост bytosť f, egzistencija егзистенција egzistencija , egzistovanje егзистованје egzistovańje

istota n bytje бытје byťje , jestestvo јестество jestestvo

istotny adj sučstveny сучствены sųćstveny , nasučny насучны nasųćny

iść iv idti (ide; šel) идти (иде; шел) idti (ide; šel) i

iteracja n iteracija итерација iteracija f

izba n izba изба izba f, palata палата palata f

izobara n izobara изобара izobara f

izofir n obsidian обсидиан obsidian m

izoglosa n izoglosa изоглоса izoglosa f

izolacja n izolacija изолација izolacija f, obosobjenje обособјенје obosobjeńje n, obosobjenost обособјеност obosobjenosť f

izolator n izolator изолатор izolator m

izolować tv izolovati изоловати izolovati i

Izrael n Izraelj Израель Izraelj

Izraelczyk n Izraelec Израелец Izraelec m anim

izraelski adj izraelsky израелскы izraeľsky

conj iže иже iže

iżyca (litera) n ižica ижица ižica f

ja pron ja (mene/me, mně/mi, mnoju) ја (мене/ме, мнѣ/ми, мноју) ja (mene/mę, mně/mi, mnojų)

jabłeczny adj jabločny јаблочны jablòčny

jabłko n jabloko јаблоко jablòko n; ~ Adama adamovo jabloko адамово јаблоко adamovo jablòko n

jabłkowy adj jabločny јаблочны jablòčny

jabłoń n jablanj јаблань jablånj f

jad n otrava отрава otrava f

jadalny adj jedlivy једливы jedlivy , jedomy једомы jedomy

jagnić się v jagniti se јагнити се jagniti sę i

jagnię n jagne јагне jagnę n

jagnięcina n jagnetina јагнетина jagnętina f

jagnięcy adj jagnetji јагнетји jagnęťji

jagoda n jagoda јагода jagoda f

jagodowy adj jagodny јагодны jagodny

jaguar n jaguar јагуар jaguar m anim

jaje: jaja (pot.) n jajca јајца jajca

jajeczny adj jaječny јајечны jaječny

jajko n jajce јајце jajce n

jajo n jajce јајце jajce n

jak adv kak, kako как, како kak, kako ; (prep) kak, kako как, како kak, kako ; ~ długo dokolě доколѣ dokolě ; ~ najszybciej kako možno skorěje како можно скорѣје kako možno skorěje , možno najskorěje можно најскорѣје možno najskorěje ; ~ najwcześniej kako možno ranějše како можно ранѣјше kako možno ranějše , čim raněje чим ранѣје čim raněje , čim skorěje чим скорѣје čim skorěje ; ~ tylko kako toliko како толико kako toliko , čimno чимно čimno ; (conj) tako skoro kako тако скоро како tako skoro kako ; ~ wielki koliky коликы koliky ; ~ … tak i … kako … tako i … како … тако и … kako … tako i …

jakby adv kakoby какобы kakoby ; (conj) ako by ако бы ako by , kako by како бы kako by

jaki pron kaky какы kaky

jakikolwiek pron kaky-nebud какы-небуд kaky-nebųď , kaky-libo какы-либо kaky-libo , kakykoli какыколи kakykoli ; (adj) vsaky всакы vśaky , vsekaky всекакы vsekaky

jakiś adj někaky нѣкакы někaky

jakkolwiek adv kako-nebud како-небуд kako-nebųď , vsekako всекако vsekako , kako-libo како-либо kako-libo , kakokoli какоколи kakokoli

jako adv ako ако ako , kak, kako как, како kak, kako

jakoś adv někako нѣкако někako

jakościowy adj kakostny какостны kakostny

jakość n kakost какост kakosť f, kvalitet квалитет kvalitet m

jałmużna n milostynja милостыньа milostynja f

jałowiec n jalovec јаловец jalovec m

jałowieć iv jalověti јаловѣти jalověti i

jałowy adj neplodny неплодны neplodny

jama n jama јама jama f

Jamajka n Jamajka Јамајка Jamajka

jamajski adj jamajsky јамајскы jamajsky

Japonia n Japonija Јапонија Japonija

Japończyk n Japonec Јапонец Japonec m anim

japoński adj japonsky јапонскы japonsky

jard [0,9144 m] n jard јард jard m

jarząb: ~ brekinia n brěk брѣк brěk m

jarzębina n jerebina јеребина jerębina f

jarzmo n jarmo јармо jaŕmo n, igo (iga/ižese) иго (ига/ижесе) igo (iga/ižese) n

jaskinia n jama јама jama f

jaskółka n lastovica ластовица lastovica f

jaskrawy adj napadny нападны napadny

jasno adv jasno јасно jasno

jasność n jasnost јасност jasnosť f, jasnota јаснота jasnota f

jasnowidz n jasnovidec јасновидец jasnovidec m anim

jasnowidzenie n jasnovidnost јасновидност jasnovidnosť f

jasnowidzka n jasnovidka јасновидка jasnovidka f

jasny adj jasny јасны jasny , světly свѣтлы světly

jastrząb n jastreb јастреб jastręb m anim

jaszczurka n jaščer јашчер jaščer m anim, jaternica јатерница jaternica f

jaśnieć iv jasněti јаснѣти jasněti i

jaw: na ~ie adv na javu на јаву na javu

jawa n java јава java f

jawić się v izjavjati se изјавјати се izjavjati sę i

jawnie adv javno јавно javno

jawny adj javny јавны javny

jawor n javor јавор javor m

jaworowy adj javorovy јаворовы javorovy

jazda jazda n jezda језда jezda f; ~ próbna probna jezda пробна језда probna jezda f

jazz n džaz джаз džaz

jaź n jaz јаз jaź m anim

pron ju ју

jądro n jedro једро jędro n, mudo мудо mųdo n, srdcevina срдцевина sŕdcevina f; (pot.) jajca јајца jajca ; (anat.) jaječko јајечко jaječko n

jądrowy adj jedrny једрны jędrny , nuklearny нуклеарны nuklearny

jątrzyć się v gnojiti se гнојити се gnojiti sę i

jeansy n džinsy джинсы džinsy

jebać tv jebati (jebe) јебати (јебе) jebati (jebe) i

jebanie n jebanje јебанје jebańje

jebany adj jebany јебаны jebany

jechać iv jehati (jede) јехати (једе) jehati (jede) i

jeden num jedin (jedna, jedno) једин (једна, једно) jedin (jedna, jedno) ; ~ drugiego jedin drugogo једин другого jedin drugogo

jedenasty num jedinnadsety јединнадсеты jedinnadsęty

jedenaście num jedinnadset јединнадсет jedinnadsęť

jedermiada n jeremiada јеремиада jeremiada f

jednak adv jednako једнако jednako , jednakože, jednakže једнакоже, једнакже jednakože, jednakže , obače обаче obače

jednako adv ravnako равнако råvnako

jednakowo adv ravnako равнако råvnako

jednakowy adj jednaky једнакы jednaky , jednakovy једнаковы jednakovy

jednakże adv jednako једнако jednako , medžutym меджутым međutym , jednakože, jednakže једнакоже, једнакже jednakože, jednakže , obače обаче obače

jednoczesny adj jednočasny једночасны jednočasny , jednovrěmenny једноврѣменны jednovrěmenny

jednocześnie adv jednovrěmenno једноврѣменно jednovrěmenno , jednočasno једночасно jednočasno , razom разом razòm

jednoczyć tv objedinjati објединьати objedinjati i, sjedinjati сјединьати sjedinjati i, ujedinjati ујединьати ujedinjati i; ~ się sjedinjati se сјединьати се sjedinjati sę i

jednogłośnie adv jednoglasno једногласно jednoglåsno

jednogłośny adj jednoglasny једногласны jednoglåsny

jednokierunkowy adj jednosměrny једносмѣрны jednosměrny

jednokrotnie adv jednokratno једнократно jednokråtno

jednokrotny adj jednokratny једнократны jednokråtny

jednolity adj ravnoměrny равномѣрны råvnoměrny , jednoobrazny једнообразны jednoobrazny

jednonocny adj jednonočny једноночны jednonočny

jednonogi adj jednonogy једноногы jednonogy

jednooki adj jednooky једноокы jednooky

jednopłciowy adj jednopoly једнополы jednopoly

jednoręki adj jednoruky једнорукы jednorųky

jednorodność n homogennost хомогенност homogennosť f, jednorodnost једнородност jednorodnosť f

jednorodny adj homogenny хомогенны homogenny , jednorodny једнородны jednorodny

jednorożec n jednorog једнорог jednorog m anim

jednostka n entitet ентитет entitet m, jedinica јединица jedinica f, bytost бытост bytosť f, individ индивид individ m anim; (wojsk.) odděl оддѣл odděl m; ~ wojskowa polk полк pòlk m

jednostronnie adv jednostranno једностранно jednostrånno

jednostronny adj jednostranny једностранны jednostrånny

jedność n jedinstvo јединство jedinstvo , sjedinjenost сјединьеност sjedinjenosť f, jednost једност jednosť f

jednoznacznie adv jednoznačno једнозначно jednoznačno

jednoznaczny adj jednoznačny једнозначны jednoznačny , suznačny сузначны sųznačny

jednynie adv jedino једино jedino

jedwab n jedvab једваб jedvab , svila свила svila f, šolk шолк šolk

jedynaczka n jedinačka јединачка jedinačka f

jedynak n jedinak јединак jedinak m anim

jedynie adv izključno изкльучно izključno

jedyny adj jedinovy јединовы jedinovy , jediny једины jediny

jedzenie n jeda једа jeda f, jedanje једанје jedańje , jedenje једенје jedeńje , jedivo једиво jedivo n

jego pron jego јего jego , jegov јегов jegov

jej pron jej јеј jej , jejin јејин jejin

jelec n jelec јелец jelec m anim

jeleni adj jelenji јеленји jeleńji

jelenina n jelenina јеленина jelenina f

jeleń n jelenj јелень jelenj m anim

jelita n vutraby вутрабы vųtråby

jelito n jelito јелито jelito n, črěvo чрѣво črěvo n

jelonek n jelene јелене jelenę n

Jemen n Jemen Јемен Jemen

jemioła n jemela јемела jemela f

jemu pron jemu јему jemu

jen: ~ [¥] n jen јен jen m

jer n jurok јурок juròk m anim

jerej (prawosławny duchowny) n jerej јереј jerej m anim

jesienny adj jesennji, jesenny јесенньи, јесенны jesennji, jesenny

jesień n jesenj јесень jesenj f

jesion n jasenj јасень jasenj m

jesiotr n jesetr јесетр jesetr m anim

jesiotrzyna n jesetrina јесетрина jesetrina f

jest je је je i

jestestwo n jestestvo јестество jestestvo

jeszcze adv ješče јешче ješče ; ~ dwa ješče dva јешче два ješče dva ; ~ i jeszcze snova i snova снова и снова snova i snova

jeść iv jedati једати jedati i, jesti (je) јести (је) jesti (je) i; ktoś jedzący jedak једак jedak m anim, jedatelj једатель jedatelj m anim

jeśli conj ako ако ako , jestli јестли jestli , ako li ако ли ako li ; ~ chodzi o čto se tyče (kogo/čego) что се тыче (кого/чего) čto sę tyče (kogo/čego) ; ~ nie jestli ne јестли не jestli ne ; ~ potrzeba jestli trěba јестли трѣба jestli trěba ; ~ trzeba jestli trěba јестли трѣба jestli trěba

jeśliby conj ako by ако бы ako by

jezdnia n ježdna čest јеждна чест ježdna čęsť f

jeziorny adj jezerny језерны jezerny

jezioro n jezero језеро jezero n

jeziorowy adj jezerny језерны jezerny

Jezuita n jezuit језуит jezuit m anim

Jezus n Isus Исус Isus m anim, Jezus Језус Jezus m anim; ~ Chrystus Isus Hristos Исус Христос Isus Hristos m anim

jeździć iv jezditi јездити jezditi i

jeździec n jezdec јездец jezdec m anim; (konia) konnik конник konnik m anim

jeż n jež јеж jež m anim

jeżeli conj ako ако ako , jestli јестли jestli ; ~ nie ako ne ако не ako ne

jeżeliby conj ako by ако бы ako by

jeżozwierz n dikobraz дикобраз dikobraz m anim

jeżyć tv ježiti јежити ježiti i; ~ się ježiti se јежити се ježiti sę i

jeżyna n ježina јежина ježina f, kupina купина kųpina f

jęczeć iv cviliti цвилити cviliti i, ječati (ječi) јечати (јечи) jęčati (jęči) i, stonati стонати stonati i, ohati охати ohati i

jęczenie n stonanje стонанје stonańje

jęczmienny adj ječmenny јечменны jęčmenny

jęczmień n ječmenj јечмень jęčmenj m

jędrny adj jedrny једрны jędrny

jęk n ston стон ston m, vozdyh воздых vòzdyh m

języczek n jezyček (jezyčka) језычек (језычка) języček (języčka) m

języczkowy adj uvularny увуларны uvularny , jezyčkovy језычковы języčkovy

języczny adj jezyčny језычны języčny

język (anat.) n jezyk језык język m; (mowa) jezyk језык język m; ~ literacki literaturny jezyk литературны језык literaturny język m; ~ potoczny razgovorny jezyk разговорны језык råzgovorny język

językotwórca n jezykotvoritelj, jezykotvorec језыкотворитель, језыкотворец językotvoritelj, językotvorec m anim

językotwórstwo n jezykotvorjenje, jezykotvorstvo језыкотворјенје, језыкотворство językotvorjeńje, językotvorstvo

językoznawca n jezykoslovec језыкословец językoslovec m anim, jezykoznavec језыкознавец językoznavec m anim, jezykověd језыковѣд językověd m anim

językoznawstwo n jezykoznanje језыкознанје językoznańje , jezykoznavstvo језыкознавство językoznavstvo , jezykovědstvo језыковѣдство językovědstvo

