SŁOWNIK POLSKO-MIĘDZYSŁOWIAŃSKI
POLJSKO-MEDŽUSLOVJANSKY SLOVNIK
ПОЛьСКО-МЕДЖУСЛОВЈАНСКY СЛОВНИК

A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P R S Ś T U V W Y Z Ź Ż


Słownik polsko-międzysłowiański (wspólnego autorstwa Michała Swata i Jana van Steenbergena) zawiera ponad 16 tys. unikalnych słow. Każde słowo w międzysłowiańskim powinno być rozpoznawalne dla (większości) osób znających jeden lub więcej z języków słowiańskich. Ponieważ nad międzysłowiańskim pracuje wiele różnych osób, istnieje jednak możliwość, że nie każde słowo zostało należycie zbadane. Poza tym trzeba pamiętać, że międzysłowiański jest względnie młodym projektem, a jego słownik ciągle się rozwija, co może skutkować tym, że niektórych podstawowych słów brakuje, podczas gdy zawarte są wyrazy rzadko używane.

Jeżeli u rzeczowników odmiana odbywa się nieregularnie (tzn. nie jest tylko kwestią dodawania końcówek do mianownika), dopełniacz jest podany w nawiasach. Wyjątkiem są rzeczowniki na -ok lub -ec, które w deklinacji tracą ruchomą samogłoskę -o- lub -e-. Tak samo jest w przypadku czasowników: kiedy czas teraźniejszy nie wynika jednoznacznie z reguł gramatycznych, forma trzeciej osoby liczby pojedynczej jest podana w nawiasach.

Domyślną pisownią międzysłowiańską jest łacińska. Aby zmienić na cyrylicką lub naukową, wybierz właściwą opcję:     (ponowne ładowanie strony może potrwać parę sekund).

Skróty
adjprzymiotnik
advprzysłówek
conjspójnik
frzeczownik żeński
iczasownik niedokonany
intjwykrzyknik
ivczasownik nieprzechodni
mrzeczownik męskonieżywotny
m animrzeczownik męskożywotny
mvczasownik modalny
n
 
(ang.) rzeczownik;
(msł.) rzeczownik nijakie
pczasownik dokonany
plliczba mnoga
prepprzyimek
pronzaimek
tvczasownik przechodni

a conj aаa, paпаpa; ~ także a takožeа такожеa takože

abażur n abažurабажурabažur m

Abchaz n AbhazАбхазAbhaz m anim

Abchazja n AbhazijaАбхазијаAbhazija f

abdykacja n odkazanjeодказанјеodkazańje n, odstupjenjeодступјенјеodstųpjeńje n

abdykować iv abdikovatiабдиковатиabdikovati i, odstupatiодступатиodstųpati i, odkazyvati seодказывати сеodkazyvati sę i

abecadło n azbukaазбукаazbuka f

aberracja n odklonjenjeодклоньенјеodklonjeńje n

ablatyw n ablativаблативablativ m

abolicjonista n abolicionistаболиционистabolicionist m anim

abolicjonizm n abolicionizmаболиционизмabolicionizm m

abonament n abonementабонементabonement m

abonent n abonentабонентabonent m

abonować tv abonovatiабоноватиabonovati i

aborcja n abortабортabort m

abrakadabra n abrakadabraабракадабраabrakadabra f

absolutnie adv absolutnoабсолутноabsolutno, popolnoпополноpopòlno

absolutny adj absolutnyабсолутныabsolutny, bezuslovnyбезусловныbezuslovny

absolutyzm n absolutizmабсолутизмabsolutizm m

absorbować tv absorbovatiабсорбоватиabsorbovati i; (płyn) vpivatiвпиватиvpivati i

absorpcja n absorbcijaабсорбцијаabsorbcija f, vpivanjeвпиванјеvpivańje n

abstrahować tv abstrahovatiабстраховатиabstrahovati

abstrakcja n abstrakcijaабстракцијаabstrakcija f

abstrakcyjny adj abstraktnyабстрактныabstraktny

abstrakt n abstraktабстрактabstrakt m

absurd n absurdабсурдabsurd m

absurdalny adj absurdnyабсурдныabsurdny

absynt n absintабсинтabsint m

aby conj abyабыaby, čto byчто быčto by, že byже быže by

ach intj aаa, ahахah

acha intj ahaахаaha

aczkolwiek conj hot, hotiхот, хотиhoť, hoti, ačeачеače

adagio (muzyka) n adadžoададжоadadžo n

adamaszek n damastдамастdamast m

adaptacja n adaptacijaадаптацијаadaptacija f, prisposobjenjeприспособјенјеprisposobjeńje n

adaptować tv adaptovatiадаптоватиadaptovati

adekwatny adj adekvatnyадекватныadekvatny

administracja n administracijaадминистрацијаadministracija f, upravaуправаuprava f, upravjenjeуправјенјеupravjeńje n

administracyjny adj administrativnyадминистративныadministrativny

administrator n administratorадминистраторadministrator m anim, upraviteljуправительupravitelj m anim

admiralicja n admiralstvoадмиралствоadmiralstvo n

admirał n admiralадмиралadmiral m anim

adoptować tv adoptovatiадоптоватиadoptovati i

adorator n občudovateljобчудовательobćudovatelj m anim

adorować tv obožatiобожатиobožati i

adrenalina n adrenalinадреналинadrenalin m

adres n adresадресadres m, adresaадресаadresa f

adresat n adresatадресатadresat m anim

adresować tv adresovatiадресоватиadresovati i

adwentysta n adventistадвентистadventist m anim

adwokat n advokatадвокатadvokat m anim, radcaрадцаradca m anim

adwokatura n advokaturaадвокатураadvokatura f

aeronautyczny adj aeronavtičnyаеронавтичныaeronavtičny

aeronautyka n aeronavtikaаеронавтикаaeronavtika f, vozduhoplavstvoвоздухоплавствоvòzduhoplavstvo n

afazja n afazijaафазијаafazija f

afekt n privezannostпривезанностprivęzannosť f

afektywny adj afektivnyафективныafektivny

Afganistan n AfganistanАфганистанAfganistan m

afgański adj afganskyафганскыafgansky

afiks n prirastkaприрасткаpriråstka f

afiksacja n izvodženjeизводженјеizvođeńje n

afisz n plakatплакатplakat m

Afroamerykanin n AfroamerikanecАфроамериканецAfroamerikanec m anim

Afryka n AfrikaАфрикаAfrika f

afrykański adj afrikanskyафриканскыafrikansky

agencja n agencijaагенцијаagencija f, uredуредuręd m

agent n agentагентagent m anim, pověrjennikповерьенникpověrjennik m anim

agentura n agenturaагентураagentura f

agitacja n agitacijaагитацијаagitacija f

agitator n agitatorагитаторagitator m anim, podstrěkateljподстрекательpodstrěkatelj m anim

agitka n agitkaагиткаagitka f

agitować iv agitovatiагитоватиagitovati i

aglutynacja n aglutinacijaаглутинацијаaglutinacija f

aglutynacyjny adj aglutinativnyаглутинативныaglutinativny

agnostycyzm n agnosticizmагностицизмagnosticizm m

agnostyk n agnostikагностикagnostik m anim

agonia n mukaмукаmųka f, agonijaагонијаagonija f

agregat n agregatагрегатagregat m

agresja n agresijaагресијаagresija f, nasiljeнасилјеnasiľje n

agresor n agresorагресорagresor m anim

agresywnie adv nasilnoнасилноnasilno

agresywność n nasilnostнасилностnasilnosť f

agresywny adj agresivnyагресивныagresivny, nasilnyнасилныnasilny

agronom n agronomагрономagronom m anim

agronomia n agronomijaагрономијаagronomija f

agronomiczny adj agronomičnyагрономичныagronomičny

aj! intj ajајaj

akacja n akacijaакацијаakacija f

akademia n akademijaакадемијаakademija f

akademiczny adj akademičskyакадемичскыakademičsky

akademik n akademikакадемикakademik m anim

akanie n akanjeаканјеakańje n

akapit n paragrafпараграфparagraf m

akcent n akcentакцентakcent m

akcentować tv akcentovatiакцентоватиakcentovati i

akcentowanie n akcentuacijaакцентуацијаakcentuacija f

akceptacja n akceptacijaакцептацијаakceptacija f, prijetjeпријетјеprijęťje n

akceptować tv akceptovatiакцептоватиakceptovati i, prijmatiпријматиprijmati i

akceptowalny adj prijemlivyпријемливыprijemlivy

akcesoria n priborприборpribor m

akcja n akcijaакцијаakcija f, dějanjeдејанјеdějańje n

akcjonariusz n akcionerакционерakcioner m anim

akcyjny: kapitał ~ n akcionerny kapitalакционерны капиталakcionerny kapital m

akcyza n akcizакцизakciz m

aklimatyzacja n aklimatizacijaаклиматизацијаaklimatizacija f

aklimatyzować iv aklimatizovatiаклиматизоватиaklimatizovati i

akolada n akoladaаколадаakolada f

akompaniament n akompanementакомпанементakompanement m

akompaniator n akompaniatorакомпаниаторakompaniator m anim

akompaniować tv akompanovatiакомпановатиakompanovati i, suprovadžatiсупроваджатиsųprovađati i

akord n akordакордakord m

akordeon n akordeonакордеонakordeon m

akr n akrакрakr m

akrobata n akrobatакробатakrobat m anim

akrobatka n akrobatkaакробаткаakrobatka f

akrobatyczny adj akrobatskyакробатскыakrobatsky

akrobatyka n akrobatikaакробатикаakrobatika n

aksamit n aksamitаксамитaksamit m

aksamitny adj aksamitnyаксамитныaksamitny

aksjomat n aksiomaаксиомаaksioma f

akt n gramotaграмотаgramota f; (czynność) aktактakt m; ~ notarialny aktактakt m

aktor n aktorакторaktor m anim

aktorka n aktorkaакторкаaktorka f, aktrisaактрисаaktrisa f

aktualizacja n aktualizacijaактуализацијаaktualizacija f

aktualizować tv aktualizovatiактуализоватиaktualizovati

aktualnie adv dnešnjeднешньеdnešnje, nyněнынеnyně

aktualność n aktualnostактуалностaktualnosť f

aktualny adj aktualnyактуалныaktualny, nyněšnjiнынешньиnyněšnji, tekučiтекучиtekųći, segdašnjiсегдашньиsegdašnji

aktywnie adv aktivnoактивноaktivno

aktywność n aktivnostактивностaktivnosť f, dějateljnostдејательностdějateljnosť f

aktywny adj aktivnyактивныaktivny

aktywować tv aktivizovatiактивизоватиaktivizovati i

akumulator n akumulatorакумулаторakumulator m

akustyczny adj akustičnyакустичныakustičny

akustyka n akustikaакустикаakustika f

akwamaryna n akvamarinаквамаринakvamarin m

akwarela n akvareljакварельakvarelj m

akwarelista n akvarelistакварелистakvarelist m anim

akwarium n akvariumаквариумakvarium m

akwedukt n akveduktакведуктakvedukt m, vodovodводоводvodovod m

alabaster n alabastrалабастрalabastr m

alarm n alarmалармalarm m, trevogaтревогаtrevoga f

Albania n AlbanijaАлбанијаAlbanija f

Albanka n AlbankaАлбанкаAlbanka f

Albańczyk n AlbanecАлбанецAlbanec m anim

albański adj albanskyалбанскыalbansky

albatros n albatrosалбатросalbatros m anim

albedo n srdcevinaсрдцевинаsŕdcevina f

albo conj aboабоabo, iliилиili; ~ … albo … ili … ili …или … или …ili … ili …

album n albumалбумalbum m

alchemia n alhimijaалхимијаalhimija f

alchemik n alhimikалхимикalhimik m anim

ale conj aаa, aleалеale, noноno

alegoria n alegorijaалегоријаalegorija f, inoskazanjeиносказанјеinoskazańje n

alegoryczny adj alegoričnyалегоричныalegoričny

aleja n alejaалејаaleja f

alfabet n alfabetалфабетalfabet m, azbukaазбукаazbuka f

alfabetyczny adj alfabetičnyалфабетичныalfabetičny

alfons n sutenerсутенерsutener m anim

alga n algaалгаalga f

algebra n algebraалгебраalgebra f

Algeria n AlžirijaАлжиријаAlžirija f

algorytm n algoritmалгоритмalgoritm m

alibi n alibiалибиalibi n

alienacja n oddaljenjeоддальенјеoddaljeńje n

alienować: ~ się v oddaljati seоддальати сеoddaljati sę i

aligator n aligatorалигаторaligator m anim

alimenty n alimentyалиментыalimenty, poddrživanjeподдрживанјеpoddŕživańje n

aliteracja n aliteracijaалитерацијаaliteracija f

alkohol n alkoholалкохолalkohol m

alkoholik n alkoholikалкохоликalkoholik m anim

alkoholizm n alkoholizmалкохолизмalkoholizm m

alkoholowy adj alkoholičnyалкохоличныalkoholičny

allegro n allegroаллегроallegro n

almanach n almanahалманахalmanah m

aloes n aloeалоеaloe n

alpejski adj alpejskyалпејскыalpejsky, vysokogorskyвысокогорскыvysokogorsky

alpinista n alpinistалпинистalpinist m anim

alpinizm n alpinizmалпинизмalpinizm m

Alpy n AlpyАлпыAlpy

alt n altалтalt m

alternatywa n alternativaалтернативаalternativa f

alternatywny adj alternativnyалтернативныalternativny

altówka n altалтalt m, violaвиолаviola f

altruista n altruistалтруистaltruist m anim, člověkolubovnikчловеколубовникčlověkolubovnik m anim

altruistyczny adj altruističnyалтруистичныaltruističny

altruizm n altruizmалтруизмaltruizm m, člověkolubjeчловеколубјеčlověkolubje n

aluminiowy adj aluminijevyалуминијевыaluminijevy

aluminium n aluminijалуминијaluminij m

aluwium n nanosнаносnanos m

ała! intj ajајaj

ambasada n ambasadaамбасадаambasada f

ambasador n poslannikпосланникposlannik m anim

ambicja n ambicijaамбицијаambicija f

ambitny adj ambicioznyамбициозныambiciozny

ameba n amebaамебаameba f

amen intj aminаминamin

Ameryka n AmerikaАмерикаAmerika f; ~ Południowa Južna AmerikaЈужна АмерикаJužna Amerika f; ~ Północna Sěverna AmerikaСеверна АмерикаSěverna Amerika f

Amerykanin n AmerikanecАмериканецAmerikanec m anim

Amerykanka n AmerikankaАмериканкаAmerikanka f

amerykański adj amerikanskyамериканскыamerikansky

ametyst n ametistаметистametist m

amfetamina n amfetaminамфетаминamfetamin m

amfiteatr n amfiteatrамфитеатрamfiteatr m

amnestia n amnestijaамнестијаamnestija f

amnestionować tv amnestovatiамнестоватиamnestovati

amon n amonijамонијamonij m

amoniak n amonijakамонијакamonijak m

amortyzacja n amortizacijaамортизацијаamortizacija f

amortyzator n amortizatorамортизаторamortizator m

amortyzować tv amortizovatiамортизоватиamortizovati, odpisati (odpiše)одписати (одпише)odpisati (odpiše) p, odpisyvatiодписыватиodpisyvati i

amputacja n amputacijaампутацијаamputacija f

amputować tv amputovatiампутоватиamputovati, odimatiодиматиodimati i, odjeti (odojme)одјети (одојме)odjęti (odòjme) p

amunicja n amunicijaамуницијаamunicija f

analfabeta n analfabetаналфабетanalfabet m anim

analfabetyczny adj negramotnyнеграмотныnegramotny

analfabetyzm n analfabetizmаналфабетизмanalfabetizm m, negramotnostнеграмотностnegramotnosť f

analitycznie adv analitičnoаналитичноanalitično

analityczny adj analitičnyаналитичныanalitičny

analityk n analitikаналитикanalitik m anim

analiza n analizaанализаanaliza f, razborразборråzbor m

analizować tv analizovatiанализоватиanalizovati i

analny adj analnyаналныanalny, zadnjeprohodnyзадньепроходныzadnjeprohodny

analogia n analogijaаналогијаanalogija f

analogiczny adj analogičnyаналогичныanalogičny

ananas n ananasананасananas m

anarchia n anarhijaанархијаanarhija f, bezvlastjeбезвластјеbezvlasťje n

anarchista n anarhistанархистanarhist m anim

anarchizm n anarhizmанархизмanarhizm m

anatomia n anatomijaанатомијаanatomija f

anatomiczny adj anatomičnyанатомичныanatomičny

Andora n AndoraАндораAndora f

anegdota n anekdotaанекдотаanekdota f

aneks n prilogaприлогаpriloga f

anemia n anemijaанемијаanemija f, malokrvjeмалокрвјеmalokrvje n

anemiczny adj anemičnyанемичныanemičny

angażować: ~ się v zajmati seзајмати сеzajmati sę i

angielski adj anglijskyанглијскыanglijsky

angielskojęzyczny adj anglijskojezyčnyанглијскојезычныanglijskojęzyčny

Anglia n AnglijaАнглијаAnglija f

anglicyzm n anglicizmанглицизмanglicizm m

Anglik n Angličan, AngličaninАнгличан, АнгличанинAngličan, Angličanin m anim

anglosaksoński adj anglosaksonskyанглосаксонскыanglosaksonsky

Angola n AngolaАнголаAngola f

ani ... ani … conj ni … ni …ни … ни …ni … ni …

anihilować tv niščitiнишчитиniščiti i

animator n zabaviteljзабавительzabavitelj m anim, zabavnikзабавникzabavnik m anim

anioł n angelангелangel m anim

ankieta n anketaанкетаanketa f, anketaанкетаanketa f, voprosnikвопросникvòprosnik m

ankieter n obslědovateljобследовательobslědovatelj m anim

ankietować tv obslědovatiобследоватиobslědovati i

ankietowany adj obslědovanyобследованыobslědovany

anonimowo adv bezimennoбезименноbezimenno

anonimowy adj bezimennyбезименныbezimenny, anonimnyанонимныanonimny

antagonista n antagonistантагонистantagonist m anim

Antarktyda n AntarktidaАнтарктидаAntarktida f

antena n antenaантенаantena f

antrakt n prěryvпрерывprěryv m

antropologia n antropologijaантропологијаantropologija f

anty- prefix anti-анти-anti-

antychryst n antihristантихристantihrist m anim

antyczność n antičnostантичностantičnosť f

antyczny adj antičnyантичныantičny

antylopa n antilopaантилопаantilopa f

antymon n antimonантимонantimon m

antysemityzm n antisemitizmантисемитизмantisemitizm m

anulować tv anulovatiануловатиanulovati i, odrěkatiодрекатиodrěkati i, odrěktiодректиodrěkti p

anulowanie n anulacijaанулацијаanulacija f

aoryst n aoristаористaorist m

aparat n aparatапаратaparat m

aparatura n aparatапаратaparat m, orudovanjeорудованјеorųdovańje n

apartament n kvartiraквартираkvartira f

apatia n otupělostотупелостotųpělosť f

apatyczny adj otupělyотупелыotųpěly, ravnodušnyравнодушныråvnodušny

apel n apelacijaапелацијаapelacija f, poklikпокликpoklik m, vozzvanjeвоззванјеvòzzvańje n

apelacja n apelacijaапелацијаapelacija f

apelacyjny adj apelacijnyапелацијныapelacijny

apelant n apelantапелантapelant m anim

apelować iv apelovatiапеловатиapelovati i; ~ do poklicatiпоклицатиpoklicati i, obračati se k (komu/čemu)обрачати се к (кому/чему)obraćati sę k (komu/čemu) i

apetyt n apetitапетитapetit m

aplauz n klěskanjeклесканјеklěskańje n

apopleksja n mozgovy udarмозговы ударmozgovy udar m

apostata n odpadnikодпадникodpadnik m anim, odstupnikодступникodstųpnik m anim

aposterioryczny adj aposteriornyапостериорныaposteriorny

apostoł n apostolапостолapostol m anim

apostrof n apostrofапострофapostrof m

appendektomia n apendektomijaапендектомијаapendektomija f

aprioryczny adj apriornyаприорныapriorny

aprobata n odobrjenjeодобрьенјеodobrjeńje n

aprobować privoljatiпривольатиprivoljati i; (tv) odobrjatiодобрьатиodobrjati i

Arabia Saudyjska n Saudovska ArabijaСаудовска АрабијаSaudovska Arabija f

arabski adj arabskyарабскыarabsky

aranżować tv ustrajatiустрајатиustrajati i, strojitiстројитиstrojiti i

arbiter n arbiterарбитерarbiter m anim

arbitralny adj proizvoljnyпроизвольныproizvoljny

archaiczny adj arhaičnyархаичныarhaičny

archaizm n arhaizmархаизмarhaizm m

archeolog n arheologархеологarheolog m anim

archeologia n arheologijaархеологијаarheologija f

archeologiczny adj arheologičnyархеологичныarheologičny

architekt n arhitektархитектarhitekt m anim

architektura n arhitekturaархитектураarhitektura f

arcybiskup n arhiepiskopархиепископarhiepiskop m anim

arcydzieło n majstrovsko děloмајстровско делоmajstrovsko dělo n

arcyksiążę n arcivojevodaарцивојеводаarcivojevoda m anim

areszt n areštарештarešt m; ~ domowy domovy areštдомовы арештdomovy arešt m

aresztować tv areštovatiарештоватиareštovati i, zadržatiзадржатиzadŕžati p, zadrživatiзадрживатиzadŕživati i

Argentyna n ArgentinaАргентинаArgentina f

argentyński adj argentinskyаргентинскыargentinsky

argon n argonаргонargon m

argument n argumentаргументargument m, dovodдоводdovod m

argumentacja n argumentacijaаргументацијаargumentacija f

argumentować iv argumentovatiаргументоватиargumentovati i

arka n arkaаркаarka f; Arka Noego Noeva arkaНоева аркаNoeva arka f

arktyczny adj arktičnyарктичныarktičny

Arktyka n ArktikaАрктикаArktika f

arkusz n tabelaтабелаtabela f

armata n kanonканонkanon m, orudjeорудјеorųďje n

Armenia n ArmenijaАрменијаArmenija f

Armeński adj arměnskyарменскыarměnsky

armia n armijaармијаarmija f, vojskoвојскоvojsko n; Armia Czerwona Črvena ArmijaЧрвена АрмијаČŕvena Armija f

arogancja n arogancijaароганцијаarogancija f

arogancki adj nadutyнадутыnadųty

aromat n aromatароматaromat m

arsen n arsenарсенarsen m

arsenał n arsenalарсеналarsenal m

artykulacja n artikulacijaартикулацијаartikulacija f

artykuł n prědmetпредметprědmet m, zapisзаписzapis m, členokчленокčlenòk m, statijaстатијаstatija f, članokчланокčlanòk m, členчленčlen m

artyleria n artilerijaартилеријаartilerija f

artysta n artistартистartist m anim, umětnikуметникumětnik m anim, hudožnikхудожникhųdožnik m anim

artystka n umětnicaуметницаumětnica f, hudožnicaхудожницаhųdožnica f

artystycznie adv umětničskoуметничскоumětničsko, hudožnoхудожноhųdožno

artystyczny adj umětničskyуметничскыumětničsky, hudožnyхудожныhųdožny

arystokracja n aristokracijaаристокрацијаaristokracija f, šljahtaшльахтаšljahta f

arystokracki adj šljahetnyшльахетныšljahetny

arystokrata n aristokratаристократaristokrat m anim, šljahtičшльахтичšljahtić m anim

arystokratka n aristokratkaаристократкаaristokratka f, šljahtičkaшльахтичкаšljahtička f

arystokratyczny adj aristokratičnyаристократичныaristokratičny

arystyczny adj artističnyартистичныartističny

arytmetyka n aritmetikaаритметикаaritmetika f

as (karty) n asасas m

asfalt n asfaltасфалтasfalt m

asfaltobeton n asfaltobetonасфалтобетонasfaltobeton m

aspekt n aspektаспектaspekt m; (gram.) glagolsky vidглаголскы видglågolsky vid m, vidвидvid m; ~ dokonany sovršeny vidсовршены видsòvŕšeny vid m; ~ niedokonany nesovršeny vidнесовршены видnesòvŕšeny vid m

asteroida n asteroidастероидasteroid m

astma n astmaастмаastma f, zaduhaзадухаzaduha f, dyhavicaдыхавицаdyhavica f

astralny adj zvězdnyзвездныzvězdny

astrolog n astrologастрологastrolog m anim, zvězdarjзвездарьzvězdarj m anim

astrologia n astrologijaастрологијаastrologija f, zvězdarjstvoзвездарьствоzvězdarjstvo n

astrologiczny adj astrologičnyастрологичныastrologičny

astronauta n astronavtастронавтastronavt m anim

astronom n astronomастрономastronom m anim, zvězdoznavecзвездознавецzvězdoznavec m anim

astronomia n astronomijaастрономијаastronomija f, zvězdoznavstvoзвездознавствоzvězdoznavstvo n

astronomiczny adj astronomičnyастрономичныastronomičny

asymilacja n asimilacijaасимилацијаasimilacija f

asymilować tv asimilovatiасимиловатиasimilovati i

asystent n pomočnikпомочникpomoćnik m anim

asystować iv pomagati (komu/čemu)помагати (кому/чему)pomagati (komu/čemu) i, pomogtiпомогтиpomogti p

atak n napadнападnapad m, atakaатакаataka f, zahvatзахватzahvat m; ~ serca srdečny napadсрдечны нападsŕdečny napad m

atakować tv atakovatiатаковатиatakovati i, napadatiнападатиnapadati i

ateista n ateistатеистateist m anim, bezbožnikбезбожникbezbožnik m anim, nevěrnikневерникnevěrnik m anim

ateistyczny adj bezbožnyбезбожныbezbožny

ateizm n ateizmатеизмateizm m, bezbožjeбезбожјеbezbožje n, bezvěrjeбезверјеbezvěŕje n, nevěrjeневерјеnevěŕje n

Ateny n AtinyАтиныAtiny

atest n potvrdženjeпотврдженјеpotvŕđeńje n

atestować tv potvrdžatiпотврджатиpotvŕđati i

atestowany adj potvrdženyпотврдженыpotvŕđeny

atlantycki adj atlantičnyатлантичныatlantičny

Atlantyk n Atlantičny okeanАтлантичны океанAtlantičny okean m

atleta n atletатлетatlet m anim

atletyczny adj atletičnyатлетичныatletičny

atletyka n atletikaатлетикаatletika f

atmosfera n atmosferaатмосфераatmosfera f

atom n atomатомatom m

atrakcja n atrakcijaатракцијаatrakcija f; (do czegoś) privlěkateljnostпривлекательностprivlěkateljnosť f

atrakcyjny adj priteglivyпритегливыpritęglivy, privlěkateljnyпривлекательныprivlěkateljny

atrament n tušтушtuš m, črniloчрнилоčŕnilo n

Australia n AvstralijaАвстралијаAvstralija f

australijski adj avstralijskyавстралијскыavstralijsky

Austria n AvstrijaАвстријаAvstrija f

autentyczny adj avtentičnyавтентичныavtentičny

auto n avtoавтоavto n, avtomobilавтомобилavtomobil m, vozвозvoz m

autoanaliza n samoanalizaсамоанализаsamoanaliza f

autobiografia n avtobiografijaавтобиографијаavtobiografija f

autobiograficzny adj avtobiografičnyавтобиографичныavtobiografičny

autobus n avtobusавтобусavtobus m; ~ dwupiętrowy dvuetažny avtobusдвуетажны автобусdvuetažny avtobus m

autochton n avtohtonавтохтонavtohton m anim

autograf n avtografавтографavtograf m

autokracja n avtokracijaавтокрацијаavtokracija f, samovladaсамовладаsamovlada f, samovlastjeсамовластјеsamovlasťje n

autokrata n avtokratавтократavtokrat m anim, samodržecсамодржецsamodŕžec m anim

automat n avtomatавтоматavtomat m

automatycznie adv avtomatičnoавтоматичноavtomatično

automatyczny adj avtomatičnyавтоматичныavtomatičny

automatyka n avtomatikaавтоматикаavtomatika f

automatyzacja n avtomatizacijaавтоматизацијаavtomatizacija f

automatyzm n avtomatizmавтоматизмavtomatizm m

automatyzować tv avtomatizovatiавтоматизоватиavtomatizovati i

autonomia n avtonomijaавтономијаavtonomija f

autonomiczny adj avtonomnyавтономныavtonomny

autor n avtorавторavtor m anim; ~ piosenek pěsennikпесенникpěsennik m anim

autorski adj avtorskyавторскыavtorsky

autorstwo n avtorstvoавторствоavtorstvo n

autorytarny adj avtoritarnyавторитарныavtoritarny

autorytatywnie adv avtoritativnoавторитативноavtoritativno, avtoritetnoавторитетноavtoritetno

autorytatywny adj avtoritativnyавторитативныavtoritativny, avtoritetnyавторитетныavtoritetny

autorytet n avtoritetавторитетavtoritet m, avtoritetnostавторитетностavtoritetnosť f

autostrada n avtomagistraljавтомагистральavtomagistralj m, avtostradaавтострадаavtostrada f

autożyro n avtožirавтожирavtožir m

awangarda n avangardaавангардаavangarda f

awans n avansавансavans m

awansować iv avansovatiавансоватиavansovati

awantaż n vygodaвыгодаvygoda f

awantura: ~ domowa n domorodny sporдомородны спорdomorodny spor m

Awar n AvarАварAvar m anim

awaria n avarijaаваријаavarija f

awaryjny adj avarijnyаваријныavarijny

awersja n neohotaнеохотаneohota f, odvračenjeодвраченјеodvråćeńje n

awizo n avizoавизоavizo n

azalia n azalijaазалијаazalija f

Azerbejdżan n AzerbajdžanАзербајджанAzerbajdžan m

Azja n AzijaАзијаAzija f

azjatycki adj azijatskyазијатскыazijatsky

azot n azotазотazot m

azotawy adj azotistyазотистыazotisty

azotowy adj azotnyазотныazotny

azymut n azimutазимутazimut m

adv аж, doprvaдопрваdopŕva; ~ nie pokaпокаpoka; tak długo ~ dopokaдопокаdopoka

babcia n babaбабаbaba f, babicaбабицаbabica f, babuškaбабушкаbabuška f

babciny adj babinбабинbabin

babiloński adj vavilonskyвавилонскыvavilonsky

babski adj babskyбабскыbabsky

bachor n smrkačсмркачsmrkač m anim

backspace: klawisz ~ n povratna tipkaповратна типкаpovråtna tipka f

backup n dubljenjeдубльенјеdubljeńje n; robić ~ dublitiдублитиdubliti i

bać się v bojati se (boji)бојати се (боји)bojati sę (boji) i

badacz n izslědovateljизследовательizslědovatelj m anim, raziskyvateljразискывательråziskyvatelj m anim

badać tv izslědovatiизследоватиizslědovati i, raziskyvatiразискыватиråziskyvati i

badanie n ogledогледoględ m, raziskyvanjeразискыванјеråziskyvańje n; ~ ankietowe obslědovanjeобследованјеobslědovańje n

badminton n badmintonбадминтонbadminton m

bagatelizować tv bagatelizovatiбагателизоватиbagatelizovati i

bagaż n bagažбагажbagaž m

bagażowy n nosačносачnosač m anim, portierпортиерportier m anim

bagnisty adj blatnyблатныblåtny, močarnyмочарныmočarny

bagno n bagnoбагноbagno n, blatoблатоblåto n, močarмочарmočar m

bahamski adj bahamskyбахамскыbahamsky

Bahamy n BahamyБахамыBahamy

bajać iv bajatiбајатиbajati i

bajka n bajkaбајкаbajka f

bajt n bajtбајтbajt m

bak n bakбакbak m; (część statku) bakбакbak m

bakier: na ~ adv naopakнаопакnaopak

bakłażan n baklažanбаклажанbaklažan m

bakteria n bakterijaбактеријаbakterija f

bakteriologia n bakteriologijaбактериологијаbakteriologija f

bal n balбалbal m

balans n ravnovagaравновагаråvnovaga f, ravnověsjeравновесјеråvnověśje n

balansować iv balansovatiбалансоватиbalansovati i

balast n balastбаластbalast m

baldachim n baldahinбалдахинbaldahin m

balerina n balerinaбалеринаbalerina f

balet n baletбалетbalet m

balistyczny adj balističnyбалистичныbalističny

balistyka n balistikaбалистикаbalistika f

balkon n balkonбалконbalkon m; (np. kościelny) galerijaгалеријаgalerija f

ballada n baladaбаладаbalada f

balon n balonбалонbalon m

balotować tv balotovatiбалотоватиbalotovati

balsam n balzamбалзамbalzam m

balsamować tv balzamovatiбалзамоватиbalzamovati

balustrada n balustradaбалустрадаbalustrada f

bałagan n neredнередneręd m, razladразладråzlad m, razstrojразстројråzstroj m

bałałajka n balalajkaбалалајкаbalalajka f

Bałkany n BalkanyБалканыBalkany

bałtycki adj baltičskyбалтичскыbaltičsky

Bałtyk n Baltičsko morjeБалтичско морьеBaltičsko morje n

bałwochwalca n idolopoklonnikидолопоклонникidolopoklonnik m anim

bambus n bambusбамбусbambus m

ban n zabranaзабранаzabråna f

banalny adj banalnyбаналныbanalny

banan n bananбананbanan m

banda n bandaбандаbanda f

bandaż n bandažбандажbandaž m, povezkaповезкаpovęzka f

bandura n banduraбандураbandura f

bandyta n banditбандитbandit m anim, razbojnikразбојникråzbojnik m anim; ~ uzbrojony w pistolet pistolnikпистолникpistolnik m anim

bandytka n razbojnicaразбојницаråzbojnica f

bandytyzm n banditizmбандитизмbanditizm m

banicja n izgnanjeизгнанјеizgnańje n, izgnanstvoизгнанствоizgnanstvo n

banjo n bandžoбанджоbandžo n

bank n bankбанкbank m

bankier n bankirбанкирbankir m anim

bankiet n banketбанкетbanket m

banknot n banknotaбанкнотаbanknota f

bankructwo n bankrotбанкротbankrot m

baobab n baobabбаобабbaobab m

baptysta n baptistбаптистbaptist m anim

baptyzm n baptizmбаптизмbaptizm m

bar n barбарbar m; (element) baryjбарыјbaryj m

barak n barakбаракbarak m

baran n baranбаранbaran m anim, oven (ovna)овен (овна)oven (ovna) m anim; (zodiak) Oven (ovna)Овен (овна)Oven (ovna) m anim

baranina n baraninaбаранинаbaranina f

barbarzyńca n varvarварварvarvar m anim

barbarzyński adj varvarskyварварскыvarvarsky

barbarzyństwo n varvarizmварваризмvarvarizm m

barć n brtбртbrť f

bard n bardбардbard m anim

bardziej adv vyšeвышеvyše, boljeбольеbolje

bardzo adv mnogoмногоmnogo, silnoсилноsilno, veljeвельеvelje, velmiвелмиvelmi; ~ wcześnie velmi ranoвелми раноvelmi rano

bariera n barieraбариераbariera f, prěgradaпреградаprěgråda f

barka n baržaбаржаbarža f

barkarola n barkarolaбаркаролаbarkarola f

barkas n barkasбаркасbarkas m

barłóg n brlogбрлогbŕlog m

barok n barokбарокbarok m, barokoбарокоbaroko n

barometr n barometrбарометрbarometr m

baron n baronбаронbaron m anim

baronowa n baronesaбаронесаbaronesa f

barszcz n brščбршчbršč m; (roślina) borščevnikборшчевникbòrščevnik m

bartnik n brtnikбртникbrtnik m anim

barwa n barvaбарваbarva f, kolorколорkolor m, cvětцветcvět m

barwinek n barvinokбарвинокbarvinòk m

barykada n barikadaбарикадаbarikada f

barykadować tv barikadovatiбарикадоватиbarikadovati

baryton n barytonбарытонbaryton m

bas (głos) n basбасbas m

base: ~d on adj osnovany naоснованы наosnovany na

basen n basenбасенbasen m

basta intj bastaбастаbasta

bastion n bastionбастионbastion m

baśniowy adj basnjevyбасньевыbasnjevy

baśń n bajkaбајкаbajka f, basnjбасньbasnj f

batalion n batalionбаталионbatalion m

bateria n baterijaбатеријаbaterija f

bawełna n barmenбарменbarmen m anim, bavolnaбаволнаbavòlna f

bawić tv bavitiбавитиbaviti i

bawół n byvolбыволbyvol m anim

baza n osnovaосноваosnova f; (wojsk.) bazaбазаbaza f; ~ danych baza danyhбаза даныхbaza danyh f

bazalt n bazaltбазалтbazalt m

bazar n bazarбазарbazar m

bazować tv osnovyvatiосновыватиosnovyvati i; ~ na bazovati naбазовати наbazovati na i; ~ się na bazovati se naбазовати се наbazovati sę na i

bazylia n bazilikбазиликbazilik m

bazylika n bazilikaбазиликаbazilika f

bazyliszek n baziliskбазилискbazilisk m anim

bażant n fazanфазанfazan m anim

bąbel n bublinaбублинаbųblina f, měhurokмехурокměhuròk m

bearhug (chwyt w zapaśnictwie) n objetjeобјетјеobjęťje n

beatyfikacja n blagoslovjenjeблагословјенјеblågoslovjeńje n

beatyfikacyjny adj blagoslovnyблагословныblågoslovny

beatyfikować tv blagoslavjatiблагославјатиblågoslavjati i, blagoslovitiблагословитиblågosloviti p

beczeć iv blejatiблејатиblejati i, mekatiмекатиmekati i

beczka n barelбарелbarel m, bočkaбочкаbòčka f, bočvaбочваbòčva f

bednarz n bodnarjбоднарьbòdnarj m anim

beglijski adj belgijskyбелгијскыbelgijsky

bekać iv rygatiрыгатиrygati i

beknąć iv rygnutiрыгнутиrygnųti p

bela n balaбалаbala f

Belgia n BelgijaБелгијаBelgija f

Belgrad n BělgradБелградBělgråd m

Belize n BelizБелизBeliz m

belka n brvnoбрвноbŕvno n

bełkot n lepetanjeлепетанјеlepetańje n

bełkotać iv lepetatiлепетатиlepetati i

benzyna n benzinбензинbenzin m

berberys n barbarisбарбарисbarbaris m

Berlin n BerlinБерлинBerlin m

berło n skipetrскипетрskipetr m, žezloжезлоžezlo n

beryl n berylijберылијberylij m

bestia n zvěrjзверьzvěrj m anim

bestialski adj svirěpyсвирепыsvirěpy

bestialstwo n zvěrjstvoзверьствоzvěrjstvo n, svirěpostсвирепостsvirěposť f

beton n betonбетонbeton m

betoniarka n betonomešalkaбетономешалкаbetonomešalka f

betonowy adj betonnyбетонныbetonny

bez prep bez (kogo/čego)без (кого/чего)bez (kogo/čego); (bot.) boz (bza)боз (бза)bòz (bza) m

bezbarwny adj bezbarvnyбезбарвныbezbarvny, bezkolornyбезколорныbezkolorny

bezbłędny adj bezošibnyбезошибныbezošibny

bezbolesny adj bezboleznyбезболезныbezbolezny

bezboleśnie adv bezboleznoбезболезноbezbolezno

bezbożnik n bezbožnikбезбожникbezbožnik m anim

bezbożność n bezbožjeбезбожјеbezbožje n

bezbożny adj bezbožnyбезбожныbezbožny, nečestivyнечестивыnečestivy

bezbrody adj bezbradyбезбрадыbezbrådy

bezbronny adj bezbrannyбезбранныbezbrånny, bezzaščitnyбеззашчитныbezzaščitny

bezcelowy adj bezsmyslnyбезсмыслныbezsmyslny

bezcześcić tv oskvrnjatiоскврньатиoskvŕnjati i

bezdenny adj bezdonnyбездонныbezdònny

bezdomny adj bezdomnyбездомныbezdomny

bezdrzewny adj bezdrěvnyбездревныbezdrěvny

bezduszny adj bezdušnyбездушныbezdušny

bezdzietny adj bezdětnyбездетныbezdětny

bezdźwięczny adj bezšumnyбезшумныbezšumny; (spółgłoska) bezzvučnyбеззвучныbezzvųčny

bezgłowy adj bezglavyбезглавыbezglåvy

bezgraniczny adj bezměrnyбезмерныbezměrny, neobjetnyнеобјетныneobjętny

bezimienny adj bezimennyбезименныbezimenny

bezkostny adj bezkostnyбезкостныbezkostny

bezkresny adj bezkonečnyбезконечныbezkonečny

bezkrólewie n medžuvlastjeмеджувластјеmeđuvlasťje n

bezkrwawy adj bezkrovnyбезкровныbezkròvny

bezleśny adj bezlěsnyбезлесныbezlěsny

bezlistny adj bezlistnyбезлистныbezlistny

bezlitosny adj nemilosrdnyнемилосрдныnemilosŕdny

bezlitośnie adv nemilosrdnoнемилосрдноnemilosŕdno

bezludny adj bezljudnyбезльудныbezljudny

bezładny adj neporednyнепоредныneporędny

bezmiar n bezměrnostбезмерностbezměrnosť f

bezmierny adj bezměrnyбезмерныbezměrny

bezmózgi adj bezmozgyбезмозгыbezmozgy

bezmyślny adj nerazumnyнеразумныneråzumny

beznadziejny adj beznadějnyбезнадејныbeznadějny; (o sytuacji) bezizhodnyбезизходныbezizhodny, bezvyhodnyбезвыходныbezvyhodny

beznogi adj beznogyбезногыbeznogy

bezogonowy adj bezhvostyбезхвостыbezhvosty, kusyкусыkusy

bezokolicznik n infinitivинфинитивinfinitiv m

bezołowiowy adj bezolovnyбезоловныbezolovny

bezpartyjny adj bezpartijnyбезпартијныbezpartijny

bezpieczeństwo n bezopasnostбезопасностbezopasnosť f, bezpečnostбезпечностbezpečnosť f