jidysz n jidiš јидиш jidiš

jod n jod јод jod

joga n joga јога joga f

jogurt n jogurt јогурт jogurt m

joker n džoker джокер džoker m anim

jon n ion ион ion m

Jordania n Jordanija Јорданија Jordanija

jordański adj jordansky јорданскы jordansky

jowialność n žovialnost жовиалност žoviaľnosť f

jowialny adj žovialny жовиалны žoviaľny

jubileusz n jubilej јубилеј jubilej m

judaizm n judaizm јудаизм judaizm

judo n džudo джудо džudo

jugoslawizm n jugoslavizm југославизм jugoslavizm

Jugosławia n Jugoslavija Југославија Jugoslavija

jugosłowiański adj jugoslavsky југославскы jugoslavsky

junta n hunta хунта hunta f

Jupiter n Jupiter Јупитер Jupiter

jury n žuri жури žuri

jurysdykcja n jurisdikcija јурисдикција jurisdikcija f, pravosudnost правосудност pravosųdnosť f

jutro adv zautra заутра zautra

jutrzejszy adj zautrišnji, zautrišny заутришньи, заутришны zautrišnji, zautrišny

Jutrznia n jutrenja јутреньа jutrenja f

już adv už, uže уж, уже už, uže ; ~ nie už ne уж не už ne

kabaczek n cukina цукина cukina f

kabalistyczny adj kabalističny кабалистичны kabalističny

kabała n kabala кабала kabala f

kabaret n kabare, kabaret кабаре, кабарет kabare, kabaret m

kabel n kabelj (kablja) кабель (кабльа) kabelj (kablja) m

kabina n kabina кабина kabina f; ~ pilota letova kabina летова кабина letova kabina f

kac n pohmelje похмелје pohmeľje n

kaczątko n kate кате katę n, katočka каточка katòčka f

kaczka n katka катка katka f

kaczor n kačer качер kačer m anim

kadm n kadmij кадмиј kadmij

kadry n kadry кадры kadry

kadzić iv kaditi кадити kaditi i

kadzidło n kadilo кадило kadilo n

kadzielnica n kadilnica кадилница kadiľnica f

kadź n kad кад kaď f

kaganiec n namordnik намордник namordnik m

kajak n bajdarka бајдарка bajdarka f, čolnok чолнок čòlnòk m

kajdany n okovy оковы okovy

kakao n kakao какао kakao

kaktus n kaktus кактус kaktus m

kalafior n cvětna kapusta цвѣтна капуста cvětna kapusta f, karfiol карфиол karfiol m

kalectwo n nepolnomožnost неполноможност nepòlnomožnosť f, nepolnosposobnost неполноспособност nepòlnosposobnosť f

kaleczyć tv raniti ранити raniti i

kaleka n nepolnomožnica неполноможница nepòlnomožnica f, nepolnomožnik неполноможник nepòlnomožnik m anim, nepolnosposobnica неполноспособница nepòlnosposobnica f, nepolnosposobnik неполноспособник nepòlnosposobnik m anim

kaleki adj nepolnomožny неполноможны nepòlnomožny , nepolnosposobny неполноспособны nepòlnosposobny

kalendarz n kalendar календар kalendaŕ m

Kalifornia n Kalifornija Калифорнија Kalifornija

kaligraf n kaligraf калиграф kaligraf m anim, krasopisec красописец krasopisec m anim

kaligrafia n kaligrafija калиграфија kaligrafija f, krasopis красопис krasopis m

kaligraficzny adj kaligrafičny калиграфичны kaligrafičny

kalina n kalina калина kalina f

kalka n kalka калка kalka f

kalkulacja n kalkulacija калкулација kalkulacija f

kalkulować tv kalkulovati калкуловати kalkulovati i

kał n lajno лајно lajno

kałuża n kaluža калужа kaluža f

kameleon n hameleon хамелеон hameleon m anim

kamera n kamera камера kamera f

kamerzysta n kamernik камерник kamernik m anim

kamienieć iv kameněti каменѣти kameněti i

kamieniołom n kamenolom каменолом kamenolom m

kamieniować tv kamenovati каменовати kamenovati i

kamienisty adj kamenisty каменисты kamenisty

kamienny adj kamenny каменны kamenny

kamienować tv okamenjati окаменьати okamenjati i

kamień n kamenj камень kamenj m; ~ milowy miljny kamenj мильны камень miljny kamenj m; ~ nerkowy nyrkovy kamenj нырковы камень nyrkovy kamenj m, ledvičny kamenj ледвичны камень lędvičny kamenj m; zmieniać w ~ okamenjati окаменьати okamenjati i; zmienić w ~ okameněti окаменѣти okameněti p, okameniti окаменити okameniti p

kamizelka n žilet жилет žilet m

kampania n kampanija кампанија kampanija f

kamuflaż n kamuflaž камуфлаж kamuflaž

Kanada n Kanada Канада Kanada

kanadyjski adj kanadsky канадскы kanadsky

kanalizacja n kanalizacija канализација kanalizacija f, spust спуст spust m

kanalizować tv kanalizovati канализовати kanalizovati i

kanał (woda/TV) n kanal канал kanal m

kanapa n divan диван divan m

kanarek n kanarka канарка kanarka f

kancelaria n kancelarija канцеларија kancelarija f

kanciarz n omamnik омамник omamnik m anim, zlodějatelj злодѣјатель zlodějatelj m anim

kanciasty adj narožny нарожны narožny , vuglaty вуглаты vųglaty

kandydat n kandidat кандидат kandidat m anim

kandydatura n kandidatura кандидатура kandidatura f

kandydować tv kandidovati кандидовати kandidovati i

kangur n kenguru кенгуру kenguru m anim

kania n kanja каньа kanja f

kanibal n kanibal канибал kanibal m anim, ljudojed льудојед ljudojed m anim, ljudožerec льудожерец ljudožerec m anim

kanibalistyczny adj kanibalsky канибалскы kanibaľsky , ljudojedsky льудоједскы ljudojedsky , ljudožersky льудожерскы ljudožersky

kanibalizm n kanibalizm канибализм kanibalizm , ljudojedstvo льудоједство ljudojedstvo , ljudožerstvo льудожерство ljudožerstvo

kanoe n kanoe каное kanoe

kanoniczny adj kanoničny каноничны kanoničny

kanonizować tv kanonizovati канонизовати kanonizovati i

kapa: ~ na łóżko n naprostrina напрострина naprostrina f

kapać iv kapati капати kapati i

kapeć n pantofle пантофле pantofle ; kapcie papuče папуче papuče

kapelusz n šapka шапка šapka f, klobuk клобук klobuk m

kaper n kaper капер kaper m anim

kaperstwo n kaperstvo каперство kaperstvo

kapitalista n kapitalist капиталист kapitalist m anim

kapitalistyczny adj kapitalističny капиталистичны kapitalističny

kapitalizm n kapitalizm капитализм kapitalizm

kapitał n kapital капитал kapital m

kapitan n kapitan капитан kapitan m anim

kapitulacja n kapitulacija капитулација kapitulacija f, poddanje подданје poddańje n

kapitulować tv kapitulovati капитуловати kapitulovati i, poddavati se поддавати се poddavati sę i

kapłan n duhovnik духовник duhovnik m anim, svečennik свеченник svęćennik m anim, žrec жрец žrec m anim

kapłanka n žrica жрица žrica f

kapnąć iv kapnuti капнути kapnųti p

kaprys n kapriz каприз kapriz m

kapryśny adj kaprizny капризны kaprizny

kapsuła n kapsula капсула kapsula f

kaptur n kapjušon капјушон kapjušon m, kapuca капуца kapuca f

kapusta: ~ rzepak n olejna rěpka олејна рѣпка olejna rěpka f, rěpka рѣпка rěpka f

kara n kaznj казнь kaznj f, kara кара kara f; ~ śmierci smrtna kaznj смртна казнь smŕtna kaznj f

karabin: ~ maszynowy n kulemet кулемет kulemet m, avtomat автомат avtomat m

karabinier n strělnik стрѣлник strěľnik m anim

karać tv karati карати karati i, kazniti казнити kazniti i

karaibski adj karaibsky караибскы karaibsky

karaś n karas карас karaś m anim

karate n karate карате karate

karcić tv koriti корити koriti i

karczma n krčma крчма krčma f

kardynalny adj ključny кльучны ključny

kardynał n kardinal кардинал kardinal m anim

kariera n kariera кариера kariera f

karierowicz n karierist кариерист karierist m anim

kark n zatylok затылок zatylòk m

karma n krma крма krma f

karmel n karamel карамел karamel m

karmić tv krmiti крмити krmiti i

karmienie n krmjenje крмјенје krmjeńje n

karnacja n plot (plti) плот (плти) plòť (plti) f

karnawał n karnaval карнавал karnaval m

karny adj karny карны karny

karo (karty) n karo каро karo n

Karolina Północna n Sěverna Karolina Сѣверна Каролина Sěverna Karolina

karp n karp карп karp m anim

karta n karta карта karta f, gramota грамота gramota f; ~ do gry igrašna karta играшна карта igrašna karta f

kartka n list лист list m

karton n karton картон karton m

karzeł n karlik карлик karlik m anim

kask n šlěm шлѣм šlěm m, helma хелма helma f

kastracja n kastracija кастрација kastracija f

kastrować tv kastrovati кастровати kastrovati , skopiti скопити skopiti i

kasyno n kazino казино kazino n

kasza n kaša каша kaša f

kaszel n kašelj (kašlja) кашель (кашльа) kašelj (kašlja) m

kaszleć iv kašljati кашльати kašljati i

kasztan n kaštan каштан kaštan m

kasztanowy adj kaštanovy каштановы kaštanovy

Kaszub n Kašub Кашуб Kašub m anim

kaszubski adj kašubsky кашубскы kašubsky

kat n mučitelj мучитель mųčitelj m anim, kat кат kat m anim

katalog n katalog каталог katalog m

Katalonia n Katalonija Каталонија Katalonija

kataloński adj katalansky каталанскы katalansky

Katar n Katar Катар Katar

katarski adj katarsky катарскы katarsky

katastrofa n katastrofa катастрофа katastrofa f; ~ morska korabokrušenje корабокрушенје korabokrušeńje n

katastroficzny adj katastrofičny катастрофичны katastrofičny

katedra n katedrala катедрала katedrala f

kategoria n kategorija категорија kategorija f, razred разред råzręd m

kategoryzacja n kategorizacija категоризација kategorizacija f

kategoryzny adj kategoričny категоричны kategoričny

katolicki adj katoličsky католичскы katoličsky

katolicyzm n katolicizm католицизм katolicizm

katolik n katolik католик katolik m anim

kaucja n zalog залог zalog m

Kaukaz n Kavkaz Кавказ Kavkaz

kawa n kava кава kava f

kawaleria n kavalerija кавалерија kavalerija f, konnica конница konnica f

kawałek n kus кус kųs m, kusok кусок kųsòk m, odlomok одломок odlomòk m; ~ materiału odrěz, odrězok одрѣз, одрѣзок odrěz, odrězòk m

kawiarnia n kavarnja каварньа kavarnja f, kafe кафе kafe

kawka n kavka кавка kavka f

kawowy adj kavovy кавовы kavovy

kazachski adj kazahsky, kazašsky казахскы, казашскы kazahsky, kazašsky

Kazachstan n Kazahstan Казахстан Kazahstan

kazać tv kazati (kaže) казати (каже) kazati (kaže) i

kazanie n propověd проповѣд propověď f

kazirodztwo n incest инцест incest

kaźń n kaznj казнь kaznj f

każdokrotnie adv vsekratno всекратно vsekråtno

każdorazowo adv vsekratno всекратно vsekråtno

każdorocznie adv každogodišnje каждогодишнье každogodišnje , každoročno каждорочно každoročno

każdoroczny adj každogodišnji, každogodišny каждогодишньи, каждогодишны každogodišnji, každogodišny , každoročny каждорочны každoročny

każdy pron vsekto всекто vsekto ; (adj) každy кажды každy , vsaky всакы vśaky ; każda ilość vseliko вселико vseliko ; każdej ilości vseliky вселикы vseliky ; każdą drogą vsudy всуды vśųdy

kądziel n kudělj кудѣль kųdělj f

kąkol n kukolj куколь kųkolj m

kąpać tv kupati купати kųpati i; ~ się kupati se купати се kųpati sę i

kąpanie n kupanje купанје kųpańje

kąpiel n kupelj купель kųpelj f

kąśać tv klati (kolje) клати (колье) klåti (kolje) i

kąt n kut кут kųt m, vugol (vugla) вугол (вугла) vųgòl (vųgla) m

kątowy adj kutny кутны kųtny , vuglaty вуглаты vųglaty

kciuk n veliky palec великы палец veliky palec m

keks n biskvit бисквит biskvit m

kelner n kelner келнер kelner m anim

kemping n kemping кемпинг kemping m

kędzierzawy adj kudravy кудравы kųdravy

kępka n klok клок klòk m, čub чуб čub m

kęs n kus кус kųs m

khaki n khaki кхаки khaki

kibic n strannik странник strånnik m anim

kichać iv kyhati кыхати kyhati i

kichnąć iv kyhnuti кыхнути kyhnųti p

kiedy adv kogda, kogdy когда, когды kògda, kògdy ; (conj) kogda, kogdy когда, когды kògda, kògdy ; od ~ odkogda, odkogdy одкогда, одкогды odkògda, odkògdy

kiedykolwiek adv kogda-nebud, kogdy-nebud когда-небуд, когды-небуд kògda-nebųď, kògdy-nebųď , kogda-libo, kogdy-libo когда-либо, когды-либо kògda-libo, kògdy-libo , kogdakoli, kogdykoli когдаколи, когдыколи kògdakoli, kògdykoli

kiedyś adv někogda, někogdy нѣкогда, нѣкогды někògda, někògdy

kieł n kol (kla) кол (кла) kòl (kla) m

kiełbasa n kolbasa колбаса kòlbasa f

kiełek n rastok расток råstòk m

kiepsko adv oskudno оскудно oskųdno

kierki n srdca срдца sŕdca

kierować tv napravjati направјати napravjati i, rukovoditi руководити rųkovoditi i; (uwagę) obračati обрачати obraćati i; ~ się napravjati se направјати се napravjati sę i