bezpieczny adj bezopasnyбезопасныbezopasny, bezpečnyбезпечныbezpečny

bezpióry adj bezperyбезперыbezpery

bezpłatny adj bezplatnyбезплатныbezplatny, darmovyдармовыdarmovy

bezpłodny adj bezplodnyбезплодныbezplodny, jalovyјаловыjalovy, bezrodnyбезродныbezrodny

bezpodstawny adj neosnovanyнеоснованыneosnovany, goloslovnyголословныgoloslovny

bezpośredni adj bezposrědnjiбезпосредньиbezposrědnji, neposrědnjiнепосредньиneposrědnji, prěmyпремыprěmy

bezpośrednio adv bezposrědnjeбезпосредньеbezposrědnje, neposrědnjeнепосредньеneposrědnje, prěmoпремоprěmo

bezpośredniość n neposrědnostнепосредностneposrědnosť f

bezprecedensowy adj bezprecedentnyбезпрецедентныbezprecedentny

bezprzyczynowy adj bezpričinnyбезпричинныbezpričinny

bezprzykładny adj bezpriměrnyбезпримерныbezpriměrny, bezprikladnyбезприкладныbezprikladny

bezradnie adv bezpomočnoбезпомочноbezpomoćno

bezradność n bezpomočnostбезпомочностbezpomoćnosť f

bezradny adj bezpomočnyбезпомочныbezpomoćny

bezrękawnik n sarafanсарафанsarafan m

bezręki adj bezrukyбезрукыbezrųky

bezrobocie n bezraboticaбезработицаbezråbotica f

bezrogi adj bezrogyбезрогыbezrogy

bezsenność n bezsonnicaбезсонницаbezsònnica f

bezsenny adj bezsonnyбезсонныbezsònny

bezsensowny adj bezsmyslnyбезсмыслныbezsmyslny, nesmyslnyнесмыслныnesmyslny

bezsilność n bezvladnostбезвладностbezvladnosť f

bezsilny adj bezsilnyбезсилныbezsilny

bezskrzydły adj bezkrilyбезкрилыbezkrily

bezstronność n ravnodušnostравнодушностråvnodušnosť f

bezszumny adj bezšumnyбезшумныbezšumny

bezśnieżny adj bezsněžnyбезснежныbezsněžny

bezustanność n bezkonečjeбезконечјеbezkonečje n

bezustanny adj bezkonečnyбезконечныbezkonečny; (adv) bezobstanovnoбезобстановноbezobstanovno

bezużyteczny adj negodnyнегодныnegodny

bezwartościowy adj negodnyнегодныnegodny

bezwarunkowy adj bezuslovnyбезусловныbezuslovny

bezwietrzność n bezvětrjeбезветрјеbezvětŕje n

bezwładny adj bezvladnyбезвладныbezvladny

bezwłosy adj bezvlasyбезвласыbezvlåsy

bezwodny adj bezvodnyбезводныbezvodny

bezwstydność n bezstydnostбезстыдностbezstydnosť f

bezwstydny adj bezstydnyбезстыдныbezstydny

bezwyjściowy adj bezizhodnyбезизходныbezizhodny, bezvyhodnyбезвыходныbezvyhodny

bezzębny adj bezzubyбеззубыbezzųby

beżowy adj beževyбежевыbeževy

bęben n barabanбарабанbaraban m, buben (bubna)бубен (бубна)bųben (bųbna) m

będący adj sučiсучиsųći

będzie/będą mv bude/budutбуде/будутbųde/bųdųt i

biadolić iv blejatiблејатиblejati i

białawy adj bělavyбелавыbělavy

białko n bělokбелокbělòk m, proteinпротеинprotein m; ~ jajka jajcebělokјајцебелокjajcebělòk m

białobrody adj bělobradyбелобрадыbělobrådy

białopióry adj běloperyбелоперыbělopery

Białorusin n BělorusБелорусBělorus m anim

białoruski adj bělorusskyбелорусскыbělorussky

Białoruś n BělorusБелорусBěloruś f

białowłosy adj bělovlasyбеловласыbělovlåsy

białozęby adj bělozubyбелозубыbělozųby

biały adj bělyбелыběly

Biblia n BiblijaБиблијаBiblija f

biblijny adj biblijskyбиблијскыbiblijsky

bibliografia n bibliografijaбиблиографијаbibliografija f

bibliograficzny adj bibliografičnyбиблиографичныbibliografičny

biblioteka n bibliotekaбиблиотекаbiblioteka f

bibliotekarz n bibliotekarjбиблиотекарьbibliotekarj m anim

bicie n bitjeбитјеbiťje n

bicz n bičбичbič m

biczować tv bičevatiбичеватиbičevati i

bić tv biti (bije)бити (бије)biti (bije) i; (np. zegar) zvonitiзвонитиzvoniti i

biec iv běgtiбегтиběgti p

bieda n bědaбедаběda f, oskudnostоскудностoskųdnosť f

biedny adj bědnyбедныbědny

biedronka n bedrenecбедренецbedrenec m anim, božja kravkaбожја кравкаbožja kråvka f

bieg n běgбегběg m, proběganjeпробеганјеproběgańje n

biegać iv běgatiбегатиběgati i

bieganie n běgбегběg m

biegłość n běglostбеглостběglosť f

biegły n ekspertекспертekspert m anim; (adj) běglyбеглыběgly; być ~m w czymś vladati, vladěti (kym/čim)владати, владети (кым/чим)vladati, vlåděti (kym/čim) i

biegun (geogr.) n polusполусpolus m; ~ południowy Južny polusЈужны полусJužny polus m; ~ północny sěverny polusсеверны полусsěverny polus m; północny ~ magnetyczny sěverny magnetpolusсеверны магнетполусsěverny magnetpolus m

biegunka n diarejaдиарејаdiareja f

bieleć n bělostбелостbělosť f; (iv) bělětiбелетиbělěti i

bielić tv bělitiбелитиběliti i

bielmo n bělmoбелмоbělmo n

biernik n viniteljnik, viniteljny padežвинительник, винительны падежviniteljnik, viniteljny padež m, akuzativакузативakuzativ m

bies n besбесbes m anim, črtчртčŕt m anim

bigamia n dvuženstvoдвуженствоdvuženstvo n

bigamista n dvuženecдвуженецdvuženec m anim

bijatyka n ssoraссораssora f

bilet n biletбилетbilet m; ~ lotniczy aviakartaавиакартаaviakarta f; ~ okresowy abonementабонементabonement m; ~ powrotny povratny biletповратны билетpovråtny bilet m; ~ wejściowy vhodna kartaвходна картаvhodna karta f

bilon n drobne (-yh)дробне (-ых)drobne (-yh)

biodro n bedroбедроbedro n

biografia n biografijaбиографијаbiografija f, životopisживотописživotopis m

biolog n biologбиологbiolog m anim

biologia n biologijaбиологијаbiologija f

biologiczny adj biologičnyбиологичныbiologičny

biskup n biskupбискупbiskup m anim, episkopепископepiskop m anim

bitwa n bitvaбитваbitva f, bojбојboj m, sěčaсечаsěča f

biuletyn n bjuletenбјулетенbjuleten m, věstnikвестникvěstnik m

biurko n pisalny stolписалны столpisalny stol m

biuro n ofisофисofis m, uredуредuręd m; ~ polityczne politbjuroполитбјуроpolitbjuro n

biurokracja n bjurokracijaбјурокрацијаbjurokracija f

biurokrata n bjurokratбјурократbjurokrat m anim

biurokratyczny adj bjurokratičnyбјурократичныbjurokratičny

biust n bjustбјустbjust m, pazduhaпаздухаpazduha f

bizmut n bismutбисмутbismut m

biznes n trgovanjeтргованјеtrgovańje n, biznesбизнесbiznes m

biznesmen n biznesmenбизнесменbiznesmen m anim, trgovnikтрговникtrgovnik m anim

biznesowy adj trgovyтрговыtrgovy, biznesnyбизнесныbiznesny

bizon n bizonбизонbizon m anim, byvolбыволbyvol m anim

biżuteria n bižuterijaбижутеријаbižuterija f

blackjack n blekdžekблекджекblekdžek m

bladość n blědostбледостblědosť f

blady adj blědyбледыblědy

blaga n pritvorstvoпритворствоpritvorstvo n

blask n blěskблескblěsk m

blednąć iv blědnětiбледнетиblědněti i

bliski adj blizkyблизкыblizky, približenyприближеныpribliženy

blisko adv blizkoблизкоblizko; (prep) blizko (kogo/čego)близко (кого/чего)blizko (kogo/čego)

bliskość n blizkostблизкостblizkosť f

bliźniaczka n sestra bliznečkaсестра близнечкаsestra bliznečka f

bliźniaczki n bliznečkyблизнечкыbliznečky

bliźniaczy adj bliznečskyблизнечскыbliznečsky

bliźniak n bliznecблизнецbliznec m anim, dvojčeдвојчеdvojčę n; ~i dvojčetaдвојчетаdvojčęta; ~i jednojajowe identični blizneciидентични близнециidentični blizneci

bliźnięta n blizneciблизнециblizneci, dvojčetaдвојчетаdvojčęta; Bliźnięta BlizneciБлизнециBlizneci

bliżej adv bližeближеbliže

bliższy adj blizšiблизшиblizši

blog n blogблогblog m

blok n blokблокblok m

blokada n blokadaблокадаblokada f

blokować tv blokovatiблоковатиblokovati i

blond adj plavyплавыplåvy, rusyрусыrusy

blondyn n blondinблондинblondin n

blondynka n blondinkaблондинкаblondinka f

bluszcz n bljuščбльушчbljušč m; (bot.) brešljanбрешльанbrešljan m

bluźnić iv bogounizitiбогоунизитиbogouniziti p, bogounižatiбогоунижатиbogounižati i

bluźnierczy adj bogounižajučiбогоунижајучиbogounižajųći, bogounižnyбогоунижныbogounižny

bluźnierstwo n bogounižanjeбогоунижанјеbogounižańje n, bogohulstvoбогохулствоbogohulstvo n, bogokletvaбогоклетваbogoklętva f

błagać tv umoljatiумольатиumoljati i

błazen n pajacпајацpajac m anim, blaznблазнblazn m anim

błaznować iv blaznovatiблазноватиblaznovati i

błąd n grěškaгрешкаgrěška f, hybaхыбаhyba f, pogrěškaпогрешкаpogrěška f, zabludaзаблудаzablųda f, bludблудblųd m; wprowadzać w ~ mylitiмылитиmyliti i

błądzić iv bluditiблудитиblųditi i, grěšitiгрешитиgrěšiti i, hybitiхыбитиhybiti i, broditiбродитиbroditi i, zabludžatiзаблуджатиzablųđati i, blukatiблукатиblųkati i

błędny adj nevěrnyневерныnevěrny, opačnyопачныopačny, ošibkovyошибковыošibkovy, zabludnyзаблудныzablųdny, bludnyблудныblųdny, krivyкривыkrivy

błocisty adj blatnyблатныblåtny

błogi adj blagyблагыblågy, razkošnyразкошныråzkošny

błogosławić tv blagoslavjatiблагославјатиblågoslavjati i

błogosławieństwo n blagoslovjenjeблагословјенјеblågoslovjeńje n

błona n blanaбланаblåna f

błotnisty adj mutnyмутныmųtny

błoto n blatoблатоblåto n, grezгрезgręź f, kalкалkal m

błysk n blěskблескblěsk m, prosvětпросветprosvět m

błyskać iv blěskatiблескатиblěskati i

błyskawica n blěskavicaблескавицаblěskavica f, molnjaмолньаmòlnja f

błyskotliwy adj blěsklivyблескливыblěsklivy, genialnyгениалныgenialny

błysnąć iv blěsknutiблескнутиblěsknųti p, lesknutiлескнутиlesknųti p

błyszczeć iv blěskatiблескатиblěskati i, blěstětiблестетиblěstěti i, leskatiлескатиleskati i

bo conj iboибоibo, jerјерjer, jerboјербоjerbo

boa n boaбоаboa f, udavудавudav m anim; ~ dusiciel kraljevska boaкральевска боаkråljevska boa f, kraljevsky udavкральевскы удавkråljevsky udav m anim

bobrzy adj bobrjiбобрјиbobŕji; bobrza tama bobrja dambaбобрја дамбаbobŕja damba f

bochen n bohankaбоханкаbohanka f

bocian n bočanбочанboćan m anim

boczny adj bočnyбочныbočny; boczna droga obhodna dragaобходна драгаobhodna dråga f

bodylock (chwyt) n medvědje objetjeмедведје објетјеmedvěďje objęťje n

bodziszek n geranjгераньgeranj m

bogacić tv obogačatiобогачатиobogaćati i; ~ się bogatětiбогатетиbogatěti i

bogactwo n bogatostбогатостbogatosť f, bogatstvoбогатствоbogatstvo n, dostatokдостатокdostatòk m

bogacz n bogačбогачbogač m anim; ~e bogatstvoбогатствоbogatstvo n

Bogarodzica n BogorodicaБогородицаBogorodica f

bogatszy adj bogatšiбогатшиbogatši

bogaty adj bogatyбогатыbogaty

bogini n bogyniбогыниbogyni f

Bogurodzica n BogorodicaБогородицаBogorodica f

bohater n herojхеројheroj m anim, vitezвитезvitęź m anim, bogatyrбогатырbogatyr m anim

bohaterski adj bogatyrskyбогатырскыbogatyrsky

bohatersko adv bogatyrskoбогатырскоbogatyrsko

bojaźliwie adv bojazlivoбојазливоbojazlivo, bojaznoбојазноbojazno

bojaźliwy adj bojazlivyбојазливыbojazlivy, bojaznyбојазныbojazny

bojaźń n bojaznjбојазньbojaznj f

bojący się adj bojaznyбојазныbojazny

bojkot n bojkotбојкотbojkot m

bojkotować tv bojkotovatiбојкотоватиbojkotovati i

bojowniczy adj militantnyмилитантныmilitantny

bojownik n bojecбојецbojec m anim, bojevnikбојевникbojevnik m anim, borecборецborec m anim, vojevnikвојевникvojevnik m anim

bojowy adj bojevyбојевыbojevy, bojnyбојныbojny

bok n bokбокbok m

bolesny adj boleznyболезныbolezny, mučiteljnyмучительныmųčiteljny, bolestnyболестныbolestny

boleśnie adv boleznoболезноbolezno

Boliwia n BolivijaБоливијаBolivija f

boliwijski adj bolivijskyболивијскыbolivijsky

bomba n bombaбомбаbomba f; ~ atomowa atomna bombaатомна бомбаatomna bomba f

bombardować tv bombardovatiбомбардоватиbombardovati i

bor n borборbor m

Bordeaux n BordoБордоBordo m

bordowy adj bordovyбордовыbordovy

borowik n borovikборовикborovik m

borówka: ~ amerykańska n črnicaчрницаčŕnica f; ~ brusznica brusnicaбрусницаbrusnica f

borsuk n jazvecјазвецjazvec m anim, barsukбарсукbarsuk m anim

borykać się v boriti seборити сеboriti sę i

boski adj božskyбожскыbožsky

bosonogi adj bosonogyбосоногыbosonogy

bosy adj bosyбосыbosy

Bośnia i Hercegowina n Bosnija i HercegovinaБоснија и ХерцеговинаBosnija i Hercegovina f

bośniacki adj bosnijskyбоснијскыbosnijsky, bosnjačskyбосньачскыbosnjačsky

Bośniak n BosnjakБосньакBosnjak m anim

botaniczny adj botaničnyботаничныbotaničny

botanik n botanikботаникbotanik m anim

botanika n botanikaботаникаbotanika f

bożek n balvanбалванbalvan m

boży adj božjiбожјиbožji; boża krówka božja kravkaбожја кравкаbožja kråvka f; Boże Narodzenie RodženjeРодженјеRođeńje n

bób n bobбобbob m

bóbr n bobrбобрbobr m anim

bóg n bogбогbog m anim

bój n bitkaбиткаbitka f, bojбојboj m

bójka n bitkaбиткаbitka f

ból n boljбольbolj m

bóstwo n božstvoбожствоbožstvo n

bóść się v bodati seбодати сеbodati sę i, bosti se (bode)бости се (боде)bosti sę (bode) p

bractwo n bratstvoбратствоbratstvo n

brać tv brati (bere)брати (бере)brati (bere) i, jeti (jme)јети (јме)jęti (jme) i

brak n deficitдефицитdeficit m, nedostatokнедостатокnedostatòk m, odsučstvoодсучствоodsųćstvo n

brakujący adj odsutnyодсутныodsųtny

brama n vrataвратаvråta f

bransoletka n brasletбраслетbraslet m, naručkaнаручкаnarųčka f

brat n bratбратbrat m anim; bracia zakonni brataбратаbraťa; ~ bliźniak brat bliznecбрат близнецbrat bliznec m anim; ~ ojca stryjecстрыјецstryjec m anim; należący do ~a bratovбратовbratov

bratać się v bratati seбратати сеbratati sę i

bratanek n plemenecплеменецplemenec m anim, polsynполсынpolsyn m anim

bratanica n plemenicaплеменицаplemenica f, poldočerkaполдочеркаpoldòčerka f

braterski adj braterskyбратерскыbratersky, bratovбратовbratov; braterska miłość braterska ljubovбратерска льубовbraterska ljubòv f

braterstwo n bratstvoбратствоbratstvo n

bratni adj rodstvenyродственыrodstveny

bratobójstwo n bratobijstvoбратобијствоbratobijstvo n

bratowa n jatrovјатровjatròv f

Bratysława n BratislavaБратиславаBratislava f

Brazylia n BrazilijaБразилијаBrazilija f

brazylijski adj brazilskyбразилскыbrazilsky

brąz (stop) n bronzaбронзаbronza f

brązowy adj kaštanovyкаштановыkaštanovy, koričnevyкоричневыkoričnevy; (stop) bronzovyбронзовыbronzovy

brew n brovбровbròv f

brewiarz n časoslovчасословčasoslov m

brezent n platnoплатноplåtno n

Brno n BrnoБрноBrno n

broda n bradaбрадаbråda f; bez brody golobradyголобрадыgolobrådy

brodacz n bradačбрадачbrådač m anim

brodaty adj bradatyбрадатыbrådaty

brodawka n bradavicaбрадавицаbrådavica f

brodzić iv broditiбродитиbroditi i

brom n bromбромbrom m

brona n branaбранаbråna f

bronić tv branitiбранитиbråniti i

bronować tv vlačitiвлачитиvlåčiti i

broń n oružjeоружјеorųžje n

broszura n brošuraброшураbrošura f, knižkaкнижкаknižka f

bród (na rzece) n brodбродbrod m

brud n brudбрудbrud m, grezгрезgręź f

brudny adj brudnyбрудныbrudny, nečistyнечистыnečisty

brukiew n brukvaбрукваbrukva f

brus n brusбрусbrus m

brutal n nasilnikнасилникnasilnik m anim

brutalność n brutalnostбруталностbrutalnosť f

brutalny adj brutalnyбруталныbrutalny, svirěpyсвирепыsvirěpy; stać się ~m razsvirěpětiразсвирепетиråzsvirěpěti p, ozvěrětiозверетиozvěrěti p

brutto adv brutoбрутоbruto

bruzda n brazdaбраздаbråzda f

brydż n bridžбриджbridž f

brygada n odredодредodręd m

brykiet n briketбрикетbriket m

brylant n diamantдиамантdiamant m

brylantowy adj diamantovyдиамантовыdiamantovy

bryła n samorodсамородsamorod m

brytyjski adj britanskyбританскыbritansky

bryza n větrikветрикvětrik m, větrecветрецvětrec m

bryzgać tv bryzgatiбрызгатиbryzgati i

bryzgnąć tv bryzgnutiбрызгнутиbryzgnųti p

brzeg n brěgбрегbrěg m

brzemienność n brěmennostбременностbrěmennosť f

brzemienny adj brěmennyбременныbrěmenny

brzemię n brěmeбремеbrěmę n

brzęczeć iv žužatiжужатиžužati i, brenčatiбренчатиbrenčati i

brzęk n brěkбрекbrěk m; (np. tłuczonego szkła) trěskтрескtrěsk m

brzękać iv brenčatiбренчатиbrenčati i

brzęknąć iv brenknutiбренкнутиbrenknųti i

brzmieć iv zvučati (zvuči)звучати (звучи)zvųčati (zvųči) i, glasitiгласитиglåsiti i

brzoskwinia n preskvaпрескваpreskva f

brzoza n brězaбрезаbrěza f

brzuch n brjuhoбрьухоbrjuho n, trbuhтрбухtŕbuh m

brzuchaty adj brjuhatyбрьухатыbrjuhaty

brzuszny adj trbušnyтрбушныtŕbušny

brzydki adj bridkyбридкыbridky, nekrasnyнекрасныnekrasny, urodlivyуродливыurodlivy; ~e kaczątko nekrasna katočkaнекрасна каточкаnekrasna katòčka f

brzydko adv bridkoбридкоbridko

brzytwa n britvaбритваbritva f

buda n budaбудаbuda f

Budapeszt n BudapestБудапестBudapest m

buddysta n budistбудистbudist m anim

buddyzm n budizmбудизмbudizm m

budka n stojiščeстојишчеstojišče n

budowa n postavjenjeпоставјенјеpostavjeńje n

budować tv budovatiбудоватиbudovati i, postavjatiпоставјатиpostavjati i

budynek n budynokбудынокbudynòk m

budzić tv buditiбудитиbuditi i; ~ się buditi seбудити сеbuditi sę i

budzik n budilnikбудилникbudilnik m

budżet n budžetбуджетbudžet m

bufet n bufetбуфетbufet m

bujnie adv bujnoбујноbujno

bujność n bujnostбујностbujnosť f

bujny adj bujnyбујныbujny

buk (bot.) n bukбукbuk m

bukiet n buketбукетbuket m, kitaкитаkita f

bukwica n bukvicaбуквицаbukvica f

bulgot n klokotклокотklokot m

bulgotać iv klokotatiклокотатиklokotati i

bulgotanie n klokotклокотklokot m

Bułgar n Bulgar, BulgarinБулгар, БулгаринBulgar, Bulgarin m anim

Bułgaria n BulgarijaБулгаријаBulgarija f

Bułgarka n BulgarkaБулгаркаBulgarka f

bułgarski adj bulgarskyбулгарскыbulgarsky

bułgaryzacja n bulgarizacijaбулгаризацијаbulgarizacija f

bułka n bulkaбулкаbulka f

bumerang n bumerangбумерангbumerang m

bunkier n bunkerбункерbunker m

bunt n buntбунтbunt m, metežметежmętež m, povstanjeповстанјеpovstańje n, vozstanjeвозстанјеvòzstańje n

buntować się iv povstavatiповставатиpovstavati i, buntovati seбунтовати сеbuntovati sę i

buntowniczy adj metežnyметежныmętežny, nepokornyнепокорныnepokorny

buntownik n buntovnikбунтовникbuntovnik m anim, povstanecповстанецpovstanec m anim

burak: ~ ćwikłowy n cveklaцвеклаcvekla f

burczeć iv grohtatiгрохтатиgrohtati i

burda n ssoraссораssora f

burdel n bordeljбордельbordelj m

burmistrz n gradonačelnikградоначелникgrådonačelnik m anim

burza n burjaбурьаburja f; ~ piaskowa pěsočna burjaпесочна бурьаpěsòčna burja f; ~ piaskowa/pyłowa prašna burjaпрашна бурьаpråšna burja f

burzan n burjanбурьанburjan m

burzliwy adj burjnyбурьныburjny, burlivyбурливыburlivy

burzowy adj burjnyбурьныburjny

burzyć tv buritiбуритиburiti i

but n botaботаbota f, obuvkaобувкаobuvka f

butelka n butylkaбутылкаbutylka f, fljaškaфльашкаfljaška f

by particle byбыby

bycek n byčokбычокbyčòk m anim

bycie n bytjeбытјеbyťje n, bytostбытостbytosť f

byczek n junecјунецjunec m anim

byczy adj byčjiбычјиbyčji

być iv byti (jesm, jesi, jest, jesmo, jeste, sut; byl; budu)быти (јесм, јеси, јест, јесмо, јесте, сут; был; буду)byti (jesm, jesi, jest, jesmo, jeste, sųt; byl; bųdų) i; Być albo nie ~? Oto jest pytanie. Byti ili ne byti? To jest pytanjeБыти или не быти? То јест пытанјеByti ili ne byti? To jest pytańje; ~ może možeможеmože; može bytiможе бытиmože byti

bydlarz n skotnikскотникskotnik m anim

bydło n govedoговедоgovędo n, skotскотskot m

byk n bykбыкbyk m anim; Byk BykБыкByk m anim; (młody) junecјунецjunec m anim; ~ ofiarny žrtveny bykжртвены быкžŕtveny byk m anim

bylica n črnobyljчрнобыльčŕnobylj m; (gatunek) pelunпелунpelun m

bylina (rosyjska pieśń epicka) n bylinaбылинаbylina f

były adj bylyбылыbyly, byvšiбывшиbyvši

bystrość n hytrostхытростhytrosť f

bystrzak n hytrecхытрецhytrec m anim; (kobieta) hytricaхытрицаhytrica f

bystrze adv hytroхытроhytro

byt n bytбытbyt m

bywać iv byvatiбыватиbyvati i

bzdura n glupostглупостgluposť f, bezsmyslicaбезсмыслицаbezsmyslica f

bzikować iv obezuměvatiобезумеватиobezuměvati i

bździć iv bzdětiбздетиbzděti i, prděti (prdi)прдети (прди)pŕděti (pŕdi) i

całkiem adv cělkomцелкомcělkom, polnoполноpòlno, sovsěmсовсемsòvsěm

całkowicie adv sovsěmсовсемsòvsěm

całkowitość n kompletnostкомплетностkompletnosť f

całkowity adj cělkovyцелковыcělkovy, kompletnyкомплетныkompletny

cało adv cěloцелоcělo

całodobowy adj cělodennyцелоденныcělodenny, cělodnevnyцелодневныcělodnevny

całość n cělostцелостcělosť f

całować tv cělovatiцеловатиcělovati i; ktoś całujący cělovateljцеловательcělovatelj m anim

całowanie n cělovanjeцелованјеcělovańje n

cały pron ves (vsa, vse)вес (вса, все)veś (vśa, vse); (adj) cělyцелыcěly

car n carjцарьcarj m anim

caryca n caricaцарицаcarica f

cebula n cibuljaцибульаcibulja f, lukлукluk m

cebulasty adj cibulivyцибуливыcibulivy

cebulka n cibulicaцибулицаcibulica f, lukovicaлуковицаlukovica f

cebulowy adj cibuljevyцибульевыcibuljevy, lukovyлуковыlukovy

cecha n črtaчртаčŕta f, svojstvoсвојствоsvojstvo n

cedować iv odstupatiодступатиodstųpati i

cedzić tv cěditiцедитиcěditi i

cegła n ceglaцеглаcegla f, ceglinaцеглинаceglina f

cel n cěljцельcělj m, metaметаmeta f

cela n klětkaклеткаklětka f, čeljaчельаćelja f

celebracja n slavjenjeславјенјеslavjeńje n

celebrować tv proslavitiпрославитиproslaviti p, slavitiславитиslaviti i, oznamenovyvatiознаменовыватиoznamenovyvati i

celować iv cělitiцелитиcěliti i, měritiмеритиměriti i

celownik (gram.) n dateljnik, dateljny padežдательник, дательны падежdateljnik, dateljny padež m, dativдативdativ m

celowo adv umyslnoумыслноumyslno

celowy adj umyslnyумыслныumyslny, naročityнарочитыnaročity

celtycki adj keltskyкелтскыkeltsky

cement n cementцементcement m

cena n cěnaценаcěna f; nadawać cenę ocěnjatiоценьатиocěnjati i; nadać cenę ocěnitiоценитиocěniti p

cenić tv cěnitiценитиcěniti i

cenny adj cěnnyценныcěnny

centrala n centralaцентралаcentrala f

centralny adj centralnyцентралныcentralny, srědnjiсредньиsrědnji

centrum n srědinaсрединаsrědina f, srědiščeсредишчеsrědišče n, centrцентрcentr m

centryzm n centrizmцентризмcentrizm m

centygram n centigramцентиграмcentigram m

centylitr n centilitrцентилитрcentilitr m

centymetr n centimetrцентиметрcentimetr m

cenzura n cenzuraцензураcenzura f

cenzurować tv cenzurovatiцензуроватиcenzurovati i

cep n cěpцепcěp m

cera n plot (plti)плот (плти)plòť (plti) f

ceramiczny adj keramičnyкерамичныkeramičny

ceramika n keramikaкерамикаkeramika f

ceremonia n obredобредobręd m

ceremonialny adj obrednyобредныobrędny

cerkiew n crkovцрковcŕkòv f, crkvaцркваcŕkva f

cerkiewnosłowiański adj crkovnoslovjanskyцрковнословјанскыcŕkòvnoslovjansky

cerkiewny adj crkovnyцрковныcŕkòvny

cerować tv štopovatiштоповатиštopovati i

certyfikat n potvrdženjeпотврдженјеpotvŕđeńje n, svědočstvoсведочствоsvědòčstvo n

certyfikować tv posvědčatiпосведчатиposvědčati i, posvědčitiпосведчитиposvědčiti p

certyfikowany adj potvrdženyпотврдженыpotvŕđeny

cesarstwo n carjstvoцарьствоcarjstvo n

cesarz n carjцарьcarj m anim

Cetynia n CetinjeЦетинјеCetińje n

cewka n cěvkaцевкаcěvka f

chałupa n halupaхалупаhalupa f

chałwa n halvaхалваhalva f

cham n nevěžaневежаnevěža f, prostakпростакprostak m anim

chaos n haosхаосhaos m

chaotycznie adv haotičnoхаотичноhaotično

chaotyczny adj haotičnyхаотичныhaotičny

chaps n kusкусkųs m

charakter n harakterхарактерharakter m, personažперсонажpersonaž m, nravнравnråv m

charakterystyczny adj harakterističnyхарактеристичныharakterističny, svojskyсвојскыsvojsky

charakterystyka n harakteristikaхарактеристикаharakteristika f

charakteryzować tv harakterizovatiхарактеризоватиharakterizovati i

chart n hrtхртhrt m anim

charytatywność n dobročinnostдоброчинностdobročinnosť f

charyzma n šarmшармšarm m

chata n hataхатаhata f, barakбаракbarak m, budkaбудкаbudka f, dačaдачаdača f, halupaхалупаhalupa f

chcieć mv hotěti (hoče)хотети (хоче)hotěti (hoće), htěti (hče)хтети (хче)htěti (hće)

chciwy adj htivyхтивыhtivy

chełpić się v hvastati seхвастати сеhvastati sę i, zloradovati seзлорадовати сеzloradovati sę i

chełpliwie adv zloradnoзлорадноzloradno

chełpliwość n zloradostзлорадостzloradosť n

chełpliwy adj zloradnyзлорадныzloradny

chemia n hemijaхемијаhemija f

chemiczny adj hemičnyхемичныhemičny

chemikalia n hemikalijaхемикалијаhemikalija f

chęć n nudžaнуджаnųđa f; pełen dobrych chęci dobronaměrnyдобронамерныdobronaměrny

chętnie adv ohotnoохотноohotno

chętny adj ohotnyохотныohotny

chichot n hihotхихотhihot m

chichotać się v hihotati seхихотати сеhihotati sę i

Chile n ČileЧилеČile n

Chilijczyk n ČilijecЧилијецČilijec m anim

Chilijka n ČilijkaЧилијкаČilijka f

chilijski adj čilijskyчилијскыčilijsky

chimera n himeraхимераhimera f

chimeryczny adj himerskyхимерскыhimersky

Chinka n KitajkaКитајкаKitajka f

Chiny n KitajКитајKitaj m

Chińczyk n KitajecКитајецKitajec m anim

chiński adj kitajskyкитајскыkitajsky

chip n čipчипčip m

chips n čipчипčip m

chirurg n hirurgхирургhirurg m anim

chirurgia n hirugijaхиругијаhirugija f

chirurgiczny adj hirugičnyхиругичныhirugičny

chlapać tv bryzgatiбрызгатиbryzgati i

chlapnąć tv bryzgnutiбрызгнутиbryzgnųti p

chleb n hlěbхлебhlěb m

chlew n hlěvхлевhlěv m

chlor n hlorхлорhlor m

chloroform n hloroformхлороформhloroform m

chłeptać tv lokatiлокатиlokati i

chłodnąć iv hladětiхладетиhlåděti i

chłodny adj hladnyхладныhlådny, prohladnyпрохладныprohlådny, studenyстуденыstudeny; chłodniejszy hladnějšiхладнејшиhlådnějši; najchłodniejszy najhladnějšiнајхладнејшиnajhlådnějši

chłodzenie n hladženjeхладженјеhlåđeńje n

chłodzić tv hladitiхладитиhlåditi i, studitiстудитиstuditi i

chłop n seljan, seljaninсельан, сельанинseljan, seljanin m anim

chłopak n junoš, junošaјунош, јуношаjunoš, junoša m anim, mladecмладецmlådec m anim

chłopczyk n hlapčikхлапчикhlåpčik m anim

chłopiec n hlapecхлапецhlåpec m anim, mladecмладецmlådec m anim

chłopięctwo n hlapstvoхлапствоhlåpstvo n, mladečstvoмладечствоmlådečstvo n

chłód n hladхладhlåd m, hladnostхладностhlådnosť f, zimnostзимностzimnosť f, prohladaпрохладаprohlåda f, prohladnostпрохладностprohlådnosť f

chmiel n hmeljхмельhmelj m

chmura (owadów) n rojројroj m

chmurzyć się iv mutnětiмутнетиmųtněti i, hmuriti seхмурити сеhmuriti sę i

chociaż conj hot, hotiхот, хотиhoť, hoti, ačeачеače

chociażby adv hot byхот быhoť by

choć conj hot, hotiхот, хотиhoť, hoti

chodnik n hodnikходникhodnik m, trotuarтротуарtrotuar m

chodzenie n hodbaходбаhoďba f, hodženjeходженјеhođeńje n; sposób chodzenia hodходhod m

chodzić iv hoditiходитиhoditi i; sposób chodzenia postupпоступpostųp m

choinka n novogodišnja jelkaновогодишньа јелкаnovogodišnja jelka f, novogodišnje drěvoновогодишнье древоnovogodišnje drěvo n

cholera n holeraхолераholera f

cholesterol n holesterolхолестеролholesterol m

chomąto n homutхомутhomųt m

chomik n homjakхомјакhomjak m anim, hrčekхрчекhrček m anim

chorągiew n horugvaхоругваhorųgva f, zastavaзаставаzastava f

choreografia n horeografijaхореографијаhoreografija f

choroba n hvorobaхворобаhvoroba f, bolestболестbolesť f, bolezболезbolez m, zabolevanjeзаболеванјеzabolevańje n; ~ przenosona przez powietrze vozduhonosima infekcjaвоздухоносима инфекцјаvòzduhonosima infekcja f, vozduhonosimo zabolevanjeвоздухоносимо заболеванјеvòzduhonosimo zabolevańje n, vozduhonosimy bolezвоздухоносимы болезvòzduhonosimy bolez m; ~ serca hvoroba srdcaхвороба срдцаhvoroba sŕdca f

chorobliwie adv hvorobnoхворобноhvorobno

chorobotwórczy adj boleznotvornyболезнотворныboleznotvorny

chorować iv bolěti (boli)болети (боли)bolěti (boli) i, hvorětiхворетиhvorěti i

chorowicie adv boljnoбольноboljno, hvorobnoхворобноhvorobno

chorowity adj bolestnyболестныbolestny

Chorwacja n HrvatijaХрватијаHrvatija f

chorwacki adj hrvatskyхрватскыhrvatsky

Chorwat n HrvatХрватHrvat m anim

chory adj boleznyболезныbolezny, boljnyбольныboljny, hvoryхворыhvory, zabolevanyзаболеваныzabolevany

chować tv hovati (hovaje)ховати (ховаје)hovati (hovaje) i; (np. w ziemi) zakopyvatiзакопыватиzakopyvati i

chód n hodходhod m

chór n horхорhor m

chrabąszcz: ~ majowy n majsky hruščмајскы хрушчmajsky hrųšč m anim

chrabąszcz majowy n hruščхрушчhrųšč m anim

chram n hramхрамhram m

chrapać iv hrapatiхрапатиhrapati i

chrapnąć iv hrapnutiхрапнутиhrapnųti p

chrobrość n hrabrostхрабростhråbrosť f, neustrašnostнеустрашностneustrašnosť f

chrobry adj neustrašnyнеустрашныneustrašny, odvažnyодважныodvažny

chrom n hromхромhrom m

chromość n hromostхромостhromosť f

chromy adj hromyхромыhromy

chronić tv hranitiхранитиhråniti i, ohranjatiохраньатиohranjati i, strěgtiстрегтиstrěgti i

chropowaty adj hrapavyхрапавыhråpavy

chrupać iv hrustatiхрустатиhrustati i, hrupatiхрупатиhrupati i

chrupiący adj hrupkavyхрупкавыhrupkavy

chrupka n čipчипčip m

chrupki adj hrupkavyхрупкавыhrupkavy

chrust n hrustхрустhrust m

chrystianizacja n hristijanizacijaхристијанизацијаhristijanizacija n

chrystianizować tv pohristijanjatiпохристијаньатиpohristijanjati i

Chrystus n HristosХристосHristos m anim

chrzan n hrěnхренhrěn m

chrzanowy adj hrěnovyхреновыhrěnovy

chrząkać (świnia) iv grohtatiгрохтатиgrohtati i

chrząstka n hreščхрешчhręšč m

chrzcić tv krestitiкреститиkrestiti i

chrzest n krestкрестkrest m, kreščenjeкрешченјеkrešćeńje n

chrześcijanin n hristijan, hristijaninхристијан, христијанинhristijan, hristijanin m anim

chrześcijanka n hristijankaхристијанкаhristijanka f

chrześcijański adj hristijanskyхристијанскыhristijansky

chrześcijaństwo n hristijanstvoхристијанствоhristijanstvo n

chrzęścić iv hrustatiхрустатиhrustati i, skripatiскрипатиskripati i

chudy adj hudyхудыhudy

chuj n hujхујhuj m

chusteczka: ~ do nosa n nosovkaносовкаnosovka f

chwalebny adj hvalebnyхвалебныhvalebny, pohvalnyпохвалныpohvalny

chwalić tv hvalitiхвалитиhvaliti i

chwała n hvalaхвалаhvala f, slavaславаslava f

chwat n junakјунакjunak m anim

chwiać tv hvějati (hvěje)хвејати (хвеје)hvějati (hvěje) i; ~ się hvějati se (hvěje)хвејати се (хвеје)hvějati sę (hvěje) i

chwila n momentмоментmoment m, hviljaхвильаhvilja f

chwilowy adj dočasnyдочасныdočasny

chwytać tv hvatatiхвататиhvatati i, zahvačatiзахвачатиzahvaćati i, grabitiграбитиgrabiti i

chyba adv věrojetnoверојетноvěrojętno; ~ że ako neако неako ne

chytrość n lukavstvoлукавствоlukavstvo n

chytry adj hytryхытрыhytry, lukavyлукавыlukavy, ljstivyльстивыljstivy

ci pron tiтиti, toběтобеtobě

ciało n tělo (těla/tělese)тело (тела/телесе)tělo (těla/tělese) n, plot (plti)плот (плти)plòť (plti) f

ciao! intj čao!чао!čao!

ciasno adv těsnoтесноtěsno

ciasny adj těsnyтесныtěsny

ciasto n kolačколачkolač m; (np. do naleśników) vozbito těstoвозбито тестоvòzbito těsto n; (surowe) těstoтестоtěsto n

ciąć tv rězati (rěže)резати (реже)rězati (rěže) i, sěkatiсекатиsěkati i, sěktiсектиsěkti i

ciągać tv tegatiтегатиtęgati i

ciągle adv bezprěryvnoбезпрерывноbezprěryvno, ješčeјешчеješče, postojannoпостојанноpostojanno

ciągły adj bezprěryvnyбезпрерывныbezprěryvny, neprěstannyнепрестанныneprěstanny, postojannyпостојанныpostojanny, stalyсталыstaly

ciągnąć tv tegnutiтегнутиtęgnųti i, vlěktiвлектиvlěkti i, trgatiтргатиtrgati i, vlačitiвлачитиvlåčiti i; (np. kilometrami) razprostirati seразпростирати сеråzprostirati sę i; ~ w dół oritiоритиoriti i

ciąża n brěmennostбременностbrěmennosť f

ciążenie n gravitacijaгравитацијаgravitacija f

ciążyć (emocje) iv tužitiтужитиtųžiti i

cicho adv tihoтихоtiho

cichy adj tihyтихыtihy

ciebie pron tebeтебеtebe

ciec iv tektiтектиtekti i

ciekawie adv interesnoинтересноinteresno

ciekawość n ljubopytnostльубопытностljubopytnosť f

ciekawski adj pytlivyпытливыpytlivy

ciekawy adj interesnyинтересныinteresny, kurioznyкуриозныkuriozny, ljubopytnyльубопытныljubopytny, zajmlivyзајмливыzajmlivy

ciekły adj tekučiтекучиtekųći

cieknący adj tekučiтекучиtekųći

cieknąć iv tektiтектиtekti i

cielak n teleтелеtelę n

cielątko n teletkoтелеткоtelętko n

cielesny adj tělesnyтелесныtělesny

cielę n teleтелеtelę n

cielić się v teliti seтелити сеteliti sę i

ciemiężyca n čemericaчемерицаčemerica f

ciemnica n temnicaтемницаtemnica f

ciemnieć iv mrknutiмркнутиmŕknųti i, temnětiтемнетиtemněti i, sumrkati seсумркати сеsųmŕkati sę i

ciemnoskóra n črnicaчрницаčŕnica f

ciemnoskóry n črnikчрникčŕnik m anim

ciemność n temnostтемностtemnosť f, mrakмракmråk m, temnotaтемнотаtemnota f, tmaтмаťma f

ciemny adj mračnyмрачныmråčny, temnyтемныtemny; stawać się ~m mračiti seмрачити сеmråčiti sę i

cienki adj tenkyтенкыtenky, tonkyтонкыtònky, hudyхудыhudy

cień n těnjтеньtěnj m, stěnjстеньstěnj m; rzucać ~ otěnjatiотеньатиotěnjati i; rzucić ~ otěnitiотенитиotěniti p

cieplarnia n teplicaтеплицаteplica f

ciepło n teploтеплоteplo n

ciepły adj teplyтеплыteply

cierń n trnтрнtŕn m

cierpieć iv stradatiстрадатиstradati i, trpěti (trpi)трпети (трпи)tŕpěti (tŕpi) i

cierpliwość n trplivostтрпливостtŕplivosť f

cierpliwy adj trplivyтрпливыtŕplivy

cieszyć tv radovatiрадоватиradovati i; ~ się radovati seрадовати сеradovati sę i, veseliti seвеселити сеveseliti sę i, nasladžati seнасладжати сеnaslađati sę i, obradovati seобрадовати сеobradovati sę p; ~ się z těšiti se izтешити се изtěšiti sę iz i

cieśla n stoljarjстольарьstoljarj m anim

cię pron teте

cięcie n krojкројkroj m, razrězразрезråzrěz m; ~ drzewa drěvorěženjeдревореженјеdrěvorěžeńje n

cięciwa n tetivaтетиваtętiva f

cięgi n mlačenjeмлаченјеmlåćeńje n

ciężar n brěmeбремеbrěmę n, oteženjeотеженјеotęžeńje n

ciężarny adj brěmennyбременныbrěmenny, oplodženyоплодженыoplođeny

ciężarówka n tirтирtir m, kamionкамионkamion m

ciężki adj težkyтежкыtęžky

ciężko adv težkoтежкоtęžko

ciężkość n težkostтежкостtęžkosť f

ciocia n tetkaтеткаtetka f; (siostra matki) tetenkaтетенкаtetenka f

cios n udarударudar m

ciotka n tetkaтеткаtetka f

cipka n pizdaпиздаpizda f

cisnąć tv tiskatiтискатиtiskati i, tisknutiтискнутиtisknųti i

cisza n bezšumnostбезшумностbezšumnosť f, tišinaтишинаtišina f; chwila ciszy zatišjeзатишјеzatišje n

ciśnienie n pritiskпритискpritisk m, pritiskanjeпритисканјеpritiskańje n; ~ krwi krovny pritiskкровны притискkròvny pritisk m, pritisk krviпритиск крвиpritisk krvi m

ciśnieniomierz n barometrбарометрbarometr m

ciuciubabka n žmurkyжмуркыžmurky

cmentarz n grobiščeгробишчеgrobišče n

cmokać iv cmokatiцмокатиcmokati i

cnota n nevinnostневинностnevinnosť f, čestnostчестностčestnosť f

cnotliwy adj nevinnyневинныnevinny

co pron čtoчтоčto; ~ do čto se tyče (kogo/čego)что се тыче (кого/чего)čto sę tyče (kogo/čego); (czegoś) odnosno (kogo/čego)односно (кого/чего)odnosno (kogo/čego); ~ najmniej ponjeпоньеponje

coaching n suprovodženjeсупроводженјеsųprovođeńje n; udzielać ~u sprovadžatiспроваджатиsprovađati i; udzielić ~u sprovoditiспроводитиsprovoditi p

codziennie adv vsakodenno, vsakodnevnoвсакоденно, всакодневноvśakodenno, vśakodnevno

codzienny adj dnevnyдневныdnevny, každodennyкаждоденныkaždodenny, vsakodenny, vsakodnevnyвсакоденны, всакодневныvśakodenny, vśakodnevny, povsednjiповседньиpovsednji

cofać: ~ się idti vzadидти взадidti vzad i; (iv) odstupatiодступатиodstųpati i

cofnąć (czynność) tv vratitiвратитиvråtiti p; ~ się odstupitiодступитиodstųpiti p

cokolwiek pron čto-nebudчто-небудčto-nebųď, čto-liboчто-либоčto-libo, čtokoliчтоколиčtokoli

coraz adv vseвсеvse; ~ bardziej vse boljeвсе больеvse bolje; ~ lepiej vse lěpjeвсе лепјеvse lěpje; ~ więcej vse boljeвсе больеvse bolje

corocznie adv vsakogodišnjeвсакогодишньеvśakogodišnje, vsakoročnoвсакорочноvśakoročno, godišnjeгодишньеgodišnje, godovnoгодовноgodovno

coroczny adj vsakogodišnjiвсакогодишньиvśakogodišnji, vsakoročnyвсакорочныvśakoročny, godovyгодовыgodovy

coś pron něčtoнечтоněčto

cotygodniowy adj sedmičnyседмичныsedmičny

córa n dočeraдочераdòčera f

córeczny adj dočerskyдочерскыdòčersky; córeczna miłość dočerska ljubovдочерска льубовdòčerska ljubòv f

córka n dočeraдочераdòčera f, dočerkaдочеркаdòčerka f

cuchnąć iv smrditiсмрдитиsmŕditi i, vonjatiвоньатиvonjati i

cud n divo (diva/divese)диво (дива/дивесе)divo (diva/divese) n, čudo (čuda/čudese)чудо (чуда/чудесе)ćudo (ćuda/ćudese) n

cudaczny adj čudnyчудныćudny

cudem adj čudomчудомćudom

cudny adj čudnyчудныćudny

cudotwórca n čudotvorecчудотворецćudotvorec m anim

cudownie adv čudnoчудноćudno

cudowny adj zahvačajučiзахвачајучиzahvaćajųći, čudesnyчудесныćudesny, čudnyчудныćudny

cudzołóstwo n prěljubstvoпрельубствоprěljubstvo n

cudzoziemiec n inozemecиноземецinozemec m anim, čudžinecчуджинецćuđinec m anim, inostranecиностранецinostrånec m anim, čudžezemecчуджеземецćuđezemec m anim

cudzoziemka n čudžinkaчуджинкаćuđinka f

cudzoziemski adj inozemnyиноземныinozemny, čudžezemnyчуджеземныćuđezemny

cukier n cukrцукрcukr m

cukierek n bonbonбонбонbonbon m, cukrkaцукркаcukrka f

cukinia n cukinaцукинаcukina f, kabačokкабачокkabačòk m

cwaniak n hytrecхытрецhytrec m anim

cwaniara n hytricaхытрицаhytrica f

cwany adj hytryхытрыhytry

cycek n cickaцицкаcicka f; cycki cickyцицкыcicky

cyfra n cifraцифраcifra f

cyfrowy adj digitalnyдигиталныdigitalny

cygaro n cigaraцигараcigara f

cykl n ciklциклcikl m

cykliczny adj cikličnyцикличныcikličny

cyklon: ~ tropikalny n tropičny ciklonтропичны циклонtropičny ciklon m

cykuta n boliglavболиглавboliglåv m

cyna (chem.) n cinцинcin m

cynamon n koricaкорицаkorica f

cynk (chem.) n cinkцинкcink m

cynkować iv galvanizovatiгалванизоватиgalvanizovati

cynkowanie n galvanizacijaгалванизацијаgalvanizacija f

cypel n mysмысmys m

Cypr n KiprКипрKipr m

cyrk n cirkциркcirk m

cyrkiel n cirkuljциркульcirkulj m

cyrkulacja n cirkulacijaциркулацијаcirkulacija f, obratобратobråt m

cyrylica n kirilicaкирилицаkirilica f

cyrylicki adj kiriličskyкириличскыkiriličsky

cytadela n tvrdžaтврджаtvŕđa f

cytat n citatцитатcitat m

cytować tv citovatiцитоватиcitovati i, navoditiнаводитиnavoditi i

cytryna n limonлимонlimon m

cywil n civilцивилcivil m anim

cywilizacja n civilizacijaцивилизацијаcivilizacija f

cywilny adj civilnyцивилныcivilny, gradžanskyграджанскыgråđansky

czad n čadчадčad m

czadzić iv čaditiчадитиčaditi i

czajka n čajkaчајкаčajka f

czajnik n kotelкотелkotel m, čajnikчајникčajnik m

czapka n šapkaшапкаšapka f

czapla n čapljaчапльаčaplja f

czar n zaklinanjeзаклинанјеzaklinańje n, aljurальурaljur m

Czarnogóra n Črna GoraЧрна ГораČŕna Gora f

czarnogórski adj črnogorskyчрногорскыčŕnogorsky

Czarnogórzanin n Črnogorjan, ČrnogorjaninЧрногорьан, ЧрногорьанинČŕnogorjan, Čŕnogorjanin m anim

Czarnogórzec n Črnogorjan, ČrnogorjaninЧрногорьан, ЧрногорьанинČŕnogorjan, Čŕnogorjanin m anim

czarnoksiężniczka n čarovnicaчаровницаčarovnica f

czarnoksiężnik n čarovnikчаровникčarovnik m anim

czarność n črnotaчрнотаčŕnota f

czarnowidz n črnoglednikчрногледникčŕnoględnik m anim

czarnowidztwo n črnoglednostчрногледностčŕnoględnosť f

czarnuszka n črnuškaчрнушкаčŕnuška f

czarny adj črnyчрныčŕny; czarna dziura črna diraчрна дираčŕna dira f; czarna jagoda črnicaчрницаčŕnica f; czarna wdowa črna vdovaчрна вдоваčŕna vdova f; czynić ~m črnitiчрнитиčŕniti i

czarodziej n vědmakведмакvěďmak m anim, čarodějчародејčaroděj m anim

czarodziejka n čarodějnicaчародејницаčarodějnica f

czarować iv čarovatiчароватиčarovati i, bajatiбајатиbajati i

czarownica n vědmaведмаvěďma f, čarovnicaчаровницаčarovnica f

czarownik n vědmakведмакvěďmak m anim, čarovnikчаровникčarovnik m anim

czart n črtчртčŕt m anim

czarujący adj zahvačajučiзахвачајучиzahvaćajųći, očarovateljnyочаровательныočarovateljny

czary n čarчарčar m, čaryчарыčary

czas n vrěmeвремеvrěmę n, časчасčas m; (gram.) vrěmeвремеvrěmę n; ~ przeszły dokonany perfektперфектperfekt m; ~ przeszły prosty imperfektимперфектimperfekt m; ~ zaprzeszły pluskvamperfektплусквамперфектpluskvamperfekt m; od ~u do czasu povrěmennoповременноpovrěmenno; w ~ie podčas (kogo/čego)подчас (кого/чего)podčas (kogo/čego), v tečenju (kogo/čego)в теченју (кого/чего)v tečeńju (kogo/čego), v vrěmenu (kogo/čego)в времену (кого/чего)v vrěmenu (kogo/čego), v času (kogo/čego)в часу (кого/чего)v času (kogo/čego), za (kogo/čego)за (кого/чего)za (kogo/čego); w tym samym ~ie v tom samom vrěmenuв том самом временуv tom samom vrěmenu

czasami adv poněkogda, poněkogdyпонекогда, понекогдыponěkògda, poněkògdy, časomчасомčasom

czasem adv poněkogda, poněkogdyпонекогда, понекогдыponěkògda, poněkògdy, časomчасомčasom

czasomierz n časoměrчасомерčasoměr m

czasopismo n časopisчасописčasopis m, žurnalжурналžurnal m

czasownik n glagolглаголglågol m

czasowy adj vrěmennyвременныvrěmenny

czasza n čašaчашаčaša f

czaszka n čerepчерепčerep m, lob (lba)лоб (лба)lòb (lba) m, lobanjaлобаньаlobanja f

cząsteczka n česticaчестицаčęstica f, čestkaчесткаčęstka f

cząstka n čestkaчесткаčęstka f

czcić tv čtitiчтитиčtiti i, čestitiчеститиčestiti i

czcigodny adj čestigodnyчестигодныčestigodny

Czech n ČehЧехČeh m anim

Czechosłowacja n ČehoslovakijaЧехословакијаČehoslovakija f

czechosłowacki adj čehoslovačskyчехословачскыčehoslovačsky

czechosłowakizm n čehoslovakizmчехословакизмčehoslovakizm m

Czechy n ČehijaЧехијаČehija f

Czeczenia n ČečnjaЧечньаČečnja f

czeczeński adj čečenskyчеченскыčečensky

czeczotka n čečetkaчечеткаčečetka f

czek n čekчекček m

czekać iv čekatiчекатиčěkati i

czekanie n čekanjeчеканјеčěkańje n

czekolada n čokoladaчоколадаčokolada f

czeladź n čeljadчельадčeljaď f

czelesta n čelestaчелестаčelesta f

czelność: mieć ~ tv smětiсметиsměti i

czempion n prvakпрвакpŕvak m, čempionчемпионčempion m anim, šampionшампионšampion m anim

czemu adv čemuчемуčemu

czemukolwiek adv začto-nebudзачто-небудzačto-nebųď, čemu-nebudчему-небудčemu-nebųď

czemuś adv něčemuнечемуněčemu

czepek n čepecчепецčepec m

czepiec (nakrycie głowy) n čepecчепецčepec m

czeremcha n črěmhaчремхаčrěmha f

czereśnia n čerešnjaчерешньаčerešnja f

czernić tv očrnjatiочрньатиočŕnjati i, črnitiчрнитиčŕniti i

czernieć iv črnětiчрнетиčŕněti i

czerpać tv črpati (črpe)чрпати (чрпе)čŕpati (čŕpe) i

czerstwieć (pieczywo) iv črstvětiчрстветиčŕstvěti i

czerw n črvчрвčŕv f

czerwiec n junijјунијjunij m, črvenjчрвеньčŕvenj m

czerwienieć iv črvenětiчрвенетиčŕveněti i

czerwonoskóra n črvenicaчрвеницаčŕvenica f

czerwonoskóry n črvenecчрвенецčŕvenec m anim

czerwony adj črvenyчрвеныčŕveny; Czerwony Kapturek Črvena KapučkaЧрвена КапучкаČŕvena Kapučka f; stawać się ~m črvenětiчрвенетиčŕveněti i

czerwsty: czerstwy (pieczywo) adj črstvyчрствыčŕstvy

czesać tv česati (češe)чесати (чеше)česati (češe) i

czeski adj češskyчешскыčešsky

cześć intj ahojахојahoj; (powitanie) pozdravпоздравpozdråv; ~! zdrav!здрав!zdråv!; Cześć! Čest!Чест!Česť!; ~! zdar!здар!zdar!; (powitanie i pożegnanie) čao!чао!čao!; oddawać ~ vozdavati čestвоздавати честvòzdavati česť i; oddać ~ vozdati čest (vozda)воздати чест (возда)vòzdati česť (vòzda) p

czeznąć iv izčezatiизчезатиizčezati i

często adv čestoчестоčęsto

częstotliwość n čestotaчестотаčęstota f

częsty adj čestyчестыčęsty

częściej adv čestějeчестејеčęstěje

częściowo adv čestičnoчестичноčęstično

część n podělподелpoděl m, čestчестčęsť f; części mowy česti molvyчести молвыčęsti mòlvy; ~ mowy čest molvyчест молвыčęsť mòlvy f

czip n čipчипčip m

czkać iv ikatiикатиikati i

czkawka n ikavaикаваikava f

członek n členчленčlen m anim

członkostwo n členstvoчленствоčlenstvo n

człowieczeństwo n ljudstvoльудствоljudstvo n, člověčstvoчловечствоčlověčstvo n

człowieczy adj ljudskyльудскыljudsky, člověčjiчловечјиčlověčji, člověčskyчловечскыčlověčsky

człowiek n člověkчловекčlověk m anim

czołg n tankтанкtank m

czołgać się iv polzatiползатиpòlzati i, polztiползтиpòlzti i

czoło n čeloчелоčelo n

czołowy adj čelnyчелныčelny

czort n črtчртčŕt m anim

czosnek n česnokчеснокčesnòk m

czterdziestokrotnie adv četyrikratnoчетырикратноčetyrikråtno

czterdziesty num četyridesetyчетыридесетыčetyridesęty

czterdzieści num četyrideset, četyridesetiчетыридесет, четыридесетиčetyridesęť, četyridesęti; ~ razy četyrikratnoчетырикратноčetyrikråtno

czternasty num četyrnadsetyчетырнадсетыčetyrnadsęty

czternaście num četyrnadsetчетырнадсетčetyrnadsęť

cztery num četyriчетыриčetyri

czterysta num četyrista, četyristoчетыриста, четыристоčetyrista, četyristo

czub n čubчубčub m

czubaty adj čubatyчубатыčubaty

czubek n vrhврхvŕh m

czucie n čutjeчутјеčuťje n, čuvstvoчувствоčuvstvo n

czuć tv čutiчутиčuti i

czujność n bditeljnostбдительностbditeljnosť f

czujny adj bditeljnyбдительныbditeljny; być ~m čuvatiчуватиčuvati i

czule adv čutlivoчутливоčutlivo

czułek n tykaloтыкалоtykalo n

czułość n čutlivostчутливостčutlivosť f, laskaласкаlaska f

czuły adj afektivnyафективныafektivny, čutlivyчутливыčutlivy, laskavyласкавыlaskavy, čutnyчутныčutny

czuwać iv bděti (bdi)бдети (бди)bděti (bdi) i, čuvatiчуватиčuvati i

czuwanie n bděnjeбденјеbděńje n

czuwaski adj čuvašskyчувашскыčuvašsky

czwartek n četvrtokчетвртокčetvŕtòk m

czwarty num četvrtyчетвртыčetvŕty; jedna czwarta četvrtinaчетвртинаčetvŕtina

czworaczki n četverčetaчетверчетаčetverčęta

czworaki num četverakyчетверакыčetveraky

czworo num četveroчетвероčetvero

czworobok n četyrivugolnikчетыривуголникčetyrivųgòlnik m, četyrokutnikчетырокутникčetyrokųtnik m

czworokąt n četyrivugolnikчетыривуголникčetyrivųgòlnik m, četyrokutnikчетырокутникčetyrokųtnik m

czwórka num četverkaчетверкаčetverka

czy conj liлиli, čiчиči; (particle) liлиli, čiчиči

czyj pron čij (čija, čije)чиј (чија, чије)čij (čija, čije)

czyjkolwiek pron čij-nebudчиј-небудčij-nebųď, čij-liboчиј-либоčij-libo, čijkoliчијколиčijkoli

czyjś pron něčijнечијněčij

czym ... tym … adv čim … tym …чим … тым …čim … tym …

czyn n dělo (děla/dělese)дело (дела/делесе)dělo (děla/dělese) n, činчинčin m

czynić tv činitiчинитиčiniti i; mieć do czynienia z iměti dělo sимети дело сiměti dělo s i

czynnik n faktorфакторfaktor m, činiteljчинительčinitelj m

czynność n dějanjeдејанјеdějańje n

czynsz n najemнајемnajem m

czyrak n čirчирčir m

czystka: ~ etniczna n etnična čistkaетнична чисткаetnična čistka f

czystość n nevinnostневинностnevinnosť f, čistostчистостčistosť f, čistotaчистотаčistota f

czysty adj nevinnyневинныnevinny, čistyчистыčisty

czyściciel n očistiteljочистительočistitelj m anim

czyścić adj čestiljubivyчестильубивыčestiljubivy; (tv) čistitiчиститиčistiti i

czytać tv čitatiчитатиčitati i; ~ na głos odčityvatiодчитыватиodčityvati i

czytelnia n čitaljnjaчитальньаčitaljnja f

czytelnik n čitateljчитательčitatelj m anim

czyż n čižчижčiž m anim

ćma n moljмольmolj m anim

ćwierć n četvrtчетвртčetvŕt m; (num) četvrtinaчетвртинаčetvŕtina

dach n pokryvпокрывpokryv m

dać tv dati (da)дати (да)dati (da) p; ~ sobie radę obojdti se (obojde; obšel)обојдти се (обојде; обшел)obòjdti sę (obòjde; obšel) p; ~ sobie radę bez obojdti se bez (obojde; obšel)обојдти се без (обојде; обшел)obòjdti sę bez (obòjde; obšel) p

dadaizm n dadaizmдадаизмdadaizm m

dagerotypia n dagerotipijaдагеротипијаdagerotipija f

Dagestan n DagestanДагестанDagestan m

Dakota Północna n Sěverna DakotaСеверна ДакотаSěverna Dakota f

daktylologia n daktylologijaдактылологијаdaktylologija f

daktyloskopia n daktyloskopijaдактылоскопијаdaktyloskopija f

dalej adv daljeдальеdalje

daleki adj dalekyдалекыdaleky, daljnjiдальньиdaljnji

daleko adv dalekoдалекоdaleko; tak ~ dotolěдотолеdotolě; z daleka izdalekaиздалекаizdaleka

daleko od ciebie) pron sej (sa, se)сеј (са, се)sej (śa, se)

dalmierz n daleměrдалемерdaleměr m

dalszy adj daljšiдальшиdaljši

daltonista n daltonistдалтонистdaltonist m anim

daltonizm n daltonizmдалтонизмdaltonizm m

dama n damaдамаdama f, gospodynjaгосподыньаgospodynja f; (karty) damaдамаdama f

dancing n dansingдансингdansing m

dane n dane (danyh)дане (даных)dane (danyh) m; dotyczący danych danjevyданьевыdanjevy

Dania n DanijaДанијаDanija f

daniel n lanjланьlanj f

danina n daninaданинаdanina f, danjданьdanj f, danokданокdanòk m

dany adj danyданыdany

dar n darдарdar m; ~ krwi dar krveдар крвеdar krve m

darczyńca n dariteljдарительdaritelj m anim, davačдавачdavač m anim, davecдавецdavec m anim

darmo (na próżno) adv nadarmoнадармоnadarmo; za ~ zadarmoзадармоzadarmo

darmowy adj darmovyдармовыdarmovy

darmozjad n darmojedдармоједdarmojěd m anim

darń n drnдрнdrn m

darować tv daritiдаритиdariti i, darovatiдароватиdarovati i

darowizna n darдарdar m, darovanjeдарованјеdarovańje n

darwinista n darvinistдарвинистdarvinist m anim

darwizm n darvinizmдарвинизмdarvinizm m

darzyć: ~ szacunkiem tv považatiповажатиpovažati i

data n dataдатаdata f

datek n darдарdar m, darovanjeдарованјеdarovańje n

datować tv datovatiдатоватиdatovati

dawać tv davatiдаватиdavati i; ~ gwarancję garantovatiгарантоватиgarantovati i; ~ sobie radę obhoditi seобходити сеobhoditi sę i; (bez czegoś) obhoditi se bez (kogo/čego)обходити се без (кого/чего)obhoditi sę bez (kogo/čego) i

dawca n dariteljдарительdaritelj m anim, davačдавачdavač m anim, davecдавецdavec m anim, podavateljподавательpodavatelj m anim; ~ krwi daritelj krveдаритель крвеdaritelj krve m anim

dawno adv davnoдавноdavno; ~ temu prěd davnym vrěmenemпред давным временемprěd davnym vrěmenem, prěd davnym časomпред давным часомprěd davnym časom

dawny adj davnyдавныdavny; od dawna od davnaод давнаod davna

dąb n dubдубdųb m

dąć tv duti (dme)дути (дме)dųti (dme) i

dązyć iv usilovatiусиловатиusilovati i; dążyć do phati se do/zaпхати се до/заphati sę do/za i

dbać iv dbatiдбатиdbati i

debata n debataдебатаdebata f, razpravaразправаråzprava f

debatować iv debatovatiдебатоватиdebatovati i

debet n debetдебетdebet m

debiut n debjutдебјутdebjut m

debiutant n debjutantдебјутантdebjutant m anim

debiutować iv debjutovatiдебјутоватиdebjutovati

dech: bez tchu adj bezdyšnyбездышныbezdyšny

decydować tv rěšatiрешатиrěšati i, postanavjatiпостанавјатиpostanavjati i

decydujący adj měrodajnyмеродајныměrodajny, rěšajučiрешајучиrěšajųći, rěšiteljnyрешительныrěšiteljny

decyzja n rěšenjeрешенјеrěšeńje n, postanovjenjeпостановјенјеpostanovjeńje n

dedukcja n dedukcijaдедукцијаdedukcija f, izvodизводizvod m

dedukcyjny adj deduktivnyдедуктивныdeduktivny

dedukować tv izvoditiизводитиizvoditi i

dedykować tv posvečatiпосвечатиposvęćati i

dedykowany adj posvečenyпосвеченыposvęćeny

defekt n defektдефектdefekt m, brakбракbrak m, nedostatokнедостатокnedostatòk m

defenestracja n defenestracijaдефенестрацијаdefenestracija f

deficyt n deficitдефицитdeficit m, nedostatokнедостатокnedostatòk m

definicja n definicijaдефиницијаdefinicija f, izznačenjeиззначенјеizznačeńje n

definiować tv definiovatiдефиниоватиdefiniovati i, izznačatiиззначатиizznačati i, oprěděljatiопредельатиoprěděljati i

definitywnie adv definitivnoдефинитивноdefinitivno

definitywny adj definitivnyдефинитивныdefinitivny

deformować tv deformovatiдеформоватиdeformovati i, izopačatiизопачатиizopačati i, snetvarjatiснетварьатиsnetvarjati i

defraudacja n pronevěrjenjeпроневерьенјеpronevěrjeńje n

defraudować tv pronevěrjatiпроневерьатиpronevěrjati i, izmamjatiизмамјатиizmamjati i

degeneracja n izrodženjeизродженјеizrođeńje n

degeneracyjny adj degenerativnyдегенеративныdegenerativny

degenerat n degeneratдегенератdegenerat m anim, izrodokизродокizrodòk m anim

degenerować iv degenerovatiдегенероватиdegenerovati, izradžatiизраджатиizrađati i

degradacja n degradacijaдеградацијаdegradacija f

degradować tv degradovatiдеградоватиdegradovati

degustacja n degustacijaдегустацијаdegustacija f

dekada n desetilětjeдесетилетјеdesętilěťje n

dekadencja n dekadentstvoдекадентствоdekadentstvo n, upadokупадокupadòk m

dekadencki adj dekadentskyдекадентскыdekadentsky

dekadent n dekadentдекадентdekadent m anim

dekapitować tv obezglavjatiобезглавјатиobezglåvjati i

deklaracja n deklaracijaдекларацијаdeklaracija f, oglašenjeоглашенјеoglåšeńje n

deklarować tv oglašatiоглашатиoglašati i

deklinacja n sklonjenjeсклоньенјеsklonjeńje n

deklinować tv sklanjatiскланьатиsklanjati i

dekompozycja n razpadразпадråzpad m

dekoracja n dekoracijaдекорацијаdekoracija f, ukrašenjeукрашенјеukrašeńje n, ozdobaоздобаozdoba f

dekorować tv krasitiкраситиkrasiti i, ozdabjatiоздабјатиozdabjati i

dekret n dekretдекретdekret m, ukazуказukaz m

delegacja n delegacijaделегацијаdelegacija f

delegat n delegatделегатdelegat m anim

delfin n delfinделфинdelfin m anim

delfini adj delfinjiделфинјиdelfińji

delikatnie adv delikatnoделикатноdelikatno, lagodnoлагодноlagodno

delikatność n delikatnostделикатностdelikatnosť f, lagodnostлагодностlagodnosť f

delikatny adj delikatnyделикатныdelikatny

delikt n deliktделиктdelikt m

deliryczny adj deliričnyделиричныdeliričny

demaskować tv izobličatiизобличатиizobličati i

demokracja n demokracijaдемокрацијаdemokracija f

demokrata n demokratдемократdemokrat m anim

demokratyczny adj demokratičnyдемократичныdemokratičny

demolka n razorjenjeразорьенјеråzorjeńje n

demolować tv razvaljatiразвальатиråzvaljati i, razorjatiразорьатиråzorjati i, razrušatiразрушатиråzrušati i

demon n besбесbes m anim, črtчртčŕt m anim

demonstracja n demonstracijaдемонстрацијаdemonstracija f

demonstracyjny adj demonstrativnyдемонстративныdemonstrativny

demonstrować tv demonstrovatiдемонстроватиdemonstrovati i, ukazyvatiуказыватиukazyvati i

demontować tv razstavjatiразставјатиråzstavjati i

demotywować tv odčajivatiодчајиватиodčajivati i; ~ się odčajivati seодчајивати сеodčajivati sę i

denerwować tv bezpokojitiбезпокојитиbezpokojiti i, obezpokojitiобезпокојитиobezpokojiti p

dentysta n zubny lěkarjзубны лекарьzųbny lěkarj m anim, dentistдентистdentist m anim

deportacja n deportacijaдепортацијаdeportacija f, odvoženjeодвоженјеodvožeńje n

deportować tv deportovatiдепортоватиdeportovati; (dok.) odveztiодвезтиodvezti p, izkrajinitiизкрајинитиizkrajiniti p; (niedok.) odvozitiодвозитиodvoziti i, izkrajinovatiизкрајиноватиizkrajinovati i

depozyt n zastavзаставzastav m

deprawować tv izvračatiизврачатиizvraćati i

depresja n depresijaдепресијаdepresija f

deptać iv toptatiтоптатиtòptati i

dereń n drěnдренdrěn m

derywacja n izvodženjeизводженјеizvođeńje n

desczowy adj doždevyдождевыdòžďevy

deseń n umyslумыслumysl m, črtežчртежčŕtež m

deska n doskaдоскаdòska f; zrobiony z desek doščenyдошченыdòščeny

desperacki adj odčajanyодчајаныodčajany

desperacko adv odčajanoодчајаноodčajano

desperować v odčajivati seодчајивати сеodčajivati sę i

despot n despotдеспотdespot m anim

despotyczny adj despotičnyдеспотичныdespotičny

destalinizacja n destalinizacijaдесталинизацијаdestalinizacija f

destrukcja n razorjenjeразорьенјеråzorjeńje n

destrukcyjność n niščivostнишчивостniščivosť f

destrukcyjny adj niščivyнишчивыniščivy

destruktywnie adv niščivoнишчивоniščivo

destruktywny adj niščivyнишчивыniščivy; destruktywna krytyka niščivo kritikovanjeнишчиво критикованјеniščivo kritikovańje n

desygnować tv prěznačatiпрезначатиprěznačati i

deszcz n doždдождdòžď m

deszczowy adj doždlivyдождливыdòždlivy

detal n detaljдетальdetalj m, podrobnostподробностpodrobnosť f

dewaluacja n devalvacijaдевалвацијаdevalvacija f

dewastacja n opustošenjeопустошенјеopustošeńje n, razorjenjeразорьенјеråzorjeńje n

dewastować tv pustošitiпустошитиpustošiti i, opustašatiопусташатиopustašati i

dewiacja n odstupanjeодступанјеodstųpańje n

dewiza n devizдевизdeviz m

Dewon n devonдевонdevon m

dezerter n dezerterдезертерdezerter m anim, prěběglikпребегликprěběglik m anim

dezerterować iv dezertovatiдезертоватиdezertovati

dezinformacja n dezinformacijaдезинформацијаdezinformacija f

dezingracja n razpadразпадråzpad m

dezorganizacja n razladразладråzlad m, razstrojразстројråzstroj m

dezorganizować tv razladitiразладитиråzladiti p, razladžatiразладжатиråzlađati i, razstrajatiразстрајатиråzstrajati i

dezynfekcja n dezinfekcijaдезинфекцијаdezinfekcija f

dezynfekować tv dezinfikovatiдезинфиковатиdezinfikovati

dezynsekcja n dezinsekcijaдезинсекцијаdezinsekcija f

dębowy adj dubovyдубовыdųbovy

diabeł n besбесbes m anim, diavol (diavla)диавол (диавла)diavòl (diavla) m anim

diabli adj črtovчртовčŕtov

diagnostyczny adj diagnostičnyдиагностичныdiagnostičny

diagnoza n diagnozaдиагнозаdiagnoza f, razpoznanjeразпознанјеråzpoznańje n

diagnozować tv razpoznatiразпознатиråzpoznati p, razpoznavatiразпознаватиråzpoznavati i

diakon n diakonдиаконdiakon m anim

dialekt n dialektдиалектdialekt m, narěčjeнаречјеnarěčje n

dialog n dialogдиалогdialog m

diament n diamantдиамантdiamant m, almazалмазalmaz m

diamentowy adj diamantovyдиамантовыdiamantovy

diametr n prěčnikпречникprěčnik m

diapozytyw n diapozitivдиапозитивdiapozitiv m

diarchia n dvuvlastjeдвувластјеdvuvlasťje n

dinozaur n dinozavrдинозаврdinozavr m anim

dioda n diodaдиодаdioda f

dla prep dlja (kogo/čego)дльа (кого/чего)dlja (kogo/čego), za (kogo/čto)за (кого/что)za (kogo/čto)

dlaczego adv začtoзачтоzačto, čemuчемуčemu, načtoначтоnačto

dlaczegoś adv něčemuнечемуněčemu

dlatego adv tomuтомуtomu, zatoзатоzato; ~ że tomu žeтому жеtomu že

dławica n dyhavicaдыхавицаdyhavica f

dławić tv davitiдавитиdaviti i, dušitiдушитиdušiti i

dłoń n dlanjдланьdlånj m

dłubać tv dolbti (dolbe)долбти (долбе)dòlbti (dòlbe) i

dług n debetдебетdebet m, dolgдолгdòlg m

długi adj dolgyдолгыdòlgy; na długo na dolgoна долгоna dòlgo

długo adv dolgoдолгоdòlgo

długoletni adj mnogolětnyмноголетныmnogolětny

długoogonowy adj dolgohvostyдолгохвостыdòlgohvosty

długopis n peroпероpero n

długość n dolžinaдолжинаdòlžina f, dolgostдолгостdòlgosť f; ~ fali dolžina valyдолжина валыdòlžina valy f, dolžina volnyдолжина волныdòlžina vòlny f; ~ geograficzna dolgotaдолготаdòlgota f; ~ życia dolgost žitjaдолгост житјаdòlgosť žiťja f

długowieczność n dolgověčnostдолговечностdòlgověčnosť f, dolgoživostдолгоживостdòlgoživosť f; badania długowieczności dolgoživostno raziskyvanjeдолгоживостно разискыванјеdòlgoživostno råziskyvańje n; badanie długowieczności raziskyvanje dolgoživostiразискыванје долгоживостиråziskyvańje dòlgoživosti n

długowieczny adj dolgověčnyдолговечныdòlgověčny, dolgoživostnyдолгоживостныdòlgoživostny

długożyjący adj dolgoživenyдолгоживеныdòlgoživeny

dłuto n dlatoдлатоdlåto n

dłużnik n dolžnikдолжникdòlžnik m anim

dmuchać tv duti (dme)дути (дме)dųti (dme) i

dmuchnąć iv dunutiдунутиdųnųti p

dnieć v dniti seднити сеdniti sę i

dno n dnoдноdno n; ~ morza morjsko dnoморьско дноmorjsko dno n

do prep do (kogo/čego)до (кого/чего)do (kogo/čego), k, ko (komu/čemu)к, ко (кому/чему)k, ko (komu/čemu); ~ kiedy dokolěдоколеdokolě; ~ widzenia! zdrav!здрав!zdråv!

do pomyślenia adj myslimyмыслимыmyslimy

do tyłu) n prěmotanjeпремотанјеprěmotańje n

doba (24 godziny) n dobaдобаdoba f; (era) dobaдобаdoba f

dobiegać do iv doběgati do (kogo/čego)добегати до (кого/чего)doběgati do (kogo/čego) i

dobro n blagoблагоblågo n, dobroдоброdobro n

dobrobyt n dostatokдостатокdostatòk m, blagostanjeблагостанјеblågostańje n, dobrobytдобробытdobrobyt m

dobroczynność n dobročinnostдоброчинностdobročinnosť f

dobroczyńca n dobrodějдобродејdobroděj m anim

dobroć n dobrostдобростdobrosť f, dobrotaдобротаdobrota f

dobroduszny adj dobrodušnyдобродушныdobrodušny

dobrodziej n dobrodějдобродејdobroděj m anim

dobrowolny adj dobrovoljnyдобровольныdobrovoljny, samovoljnyсамовольныsamovoljny

dobry adj dobryдобрыdobry; dobra wola dobra voljaдобра вольаdobra volja f; Dobranoc Dobra noč!Добра ноч!Dobra noć!; Dobrego ranka! Dobro utro!Добро утро!Dobro utro!, Dobro jutro!Добро јутро!Dobro jutro!; Dobry wieczór! Dobry večer!Добры вечер!Dobry večer!; stawać się ~m dobrětiдобретиdobrěti i

dobrze adv dobroдоброdobro

dobytek n iměnjeименјеiměńje n

doceniać tv cěnitiценитиcěniti i; nie ~ bagatelizovatiбагателизоватиbagatelizovati i

dochodzić iv dohoditiдоходитиdohoditi i, razslědovatiразследоватиråzslědovati i

dochód n dohodдоходdohod m

dociekliwy adj ljubopytnyльубопытныljubopytny, pytlivyпытливыpytlivy

doczołgać się iv dopolztiдоползтиdopòlzti p

doczołgiwać się iv dopolzatiдоползатиdopòlzati p

dodać tv dodati (doda)додати (дода)dodati (doda) p, dobavitiдобавитиdobaviti p

dodatek n dodatokдодатокdodatòk m, pridatokпридатокpridatòk m

dodatkowo adv dodatočnoдодаточноdodatòčno

dodatkowy adj dodatočnyдодаточныdodatòčny

dodawać tv dodavatiдодаватиdodavati i, dokladatiдокладатиdokladati i, dobavjatiдобавјатиdobavjati i

dodo n dodoдодоdodo m anim

dogadać się v dogovoriti seдоговорити сеdogovoriti sę p

dogadywać się v dogovarjati seдоговарьати сеdogovarjati sę i

doganiać tv doganjatiдоганьатиdoganjati i, dostigatiдостигатиdostigati i

doglądać dogledatiдогледатиdoględati i, nadgledatiнадгледатиnadględati i; (tv) nadziratiнадзиратиnadzirati i

doglądnąć dogledětiдогледетиdoględěti p, nadgledětiнадгледетиnadględěti p

dogłębny adj glubinyглубиныglųbiny

dogonić tv dognati (dogone)догнати (догоне)dognati (dogone) p, dostignutiдостигнутиdostignųti p

doić tv dojitiдојитиdojiti i

doinąd adv inamoинамоinamo

dojazd n dojezdдојездdojězd m

dojechać iv dojehati (dojede)дојехати (доједе)dojěhati (dojěde) p

dojeżdżać iv doježdžatiдојежджатиdojěžđati i

dojrzałość n vozrastlostвозрастлостvòzråstlosť f, zrělostзрелостzrělosť f

dojrzały adj dozrělyдозрелыdozrěly, dozrěnyдозреныdozrěny, zrělyзрелыzrěly; dojrzałe wino dozrěno vinoдозрено виноdozrěno vino n

dojrzeć iv dozrětiдозретиdozrěti p; (np. ptaka) ugledětiугледетиuględěti p

dojrzewać iv dozrěvatiдозреватиdozrěvati i, zrěti (zrěje)зрети (зреје)zrěti (zrěje) i

dojść iv dojdti (dojde; došel)дојдти (дојде; дошел)dojdti (dojde; došel) p, razslěditiразследитиråzslěditi p

dok n dokдокdok m

dokańczać tv dokonyvatiдоконыватиdokonyvati i, sovršatiсовршатиsòvŕšati i

dokąd adv dokudдокудdokųd, kamoкамоkamo; (wszędzie) vsamoвсамоvśamo

dokądkolwiek adv kamo-liboкамо-либоkamo-libo, kamo-nebudкамо-небудkamo-nebųď, kamokoliкамоколиkamokoli, vsamoвсамоvśamo

dokądś adv někamoнекамоněkamo

dokładać tv dokladatiдокладатиdokladati i; ~ się vkladatiвкладатиvkladati i, vlagatiвлагатиvlagati i

dokładnie adv ravnoравноråvno, točnoточноtočno, akuratакуратakurat

dokładność n akuratnostакуратностakuratnosť f, točnostточностtočnosť f

dokładny adj akuratnyакуратныakuratny, točnyточныtočny

dokoła adv vokrugвокругvokrųg

dokonać tv dokonatiдоконатиdokonati p, učinitiучинитиučiniti p

dokonanie n podvigподвигpodvig m

dokonywać tv dokonyvatiдоконыватиdokonyvati i

dokończony adj dokončenyдоконченыdokončeny

dokończyć tv dokonatiдоконатиdokonati p, dokončitiдокончитиdokončiti i, sovršitiсовршитиsòvŕšiti p

doktor n doktorдокторdoktor m anim

doktryna n doktrinaдоктринаdoktrina f, naukaнаукаnauka f

dokuczać iv cvělitiцвелитиcvěliti i, dražnitiдражнитиdražniti i

dokument n dokumentдокументdokument m

dola n prěznačenjeпрезначенјеprěznačeńje n

dolar n dolarдоларdolar m

dolegliwość n hvorobaхворобаhvoroba f, nedugнедугnedųg m

dolina n dolinaдолинаdolina f

dolnołużycki adj dolnolužičskyдолнолужичскыdolnolužičsky, dolnosrbskyдолносрбскыdolnosŕbsky

dolny adj dolnyдолныdolny

dołączać tv prikladatiприкладатиprikladati i; ~ do pristupati do (kogo/čego)приступати до (кого/чего)pristųpati do (kogo/čego) i; ~ się vstupatiвступатиvstųpati i

dołączenie n pristupjenjeприступјенјеpristųpjeńje n

dołączyć tv priložitiприложитиpriložiti p; ~ do pristupiti do (kogo/čego)приступити до (кого/чего)pristųpiti do (kogo/čego) p; ~ się vstupitiвступитиvstųpiti p

dołożyć tv doložitiдоложитиdoložiti p; ~ się vložitiвложитиvložiti p

dom n domдомdom m; do ~u do domaдо домаdo doma, domovдомовdomov; ~ publiczny bordeljбордельbordelj m, publičny domпубличны домpubličny dom m; w ~u domaдомаdoma, v domuв домуv domu

domagać się tv žedatiжедатиžędati i

domator n domosědдомоседdomosěd m anim

domek n domčeдомчеdomče n, dačaдачаdača f, halupaхалупаhalupa f; ~ letni lětoviščeлетовишчеlětovišče n; ~ myśliwski lovhataловхатаlovhata f

domieszka n doměškaдомешкаdoměška f

dominacja n prěvladženjeпревладженјеprěvlađeńje n, dominacijaдоминацијаdominacija f