kierowca n šofer шофер šofer m anim; ~ wyścigowy gonščik avtomobiljev гоншчик автомобильев gonščik avtomobiljev m anim

kierownictwo n uprava управа uprava f, upravjenje управјенје upravjeńje n, rukovodstvo руководство rųkovodstvo n

kierownik n rukovoditelj руководитель rųkovoditelj m anim, glavnik главник glåvnik m anim

kierunek n směr смѣр směr m; w kierunku k, ko (komu/čemu) к, ко (кому/чему) k, ko (komu/čemu) ; we wszystkie kierunki vsamo всамо vśamo

kieszeń n kěšenj кѣшень kěšenj f

kij n kyj кыј kyj m, pala пала pala f, palka палка palka f, prut прут prųt m, rozga розга rozga f

kijowski adj kyjevsky кыјевскы kyjevsky

Kijów n Kyjev Кыјев Kyjev

kilim n kilim килим kilim m

kilka adv několiko нѣколико několiko

kilkakrotnie adv několikokratno нѣколикократно několikokråtno

kilobajt n kilobajt килобајт kilobajt m

kilogram n kilogram килограм kilogram m

kilometr n kilometr километр kilometr m

kinematografia n kinematografija кинематографија kinematografija f

kino n kino кино kino n

kiosk n kiosk киоск kiosk m

kipieć iv kypěti (kipi) кыпѣти (кипи) kypěti (kipi) i

kipienie n kypěnje кыпѣнје kypěńje

kirgiski adj kyrgyzsky кыргызскы kyrgyzsky

Kirgistan n Kyrgyzstan Кыргызстан Kyrgyzstan

kisieć iv kysnuti кыснути kysnųti i

kiść n kita кита kita f

kita n kita кита kita f

kiwać (głową) iv kyvati кывати kyvati i, kymati кымати kymati i

kiwi n kivi киви kivi

klacz n kobyla кобыла kobyla f

klamra n spona спона spona f

klan n rod род rod m

klarnet n klarnet кларнет klarnet m

klasa n klasa класа klasa f, klas клас klas m, razred разред råzręd m; (sala) klasna komnata класна комната klasna komnata f

klaskać iv rukopleskati рукоплескати rųkopleskati i, klěskati клѣскати klěskati i, pleskati плескати pleskati i

klaskanie n pleskanje плесканје pleskańje , rukopleskanje рукоплесканје rųkopleskańje

klasnąć iv rukoplesknuti рукоплескнути rųkoplesknųti p, plesknuti плескнути plesknųti p

klasyczny adj klasičny класичны klasičny

klasyfikacja n kategorizacija категоризација kategorizacija f, klasifikacija класификација klasifikacija f

klasyfikować tv klasifikovati класификовати klasifikovati i

klasztor n konvent конвент konvent m, monastyr монастыр monastyr m

klatka n klětka клѣтка klětka f; ~ piersiowa grud груд grųď f

klaun n kloun клоун kloun m anim

klawesyn n klavesin клавесин klavesin m, čembalo чембало čembalo n

klawiatura n klaviatura клавиатура klaviatura f, tipkovnica типковница tipkovnica f

klawisz n tipka типка tipka f; (inst.) klaviš клавиш klaviš m

kląć iv kleti (klne) клети (клне) klęti (klne) i

klątwa n kletva клетва klętva f

kleić tv klejiti клејити klejiti i, lěpiti лѣпити lěpiti i; ~ się lěpiti se лѣпити се lěpiti sę i

kleisty adj teglivy тегливы tęglivy

klej n klej клеј klej m, lěpilo лѣпило lěpilo n

klejący adj klejky клејкы klejky , lěpky лѣпкы lěpky

kleń n klěnj клѣнь klěnj m anim

kler n duhovenstvo духовенство duhovenstvo

kleszcz n klěšč клѣшч klěšč m anim

klęczeć iv klečati (kleče) клечати (клече) klęčati (klęče) i

klęknąć iv kleknuti клекнути klęknųti p

klęska n katastrofa катастрофа katastrofa f, poražka поражка poražka f, razgrom разгром råzgrom m; zadawać klęskę poražati поражати poražati i; zadać klęskę poraziti поразити poraziti p, razgromiti разгромити råzgromiti p

kliencki adj klientsky клиентскы klientsky

klient n klient клиент klient m anim, zakaznik заказник zakaznik m anim; klienci klientstvo клиентство klientstvo , klienti клиенти klienti

klientela n klientstvo клиентство klientstvo , klienti клиенти klienti

klif n utes утес utes m

klik n klik клик klik m

klika n klika клика klika f

klikać tv klicati клицати klicati i

kliknąć tv kliknuti кликнути kliknųti p

klimaks n klimaks климакс klimaks m

klimat n klima клима klima f, klimat климат klimat m, podnebje поднебје podnebje n; zmiany ~u podnebne izměny поднебне измѣны podnebne izměny

klimatyczny adj klimatsky климатскы klimatsky , podnebny поднебны podnebny

klimatyzacja n klimatizacija климатизација klimatizacija f

klimatyzator n klimatizator климатизатор klimatizator m, kondicioner кондиционер kondicioner m

klin n klin клин klin m

kliniczny adj kliničny клиничны kliničny

klinika n klinika клиника klinika f

klinować tv zaklinovati заклиновати zaklinovati i

klisza n kliše клише kliše

klocek n kostka костка kostka f

klon n klen клен klen m, klon клон klon m; ~ polny poljny klen польны клен poljny klen m

klonowy adj klenovy кленовы klenovy

klosz n kolpak колпак kolpak m

klub n klub клуб klub m; ~ nocny nočny klub ночны клуб noćny klub m

klucz n ključ кльуч ključ m

klucznik n ključnik кльучник ključnik m anim, ključar кльучар ključaŕ m anim

kluczowy adj ključny кльучны ključny , kritičny критичны kritičny ; ~ moment povratny moment повратны момент povråtny moment m

kłamać iv krivditi кривдити krivditi i

kłamanie n lganje лганје lgańje

kłamca n lgar лгар lgaŕ m anim, lžec лжец lžec m anim

kłamczucha n lgarka лгарка lgaŕka f

kłamliwy adj lživy лживы lživy

kłamstwo n krivda кривда krivda f, lož (lži) лож (лжи) lòž (lži) f, ložnost ложност lòžnosť f

kłaniać się v klanjati se кланьати се klanjati sę i, kloniti se клонити се kloniti sę i

kłaść tv děti (děje/děne) дѣти (дѣје/дѣне) děti (děje/děne) i, klasti (klade) класти (кладе) klasti (klade) i, pokladati покладати pokladati i

kłębek n klubok клубок klųbòk m

kłoda n klada клада klåda f, brvno брвно bŕvno n

kłopot n nepokoj непокој nepokoj , neprijetnost непријетност neprijętnosť f; sprawiać ~y mutiti мутити mųtiti i

kłopotać tv smučati смучати smućati i

kłopotliwy adj neprijemny непријемны neprijemny , neprijetny непријетны neprijętny

kłopoty n běda бѣда běda

kłos n klas клас klås m

kłosić się v klasiti se класити се klåsiti sę i

kłócić się iv sporiti спорити sporiti i, spirati se спирати се spirati sę i, prěpirati se прѣпирати се prěpirati sę i

kłódka n viseči zamok висечи замок visęći zamòk m

kłótliwy adj sporlivy спорливы sporlivy

kłótnia n razprja разпрја råzprja f; domowa ~ domorodny spor домородны спор domorodny spor m

kłuć tv klati (kolje) клати (колье) klåti (kolje) i

kłujący adj bodlivy бодливы bodlivy

kłus: jechać ~em iv kljusati кльусати kljusati i

kłusak n běgun бѣгун běgun m anim

kłusować iv kljusati кльусати kljusati i

knajpa n pivnica пивница pivnica f

knot n fitilj фитиль fitilj m, knot кнот knot m

koala n koala коала koala f

koalicja n koalicija коалиција koalicija f

kobalt n kobalt кобалт kobalt

kobczyk n kobčik кобчик kobčik m anim

kobiecy adj babsky бабскы babsky , žensky женскы žensky

kobieta n žena жена žena f

kobra n kobra кобра kobra f

koc n pokryva покрыва pokryva f

kochać tv ljubiti льубити ljubiti i, milovati миловати milovati i

kochający adj ljubovny льубовны ljubovny

kochanek n ljubovnik льубовник ljubovnik m anim

kochanie (kobieta) n ljuba льуба ljuba f, sladnica сладница slådnica f; (mężczyzna) ljuby (-ogo) льубы (-ого) ljuby (-ogo) m anim, sladnik сладник slådnik m anim

kochanka n ljubovnica льубовница ljubovnica f

kociątko n kote коте kotę n

kocić się v kotiti se котити се kotiti sę i

kocioł n kotel котел kotel m

kocur n kot кот kot m anim

kod n kod код kod m; ~ pocztowy poštny kod поштны код poštny kod m; ~ źródłowy izhodny kod изходны код izhodny kod m; (do gier) čitkody читкоды čitkody

kodeks (prawo) n svod свод svod m

kodowanie n šifrovanje шифрованје šifrovańje

kodyfikacja n kodifikacija кодификација kodifikacija f

kodyfikować tv kodifikovati кодификовати kodifikovati

kofeina n kofein кофеин kofein

kogo pron kogo кого kogo

kogut n kokot кокот kokot m anim, kur кур kur m anim

kohezja n kohezija кохезија kohezija f

kojarzyć iv občiti обчити občiti i

kokaina n kokain кокаин kokain

kokietka n koketka кокетка koketka f

kokietować iv koketovati кокетовати koketovati i

kokietujący adj koketny кокетны koketny

kokoszka n kura кура kura f, kokoška кокошка kokoška f

koksownik n kotlar котлар kotlaŕ m anim

koktajl n koktejl коктејл koktejl m

kolacja n večerja вечерја večerja f; jeść kolację večerjati вечерјати večerjati i

kolano n kolěno колѣно kolěno n; (kogoś siedzącego) lono лоно lono n

kolczyk n naušnica наушница naušnica f

kolec n bodec бодец bodec m

koledż n koledž коледж koledž m

kolega n kolega колега kolega m anim

koleina n kolěja колѣја kolěja f

kolej (transp.) n želěznica желѣзница želěznica f; ~ liniowo-terenowa funikulor фуникулор funikulor m; ~ wąskotorowa vuzkokolejka вузкоколејка vųzkokolejka f, vuzkokolejna draga вузкоколејна драга vųzkokolejna dråga f; po kolei poslědovateljno послѣдовательно poslědovateljno

kolejka n red ред ręd m

kolejno adv vslědno вслѣдно vslědno

kolejność n poredok поредок porędòk m, red ред ręd m

kolejny adj vslědny вслѣдны vslědny , poslědovateljny послѣдовательны poslědovateljny

kolejowy adj želězničny желѣзничны želězničny

kolekcjonować tv sbirati сбирати sbirati i

kolektyw n kolektiv колектив kolektiv m

kolektywny adj kolektivny колективны kolektivny

kolendra n koriandr кориандр koriandr

kolęda n koleda коледа kolęda f

koliber n kolibri колибри kolibri m anim

kolisty adj krugovy круговы krųgovy

kolokwialny adj razgovorny разговорны råzgovorny

kolonia n kolonija колонија kolonija f, poseljenje посельенје poseljeńje n

kolonialny adj kolonialny колониалны koloniaľny

kolonizacja n kolonizacija колонизација kolonizacija f

kolonizować tv kolonizovati колонизовати kolonizovati

kolor n barva барва barva f, kolor колор kolor m, cvět цвѣт cvět m

kolorować tv kolorovati колоровати kolorovati i

Kolumbia n Kolumbija Колумбија Kolumbija

kolumbijski adj kolumbijsky колумбијскы kolumbijsky

kolumna n kolona колона kolona f, stolp столп stòlp m

kołchoz n kolhoz колхоз kolhoz m

kołdra n pokryva покрыва pokryva f

kołek n količek количек količek m

kołnierz n ovratnik овратник ovråtnik f, zašijka зашијка zašijka f

koło n kolo (kola/kolese) коло (кола/колесе) kolo (kola/kolese) n; (prep) kolo (kogo/čego) коло (кого/чего) kolo (kogo/čego) , vodle (kogo/čego) водле (кого/чего) vòdle (kogo/čego) ; ~ zębate zubec зубец zųbec m

kołować iv kolovati коловати kolovati i

kołowrót n kolovrat коловрат kolovråt m

kołysać tv klatiti клатити klåtiti i, kolěbati колѣбати kolěbati i, ljuljati льульати ljuljati i; ~ się gybati гыбати gybati i

kołyska n kolěbka колѣбка kolěbka f

komar n komar комар komar m anim

kombinacja n kombinacija комбинација kombinacija f

kombinatoryjny adj kombinatorny комбинаторны kombinatorny

kombinować tv kombinovati комбиновати kombinovati i

komenda n razporedženje разпоредженје råzporęđeńje n

komentarz n komentar коментар komentaŕ m

komentować tv komentovati коментовати komentovati i

komercyjny adj komercialny комерциалны komerciaľny , trgovy трговы trgovy

kometa n kometa комета kometa f

kometka n badminton бадминтон badminton

komfort n komfort комфорт komfort m, vygoda выгода vygoda f, udobnost удобност udobnosť f, udobstvo удобство udobstvo n

komfortowo adv komfortno комфортно komfortno , vygodno выгодно vygodno , udobno удобно udobno

komfortowy adj izgodny изгодны izgodny , udobny удобны udobny

komiczny adj komičny комичны komičny

komik n komik комик komik m

komin n komin комин komin m

kominek n ognišče огнишче ognišče n

kominiarz n kominjar коминьар kominjaŕ m anim

komisarz n komisar комисар komisaŕ m anim

komisja n komisija комисија komisija f

komitet n komitet комитет komitet m; Komitet Centralny Centralny Komitet Централны Комитет Centraľny Komitet m; ~ wyborczy izborny komitet изборны комитет izborny komitet m