Dominikana n Dominikanska RepublikaДоминиканска РепубликаDominikanska Republika f

dominować iv vladati, vladěti (kym/čim)владати, владети (кым/чим)vladati, vlåděti (kym/čim) i, dominovatiдоминоватиdominovati i

domniemywać tv domněvatiдомневатиdomněvati i

domowy adj domašnjiдомашньиdomašnji, domovyдомовыdomovy, domorodnyдомородныdomorodny

domysł n domyslдомыслdomysl m

domyślać się v domysljati seдомысльати сеdomysljati sę i

domyślić się v domysliti seдомыслити сеdomysliti sę p

doniczka n grnгрнgrn m

donieść (komuś) tv donestiдонестиdonesti p

donikąd adv nikamoникамоnikamo

donosiciel n donositeljдоносительdonositelj m anim, informantинформантinformant m anim

donosić tv donositiдоноситиdonositi i

donośny adj zvučnyзвучныzvųčny

dookoła adv vokrugвокругvokrųg; (prep) okolo (kogo/čego)около (кого/чего)okolo (kogo/čego)

dopełniacz n roditeljnik, roditeljny padežродительник, родительны падежroditeljnik, roditeljny padež m, genitivгенитивgenitiv m

dopełniać tv dopolnjatiдополньатиdopòlnjati i

dopełnić tv dopolnitiдополнитиdopòlniti p

dopełnienie n dopolnjenjeдополньенјеdopòlnjeńje n, dopolnjenjeдополньенјеdopòlnjeńje n; (gram.) prědmetпредметprědmet m

dopełniony adj dopolnjenyдополньеныdopòlnjeny

dopełzać iv dopolzatiдоползатиdopòlzati p

dopełznąć iv dopolztiдоползтиdopòlzti p

dopiero adv doprvaдопрваdopŕva, leлеle

dopływ (rzeki) n pritokпритокpritok m

dopóki conj dopokaдопокаdopoka, pokaпокаpoka; ~ nie dopoka neдопока неdopoka ne

doprawiać tv pripravjatiприправјатиpripravjati i, zapravjatiзаправјатиzapravjati i

doprawić tv pripravitiприправитиpripraviti p, zapravitiзаправитиzapraviti p

doprowadzać tv navoditiнаводитиnavoditi i

doprowadzić tv navesti (navede)навести (наведе)navesti (navede) p

dopuszczać tv dopuščatiдопушчатиdopušćati i, dozvaljatiдозвальатиdozvaljati i; dopuszcza się dozvaljaje seдозвальаје сеdozvaljaje sę, pozvaljaje seпозвальаје сеpozvaljaje sę; (np. byka do krowy) pripuščatiприпушчатиpripušćati i

dopuszczalny adj dozvolimyдозволимыdozvolimy, pozvolimyпозволимыpozvolimy

dopuszczony adj dozvoljenyдозвольеныdozvoljeny

dopuścić tv dozvolitiдозволитиdozvoliti p, dopustitiдопуститиdopustiti p; (np. byka do krowy) pripustitiприпуститиpripustiti p

doradca n doradcaдорадцаdoradca m anim, radcaрадцаradca m anim, radnikрадникradnik m anim, sovětnikсоветникsòvětnik m anim

doradzać tv sovětovatiсоветоватиsòvětovati i

doradzić tv posovětovatiпосоветоватиposòvětovati p

doradztwo n sovětničstvoсоветничствоsòvětničstvo n

dorastać iv dorastatiдорастатиdorastati i, vozrastatiвозрастатиvòzrastati i

doręczać tv doručatiдоручатиdorųčati i, prědavatiпредаватиprědavati i, vručatiвручатиvrųčati i

doręczyciel n nositeljносительnositelj m anim

doręczyć tv doručitiдоручитиdorųčiti p, prědati (prěda)предати (преда)prědati (prěda) p, vručitiвручитиvrųčiti p

dorosła n dorastla (dorastloj)дорастла (дорастлој)doråstla (doråstloj) f, vozrastkaвозрасткаvòzråstka f, vozrastla (vozrastloj)возрастла (возрастлој)vòzråstla (vòzråstloj) f

dorosłość n dorastlostдорастлостdoråstlosť f, vozrastlostвозрастлостvòzråstlosť f

dorosły n dorastly (-ogo)дорастлы (-ого)doråstly (-ogo) m anim, vozrastly (-ogo)возрастлы (-ого)vòzråstly (-ogo) m anim, vozrastokвозрастокvòzråstòk m anim; (adj) dorastlyдорастлыdoråstly, vozrastlyвозрастлыvòzråstly

dorosnąć iv dorasti (doraste)дорасти (дорасте)doråsti (doråste) p, vozrasti (vozraste)возрасти (возрасте)vòzråsti (vòzråste) p

dorośleć iv dorastatiдорастатиdorastati i, dozrěvatiдозреватиdozrěvati i

doróść iv dorasti (doraste)дорасти (дорасте)doråsti (doråste) p

dorzecze n kotlinaкотлинаkotlina f, kotlovinaкотловинаkotlovina f

dorzecznie adv uměstnoуместноuměstno

dorzeczny adj uměstnyуместныuměstny

dosiąc tv dosegnutiдосегнутиdosęgnųti p

dosięgać tv dosegatiдосегатиdosęgati i

dosięgnąć tv dosegnutiдосегнутиdosęgnųti p

dosięgnięty adj doseženyдосеженыdosęženy

doskonałość n doskonalostдосконалостdoskonalosť f, sovršenostсовршеностsòvŕšenosť f

doskonały adj doskonalyдосконалыdoskonaly, dokončenyдоконченыdokončeny, sovršenyсовршеныsòvŕšeny

dosłownie adv doslovnoдословноdoslovno, bukvalnoбуквалноbukvalno

dosłowny adj doslovnyдословныdoslovny, bukvalnyбуквалныbukvalny

dostać tv dostati (dostane)достати (достане)dostati (dostane) p

dostarczać tv dostavjatiдоставјатиdostavjati i, prědavatiпредаватиprědavati i

dostarczyć tv dostavitiдоставитиdostaviti p, prědati (prěda)предати (преда)prědati (prěda) p

dostatecznie adv dostatočnoдостаточноdostatòčno, dovoljnoдовольноdovoljno, dosytaдосытаdosyta

dostateczny adj dostatočnyдостаточныdostatòčny, dovoljnyдовольныdovoljny; dostateczna ilość dostatočnostдостаточностdostatòčnosť f

dostatek n dobrobytдобробытdobrobyt m, dostatokдостатокdostatòk m

dostawa n dostavkaдоставкаdostavka f, raznosразносråznos m

dostawać tv dostavatiдоставатиdostavati i

dostawca n dostaviteljдоставительdostavitelj m anim; ~ usług internetowych dostavitelj internetnej službyдоставитель интернетнеј службыdostavitelj internetnej služby m anim

dostawiać tv dostavjatiдоставјатиdostavjati i

dostawić tv dostavitiдоставитиdostaviti p

dostęp n dostupдоступdostųp m, pristupприступpristųp m

dostępność n dostupnostдоступностdostųpnosť f

dostępny adj dostupnyдоступныdostųpny

dostojeństwo n dostojenstvoдостојенствоdostojenstvo n, dostojnostдостојностdostojnosť f

dostojnik n dostojnikдостојникdostojnik m anim

dostojny adj dostojnyдостојныdostojny, velebnyвелебныvelebny

dostosować tv prisposobitiприспособитиprisposobiti p

dostosowywać tv prisposobjatiприспособјатиprisposobjati i

dostrzec tv ugledatiугледатиuględati i

dosyć adv dostдостdosť, dostatočnoдостаточноdostatòčno, dovoljnoдовольноdovoljno, poskoroпоскороposkoro, dosytaдосытаdosyta

dościgać tv dostigatiдостигатиdostigati i

doścignąć tv dostignutiдостигнутиdostignųti p, stignutiстигнутиstignųti p, nastignutiнастигнутиnastignųti p

dość adv dostдостdosť, dostatočnoдостаточноdostatòčno, dovoljnoдовольноdovoljno, poskoroпоскороposkoro, dosytaдосытаdosyta

dośrodkowy adj srědotěčnyсредотечныsrědotěčny

doświadczać tv izkušatiизкушатиizkušati i, prěživatiпреживатиprěživati i

doświadczenie n izkušenjeизкушенјеizkušeńje n, izkušenostизкушеностizkušenosť f

doświadczony adj izkušenyизкушеныizkušeny, izkusnyизкусныizkusny

doświadczyć tv izkusitiизкуситиizkusiti p, prěžiti (prěžive)прежити (преживе)prěžiti (prěžive) p

dotacja n darдарdar m, darovanjeдарованјеdarovańje n

dotąd adv do časaдо часаdo časa, dotudдотудdotųd

dotkliwie adv boleznoболезноbolezno

dotknąć tv dotknutiдоткнутиdotknųti p, tknutiткнутиtknųti i; (na duchu) razčulitiразчулитиråzčuliti p; ~ się dotknuti seдоткнути сеdotknųti sę p

dotychczas adv do časaдо часаdo časa, dotolěдотолеdotolě

dotyczyć v tykati seтыкати сеtykati sę i

dotykać tv dotykatiдотыкатиdotykati i, tykatiтыкатиtykati i; (na duchu) razčuljatiразчульатиråzčuljati i; ~ się dotykati seдотыкати сеdotykati sę i

dowcip n zasměškaзасмешкаzasměška f; (cecha) ostroumjeостроумјеostroumje n

dowiadywać się v dovědati seдоведати сеdovědati sę i, osvědamjati seосведамјати сеosvědamjati sę i

dowiedzieć się v dověděti se (dově)доведети се (дове)dověděti sę (dově) p, osvědomiti seосведомити сеosvědomiti sę p

dowierzać tv dověrjatiдоверьатиdověrjati i

dowierzyć tv dověritiдоверитиdověriti p

dowieść (czegoś) tv dokazati (dokaže)доказати (докаже)dokazati (dokaže) p

dowodzić tv dokazyvatiдоказыватиdokazyvati i, rukovoditiруководитиrųkovoditi i

dowolny: dowolna ilość adv koliko-nebudколико-небудkoliko-nebųď, koliko-liboколико-либоkoliko-libo, kolikokoliколикоколиkolikokoli; dowolną drogą kudy-liboкуды-либоkųdy-libo, kudy-nebudкуды-небудkųdy-nebųď, kudykoliкудыколиkųdykoli

dowód n dokazдоказdokaz m, dovodдоводdovod m

dowóz n dovozдовозdovoz m

doznać tv izkusitiизкуситиizkusiti p, prěžiti (prěžive)прежити (преживе)prěžiti (prěžive) p

doznawać tv izkušatiизкушатиizkušati i, prěživatiпреживатиprěživati i

dozorca n ključnikкльучникključnik m anim, stražстражstråž m anim, vratarjвратарьvråtarj m anim, ključarjкльучарьključarj m anim

dozwolony adj dozvoljenyдозвольеныdozvoljeny

dożyć tv dožiti (dožive)дожити (доживе)dožiti (dožive) p

dożywać tv doživetiдоживетиdoživeti i

dożywotni adj dožitnyдожитныdožitny

dół n dolдолdol m; do dołu do doluдо долуdo dolu; na dole na doluна долуna dolu; na ~ na dolна долna dol; w ~ do doluдо долуdo dolu, vdolвдолvdol, vnizвнизvniz; z dołu snizuснизуsnizu

drabina n drabinaдрабинаdrabina n, lěstvicaлествицаlěstvica f

dramat n dramaдрамаdrama f

dramatyczny adj dramatičnyдраматичныdramatičny

drań n podlecподлецpodlec m anim

drapacz: ~ chmur n nebodrapнебодрапnebodrap m

drapać tv drapati (drape)драпати (драпе)drapati (drape) i

drapnąć tv drapnutiдрапнутиdrapnųti p

drastyczny adj drastičnyдрастичныdrastičny

drażliwość n razdražlivostраздражливостråzdražlivosť f

drażliwy adj razdražlivyраздражливыråzdražlivy, dražlivyдражливыdražlivy

drażnić tv dražnitiдражнитиdražniti i, nezadovaljatiнезадовальатиnezadovaljati i, razdražnjatiраздражньатиråzdražnjati i

drążyć tv dolbti (dolbe)долбти (долбе)dòlbti (dòlbe) i

drenować tv osušatiосушатиosušati i

drewniany adj drěvennyдревенныdrěvenny, drěvjanyдревјаныdrěvjany; ~ dom drěvjany domдревјаны домdrěvjany dom m; ~ instrument dęty drěvenny dyhovy instrumentдревенны дыховы инструментdrěvenny dyhovy instrument m

drewno n drěvo (drěva/drěvese)древо (древа/древесе)drěvo (drěva/drěvese) n

dręczyć tv ogorčatiогорчатиogorčati i

drętwieć iv mrtvětiмртветиmŕtvěti i

drgać iv držati (drži)држати (држи)držati (drži) i, drgatiдргатиdrgati i

drganie n drganjeдрганјеdrgańje n

drgnąć iv drgnutiдргнутиdrgnųti p

drobiazg n bagatelaбагателаbagatela f

drobina n česticaчестицаčęstica f, čestkaчесткаčęstka f

drobne n drobne (-yh)дробне (-ых)drobne (-yh)

drobnostka n bagatelaбагателаbagatela f, malenjkostмаленькостmalenjkosť f, malostмалостmalosť f

drobny adj drobnyдробныdrobny

droga n dragaдрагаdråga f; Droga Mleczna Mlěčny putМлечны путMlěčny pųť m, Mlěčna dragaМлечна драгаMlěčna dråga f; z drogi! proč iz dragy!проч из драгы!pròč iz drågy!

drogi adj dragyдрагыdrågy

drogocenny adj dragocěnnyдрагоценныdrågocěnny

drogowskaz n dragoukazateljдрагоуказательdrågoukazatelj m

drogowy adj dražnyдражныdråžny

dront n dodoдодоdodo m anim

drop (ptak) n dropjaдропјаdropja f

drozd n drozdдроздdrozd m anim

drożdże n droždžeдрожджеdrožđe, kvasквасkvas m

dróżka n putпутpųť

drugi num drugyдругыdrugy, vtoryвторыvtory; Druga Wojna Światowa Vtora Světova VojnaВтора Светова ВојнаVtora Světova Vojna f; po ~e vtoroвтороvtoro

drugorzędny adj drugorednyдругоредныdrugorędny, filialnyфилиалныfilialny, vtornyвторныvtorny

druh n drugдругdrug m anim

druhna (ślub) n družicaдружицаdružica f

druk n pečetarjstvoпечетарьствоpečętarjstvo n, odpečetokодпечетокodpečętòk m, odtiskодтискodtisk m

drukarka n printerпринтерprinter m

drukarz n tiskarjтискарьtiskarj m anim, pečetarjпечетарьpečętarj m anim

drukować tv pečetatiпечетатиpečętati i

druty: robić na drutach tv plesti (plete)плести (плете)plesti (plete) i

drużba n družbaдружбаdružba m anim

drużyna n družinaдружинаdružina f, komandaкомандаkomanda f, mužstvoмужствоmųžstvo n

drwa (do palenia) n drvaдрваdrva f

drwal n drvosěkдрвосекdrvosěk m anim, drěvorubдреворубdrěvorųb m anim, rěznik drěvрезник древrěznik drěv m anim

drwić v podsměhati seподсмехати сеpodsměhati sę i

drzeć tv dreti (dere)дрети (дере)dreti (dere) i; ~ mordę dreti grlo (dere)дрети грло (дере)dreti grlo (dere); ~ ryja dreti grlo (dere)дрети грло (дере)dreti grlo (dere)

drzemać iv drěmati (drěme)дремати (дреме)drěmati (drěme) i

drzemka n drěmotaдремотаdrěmota f

drzewny adj drěvnyдревныdrěvny

drzewo n drěvo (drěva/drěvese)древо (древа/древесе)drěvo (drěva/drěvese) n; ~ iglaste hvojaхвојаhvoja f

drzwi n dveriдвериdveri, vrataвратаvråta f

drżeć iv držati (drži)држати (држи)držati (drži) i, trepetatiтрепетатиtrepetati i, drgatiдргатиdrgati i

drżenie n drganjeдрганјеdrgańje n

duch n duhдухduh m anim, prividěnjeпривиденјеprividěńje n; odebrać ~a odčajatiодчајатиodčajati p; stracić ~a odčajati seодчајати сеodčajati sę p; tracić ~a odčajivati seодчајивати сеodčajivati sę i

duchowieństwo n duhovenstvoдуховенствоduhovenstvo n

duchowny n duhovnikдуховникduhovnik m anim

duchowy adj duhovnyдуховныduhovny, duševnyдушевныduševny

dudy n bolinkaболинкаbolinka f, dudyдудыdudy, gajdyгајдыgajdy

dudziarz n dudarjдударьdudarj m anim

duet n dvupěvдвупевdvupěv m

dukarstwo n tiskarjstvoтискарьствоtiskarjstvo n

duma n grdostгрдостgrdosť f

dumać tv dumatiдуматиdumati i, obmysljatiобмысльатиobmysljati i

dumanie n razmysljanjeразмысльанјеråzmysljańje n

dumny adj grdyгрдыgrdy

Dunaj n DunajДунајDunaj m

duński adj danskyданскыdansky

duo n dvojkaдвојкаdvojka f

dupa n prdakпрдакpŕdak m, ritритriť f, zadnicaзадницаzadnica f, dupaдупаdupa f, žopaжопаžopa f

dupek n mudakмудакmudak m anim, zadnikзадникzadnik m

duplikować tv dvojitiдвојитиdvojiti i

dureń n balvanбалванbalvan m, durenjдуреньdurenj m anim

durnie adv durnoдурноdurno

durnota n durnostдурностdurnosť f

durny adj durnyдурныdurny

dusić tv davitiдавитиdaviti i, dušitiдушитиdušiti i

dusza n dušaдушаduša f

duszący adj dušlivyдушливыdušlivy

duszenie n dušenjeдушенјеdušeńje n

duszność n dyhavicaдыхавицаdyhavica f

duszny adj dušnyдушныdušny

dużo adv mnogoмногоmnogo, veljeвельеvelje, dužeдужеduže

duży adj velikyвеликыveliky, dužiдужиduži

dwa num dva (dvě)два (две)dva (dvě); ~ razy dvukratnoдвукратноdvukråtno; ~ razy tyle dvojce tolikoдвојце толикоdvojce toliko; dwie trzecie dvě tretinyдве третиныdvě tretiny; złożony z dwóch znaków dvuznačnyдвузначныdvuznačny

dwadzieścia num dvadeset, dvadesetiдвадесет, двадесетиdvadesęť, dvadesęti

dwanaście num dvanadsetдванадсетdvanadsęť

dwieście num dvastoдвастоdvasto, dvěstěдвестеdvěstě

dwojaki num dvojakyдвојакыdvojaky, obojakyобојакыobojaky

dwoje num dvojeдвојеdvoje

dworski adj dvorjanskyдворьанскыdvorjansky

dworzanin n dvorjan, dvorjaninдворьан, дворьанинdvorjan, dvorjanin m anim

dwójka n paraпараpara f; (num) dvojicaдвојицаdvojica, dvojkaдвојкаdvojka

dwójkowy adj dvojčanyдвојчаныdvojčany

dwór (królewski) n dvorдворdvor m; (ogół dworzan) dvorjanstvoдворьанствоdvorjanstvo n

dwucyfrowy adj dvucifrenyдвуцифреныdvucifreny

dwuczłonowy adj dvojčanyдвојчаныdvojčany

dwudziesty num dvadesetyдвадесетыdvadesęty

dwuetapowy adj dvuetapovyдвуетаповыdvuetapovy, dvustupnyдвуступныdvustųpny

dwugłoska n dvuglaskaдвугласкаdvuglåska f

dwugłowy adj dvuglavyдвуглавыdvuglåvy

dwujęzyczność n dvujezyčnostдвујезычностdvujęzyčnosť f

dwujęzyczny adj dvujezyčnyдвујезычныdvujęzyčny

dwukołowy adj dvukolesnyдвуколесныdvukolesny

dwukropek n dvojtočkaдвојточкаdvojtočka f

dwukrotnie adv dvukratnoдвукратноdvukråtno

dwukrotny adj dvukratnyдвукратныdvukråtny

dwulicowy adj dvulicovyдвулицовыdvulicovy, dvuličnyдвуличныdvuličny

dwunasty num dvanadsetyдванадсетыdvanadsęty

dwupiętrowy adj dvuetažnyдвуетажныdvuetažny

dwusilnikowy adj dvumotorovyдвумоторовыdvumotorovy

dwustronny adj dvustrannyдвустранныdvustrånny

dwutonowy adj dvutonovyдвутоновыdvutonovy

dwuwymiarowy adj dvuvyměrnyдвувымерныdvuvyměrny

dwuznaczność n dvusmyslnostдвусмыслностdvusmyslnosť f, dvuznačnostдвузначностdvuznačnosť f

dwuznaczny adj dvusmyslnyдвусмыслныdvusmyslny, dvuznačnyдвузначныdvuznačny

dydaktyczny adj učebnyучебныučebny

dyftong n dvuglaskaдвугласкаdvuglåska f

dygnitarz n dostojnikдостојникdostojnik m anim

dygotać iv držati (drži)држати (држи)držati (drži) i

dygresja n odstupanjeодступанјеodstųpańje n; robić dygresję oddaljati seоддальати сеoddaljati sę i; zrobić dygresję oddaliti seоддалити сеoddaliti sę p

dyktator n diktatorдиктаторdiktator m anim

dyktatura n diktaturaдиктатураdiktatura f

dyktować tv diktovatiдиктоватиdiktovati

dylemat n dilemaдилемаdilema f

dym n dymдымdym m

dymek n kurivoкуривоkurivo n

dymić iv dymitiдымитиdymiti i, kuritiкуритиkuriti i

dymisja n demisijaдемисијаdemisija f, odkazanjeодказанјеodkazańje n, ostavkaоставкаostavka f; podawać się do dymisji odkazyvati seодказывати сеodkazyvati sę i; podać się do dymisji odkazati se (odkaže)одказати се (одкаже)odkazati sę (odkaže) p

dynamiczny adj dinamičnyдинамичныdinamičny

dynamika n dinamikaдинамикаdinamika f

dynamit n dinamitдинамитdinamit m

dynamo n dinamoдинамоdinamo n

dynastia n dinastijaдинастијаdinastija f

dynia n tykvaтыкваtykva f

dyplomacja n diplomatijaдипломатијаdiplomatija f

dyplomata n diplomatдипломатdiplomat m anim

dyplomatyczny adj diplomatičnyдипломатичныdiplomatičny

dyrektor n direktorдиректорdirektor m anim

dyrektywa n direktivaдирективаdirektiva f, prikazприказprikaz m, směrnicaсмерницаsměrnica f

dyrygent n dirigentдиригентdirigent m anim

dyscyplina n disciplinaдисциплинаdisciplina f

dyscyplinarny adj karnyкарныkarny

dyskryminacja n diskriminacijaдискриминацијаdiskriminacija f

dyskryminować iv diskriminovatiдискриминоватиdiskriminovati

dyskurs n razpravaразправаråzprava f

dyskusja n diskusijaдискусијаdiskusija f, razpravaразправаråzprava f

dyskusyjny adj diskusijnyдискусијныdiskusijny

dyskutować iv diskutovatiдискутоватиdiskutovati i

dysonans n razladразладråzlad m

dysponować tv razporedžatiразпореджатиråzporęđati p

dystans n daljдальdalj m, oddaljenjeоддальенјеoddaljeńje n, razstojanjeразстојанјеråzstojańje n, udaljenostудальеностudaljenosť f

dystrybucja n distribucijaдистрибуцијаdistribucija f, razsylkaразсылкаråzsylka f

dystrybuować tv razdavatiраздаватиråzdavati i

dyszeć iv dyhtětiдыхтетиdyhtěti i

dyszel n oje (oja/ojese)оје (оја/ојесе)oje (oja/ojese) n

dywan n kilimкилимkilim m, koverecковерецkoverec m

dywizja n děljenjeдельенјеděljeńje n, razdělразделråzděl m, dělbaделбаdělba f; ~ powietrzna vozdušna divizijaвоздушна дивизијаvòzdušna divizija f

dyżur n dežurstvoдежурствоdežurstvo n

dyżurny adj dežurnyдежурныdežurny

dzban n džbanджбанđban m

dzbanek n džbanokджбанокđbanòk m

dziać się iv byvatiбыватиbyvati i, dějati se (děje)дејати се (деје)dějati sę (děje) i, děti se (děje/děne)дети се (деје/дене)děti sę (děje/děne) i, odbyvati seодбывати сеodbyvati sę i, slučati seслучати сеslučati sę i

dziad (krewny) n dědдедděd m anim

dziadek n dědokдедокdědòk m anim, praroditeljпрародительpraroditelj m anim, dědдедděd m anim; ~ do orzechów orěšarkaорешаркаorěšarka f; Dziadek Mróz Děd MrazДед МразDěd Mråz m anim

dziadkowy adj dědovдедовdědov

dział n dělделděl m; ~ wodny vododělвододелvododěl m

działacz n aktivistактивистaktivist m anim

działaczka n aktivistkaактивисткаaktivistka f

działać tv dějati (děje)дејати (деје)dějati (děje) i, dělatiделатиdělati i

działalność n dějateljnostдејательностdějateljnosť f

działanie n akcijaакцијаakcija f, dějanjeдејанјеdějańje n; (czegoś) dělanjaделанјаdělańja

działo n kanonканонkanon m, orudjeорудјеorųďje n

dziąsło n desnaдеснаdęsna f

dziąsłowy adj alveolarnyалвеоларныalveolarny

dzicz n pustinaпустинаpustina f, dikostдикостdikosť f, dikvostдиквостdikvosť f

dzieci n dětiдетиděti

dziecię n děteдетеdětę n

dziecięcy adj dětinskyдетинскыdětinsky, dětskyдетскыdětsky

dziecinnie adv dětinskoдетинскоdětinsko

dziecinność n dětinskostдетинскостdětinskosť f

dziecinny adj dětinskyдетинскыdětinsky

dzieciństwo n dětinstvoдетинствоdětinstvo n, dětstvoдетствоdětstvo n

dziecko n děteдетеdětę n, čedoчедоčędo n

dziedzictwo n naslědstvoнаследствоnaslědstvo n

dziedzina n oblastобластoblasť f

dziedziniec n dvorдворdvor m

dzieje n historijaхисторијаhistorija f

dziejopis n lětopisлетописlětopis m

dziejopisarz n lětopisecлетописецlětopisec m anim

dzielenie n děljenjeдельенјеděljeńje n, dělbaделбаdělba f; (wyrazów łącznikiem) defisovanjeдефисованјеdefisovańje n

dzielić tv dělitiделитиděliti i, razščepjatiразшчепјатиråzščepjati i; (wyrazy łącznikiem) defisovatiдефисоватиdefisovati i

dzielnica n městečkoместечкоměstečko n, okrugокругokrųg m; ~ nędzy slumслумslum m

dzielny adj hrabryхрабрыhråbry, odvažnyодважныodvažny

dziennik n dnevnikдневникdnevnik m, žurnalжурналžurnal m; (papierowy) věstnikвестникvěstnik m; (TV) izvěstoglašenjeизвестоглашенјеizvěstoglåšeńje n

dziennikarstwo n žurnalistikaжурналистикаžurnalistika f

dziennikarz n izvěstnikизвестникizvěstnik m anim

dziennnikarz n žurnalistжурналистžurnalist m anim

dzienny adj dnevnyдневныdnevny, dennyденныdenny

dzień n denj (dnja)день (дньа)denj (dnja) m; dniem dnemднемdnem; Dzień dobry! Dobry denj!Добры день!Dobry denj!; ~ dobry! zdar!здар!zdar!; ~ w dzień denj poslě dnjaдень после дньаdenj poslě dnja; ~ za dniem denj poslě dnjaдень после дньаdenj poslě dnja

dzień żałoby n denj oplakyvanjaдень оплакыванјаdenj oplakyvańja m

dzierżawczy (gram.) adj prisvojnyприсвојныprisvojny

dzierżyć tv držatiдржатиdŕžati i, trimatiтриматиtrimati i

dziesiątka num desetkaдесеткаdesętka

dziesiąty num desetyдесетыdesęty; jedna dzięsiąta desetinaдесетинаdesętina

dziesięciolecie n desetilětjeдесетилетјеdesętilěťje n

dziesięcioro num deseteroдесетероdesętero

dziesięć num desetдесетdesęť

dziewczę n děvkaдевкаděvka f, děvčeдевчеděvčę n, děvčinaдевчинаděvčina f

dziewczyna n děvaдеваděva f, děvkaдевкаděvka f, děvčeдевчеděvčę n, děvčinaдевчинаděvčina f, junoš, junošaјунош, јуношаjunoš, junoša m anim, mladicaмладицаmlådica f

dziewiątka num devetkaдеветкаdevętka

dziewiąty num devetyдеветыdevęty; jedna dziewiąta devetinaдеветинаdevętina

dziewica n děvicaдевицаděvica f; Dziewica Maryja Děvica MarijaДевица МаријаDěvica Marija f

dziewictwo n děvičstvoдевичствоděvičstvo n, děvstvoдевствоděvstvo n

dziewiczy adj děvičjiдевичјиděvičji; Brytyjskie Wyspy Dziewicze Britanske Děvičje OstrovyБританске Девичје ОстровыBritanske Děvičje Ostrovy; Wyspy Dziewicze Děvičje OstrovyДевичје ОстровыDěvičje Ostrovy; Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych Amerikanske Děvičje OstrovyАмериканске Девичје ОстровыAmerikanske Děvičje Ostrovy

dziewierz n děverjдеверьděverj m anim

dziewięcioro num deveteroдеветероdevętero

dziewięć num devetдеветdevęť

dziewięćdziesiąt num devetdesetдеветдесетdevęťdesęt

dziewięćdziesiąty num devetdesetyдеветдесетыdevęťdesęty

dziewięćset num devetsot, devetstoдеветсот, деветстоdevęťsòt, devęťsto

dziewiętnasty num devetnadsetyдеветнадсетыdevętnadsęty

dziewiętnaście num devetnadsetдеветнадсетdevętnadsęť

dzieża n děžaдежаděža f

dzięcioł n detelдетелdętel m anim

dzięgiel n degyljдегыльdęgylj m

dzięki prep blagodare (komu/čemu)благодаре (кому/чему)blågodarę (komu/čemu), hvala (komu/čemu)хвала (кому/чему)hvala (komu/čemu), dekujuči (komu/čemu)декујучи (кому/чему)dękujųći (komu/čemu); Dzięki! Hvala!Хвала!Hvala!

dziękować iv dekovati (komu/čemu)дековати (кому/чему)dękovati (komu/čemu) i, blagodaritiблагодаритиblågodariti i

dziękuję intj blagodarim, blagodarjuблагодарим, благодарьуblågodarim, blågodarjų, dekujuдекујуdękujų, Hvala!Хвала!Hvala!

dziki adj svirěpyсвирепыsvirěpy, dikyдикыdiky, divyдивыdivy, dikvyдиквыdikvy

dziko adv dikoдикоdiko, divoдивоdivo, dikvoдиквоdikvo

dzikość n ljutostльутостljutosť f, svirěpostсвирепостsvirěposť f, divostдивостdivosť f, dikvostдиквостdikvosť f

dziobać tv kljuvatiкльуватиkljuvati i

dziobnąć tv kljunutiкльунутиkljunųti p

dziób n kljunкльунkljun m

dzióbek n nosokносокnosòk m

dzisiaj adv dnesднесdneś, tutdenjтутденьtutdenj; do ~ do dnesдо днесdo dneś

dzisiejszy adj dnešnjiднешньиdnešnji, segodennyсегоденныsegodenny, tutdennyтутденныtutdenny

dziś adv dnesднесdneś, sego dnjaсего дньаsego dnja, tutdenjтутденьtutdenj; do ~ do dnesдо днесdo dneś

dziura n diraдираdira f

dziurawy adj diravyдиравыdiravy

dziwaczny adj kapriznyкапризныkaprizny, lihyлихыlihy, strannyстранныstrånny

dziwak n kaprizкапризkapriz m anim

dziwić tv divitiдивитиdiviti i; ~ się diviti seдивити сеdiviti sę i

dziwka n razvratnicaразвратницаråzvråtnica f

dziwniejszy adj divnějšiдивнејшиdivnějši

dziwny adj divnyдивныdivny, kurioznyкуриозныkuriozny, lihyлихыlihy, strannyстранныstrånny, čudnyчудныćudny

dzwon n zvonзвонzvon m; ~y zvonyзвоныzvony

dzwonek: ~ do drzwi n zvonokзвонокzvonòk m

dzwonić iv zvonitiзвонитиzvoniti i

dzwonnica n zvonicaзвоницаzvonica f

dźgać tv bodatiбодатиbodati i, bosti (bode)бости (боде)bosti (bode) p, klati (kolje)клати (колье)klåti (kolje) i; (np. palcem) tykatiтыкатиtykati i

dźgnąć tv tknutiткнутиtknųti i

dźwięczeć iv zvučati (zvuči)звучати (звучи)zvųčati (zvųči) i

dźwięczny adj zvučnyзвучныzvųčny; (fonet.) zvučnyзвучныzvųčny

dźwięk n zvukзвукzvųk m

dźwięk) v raznositi seразносити сеråznositi sę i

dźwig n liftлифтlift m

dżazga n odlomokодломокodlomòk m

dżdżownica n doždevy črvjakдождевы чрвјакdòžďevy čŕvjak m

dżdżyć iv dožditiдождитиdòžditi p

dżem n džemджемdžem m, želeжелеžele n

dżentelmen n gospodinгосподинgospodin m anim, džentelmenджентелменdžentelmen m anim

dżinsy n džinsyджинсыdžinsy

dżungla n džunglaджунглаdžungla f

echo n ehoехоeho n, odglasодгласodglås m

edukacja n edukacijaедукацијаedukacija f, obrazovanjeобразованјеobrazovańje n, prosvětaпросветаprosvěta f

edukacjyny adj edukacijnyедукацијныedukacijny

edukować tv školitiшколитиškoliti i

edukowany adj obrazovanyобразованыobrazovany

edycja n izdanjeизданјеizdańje n, nakladнакладnaklad m

edykt n ukazуказukaz m

edytować tv pravitiправитиpraviti i

efekt n efektефектefekt m, učinokучинокučinòk m

efektywność n efektivnostефективностefektivnosť f

efektywny adj efektivnyефективныefektivny

egalitarny adj egalitarnyегалитарныegalitarny

egipski adj egipetskyегипетскыegipetsky

Egipt n EgiptЕгиптEgipt m

egoista n egoistегоистegoist m anim, seběčnjakсебечньакseběčnjak m anim

egoistycznie adv seběčnoсебечноseběčno

egoistyczny adj egoističnyегоистичныegoističny, seběčnyсебечныseběčny

egoizm n egoizmегоизмegoizm m, sebeljubjeсебельубјеsebeljubje n, seběčnostсебечностseběčnosť f

egotizm n egotizmеготизмegotizm m

egzekucyjny adj izkonavčiизконавчиizkonavči

egzystencja n egzistencijaегзистенцијаegzistencija f

egzystować iv byti (jesm, jesi, jest, jesmo, jeste, sut; byl; budu)быти (јесм, јеси, јест, јесмо, јесте, сут; был; буду)byti (jesm, jesi, jest, jesmo, jeste, sųt; byl; bųdų) i, egzistovatiегзистоватиegzistovati i

egzystowanie n egzistovanjeегзистованјеegzistovańje n

ejakulacja n izkrikanjeизкриканјеizkrikańje n, ejakulacijaејакулацијаejakulacija f, spuščenjeспушченјеspušćeńje n

ejakulować iv ejakulovatiејакуловатиejakulovati i, izkrikatiизкрикатиizkrikati i

ekipa n mužstvoмужствоmųžstvo n

ekolog n ekologекологekolog m anim

ekologia n ekologijaекологијаekologija f

ekonomia n ekonomikaекономикаekonomika f

ekonomista n ekonomекономekonom m anim

ekran n ekranекранekran m

ekscytować tv vozbudžatiвозбуджатиvòzbuđati i

ekscytująco adv vozbudlivoвозбудливоvòzbudlivo

ekscytujący adj vozbudlivyвозбудливыvòzbudlivy

ekskluzywny adj ekskluzivnyексклузивныekskluzivny

ekskrementy n kalкалkal m

ekspansja n ekspansijaекспансијаekspansija f

ekspert n ekspertекспертekspert m anim, znalecзналецznalec m anim

eksperyment n eksperimentекспериментeksperiment m, izkusизкусizkus m, opytопытopyt m, pokusпокусpokus m

eksperymentalny adj eksperimentalnyексперименталныeksperimentalny

eksperymentować iv eksperimentovatiекспериментоватиeksperimentovati i

eksploatacja n eksploatacijaексплоатацијаeksploatacija f

eksploatować tv eksploatovatiексплоатоватиeksploatovati i

eksplodować iv eksplodovatiексплодоватиeksplodovati i, izbuhatiизбухатиizbuhati i, izbuhnutiизбухнутиizbuhnųti p

eksplorator n izslědovateljизследовательizslědovatelj m anim

eksplorować tv izslědovatiизследоватиizslědovati i, razvědatiразведатиråzvědati p

eksplozja n eksplozijaексплозијаeksplozija f, izbuhизбухizbuh m

eksport n eksportекспортeksport m, izvozизвозizvoz m

eksportować tv eksportovatiекспортоватиeksportovati i, izveztiизвезтиizvezti p, izvozitiизвозитиizvoziti i

ekspozycja n izstava, izstavkaизстава, изставкаizstava, izstavka f

ekspresja n izrazизразizraz m, izraznostизразностizraznosť f

ekspresywność n izraznostизразностizraznosť f

ekspresywny adj izraznyизразныizrazny

eksterier n eksterierекстериерeksterier m

ekstrakt n ekstraktекстрактekstrakt m, iztegизтегiztęg m, iztežekизтежекiztęžek m

ekstraktować tv iztrgatiизтргатиiztrgati i, ekstragovatiекстраговатиekstragovati

ekstrapolacja n ekstrapolacijaекстраполацијаekstrapolacija f

ekstremista n ekstremistекстремистekstremist m anim, krajnecкрајнецkrajnec m anim

ekstremistyczny adj ekstremističnyекстремистичныekstremističny, krajnyкрајныkrajny

ekstremizm n ekstremizmекстремизмekstremizm m, krajnostкрајностkrajnosť f

Ekwador n EkvadorЕквадорEkvador m

ekwadorski adj ekvadorskyеквадорскыekvadorsky

ekwinokcjum n ravnodenstvjeравноденствјеråvnodenstvje n

ekwipować tv orudovati (kym/čim)орудовати (кым/чим)orųdovati (kym/čim) i

ekwipunek n orudovanjeорудованјеorųdovańje n, priborприборpribor m

elastyczność n elastičnostеластичностelastičnosť f, gybkostгыбкостgybkosť f

elastyczny adj elastičnyеластичныelastičny, fleksibilnyфлексибилныfleksibilny, gybkyгыбкыgybky, pružnyпружныprųžny

elegancki adj elegantnyелегантныelegantny, šikarnyшикарныšikarny

elekcja n izborизборizbor m, izboryизборыizbory

elektorat n izbirateljstvoизбирательствоizbirateljstvo n

elektron n elektronелектронelektron m

elektroniczny adj elektroničnyелектроничныelektroničny

elektronika n elektronikaелектроникаelektronika f

elektrotechnika n elektrotehnikaелектротехникаelektrotehnika f

elektrownia n elektrostancijaелектростанцијаelektrostancija f

elektryczność n električnostелектричностelektričnosť f

elektryczny adj električnyелектричныelektričny

elektryfikacja n elektrifikacijaелектрификацијаelektrifikacija f

element n elementелементelement m

elementarny adj elementarnyелементарныelementarny

elewacja n vozvyšenostвозвышеностvòzvyšenosť f

eliminować tv eliminovatiелиминоватиeliminovati, odstranjatiодстраньатиodstranjati i

elita n elitaелитаelita f

elizja (fonet.) n elizijaелизијаelizija f

elokwencja n krasnorěčivostкрасноречивостkrasnorěčivosť f

elokwentny adj krasnorěčivyкрасноречивыkrasnorěčivy

e-mail n elektronična poštaелектронична поштаelektronična pošta f

embargo n embargoембаргоembargo n

embrion n zarodokзародокzarodòk m anim

emeryt n pensionerпенсионерpensioner m anim

emerytalny adj pensijnyпенсијныpensijny

emerytura n pensijaпенсијаpensija f

emfaza n izraznostизразностizraznosť f

emigracja n emigracijaемиграцијаemigracija f, izseljenjeизсельенјеizseljeńje n

emigrant n emigrantемигрантemigrant m anim, izseljenecизсельенецizseljenec m anim

emigrantka n izseljenicaизсельеницаizseljenica f

emigrować iv emigrovatiемигроватиemigrovati i, izseljatiизсельатиizseljati i

emisja n emisijaемисијаemisija f

emitować: ~ opary/wyziewy/spaliny iv čaditiчадитиčaditi i

emocja n emocijaемоцијаemocija f, čuvstvoчувствоčuvstvo n

emocjonalnie adv čuvstvenoчувственоčuvstveno

emocjonalny adj emocionalnyемоционалныemocionalny, čuvstvenyчувственыčuvstveny

encyklopedia n enciklopedijaенциклопедијаenciklopedija f

encyklopedyczny adj enciklopedičnyенциклопедичныenciklopedičny

endemiczny adj endemičnyендемичныendemičny

energetyka n energetikaенергетикаenergetika f

energia n energijaенергијаenergija f; ~ jądrowa jedrna energijaједрна енергијаjędrna energija f

energiczny adj bodryбодрыbodry

entuzjasta n entuziastентузиастentuziast m anim

entuzjastycznie adv entuziastičnoентузиастичноentuziastično

entuzjastyczny adj entuziastičnyентузиастичныentuziastičny

entuzjazm n entuziazmентузиазмentuziazm m

entuzjazmować tv entuziazmovatiентузиазмоватиentuziazmovati i

enzym n enzimензимenzim m

eparchia n eparhijaепархијаeparhija f

epicentrum n epicentrепицентрepicentr m; ~ trzęsienia ziemi epicentr zemjetresenjaепицентр земјетресенјаepicentr zemjetręseńja m

epidemiczny n epidemijaепидемијаepidemija f

Epifania n BogojavjenjeБогојавјенјеBogojavjeńje n

epigrafia n epigrafепиграфepigraf m

epilepsja n padučnicaпадучницаpadųčnica f

epoka n dobaдобаdoba f, eraераera f, epohaепохаepoha f

era n dobaдобаdoba f, eraераera f, epohaепохаepoha f

erekcja n natvrdženjeнатврдженјеnatvrđeńje n

erodować tv vyžeratiвыжератиvyžerati i

erotyczny adj erotičnyеротичныerotičny

erupcja n erupcijaерупцијаerupcija f

erytrocyt n črveny krvinokчрвены крвинокčŕveny krvinòk m

esej n esejесејesej m

esencjonalny adj sučstvenyсучственыsųćstveny

eskadra n eskadronескадронeskadron m

eskadron n eskadronескадронeskadron m

eskortować tv eskortovatiескортоватиeskortovati i

esperancki adj esperantskyесперантскыesperantsky

esperanto n esperantoесперантоesperanto n

esperantysta n esperantistесперантистesperantist m anim

estetyczny adj estetičnyестетичныestetičny

estetyka n estetikaестетикаestetika f

Estonia n EstonijaЕстонијаEstonija f

estoński adj estonskyестонскыestonsky

estrada n estradaестрадаestrada f

etap n etapетапetap m, stupenj (stupnja)ступень (ступньа)stųpenj (stųpnja) m

etat: wolny ~ n vakancijaваканцијаvakancija f

Etiopia n EtiopijaЕтиопијаEtiopija f

etiopski adj etiopskyетиопскыetiopsky

etniczny adj etničnyетничныetničny

etnnograf n narodopisecнародописецnarodopisec m anim

etnograf n etnografетнографetnograf m anim

etnografia n etnografijaетнографијаetnografija f, narodopisнародописnarodopis m

etyczny adj etičnyетичныetičny

etyka n etikaетикаetika f

etykieta n etiketaетикетаetiketa f

etymologia n etimologijaетимологијаetimologija f

etymologiczny adj etimologičnyетимологичныetimologičny

Eufrat n EvfratЕвфратEvfrat m

Eurazja n EvrazijaЕвразијаEvrazija f

euro [€] n evroевроevro n

Europa n EvropaЕвропаEvropa f; ~ Wschodnia Iztočna EvropaИзточна ЕвропаIztočna Evropa f, Vozhodna EvropaВозходна ЕвропаVòzhodna Evropa f; ~ Zachodnia Zapadna EvropaЗападна ЕвропаZapadna Evropa f

Europejczyk n EvropejčikЕвропејчикEvropejčik m anim

europejski adj evropejskyевропејскыevropejsky; Unia Europejska Evropejska UnijaЕвропејска УнијаEvropejska Unija f, Evropejsky SojuzЕвропејскы СојузEvropejsky Sòjųz m

ewakuacja n evakuacijaевакуацијаevakuacija f

ewakuować tv evakuovatiевакуоватиevakuovati i

Ewangelia n EvangelijaЕвангелијаEvangelija f

ewentualnie adv eventualnoевентуалноeventualno

ewentualny adj eventualnyевентуалныeventualny

ewolucja n evolucijaеволуцијаevolucija f, razvojразвојråzvoj m

ewoluować tv razvivatiразвиватиråzvivati i, razvivati seразвивати сеråzvivati sę i

fabryka n fabrikaфабрикаfabrika f, tovarnaтоварнаtovarna f, zavodзаводzavod m; ~ samochodów avtozavodавтозаводavtozavod m

fabrykować tv fabrikovatiфабриковатиfabrikovati i

facet n hlapecхлапецhlåpec m anim

fachowiec n profesionalпрофесионалprofesional m

fachowość n gramotnostграмотностgramotnosť f

fagot n fagotфаготfagot m

fair adj spravědlivyсправедливыspravědlivy

fajerwerki n fejerverkфејерверкfejerverk m

fajka n fajkaфајкаfajka f, ljuljkaльулькаljuljka f; (papieros) kurivoкуривоkurivo n

fajny adj prijemnyпријемныprijemny

faks n faksфаксfaks m

fakt n faktфактfakt m

fakultatywny adj fakultativnyфакултативныfakultativny

fala n valaвалаvala f, volnaволнаvòlna f

fałszerstwo: ~ wyborcze n izborny podvodизборны подводizborny podvod m

fałszywość n krivdaкривдаkrivda f, ložnostложностlòžnosť f

fałszywy adj falšivyфалшивыfalšivy, krivyкривыkrivy, ložnyложныlòžny

fan n fanatфанатfanat m

fanatycznie adv fanatičnoфанатичноfanatično

fanatyczny adj fanatičnyфанатичныfanatičny

fanfara n fanfaraфанфараfanfara f

fantastyczny adj fantastičnyфантастичныfantastičny

fantazja n fantazijaфантазијаfantazija f

fantom n fantomфантомfantom m anim

faraon n faraonфараонfaraon m anim

farba n barvivoбарвивоbarvivo n, farbaфарбаfarba f

farmer n fermerфермерfermer m anim, seljan, seljaninсельан, сельанинseljan, seljanin m anim

farsa n farsaфарсаfarsa f

fart n ščestjeшчестјеščęsťje n

fartuch n fartuhфартухfartuh m

fasada n fasadaфасадаfasada f

fasola n bobбобbob m, fasoljaфасольаfasolja f; czerwona ~ črvene fasoljeчрвене фасольеčŕvene fasolje

fasoli adj bobovyбобовыbobovy

faszysta n fašistфашистfašist m anim

faszyzm n fašizmфашизмfašizm m

fatalny adj fatalnyфаталныfatalny

fatamorgana n fatamorganaфатаморганаfatamorgana f

fatum n sudbaсудбаsųďba f

faul n fauljфаульfaulj m

faworyzować tv prijatiпријатиprijati i

faza n etapетапetap m, fazaфазаfaza f

fazowanie n fazovanjeфазованјеfazovańje n

federacja n federacijaфедерацијаfederacija f; Federacja Rosyjska Rosijska FederacijaРосијска ФедерацијаRosijska Federacija f

federacyjny adj federativnyфедеративныfederativny

federalny adj federalnyфедералныfederalny

felga n obodободobod m

fellatio n minetминетminet m

feminizm n feminizmфеминизмfeminizm m

feniks n feniksфениксfeniks m anim

fenomen n fenomenфеноменfenomen m, javjenjeјавјенјеjavjeńje n

fermentować iv kvasitiкваситиkvasiti i

festiwal n festivalфестивалfestival m

fetor n smradсмрадsmråd m, vonjвоньvonj f

feudalizm n feudalizmфеудализмfeudalizm m

feudalny adj feudalnyфеудалныfeudalny

figa n figaфигаfiga f, smokvaсмокваsmokva f

figlarny adj igrivyигривыigrivy

figura n figuraфигураfigura f, oblikобликoblik m

fikcja n fikcijaфикцијаfikcija f, izmysljenjeизмысльенјеizmysljeńje n

fikcyjny adj fiktivnyфиктивныfiktivny, izmysljenyизмысльеныizmysljeny

filantrop n dobrodějдобродејdobroděj m anim

filantropia n dobročinnostдоброчинностdobročinnosť f

filar n stolpстолпstòlp m

filia (przedsiębiorstwa) n filialфилиалfilial m, podfirmaподфирмаpodfirma f

filialny (przedsiębiorstwo) adj podfirmovyподфирмовыpodfirmovy

filiżanka n čaškaчашкаčaška f

film n filmфилмfilm m; ~ dokumentalny dokumentalny filmдокументалны филмdokumentalny film m

filmografia n filmografijaфилмографијаfilmografija f

filmować tv filmovatiфилмоватиfilmovati

filozof n filosofфилософfilosof m anim

filozofia n filosofijaфилософијаfilosofija f

filtr n cědiloцедилоcědilo n, filtrфилтрfiltr m

filtrować tv cěditiцедитиcěditi i, filtrovatiфилтроватиfiltrovati i

finanse n financijeфинанцијеfinancije

finansista n finansistфинансистfinansist m anim, finančnikфинанчникfinančnik m anim

finansować tv finansovatiфинансоватиfinansovati i

finansowy adj finansovyфинансовыfinansovy

Finlandia n FinlandijaФинландијаFinlandija f

fiński adj finskyфинскыfinsky

fiolet n purpurпурпурpurpur m

fioletowy adj fioletovyфиолетовыfioletovy, purpurnyпурпурныpurpurny, temnolavandovyтемнолавандовыtemnolavandovy

fiołek n fialkaфиалкаfialka f

firma n firmaфирмаfirma f

fizjoterapeuta n fizioterapistфизиотерапистfizioterapist m anim

fizjoterapia n fizioterapijaфизиотерапијаfizioterapija f

fizyczny adj fizičnyфизичныfizičny

fizyka n fizikaфизикаfizika f; ~ kwantowa kvantova mehanikaквантова механикаkvantova mehanika f

flaga n horugvaхоругваhorųgva f, zastavaзаставаzastava f, znameзнамеznamę n

flaming n flamingoфламингоflamingo m anim

flanka n bokбокbok m

flegma n flegmaфлегмаflegma f

flegmatyczny adj flegmatičnyфлегматичныflegmatičny

fleksja n fleksijaфлексијаfleksija f, sklonjenjeсклоньенјеsklonjeńje n

flet n flejtaфлејтаflejta f; ~ piccolo flejta-pikoloфлејта-пиколоflejta-pikolo f

flet prosty n blokflejtaблокфлејтаblokflejta f

flirtować iv flirtovatiфлиртоватиflirtovati i

flirtujący adj koketnyкокетныkoketny

flota n flotaфлотаflota f; Flota północna Sěverny FlotСеверны ФлотSěverny Flot m

flotylla n flotiljaфлотильаflotilja f

fluor n fluorфлуорfluor m

fokus n fokusфокусfokus m

folklor n folklorфолклорfolklor m

fonem n fonemaфонемаfonema f, glaskaгласкаglåska f

fonetyczny adj fonetičnyфонетичныfonetičny

fonologia n fonologijaфонологијаfonologija f

fontanna n vodoskokводоскокvodoskok m

forma n formaформаforma f, oblikобликoblik m

formacja n formovanjeформованјеformovańje n; (kogoś) obrazovanjeобразованјеobrazovańje n

formalizacja n formalizacijaформализацијаformalizacija f

formalizować tv formalizovatiформализоватиformalizovati i

formalny adj formalnyформалныformalny

format n formatформатformat m

formować tv formovatiформоватиformovati; ~ wojska strojitiстројитиstrojiti i

formularz n formularjформуларьformularj m

formuła n formulaформулаformula f

formułować tv formulovatiформуловатиformulovati i

fort n tvrdžaтврджаtvŕđa f

forteca n krěpostкрепостkrěposť f, tvrdžaтврджаtvŕđa f

fortel n lestлестlesť f

fortepian n fortepianoфортепианоfortepiano n, klavirклавирklavir m

fortyfikacja n fortifikacijaфортификацијаfortifikacija f

forum n forumфорумforum n

fosa n rovровrov m

fosfor n fosforфосфорfosfor m

fotel n krěsloкреслоkrěslo n

fotka n fotkaфоткаfotka f, snimokснимокsnimòk m

fotografia n fotografijaфотографијаfotografija f, snimokснимокsnimòk m

fotograficzny adj fotografičnyфотографичныfotografičny

fotografować tv fotografovatiфотографоватиfotografovati i

fragment n fragmentфрагментfragment m, odlomokодломокodlomòk m

fragmentacja n fragmentacijaфрагментацијаfragmentacija f

frak n frakфракfrak m

frakcja n frakcijaфракцијаfrakcija f

Francja n FrancijaФранцијаFrancija f

francuski adj francuzskyфранцузскыfrancuzsky

francuskojęzyczny adj francuzskojezyčnyфранцузскојезычныfrancuzskojęzyčny

Francuz n FrancuzФранцузFrancuz m anim

frank [₣] n frankфранкfrank m

fraza n izrazизразizraz m

frazes n frazeфразеfraze n

freudowski adj freudovskyфреудовскыfreudovsky

front n frontфронтfront m

frontalny adj čelnyчелныčelny

frustracja n frustracijaфрустрацијаfrustracija f, razočarovanjeразочарованјеråzočarovańje n

frustrować tv frustrovatiфрустроватиfrustrovati, razočarovyvatiразочаровыватиråzočarovyvati i

fryzura n ostriženjeостриженјеostrižeńje n

fujarka n dudaдудаduda f

fundacja n fundacijaфундацијаfundacija f, osnovanjeоснованјеosnovańje n

fundament n fundamentфундаментfundament m, podlogaподлогаpodloga f, podstavaподставаpodstava f

fundamentalistyczny adj fundamentalističnyфундаменталистичныfundamentalističny

fundamentalizm n fundamentalizmфундаментализмfundamentalizm m

fundamentalnie adv osnovnoосновноosnovno, sučstvenoсучственоsųćstveno

fundamentalny adj ključnyкльучныključny, osnovnyосновныosnovny, sučstvenyсучственыsųćstveny

fundator n osnovateljосновательosnovatelj m anim

fundować tv osnovatiосноватиosnovati p

fundusz n fondфондfond m; ~ emerytalny pensijny fondпенсијны фондpensijny fond m

funkcja n funkcijaфункцијаfunkcija f

funkcjonariusz n činovnikчиновникčinovnik m anim, urednikуредникurędnik m anim

funkcjonariuszka n činovnicaчиновницаčinovnica f

funkcjonować iv funkcionovatiфункционоватиfunkcionovati i

funkcjonowanie n dělanjaделанјаdělańja

funt (masa) n funtфунтfunt m; (£) funtфунтfunt m

furgonetka n furgonфургонfurgon m

furia n besnostбесностbesnosť f, jarostјаростjarosť f

fusy n mutмутmųť f

futro n futroфутроfutro n, srstсрстsŕsť f

fuzja n slivanjeсливанјеslivańje n

gabardyna n gabardinгабардинgabardin m

gad n gadгадgad m anim

gadatliwy adj mnogorěčivyмногоречивыmnogorěčivy, mnogoslovnyмногословныmnogoslovny

gadzi adj gadjiгадјиgaďji

gadżet n gadžetгаджетgadžet m

gaj n gajгајgaj m, lěsokлесокlěsòk m

gal (chem.) n galijгалијgalij m

galaktyka n galaktikaгалактикаgalaktika f

galaretka n želeжелеžele n

galera n galeraгалераgalera f

galeria n galerijaгалеријаgalerija f

Galicja (Eur. Południowa) n GalisijaГалисијаGalisija f; (Eur. Wschodnia) GalicijaГалицијаGalicija f

galicyzm n galicizmгалицизмgalicizm m

galon (miara) n galonгалонgalon m

galop n galopгалопgalop m

galopować iv galopovatiгалоповатиgalopovati

galwanizacja n galvanizacijaгалванизацијаgalvanizacija f

galwanizm n galvanizmгалванизмgalvanizm m

galwanizować iv galvanizovatiгалванизоватиgalvanizovati

galwanometr n galvanometrгалванометрgalvanometr m

gałązka n galuzkaгалузкаgalųzka f, rastokрастокråstòk m, větvaветваvětva f

gałąź n větkaветкаvětka f, větvaветваvětva f, galuzгалузgalųź f

gama (muz.) n gamaгамаgama f

gamajda n prostakпростакprostak m anim

gambit n gambitгамбитgambit m

gang n bandaбандаbanda f

gangrena n gangrenaгангренаgangrena f

gangster n gangsterгангстерgangster m anim

garaż n garažгаражgaraž m

garb n grbгрбgrb m

garbarz n kožuharjкожухарьkožuharj m anim

garbaty adj grbatyгрбатыgrbaty

garbić się v grbiti seгрбити сеgrbiti sę i

garbować tv dubitiдубитиdųbiti i

garbus n grbačгрбачgrbač m anim

gardenia n gardenijaгарденијаgardenija f

garderoba n garderobaгардеробаgarderoba f

gardło n goltkaголткаgòltka f, grloгрлоgrlo n

gardzić tv grditiгрдитиgrditi i, prěziratiпрезиратиprězirati i

gargulec n garguljaгаргульаgargulja f

garncarstwo n grnčarjstvoгрнчарьствоgrnčarjstvo n

garncarz n grnčarjгрнчарьgrnčarj m anim

garnek n grnгрнgrn m, grnecгрнецgrnec m

garnizon n garnizonгарнизонgarnizon m

garść n grstгрстgrsť f

gasić iv ugašatiугашатиugašati i, gasitiгаситиgasiti i

gasnąć iv gasnutiгаснутиgasnųti i

gastronomia n kuharjstvoкухарьствоkuharjstvo n

gastronomiczny adj kuharjskyкухарьскыkuharjsky

gaśnica n požarogasnikпожарогасникpožarogasnik m, gasiloгасилоgasilo n

gatunek (biologia) n vidвидvid m

gawron n gavranгавранgavrån m anim

gaz n gazгазgaz m; dodać ~u gazovatiгазоватиgazovati i; ~ łzawiący solzotvorny gazсолзотворны газsòlzotvorny gaz m

gaza n gazaгазаgaza f

gazela n gazelaгазелаgazela f

gazeta n gazetaгазетаgazeta f

gazociąg n gazovodгазоводgazovod m

gazować tv gazovatiгазоватиgazovati

gąbka n gubaгубаgųba f

gągoł n gogoljгогольgogolj m anim

gąsiątko n guseгусеgųsę n

gąsienica n gusenicaгусеницаgųsenica f

gąszcz n gustjeгустјеgųsťje n, guščaгушчаgųšća f

gbur n nevěžaневежаnevěža f

gburowaty adj nemilostivyнемилостивыnemilostivy

gdakać iv kvokatiквокатиkvokati i, kokodakatiкокодакатиkokodakati i

gderliwie adv razdražnjenoраздражньеноråzdražnjeno

gderliwy adj razdražnjenyраздражньеныråzdražnjeny

gdy conj kogda, kogdyкогда, когдыkògda, kògdy; ~ tylko kako tolikoкако толикоkako toliko, čimnoчимноčimno; (conj) tako skoro kakoтако скоро какоtako skoro kako

gdyż conj iboибоibo, zato žeзато жеzato že

gdzie adv kdeкдеkde

gdziekolwiek adv kde-nebudкде-небудkde-nebųď, kde-liboкде-либоkde-libo, kdekoliкдеколиkdekoli

gdzieś adv někdeнекдеněkde

gen n genгенgen m

genealogia n rodopisродописrodopis m, rodoslovjeродословјеrodoslovje n

geneaolog n rodopisecродописецrodopisec m anim

generalnie adv najčestějeнајчестејеnajčęstěje, generalnoгенералноgeneralno, voobčeвообчеvòobće

generalny adj generalnyгенералныgeneralny

generał n generalгенералgeneral m anim

generować tv generovatiгенероватиgenerovati, proizvoditiпроизводитиproizvoditi i

generyczny adj generičnyгенеричныgeneričny

geneza n genezaгенезаgeneza f, nahodnostнаходностnahodnosť f, pohodženjeпоходженјеpohođeńje n

genialny adj genialnyгениалныgenialny

geniusz n genialnostгениалностgenialnosť f, genijгенијgenij m anim

gentelmen n džentelmenджентелменdžentelmen m anim

gentleman n gospodinгосподинgospodin m anim

geodeta n zemjeměrземјемерzemjeměr m anim

geograf n geografгеографgeograf m anim, zemjepisecземјеписецzemjepisec m anim

geografia n geografijaгеографијаgeografija f, zemjepisземјеписzemjepis m

geograficzny adj geografičnyгеографичныgeografičny

geolog n geologгеологgeolog m anim

geologia n geologijaгеологијаgeologija f

geologiczny adj geologičnyгеологичныgeologičny

geometria n geometrijaгеометријаgeometrija f

geopolityczny adj geopolitičnyгеополитичныgeopolitičny

Georgia n DžordžijaДжорджијаDžordžija f

gepard n gepardгепардgepard m anim

germanizacja n germanizacijaгерманизацијаgermanizacija f

germański adj germanskyгерманскыgermansky

gest n gestгестgest m

gestykulować iv gestikulovatiгестикуловатиgestikulovati i

getry n gamašaгамашаgamaša f

getto n getoгетоgeto n

gęsi adj gusjiгусјиgųśji

gęsior n gusakгусакgųsak m anim

gęstnieć iv gustětiгустетиgųstěti i

gęsto adv gustoгустоgųsto

gęstość n gustostгустостgųstosť f, gustotaгустотаgųstota f

gęstwina n gustjeгустјеgųsťje n, guščaгушчаgųšća f

gęsty adj gustyгустыgųsty

gęś n gusгусgųś m anim

gęślarz n guslarгусларgųslar m anim

Ghana n GanaГанаGana f

ghański adj ganskyганскыgansky

giąć iv gnutiгнутиgnųti i

giermek n oružjenosecоружјеносецorųžjenosec m anim

giętki adj gybkyгыбкыgybky

giętkość n gybkostгыбкостgybkosť f

gigabajt n gigabajtгигабајтgigabajt m

gigant n gigantгигантgigant m anim, velikanвеликанvelikan m anim

gigantyczny adj gigantskyгигантскыgigantsky

ginąć iv pogynatiпогынатиpogynati i

girlanda n věnecвенецvěnec m

gitara n gitaraгитараgitara f

glagolica n glagolicaглаголицаglagolica f

gleba n počvaпочваpočva f, zemjaземјаzemja f, zemivoземивоzemivo n

glebowy adj zemnyземныzemny

glina n glinaглинаglina f, ilилil m

gliniany adj glinjenyглиньеныglinjeny

glista n glistглистglist m anim, črvjakчрвјакčŕvjak m anim

globalizacja n globalizacijaглобализацијаglobalizacija f

globalny adj globalnyглобалныglobalny; globalne ocieplenie globalno potepljenjeглобално потепльенјеglobalno potepljeńje n

globtroter n světoběžnikсветобежникsvětoběžnik m anim

glon n vodorastводорастvodoråsť f

gloryfikacja n slavjenjeславјенјеslavjeńje n

gloryfikować tv vozveličatiвозвеличатиvòzveličati p, vozveličivatiвозвеличиватиvòzveličivati i

glut n sopelj (soplja)сопель (сопльа)sopelj (soplja) m

gładki adj gladkyгладкыgladky, prostyпростыprosty, ravnyравныråvny

gładkość n gladkostгладкостgladkosť f

gładzić tv gladitiгладитиgladiti i

głaskać tv gladitiгладитиgladiti i, laskatiласкатиlaskati i

głaz n balvanбалванbalvan m

głębia n glubглубglųb m, glubinaглубинаglųbina f

głębina n glubглубglųb m, glubinaглубинаglųbina f

głęboki adj glubokyглубокыglųboky; głębszy glubšiглубшиglųbši; najgłębszy najglubšiнајглубшиnajglųbši

głęboko adv glubokoглубокоglųboko

głodny adj gladnyгладныglådny

głodować iv gladovatiгладоватиglådovati i; (w ramach strajku) držati gladovkuдржати гладовкуdŕžati glådovkų i

głodówka n gladovkaгладовкаglådovka f

głodzić tv moritiморитиmoriti i

głos n glasгласglås m; na ~ glasnoгласноglåsno, na glasна гласna glås

głosić tv glasitiгласитиglåsiti i

głoska n glaskaгласкаglåska f

głosować iv glasovatiгласоватиglåsovati i

głosowanie n glasovanjeгласованјеglåsovańje n

głosujący n glasovateljгласовательglåsovatelj m anim

głośnik n zvučnikзвучникzvųčnik m, glasnikгласникglåsnik m

głośno adv glasnoгласноglåsno

głośny adj glasnyгласныglåsny

głowa n glavaглаваglåva f

głowica n glavicaглавицаglåvica f

głód n gladгладglåd m

głóg n glogглогglog m

główka (gwożdzia) n glavicaглавицаglåvica f

głównie adv glavnoглавноglåvno

głównodowodzący n glavnokomandovačглавнокомандовачglåvnokomandovač m anim

główny adj glavnyглавныglåvny

głuchnąć iv gluhnutiглухнутиgluhnųti i

głuchoniemota n gluhuněmotaглухунемотаgluhuněmota f

głuchoniemy adj gluhoněmyглухонемыgluhoněmy

głuchota n gluhotaглухотаgluhota f

głuchy adj gluhyглухыgluhy

głupek n glupecглупецglupec m anim, durenjдуреньdurenj m anim

głupi adj glupyглупыglupy, durnyдурныdurny, neumnyнеумныneumny

głupiec n glupecглупецglupec m anim, durenjдуреньdurenj m anim

głupieć iv glupětiглупетиglupěti i, durětiдуретиdurěti i

głupio adv glupoглупоglupo, durnoдурноdurno

głupota n glupostглупостgluposť f, durnostдурностdurnosť f

głuszyć tv glušitiглушитиglušiti i

gmina n městečkoместечкоměstečko n

gnać tv gnati (gone)гнати (гоне)gnati (gone) i

gnat n gnatгнатgnat m

gnębić tv prěslědovatiпреследоватиprěslědovati i

gniady adj gnědyгнедыgnědy

gniazdo n gnězdoгнездоgnězdo n

gnicie n gnitjeгнитјеgniťje n

gnić iv gniti (gnije)гнити (гније)gniti (gnije) i, propadatiпропадатиpropadati i

gnida n gnidaгнидаgnida f

gnieść tv gnesti (gnete)гнести (гнете)gnesti (gnete) i, meti (mne)мети (мне)męti (mne) i, mečkatiмечкатиmęčkati i

gniew n gněvгневgněv m, srdnostсрдностsŕdnosť f

gniewać tv gněvatiгневатиgněvati i, srditiсрдитиsŕditi i

gniewać się v gněvati seгневати сеgněvati sę i

gniewliwy adj gněvlivyгневливыgněvlivy

gniewny adj gněvnyгневныgněvny, srdityсрдитыsŕdity

gnieździć się v gnězditi seгнездити сеgnězditi sę i

gnojowisko n gnojiščeгнојишчеgnojišče n

gnojownik n gnojiščeгнојишчеgnojišče n

gnój n gnojгнојgnoj m, lajnoлајноlajno n

go pron goгоgo

godność n dostojenstvoдостојенствоdostojenstvo n, grdostгрдостgrdosť f, dostojnostдостојностdostojnosť f, godnostгодностgodnosť f

godny adj dostojnyдостојныdostojny, godnyгодныgodny; ~ zaufania nadějnyнадејныnadějny

godzić tv miritiмиритиmiriti i

godzina n časinaчасинаčasina f

goić tv gojitiгојитиgojiti i

goleń n golěnjголеньgolěnj f

golf (sport) n golfголфgolf m

golić tv briti (brije)брити (брије)briti (brije) i, golitiголитиgoliti i; ~ się briti se (brije)брити се (брије)briti sę (brije) i, goliti seголити сеgoliti sę i

gołąb n golubголубgolųb m anim

gołębi adj golubjiголубјиgolųbji

gołębica n golubicaголубицаgolųbica f

gołobrody adj golobradyголобрадыgolobrådy

gołoledź n gololedгололедgololed m

gołowąsy adj bezbradyбезбрадыbezbrådy

goły adj golyголыgoly

gong n gongгонгgong m

gonić tv gnati (gone)гнати (гоне)gnati (gone) i, gonitiгонитиgoniti i

goniec (szachy) n lovecловецlovec m anim

gonitwa n gonitvaгонитваgonitva f, gonгонgon m

gorąco n gorečnjaгоречньаgoręćnja f, žarжарžar m; (adv) gorečoгоречоgoręćo

gorący adj gorečiгоречиgoręći, žarkyжаркыžarky

gorączka n gorečkaгоречкаgoręčka f

gorczyca n gorčicaгорчицаgorčica f

gorliwy adj gorlivyгорливыgorlivy

gorszy adj goršiгоршиgorši, nižnyнижныnižny

gorycz n gorjkostгорькостgorjkosť f

goryla n gorilaгорилаgorila f

gorzałka n gorělkaгорелкаgorělka f, vodkaводкаvodka f

gorzej adv goršeгоршеgorše

gorzki adj gorjkyгорькыgorjky

gorzknąć iv gorjknutiгорькнутиgorjknųti i

gorzko: ~ smakować iv gorčitiгорчитиgorčiti i

gospoda n gostinecгостинецgostinec m

gospodarczy adj ekonomičnyекономичныekonomičny

gospodarka n ekonomijaекономијаekonomija f, gospodarjstvoгосподарьствоgospodarjstvo n

gospodarstwo n gospodarjstvoгосподарьствоgospodarjstvo n; ~ rolne zemjeděliščeземједелишчеzemjedělišče n

gospodarz n gospodarjгосподарьgospodarj m anim

gościć tv gostitiгоститиgostiti i

gościnność n gosteprijemstvoгостепријемствоgosteprijemstvo n, gostinnostгостинностgostinnosť f

gościnny adj gosteprijemnyгостепријемныgosteprijemny, gostinnyгостинныgostinny; gościnna kraina prijmajuča krajinaпријмајуча крајинаprijmajųća krajina f; pokój ~ gostiljnjaгостильньаgostiljnja f

gość n gostгостgosť m anim, hlapecхлапецhlåpec m anim, posětiteljпосетительposětitelj m anim

gotować tv kuhatiкухатиkuhati i, varitiваритиvariti i, pripravjatiприправјатиpripravjati i; ~ na parze paritiпаритиpariti i; ~ się vrětiвретиvrěti i

gotowe adv gotovoготовоgotovo

gotowy adj gotovyготовыgotovy

gotówka n gotovinaготовинаgotovina f

góra n goraгораgora f; do góry do goryдо горыdo gory, vgoruвгоруvgorų; ~ lodowa ledna goraледна гораledna gora f, ajsbergајсбергajsberg m; kraina między ~mi medžugorjeмеджугорјеmeđugoŕje n; na górze na vrhuна врхуna vŕhu; w górę do goryдо горыdo gory, vgoruвгоруvgorų; z góry avansovyавансовыavansovy

góral n gorjan, gorjaninгорьан, горьанинgorjan, gorjanin m anim

górnik n gornikгорникgornik m anim

górnołużycki adj gornolužičskyгорнолужичскыgornolužičsky, gornosrbskyгорносрбскыgornosŕbsky

górny adj povyšiповышиpovyši, vrhnyврхныvŕhny; (rzeki) vrhovjeврховјеvŕhovje n

górski adj gorskyгорскыgorsky

górzysty adj goristyгористыgoristy

gówno n gnojгнојgnoj m, govnoговноgovno n, lajnoлајноlajno n

gra n igraиграigra f; gry wojenne vojenne igryвојенне игрыvojenne igry

grab n grabграбgrab m

grabarz n grobarjгробарьgrobarj m anim, grobokopateljгробокопательgrobokopatelj m anim

grabić iv grabitiграбитиgrabiti i, plenitiпленитиpleniti i; (np. liście) grabitiграбитиgrabiti i, grebtiгребтиgrebti i

grabie n grabjeграбјеgrabje

grabież n graběžграбежgraběž f

gracz n igračиграчigrač m anim

graczka n igračkaиграчкаigračka f

grać tv igratiигратиigrati i; zaczynać ~ razigryvati seразигрывати сеråzigryvati sę i; zacząć ~ razigrati seразиграти сеråzigrati sę p

grad n gradградgrad m

graficzny) n razkladразкладråzklad m

gram n gramграмgram m

gramatyczny adj gramatičnyграматичныgramatičny

gramatyka n gramatikaграматикаgramatika f

gramofon n gramofonграмофонgramofon m

granatnik n granatometгранатометgranatomet m

granica n granicaграницаgranica f, medžaмеджаmeđa f

graniczny adj medžnyмеджныmeđny

graniczyć iv graničitiграничитиgraničiti i

granit n granitгранитgranit m

gratisowy adj bezplatnyбезплатныbezplatny, darmovyдармовыdarmovy

gratulacje n pohvalaпохвалаpohvala f, pohvalyпохвалыpohvaly

gratulować iv blagoželati (komu/čemu)благожелати (кому/чему)blågoželati (komu/čemu) i, hvalitiхвалитиhvaliti i, čestitiчеститиčestiti i

grawerować tv gravirovatiгравироватиgravirovati i

grawitacja n gravitacijaгравитацијаgravitacija f

Grecja n GrecijaГрецијаGrecija f

grecki adj grečskyгречскыgrečsky

Grek n GrekГрекGrek m anim

grill n grilгрилgril m

grobowy adj zagrobnyзагробныzagrobny

groch n grahграхgråh m

grochowy adj grahovyграховыgråhovy

grodzisko (arch.) n gradiščeградишчеgrådišče n

grom n gromгромgrom m

gromada n gromadaгромадаgromada f, pastvaпастваpastva f

gromadzenie n akumulacijaакумулацијаakumulacija f

gromadzić tv akumulovatiакумуловатиakumulovati i, grnutiгрнутиgrnųti i, gromaditiгромадитиgromaditi i, sbiratiсбиратиsbirati i

grono n grozdгроздgrozď m

gronostaj n gronostajгроностајgronostaj m anim

grosz n grošгрошgroš m

groszek n grahграхgråh m

groteskowy adj groteskovyгротесковыgroteskovy

groza n strahстрахstrah m, užasужасužas m

grozić iv grozitiгрозитиgroziti i

groźba n grozbaгрозбаgroźba f

groźny adj groznyгрозныgrozny, opasnyопасныopasny

grób n grobгробgrob m, mogylaмогылаmogyla f

grubiański adj grubyгрубыgruby

gruby adj debelyдебелыdebely, tolstyтолстыtòlsty

gruczoł n žlězaжлезаžlěza f

gruda n grudaгрудаgruda f

grudzień n dekembrдекембрdekembr m, decembrдецембрdecembr m, sněženjснеженьsněženj m

grunt n zemjaземјаzemja f; ~y orne oranicaораницаoranica f

gruntownie adv osnovnoосновноosnovno, popolnoпополноpopòlno

gruntowny adj popolnyпополныpopòlny

gruntowy adj prizemnyприземныprizemny, zemnyземныzemny

grupa n grupaгрупаgrupa f, mužstvoмужствоmųžstvo n, skupščinaскупшчинаskupščina f

grupować tv grupovatiгруповатиgrupovati i

grupowy adj grupovyгруповыgrupovy

grusza n grušaгрушаgruša f

gruszka n grušaгрушаgruša f

gruszkowy adj gruševyгрушевыgruševy

gruziński adj gruzinskyгрузинскыgruzinsky

Gruzja n GruzijaГрузијаGruzija f

gruźlica n tuberkulozaтуберкулозаtuberkuloza f

gryf n grifonгрифонgrifon m anim

gryka n grečaгречаgreča f

grypa n gripгрипgrip m

grypowy adj gripovyгриповыgripovy

gryźć tv glodatiглодатиglodati i, gryztiгрызтиgryzti i, gryzatiгрызатиgryzati i, kusatiкусатиkųsati i

grzać tv grěti (grěje)грети (греје)grěti (grěje) i

grząski adj močarnyмочарныmočarny

grzbiet n hrebetхребетhrebet m

grzbietowy adj hrebetnyхребетныhrebetny

grzebać tv grebtiгребтиgrebti i

grzebień n grebenjгребеньgrebenj m

grzech n grěhгрехgrěh m

grzechotać iv hrčatiхрчатиhrčati i

grzechotnik n gremuča zmijaгремуча змијаgremųća zmija f

grzesznica n grěšnicaгрешницаgrěšnica f

grzesznik n grěšnikгрешникgrěšnik m anim

grzeszny adj grěšnyгрешныgrěšny, grěhovnyгреховныgrěhovny

grzeszyć iv grěšitiгрешитиgrěšiti i

grzęzawisko n mokriščeмокришчеmokrišče n

grzęznąć iv greznutiгрезнутиgręznųti i, veznutiвезнутиvęznųti i

grzmieć iv greměti (gremi)гремети (греми)greměti (gremi) i

grzyb n gribгрибgrib m, gubaгубаguba f

grzywa n grivaгриваgriva f

grzywna n karaкараkara f, grivnaгривнаgrivna f

gubernator n gubernatorгубернаторgubernator m anim, naměstnikнаместникnaměstnik m anim

gubić tv gubitiгубитиgubiti i, utračatiутрачатиutraćati i; ~ się zabludžatiзаблуджатиzablųđati i, utračati seутрачати сеutraćati sę i

Gujana n GajanaГајанаGajana f

gujański adj gajanskyгајанскыgajansky

guma n gumaгумаguma f; ~ do żucia žuvalna gumkaжувална гумкаžuvalna gumka f, žuvačkaжувачкаžuvačka f

gumno n gumnoгумноgumno n

gusli n gusliгуслиgųsli

gust n vkusвкусvkųs m

guzik n tipkaтипкаtipka f, knopkaкнопкаknopka f; ~ przy kołnierzyku zaponkaзапонкаzaponka f

gwara n dialektдиалектdialekt m, narěčjeнаречјеnarěčje n

gwarancja n poručenjeпорученјеporųčeńje n, poručiteljstvoпоручительствоporųčiteljstvo n, garancijaгаранцијаgarancija f; z gwarancją garantovanyгарантованыgarantovany

gwarant n poručiteljпоручительporųčitelj m anim, garantгарантgarant m anim

gwarantować tv garantovatiгарантоватиgarantovati i, ručiti seручити сеrųčiti sę p

gwarantowany adj poručenyпорученыporųčeny

Gwatemala n GvatemalaГватемалаGvatemala f

gwatemalski adj gvatemalskyгватемалскыgvatemalsky

gwiazda n zvězdaзвездаzvězda f

gwiezdny adj zvězdnyзвездныzvězdny

Gwinea n GvinejaГвинејаGvineja f

gwintówka n vintovkaвинтовкаvintovka f

gwizd n svistсвистsvist m

gwizdać iv svistatiсвистатиsvistati i

gwizdek n svistokсвистокsvistòk m

gwizdnąć iv svistnutiсвистнутиsvistnųti p

gwóźdź n gvozdгвоздgvozď m

ha! intj ha!ха!ha!

haczek n hačekхачекhaček m

haftować tv izšivatiизшиватиizšivati i

haitański adj haitianskyхаитианскыhaitiansky

Haiti n HaitiХаитиHaiti m

hak n hakхакhak m

haker n hekerхекерheker m anim

halo intj aloалоalo

halucynacja n halucinacijaхалуцинацијаhalucinacija f, prividěnjeпривиденјеprividěńje n

hałas n šumшумšum m, golkголкgòlk m

hałaśliwy adj šumnyшумныšumny

hamak n hamakхамакhamak m

hamburger n hamburgerхамбургерhamburger m

hamować iv medlitiмедлитиmedliti i, zaustavjatiзауставјатиzaustavjati i, zadrživatiзадрживатиzadŕživati i

hamulce n zadržnikyзадржникыzadŕžniky

hamulec n medlokмедлокmedlòk m

handel n trgovanjeтргованјеtrgovańje n, trgovjaтрговјаtrgovja f

handlarski adj trgovyтрговыtrgovy

handlarz n kupecкупецkupec m anim, trgovecтрговецtrgovec m anim

handlować iv trgovatiтрговатиtrgovati i

handlowiec n kupecкупецkupec m anim, trgovecтрговецtrgovec m anim

handlowy adj trgovyтрговыtrgovy

haniebny adj bezčestnyбезчестныbezčestny, sramnyсрамныsråmny, sramotnyсрамотныsråmotny

hantel (sport) n hanteljхантельhantelj f

hańba n bezčestjeбезчестјеbezčesťje n, sramсрамsråm m, sramotaсрамотаsråmota f, zazorзазорzazor m

hańbić tv sramitiсрамитиsråmiti i

harem n haremхаремharem m

harfa n harfaхарфаharfa f

harmonia n harmonijaхармонијаharmonija f

harmoniczny adj harmoničnyхармоничныharmoničny

harmonijka: ~ ustna n harmonikaхармоникаharmonika f

harmonizować iv harmonizovatiхармонизоватиharmonizovati i; ~ ze sobą suharmonizovatiсухармонизоватиsųharmonizovati p

harmonogram n razkladразкладråzklad m

harpun n harpunхарпунharpun m

hasło n gasloгаслоgaslo n, parolaпаролаparola f

haszysz n hašišхашишhašiš m

haubica n gaubicaгаубицаgaubica f

hazard n hazardхазардhazard m; uprawiać ~ hazardna igraхазардна играhazardna igra f

hebrajski adj hebrejskyхебрејскыhebrejsky

hegemonia n hegemonijaхегемонијаhegemonija f

hej! (powitanie i pożegnanie) intj čao!чао!čao!