komora n palata палата palata f

komorne n najem најем najem

komórka (biol.) n klětka клѣтка klětka f; ~ macierzysta materska klětka матерска клѣтка materska klětka f

komórkowy (bot.) adj klětočny клѣточны klětòčny

kompania n kompanija компанија kompanija f

kompas n kompas компас kompas m

kompatriota n zemjak земјак zemjak m anim

kompatybilność n kompatibilnost компатибилност kompatibiľnosť f, suměstimost сумѣстимост sųměstimosť f

kompatybilny adj kompatibilny компатибилны kompatibiľny , suměstimy сумѣстимы sųměstimy

kompetencja n gramotnost грамотност gramotnosť f, kompetentnost компетентност kompetentnosť f

kompetentny adj gramotny грамотны gramotny , kompetentny компетентны kompetentny

kompleks n kompleks комплекс kompleks m

komplement n laska ласка laska f

kompletnie adv cělkom цѣлком cělkom , popolno пополно popòlno , vpolno вполно vpòlno

kompletność n kompletnost комплетност kompletnosť f, popolnost пополност popòlnosť f, dovršenost довршеност dovŕšenosť

kompletny adj absolutny абсолутны absolutny , kompletny комплетны kompletny , popolny пополны popòlny , dovršeny довршены dovŕšeny

komplikacja n komplikacija компликација komplikacija f, osložnjenje осложньенје osložnjeńje n, složenost сложеност složenosť f

komplikować tv komplikovati компликовати komplikovati i, otegčati отегчати otęgčati i, utežati утежати utęžati i, osloženjati осложеньати osloženjati i, usložnjati усложньати usložnjati i

komponent n komponent компонент komponent m, sostavna čest составна чест sòstavna čęsť f

komponować tv komponovati компоновати komponovati i

kompozycja n kompozicija композиција kompozicija f

kompozytor n kompozitor композитор kompozitor m anim

kompresować tv stiskati стискати stiskati i

kompromis n kompromis компромис kompromis m

kompromisowy adj kompromisny компромисны kompromisny

kompromitować tv sramiti срамити sråmiti i

komputer n kompjuter компјутер kompjuter m

komputerowy adj kompjuterny компјутерны kompjuterny

komunalny adj gradsky градскы grådsky

komunikacja n komunikacija комуникација komunikacija f, sporazuměvanje споразумѣванје sporåzuměvańje , dorazuměvanje доразумѣванје doråzuměvańje

komunikat n soobčenje сообченје sòobčeńje n; ~ prasowy presa-reliz преса-релиз presa-reliz m

komunikować iv komunikovati комуниковати komunikovati i, soobčati se сообчати се sòobćati sę i

komunikować się v dorazuměvati se доразумѣвати се doråzuměvati sę i

komunista n komunist комунист komunist m anim

komunistyczny adj komunističny комунистичны komunističny

komunizm n komunizm комунизм komunizm

komuś w udziale) iv pripadati припадати pripadati i, pripasti (pripade) припасти (припаде) pripasti (pripade) i

koncentracia n koncentracija концентрација koncentracija f

koncentrować tv koncentrovati концентровати koncentrovati i, susrědotočati сусрѣдоточати sųsrědotočati i

koncentrować się v susrědotočati se сусрѣдоточати се sųsrědotočati sę i

koncepcja n koncepcija концепција koncepcija f, pojetje појетје pojęťje n

konceptualny adj konceptualny концептуалны konceptuaľny

koncert n koncert концерт koncert m; (utwór) koncert концерт koncert m

kondolencja n sužalost сужалост sųžalosť f

kondominium n suvladženje сувладженје sųvlađeńje n

konduktor n provodnik проводник provodnik m anim, želězničnik желѣзничник želězničnik m anim; ~ pociągu provodnik želěznice проводник желѣзнице provodnik želěznice m anim

kondycja n stan стан stan m, uslovje условје uslovje n

koneser n znalec зналец znalec m anim

konewka n lejka лејка lejka f

konfederacja n konfederacija конфедерација konfederacija f

konferencja n konferencija конференција konferencija f; ~ prasowa presa-konferencija преса-конференција presa-konferencija f

konfident n pověrjennik повѣрјенник pověrjennik m anim

konfiskata n zahvat захват zahvat m

konfiskować tv konfiskovati конфисковати konfiskovati i, zaplěnjati заплѣньати zaplěnjati i

konflikt n konflikt конфликт konflikt m, spor спор spor m; ~ wewnętrzny vnutrny spor внутрны спор vnųtrny spor m

konfrontacja n konfrontacija конфронтација konfrontacija f

kongijski adj kongolezsky конголезскы kongolezsky

Kongo n Kongo Конго Kongo

kongregacja n pastva паства pastva f

kongres n kongres конгрес kongres m, sjezd сјезд sjezd m

koniak n konjak коньак konjak m

koniczyna n detelina детелина dętelina f, koničina коничина koničina f

koniec n konec конец konec m; w końcu eventualno евентуално eventuaľno , konečno конечно konečno , nakonec наконец nakonec , naposlěd напослѣд naposlěd , naposlědok напослѣдок naposlědòk , v koncu в концу v koncu

konieczność n neobhodimost необходимост neobhodimosť f, nevolja невольа nevolja f, nudža нуджа nųđa f

konieczny adj neobhodimy необходимы neobhodimy , poveliteljny повелительны poveliteljny , nužny нужны nužny

koniem itp.) n jezda језда jezda f

konina n konina конина konina f

koniugacja n konjugacija коньугација konjugacija f, spreženje спреженје spręžeńje n, časovanje часованје časovańje

koniugować tv spregati спрегати spręgati i

konkluzja n izvod извод izvod m, zaključenje закльученје zaključeńje n, konkluzija конклузија konkluzija f

konkretnie adv konkretno конкретно konkretno

konkretny adj konkretny конкретны konkretny

konkubina n naložnica наложница naložnica f

konkurencja n konkurencija конкуренција konkurencija f

konkurencyjny adj kompetitivny компетитивны kompetitivny , konkurencijny конкуренцијны konkurencijny

konkurent n konkurent конкурент konkurent m anim

konkurować iv konkurovati конкуровати konkurovati i

konkurs n konkurs конкурс konkurs m

konny adj konny конны konny

konopia n konopja конопја konopja f

konopny adj konopjany конопјаны konopjany

konotacija n konotacija конотација konotacija f

konsekrować tv osvetiti осветити osvętiti p, osvečati освечати osvęćati i

konsekwencja n poslědica послѣдица poslědica f, poslědstvo послѣдство poslědstvo n

konsekwentnie adv doslědno дослѣдно doslědno , slědovateljno слѣдовательно slědovateljno

konsekwentny adj doslědny дослѣдны doslědny

konserwa n konserva консерва konserva f

konserwatysta n konservativec консервативец konservativec m anim

konserwatywny adj konservativny консервативны konservativny

konserwatyzm n konservatizm консерватизм konservatizm

konserwować tv konservovati консервовати konservovati i, shranjati схраньати shranjati i

konsolidować tv ustaljati устальати ustaljati i

konspiracja n konspiracija конспирација konspiracija f, zagovor заговор zagovor m

konspirator n konspirator конспиратор konspirator m anim, zagovornik заговорник zagovornik m anim

Konstantynopol n Konstantinopol Константинопол Konstantinopol

konstelacja n suzvězdje сузвѣздје sųzvězďje n

konsternacja n nedoumje недоумје nedoumje

konstrukcja n konstrukcija конструкција konstrukcija f, ustrojstvo устројство ustrojstvo

konstruować tv konstruovati конструовати konstruovati i

konstytucja n konstitucija конституција konstitucija f, ustav устав ustav m

konstytucyjny adj konstitucijny конституцијны konstitucijny , ustavny уставны ustavny

konsul n konsul консул konsul m anim

konsulat n konsulat консулат konsulat m

konsultacja n konsultacija консултација konsultacija f

konsultant n konsultant консултант konsultant m anim

konsumeryzm n konsumerizm консумеризм konsumerizm

konsumować tv spotrěbovati спотрѣбовати spotrěbovati i

konsumpcja n spotrěbjenje спотрѣбјенје spotrěbjeńje

konsystencja n konsistencija консистенција konsistencija f

kontakt n kontakt контакт kontakt m

kontekst n kontekst контекст kontekst m

kontemplacja n obmysljenje обмысльенје obmysljeńje n, razmysljanje размысльанје råzmysljańje n, razmysljenje размысльенје råzmysljeńje n

kontemplować tv obmysljati обмысльати obmysljati i

kontinuum n kontinuum континуум kontinuum n

konto n konto конто konto n, učet учет učet m

kontra prep protiv (komu/čemu) против (кому/чему) protiv (komu/čemu)

kontrabandowy adj kontrabandny контрабандны kontrabandny

kontrabas n kontrabas контрабас kontrabas m

kontrakcja n kontrakcija контракција kontrakcija f

kontrakt n dogovor договор dogovor m

kontrast n kontrast контраст kontrast m, odrazlika одразлика odråzlika f

kontratenor n kontratenor контратенор kontratenor m anim

kontrola n kontrola, kontrolj контрола, контроль kontrola, kontrolj f

kontrolować iv vladati, vladěti (kym/čim) владати, владѣти (кым/чим) vladati, vlåděti (kym/čim) i, kontrolovati контроловати kontrolovati i

kontrowersja n spor спор spor m

kontrowersyjnie adv sporno спорно sporno

kontrowersyjny adj diskusijny дискусијны diskusijny , sporny спорны sporny

kontrrewolucja n kontrarevolucija контрареволуција kontrarevolucija f

kontynent n kontinent континент kontinent m, čest světa чест свѣта čęsť světa f

kontyngent n kontingent контингент kontingent m

kontynuacja n prodolženje продолженје prodòlžeńje n

kontynuować tv prodolžiti продолжити prodòlžiti p, prodolžati продолжати prodòlžati i

konwencionalny adj konvencionalny конвенционалны konvencionaľny

konwencja n konvencija конвенција konvencija f

konwencjonalny adj pravověrny правовѣрны pravověrny

konwersacja n besěda бесѣда besěda f, razgovor разговор råzgovor m

konwersować iv razgovarjati разговарјати råzgovarjati i

konwertować tv prěobračati прѣобрачати prěobraćati i

konwój n kolona колона kolona f, konvoj конвој konvoj m

konzument n spotrěbitelj спотрѣбитель spotrěbitelj m anim

koń n konj конь konj m anim; konik morski morsky konik морскы коник moŕsky konik m anim; (szachy) jezdec јездец jezdec m anim, konj конь konj m anim; ~ trojański trojansky konj тројанскы конь trojansky konj m anim; zrobić w konia prěslěpiti прѣслѣпити prěslěpiti p

końcowy adj konečny конечны konečny

końcówka n končina кончина končina f

kończyć tv dovršati довршати dovŕšati i, končati кончати končati i, završati завршати zavŕšati i

kończyć się v končati se кончати се končati sę i

kończyna n člen член člen m

koński adj konsky конскы konsky

kooperacja n kooperacija кооперација kooperacija f, surabotničstvo суработничство sųråbotničstvo

kooperacyjny adj sutrudničsky сутрудничскы sųtrudničsky

kooperować iv kooperovati кооперовати kooperovati i, surabotati суработати sųråbotati i, spolupracovati сполупрацовати spolupracovati i, spolurabotyvati сполуработывати spoluråbotyvati i

koordynator n koordinator координатор koordinator m anim

koordynować tv koordinovati координовати koordinovati

kopać (w czymś) tv grebti гребти grebti i, kopati копати kopati i

kopalnia n kopaljnja копальньа kopaljnja f

kopanie (w czymś) n kopanje копанје kopańje

koparka n kopač копач kopač m; ~ podsiębierna ekskavator екскаватор ekskavator m

koper n kopr копр kopr m

koperek n kopr копр kopr m

koperta n koverta коверта koverta f

kopia n kopija копија kopija f

kopiejka n kopějka копѣјка kopějka f

kopiować tv dvojiti двојити dvojiti i, kopijovati, kopirovati копијовати, копировати kopijovati, kopirovati i

koprowy adj koprovy копровы koprovy

koptyjski adj koptsky коптскы koptsky

kopuła n kupola купола kupola f

kopytnik n kopytnik копытник kopytnik m

kopyto n kopyto копыто kopyto n

kora n kora кора kora f

koral n koral корал koral m anim

koralik n monisto монисто monisto n

Koran n Koran Коран Koran m

kordon n kordon кордон kordon m

Korea n Koreja Кореја Koreja ; ~ Południowa Južna Koreja Јужна Кореја Južna Koreja ; ~ Północna Sěverna Koreja Сѣверна Кореја Sěverna Koreja

koreański adj korejsky корејскы korejsky

korek n čep чеп čep m, zatyčka затычка zatyčka f; (materiał) korok корок koròk m; (samochodów) zator затор zator m, zastoj застој zastoj m

korekcja n korekcija корекција korekcija f

korektor n korektor коректор korektor m anim

korelatyw n korelativ корелатив korelativ m

korepetycje n obučenje обученје obučeńje n

korespondencja n korespondencija кореспонденција korespondencija f, prěpiska прѣписка prěpiska f, dopisyvanje дописыванје dopisyvańje n

korespondent n korespondent кореспондент korespondent m anim, dopisnik дописник dopisnik m anim, dopisyvatelj дописыватель dopisyvatelj m anim

korespondować tv dopisyvati дописывати dopisyvati i

kornijski adj kornijsky корнијскы kornijsky

kornwalijski adj kornijsky корнијскы kornijsky

korodować tv vyžerati выжерати vyžerati i

korona n korona корона korona f

koronacja n koronacija коронација koronacija f

koroner n mrtvozornik мртвозорник mŕtvozornik m anim

koronować tv koronovati короновати koronovati i

korporacja n korporacija корпорација korporacija f

korporacyjny adj korporativny корпоративны korporativny

korpus n korpus корпус korpus m

korsarstwo n kaperstvo каперство kaperstvo

korsarz n kaper капер kaper m anim

korupcja n korupcija корупција korupcija f

korweta n korveta корвета korveta f

koryfeusz n koryfej корыфеј koryfej m anim

korygować tv popravjati поправјати popravjati i, korigovati кориговати korigovati i, napravjati направјати napravjati i