hektar n hektar [ha]хектар [ха]hektar [ha] m

hektolitr n hektolitrхектолитрhektolitr m

hektometr n hektometrхектометрhektometr m

hel n helijхелијhelij m

helikopter n helikopterхеликоптерhelikopter m, vrtoletвртолетvŕtolet m

helmint n glistглистglist m anim

hełm n šlěmшлемšlěm m, helmaхелмаhelma f

hemisfera: ~ południowa n južna polsferaјужна полсфераjužna polsfera f

herb n gerbгербgerb m

herbaciarnia n čajiljnjaчајильньаčajiljnja f

herbata n čajчајčaj m

herbatnik n suharjсухарьsuharj m

heretyk n krivověrnikкривоверникkrivověrnik m anim

herezja n krivověrstvoкривоверствоkrivověrstvo n

heroicznie adv bogatyrskoбогатырскоbogatyrsko

heroiczny adj bogatyrskyбогатырскыbogatyrsky

heroina n heroinхероинheroin m, heroinaхероинаheroina f

herold n věstnikвестникvěstnik m anim

heterogeniczny adj raznorodnyразнородныråznorodny

heterogenność n heterogennostхетерогенностheterogennosť f

heterogenny adj heterogennyхетерогенныheterogenny

hiacynt n hiacintхиацинтhiacint m

hiena n hienaхиенаhiena f

hierarcha n hierarhхиерархhierarh m anim

hierarchia n hierarhijaхиерархијаhierarhija f

hierarchiczny adj hierarhičnyхиерархичныhierarhičny

hieroglif n hieroglifхиероглифhieroglif m

hieroglify adj hieroglifnyхиероглифныhieroglifny

higiena n higienaхигиенаhigiena f

higieniczny adj higieničnyхигиеничныhigieničny

hinduizm n hinduizmхиндуизмhinduizm m

hiperłącze n hiperlinkхиперлинкhiperlink m, linkлинкlink m, hipersvezхиперсвезhipersvęź f

hipnotyzować tv hipnotizovatiхипнотизоватиhipnotizovati i

hipnoza n hipnozaхипнозаhipnoza f

hipokrycki adj liceměrnyлицемерныliceměrny

hipokryta n liceměrлицемерliceměr m anim

hipokrytka n liceměrkaлицемеркаliceměrka f

hipokrytycznie adv liceměrnoлицемерноliceměrno

hipokryzja n liceměrjeлицемерјеliceměŕje n

hipopotam n hipopotamхипопотамhipopotam m anim, nilsky konjнилскы коньnilsky konj m anim

hipoteka n hipotekaхипотекаhipoteka f

hipotetyczny adj hipotetičnyхипотетичныhipotetičny

hipoteza n hipotezaхипотезаhipoteza f

historia n historijaхисторијаhistorija f

historyczny adj historičnyхисторичныhistoričny

historyjka n skazkaсказкаskazka f, razkazразказråzkaz m

historyk n historikхисторикhistorik m anim

Hiszpania n IšpanijaИшпанијаIšpanija f

hiszpański adj išpanskyишпанскыišpansky

hitlerowiec n nacistнацистnacist m anim

hobby n hobiхобиhobi m

hodowca: ~ świń n svinovodсвиноводsvinovod m anim

hojnie adv velikodušnoвеликодушноvelikodušno, ščedroшчедроščedro

hojność n velikodušnostвеликодушностvelikodušnosť f, ščedrostшчедростščedrosť f

hojny adj velikodušnyвеликодушныvelikodušny, ščedryшчедрыščedry

hokej n hokejхокејhokej m; ~ na lodzie hokej na leduхокеј на ледуhokej na ledu m

Holandia n NiderlandyНидерландыNiderlandy

holenderski adj niderlandskyнидерландскыniderlandsky

homar n omarомарomar m anim

homilia n propovědпроповедpropověď f

homogeniczność n homogennostхомогенностhomogennosť f, jednorodnostједнородностjednorodnosť f

homogeniczny adj homogennyхомогенныhomogenny, jednorodnyједнородныjednorodny

homogenizować tv homogenizovatiхомогенизоватиhomogenizovati i

homonim n homonimхомонимhomonim m

homoseksualny adj homoseksualnyхомосексуалныhomoseksualny

Honduras n HondurasХондурасHonduras m

honduraski adj hondurasskyхондурасскыhondurassky

honor n čestчестčesť f; oddawać ~y vozdavati čestвоздавати честvòzdavati česť i; oddać ~y vozdati čest (vozda)воздати чест (возда)vòzdati česť (vòzda) p

honorarium n plataплатаplata f

honorować tv uvažatiуважатиuvažati i, čtitiчтитиčtiti i

honorowy adj čestnyчестныčestny; (tytuł) blagorodnyблагородныblågorodny

horoskop n horoskopхороскопhoroskop m

horyzont n horizontхоризонтhorizont m, vidnokrugвиднокругvidnokrųg m

horyzontalny adj horizontalnyхоризонталныhorizontalny, vodoravnyводоравныvodoråvny

hotel n gostinicaгостиницаgostinica f

hrywna [₴] n grivnaгривнаgrivna f

huczeć iv brenčatiбренчатиbrenčati i

hulajnoga n samokatсамокатsamokat m

huligan n huliganхулиганhuligan m anim

humanitarny adj humanitarnyхуманитарныhumanitarny, člověčnyчловечныčlověčny

humor n humorхуморhumor m, nastrojenjeнастројенјеnastrojeńje n, razpoloženjeразположенјеråzpoložeńje n, směšnostсмешностsměšnosť f; dobry ~ dobro nastrojenjeдобро настројенјеdobro nastrojeńje n

humorystyczny adj humorističnyхумористичныhumorističny

humorzasty adj nastrojevyнастројевыnastrojevy

huragan n uraganураганuragan m

huśtać tv kolěbatiколебатиkolěbati i

hybryda n měšanecмешанецměšanec m anim

hydrauliczny adj hidravličnyхидравличныhidravličny

hydrofobia n vodobojaznjводобојазньvodobojaznj f

hymn n himnхимнhimn m

i conj iиi, paпаpa

ibis n ibisибисibis m anim

ich pron jihјихjih, jihјихjih, jihnyјихныjihny

idea n idejaидејаideja f, mysljмысльmyslj f, pojetjeпојетјеpojęťje n

idealista n idealistидеалистidealist m anim

idealistyczny adj idealističnyидеалистичныidealističny

idealizacja n idealizacijaидеализацијаidealizacija f

idealizm n idealizmидеализмidealizm m

idealizować tv idealizovatiидеализоватиidealizovati

idealny adj doskonalyдосконалыdoskonaly, idealnyидеалныidealny

ideał n idealидеалideal m

identyczny adj identičnyидентичныidentičny, jednakovyједнаковыjednakovy, totožnyтотожныtotožny

identyfikacja n razpoznavanjeразпознаванјеråzpoznavańje n

identyfikować tv razpoznavatiразпознаватиråzpoznavati i

ideografia n ideografijaидеографијаideografija f

ideolog n ideologидеологideolog m anim

ideologia n ideologijaидеологијаideologija f

ideologiczny adj ideologičnyидеологичныideologičny

idiom n idiomидиомidiom m

idiota n balvanбалванbalvan m, idiotидиотidiot m anim

idiotyczny adj idiotskyидиотскыidiotsky

idiotyzm n idiotizmидиотизмidiotizm m

idol n idolидолidol m anim

idylla n idilaидилаidila f

idylliczny adj idiličnyидиличныidiličny

iglo n igluиглуiglu n

igła n iglaиглаigla f, iglicaиглицаiglica f; (drzewo) hvojaхвојаhvoja f

ignorancja n negramotnostнеграмотностnegramotnosť f, neznanjeнезнанјеneznańje n, temnotaтемнотаtemnota f

ignorancki adj negramotnyнеграмотныnegramotny

ignorant n neukнеукneuk m anim

ignorować tv ignorovatiигнороватиignorovati i

ignorowanie n ignorovanjeигнорованјеignorovańje n

igrek (y) n igrekигрекigrek m

iguana n iguanaигуанаiguana f

igumen n igumenигуменigumen m anim; (kobieta) igumenjaигуменьаigumenja f

ikra n ikraикраikra f, nrěstнрестnrěst m; składać ikrę nrěstiti seнрестити сеnrěstiti sę i

ile adv kolikoколикоkoliko; ~ razy kolikratколикратkolikråt; ~ rodzajów czegoś kolikorakyколикоракыkolikoraky; wszystko jedno ~ koliko-nebudколико-небудkoliko-nebųď, koliko-liboколико-либоkoliko-libo, kolikokoliколикоколиkolikokoli

ileś adv několikoнеколикоněkoliko

Ilir n IlirИлирIlir m anim

iloczyn n proizvodпроизводproizvod m

ilość n kolikostколикостkolikosť f

iluminator n ambrazuraамбразураambrazura f

ilustrować tv ilustrovatiилустроватиilustrovati i

iluzjonista n iluzionistилузионистiluzionist m anim

n ilилil m

im pron jimјимjim

imiennie adv imennoименноimenno

imiennik n imennikименникimennik m anim

imiesłów n pričestjeпричестјеpričęsťje n, participпартиципparticip m

imię n imeимеimę n; dawać ~ nazyvatiназыватиnazyvati i; dać ~ nazvati (nazove)назвати (назове)nazvati (nazòve) p; ~ własne vlastno imeвластно имеvlastno imę n; nadawać ~ narěkatiнарекатиnarěkati i; nadać ~ narěktiнаректиnarěkti p; w imieniu v imenu (kogo/čego)в имену (кого/чего)v imenu (kogo/čego)

imigracja n imigracijaимиграцијаimigracija f

imigrant n imigrantимигрантimigrant m anim

imigrować iv imigrovatiимигроватиimigrovati i

imitować tv naslědovatiнаследоватиnaslědovati i

imitowanie n naslědovanjeнаследованјеnaslědovańje n

imperator n carjцарьcarj m anim, imperatorимператорimperator m anim

imperatryca n imperatoricaимператорицаimperatorica f

imperfekt n imperfektимперфектimperfekt m

imperializm n imperializmимпериализмimperializm m

imperium n carjstvoцарьствоcarjstvo n

implant n vsadokвсадокvsadòk m

imponować tv imponovatiимпоноватиimponovati i

imponujący adj imponujučiимпонујучиimponujųći, vpečetlivyвпечетливыvpečętlivy

import n importимпортimport m, vvozввозvvoz m, dovozдовозdovoz m

importer n dovoznikдовозникdovoznik m anim

importować tv importovatiимпортоватиimportovati i, vvozitiввозитиvvoziti i, doveztiдовезтиdovezti p, dovozitiдовозитиdovoziti i

impotencja n nemočнемочnemoć f

impreza n zabavaзабаваzabava f

improwizacja n improvizacijaимпровизацијаimprovizacija f

improwizować iv improvizovatiимпровизоватиimprovizovati i

impuls n impulsимпулсimpuls m, poryvпорывporyv m

impulsywny adj impulsivnyимпулсивныimpulsivny

inaczej adv inakoинакоinako, inačeиначеinače

inauguracyjny adj inavguralnyинавгуралныinavguralny

inaugurować tv vvesti (vvede)ввести (введе)vvesti (vvede) p

incydent n incidentинцидентincident m

indeks n indeksиндексindeks m

indentyfikacja n identifikacijaидентификацијаidentifikacija f

indentyfikować tv identifikovatiидентификоватиidentifikovati i

Indianin n Indijan, IndijaninИндијан, ИндијанинIndijan, Indijanin m anim

Indianka n IndijankaИндијанкаIndijanka f

indiański adj indijanskyиндијанскыindijansky

Indie n IndijaИндијаIndija f

indoaryjski adj indoarijskyиндоаријскыindoarijsky

indoeuropejski adj indoevropejskyиндоевропејскыindoevropejsky

indoirański adj indoiranskyиндоиранскыindoiransky

Indonezja n IndonezijaИндонезијаIndonezija f

indonezyjski adj indonezskyиндонезскыindonezsky

industrialny adj industrialnyиндустриалныindustrialny

indygo n indigoиндигоindigo n

indyjski adj indijskyиндијскыindijsky

indyk n indykиндыкindyk m anim

indywidualista n osobnikособникosobnik m anim

indywidualizacja n kustomizovanjeкустомизованјеkustomizovańje n

indywidualizować tv kustomizovatiкустомизоватиkustomizovati p

indywidualność n individualnostиндивидуалностindividualnosť f

indywidualny adj individualnyиндивидуалныindividualny, personalnyперсоналныpersonalny

indywiduum n osobaособаosoba f

indziej: gdzie ~ adv inamoинамоinamo, indeиндеinde; kiedy ~ inogda, inogdyиногда, иногдыinògda, inògdy

inędy adv inudyинудыinųdy

infekcja n infekcijaинфекцијаinfekcija f, zarazaзаразаzaraza f, zaraženjeзараженјеzaražeńje n

infekować tv zaražatiзаражатиzaražati i

inflacja n inflacijaинфлацијаinflacija f

informacja n informacijaинформацијаinformacija f, uvědomjenjeуведомјенјеuvědomjeńje n, vědomostведомостvědomosť f; ~ zwrotna povratna informacijaповратна информацијаpovråtna informacija f, povratna svezповратна свезpovråtna svęź f; informacje dnia izvěstoglašenjeизвестоглашенјеizvěstoglåšeńje n

informator n informantинформантinformant m anim

informatyka n kompjuterovanjeкомпјутерованјеkompjuterovańje n

informatywny adj informativnyинформативныinformativny

informować tv donositiдоноситиdonositi i, informovatiинформоватиinformovati i, izvěščatiизвешчатиizvěšćati i, uvědamjatiуведамјатиuvědamjati i, soobčatiсообчатиsòobćati i

infrastruktura n infrastrukturaинфраструктураinfrastruktura f

inguski adj ingušskyингушскыingušsky

Ingusz n IngušИнгушInguš m anim

Inguszetia n IngušetijaИнгушетијаIngušetija f

inguszetyjski adj ingušskyингушскыingušsky

inicjalizacja n inicializacijaинициализацијаinicializacija f

inicjalizować tv inicializovatiинициализоватиinicializovati

inicjatywa n iniciativaинициативаiniciativa f, počinпочинpočin m

inicjować tv inicializovatiинициализоватиinicializovati, započinatiзапочинатиzapočinati i

iniekcja n injekcijaиньекцијаinjekcija f

inkubator n inkubatorинкубаторinkubator m

inny adj drugyдругыdrugy, inyиныiny; coś innego inočtoиночтоinočto; do innego miejsca inamoинамоinamo, inudyинудыinųdy; innego rodzaju inakyинакыinaky; innej wielkości inolikyиноликыinoliky; inną drogą inudyинудыinųdy; ktoś ~ inoktoиноктоinokto; należący do kogoś innego inočijиночијinočij; w ~ sposób inakoинакоinako; w ~m czasie inovrěmennoиновременноinovrěmenno

inochód n inohodиноходinohod m

insekt n insektинсектinsekt m anim

inskrypcja n epigrafепиграфepigraf m, nadpisнадписnadpis m, napisнаписnapis m

inspekcja n ogledогледoględ m; przeprowadzać inspekcję nadgledatiнадгледатиnadględati i; przeprowadzić inspekcję nadgledětiнадгледетиnadględěti p

inspiracja n nadohnenjeнадохненјеnadòhneńje n

inspirować tv nadyhatiнадыхатиnadyhati i

instalacja n instalacijaинсталацијаinstalacija f, montovanjeмонтованјеmontovańje n

instalować tv instalovatiинсталоватиinstalovati i, montovatiмонтоватиmontovati i

instrukcja n poučenjeпоученјеpoučeńje n, obučenjeобученјеobučeńje n

instruktaż n obučenjeобученјеobučeńje n

instruktor n poučiteljпоучительpoučitelj m anim, poučiteljkaпоучителькаpoučiteljka f

instrument n instrumentинструментinstrument m, orudjeорудјеorųďje n; ~ dęty dyhovy instrumentдыховы инструментdyhovy instrument m; ~ strunowy strunny instrumentструнны инструментstrunny instrument m

instrumentalny adj instrumentalnyинструменталныinstrumentalny

instruować tv poučatiпоучатиpoučati i, obučatiобучатиobučati i

instynkt n instinktинстинктinstinkt m

instytucja n institucijaинституцијаinstitucija f

instytut n institutинститутinstitut m

insygnia n odznakaодзнакаodznaka f

integracja n integracijaинтеграцијаintegracija f

integrować tv integrovatiинтегроватиintegrovati

intelektualista n intelektualинтелектуалintelektual m anim, umnikумникumnik m anim

intelektualizm n umnostумностumnosť f

intelektualnie adv umnoумноumno

intelektualny adj intelektualnyинтелектуалныintelektualny, umnyумныumny

inteligencja n razumразумråzum m

inteligentnie adv razumnoразумноråzumno

inteligentny adj razumnyразумныråzumny, umnyумныumny

intencja n umyslумыслumysl m, zamyslзамыслzamysl f

intensywny adj intensivnyинтенсивныintensivny

interagować iv vzajemodějati (vzajemoděje)взајемодејати (взајемодеје)vzajemodějati (vzajemoděje) i, vzajemodějstvovatiвзајемодејствоватиvzajemodějstvovati i

interakcja n vzajemodějanjeвзајемодејанјеvzajemodějańje n, vzajemodějstvjeвзајемодејствјеvzajemodějstvje n, interakcijaинтеракцијаinterakcija f

interaktywny adj interaktivnyинтерактивныinteraktivny

interes n trgтргtrg m; ~y trgovanjeтргованјеtrgovańje n; robić ~y trgovatiтрговатиtrgovati i

interesować tv interesovatiинтересоватиinteresovati i; ~ się interesovati seинтересовати сеinteresovati sę i

interesujący adj zajmlivyзајмливыzajmlivy

interesy n biznesбизнесbiznes m

interfejs n interfejsинтерфејсinterfejs m

interferencja n měšanjeмешанјеměšańje n

interlingwista n interlingvistинтерлингвистinterlingvist m anim

interlingwistyczny adj interlingvističnyинтерлингвистичныinterlingvističny

interlingwistyka n interlingvistikaинтерлингвистикаinterlingvistika f

internacjonalizm n internacionalizmинтернационализмinternacionalizm m

internacjonalizować tv internacionalizovatiинтернационализоватиinternacionalizovati i

internet n internetинтернетinternet m

internetowa) n stranicaстраницаstrånica f

interpretacja n interpretacijaинтерпретацијаinterpretacija f

interpretować tv interpretovatiинтерпретоватиinterpretovati i

interpunkcja n interpunkcijaинтерпункцијаinterpunkcija f

interrupcja n prěryvпрерывprěryv m

interwał n odstupодступodstųp m

interwencja n vměšanjeвмешанјеvměšańje n

interweniować v vměšati seвмешати сеvměšati sę p, vměšivati seвмешивати сеvměšivati sę i

introspekcja n introspekcijaинтроспекцијаintrospekcija f, samoposmatrjanjeсамопосматрьанјеsamoposmatrjańje n

intuicja n intuicijaинтуицијаintuicija f

intuicyjny adj intuitivnyинтуитивныintuitivny

inwalida n invalidинвалидinvalid m anim

inwazj: dokonać ~i iv vtrgnutiвтргнутиvtrgnųti p

inwazja n invazijaинвазијаinvazija f, vpadвпадvpad m; dokonywać inwazji vtrgatiвтргатиvtrgati i

inwentaryzacja n inventarizacijaинвентаризацијаinventarizacija f

inwentarz (żywy) n dobytokдобытокdobytòk m; żywy ~ skotскотskot m

inwersja n obračenjeобраченјеobråćeńje n

inwestor n investorинвесторinvestor m anim, vlagateljвлагательvlagatelj m anim

inwestować tv investovatiинвестоватиinvestovati i, vkladatiвкладатиvkladati i, vlagatiвлагатиvlagati i

inwestycja n investicijaинвестицијаinvesticija f, vkladвкладvklad m, vlaganjeвлаганјеvlagańje n

inwigilacja n nadzorнадзорnadzor m

inżynier n inženerинженерinžener m anim

inżynierstwo n inženerstvoинженерствоinženerstvo n

iracki adj iračskyирачскыiračsky

Irak n IrakИракIrak m

Iran n IranИранIran m

irański adj iranskyиранскыiransky

irbis n irbisирбисirbis m anim, sněžny leopardснежны леопардsněžny leopard m anim; ~ śnieżny sněžny leopardснежны леопардsněžny leopard m anim

Irlandia n IrlandijaИрландијаIrlandija f; ~ Północna Sěverna IrlandijaСеверна ИрландијаSěverna Irlandija f

irlandzki adj irlandskyирландскыirlandsky

ironia n ironijaиронијаironija f

ironiczny adj ironičnyироничныironičny

irracjonalny adj neracionalnyнерационалныneracionalny

iryd n iridijиридијiridij m

irygować tv obvadnjatiобвадньатиobvadnjati i, obvodnitiобводнитиobvodniti p, orašatiорашатиorašati i, orositiороситиorositi p

irys n irisирисiris m

irytować tv dražnitiдражнитиdražniti i, razdražnjatiраздражньатиråzdražnjati i, dosadžatiдосаджатиdosađati i, zlobitiзлобитиzlobiti i

irytujący adj dosadnyдосадныdosadny

iskra n iskraискраiskra f; robić iskry kresatiкресатиkresati i

iskrzyć iv iskritiискритиiskriti i

islam n islamисламislam m

Islandia n IslandijaИсландијаIslandija f

islandzki adj islandskyисландскыislandsky

istnieć iv egzistovatiегзистоватиegzistovati i, obstajatiобстајатиobstajati i, istnovatiистноватиistnovati i, jestvovatiјествоватиjestvovati i

istnienie n bytjeбытјеbyťje n, bytostбытостbytosť f, egzistencijaегзистенцијаegzistencija f, egzistovanjeегзистованјеegzistovańje n

istota n bytjeбытјеbyťje n, jestestvoјестествоjestestvo n

istotny adj sučstvenyсучственыsųćstveny, nasučnyнасучныnasųćny

iść iv idti (ide; šel)идти (иде; шел)idti (ide; šel) i

izba n izbaизбаizba f, palataпалатаpalata f

izobara n izobaraизобараizobara f

izofir n obsidianобсидианobsidian m

izoglosa n izoglosaизоглосаizoglosa f

izolacja n izolacijaизолацијаizolacija f, obosobjenjeобособјенјеobosobjeńje n, obosobjenostобособјеностobosobjenosť f

izolator n izolatorизолаторizolator m

izolować tv izolovatiизоловатиizolovati i

Izrael n IzraeljИзраельIzraelj m

Izraelczyk n IzraelecИзраелецIzraelec m anim

izraelski adj izraelskyизраелскыizraelsky

conj ižeижеiže

iżyca (litera) n ižicaижицаižica f

ja pron ja (mene/me, mně/mi, mnoju)ја (мене/ме, мне/ми, мноју)ja (mene/mę, mně/mi, mnojų)

jabłeczny adj jabločnyјаблочныjablòčny

jabłko n jablokoјаблокоjablòko n; ~ Adama adamovo jablokoадамово јаблокоadamovo jablòko n

jabłkowy adj jabločnyјаблочныjablòčny

jabłoń n jablanjјабланьjablånj f

jad n otravaотраваotrava f

jadalny adj jedlivyједливыjědlivy, jedomyједомыjědomy

jagnić się v jagniti seјагнити сеjagniti sę i

jagnię n jagneјагнеjagnę n

jagnięcina n jagnetinaјагнетинаjagnętina f

jagnięcy adj jagnetjiјагнетјиjagnęťji

jagoda n jagodaјагодаjagoda f

jagodowy adj jagodnyјагодныjagodny

jaguar n jaguarјагуарjaguar m anim

jaje: jaja (pot.) n jajcaјајцаjajca

jajeczny adj jaječnyјајечныjaječny

jajko n jajceјајцеjajce n

jajo n jajceјајцеjajce n

jak adv kakoкакоkako; (prep) kakoкакоkako; ~ długo dokolěдоколеdokolě; ~ najszybciej kako možno skorějeкако можно скорејеkako možno skorěje, možno najskorějeможно најскорејеmožno najskorěje; ~ najwcześniej kako možno ranějšeкако можно ранејшеkako možno ranějše, čim ranějeчим ранејеčim raněje, čim skorějeчим скорејеčim skorěje; ~ tylko kako tolikoкако толикоkako toliko, čimnoчимноčimno; (conj) tako skoro kakoтако скоро какоtako skoro kako; ~ wielki kolikyколикыkoliky; ~ … tak i … kako … tako i …како … тако и …kako … tako i …

jakby adv kakobyкакобыkakoby; (conj) ako byако быako by, kako byкако быkako by

jaki pron kakyкакыkaky

jakikolwiek pron kaky-nebudкакы-небудkaky-nebųď, kaky-liboкакы-либоkaky-libo, kakykoliкакыколиkakykoli; (adj) vsakyвсакыvśaky, vsekakyвсекакыvsekaky

jakiś adj někakyнекакыněkaky

jakkolwiek adv kako-nebudкако-небудkako-nebųď, vsekakoвсекакоvsekako, kako-liboкако-либоkako-libo, kakokoliкакоколиkakokoli

jako adv akoакоako, kakoкакоkako

jakoś adv někakoнекакоněkako

jakościowy adj jakostnyјакостныjakostny

jakość n jakostјакостjakosť f

jałmużna n milostynjaмилостыньаmilostynja f

jałowiec n jalovecјаловецjalovec m

jałowieć iv jalovětiјаловетиjalověti i

jałowy adj neplodnyнеплодныneplodny

jama n jamaјамаjama f

Jamajka n JamajkaЈамајкаJamajka f

jamajski adj jamajskyјамајскыjamajsky

Japonia n JaponijaЈапонијаJaponija f

Japończyk n JaponecЈапонецJaponec m anim

japoński adj japonskyјапонскыjaponsky

jarząb: ~ brekinia n brěkбрекbrěk m

jarzębina n jerebinaјеребинаjerębina f

jarzmo n jarjmoјарьмоjarjmo n, igo (iga/ižese)иго (ига/ижесе)igo (iga/ižese) n

jaskinia n jamaјамаjama f

jaskółka n lastovicaластовицаlastovica f

jaskrawy adj napadnyнападныnapadny

jasno adv jasnoјасноjasno

jasność n jasnostјасностjasnosť f, jasnotaјаснотаjasnota f

jasnowidz n jasnovidecјасновидецjasnovidec m anim

jasnowidzenie n jasnovidnostјасновидностjasnovidnosť f

jasnowidzka n jasnovidkaјасновидкаjasnovidka f

jasny adj jasnyјасныjasny, světlyсветлыsvětly

jastrząb n jastrebјастребjastręb m anim

jaszczurka n jaščerјашчерjaščer m anim, jaternicaјатерницаjaternica f

jaśnieć iv jasnětiјаснетиjasněti i

jaw: na ~ie adv na javuна јавуna javu

jawa n javaјаваjava f

jawić się v izjavjati seизјавјати сеizjavjati sę i

jawnie adv javnoјавноjavno

jawny adj javnyјавныjavny

jawor n javorјаворjavor m

jaworowy adj javorovyјаворовыjavorovy

jazda jazda n jezdaјездаjězda f; ~ próbna probna jezdaпробна јездаprobna jězda f

jazz n džazджазdžaz m

jaź n jazјазjaź m anim

pron juју

jądro n jedroједроjędro n, mudoмудоmųdo n, srdcevinaсрдцевинаsŕdcevina f; (pot.) jajcaјајцаjajca; (anat.) jaječkoјајечкоjaječko n

jądrowy adj jedrnyједрныjędrny

jątrzyć się v gnojiti seгнојити сеgnojiti sę i

jeansy n džinsyджинсыdžinsy

jebać tv jebati (jebe)јебати (јебе)jebati (jebe) i

jebanie n jebanjeјебанјеjebańje n

jebany adj jebanyјебаныjebany

jechać iv jehati (jede)јехати (једе)jěhati (jěde) i

jeden num jedin (jedna, jedno)једин (једна, једно)jedin (jedna, jedno); ~ drugiego jedin drugogoједин другогоjedin drugogo

jedenasty num jedinnadsetyјединнадсетыjedinnadsęty

jedenaście num jedinnadsetјединнадсетjedinnadsęť

jedermiada n jeremiadaјеремиадаjeremiada f

jednak adv jednakoједнакоjednako, jednakože, jednakžeједнакоже, једнакжеjednakože, jednakže, obačeобачеobače

jednako adv ravnakoравнакоråvnako

jednakowo adv ravnakoравнакоråvnako

jednakowy adj jednakyједнакыjednaky, jednakovyједнаковыjednakovy

jednakże adv jednakoједнакоjednako, medžutymмеджутымmeđutym, jednakože, jednakžeједнакоже, једнакжеjednakože, jednakže, obačeобачеobače

jednoczesny adj jednočasnyједночасныjednočasny, jednovrěmennyједновременныjednovrěmenny

jednocześnie adv jednovrěmennoједновременноjednovrěmenno, jednočasnoједночасноjednočasno, razomразомrazòm

jednoczyć tv objedinjatiобјединьатиobjedinjati i, sjedinjatiсјединьатиsjedinjati i, ujedinjatiујединьатиujedinjati i; ~ się sjedinjati seсјединьати сеsjedinjati sę i

jednogłośnie adv jednoglasnoједногласноjednoglåsno

jednogłośny adj jednoglasnyједногласныjednoglåsny

jednokierunkowy adj jednosměrnyједносмерныjednosměrny

jednokrotnie adv jednokratnoједнократноjednokråtno

jednokrotny adj jednokratnyједнократныjednokråtny

jednolity adj ravnoměrnyравномерныråvnoměrny, jednoobraznyједнообразныjednoobrazny

jednonocny adj jednonočnyједноночныjednonočny

jednonogi adj jednonogyједноногыjednonogy

jednooki adj jednookyједноокыjednooky

jednopłciowy adj jednopolyједнополыjednopoly

jednoręki adj jednorukyједнорукыjednorųky

jednorodność n homogennostхомогенностhomogennosť f, jednorodnostједнородностjednorodnosť f

jednorodny adj homogennyхомогенныhomogenny, jednorodnyједнородныjednorodny

jednorożec n jednorogједнорогjednorog m anim

jednostka n entitetентитетentitet m, jedinicaјединицаjedinica f, bytostбытостbytosť f, individиндивидindivid m anim; (wojsk.) oddělодделodděl m; ~ wojskowa polkполкpòlk m

jednostronnie adv jednostrannoједностранноjednostrånno

jednostronny adj jednostrannyједностранныjednostrånny

jedność n jedinstvoјединствоjedinstvo n, sjedinjenostсјединьеностsjedinjenosť f, jednostједностjednosť f

jednoznacznie adv jednoznačnoједнозначноjednoznačno

jednoznaczny adj jednoznačnyједнозначныjednoznačny, suznačnyсузначныsųznačny

jednynie adv jedinoјединоjedino

jedwab n jedvabједвабjedvab m, svilaсвилаsvila f, šolkшолкšolk m

jedynaczka n jedinačkaјединачкаjedinačka f

jedynak n jedinakјединакjedinak m anim

jedynie adv izključnoизкльучноizključno

jedyny adj jedinovyјединовыjedinovy, jedinyјединыjediny

jedzenie n jedaједаjěda f, jedanjeједанјеjědańje n, jedenjeједенјеjědeńje n, jedivoједивоjědivo n

jego pron jegoјегоjego, jegovјеговjegov

jej pron jejјејjej, jejnyјејныjejny

jelec n jelecјелецjelec m anim

jeleni adj jelenjiјеленјиjeleńji

jelenina n jeleninaјеленинаjelenina f

jeleń n jelenjјеленьjelenj m anim

jelita n vutrabyвутрабыvųtråby

jelito n jelitoјелитоjelito n, črěvoчревоčrěvo n

jelonek n jeleneјеленеjelenę n

Jemen n JemenЈеменJemen m

jemioła n jemelaјемелаjemela f

jemu pron jemuјемуjemu

jen: ~ [¥] n jenјенjen m

jer n jurokјурокjuròk m anim

jerej (prawosławny duchowny) n jerejјерејjerej m anim

jesienny adj jesennjiјесенньиjesennji

jesień n jesenjјесеньjesenj f

jesion n jasenjјасеньjasenj m

jesiotr n jesetrјесетрjesetr f

jesiotrzyna n jesetrinaјесетринаjesetrina f

jest jeјеje i

jestestwo n jestestvoјестествоjestestvo n

jeszcze adv ješčeјешчеješče; ~ dwa ješče dvaјешче дваješče dva; ~ i jeszcze snova i snovaснова и сноваsnova i snova

jeść iv jedatiједатиjědati i, jesti (je)јести (је)jěsti (jě) i; ktoś jedzący jedakједакjědak m anim, jedateljједательjědatelj m anim

jeśli conj akoакоako, jestliјестлиjestli, ako liако лиako li; ~ chodzi o čto se tyče (kogo/čego)что се тыче (кого/чего)čto sę tyče (kogo/čego); ~ nie jestli neјестли неjestli ne; ~ potrzeba jestli trěbaјестли требаjestli trěba; ~ trzeba jestli trěbaјестли требаjestli trěba

jeśliby conj ako byако быako by

jezdnia n ježdna čestјеждна честjěždna čęsť f

jeziorny adj jezernyјезерныjezerny

jezioro n jezeroјезероjezero n

jeziorowy adj jezernyјезерныjezerny

Jezuita n jezuitјезуитjezuit m anim

Jezus n IsusИсусIsus m anim, JezusЈезусJezus m anim; ~ Chrystus Isus HristosИсус ХристосIsus Hristos m anim

jeździć iv jezditiјездитиjězditi i

jeździec n jezdecјездецjězdec m anim; (konia) konnikконникkonnik m anim

jeż n ježјежjež m anim

jeżeli conj akoакоako, jestliјестлиjestli; ~ nie ako neако неako ne

jeżeliby conj ako byако быako by

jeżozwierz n dikobrazдикобразdikobraz m anim

jeżyć tv ježitiјежитиježiti i; ~ się ježiti seјежити сеježiti sę i

jeżyna n ježinaјежинаježina f, kupinaкупинаkųpina f

jęczeć iv cvilitiцвилитиcviliti i, ječati (ječi)јечати (јечи)jęčati (jęči) i, stonatiстонатиstonati i, ohatiохатиohati i

jęczenie n stonanjeстонанјеstonańje n

jęczmienny adj ječmennyјечменныjęčmenny

jęczmień n ječmenjјечменьjęčmenj f

jędrny adj jedrnyједрныjędrny

jęk n stonстонston m, vozdyhвоздыхvòzdyh m

języczek n jezyčokјезычокjęzyčòk m

języczkowy adj uvularnyувуларныuvularny, jezyčkovyјезычковыjęzyčkovy

języczny adj jezyčnyјезычныjęzyčny

język (anat.) n jezykјезыкjęzyk m; (mowa) jezykјезыкjęzyk m; ~ literacki literaturny jezykлитературны језыкliteraturny język m; ~ potoczny razgovorny jezykразговорны језыкråzgovorny język

językotwórca n jezykotvoriteljјезыкотворительjęzykotvoritelj m anim

językotwórstwo n jezykotvorstvoјезыкотворствоjęzykotvorstvo n

językoznawca n jezykoslovecјезыкословецjęzykoslovec m anim, jezykoznavecјезыкознавецjęzykoznavec m anim, jezykovědјезыковедjęzykověd m anim

językoznawstwo n jezykoznanjeјезыкознанјеjęzykoznańje n, jezykoznavstvoјезыкознавствоjęzykoznavstvo n, jezykovědstvoјезыковедствоjęzykovědstvo n

jod n jodјодjod m

joga n jogaјогаjoga f

jogurt n jogurtјогуртjogurt m

joker n džokerджокерdžoker m anim

jon n ionионion m

Jordania n JordanijaЈорданијаJordanija f

jordański adj jordanskyјорданскыjordansky

jowialność n žovialnostжовиалностžovialnosť f

jowialny adj žovialnyжовиалныžovialny

jubileusz n jubilejјубилејjubilej m

judaizm n judaizmјудаизмjudaizm m

judo n džudoджудоdžudo n

Jugosławia n JugoslavijaЈугославијаJugoslavija f

jugosłowiański adj jugoslavskyјугославскыjugoslavsky

junta n huntaхунтаhunta f

Jupiter n JupiterЈупитерJupiter m

jury n žuriжуриžuri m

jurysdykcja n jurisdikcijaјурисдикцијаjurisdikcija f, pravosudnostправосудностpravosųdnosť f

jutro adv zautraзаутраzautra

jutrzejszy adj zautrišnjiзаутришньиzautrišnji

Jutrznia n jutrenjaјутреньаjutrenja f

już adv už, užeуж, ужеuž, uže; ~ nie už neуж неuž ne

kabaczek n cukinaцукинаcukina f

kabalistyczny adj kabalističnyкабалистичныkabalističny

kabała n kabalaкабалаkabala f

kabaret n kabare, kabaretкабаре, кабаретkabare, kabaret m

kabel n kabelj (kablja)кабель (кабльа)kabelj (kablja) m

kabina: ~ pilota n letova kabinaлетова кабинаletova kabina f

kac n pohměljeпохмелјеpohměľje n

kaczątko n kateкатеkatę n, katočkaкаточкаkatòčka f

kaczka n katkaкаткаkatka f

kaczor n kačerкачерkačer m anim

kadm n kadmijкадмијkadmij m

kadry n kadryкадрыkadry

kadzić iv kaditiкадитиkaditi i

kadzidło n kadiloкадилоkadilo n

kadzielnica n kadilnicaкадилницаkadilnica f

kadź n kadкадkaď f

kaganiec n namordnikнамордникnamordnik m

kajak n bajdarkaбајдаркаbajdarka f, čolnokчолнокčòlnòk m

kajdany n okovyоковыokovy

kakao n kakaoкакаоkakao n

kaktus n kaktusкактусkaktus m

kalafior n cvětna kapustaцветна капустаcvětna kapusta f, karfiolкарфиолkarfiol m

kalectwo n nepolnomožnostнеполноможностnepòlnomožnosť f, nepolnosposobnostнеполноспособностnepòlnosposobnosť f

kaleczyć tv ranitiранитиraniti i

kaleka n nepolnomožnicaнеполноможницаnepòlnomožnica f, nepolnomožnikнеполноможникnepòlnomožnik m anim, nepolnosposobnicaнеполноспособницаnepòlnosposobnica f, nepolnosposobnikнеполноспособникnepòlnosposobnik m anim

kaleki adj nepolnomožnyнеполноможныnepòlnomožny, nepolnosposobnyнеполноспособныnepòlnosposobny

kalendarz n kalendarjкалендарьkalendarj m

kaligraf n kaligrafкалиграфkaligraf m anim, krasopisecкрасописецkrasopisec m anim

kaligrafia n kaligrafijaкалиграфијаkaligrafija f, krasopisкрасописkrasopis m

kalina n kalinaкалинаkalina f

kalka n kalkaкалкаkalka f

kalkulacja n kalkulacijaкалкулацијаkalkulacija f

kalkulować tv kalkulovatiкалкуловатиkalkulovati i

kał n lajnoлајноlajno n

kałuża n kalužaкалужаkaluža f

kamera n kameraкамераkamera f

kamerzysta n kamernikкамерникkamernik m anim

kamienieć iv kamenětiкаменетиkameněti i

kamieniołom n kamenolomкаменоломkamenolom m

kamieniować tv kamenovatiкаменоватиkamenovati i

kamienisty adj kamenistyкаменистыkamenisty

kamienny adj kamennyкаменныkamenny

kamienować tv okamenjatiокаменьатиokamenjati i

kamień n kamenjкаменьkamenj m; ~ milowy miljny kamenjмильны каменьmiljny kamenj m; ~ nerkowy nyrkovy kamenjнырковы каменьnyrkovy kamenj m, ledvičny kamenjледвичны каменьlędvičny kamenj m; zmieniać w ~ okamenjatiокаменьатиokamenjati i; zmienić w ~ okamenětiокаменетиokameněti p, okamenitiокаменитиokameniti p

kamizelka n žiletжилетžilet m

kampania n kampanijaкампанијаkampanija f

Kanada n KanadaКанадаKanada f

kanadyjski adj kanadskyканадскыkanadsky

kanalizacja n kanalizacijaканализацијаkanalizacija f, spustспустspust m

kanalizować tv kanalizovatiканализоватиkanalizovati i

kanał (woda/TV) n kanalканалkanal m

kanapa n divanдиванdivan m

kanarek n kanarkaканаркаkanarka f

kancelaria n kancelarijaканцеларијаkancelarija f

kanciarz n omamnikомамникomamnik m anim, zlodějateljзлодејательzlodějatelj m anim

kanciasty adj narožnyнарожныnarožny

kandydat n kandidatкандидатkandidat m anim

kandydatura n kandidaturaкандидатураkandidatura f

kandydować tv kandidovatiкандидоватиkandidovati i

kangur n kenguruкенгуруkenguru m anim

kania n kanjaканьаkanja f

kanibal n kanibalканибалkanibal m anim, ljudojedльудоједljudojěd m anim, ljudožerecльудожерецljudožerec m anim

kanibalistyczny adj kanibalskyканибалскыkanibalsky, ljudojedskyльудоједскыljudojědsky, ljudožerskyльудожерскыljudožersky

kanibalizm n kanibalizmканибализмkanibalizm m, ljudojedstvoльудоједствоljudojědstvo n, ljudožerstvoльудожерствоljudožerstvo n

kanoe n kanoeканоеkanoe n

kanonizować tv kanonizovatiканонизоватиkanonizovati i

kapa: ~ na łóżko n naprostrinaнапростринаnaprostrina f

kapać iv kapatiкапатиkapati i

kapeć n pantofleпантофлеpantofle; kapcie papučeпапучеpapuče

kapelusz n šapkaшапкаšapka f, klobukклобукklobuk m

kaper n kaperкаперkaper m anim

kaperstwo n kaperstvoкаперствоkaperstvo n

kapitalista n kapitalistкапиталистkapitalist m anim

kapitalistyczny adj kapitalističnyкапиталистичныkapitalističny

kapitalizm n kapitalizmкапитализмkapitalizm m

kapitał n kapitalкапиталkapital m

kapitan n kapitanкапитанkapitan m anim

kapitulacja n kapitulacijaкапитулацијаkapitulacija f, poddanjeподданјеpoddańje n

kapitulować tv kapitulovatiкапитуловатиkapitulovati i, poddavati seподдавати сеpoddavati sę i

kapłan n duhovnikдуховникduhovnik m anim, svečennikсвеченникsvęćennik m anim

kapnąć iv kapnutiкапнутиkapnųti p

kaprys n kaprizкапризkapriz m

kapryśny adj kapriznyкапризныkaprizny

kapsuła n kapsulaкапсулаkapsula f

kaptur n kapjušonкапјушонkapjušon m, kapucaкапуцаkapuca f

kara n karaкараkara f, kaznjказньkaznj f; ~ śmierci smrtna kaznjсмртна казньsmŕtna kaznj f

karabin: ~ maszynowy n kulemetкулеметkulemet m, avtomatавтоматavtomat m

karabinier n strělnikстрелникstrělnik m anim

karać tv karati (kare)карати (каре)karati (kare) i, kaznitiказнитиkazniti i

karaibski adj karaibskyкараибскыkaraibsky

karaś n karasкарасkaraś m anim

karate n karateкаратеkarate n

karcić tv koritiкоритиkoriti i

karczma n krčmaкрчмаkrčma f

kardynalny adj ključnyкльучныključny

kariera n karieraкариераkariera f

karierowicz n karieristкариеристkarierist m anim

kark n zatylokзатылокzatylòk m

karma n krmaкрмаkrma f

karmić tv krmitiкрмитиkrmiti i

karmienie n krmjenjeкрмјенјеkrmjeńje n

karnacja n plot (plti)плот (плти)plòť (plti) f

karny adj karnyкарныkarny

karo (karty) n karoкароkaro n

Karolina Północna n Sěverna KarolinaСеверна КаролинаSěverna Karolina f

karp n karpкарпkarp m anim

karta n kartaкартаkarta f, gramotaграмотаgramota f; ~ do gry igrašna kartaиграшна картаigrašna karta f

kartka n listлистlist m

karton n kartonкартонkarton m

karzeł n karlikкарликkarlik m anim

kask n šlěmшлемšlěm m, helmaхелмаhelma f

kastracja n kastracijaкастрацијаkastracija f

kastrować tv kastrovatiкастроватиkastrovati, skopitiскопитиskopiti i

kasyno n kazinoказиноkazino n

kasza n kašaкашаkaša f

kaszel n kašelj (kašlja)кашель (кашльа)kašelj (kašlja) m

kaszleć iv kašljatiкашльатиkašljati i

kasztan n kaštanкаштанkaštan m

kasztanowy adj kaštanovyкаштановыkaštanovy

Kaszub n KašubКашубKašub m anim

kaszubski adj kašubskyкашубскыkašubsky

kat n mučiteljмучительmųčitelj m anim, katкатkat m anim

katalog n katalogкаталогkatalog m

Katalonia n KatalonijaКаталонијаKatalonija f

kataloński adj katalanskyкаталанскыkatalansky

Katar n KatarКатарKatar m

katarski adj katarskyкатарскыkatarsky

katastrofa n katastrofaкатастрофаkatastrofa f; ~ morska korabokrušenjeкорабокрушенјеkorabokrušeńje n

katastroficzny adj katastrofičnyкатастрофичныkatastrofičny

katedra n katedralaкатедралаkatedrala f

kategoria n kategorijaкатегоријаkategorija f, razredразредråzręd m

kategoryzacja n kategorizacijaкатегоризацијаkategorizacija f

katolicki adj katoličnyкатоличныkatoličny

katolicyzm n katolicizmкатолицизмkatolicizm m

katolik n katolikкатоликkatolik m anim

kaucja n zalogзалогzalog m

Kaukaz n KavkazКавказKavkaz m

kawa n kavaкаваkava f

kawaleria n kavalerijaкавалеријаkavalerija f, konnicaконницаkonnica f

kawałek n kusкусkųs m, kusokкусокkųsòk m, odlomokодломокodlomòk m; ~ materiału odrěz, odrězokодрез, одрезокodrěz, odrězòk m

kawiarnia n kavarnjaкаварньаkavarnja f

kawka n kavkaкавкаkavka f

kawowy adj kavovyкавовыkavovy

kazachski adj kazahsky, kazašskyказахскы, казашскыkazahsky, kazašsky

Kazachstan n KazahstanКазахстанKazahstan m

kazać tv kazati (kaže)казати (каже)kazati (kaže) i

kazanie n propovědпроповедpropověď f

kazirodztwo n incestинцестincest m

kaźń n kaznjказньkaznj f

każdokrotnie adv vsekratnoвсекратноvsekråtno

każdorazowo adv vsekratnoвсекратноvsekråtno

każdorocznie adv každogodišnjeкаждогодишньеkaždogodišnje, každoročnoкаждорочноkaždoročno

każdoroczny adj každogodišnjiкаждогодишньиkaždogodišnji, každoročnyкаждорочныkaždoročny

każdy pron vsektoвсектоvsekto; (adj) každyкаждыkaždy, vsakyвсакыvśaky; każda ilość vselikoвселикоvseliko; każdej ilości vselikyвселикыvseliky; każdą drogą vsudyвсудыvśųdy

kądziel n kuděljкудельkųdělj f

kąkol n kukoljкукольkųkolj m

kąpać tv kupatiкупатиkųpati i; ~ się kupati seкупати сеkųpati sę i

kąpanie n kupanjeкупанјеkųpańje n

kąpiel n kupeljкупельkųpelj f

kąśać tv klati (kolje)клати (колье)klåti (kolje) i

kąt n kutкутkųt m, vugolвуголvųgòl m

kątowy adj kutnyкутныkųtny

kciuk n veliky palecвеликы палецveliky palec m

kemping n kempingкемпингkemping m

kędzierzawy adj kudravyкудравыkųdravy

kępka n klokклокklòk m, čubчубčub m

kęs n kusкусkųs m

khaki n khakiкхакиkhaki n

kibic n strannikстранникstrånnik m anim

kichać iv kyhatiкыхатиkyhati i

kichnąć iv kyhnutiкыхнутиkyhnųti p

kiedy adv kogda, kogdyкогда, когдыkògda, kògdy; (conj) kogda, kogdyкогда, когдыkògda, kògdy; od ~ odkogda, odkogdyодкогда, одкогдыodkògda, odkògdy

kiedykolwiek adv kogda-nebud, kogdy-nebudкогда-небуд, когды-небудkògda-nebųď, kògdy-nebųď, kogda-libo, kogdy-liboкогда-либо, когды-либоkògda-libo, kògdy-libo, kogdakoli, kogdykoliкогдаколи, когдыколиkògdakoli, kògdykoli

kieł n kolколkòl m

kiełbasa n kolbasaколбасаkòlbasa f

kiełek n rastokрастокråstòk m

kiepsko adv oskudnoоскудноoskųdno

kierki n srdcaсрдцаsŕdca

kierować tv napravjatiнаправјатиnapravjati i, rukovoditiруководитиrųkovoditi i; (uwagę) obračatiобрачатиobraćati i; ~ się napravjati seнаправјати сеnapravjati sę i

kierowca n šoferшоферšofer m anim; ~ wyścigowy gonščik avtomobiljevгоншчик автомобильевgonščik avtomobiljev m anim

kierownictwo n upravaуправаuprava f, upravjenjeуправјенјеupravjeńje n, rukovodstvoруководствоrųkovodstvo n

kierownik n rukovoditeljруководительrųkovoditelj m anim, glavnikглавникglåvnik m anim

kierunek n směrсмерsměr m; w kierunku k, ko (komu/čemu)к, ко (кому/чему)k, ko (komu/čemu); we wszystkie kierunki vsamoвсамоvśamo

kieszeń n kěšenjкешеньkěšenj f

kij n kyjкыјkyj m, palaпалаpala f, palkaпалкаpalka f, prutпрутprųt m, rozgaрозгаrozga f

Kijów n KijevКијевKijev m

kilim n kilimкилимkilim m

kilka adv několikoнеколикоněkoliko

kilkakrotnie adv několikokratnoнеколикократноněkolikokråtno

kilobajt n kilobajtкилобајтkilobajt m

kilogram n kilogramкилограмkilogram m

kilometr n kilometrкилометрkilometr m

kinematografia n kinematografijaкинематографијаkinematografija f

kino n kinoкиноkino n

kiosk n kioskкиоскkiosk m

kipieć iv kypěti (kipi)кыпети (кипи)kypěti (kipi) i

kipienie n kypěnjeкыпенјеkypěńje n

kirgiski adj kyrgyzskyкыргызскыkyrgyzsky

Kirgistan n KyrgyzstanКыргызстанKyrgyzstan m

kisieć iv kysnutiкыснутиkysnųti i

kiść n kitaкитаkita f

kita n kitaкитаkita f

kiwać (głową) iv kyvatiкыватиkyvati i, kymatiкыматиkymati i

klacz n kobylaкобылаkobyla f

klamra n sponaспонаspona f

klan n rodродrod m

klarnet n klarnetкларнетklarnet m

klasa n klasкласklas m, razredразредråzręd m

klaskać iv rukopleskatiрукоплескатиrųkopleskati i, klěskatiклескатиklěskati i, pleskatiплескатиpleskati i

klaskanie n pleskanjeплесканјеpleskańje n, rukopleskanjeрукоплесканјеrųkopleskańje n

klasnąć iv rukoplesknutiрукоплескнутиrųkoplesknųti p, plesknutiплескнутиplesknųti p

klasyczny adj klasičnyкласичныklasičny

klasyfikacja n kategorizacijaкатегоризацијаkategorizacija f, klasifikacijaкласификацијаklasifikacija f

klasyfikować tv klasifikovatiкласификоватиklasifikovati i

klasztor n konventконвентkonvent m, monastyrмонастырmonastyr m

klatka n klětkaклеткаklětka f; ~ piersiowa grudгрудgrųď f

klaun n klounклоунkloun m anim

klawesyn n klavesinклавесинklavesin m, čembaloчембалоčembalo n

klawiatura n klaviaturaклавиатураklaviatura f, tipkovnicaтипковницаtipkovnica f

klawisz n tipkaтипкаtipka f; (inst.) klavišклавишklaviš m

kląć iv kleti (klne)клети (клне)klęti (klne) i

klątwa n kletvaклетваklętva f

kleić tv klejitiклејитиklejiti i, lěpitiлепитиlěpiti i; ~ się lěpiti seлепити сеlěpiti sę i

kleisty adj teglivyтегливыtęglivy

klej n klejклејklej m, lěpiloлепилоlěpilo n

klejący adj klejkyклејкыklejky, lěpkyлепкыlěpky

kleń n klěnjкленьklěnj m anim

kler n duhovenstvoдуховенствоduhovenstvo n

kleszcz n klěščклешчklěšč m anim

klęczeć iv klečati (kleče)клечати (клече)klęčati (klęče) i

klęknąć iv kleknutiклекнутиklęknųti p

klęska n katastrofaкатастрофаkatastrofa f, poražkaпоражкаporažka f, razgromразгромråzgrom m; zadawać klęskę poražatiпоражатиporažati i; zadać klęskę porazitiпоразитиporaziti p, razgromitiразгромитиråzgromiti p

kliencki adj klientskyклиентскыklientsky

klient n klientклиентklient m anim, zakaznikзаказникzakaznik m anim; klienci klientstvoклиентствоklientstvo n, klientiклиентиklienti

klientela n klientstvoклиентствоklientstvo n, klientiклиентиklienti

klif n utesутесutes m

klik n klikкликklik m

klika n klikaкликаklika f

klikać tv klicatiклицатиklicati i

kliknąć tv kliknutiкликнутиkliknųti p

klimaks n klimaksклимаксklimaks m

klimat n klimaклимаklima f, klimatклиматklimat f, podnebjeподнебјеpodnebje n; zmiany ~u podnebne izměnyподнебне изменыpodnebne izměny

klimatyczny adj klimatskyклиматскыklimatsky, podnebnyподнебныpodnebny

klin n klinклинklin m

kliniczny adj kliničnyклиничныkliničny

klinować tv zaklinovatiзаклиноватиzaklinovati i

klisza n klišeклишеkliše n

klocek n kostkaкосткаkostka f

klon n klenкленklen m, klonклонklon m; ~ polny poljny klenпольны кленpoljny klen m

klonowy adj klenovyкленовыklenovy

klosz n kolpakколпакkolpak m

klub n klubклубklub m; ~ nocny nočny klubночны клубnoćny klub m

klucz n ključкльучključ m

klucznik n ključnikкльучникključnik m anim, ključarjкльучарьključarj m anim

kluczowy adj ključnyкльучныključny, kritičnyкритичныkritičny; ~ moment povratny momentповратны моментpovråtny moment m

kłamać iv krivditiкривдитиkrivditi i

kłamanie n lganjeлганјеlgańje n

kłamca n lgarjлгарьlgarj m anim, lžecлжецlžec m anim

kłamczucha n lgarjkaлгарькаlgarjka f

kłamliwy adj lživyлживыlživy

kłamstwo n krivdaкривдаkrivda f, lož (lži)лож (лжи)lòž (lži) f, ložnostложностlòžnosť f

kłaniać się v klanjati seкланьати сеklanjati sę i, kloniti seклонити сеkloniti sę i

kłaść tv děti (děje/děne)дети (деје/дене)děti (děje/děne) i, klasti (klade)класти (кладе)klasti (klade) i, pokladatiпокладатиpokladati i

kłębek n klubokклубокklųbòk m

kłoda n kladaкладаklåda f, brvnoбрвноbŕvno n

kłopot n nepokojнепокојnepokoj m, neprijetnostнепријетностneprijętnosť f; sprawiać ~y mutitiмутитиmųtiti i

kłopotać tv smučatiсмучатиsmućati i

kłopotliwy adj neprijemnyнепријемныneprijemny, neprijetnyнепријетныneprijętny

kłopoty n bědaбедаběda f

kłos n klasкласklås m

kłosić się v klasiti seкласити сеklåsiti sę i

kłócić się iv sporitiспоритиsporiti i, spirati seспирати сеspirati sę i, prěpirati seпрепирати сеprěpirati sę i

kłódka n viseči zamokвисечи замокvisęći zamòk m

kłótliwy adj sporlivyспорливыsporlivy

kłótnia n razprjaразпрьаråzprja f; domowa ~ domorodny sporдомородны спорdomorodny spor m

kłuć tv klati (kolje)клати (колье)klåti (kolje) i

kłujący adj bodlivyбодливыbodlivy

kłus: jechać ~em iv kljusatiкльусатиkljusati i

kłusak n běgunбегунběgun m anim

kłusować iv kljusatiкльусатиkljusati i

koala n koalaкоалаkoala f

koalicja n koalicijaкоалицијаkoalicija f

kobalt n kobaltкобалтkobalt m

kobczyk n kobčikкобчикkobčik m anim

kobiecy adj babskyбабскыbabsky, ženskyженскыžensky

kobieta n ženaженаžena f

kobra n kobraкобраkobra f

koc n pokryvaпокрываpokryva f

kochać tv ljubitiльубитиljubiti i, milovatiмиловатиmilovati i

kochający adj ljubovnyльубовныljubovny

kochanek n ljubovnikльубовникljubovnik m anim

kochanie (kobieta) n ljubaльубаljuba f, sladnicaсладницаslådnica f; (mężczyzna) ljuby (-ogo)льубы (-ого)ljuby (-ogo) m anim, sladnikсладникslådnik m anim

kochanka n ljubovnicaльубовницаljubovnica f

kociątko n koteкотеkotę n

kocić się v kotiti seкотити сеkotiti sę i

kocioł n kotelкотелkotel m

kocur n kotкотkot m anim

kod n kodкодkod m; (do gier) čitkodyчиткодыčitkody

kodeks (prawo) n svodсводsvod m

kodowanie n šifrovanjeшифрованјеšifrovańje n

kodyfikacja n kodifikacijaкодификацијаkodifikacija f

kofeina n kofeinкофеинkofein m

kogo pron kogoкогоkogo

kogut n kokotкокотkokot m anim, kurкурkur m anim

kojarzyć iv občitiобчитиobčiti i

kokaina n kokainкокаинkokain m

kokietka n koketkaкокеткаkoketka f

kokietować iv koketovatiкокетоватиkoketovati i

kokietujący adj koketnyкокетныkoketny

kokoszka n kuraкураkura f, kokoškaкокошкаkokoška f

koksownik n kotlarjкотларьkotlarj m anim

koktajl n koktejlкоктејлkoktejl m

kolacja n večerjaвечерьаvečerja f; jeść kolację večerjatiвечерьатиvečerjati i

kolano n kolěnoколеноkolěno n; (kogoś siedzącego) lonoлоноlono n

kolczyk n naušnicaнаушницаnaušnica f

kolec n bodecбодецbodec m

koledż n koledžколеджkoledž m

kolega n kolegaколегаkolega m anim

koleina n kolějaколејаkolěja f

kolej (transp.) n želěznicaжелезницаželěznica f; ~ liniowo-terenowa funikulorфуникулорfunikulor m; po kolei poslědovateljnoпоследовательноposlědovateljno

kolejka n redредręd m

kolejno adv vslědnoвследноvslědno

kolejność n poredokпоредокporędòk m, redредręd m

kolejny adj vslědnyвследныvslědny, poslědovateljnyпоследовательныposlědovateljny

kolejowy adj želězničnyжелезничныželězničny

kolekcjonować tv sbiratiсбиратиsbirati i

kolektyw n kolektivколективkolektiv m

kolektywny adj kolektivnyколективныkolektivny

kolendra n koriandrкориандрkoriandr m

kolęda n koledaколедаkolęda f

koliber n kolibriколибриkolibri m anim

kolisty adj krugovyкруговыkrųgovy

kolokwialny adj razgovornyразговорныråzgovorny

kolonia n kolonijaколонијаkolonija f, poseljenjeпосельенјеposeljeńje n

kolonialny adj kolonialnyколониалныkolonialny

kolonizacja n kolonizacijaколонизацијаkolonizacija f

kolonizować tv kolonizovatiколонизоватиkolonizovati

kolor n barvaбарваbarva f, kolorколорkolor m, cvětцветcvět m

Kolumbia n KolumbijaКолумбијаKolumbija f

kolumbijski adj kolumbijskyколумбијскыkolumbijsky

kolumna n kolonaколонаkolona f, stolpстолпstòlp m

kołdra n pokryvaпокрываpokryva f

kołek n količekколичекkoliček m

koło n kolo (kola/kolese)коло (кола/колесе)kolo (kola/kolese) n; (prep) kolo (kogo/čego)коло (кого/чего)kolo (kogo/čego), vodle (kogo/čego)водле (кого/чего)vòdle (kogo/čego); ~ zębate zubecзубецzųbec m

kołować iv kolovatiколоватиkolovati i

kołowrót n kolovratколовратkolovråt m

kołysać tv klatitiклатитиklåtiti i, kolěbatiколебатиkolěbati i, ljuljatiльульатиljuljati i; ~ się gybatiгыбатиgybati i

kołyska n kolěbkaколебкаkolěbka f

komar n komarкомарkomar m anim

kombinacja n kombinacijaкомбинацијаkombinacija f

kombinatoryjny adj kombinatornyкомбинаторныkombinatorny

kombinować tv kombinovatiкомбиноватиkombinovati i

komenda n razporedženjeразпоредженјеråzporęđeńje n

komentarz n komentarjкоментарьkomentarj m

komentować tv komentovatiкоментоватиkomentovati i

komercyjny adj komercialnyкомерциалныkomercialny, trgovyтрговыtrgovy

kometa n kometaкометаkometa f

kometka n badmintonбадминтонbadminton m

komfort n komfortкомфортkomfort m, vygodaвыгодаvygoda f, udobnostудобностudobnosť f

komfortowo adv komfortnoкомфортноkomfortno, vygodnoвыгодноvygodno, udobnoудобноudobno

komfortowy adj izgodnyизгодныizgodny, udobnyудобныudobny

komiczny adj komičnyкомичныkomičny

komik n komikкомикkomik m

komin n kominкоминkomin m

kominek n ogniščeогнишчеognišče n

kominiarz n kominjarjкоминьарьkominjarj m anim

komisarz n komisarjкомисарьkomisarj m anim

komisja n komisijaкомисијаkomisija f

komitet n komitetкомитетkomitet m; Komitet Centralny Centralny KomitetЦентралны КомитетCentralny Komitet m; ~ wyborczy izborny komitetизборны комитетizborny komitet m

komora n palataпалатаpalata f

komorne n najemнајемnajem m

komórka (biol.) n klětkaклеткаklětka f; ~ macierzysta materska klětkaматерска клеткаmaterska klětka f

komórkowy (bot.) adj klětočnyклеточныklětòčny

kompania n kompanijaкомпанијаkompanija f

kompas n kompasкомпасkompas m

kompatriota n zemjakземјакzemjak m anim

kompetencja n gramotnostграмотностgramotnosť f

kompetentny adj gramotnyграмотныgramotny

kompleks n kompleksкомплексkompleks m

komplement n laskaласкаlaska f

kompletnie adv cělkomцелкомcělkom, popolnoпополноpopòlno, vpolnoвполноvpòlno

kompletność n kompletnostкомплетностkompletnosť f, popolnostпополностpopòlnosť f

kompletny adj absolutnyабсолутныabsolutny, kompletnyкомплетныkompletny, popolnyпополныpopòlny

komplikacja n komplikacijaкомпликацијаkomplikacija f, osložnjenjeосложньенјеosložnjeńje n, složenostсложеностsloženosť f

komplikować tv komplikovatiкомпликоватиkomplikovati i, otegčatiотегчатиotęgčati i, utežatiутежатиutęžati i, osloženjatiосложеньатиosloženjati i, usložnjatiусложньатиusložnjati i

komponent n skladnikскладникskladnik m

komponować tv komponovatiкомпоноватиkomponovati i

kompozytor n kompozitorкомпозиторkompozitor m anim

kompresować tv stiskatiстискатиstiskati i

kompromis n kompromisкомпромисkompromis m

kompromisowy adj kompromisnyкомпромисныkompromisny

kompromitować tv sramitiсрамитиsråmiti i

komputer n kompjuterкомпјутерkompjuter m

komputerowy adj kompjuterovyкомпјутеровыkompjuterovy

komunalny adj gradskyградскыgrådsky

komunikacja n komunikacijaкомуникацијаkomunikacija f, sporazuměvanjeспоразумеванјеsporåzuměvańje n, dorazuměvanjeдоразумеванјеdoråzuměvańje n

komunikat n soobčenjeсообченјеsòobčeńje n; ~ prasowy presa-relizпреса-релизpresa-reliz m

komunikować iv komunikovatiкомуниковатиkomunikovati i, soobčati seсообчати сеsòobćati sę i

komunikować się v dorazuměvati seдоразумевати сеdoråzuměvati sę i

komunista n komunistкомунистkomunist m anim

komunistyczny adj komunističnyкомунистичныkomunističny

komunizm n komunizmкомунизмkomunizm m

komuś w udziale) iv pripadatiприпадатиpripadati i, pripasti (pripade)припасти (припаде)pripasti (pripade) i

koncentracia n koncentracijaконцентрацијаkoncentracija f

koncentrować tv koncentrovatiконцентроватиkoncentrovati i, susrědotočatiсусредоточатиsųsrědotočati i

koncentrować się v susrědotočati seсусредоточати сеsųsrědotočati sę i

koncepcja n koncepcijaконцепцијаkoncepcija f, pojetjeпојетјеpojęťje n

konceptualny adj konceptualnyконцептуалныkonceptualny

koncert n koncertконцертkoncert m; (utwór) koncertконцертkoncert m

kondolencja n sužalostсужалостsųžalosť f

kondominium n suvladženjeсувладженјеsųvlađeńje n

konduktor n provodnikпроводникprovodnik m anim, želězničnikжелезничникželězničnik m anim; ~ pociągu provodnik želězniceпроводник железницеprovodnik želěznice m anim

kondycja n stanстанstan m, uslovjeусловјеuslovje n

koneser n znalecзналецznalec m anim

konewka n lejkaлејкаlejka f

konferencja n konferencijaконференцијаkonferencija f; ~ prasowa presa-konferencijaпреса-конференцијаpresa-konferencija f

konfident n pověrjennikповерьенникpověrjennik m anim

konfiskata n zahvatзахватzahvat m

konfiskować tv konfiskovatiконфисковатиkonfiskovati i, zaplěnjatiзапленьатиzaplěnjati i

konflikt n konfliktконфликтkonflikt m, sporспорspor m; ~ wewnętrzny vnutrny sporвнутрны спорvnųtrny spor m

konfrontacja n konfrontacijaконфронтацијаkonfrontacija f

kongijski adj kongolezskyконголезскыkongolezsky

Kongo n KongoКонгоKongo n

kongregacja n pastvaпастваpastva f

kongres n kongresконгресkongres m, sjezdсјездsjězd m

koniak n konjakконьакkonjak m

koniczyna n detelinaдетелинаdętelina f, koničinaконичинаkoničina f

koniec n konecконецkonec m; w końcu eventualnoевентуалноeventualno, konečnoконечноkonečno, nakonecнаконецnakonec, naposlědнапоследnaposlěd, naposlědokнапоследокnaposlědòk, v koncuв концуv koncu

konieczność n neobhodimostнеобходимостneobhodimosť f, nevoljaневольаnevolja f, nudžaнуджаnųđa f

konieczny adj neobhodimyнеобходимыneobhodimy, poveliteljnyповелительныpoveliteljny, nužnyнужныnužny

koniem itp.) n jezdaјездаjězda f

konina n koninaконинаkonina f

koniugacja n konjugacijaконьугацијаkonjugacija f, spreženjeспреженјеspręžeńje n, časovanjeчасованјеčasovańje n

koniugować tv spregatiспрегатиspręgati i

konkluzja n izvodизводizvod m, zaključenjeзакльученјеzaključeńje n, konkluzijaконклузијаkonkluzija f

konkretnie adv konkretnoконкретноkonkretno

konkretny adj konkretnyконкретныkonkretny

konkubina n naložnicaналожницаnaložnica f

konkurencja n konkurencijaконкуренцијаkonkurencija f

konkurencyjny adj kompetitivnyкомпетитивныkompetitivny, konkurencijnyконкуренцијныkonkurencijny

konkurować iv konkurovatiконкуроватиkonkurovati i

konkurs n konkursконкурсkonkurs m

konny adj konnyконныkonny

konopia n konopjaконопјаkonopja f

konopny adj konopnyконопныkonopny

konotacija n konotacijaконотацијаkonotacija f

konsekrować tv osvetitiосветитиosvętiti p, osvečatiосвечатиosvęćati i

konsekwencja n poslědicaпоследицаposlědica f, poslědstvjeпоследствјеposlědstvje n

konsekwentnie adv doslědnoдоследноdoslědno, slědovateljnoследовательноslědovateljno

konsekwentny adj doslědnyдоследныdoslědny

konserwa n konservaконсерваkonserva f

konserwatysta n konservativecконсервативецkonservativec m anim

konserwatywny adj konservativnyконсервативныkonservativny

konserwatyzm n konservatizmконсерватизмkonservatizm m

konserwować tv konservovatiконсервоватиkonservovati i, shranjatiсхраньатиshranjati i

konsolidować tv ustaljatiустальатиustaljati i

konspiracja n konspiracijaконспирацијаkonspiracija f, zagovorзаговорzagovor m

konstelacja n suzvězdjeсузвездјеsųzvězďje n

konsternacja n nedoumjeнедоумјеnedoumje n

konstrukcja n konstrukcijaконструкцијаkonstrukcija f

konstruować tv konstruovatiконструоватиkonstruovati i

konstytucja n konstitucijaконституцијаkonstitucija f, ustavуставustav m

konsul n konsulконсулkonsul m anim

konsulat n konsulatконсулатkonsulat m

konsultacja n konsultacijaконсултацијаkonsultacija f

konsumeryzm n konsumerizmконсумеризмkonsumerizm m

konsumować tv spotrěbovatiспотребоватиspotrěbovati i

konsumpcja n spotrěbjenjeспотребјенјеspotrěbjeńje n

konsystencja n konsistencijaконсистенцијаkonsistencija f

kontakt n kontaktконтактkontakt m

kontekst n kontekstконтекстkontekst m

kontemplacja n obmysljenjeобмысльенјеobmysljeńje n, razmysljanjeразмысльанјеråzmysljańje n, razmysljenjeразмысльенјеråzmysljeńje n

kontemplować tv obmysljatiобмысльатиobmysljati i

konto n kontoконтоkonto n, učetучетučet m

kontrabandowy adj kontrabandnyконтрабандныkontrabandny

kontrabas n kontrabasконтрабасkontrabas m

kontrakcja n kontrakcijaконтракцијаkontrakcija f

kontrakt n dogovorдоговорdogovor m

kontrast n kontrastконтрастkontrast m, odrazlikaодразликаodråzlika f

kontratenor n kontratenorконтратенорkontratenor m anim

kontrola n kontrola, kontroljконтрола, контрольkontrola, kontrolj f

kontrolować iv vladati, vladěti (kym/čim)владати, владети (кым/чим)vladati, vlåděti (kym/čim) i, kontrolovatiконтроловатиkontrolovati i

kontrowersja n sporспорspor m

kontrowersyjnie adv spornoспорноsporno

kontrowersyjny adj diskusijnyдискусијныdiskusijny, spornyспорныsporny

kontrrewolucja n kontrarevolucijaконтрареволуцијаkontrarevolucija f

kontynent n kontinentконтинентkontinent m, čest světaчест светаčęsť světa f

kontyngent n kontingentконтингентkontingent m

kontynuacja n prodolženjeпродолженјеprodòlžeńje n

kontynuować tv prodolžitiпродолжитиprodòlžiti p, prodolžatiпродолжатиprodòlžati i

konwencionalny adj konvencionalnyконвенционалныkonvencionalny

konwencja n konvencijaконвенцијаkonvencija f

konwencjonalny adj pravověrnyправоверныpravověrny

konwersacja n besědaбеседаbesěda f, razgovorразговорråzgovor m

konwersować iv razgovarjatiразговарьатиråzgovarjati i

konwertować tv prěobračatiпреобрачатиprěobraćati i

konwój n kolonaколонаkolona f, konvojконвојkonvoj m

koń n konjконьkonj m anim; konik morski morjsky konikморьскы коникmorjsky konik m anim; (szachy) jezdecјездецjězdec m anim, konjконьkonj m anim; ~ trojański trojansky konjтројанскы коньtrojansky konj m anim; zrobić w konia prěslěpitiпреслепитиprěslěpiti p

końcowy adj koncovyконцовыkoncovy, konečnyконечныkonečny

końcówka n končinaкончинаkončina f

kończyć tv dovršatiдовршатиdovŕšati i, končatiкончатиkončati i, završatiзавршатиzavŕšati i

kończyć się v končati seкончати сеkončati sę i

kończyna n členчленčlen m

koński adj konskyконскыkonsky

kooperacja n kooperacijaкооперацијаkooperacija f, surabotničstvoсуработничствоsųråbotničstvo n

kooperacyjny adj sutrudničskyсутрудничскыsųtrudničsky

kooperować iv kooperovatiкоопероватиkooperovati i, surabotatiсуработатиsųråbotati i, spolupracovatiсполупрацоватиspolupracovati i, spolurabotyvatiсполуработыватиspoluråbotyvati i

koordynator n koordinatorкоординаторkoordinator m anim

kopać (w czymś) tv grebtiгребтиgrebti i, kopatiкопатиkopati i

kopalnia n kopaljnjaкопальньаkopaljnja f

kopanie (w czymś) n kopanjeкопанјеkopańje n

koparka n kopačкопачkopač m; ~ podsiębierna ekskavatorекскаваторekskavator m

koper n koprкопрkopr m

koperek n koprкопрkopr m

koperta n kovertaковертаkoverta f

kopia n kopijaкопијаkopija f

kopiejka n kopějkaкопејкаkopějka f

kopiować tv dvojitiдвојитиdvojiti i, kopijovati, kopirovatiкопијовати, копироватиkopijovati, kopirovati i

koprowy adj koprovyкопровыkoprovy

kopuła n kupolaкуполаkupola f

kopytnik n kopytnikкопытникkopytnik m

kopyto n kopytoкопытоkopyto n

kora n koraкораkora f

koral n koralкоралkoral m anim

koralik n monistoмонистоmonisto n

Koran n KoranКоранKoran m

kordon n kordonкордонkordon m

Korea n KorejaКорејаKoreja f; ~ Południowa Južna KorejaЈужна КорејаJužna Koreja f; ~ Północna Sěverna KorejaСеверна КорејаSěverna Koreja f

koreański adj korejskyкорејскыkorejsky

korek n čepчепčep m, zatyčkaзатычкаzatyčka f; (materiał) korokкорокkoròk m; (samochodów) zatorзаторzator m, zastojзастојzastoj m

korekcja n korekcijaкорекцијаkorekcija f

korektor n korektorкоректорkorektor m anim

korelatyw n korelativкорелативkorelativ m

korepetycje n obučenjeобученјеobučeńje n

korespondencja n korespondencijaкореспонденцијаkorespondencija f, prěpiskaпрепискаprěpiska f, dopisyvanjeдописыванјеdopisyvańje n

korespondent n korespondentкореспондентkorespondent m anim, dopisnikдописникdopisnik m anim, dopisyvateljдописывательdopisyvatelj m anim

korespondować tv dopisyvatiдописыватиdopisyvati i

korodować tv vyžeratiвыжератиvyžerati i

korona n koronaкоронаkorona f

koroner n mrtvozornikмртвозорникmŕtvozornik m anim

koronować tv koronovatiкороноватиkoronovati i

korpus n korpusкорпусkorpus m

korsarstwo n kaperstvoкаперствоkaperstvo n

korsarz n kaperкаперkaper m anim

korupcja n korupcijaкорупцијаkorupcija f

korweta n korvetaкорветаkorveta f

koryfeusz n koryfejкорыфејkoryfej m anim

korygować tv popravjatiпоправјатиpopravjati i, korigovatiкориговатиkorigovati i, napravjatiнаправјатиnapravjati i

korytarz n koridorкоридорkoridor m

koryto n korytoкорытоkoryto n, žlěbжлебžlěb m; (rzeki) korytoкорытоkoryto n

korzenić się v koreniti seкоренити сеkoreniti sę i

korzenisty adj korenistyкоренистыkorenisty

korzeń n korenjкореньkorenj m

korzystać (mieć profit) tv koristatiкористатиkoristati i

korzystny adj izgodnyизгодныizgodny, koristnyкористныkoristny, blagotvornyблаготворныblågotvorny, ugodnyугодныugodny, blagosklonnyблагосклонныblågosklonny

korzyść n koristкористkorisť f, vygodaвыгодаvygoda f

kos n kosкосkos m anim

kosa n kosaкосаkosa f

koserwatywność n konservativnostконсервативностkonservativnosť f

kosiarz n kosarjкосарьkosarj m

kosić tv kositiкоситиkositi i

kosmiczny adj kosmičnyкосмичныkosmičny

kosmonauta n kosmonavtкосмонавтkosmonavt m anim

kosmos n kosmosкосмосkosmos m, prostranstvoпространствоprostrånstvo n

kosmyk n kosmкосмkosm m

Kosowo n KosovoКосовоKosovo n

kosowski adj kosovskyкосовскыkosovsky

Kostaryka n KostarikaКостарикаKostarika f

kostarykański adj kostarikanskyкостариканскыkostarikansky

kostium n kostjumкостјумkostjum m

kostka (do gry) n kostkaкосткаkostka f; (u stóp) glezenjглезеньglezenj m

kostny adj kostnyкостныkostny

kosy adj kosyкосыkosy

kosz n košкошkoš m; ~ na śmieci koš odpadovкош одпадовkoš odpadov m

koszary n barakбаракbarak m, kazarnaказарнаkazarna f

koszenie n košenjeкошенјеkošeńje n, kosbaкосбаkośba f

koszenila n črvecчрвецčŕvec m anim

koszerny adj košernyкошерныkošerny

koszmar n moraмораmora f

koszmarny adj mornyморныmorny

koszt n cěnaценаcěna f, razhodразходråzhod m; ~y nakladнакладnaklad m

kosztować tv stojati (stoji)стојати (стоји)stojati (stoji) i, degustovatiдегустоватиdegustovati, koštovatiкоштоватиkoštovati i

kosztowy adj razhodnyразходныråzhodny

koszula n košuljaкошульаkošulja f

koszulka n teniskaтенискаteniska f

koszykówka n basketbolбаскетболbasketbol m, košarjkaкошарькаkošarjka f

kościany adj kostěnyкостеныkostěny

kościelny adj crkovnyцрковныcŕkòvny

kościoł n crkvaцркваcŕkva f

kościół n crkovцрковcŕkòv f; (budynek) kosteljкостельkostelj f

kościsty adj kostlivyкостливыkostlivy

kość n gnatгнатgnat m, kostкостkosť f; (gra) babkaбабкаbabka f

kot n kotкотkot m anim

kotek n koteкотеkotę n

kotka n kotkaкоткаkotka f

kotlarz n kotlarjкотларьkotlarj m anim

kotły (instrument muzyczny) n timpanyтимпаныtimpany

kotwica n kotvaкотваkotva f

kowadło n nakovaljnjaнаковальньаnakovaljnja f

kowal n kovačковачkovač m anim

kowalny adj kovnyковныkovny

koza n kozaкозаkoza f; ~ ofiarna žrtvena kozaжртвена козаžŕtvena koza f; mięso kozy kozinaкозинаkozina f

kozacki adj kozačskyкозачскыkozačsky

kozak n kozakкозакkozak m anim

kozi adj kozjiкозјиkoźji; ~a bródka kozja bradaкозја брадаkoźja bråda f

kozibród n kozja bradaкозја брадаkoźja bråda f

kozioł n kozel (kozla)козел (козла)kozel (kozla) m anim; ~ ofiarny žrtveny kozelжртвены козелžŕtveny kozel m anim, kozel odpuščenjaкозел одпушченјаkozel odpušćeńja m anim

koziorożec: Koziorożec n KozorogКозорогKozorog m anim

kozłek n valerianaвалерианаvaleriana f

kożuch n kožuhкожухkožuh m, šubaшубаšuba f

kpić tv izsmějivatiизсмејиватиizsmějivati i

kpina n izsměvkaизсмевкаizsměvka f, izsměškaизсмешкаizsměška f, nasmeškaнасмешкаnasmeška f

krab n krabкрабkrab m anim; ~ pustelnik rak pustynnikрак пустынникrak pustynnik m anim

krach n krahкрахkrah m

kradzież n kradžaкраджаkrađa f, ukradženjeукрадженјеukrađeńje n, kradežкрадежkradež f

kraina n krajinaкрајинаkrajina f, stranaстранаstråna f

kraj n državaдржаваdŕžava f, krajкрајkraj m

krajobraz n krajevidкрајевидkrajevid m

krajowy adj domorodnyдомородныdomorodny, vnutrnyвнутрныvnųtrny

krakać iv krakatiкракатиkrakati i

krasnal n karlikкарликkarlik m anim

kraść tv krasti (krade)красти (краде)krasti (krade) i

krata n štangaштангаštanga f

krater n žrloжрлоžŕlo n

krawat n kravataкраватаkravata f

krawędź n krajкрајkraj m, obrubобрубobrųb m

krawiec n krojačкројачkrojač m anim

krąg n krugкругkrųg m

krągłość n okruglostокруглостokrųglosť f

krążenie n cirkulacijaциркулацијаcirkulacija f

krążyć iv kolovatiколоватиkolovati i, kružitiкружитиkrųžiti i, kružiti seкружити сеkrųžiti sę i

kreatywność n kreativnostкреативностkreativnosť f, tvorčestvoтворчествоtvorčestvo n

kreatywny adj kreativnyкреативныkreativny

kreda n kredaкредаkreda f

kredens n bufetбуфетbufet m, kredencкреденцkredenc m

kredka n barvna olovkaбарвна оловкаbarvna olovka f

kredyt n kreditкредитkredit m, zajemзајемzajem m; ~ hipoteczny hipotekaхипотекаhipoteka f

krem n kremкремkrem m

kremowy adj kremovyкремовыkremovy

kreolski adj kreolskyкреолскыkreolsky

kret n krotкротkròt m anim

kretowisko n krtovinaкртовинаkrtovina f

kretyn n kretenкретенkreten m anim

kretyński adj kretenskyкретенскыkretensky

krew n krovкровkròv f; związany z krwią krovnyкровныkròvny

krewetka n krevetkaкреветкаkrevetka f

krewna n srodnicaсродницаsrodnica f

krewni n rodродrod m

krewniaczy adj pokrovnyпокровныpokròvny

krewniak n pokrovnikпокровникpokròvnik m

krewny n srodnikсродникsrodnik m anim

kręcić (w koło) tv krutitiкрутитиkrųtiti i; ~ głową mahati glavojuмахати главојуmahati glåvojų i; ~ się krutiti seкрутити сеkrųtiti sę i; (np. włosy) viti se (vije)вити се (вије)viti sę (vije) i

kręcony: o ~ch włosach adj kudravyкудравыkųdravy

kręcz: ~ szyi n krivošijaкривошијаkrivošija f

kręgosłup n hrebetхребетhrebet m

krępujący adj nesručnyнесручныnesrųčny

krnąbry adj norovistyноровистыnorovisty

krochmal n skrobскробskrob m

krocze n kročekкрочекkroček m

kroczyć iv stupatiступатиstųpati i

kroić tv krojitiкројитиkrojiti i

krok n hodходhod m, krokкрокkrok m, postupпоступpostųp m; uczynić ~ stupitiступитиstųpiti i; zrobić ~ stupitiступитиstųpiti i

krokodyl n krokodilкрокодилkrokodil m anim

kronika n lětopisлетописlětopis m

kronikarz n lětopisecлетописецlětopisec m anim

kropić iv kapatiкапатиkapati i; ~ czymś okropjati (kym/čim)окропјати (кым/чим)okropjati (kym/čim) i