korytarz n koridor коридор koridor m

koryto n koryto корыто koryto n, žlěb жлѣб žlěb m; (rzeki) koryto корыто koryto n

korzenić się v koreniti se коренити се koreniti sę i

korzenisty adj korenisty коренисты korenisty

korzeń n korenj корень korenj m

korzystać (mieć profit) tv koristati користати koristati i, koristiti користити koristiti i

korzystny adj izgodny изгодны izgodny , koristny користны koristny , blagotvorny благотворны blågotvorny , ugodny угодны ugodny , blagosklonny благосклонны blågosklonny

korzyść n korist корист korisť f, vygoda выгода vygoda f

kos n kos кос kos m anim

kosa n kosa коса kosa f

koserwatywność n konservativnost консервативност konservativnosť f

kosiarz n kosar косар kosaŕ m

kosić tv kositi косити kositi i

kosmiczny adj kosmičny космичны kosmičny

kosmita n inoplanetjan, inoplanetjanin инопланетјан, инопланетјанин inoplanetjan, inoplanetjanin m anim

kosmonauta n kosmonavt космонавт kosmonavt m anim

kosmos n kosmos космос kosmos m, prostranstvo пространство prostrånstvo n

kosmyk n kosm косм kosm m

Kosowo n Kosovo Косово Kosovo

kosowski adj kosovsky косовскы kosovsky

Kostaryka n Kostarika Костарика Kostarika

kostarykański adj kostarikansky костариканскы kostarikansky

kostium n kostjum костјум kostjum m

kostka (do gry) n kostka костка kostka f; (u stóp) glezenj глезень glezenj m

kostny adj kostny костны kostny

kosy adj kosy косы kosy

kosz n koš кош koš m; ~ na śmieci koš odpadov кош одпадов koš odpadov m

koszary n barak барак barak m, kazarna казарна kazarna f

koszenie n košenje кошенје košeńje , kosba косба kośba f

koszenila n črvec чрвец črvec m anim

koszerny adj košerny кошерны košerny

koszmar n mora мора mora f

koszmarny adj morny морны morny

koszt n cěna цѣна cěna f, razhod разход råzhod m; ~y naklad наклад naklad m

kosztować tv stojati (stoji) стојати (стоји) stojati (stoji) i, degustovati дегустовати degustovati , koštovati коштовати koštovati i

kosztowy adj razhodny разходны råzhodny

koszula n košulja кошульа košulja f

koszulka n teniska тениска teniska f

koszykówka n basketbol баскетбол basketbol , košarka кошарка košaŕka f

kościany adj kostěny костѣны kostěny

kościelny adj crkovny црковны crkòvny

kościoł n crkva црква crkva f

kościół n crkov црков crkòv f; (budynek) kostel костел kostel m

kościsty adj kostlivy костливы kostlivy

kość n gnat гнат gnat m, kost кост kosť f; (gra) babka бабка babka f

kot n kot кот kot m anim

kotek n kote коте kotę n

kotka n kotka котка kotka f

kotlarz n kotlar котлар kotlaŕ m anim

kotlet n kotlet котлет kotlet m

kotły (instrument muzyczny) n timpany тимпаны timpany

kotwica n kotva котва kotva f

kowadło n nakovaljnja наковальньа nakovaljnja f

kowal n kovač ковач kovač m anim

kowalny adj kovny ковны kovny

koza n koza коза koza f; ~ ofiarna žrtvena koza жртвена коза žrtvena koza f; mięso kozy kozina козина kozina f

kozacki adj kozačsky козачскы kozačsky

kozak n kozak козак kozak m anim

kozi adj kozji козји koźji ; ~a bródka kozja brada козја брада koźja bråda f

kozibród n kozja brada козја брада koźja bråda f

kozioł n kozel (kozla) козел (козла) kozel (kozla) m anim; ~ ofiarny žrtveny kozel жртвены козел žrtveny kozel m anim, kozel odpuščenja козел одпушченја kozel odpušćeńja m anim

koziorożec: Koziorożec n Kozorog Козорог Kozorog m anim

kozłek n valeriana валериана valeriana f

kożuch n kožuh кожух kožuh m, šuba шуба šuba f

kpić tv izsmějivati изсмѣјивати izsmějivati i

kpina n izsměvka изсмѣвка izsměvka f, izsměška изсмѣшка izsměška f, nasmeška насмешка nasmeška f

krab n krab краб krab m anim; ~ pustelnik rak pustynnik рак пустынник rak pustynnik m anim

krach n krah крах krah m

kradzież n kradža краджа krađa f, ukradženje украдженје ukrađeńje n, kradež крадеж kradež f

kraina n krajina крајина krajina f, strana страна stråna f

kraj n država држава dŕžava f, kraj крај kraj m

krajobraz n krajevid крајевид krajevid m

krajowy adj domorodny домородны domorodny , vnutrny внутрны vnųtrny

krakać iv krakati кракати krakati i

krasnal n karlik карлик karlik m anim

kraść tv krasti (krade) красти (краде) krasti (krade) i

krata n štanga штанга štanga f

krater n žrlo жрло žrlo n

krawat n kravata кравата kravata f

krawędź n kraj крај kraj m, obrub обруб obrųb m

krawiec n krojač кројач krojač m anim

krąg n krug круг krųg m

krągłość n okruglost округлост okrųglosť f

krążenie n cirkulacija циркулација cirkulacija

krążyć iv kolovati коловати kolovati i, kružiti кружити krųžiti i, kružiti se кружити се krųžiti sę i

kreatywność n kreativnost креативност kreativnosť f, tvorčestvo творчество tvorčestvo

kreatywny adj kreativny креативны kreativny

kreda n kreda креда kreda f

kredens n bufet буфет bufet m, kredenc креденц kredenc m

kredka n barvna olovka барвна оловка barvna olovka f

kredyt n kredit кредит kredit m, zajem зајем zajem m; ~ hipoteczny hipoteka хипотека hipoteka f

krem n krem крем krem m; ~ jajkowy jaječny krem јајечны крем jaječny krem m

kremowy adj kremovy кремовы kremovy

kreol n kreol креол kreol m

kreolski adj kreolsky креолскы kreoľsky

kret n krot крот kròt m anim

kretowisko n krtovina кртовина krtovina f

kretyn n kreten кретен kreten m anim

kretyński adj kretensky кретенскы kretensky

krew n krov кров kròv f; związany z krwią krovny кровны kròvny

krewetka n krevetka креветка krevetka f

krewna n srodnica сродница srodnica f

krewni n rod род rod m

krewniaczy adj pokrovny покровны pokròvny

krewniak n pokrovnik покровник pokròvnik m anim

krewny n srodnik сродник srodnik m anim

kręcić (w koło) tv krutiti крутити krųtiti i; ~ głową mahati glavoju махати главоју mahati glåvojų i; ~ się krutiti se крутити се krųtiti sę i; (np. włosy) viti se (vije) вити се (вије) viti sę (vije) i

kręcony: o ~ch włosach adj kudravy кудравы kųdravy

kręcz: ~ szyi n krivošija кривошија krivošija f

kręgosłup n hrebet хребет hrebet m

krępujący adj nesručny несручны nesrųčny

krnąbry adj norovisty норовисты norovisty

krochmal n skrob скроб skrob

krocze n kroček крочек kroček m

kroczyć iv stupati ступати stųpati i

kroić tv krojiti кројити krojiti i

krok n hod ход hod , krok крок krok m, postup поступ postųp m; uczynić ~ stupiti ступити stųpiti i; zrobić ~ stupiti ступити stųpiti i

krokiet (gra) n kroket крокет kroket m; (potrawa) kroket крокет kroket m

krokodyl n krokodil крокодил krokodil m anim

kronika n hronika хроника hronika f, kronika кроника kronika f, lětopis лѣтопис lětopis m

kronikarz n hronikar хроникар hronikaŕ m anim, kronikar кроникар kronikaŕ m anim, lětopisec лѣтописец lětopisec m anim

kropić iv kapati капати kapati i; ~ czymś okropjati (kym/čim) окропјати (кым/чим) okropjati (kym/čim) i

kropka n točka точка točka f

kropla n kapja капја kapja f

krosno n stanok станок stanòk m

-krotnie suffix -kratno -кратно -kråtno

krowa n krava крава kråva f

krowi adj kravji кравји kråvji

krój (ubrania) n kroj крој kroj m

król n kralj краль krålj m anim; (karty) kralj краль krålj m anim; (szachy) kralj краль krålj m anim; należący do ~a kraljev кральев kråljev

królestwo n kraljevstvo кральевство kråljevstvo n

królewski adj kraljevsky кральевскы kråljevsky

królik n kralik кралик krålik m anim

królowa n kraljeva кральева kråljeva f, kralica кралица krålica f; (szachy) carica царица carica f, dama дама dama f

krótki adj kratky краткы kråtky , kusy кусы kusy

krótko adv kratko кратко kråtko

krótkonogi adj kratkonogy кратконогы kråtkonogy

krótkość n kratkost краткост kråtkosť f

krótkotrwały adj kratkotrajny краткотрајны kråtkotrajny

krótkowidz n kratkovidnik кратковидник kråtkovidnik m anim

krótkowidzący adj kratkovidny кратковидны kråtkovidny

krótkowidztwo n kratkovidnost кратковидност kråtkovidnosť f

krtań n grtanj гртань grtanj f

kruchy adj lomlivy ломливы lomlivy , krěhky крѣхкы krěhky

krucjata n krestovy pohod крестовы поход krestovy pohod m

krucyfer n križenosec криженосец križenosec m anim

kruk n vran вран vrån m anim

krupa n krupa крупа krupa f

kruszyć tv drobiti дробити drobiti i, krošiti крошити kròšiti i, razdrobjati раздробјати råzdrobjati i; ~ się krošiti se крошити се kròšiti sę i

kruszyna n krušina крушина krušina f

kruszywo n drobjenec дробјенец drobjenec m, gruby pěsok грубы пѣсок gruby pěsòk m

krwawić iv krviti крвити krviti i

krwawy adj krvavy крвавы krvavy ; krwawszy krvavši крвавши krvavši ; najkrwawszy najkrvavši најкрвавши najkrvavši

krwinka n klětka krve клѣтка крве klětka krve f, krovno těljče кровно тѣльче kròvno těljče n, krvinok крвинок krvinòk m; ~ czerwona črveny krvinok чрвены крвинок črveny krvinòk m

krwiopijca n krvopijec крвопијец krvopijec m anim

krwisty adj krovny кровны kròvny

krwotok n krvotok крвоток krvotok m

kryć tv kryti крыти kryti i; ~ się kryti se крыти се kryti sę i, skryvati se скрывати се skryvati sę i

krykiet n kriket крикет kriket m

Krym n Krym Крым Krym , Krym Крым Krym

kryminalista n zločinec злочинец zločinec m anim, zločinnik злочинник zločinnik m anim, prěstupnik прѣступник prěstųpnik m anim

kryminalny adj prěstupny прѣступны prěstųpny

krypta n kripta крипта kripta f

kryptograf n tajnopisec тајнописец tajnopisec m anim

kryptografia n tajnopis тајнопис tajnopis m

krystalizować tv kristalizovati кристализовати kristalizovati

kryształ n kristal кристал kristal m

kryształowy adj kristalny кристалны kristaľny

kryterium n kriterij критериј kriterij m, měrilo мѣрило měrilo n

krytyczny adj kritičny критичны kritičny

krytyk n kritik критик kritik m anim

krytyka n kritika критика kritika f

krytykować tv kritikovati критиковати kritikovati i

kryzys n kriza криза kriza f, prělom прѣлом prělom m

krzak n kust куст kust m

krzem n kremnij кремниј kremnij

krzemienny adj kremenny кременны kremenny

krzemień n kremenj кремень kremenj m

krzemowy adj kremenisty кременисты kremenisty

krzepić tv krěpiti крѣпити krěpiti i

krzepki adj jedrny једрны jędrny , krěpky крѣпкы krěpky

krzesać tv kresati кресати kresati i

krzesiwo n kresalo кресало kresalo n

krzesło n stolka столка stolka f, stol стол stol m, stul стул stul m

krzew n kust куст kust m

krzta n žito жито žito n

krzyczeć tv klicati (kliče) клицати (кличе) klicati (kliče) i, kričati (kriči) кричати (кричи) kričati (kriči) i

krzyk n klik клик klik m, krik крик krik m

krzykliwy adj napadny нападны napadny

krzyknąć tv kliknuti кликнути kliknųti p, kriknuti крикнути kriknųti p

krzywa n kriva (krivoj) крива (кривој) kriva (krivoj) f

krzywda n zlo (zla) зло (зла) zlo (zla) n, krivda кривда krivda f

krzywić tv kriviti кривити kriviti i

krzywizna n krivina кривина krivina f

krzywonogi adj krivonogy кривоногы krivonogy

krzywoprzysięstwo n krivoprisežničstvo кривоприсежничство krivoprisęžničstvo

krzywy adj krivy кривы krivy , neravny неравны neråvny

krzyż n križ криж križ

krzyżować tv razpinati na križ (razpne) разпинати на криж (разпне) råzpinati na križ (råzpne) i

krzyżówka n križevka крижевка križevka f

krzyżówkę) tv razgadati разгадати råzgadati p, razgadyvati разгадывати råzgadyvati i

ksenofob n ksenofob ксенофоб ksenofob m anim

ksenofobia n ksenofobija ксенофобија ksenofobija f

książeczka n knižka книжка knižka f; ~ modlitewna časoslov часослов časoslov m

książę n knez кнез knęź m anim, princ принц princ m anim, knežič кнежич knęžić m anim

książęcy adj knežny кнежны knęžny

książka n kniga книга kniga f

książkowy adj kniževny книжевны kniževny

księgarnia n knigarnja книгарньа knigarnja f

księstwo n knežstvo кнежство knęžstvo n

księżniczka n princesa принцеса princesa f; (córka księcia) knežna кнежна knęžna f; (żona księcia) knegynja кнегыньа knęgynja f

księżyc n luna луна luna f, měsec мѣсец měsęc m

księżycowy adj lunny лунны lunny , měsečny мѣсечны měsęčny

ksylofon n ksilofon ксилофон ksilofon m

ksywka n prězvišče прѣзвишче prězvišče n, klička кличка klička f; nadawać ksywkę prězyvati прѣзывати prězyvati i

kszałtowanie n formovanje формованје formovańje n

kształt n figura фигура figura f, oblik облик oblik m

kształtować tv formovati формовати formovati

kto pron kto кто kto

ktokolwiek pron kto-nebud кто-небуд kto-nebųď , ktokoli ктоколи ktokoli

ktoś pron někto нѣкто někto

którędy adv kudy куды kųdy ; wszystko jedno ~ kudy-libo куды-либо kųdy-libo , kudy-nebud куды-небуд kųdy-nebųď , kudykoli кудыколи kųdykoli ; wszędzie ~ vsudy всуды vśųdy

którędyś adv někudy нѣкуды někųdy

który pron ktory кторы ktory , koj кој koj , koj кој koj , iže иже iže

którykolwiek pron kojkoli којколи kojkoli , ktory-nebud кторы-небуд ktory-nebųď , koj-nebud кој-небуд koj-nebųď , ktory-libo кторы-либо ktory-libo , ktorykoli кторыколи ktorykoli

któryś pron někoj нѣкој někoj ; (adj) něktory нѣкторы něktory

ku prep k, ko (komu/čemu) к, ко (кому/чему) k, ko (komu/čemu)

Kuba (kraj) n Kuba Куба Kuba

Kubańczyk n Kubanec Кубанец Kubanec m anim

kubański adj kubansky кубанскы kubansky

kubek n čaška чашка čaška f

kubiczny adj kubičny кубичны kubičny

kucać iv čučati чучати čučati i

kucharka n kuharka кухарка kuhaŕka f

kucharski adj kuharsky кухарскы kuhaŕsky

kucharz n kuhar кухар kuhaŕ m anim

kuchenny adj kuhenny кухенны kuhenny

kuchnia n kuhnja кухньа kuhnja f

kucie n kovanje кованје kovańje

kucyk n poni пони poni m anim

kuć tv kovati ковати kovati i

kudłaty adj kosmaty косматы kosmaty , kudlaty кудлаты kųdlaty

kukać iv kukati кукати kukati i

kukła n kukla кукла kukla f

kukułka n kukučka кукучка kukučka f

kukurydza n kukuruza кукуруза kukuruza f

kula n kulja кульа kulja f

kulawieć iv hroměti хромѣти hroměti i

kulawość n hromost хромост hromosť f

kulawy adj hromy хромы hromy , kuljgavy кульгавы kuljgavy

kuleć iv hromati хромати hromati i, kuljgati кульгати kuljgati i

kulik n kulik кулик kulik m anim

kulinarny adj kulinarny кулинарны kulinarny , kuharsky кухарскы kuhaŕsky

kulminacja n kulminacija кулминација kulminacija f

kulminować iv kulminovati кулминовати kulminovati i

kultura n kultura култура kultura f

kulturalny adj kulturny културны kulturny

kulturowy adj kulturny културны kulturny

kultywar n kultivar култивар kultivar m

kuna n kuna куна kuna f

kundel n měšanec мѣшанец měšanec m anim

kupa n gromada громада gromada f, kupa купа kupa f; robić kupę kakati какати kakati i

kupczyć iv trgovati трговати trgovati i

kupić tv kupiti купити kupiti p

kupiec n kupec купец kupec m anim, trgovec трговец trgovec m anim

kupno n kupja купја kupja f

kupon n kupon купон kupon m

kupować tv kupovati куповати kupovati i

kura n kura кура kura f, kokoška кокошка kokoška f; mięso kurze kuretina куретина kurętina f

kuracja n lěčenje лѣченје lěčeńje n

kurczak n kura кура kura f, kokoška кокошка kokoška f

kurczyć tv krčiti крчити krčiti i

kurewsko adv strašno страшно strašno , diavolsko диаволско diavòľsko , jebeno јебено jebeno , prokleto проклето proklęto

kurhan n kurgan курган kurgan m

kurier n gonec гонец gonec m anim

kurka n lisička лисичка lisička f

kurnik n kurnik курник kurnik m

kuropatwa n kuropatva куропатва kuropatva f

kurort n kurort курорт kurort m

kurs n kurs курс kurs m, proběg пробѣг proběg m, proběganje пробѣганје proběgańje n, směr смѣр směr m

kursywa n kursiv курсив kursiv

kursywny adj kursivny курсивны kursivny

kurtka n plašč плашч plašč m

kurtyna n zavěsa завѣса zavěsa f

kurwa n kurva курва kurva f, razvratnica развратница råzvråtnica f

kurz: zetrzeć ~e tv odprašiti одпрашити odpråšiti p; ścierać ~e odprašati одпрашати odprašati i

kurzy adj kurji курји kuŕji

kusić tv pokušati покушати pokušati i

kustosz n hranitelj хранитель hrånitelj m anim

kuszenie n pokušenje покушенје pokušeńje n

kuśnierz n kožuhar кожухар kožuhaŕ m anim

Kuwejt n Kuvejt Кувејт Kuvejt

kuzyn n kuzen кузен kuzen m anim

kuzynka n kuzina кузина kuzina f

kuźnia n kovaljnja ковальньа kovaljnja f, kuznja кузньа kuznja f

kwadrat n kvadrat квадрат kvadrat m

kwadratowy adj kvadratny квадратны kvadratny

kwakać iv krjakati крјакати krjakati i

kwalifikować tv kvalifikovati квалификовати kvalifikovati i

kwantytatywny adj kvantitativny квантитативны kvantitativny

kwarantanna n karantina карантина karantina f

kwarc n kvarc кварц kvarc

kwartał n kvartal квартал kvartal m

kwartet: ~ smyczkowy n strunny kvartet струнны квартет strunny kvartet m

kwas n kvas квас kvas , kyslina кыслина kyslina f

kwaśnieć iv kysnuti кыснути kysnųti i

kwaśny adj kysly кыслы kysly

kwatera n kvartira квартира kvartira f; ~ główna centrala централа centrala f

kwaterować tv poměščati помѣшчати poměšćati i

kwestia n kvestija квестија kvestija f, zagadka загадка zagadka f

kwestionariusz n anketa анкета anketa f, voprosnik вопросник vòprosnik m

kwestionować tv osparjati оспарјати osparjati i

kwiat n cvět цвѣт cvět m

kwiatowy adj cvětny цвѣтны cvětny

kwiczeć iv kvičati (kviče) квичати (квиче) kvičati (kviče) i

kwiecień n aprilj априль aprilj , cvětenj цвѣтень cvětenj

kwilić iv cviliti цвилити cviliti i

kwintesencja n kvintesencija квинтесенција kvintesencija f

kwitnący adj cvětuči цвѣтучи cvětųći

kwitnąć iv cvěsti (cvěte) цвѣсти (цвѣте) cvěsti (cvěte) i, cvětati цвѣтати cvětati i, cvětnuti цвѣтнути cvětnųti i

kwitnienie n cvětenje цвѣтенје cvěteńje

kwitnięcie n cvětenje цвѣтенје cvěteńje , razcvět разцвѣт råzcvět m

kwiz n kviz квиз kviz m

kwoka n nasědka насѣдка nasědka f

kworum n kvorum кворум kvorum m

laboratorium n laboratorija лабораторија laboratorija f

lać tv liti (lije) лити (лије) liti (lije) i

lada n pult пулт pult m

lakoniczny adj lakoničny лаконичны lakoničny

lalka n kukla кукла kukla f, ljaljka льалька ljaljka f

lama n lama лама lama f

lament n narěkanje нарѣканје narěkańje n

lamentacja n jeremiada јеремиада jeremiada f

lamentować iv narěkati нарѣкати narěkati i

lampa n lampa лампа lampa f, světilka свѣтилка světilka f; ~ uliczna ulična lampa улична лампа ulična lampa f

lampka: ~ stołowa n nastolna lampa настолна лампа nastoľna lampa f, nastolna světilka настолна свѣтилка nastoľna světilka f

Laponia n Laplandija Лапландија Laplandija f

larwa n ličinka личинка ličinka f

las n lěs лѣс lěs m

laseczka (bakteria) n bacil бацил bacil m

laser n laser ласер laser m

lasso n laso ласо laso n

lata n gody годы gody , lěta лѣта lěta

latać iv lětati лѣтати lětati i

latanie n lětanje лѣтанје lětańje

latarnia: ~ morska n majak мајак majak m, světilnik свѣтилник světiľnik m

lateks n lateks латекс lateks m anim

lato n lěto лѣто lěto n

latorośl n potomok потомок potomòk m anim

laureat n lavreat лавреат lavreat m anim

lawa n lava лава lava f

lawenda n lavanda лаванда lavanda f

lawina n lavina лавина lavina f; ~ błotna zemjelavina земјелавина zemjelavina f

lazurowy adj azurny азурны azurny

ląd n zemja земја zemja f

lądować prizemjati приземјати prizemjati i

lądowy adj pozemny поземны pozemny , zemny земны zemny

lec iv legti легти legti i

lechicki adj lehitsky лехитскы lehitsky

-lecie n -lětje -лѣтје -lěťje n

lecieć iv letěti (leti) летѣти (лети) letěti (leti) i

leczenie n lěčenje лѣченје lěčeńje n, ozdravjenje оздравјенје ozdravjeńje n

leczniczy adj lěkarsky лѣкарскы lěkaŕsky , lěčebny лѣчебны lěčebny

leczyć tv lěčiti лѣчити lěčiti i, ozdravjati оздравјати ozdravjati i; ~ się izcěljati изцѣльати izcěljati i

ledwo adv jedva једва jedva , ledva ледва ledva , le ле le ; ~ co hvilja nazad хвильа назад hvilja nazad , hvilja tomu хвильа тому hvilja tomu , prěd hviljeju прѣд хвильеју prěd hviljejų

legalizować tv legalizovati легализовати legalizovati i

legalny adj legalny легалны legaľny , pravny правны pravny , zakonny законны zakonny

legenda n legenda легенда legenda f, napis напис napis m, prědanje прѣданје prědańje n

legendarny adj legendarny легендарны legendarny

legion n legija легија legija f, legion легион legion m

legnąć iv legti легти legti i

legowisko n brlog брлог bŕlog m, legovišče леговишче legovišče n

lejce n vodža воджа vođa f

lek n lěk лѣк lěk m, lěkarstvo лѣкарство lěkaŕstvo n

lekarka n lěkarka лѣкарка lěkaŕka f

lekarski adj lěkarsky лѣкарскы lěkaŕsky

lekarstwo n lěk лѣк lěk m, lěkarstvo лѣкарство lěkaŕstvo n, medicina медицина medicina f, srědstvo срѣдство srědstvo n

lekarz n lěkar лѣкар lěkaŕ m anim

lekceważenie n neprigledanje непригледанје nepriględańje

lekceważyć tv grditi грдити grditi i, neprigledati непригледати nepriględati i

lekcja n lekcija лекција lekcija f, pouka поука pouka f

lekki adj legky легкы legky ; najlżejszy najlegši најлегши najlegši ; z lekka slegka слегка slegka

lekko adv legko легко legko

lekkomyślny adj legkomysljny легкомысльны legkomysljny

lekkość n legkost легкост legkosť f

leksykalny adj leksičny лексичны leksičny

leksykon n leksika лексика leksika f, leksikon лексикон leksikon m

lektyka n nosilka носилка nosilka

lelek n lelek лелек lelek m anim

lemiesz n lemeš лемеш lemeš m

lemoniada n limonada лимонада limonada f

len n len (ljna) лен (льна) len (ljna)

lenić się v lěniti se лѣнити се lěniti sę i

lenistwo n lěnivost лѣнивост lěnivosť f, lěnjest лѣньест lěnjesť f

leniwie adv lěnivo лѣниво lěnivo

leniwy adj lěnivy лѣнивы lěnivy , lěnji лѣньи lěnji

lennik n dannik данник dannik m anim

leń n lěnivec лѣнивец lěnivec m anim

leopard n leopard леопард leopard m anim

lepić się v lěpiti se лѣпити се lěpiti sę i

lepiej adv lěpje лѣпје lěpje , lučše лучше lučše

lepki adj klejky клејкы klejky , lěpky лѣпкы lěpky , teglivy тегливы tęglivy

lepkość n lěpkost лѣпкост lěpkosť f

lepszy adj lěpši лѣпши lěpši , lučši лучши lučši

lesisty adj lěsisty лѣсисты lěsisty

leszcz n lešč лешч lešč m anim

leszczyna n leščina лешчина leščina f, lěska лѣска lěska f

leśnik n lěsnik лѣсник lěsnik m anim

leśny adj lěsny лѣсны lěsny

letni (lata) adj lětnji, lětny лѣтньи, лѣтны lětnji, lětny ; (temperatura) teplovaty тепловаты teplovaty

lew: ~ n lev (ljva) лев (льва) lev (ljva) m anim; (zodiak) Lev (Ljva) Лев (Льва) Lev (Ljva) m anim

lewica n lěvica лѣвица lěvica f; po lewicy polěv (kogo/čego) полѣв (кого/чего) polěv (kogo/čego)

leworęczny adj lěvoruky лѣворукы lěvorųky ; osoba leworęczna lěvak лѣвак lěvak m anim

lewy adj lěvy лѣвы lěvy ; lewa ręka lěvica лѣвица lěvica f; na lewo na lěvo на лѣво na lěvo ; po lewej polěv (kogo/čego) полѣв (кого/чего) polěv (kogo/čego) ; w lewo vlěvo влѣво vlěvo

leżeć iv ležati (leži) лежати (лежи) ležati (leži) i

lęc tv legti легти lęgti i

lęgnąć tv legti легти lęgti i

lęk n bojaznj бојазнь bojaznj f, trevoga тревога trevoga f

lękać się v bojati se (boji) бојати се (боји) bojati sę (boji) i

lękliwie adv bojazlivo бојазливо bojazlivo , bojazno бојазно bojazno

lękliwy adj bojazlivy бојазливы bojazlivy , bojazny бојазны bojazny , trevožny тревожны trevožny

Liban n Liban Либан Liban

libański adj libansky либанскы libansky

liberalizacja n liberalizacija либерализација liberalizacija f

liberalizm n liberalizm либерализм liberalizm

liberalizować tv liberalizovati либерализовати liberalizovati i

liberalny adj liberalny либералны liberaľny

Libia n Libija Либија Libija

libijski adj libijsky либијскы libijsky

licencja n licencija лиценција licencija f

licencjat n bakalavr бакалавр bakalavr m

lichwa n lihva лихва lihva f

lichwiarski adj lihvarsky лихварскы lihvaŕsky

lichwiarstwo n lihvarstvo лихварство lihvaŕstvo

lichwiarz n lihvar лихвар lihvaŕ m anim

lichy adj lihy лихы lihy

liczba n nomer номер nomer m, broj број broj m, čislo число čislo n; (gramatyczna) čislo число čislo n; ~ mnoga množina множина množina f, množstveno čislo множствено число množstveno čislo n; ~ podwójna dvojstveno čislo двојствено число dvojstveno čislo n, dvojina двојина dvojina f; ~ pojedyncza jednina једнина jednina f; (gram.) jedinstveno čislo јединствено число jedinstveno čislo n

liczbowy adj čislny числны čisľny

liczebnik n čislovnik числовник čislovnik m; ~ mnożny množiteljny čislovnik множительны числовник množiteljny čislovnik m; ~ wieloraki različajuči čislovnik различајучи числовник råzličajųći čislovnik m

licznie adv mnogo много mnogo

liczny adj mnogy многы mnogy , mnogočislny многочислны mnogočisľny

liczyć tv sčityvati считывати sčityvati i, čisliti числити čisliti i

lider n lider лидер lider m anim, načelnik начелник načeľnik m anim, vodž водж vođ m anim, voditelj водитель voditelj m anim

liderstwo n voditeljstvo водительство voditeljstvo

Liechtenstein n Lihtenštejn Лихтенштејн Lihtenštejn

liga n liga лига liga f

ligatura n ligatura лигатура ligatura f

likier n liker ликер liker m

likwidacja n likvidacija ликвидација likvidacija f

likwidator n likvidator ликвидатор likvidator m anim

likwidować tv likvidovati ликвидовати likvidovati

liliowy adj lilovy лиловы lilovy

limfa n limfa лимфа limfa f

limit n obmedženje обмедженје obmeđeńje n

limitować tv limitovati лимитовати limitovati i

limitowany adj obmedženy обмеджены obmeđeny

limuzyna n limuzina лимузина limuzina f

lin (ryba) n lin лин lin m anim

lina n motvuz мотвуз motvųz m, vezalo везало vęzalo n, šnur шнур šnur m

lingwista n jezykoslovec језыкословец językoslovec m anim, jezykoznavec језыкознавец językoznavec m anim, jezykověd језыковѣд językověd m anim

lingwistyczny adj lingvističny лингвистичны lingvističny

lingwistyka n jezykoznanje језыкознанје językoznańje , jezykoznavstvo језыкознавство językoznavstvo , jezykovědstvo језыковѣдство językovědstvo

linia n linija линија linija f, črka чрка črka f; ~ autobusowa avtobusna linija автобусна линија avtobusna linija f; ~ lotnicza avialinija авиалинија avialinija f

liniał: ~ mierniczy n linijka линијка linijka f

linieć iv linjati линьати linjati i

linijka n linijka линијка linijka f

liniowy adj linearny линеарны linearny

liofilizacja n mrazosušenje мразосушенје mråzosušeńje

liofilizować tv mrazosušati мразосушати mråzosušati i, mrazosušiti мразосушити mråzosušiti p

lipa n lipa липа lipa f

lipiec n julij јулиј julij , lipenj липень lipenj

lipień n lipan липан lipan m anim

lisi adj lisji лисји liśji

lisica n lisica лисица lisica f

lisię n lise лисе lisę n

list n pismo писмо piśmo n, dopis допис dopis m

lista n spis спис spis m, spisok список spisòk m

lista płac n izplatny spisok изплатны список izplatny spisòk m

listny adj listny листны listny

listonosz n poštar поштар poštaŕ m anim

listopad n novembr новембр novembr , listopad листопад listopad

listowie n listje листје lisťje

liściowy adj listny листны listny

liść n list лист list m

lit (chem.) n litij литиј litij

litera n bukva буква bukva f, pisme писме piśmę n, litera литера litera f

literacki adj literarny литерарны literarny , literaturny литературны literaturny

literatura n kniževnost книжевност kniževnosť f, literatura литература literatura f

Litewski adj litovsky литовскы litòvsky

litość n žalost жалост žalosť f, žalovanje жалованје žalovańje n

litr n litr литр litr m

liturgia n liturgija литургија liturgija f

liturgiczny adj liturgičny литургичны liturgičny

Litwa n Litva Литва Litva

Litwin n Litvanec Литванец Litvanec m anim

Litwinka n Litvanka Литванка Litvanka f

lizać tv lizati (liže) лизати (лиже) lizati (liže) i

lizanie n lizanje лизанје lizańje

liznąć tv liznuti лизнути liznųti p

lniany adj ljněny льнѣны ljněny

lobbować iv lobovati лобовати lobovati i, ovplyvnjati овплывньати ovplyvnjati i

lobby n lobi лоби lobi

lobbysta n lobist лобист lobist m anim

loch n temnica темница temnica f

lodołamacz n ledolomač ледоломач ledolomač m

lodowacieć iv zamrzati замрзати zamrzati i

lodowiec n lednik ледник lednik m, ledovec ледовец ledovec m

lodowy adj ledovity ледовиты ledovity , leděny ледѣны leděny

lodówka n hladilnik хладилник hlådiľnik m

lody n mrazina мразина mråzina f, sladoled сладолед slådoled

logarytm n logaritm логаритм logaritm m

logicznie adv logično логично logično

logiczny adj logičny логичны logičny

logika n logika логика logika f

logopedia n logopedija логопедија logopedija f

logować się v prijavjati se пријавјати се prijavjati sę i, logovati se логовати се logovati sę i

lojalista n lojalist лојалист lojalist m anim

lojalność n lojalnost лојалност lojaľnosť f

lojalny adj lojalny лојалны lojaľny

lok n kuder кудер kųdeŕ m, zavitok завиток zavitòk m, kosm косм kosm m

lokacja n město мѣсто město n, městopoloženje мѣстоположенје městopoložeńje n

lokalitet n lokalitet локалитет lokalitet m

lokalny adj městny мѣстны městny

lokator n najmatelj најматель najmatelj m anim

lokomotywa n lokomotiva локомотива lokomotiva f, parovoz паровоз parovoz m

lombard n založiljnja заложильньа založiljnja f

Londyn n London Лондон London

lord n gospod господ gospoď m anim, gospodin господин gospodin m anim, vlastnik властник vlastnik m anim

lorneta n binoklj бинокль binoklj m, dalekogled далекоглед dalekoględ m

lory n lori лори lori m anim

los n prěznačenje прѣзначенје prěznačeńje n, sudba судба sųďba f

losowo adv slučajno случајно slučajno

losowy adj slučajny случајны slučajny

lot n let лет let m, polet полет polet m; ~ dokoła oblet облет oblet m

loteria n loterija лотерија loterija f

lotion n losion лосион losion m

lotka (do badmintona) n volan волан volan m

lotnictwo n aeronavtika аеронавтика aeronavtika , aviacija авиација aviacija

lotniczy adj aeronavtičny аеронавтичны aeronavtičny

lotnik n letač летач letač m anim, aviator авиатор aviator m anim

lotnisko n aerodrom аеродром aerodrom m, aeroport аеропорт aeroport m, letišče летишче letišče n

lód n led лед led

lśnić iv blěskati блѣскати blěskati i, leskati лескати leskati i

lub conj abo або abo , ili или ili

luba n ljuba льуба ljuba f

lubić tv ljubiti льубити ljubiti i; nie ~ ne ljubiti не льубити ne ljubiti i

lubieżność n razvrat разврат råzvråt m, razvratnost развратност råzvråtnosť f

lubieżny adj razvratny развратны råzvråtny

Lublana n ljubljana льубльана ljubljana

lubość n ljubost льубост ljubosť f

lubrykant n mazivo мазиво mazivo n

luby n ljuby (-ogo) льубы (-ого) ljuby (-ogo) m anim

lud n ljud льуд ljud m

ludność n ljudstvo льудство ljudstvo

ludny adj mnogoljudny многольудны mnogoljudny , ljudny льудны ljudny

ludobójstwo n genocid геноцид genocid m, narodobijstvo народобијство narodobijstvo , rodobijstvo родобијство rodobijstvo , ljudobijstvo льудобијство ljudobijstvo

ludożerca n ljudojed льудојед ljudojed m anim, ljudožerec льудожерец ljudožerec m anim

ludożerczy adj ljudojedsky льудоједскы ljudojedsky , ljudožersky льудожерскы ljudožersky

ludożerstwo n ljudojedstvo льудоједство ljudojedstvo , ljudožerstvo льудожерство ljudožerstvo

ludzie n ljudi льуди ljudi , ljud льуд ljud m

ludzki adj ljudsky льудскы ljudsky , člověčji чловѣчји člověčji , člověčny чловѣчны člověčny , člověčsky чловѣчскы člověčsky

ludzkość n ljudstvo льудство ljudstvo , člověčstvo чловѣчство člověčstvo , ljudskost льудскост ljudskosť f

luk n ambrazura амбразура ambrazura f

Luksemburg n Luksemburg Луксембург Luksemburg

luksemburski adj luksemburžsky луксембуржскы luksemburžsky

luksus n razkoš разкош råzkoš f

luksusowy adj razkošny разкошны råzkošny

lulek n blen блен blen m

luminescencja n luminescencija луминесценција luminescencija f

lunatyk n lunatik лунатик lunatik m anim

lunch n oběd обѣд oběd m; jeść ~ obědati обѣдати obědati

lustro n zrcalo зрцало zŕcalo n

luterański adj luteransky лутеранскы luteransky

lutnia n ljutnja льутньа ljutnja f

luty n fevruar февруар fevruaŕ , ljuty (-ogo) льуты (-ого) ljuty (-ogo) ; (adj) ljuty льуты ljuty

luzować tv oblegčati облегчати oblegčati i

lwi adj levji левји levji

lwiątko n ljve льве ljvę n

lwica n ljvica львица ljvica f

lżej adv legše легше legše

lżejszy adj legši легши legši

łabędzi adj labedji лабедји labęďji

łabędź n labed лабед labęď m anim; dziki ~ diky labed дикы лабед diky labęď m anim

łacina adj latinsky латинскы latinsky

łacinka (pismo) n latinica латиница latinica f

łaciński adj latinsky латинскы latinsky

ład n red ред ręd m

ładnie adv lěpo лѣпо lěpo

ładny adj dobropogledny добропогледны dobropoględny , krasny красны krasny , priličny приличны priličny

ładunek n brěme брѣме brěmę n

łagodnie adv lagodno лагодно lagodno

łagodność n dobrota доброта dobrota , lagodnost лагодност lagodnosť f

łagodny adj lagodny лагодны lagodny , laskavy ласкавы laskavy

łagodzić tv uměrjati умѣрјати uměrjati i, oblegčati облегчати oblegčati i

łajdak n mrzavec мрзавец mŕzavec m anim

łajno n lajno лајно lajno

łamać tv lamati ламати lamati i, lomiti ломити lomiti i

łamanie n lamanje ламанје lamańje n, lomjenje ломјенје lomjeńje

łamliwy adj lomlivy ломливы lomlivy

łania n lanj лань lanj f

łańcuch n lancuh ланцух lancuh m, lanec ланец lanec m, veriga верига veriga f; ~y verigy веригы verigy

łańcuchem) adj okovany окованы okovany

łapa n lapa лапа lapa f

łapać tv hvatati хватати hvatati i, lapati лапати lapati i, loviti ловити loviti i

łapka: ~ na myszy n myšelovka мышеловка myšelovka f

łapownictwo n podkup подкуп podkup m, podkupstvo подкупство podkupstvo

łapówka n podkup подкуп podkup m

łasica n lasica ласица lasica f

łaska n laska ласка laska f, milost милост milosť f

łaskawy adj milostivy милостивы milostivy

łaskotać tv loskotati (loskoče) лоскотати (лоскоче) loskotati (loskoče) i, ščekotati (ščekoče) шчекотати (шчекоче) ščekotati (ščekoče) i

łata n zaplata заплата zaplata f

łatać tv latati латати latati i

łatka n zaplata заплата zaplata f

łatwiejszy adj prostějši простѣјши prostějši

łatwo adv legko легко legko , prosto просто prosto

łatwowierność n naivnost наивност naivnosť f

łatwowierny adj legkověrny легковѣрны legkověrny

łatwy adj legky легкы legky , prosty просты prosty ; najłatwiejszy najprostějši најпростѣјши najprostějši ; łatwe pieniądze legke pěnezy легке пѣнезы legke pěnęzy

ława: ~ przysięgłych n prisežni (-yh) присежни (-ых) prisęžni (-yh) , porota порота porota f

ławica n mělina мѣлина mělina f, mělj мѣль mělj f

ławka n lavka лавка lavka f

łazić iv laziti лазити laziti i

łazienka n kupaljnja купальньа kųpaljnja f

łaźnia: ~ publiczna n laznja лазньа laznja f

łączenie n slivanje сливанје slivańje n

łącznie adv vsěgo всѣго vsěgo

łącznik n defis дефис defis m; pisany z ~iem defisovany дефисованы defisovany

łączny adj družny дружны družny

łączyć tv objedinjati објединьати objedinjati i, slučati случати slųčati i, sjedinjati сјединьати sjedinjati i; ~ się sjedinjati se сјединьати се sjedinjati sę i, slivati se сливати се slivati sę i

łąka n poljana польана poljana f, livada ливада livada f, luka лука lųka f

łechtać tv loskotati (loskoče) лоскотати (лоскоче) loskotati (loskoče) i, ščekotati (ščekoče) шчекотати (шчекоче) ščekotati (ščekoče) i

łgać iv lgati (lže) лгати (лже) lgati (lže) i

łgarstwo n lganje лганје lgańje

łkać iv plakati (plače) плакати (плаче) plakati (plače) i

łkanie n plač плач plač

łoboda n loboda лобода loboda f

łobuz n mrzavec мрзавец mŕzavec m anim

łodyga n steblo стебло steblo n

łoić tv lojiti лојити lojiti i

łokieć n lakot (lakta) лакот (лакта) låkòť (låkťa) m

łom n lom лом lom m

łoński adj lansky ланскы lansky , prošlogodišnji, prošlogodišny прошлогодишньи, прошлогодишны prošlogodišnji, prošlogodišny , prošloročny прошлорочны prošloročny

łopata n lopata лопата lopata f

łopatka (anat.) n lopatka лопатка lopatka f

łopian n lopuh лопух lopuh m

łosoś n losos лосос losoś m anim; mięso łososia lososina лососина lososina f

łoś n los лос loś m anim

łotewski adj latyšsky латышскы latyšsky

łotr n mrzavec мрзавец mŕzavec m anim, zatračenec затраченец zatraćenec m anim

Łotwa n Latvija Латвија Latvija

Łotysz n Latyš Латыш Latyš m anim

łowca n lovec ловец lovec m anim, lovitelj ловитель lovitelj m anim

łowić tv loviti ловити loviti i; ~ myszy myškovati мышковати myškovati i; ~ ryby loviti rybu ловити рыбу loviti rybų i

łowiecki adj lovečsky ловечскы lovečsky

łowny adj lovny ловны lovny

łoże: ~ siewne n razsadnik разсадник råzsadnik m

łożysko n ložišče ложишче ložišče n

łódka n lodka лодка lodka f

łódź n lod лод loď f, čoln чолн čòln m; ~ podwodna podvodna lod подводна лод podvodna loď f, podvodnica подводница podvodnica f

łój n loj лој loj

łóżko n lože ложе lože n, postelj постель postelj f, ležišče лежишче ležišče n; łóżeczko dziecięce jasli јасли jasli

łudziciel n obmanyvatelj обманыватель obmanyvatelj m anim

łudzić tv mamiti мамити mamiti i, obmanyvati обманывати obmanyvati i

łuk (architektura) n svod свод svod m; (broń) luk лук lųk m; (tech.) luk лук lųk m

łuk tryumfalny n triumfalny luk триумфалны лук triumfaľny lųk m

łup n žrtva жртва žrtva f, plen плен plen m

łupić iv grabiti грабити grabiti i, razgrabjati разграбјати råzgrabjati i, pleniti пленити pleniti i

łupina n luščina лушчина luščina f

łuska (rybia) n luska луска luska f

łuskać tv luskati лускати luskati i

łuszczyć tv luščiti лушчити luščiti i, odšlupyvati одшлупывати odšlupyvati i, luskati лускати luskati i

łużycki adj lužičsky лужичскы lužičsky

łyk n goltok голток gòltòk m

łykać tv goltati голтати gòltati i

łykanie n goltanje голтанје gòltańje

łyko n lyko лыко lyko n

łysieć iv lysěti лысѣти lysěti i

łysina n lysina лысина lysina f

łyska n lyska лыска lyska f

łysy adj lysy лысы lysy

łyszczyk n sljuda сльуда sljuda f

łyżeczka: ~ do herbaty n čajna ložička чајна ложичка čajna lòžička f

łyżka n ložica ложица lòžica f, ložka ложка lòžka f; (ładowarki) črpak чрпак črpak m; ~ stołowa stolova ložica столова ложица stolova lòžica f

łza n solza солза sòlza f

Macedonia n Makedonija Македонија Makedonija

Macedończyk n Makedonec Македонец Makedonec m anim

macedoński adj makedonsky македонскы makedonsky

machać iv mahati махати mahati i

machinacja n mahinacija махинација mahinacija f

machnąć iv mahnuti махнути mahnųti p

machnięcie n mah мах mah m, metenje метенје meteńje n, razmah размах råzmah m

macica n lono лоно lono n, materica материца materica f

macierz n matrica матрица matrica f

macierzyński adj materinsky материнскы materinsky , matersky матерскы matersky

macierzyństwo n materinstvo материнство materinstvo

macocha n mačeha мачеха maćeha f

maczuga n palka палка palka f

Madagaskar n Madagaskar Мадагаскар Madagaskar

madziaryzacja n madjarizacija мадјаризација madjarizacija f

magazyn n sklad склад sklad m, skladišče складишче skladišče n; (gazeta) časopis часопис časopis m; ~ pirotechniczny pirotehničny sklad пиротехничны склад pirotehničny sklad m

magazynek n magazin магазин magazin m

magazynować tv skladovati складовати skladovati i

magia n čar чар čar m

magiczny adj magičny магичны magičny , čarovny чаровны čarovny

magnat n magnat магнат magnat m anim, velmoža велможа velmoža m anim

magnes n magnet магнет magnet m

magnetofon n magnetofon магнетофон magnetofon m

magnetyczny adj magnetičny магнетичны magnetičny

magnez n magnezij магнезиј magnezij

mainstream n mejnstrim мејнстрим mejnstrim

maj n maj мај maj , travenj травень travenj

majątek n imutok имуток imųtòk m, iměnje имѣнје iměńje n

majestat n veličstvo величство veličstvo n

majestatyczny adj velebny велебны velebny , veličstveny величствены veličstveny

majonez n majonez мајонез majonez m

major n major мајор major m anim

mak n mak мак mak m; dziki ~ diky mak дикы мак diky mak m

makabryczny adj gnusny гнусны gnusny

makijaż n makijaž макијаж makijaž

makówka (maku) n makovka маковка makovka f

maksimum n maksimum максимум maksimum m

maksyma n izrěčenje изрѣченје izrěčeńje n

maksymalnie adv maksimalno максимално maksimaľno

maksymalny adj maksimalny максималны maksimaľny

malajski adj malajsky малајскы malajsky

malaria n malarija маларија malarija f

malarstwo n živopis живопис živopis m

malarz n barvitelj барвитель barvitelj m anim, maljar мальар maljaŕ m anim, živopisec живописец živopisec m anim

maleć iv malěti малѣти malěti i

maleńki adj malenjky маленькы malenjky

Malezja n Malajzija Малајзија Malajzija

malina n malina малина malina f

malinowy adj malinovy малиновы malinovy

malować tv barviti барвити barviti i, maljevati мальевати maljevati i, farbovati фарбовати farbovati i

malowidło n obraz образ obraz m

malowniczy adj obrazovity образовиты obrazovity

Malta n Malta Малта Malta

maltretować tv maltretovati малтретовати maltretovati i

mało adv malo мало malo ; ~ ważny malovažny маловажны malovažny

małoduszny adj malodušny малодушны malodušny

małoletni adj malolětny малолѣтны malolětny

małoludny adj maloljudny малольудны maloljudny

małomówny adj malomolvny маломолвны malomòlvny

małość n malost малост malosť f

małpa n malpa, malpica малпа, малпица malpa, malpica f, opica опица opica f

małpeczka [@] n uho, uško [@] ухо, ушко [@] uho, uško [@] n

mały adj maly малы maly ; nieprzeciętnie ~ maloměrny маломѣрны maloměrny

małżeństwo n supružstvo супружство sųprųžstvo n

małżonek n suprug супруг sųprųg m anim; małżonkowie suprugi супруги sųprųgi

małżonka n supruga супруга sųprųga f

mama n mama мама mama f

mamić tv mamiti мамити mamiti i, obmanyvati обманывати obmanyvati i

maminy adj mamin мамин mamin

mamrotać tv mrmjati мрмјати mrmjati i

mamut n mamut мамут mamut m anim

mandat n mandat мандат mandat m, grivna гривна grivna f

mandolina n mandolina мандолина mandolina f

manewr n manevr маневр manevr m

manewrorwać tv manevrovati маневровати manevrovati

manewry n manevry маневры manevry

mangan n mangan манган mangan

mango n mango манго mango n

maniera n manera манера manera f

manifest n manifest манифест manifest m

manipulacja n manipulacija манипулација manipulacija f

manipulować tv manipulovati манипуловати manipulovati i

mankament n nedostatok недостаток nedostatòk m

mankiet n manžeta манжета manžeta f

manuscript n rukopis рукопис rųkopis m

mańkut n lěvak лѣвак lěvak m anim

mapa n karta карта karta f, mapa мапа mapa f

mara n mečta мечта mečta f

marakasy n marakasy маракасы marakasy

marakuja n marakuja маракуја marakuja f

marcepan n marcipan марципан marcipan

marchew n mrkva мрква mrkva f

marginalizacja n marginalizacija маргинализација marginalizacija f

marginalizować tv marginalizovati маргинализовати marginalizovati

marginalny adj marginalny маргиналны marginaľny

margines n marža маржа marža f

Mariany Północne n Sěverne Marijanske Ostrovi Сѣверне Маријанске Острови Sěverne Marijanske Ostrovi

marihuana n konopja конопја konopja f, marihuana марихуана marihuana f

marimba n marimba маримба marimba f

marionetka n marionetka марионетка marionetka f, kukla кукла kukla f

marka n brend бренд brend m

marker n flomaster фломастер flomaster m, marker маркер marker m

marketing n trgovja трговја trgovja f

marmolada n marmelada мармелада marmelada f

marmur n mramor мрамор mramor

marnować tv raztračati разтрачати råztraćati i, tratiti тратити tratiti i

Maroko n Maroko Мароко Maroko

Mars n Mars Марс Mars

Marsjanin n Marsian, Marsianin Марсиан, Марсианин Marsian, Marsianin m anim

marsz n marš марш marš m, pohod поход pohod m

marszałek n maršal маршал maršal m

marszczyć iv brazditi браздити bråzditi i, hmuriti хмурити hmuriti i, mrščiti мршчити mrščiti i; ~ brwi mrščiti brvi мршчити брви mrščiti brvi i; (o mimice) mrščiti se мршчити се mrščiti sę i

marszczyć się v hmuriti se хмурити се hmuriti sę i

marszrutka n maršrutka маршрутка maršrutka f

martwica n obmrlost обмрлост obmŕlosť f

martwiczy adj obmrly обмрлы obmŕly

martwić tv bezpokojiti безпокојити bezpokojiti i, nepokojiti непокојити nepokojiti i, obezpokojiti обезпокојити obezpokojiti p, smučati смучати smućati i, trevožiti тревожити trevožiti i; ~ się trevožiti se тревожити се trevožiti sę i

martwy adj mrtvy мртвы mŕtvy

mary (typ noszy) n nosilka носилка nosilka

marynarka: ~ wojenna n vojenno-morske sily војенно-морске силы vojenno-moŕske sily

marynarz n morjeplavatelj морјеплаватель morjeplavatelj m anim, morjak морјак morjak m anim

marzana n marena марена marena f

marzec n marec марец marec , brězenj брѣзень brězenj

marzenie n mečta мечта mečta f

marznąć iv mrznuti мрзнути mrznųti i, zebti зебти zębti i

marzyciel n mečtatelj мечтатель mečtatelj m anim

marzyć iv mečtati мечтати mečtati i

masa n masa маса masa f

masakrować tv masakrovati масакровати masakrovati i

masaż n masaž масаж masaž m

maska n maska маска maska f

maskować tv maskovati масковати maskovati

masło n maslo масло maslo n; ~ orzechowe orěhovo maslo орѣхово масло orěhovo maslo n

masować tv masirovati масировати masirovati i

masowy adj masovy масовы masovy

mastrubacja n drkanje дрканје dŕkańje

masturbacja n masturbacija мастурбација masturbacija f, dročenje дроченје dročeńje

masturbować iv drkati дркати dŕkati i, masturbovati мастурбовати masturbovati i, dročiti дрочити dročiti i

masturbowanie n masturbovanje мастурбованје masturbovańje

masywny adj masivny масивны masivny

maszerować iv marširovati маршировати marširovati i

maszt n stolp столп stòlp m

maszyna n mašina машина mašina f; ~ do pisania pišeča mašina пишеча машина pišęća mašina f, pišeči stroj пишечи строј pišęći stroj m

maszynista n mašinist машинист mašinist m anim; (piszący na maszynie do pisania) mašinopisec машинописец mašinopisec m anim

maść n mast маст masť f, mazilo мазило mazilo n; smarować maścią mastiti мастити mastiti i

maślak n masljak масльак masljak m

mat (szachy) n mat мат mat m

matczyny adj materin материн materin ; matczyna miłość materska ljubov матерска льубов materska ljubòv f

matecznik n brlog брлог bŕlog m

mateczny adj materin материн materin

matematyk n matematik математик matematik m anim

matematyka n matematika математика matematika f

materialny adj materialny материалны materiaľny

materiał n material материал material m, tvorivo твориво tvorivo n

matka n mati (matere) мати (матере) mati (matere) f, matka матка matka f; ~ chrzestna krestna mati крестна мати krestna mati f, kuma кума kuma f, kmotra кмотра kmotra f

mauzoleum n mavzolej мавзолеј mavzolej m

mazać tv mazati (maže) мазати (маже) mazati (maže) i

mazak n flomaster фломастер flomaster m, marker маркер marker m

mazidło n mazilo мазило mazilo n

maź n maz маз maź f

mącić tv kaziti казити kaziti i, mutiti мутити mųtiti i, smučati смучати smųćati i

mądrość n mudrost мудрост mųdrosť f

mądry adj mudry мудры mųdry ; mądra kobieta razumnica разумница råzumnica f; ~ gość razumnik разумник råzumnik