kropka n točkaточкаtočka f

kropla n kapjaкапјаkapja f

krosno n stanokстанокstanòk m

-krotnie suffix -kratno-кратно-kråtno

krowa n kravaкраваkråva f

krowi adj kravjiкравјиkråvji

krój (ubrania) n krojкројkroj m

król n kraljкральkrålj m anim; (karty) kraljкральkrålj m anim; (szachy) kraljкральkrålj m anim; należący do ~a kraljevкральевkråljev

królestwo n kraljevstvoкральевствоkråljevstvo n

królewski adj kraljevskyкральевскыkråljevsky

królik n kralikкраликkrålik m anim

królowa n kraljevaкральеваkråljeva f, kralicaкралицаkrålica f; (szachy) caricaцарицаcarica f, damaдамаdama f

krótki adj kratkyкраткыkråtky, kusyкусыkusy

krótko adv kratkoкраткоkråtko

krótkonogi adj kratkonogyкратконогыkråtkonogy

krótkość n kratkostкраткостkråtkosť f

krótkowidz n kratkovidnikкратковидникkråtkovidnik m anim

krótkowidzący adj kratkovidnyкратковидныkråtkovidny

krótkowidztwo n kratkovidnostкратковидностkråtkovidnosť f

krtań n grtanjгртаньgrtanj f

kruchy adj lomlivyломливыlomlivy, krěhkyкрехкыkrěhky

krucjata n krestovy pohodкрестовы походkrestovy pohod m

kruk n vranвранvrån m anim

krupa n krupaкрупаkrupa f

kruszyć tv drobitiдробитиdrobiti i, krošitiкрошитиkròšiti i, razdrobjatiраздробјатиråzdrobjati i; ~ się krošiti seкрошити сеkròšiti sę i

kruszyna n krušinaкрушинаkrušina f

krwawić iv krvitiкрвитиkrviti i

krwawy adj krvavyкрвавыkrvavy; krwawszy krvavšiкрвавшиkrvavši; najkrwawszy najkrvavšiнајкрвавшиnajkrvavši

krwinka n klětka krveклетка крвеklětka krve f, krovno těljčeкровно тельчеkròvno těljče n, krvinokкрвинокkrvinòk m; ~ czerwona črveny krvinokчрвены крвинокčŕveny krvinòk m

krwiopijca n krvopijecкрвопијецkrvopijec m anim

krwisty adj krovnyкровныkròvny

krwotok n krvotokкрвотокkrvotok m

kryć tv krytiкрытиkryti i; ~ się kryti seкрыти сеkryti sę i, skryvati seскрывати сеskryvati sę i

krykiet n kriketкрикетkriket m

Krym n KrymКрымKrym m

kryminalista n zločinecзлочинецzločinec m anim, zločinnikзлочинникzločinnik m anim, prěstupnikпреступникprěstųpnik m anim

kryminalny adj prěstupnyпреступныprěstųpny

kryptograf n tajnopisecтајнописецtajnopisec m anim

kryptografia n tajnopisтајнописtajnopis m

kryształ n kristalкристалkristal m

kryształowy adj kristalnyкристалныkristalny

kryterium n kriterijкритеријkriterij m, měriloмерилоměrilo n

krytyczny adj kritičnyкритичныkritičny

krytyk n kritikкритикkritik m anim

krytyka n kritikaкритикаkritika f

krytykować tv kritikovatiкритиковатиkritikovati i

kryzys n krizaкризаkriza f, prělomпреломprělom m

krzak n kustкустkust m

krzem n kremnijкремнијkremnij m

krzemienny adj kremennyкременныkremenny

krzemień n kremenjкременьkremenj m

krzemowy adj kremenistyкременистыkremenisty

krzepić tv krěpitiкрепитиkrěpiti i

krzepki adj jedrnyједрныjędrny, krěpkyкрепкыkrěpky

krzesać tv kresatiкресатиkresati i

krzesiwo n kresaloкресалоkresalo n

krzesło n stolkaстолкаstolka f, stolстолstol m, stulстулstul m

krzew n kustкустkust m

krzta n žitoжитоžito n

krzyczeć tv klicati (kliče)клицати (кличе)klicati (kliče) i, kričati (kriči)кричати (кричи)kričati (kriči) i

krzyk n klikкликklik m, krikкрикkrik m

krzykliwy adj napadnyнападныnapadny

krzyknąć tv kliknutiкликнутиkliknųti p, kriknutiкрикнутиkriknųti p

krzywa n kriva (krivoj)крива (кривој)kriva (krivoj) f

krzywda n zlo (zla)зло (зла)zlo (zla) n, krivdaкривдаkrivda f

krzywić tv krivitiкривитиkriviti i

krzywizna n krivinaкривинаkrivina f

krzywonogi adj krivonogyкривоногыkrivonogy

krzywoprzysięstwo n krivoprisežničstvoкривоприсежничствоkrivoprisęžničstvo n

krzywy adj krivyкривыkrivy, neravnyнеравныneråvny

krzyż n križкрижkriž

krzyżować tv razpinati na križ (razpne)разпинати на криж (разпне)råzpinati na križ (råzpne) i

krzyżówka n križevkaкрижевкаkriževka f

krzyżówkę) tv razgadatiразгадатиråzgadati p, razgadyvatiразгадыватиråzgadyvati i

ksenofob n ksenofobксенофобksenofob m anim

ksenofobia n ksenofobijaксенофобијаksenofobija f

książeczka n knižkaкнижкаknižka f; ~ modlitewna časoslovчасословčasoslov m

książę n knezкнезknęź m anim, princпринцprinc m anim, knežičкнежичknęžić m anim

książęcy adj knežnyкнежныknęžny

książka n knigaкнигаkniga f

książkowy adj kniževnyкнижевныkniževny

księgarnia n knigarnjaкнигарньаknigarnja f

księżniczka n princesaпринцесаprincesa f; (córka księcia) knežnaкнежнаknęžna f; (żona księcia) knegynjaкнегыньаknęgynja f

księżyc n lunaлунаluna f, měsecмесецměsęc m

księżycowy adj lunnyлунныlunny, měsečnyмесечныměsęčny

ksylofon n ksilofonксилофонksilofon m

ksywka n prězviščeпрезвишчеprězvišče n, kličkaкличкаklička f; nadawać ksywkę prězyvatiпрезыватиprězyvati i

kszałtowanie n formovanjeформованјеformovańje n

kształt n figuraфигураfigura f, oblikобликoblik m

kształtować tv formovatiформоватиformovati

kto pron ktoктоkto

ktokolwiek pron kto-nebudкто-небудkto-nebųď, ktokoliктоколиktokoli

ktoś pron něktoнектоněkto

którędy adv kudyкудыkųdy; wszystko jedno ~ kudy-liboкуды-либоkųdy-libo, kudy-nebudкуды-небудkųdy-nebųď, kudykoliкудыколиkųdykoli; wszędzie ~ vsudyвсудыvśųdy

którędyś adv někudyнекудыněkųdy

który pron ktoryкторыktory, kojкојkoj, kojкојkoj, ižeижеiže

którykolwiek pron kojkoliкојколиkojkoli, ktory-nebudкторы-небудktory-nebųď, koj-nebudкој-небудkoj-nebųď, ktory-liboкторы-либоktory-libo, ktorykoliкторыколиktorykoli

któryś pron někojнекојněkoj; (adj) něktoryнекторыněktory

ku prep k, ko (komu/čemu)к, ко (кому/чему)k, ko (komu/čemu)

Kuba (kraj) n KubaКубаKuba f

Kubańczyk n KubanecКубанецKubanec m anim

kubański adj kubanskyкубанскыkubansky

kubek n čaškaчашкаčaška f

kucać iv čučatiчучатиčučati i

kucharka n kuharjkaкухарькаkuharjka f

kucharski adj kuharjskyкухарьскыkuharjsky

kucharz n kuharjкухарьkuharj m anim

kuchenny adj kuhennyкухенныkuhenny

kuchnia n kuhnjaкухньаkuhnja f

kucie n kovanjeкованјеkovańje n

kucyk n poniпониponi m anim

kuć tv kovatiковатиkovati i

kudłaty adj kosmatyкосматыkosmaty, kudlatyкудлатыkųdlaty

kukać iv kukatiкукатиkukati i

kukła n kuklaкуклаkukla f

kukułka n kukučkaкукучкаkukučka f

kukurydza n kukuruzaкукурузаkukuruza f

kula n kuljaкульаkulja f

kulawieć iv hromětiхрометиhroměti i

kulawość n hromostхромостhromosť f

kulawy adj hromyхромыhromy, kuljgavyкульгавыkuljgavy

kuleć iv hromatiхроматиhromati i, kuljgatiкульгатиkuljgati i

kulik n kulikкуликkulik m anim

kulinarny adj kulinarnyкулинарныkulinarny, kuharjskyкухарьскыkuharjsky

kulminacja n kulminacijaкулминацијаkulminacija f

kulminować iv kulminovatiкулминоватиkulminovati i

kultura n kulturaкултураkultura f

kulturalny adj kulturnyкултурныkulturny

kulturowy adj kulturnyкултурныkulturny

kuna n kunaкунаkuna f

kundel n měšanecмешанецměšanec m anim

kupa n gromadaгромадаgromada f, kupaкупаkupa f; robić kupę kakatiкакатиkakati i

kupczyć iv trgovatiтрговатиtrgovati i

kupić tv kupitiкупитиkupiti p

kupiec n kupecкупецkupec m anim, trgovecтрговецtrgovec m anim

kupno n kupjaкупјаkupja f

kupon n kuponкупонkupon m

kupować tv kupovatiкуповатиkupovati i

kura n kuraкураkura f, kokoškaкокошкаkokoška f; mięso kurze kuretinaкуретинаkurętina f

kuracja n lěčenjeлеченјеlěčeńje n

kurczak n kuraкураkura f, kokoškaкокошкаkokoška f

kurczyć tv krčitiкрчитиkrčiti i

kurhan n kurganкурганkurgan m

kurier n gonecгонецgonec m anim

kurka n lisičkaлисичкаlisička f

kurnik n kurnikкурникkurnik m

kuropatwa n kuropatvaкуропатваkuropatva f

kurort n kurortкурортkurort m

kurs n kursкурсkurs m, proběgпробегproběg m, proběganjeпробеганјеproběgańje n, směrсмерsměr m

kursywa n kursivкурсивkursiv m

kursywny adj kursivnyкурсивныkursivny

kurtka n plaščплашчplašč m

kurtyna n zavěsaзавесаzavěsa f

kurwa n kurvaкурваkurva f, razvratnicaразвратницаråzvråtnica f

kurz: zetrzeć ~e tv odprašitiодпрашитиodpråšiti p; ścierać ~e odprašatiодпрашатиodprašati i

kurzy adj kurjiкурјиkuŕji

kusić tv pokušatiпокушатиpokušati i

kustosz n hraniteljхранительhrånitelj m anim

kuszenie n pokušenjeпокушенјеpokušeńje n

kuśnierz n kožuharjкожухарьkožuharj m anim

Kuwejt n KuvejtКувејтKuvejt m

kuźnia n kovaljnjaковальньаkovaljnja f, kuznjaкузньаkuznja f

kwadrat n kvadratквадратkvadrat m

kwadratowy adj kvadratnyквадратныkvadratny

kwakać iv krjakatiкрьакатиkrjakati i

kwalifikować tv kvalifikovatiквалификоватиkvalifikovati i

kwarantanna n karantinaкарантинаkarantina f

kwarc n kvarcкварцkvarc m

kwartał n kvartalкварталkvartal m

kwartet: ~ smyczkowy n strunny kvartetструнны квартетstrunny kvartet m

kwas n kvasквасkvas m, kyslinaкыслинаkyslina f

kwaśnieć iv kysnutiкыснутиkysnųti i

kwaśny adj kyslyкыслыkysly

kwatera n kvartiraквартираkvartira f; ~ główna centralaцентралаcentrala f

kwaterować tv poměščatiпомешчатиpoměšćati i

kwestia n kvestijaквестијаkvestija f, zagadkaзагадкаzagadka f

kwestionariusz n anketaанкетаanketa f, voprosnikвопросникvòprosnik m

kwestionować tv osparjatiоспарьатиosparjati i

kwiat n cvětцветcvět m

kwiatowy adj cvětnyцветныcvětny

kwiczeć iv kvičati (kviče)квичати (квиче)kvičati (kviče) i

kwiecień n apriljаприльaprilj m, cvětenjцветеньcvětenj m

kwilić iv cvilitiцвилитиcviliti i

kwintesencja n kvintesencijaквинтесенцијаkvintesencija f

kwitnący adj cvětučiцветучиcvětųći

kwitnąć iv cvěsti (cvěte)цвести (цвете)cvěsti (cvěte) i, cvětatiцветатиcvětati i, cvětnutiцветнутиcvětnųti i

kwitnienie n cvětenjeцветенјеcvěteńje n

kwitnięcie n cvětenjeцветенјеcvěteńje n, razcvětразцветråzcvět n

kwiz n kvizквизkviz m

kwoka n nasědkaнаседкаnasědka f

kworum n kvorumкворумkvorum m

lać tv liti (lije)лити (лије)liti (lije) i

lada n pultпултpult m

lakoniczny adj lakoničnyлаконичныlakoničny

lalka n kuklaкуклаkukla f, ljaljkaльалькаljaljka f

lama n lamaламаlama f

lament n narěkanjeнареканјеnarěkańje n

lamentacja n jeremiadaјеремиадаjeremiada f

lamentować iv narěkatiнарекатиnarěkati i

lampa n lampaлампаlampa f, světilkaсветилкаsvětilka f; ~ uliczna ulična lampaулична лампаulična lampa f

lampka: ~ stołowa n nastolna lampaнастолна лампаnastolna lampa f, nastolna světilkaнастолна светилкаnastolna světilka f

Laponia n LaplandijaЛапландијаLaplandija f

larwa n ličinkaличинкаličinka f

las n lěsлесlěs m

laseczka (bakteria) n bacilбацилbacil m

laser n laserласерlaser m

lasso n lasoласоlaso n

lata n godyгодыgody, lětaлетаlěta

latać iv lětatiлетатиlětati i

latanie n lětanjeлетанјеlětańje n

latarnia: ~ morska n majakмајакmajak m, světilnikсветилникsvětilnik m

lateks n lateksлатексlateks m anim

lato n lětoлетоlěto n

latorośl n potomokпотомокpotomòk m anim

laureat n lavreatлавреатlavreat m

lawa n lavaлаваlava f

lawenda n lavandaлавандаlavanda f

lawina n lavinaлавинаlavina f; ~ błotna zemjelavinaземјелавинаzemjelavina f

lazurowy adj azurnyазурныazurny

ląd n zemjaземјаzemja f

lądować prizemjatiприземјатиprizemjati i

lądowy adj pozemnyпоземныpozemny, zemnyземныzemny

lec iv legtiлегтиlegti i

lechicki adj lehitskyлехитскыlehitsky

-lecie n -lětje-летје-lěťje n

lecieć iv letěti (leti)летети (лети)letěti (leti) i

leczenie n lěčenjeлеченјеlěčeńje n, ozdravjenjeоздравјенјеozdravjeńje n

leczniczy adj lěkarjskyлекарьскыlěkarjsky, lěčebnyлечебныlěčebny

leczyć tv lěčitiлечитиlěčiti i, ozdravjatiоздравјатиozdravjati i; ~ się izcěljatiизцельатиizcěljati i

ledwo adv jedvaједваjedva, ledvaледваledva, leлеle; ~ co hvilja nazadхвильа назадhvilja nazad, hvilja tomuхвильа томуhvilja tomu, prěd hviljejuпред хвильејуprěd hviljejų

legalizować tv legalizovatiлегализоватиlegalizovati i

legalny adj legalnyлегалныlegalny, pravnyправныpravny

legenda n legendaлегендаlegenda f, napisнаписnapis m, prědanjeпреданјеprědańje n

legnąć iv legtiлегтиlegti i

legowisko n brlogбрлогbŕlog m, legoviščeлеговишчеlegovišče n

lejce n vodžaводжаvođa f

lek n lěkлекlěk m, lěkarjstvoлекарьствоlěkarjstvo n

lekarka n lěkarjkaлекарькаlěkarjka f

lekarski adj lěkarjskyлекарьскыlěkarjsky

lekarstwo n lěkлекlěk m, lěkarjstvoлекарьствоlěkarjstvo n, medicinaмедицинаmedicina f, srědstvoсредствоsrědstvo n

lekarz n lěkarjлекарьlěkarj m anim

lekceważenie n neprigledanjeнепригледанјеnepriględańje n

lekceważyć tv grditiгрдитиgrditi i, neprigledatiнепригледатиnepriględati i

lekcja n lekcijaлекцијаlekcija f, poukaпоукаpouka f

lekki adj legkyлегкыlegky; najlżejszy najlegšiнајлегшиnajlegši; z lekka slegkaслегкаslegka

lekko adv legkoлегкоlegko

lekkomyślny adj legkomysljnyлегкомысльныlegkomysljny

lekkość n legkostлегкостlegkosť f

leksykalny adj leksičnyлексичныleksičny

leksykon n leksikonлексиконleksikon m

lektyka n nosilkaносилкаnosilka

lelek n lelekлелекlelek m anim

lemiesz n lemešлемешlemeš m

len n len (ljna)лен (льна)len (ljna) m

lenić się v lěniti seленити сеlěniti sę i

lenistwo n lěnivostленивостlěnivosť f, lěnjestленьестlěnjesť f

leniwie adv lěnivoленивоlěnivo

leniwy adj lěnivyленивыlěnivy, lěnjiленьиlěnji

lennik n dannikданникdannik m anim

leń n lěnivecленивецlěnivec m anim

leopard n leopardлеопардleopard m anim

lepić się v lěpiti seлепити сеlěpiti sę i

lepiej adv lěpjeлепјеlěpje, lučšeлучшеlučše

lepki adj klejkyклејкыklejky, lěpkyлепкыlěpky, teglivyтегливыtęglivy

lepkość n lěpkostлепкостlěpkosť f

lepszy adj lěpšiлепшиlěpši, lučšiлучшиlučši

lesisty adj lěsistyлесистыlěsisty

leszcz n leščлешчlešč m anim

leszczyna n leščinaлешчинаleščina f, lěskaлескаlěska f

leśnik n lěsnikлесникlěsnik m anim

leśny adj lěsnyлесныlěsny

letni (lata) adj lětnjiлетньиlětnji; (temperatura) teplovatyтепловатыteplovaty

lew: ~ n lev (ljva)лев (льва)lev (ljva) m anim; (zodiak) Lev (Ljva)Лев (Льва)Lev (Ljva) m anim

lewica n lěvicaлевицаlěvica f; po lewicy polěv (kogo/čego)полев (кого/чего)polěv (kogo/čego)

leworęczny adj lěvorukyлеворукыlěvorųky; osoba leworęczna lěvakлевакlěvak m anim

lewy adj lěvyлевыlěvy; lewa ręka lěvicaлевицаlěvica f; na lewo na lěvoна левоna lěvo; po lewej polěv (kogo/čego)полев (кого/чего)polěv (kogo/čego); w lewo vlěvoвлевоvlěvo

leżeć iv ležati (leži)лежати (лежи)ležati (leži) i

lęc tv legtiлегтиlęgti i

lęgnąć tv legtiлегтиlęgti i

lęk n bojaznjбојазньbojaznj f, trevogaтревогаtrevoga f

lękać się v bojati se (boji)бојати се (боји)bojati sę (boji) i

lękliwie adv bojazlivoбојазливоbojazlivo, bojaznoбојазноbojazno

lękliwy adj bojazlivyбојазливыbojazlivy, bojaznyбојазныbojazny, trevožnyтревожныtrevožny

Liban n LibanЛибанLiban m

libański adj libanskyлибанскыlibansky

liberalizacja n liberalizacijaлиберализацијаliberalizacija f

liberalizm n liberalizmлиберализмliberalizm m

liberalizować tv liberalizovatiлиберализоватиliberalizovati i

liberalny adj liberalnyлибералныliberalny

Libia n LibijaЛибијаLibija f

libijski adj libijskyлибијскыlibijsky

licencjat n bakalavrбакалаврbakalavr m

lichwa n lihvaлихваlihva f

lichwiarski adj lihvarjskyлихварьскыlihvarjsky

lichwiarstwo n lihvarjstvoлихварьствоlihvarjstvo n

lichwiarz n lihvarjлихварьlihvarj m anim

lichy adj lihyлихыlihy

liczba n nomerномерnomer m, brojбројbroj m, čisloчислоčislo n; (gramatyczna) čisloчислоčislo n; ~ mnoga množstveno čisloмножствено числоmnožstveno čislo n; ~ podwójna dvojstveno čisloдвојствено числоdvojstveno čislo n, dvojinaдвојинаdvojina f; (gram.) jedinstveno čisloјединствено числоjedinstveno čislo n

liczbowy adj čislnyчислныčislny

liczebnik n čislovnikчисловникčislovnik m; ~ mnożny množiteljny čislovnikмножительны числовникmnožiteljny čislovnik m; ~ wieloraki različajuči čislovnikразличајучи числовникråzličajųći čislovnik m

licznie adv mnogoмногоmnogo

liczny adj mnogyмногыmnogy, mnogočislnyмногочислныmnogočislny

liczyć tv sčityvatiсчитыватиsčityvati i, čislitiчислитиčisliti i

lider n liderлидерlider m anim, načelnikначелникnačelnik m anim, vodžводжvođ m anim, voditeljводительvoditelj m anim

liderstwo n voditeljstvoводительствоvoditeljstvo n

Liechtenstein n LihtenštejnЛихтенштејнLihtenštejn m

liga n ligaлигаliga f

ligatura n ligaturaлигатураligatura f

likier n likerликерliker m

likwidacja n likvidacijaликвидацијаlikvidacija f

likwidator n likvidatorликвидаторlikvidator m anim

likwidować tv likvidovatiликвидоватиlikvidovati

liliowy adj lilovyлиловыlilovy

limfa n limfaлимфаlimfa f

limit n obmedženjeобмедженјеobmeđeńje n

limitować tv limitovatiлимитоватиlimitovati i

limitowany adj obmedženyобмедженыobmeđeny

limuzyna n limuzinaлимузинаlimuzina f

lin (ryba) n linлинlin m anim

lina n motvuzмотвузmotvųz m, vezaloвезалоvęzalo n, šnurшнурšnur m

lingwista n jezykoslovecјезыкословецjęzykoslovec m anim, jezykoznavecјезыкознавецjęzykoznavec m anim, jezykovědјезыковедjęzykověd m anim

lingwistyczny adj lingvističnyлингвистичныlingvističny

lingwistyka n jezykoznanjeјезыкознанјеjęzykoznańje n, jezykoznavstvoјезыкознавствоjęzykoznavstvo n, jezykovědstvoјезыковедствоjęzykovědstvo n

linia n linijaлинијаlinija f, črkaчркаčŕka f; ~ lotnicza avialinijaавиалинијаavialinija f

liniał: ~ mierniczy n linijkaлинијкаlinijka f

linieć iv linjatiлиньатиlinjati i

linijka n linijkaлинијкаlinijka f

liofilizacja n mrazosušenjeмразосушенјеmråzosušeńje n

liofilizować tv mrazosušatiмразосушатиmråzosušati i, mrazosušitiмразосушитиmråzosušiti p

lipa n lipaлипаlipa f

lipiec n julijјулијjulij m, lipenjлипеньlipenj m

lipień n lipanлипанlipan m anim

lisi adj lisjiлисјиliśji

lisica n lisicaлисицаlisica f

lisię n liseлисеlisę n

list n pismoписмоpiśmo n, dopisдописdopis m

lista n spisсписspis m, spisokсписокspisòk m

lista płac n izplatny spisokизплатны списокizplatny spisòk m

listny adj listnyлистныlistny

listonosz n poštarjпоштарьpoštarj m anim

listopad n novembrновембрnovembr m, listopadлистопадlistopad m

listowie n listjeлистјеlisťje n

liściowy adj listnyлистныlistny

liść n listлистlist m

lit (chem.) n litijлитијlitij m

litera n bukvaбукваbukva f, pismeписмеpiśmę n, literaлитераlitera f

literacki adj literarnyлитерарныliterarny, literaturnyлитературныliteraturny

literatura n kniževnostкнижевностkniževnosť f, literaturaлитератураliteratura f

Litewski adj litovskyлитовскыlitòvsky

litość n žalostжалостžalosť f, žalovanjeжалованјеžalovańje n

litr n litrлитрlitr m

liturgia n liturgijaлитургијаliturgija f

liturgiczny adj liturgičnyлитургичныliturgičny

Litwa n LitvaЛитваLitva f

Litwin n LitvanecЛитванецLitvanec m anim

Litwinka n LitvankaЛитванкаLitvanka f

lizać tv lizati (liže)лизати (лиже)lizati (liže) i

lizanie n lizanjeлизанјеlizańje n

liznąć tv liznutiлизнутиliznųti p

lniany adj ljněnyльненыljněny

lobbować iv lobovatiлобоватиlobovati i, ovplyvnjatiовплывньатиovplyvnjati i

lobby n lobiлобиlobi m

lobbysta n lobistлобистlobist m anim

loch n temnicaтемницаtemnica f

lodołamacz n ledolomačледоломачledolomač m

lodowacieć iv zamrzatiзамрзатиzamrzati i

lodowiec n lednikледникlednik m, ledovecледовецledovec m

lodowy adj ledovityледовитыledovity, leděnyледеныleděny

lodówka n hladilnikхладилникhlådilnik m

lody n mrazinaмразинаmråzina f, sladoledсладоледslådoled m

logarytm n logaritmлогаритмlogaritm m

logicznie adv logičnoлогичноlogično

logiczny adj logičnyлогичныlogičny

logika n logikaлогикаlogika f

logopedia n logopedijaлогопедијаlogopedija f

logować się v prijavjati seпријавјати сеprijavjati sę i, logovati seлоговати сеlogovati sę i

lojalista n lojalistлојалистlojalist m anim

lojalność n lojalnostлојалностlojalnosť f

lojalny adj lojalnyлојалныlojalny

lok n kuderjкудерьkųderj m, zavitokзавитокzavitòk m, kosmкосмkosm m

lokacja n městoместоměsto n, městopoloženjeместоположенјеměstopoložeńje n

lokalny adj městnyместныměstny

lokator n najmateljнајмательnajmatelj m anim

lokomotywa n lokomotivaлокомотиваlokomotiva f, parovozпаровозparovoz m

lombard n založiljnjaзаложильньаzaložiljnja f

Londyn n LondonЛондонLondon m

lord n gospodгосподgospoď m anim, gospodinгосподинgospodin m anim, vlastnikвластникvlastnik m anim

los n prěznačenjeпрезначенјеprěznačeńje n, sudbaсудбаsųďba f

losowo adv slučajnoслучајноslučajno

losowy adj slučajnyслучајныslučajny

lot n letлетlet m, poletполетpolet m; ~ dokoła obletоблетoblet m

lotion n losionлосионlosion m

lotka (do badmintona) n volanволанvolan m

lotnictwo n aeronavtikaаеронавтикаaeronavtika f, aviacijaавиацијаaviacija f

lotniczy adj aeronavtičnyаеронавтичныaeronavtičny

lotnik n letačлетачletač m anim, aviatorавиаторaviator m anim

lotnisko n aerodromаеродромaerodrom m, aeroportаеропортaeroport m, letiščeлетишчеletišče n

lód n ledледled m

lśnić iv blěskatiблескатиblěskati i, leskatiлескатиleskati i

lub conj aboабоabo, iliилиili

luba n ljubaльубаljuba f

lubić tv ljubitiльубитиljubiti i

lubieżność n razvratразвратråzvråt m, razvratnostразвратностråzvråtnosť f

lubieżny adj razvratnyразвратныråzvråtny

Lublana n LjubljanaЛьубльанаLjubljana f

lubość n ljubostльубостljubosť f

lubrykant n mazivoмазивоmazivo n

luby n ljuby (-ogo)льубы (-ого)ljuby (-ogo) m anim

lud n ljudльудljud m

ludność n ljudstvoльудствоljudstvo n

ludny adj mnogoljudnyмногольудныmnogoljudny, ljudnyльудныljudny

ludobójstwo n genocidгеноцидgenocid m, narodobijstvoнародобијствоnarodobijstvo n, rodobijstvoродобијствоrodobijstvo n, ljudobijstvoльудобијствоljudobijstvo n

ludożerca n ljudojedльудоједljudojěd m anim, ljudožerecльудожерецljudožerec m anim

ludożerczy adj ljudojedskyльудоједскыljudojědsky, ljudožerskyльудожерскыljudožersky

ludożerstwo n ljudojedstvoльудоједствоljudojědstvo n, ljudožerstvoльудожерствоljudožerstvo n

ludzie n ljudiльудиljudi, ljudльудljud m

ludzki adj ljudskyльудскыljudsky, člověčjiчловечјиčlověčji, člověčnyчловечныčlověčny, člověčskyчловечскыčlověčsky

ludzkość n ljudstvoльудствоljudstvo n, člověčstvoчловечствоčlověčstvo n, ljudskostльудскостljudskosť f

luk n ambrazuraамбразураambrazura f

Luksemburg n LuksemburgЛуксембургLuksemburg m

luksemburski adj luksemburžskyлуксембуржскыluksemburžsky

luksus n razkošразкошråzkoš f

luksusowy adj razkošnyразкошныråzkošny

lulek n blenбленblen m

luminescencja n luminescencijaлуминесценцијаluminescencija f

lunatyk n lunatikлунатикlunatik m anim

lunch n obědобедoběd m; jeść ~ obědatiобедатиobědati

lustro n zrcaloзрцалоzŕcalo n

luty n fevruarjфевруарьfevruarj m, ljuty (-ogo)льуты (-ого)ljuty (-ogo) m; (adj) ljutyльутыljuty

luzować tv oblegčatiоблегчатиoblegčati i

lwi adj levjiлевјиlevji

lwiątko n ljveльвеljvę n

lwica n ljvicaльвицаljvica f

lżej adv legšeлегшеlegše

lżejszy adj legšiлегшиlegši

łabędzi adj labedjiлабедјиlabęďji

łabędź n labedлабедlabęď m anim; dziki ~ diky labedдикы лабедdiky labęď m anim

łacina adj latinskyлатинскыlatinsky

łacinka (pismo) n latinicaлатиницаlatinica f

łaciński adj latinskyлатинскыlatinsky

ład n redредręd m

ładnie adv lěpoлепоlěpo

ładny adj dobropoglednyдобропогледныdobropoględny, krasnyкрасныkrasny, priličnyприличныpriličny

ładunek n brěmeбремеbrěmę n

łagodnie adv lagodnoлагодноlagodno

łagodność n dobrotaдобротаdobrota f, lagodnostлагодностlagodnosť f

łagodny adj lagodnyлагодныlagodny, laskavyласкавыlaskavy

łagodzić tv uměrjatiумерьатиuměrjati i, oblegčatiоблегчатиoblegčati i

łajdak n mrzavecмрзавецmŕzavec m anim

łajno n lajnoлајноlajno n

łamać tv lamatiламатиlamati i, lomitiломитиlomiti i

łamanie n lamanjeламанјеlamańje n, lomjenjeломјенјеlomjeńje n

łamliwy adj lomlivyломливыlomlivy

łania n lanjланьlanj f

łańcuch n lancuhланцухlancuh m, lanecланецlanec m, verigaверигаveriga f; ~y verigyверигыverigy

łańcuchem) adj okovanyокованыokovany

łapa n lapaлапаlapa f

łapać tv hvatatiхвататиhvatati i, lapatiлапатиlapati i, lovitiловитиloviti i

łapka: ~ na myszy n myšelovkaмышеловкаmyšelovka f

łapownictwo n podkupподкупpodkup m

łasica n lasicaласицаlasica f

łaska n laskaласкаlaska f, milostмилостmilosť f

łaskawy adj milostivyмилостивыmilostivy

łata n zaplataзаплатаzaplata f

łatać tv latatiлататиlatati i

łatka n zaplataзаплатаzaplata f

łatwiejszy adj prostějšiпростејшиprostějši

łatwo adv legkoлегкоlegko, prostoпростоprosto

łatwowierność n naivnostнаивностnaivnosť f

łatwowierny adj legkověrnyлегковерныlegkověrny

łatwy adj legkyлегкыlegky, prostyпростыprosty; najłatwiejszy najprostějšiнајпростејшиnajprostějši; łatwe pieniądze legke pěnezyлегке пенезыlegke pěnęzy

ława: ~ przysięgłych n prisežni (-yh)присежни (-ых)prisęžni (-yh), porotaпоротаporota f

ławica n mělinaмелинаmělina f, měljмельmělj f

ławka n lavkaлавкаlavka f

łazić iv lazitiлазитиlaziti i

łazienka n kupaljnjaкупальньаkųpaljnja f

łaźnia: ~ publiczna n laznjaлазньаlaznja f

łączenie n slivanjeсливанјеslivańje n

łącznie adv vsěgoвсегоvsěgo

łącznik n defisдефисdefis m; pisany z ~iem defisovanyдефисованыdefisovany

łączny adj družnyдружныdružny

łączyć tv objedinjatiобјединьатиobjedinjati i, slučatiслучатиslųčati i, sjedinjatiсјединьатиsjedinjati i; ~ się sjedinjati seсјединьати сеsjedinjati sę i, slivati seсливати сеslivati sę i

łąka n poljanaпольанаpoljana f, livadaливадаlivada f, lukaлукаlųka f

łgać iv lgati (lže)лгати (лже)lgati (lže) i

łgarstwo n lganjeлганјеlgańje n

łkać iv plakati (plače)плакати (плаче)plakati (plače) i

łkanie n plačплачplač m

łoboda n lobodaлободаloboda f

łobuz n mrzavecмрзавецmŕzavec m anim

łodyga n stebloстеблоsteblo n

łoić tv lojitiлојитиlojiti i

łokieć n lakot (lakta)лакот (лакта)låkòť (låkťa) m

łom n lomломlom m

łoński adj lanskyланскыlansky, prošlogodišnjiпрошлогодишньиprošlogodišnji, prošloročnyпрошлорочныprošloročny

łopata n lopataлопатаlopata f

łopatka (anat.) n lopatkaлопаткаlopatka f

łopian n lopuhлопухlopuh m

łosoś n lososлососlosoś m anim; mięso łososia lososinaлососинаlososina f

łoś n losлосloś m anim

łotewski adj latyšskyлатышскыlatyšsky

łotr n mrzavecмрзавецmŕzavec m anim, zatračenecзатраченецzatraćenec m anim

Łotwa n LatvijaЛатвијаLatvija f

Łotysz n LatyšЛатышLatyš m anim

łowca n lovecловецlovec m anim, loviteljловительlovitelj m anim

łowić tv lovitiловитиloviti i; ~ myszy myškovatiмышковатиmyškovati i; ~ ryby loviti rybuловити рыбуloviti rybų i

łowiecki adj lovečskyловечскыlovečsky

łowny adj lovnyловныlovny

łoże: ~ siewne n razsadnikразсадникråzsadnik m

łożysko n ložiščeложишчеložišče n

łódka n lodkaлодкаlodka f

łódź n lodлодloď f, čolnчолнčòln m; ~ podwodna podvodna lodподводна лодpodvodna loď f, podvodnicaподводницаpodvodnica f

łój n lojлојloj m

łóżko n ložeложеlože n, posteljпостельpostelj f, ležiščeлежишчеležišče n; łóżeczko dziecięce jasliјаслиjasli

łudziciel n obmanyvateljобманывательobmanyvatelj m anim

łudzić tv mamitiмамитиmamiti i, obmanyvatiобманыватиobmanyvati i

łuk (architektura) n svodсводsvod m; (broń) lukлукlųk m; (tech.) lukлукlųk m

łup n žrtvaжртваžŕtva f, plenпленplen m

łupić iv grabitiграбитиgrabiti i, razgrabjatiразграбјатиråzgrabjati i, plenitiпленитиpleniti i

łupina n luščinaлушчинаluščina f

łuska (rybia) n luskaлускаluska f

łuskać tv luskatiлускатиluskati i

łuszczyć tv luščitiлушчитиluščiti i, odšlupyvatiодшлупыватиodšlupyvati i, luskatiлускатиluskati i

łużycki adj lužičskyлужичскыlužičsky

łyk n goltokголтокgòltòk m

łykać tv goltatiголтатиgòltati i

łykanie n goltanjeголтанјеgòltańje n

łyko n lykoлыкоlyko n

łysieć iv lysětiлысетиlysěti i

łysina n lysinaлысинаlysina f

łyska n lyskaлыскаlyska f

łysy adj lysyлысыlysy

łyżka n ložicaложицаlòžica f, ložkaложкаlòžka f; (ładowarki) črpakчрпакčŕpak m

łza n solzaсолзаsòlza f

Macedonia n MakedonijaМакедонијаMakedonija f

Macedończyk n MakedonecМакедонецMakedonec m anim

macedoński adj makedonskyмакедонскыmakedonsky

machać iv mahatiмахатиmahati i

machinacja n mahinacijaмахинацијаmahinacija f

machnąć iv mahnutiмахнутиmahnųti p

machnięcie n mahмахmah m, metenjeметенјеmeteńje n, razmahразмахråzmah m

macica n lonoлоноlono n, matericaматерицаmaterica f

macierzyński adj materinskyматеринскыmaterinsky, materskyматерскыmatersky

macierzyństwo n materinstvoматеринствоmaterinstvo n

macocha n mačehaмачехаmaćeha f

maczuga n palkaпалкаpalka f

Madagaskar n MadagaskarМадагаскарMadagaskar m

madziaryzacja n madarizacijaмадаризацијаmaďarizacija f

magazyn n skladскладsklad m, skladiščeскладишчеskladišče n; (gazeta) časopisчасописčasopis m; ~ pirotechniczny pirotehničny skladпиротехничны складpirotehničny sklad m

magazynek n magazinмагазинmagazin m

magazynować tv skladovatiскладоватиskladovati i

magia n čarчарčar m

magiczny adj magičnyмагичныmagičny, čarovnyчаровныčarovny

magnat n velmožaвелможаvelmoža m anim

magnes n magnetмагнетmagnet m

magnetofon n magnetofonмагнетофонmagnetofon m

magnetyczny adj magnetičnyмагнетичныmagnetičny

magnez n magnezijмагнезијmagnezij m

maj n majмајmaj m, travenjтравеньtravenj m

majątek n imutokимутокimųtòk m, iměnjeименјеiměńje n

majestat n veličstvoвеличствоveličstvo n

majestatyczny adj velebnyвелебныvelebny, veličstvenyвеличственыveličstveny

majonez n majonezмајонезmajonez m

major n majorмајорmajor m anim

mak n makмакmak m; dziki ~ diky makдикы макdiky mak m

makabryczny adj gnusnyгнусныgnusny

makijaż n makijažмакијажmakijaž m

makówka (maku) n makovkaмаковкаmakovka f

maksimum n maksimumмаксимумmaksimum m

maksyma n izrěčenjeизреченјеizrěčeńje n

maksymalnie adv maksimalnoмаксималноmaksimalno

maksymalny adj maksimalnyмаксималныmaksimalny

malajski adj malajskyмалајскыmalajsky

malaria n malarijaмаларијаmalarija f

malarstwo n živopisживописživopis m

malarz n barviteljбарвительbarvitelj m anim, maljarjмальарьmaljarj m anim, živopisecживописецživopisec m anim

maleć iv malětiмалетиmalěti i

maleńki adj malenjkyмаленькыmalenjky

Malezja n MalajzijaМалајзијаMalajzija f

malina n malinaмалинаmalina f

malinowy adj malinovyмалиновыmalinovy

malować tv barvitiбарвитиbarviti i, maljevatiмальеватиmaljevati i, farbovatiфарбоватиfarbovati i

malowidło n obrazобразobraz m

malowniczy adj obrazovityобразовитыobrazovity

Malta n MaltaМалтаMalta f

maltretować tv maltretovatiмалтретоватиmaltretovati i

mało adv maloмалоmalo; ~ ważny malovažnyмаловажныmalovažny

małoduszny adj malodušnyмалодушныmalodušny

małoletni adj malolětnyмалолетныmalolětny

małoludny adj maloljudnyмалольудныmaloljudny

małomówny adj malomolvnyмаломолвныmalomòlvny

małość n malostмалостmalosť f

małpa n malpaмалпаmalpa f

mały adj malyмалыmaly; nieprzeciętnie ~ maloměrnyмаломерныmaloměrny

małżeństwo n supružstvoсупружствоsųprųžstvo n

małżonek n suprugсупругsųprųg m anim; małżonkowie suprugiсупругиsųprųgi

małżonka n suprugaсупругаsųprųga f

mama n mamaмамаmama f

mamić tv mamitiмамитиmamiti i, obmanyvatiобманыватиobmanyvati i

maminy adj maminмаминmamin

mamrotać tv mrmjatiмрмјатиmrmjati i

mamut n mamutмамутmamut m anim

mandat n mandatмандатmandat m, grivnaгривнаgrivna f

mandolina n mandolinaмандолинаmandolina f

manewr n manevrманеврmanevr m

manewry n manevryманеврыmanevry

mangan n manganманганmangan m

maniera n maneraманераmanera f

manipulacja n manipulacijaманипулацијаmanipulacija f

manipulować tv manipulovatiманипуловатиmanipulovati i

mankament n nedostatokнедостатокnedostatòk m

mankiet n manžetaманжетаmanžeta f

manuscript n rukopisрукописrųkopis m

mańkut n lěvakлевакlěvak m anim

mapa n kartaкартаkarta f

marakasy n marakasyмаракасыmarakasy

marcepan n marcipanмарципанmarcipan m

marchew n mrkvaмркваmrkva f

marginalny adj marginalnyмаргиналныmarginalny

margines n maržaмаржаmarža f

Mariany Północne n Sěverne Marijanske OstroviСеверне Маријанске ОстровиSěverne Marijanske Ostrovi

marihuana n konopjaконопјаkonopja f, marihuanaмарихуанаmarihuana f

marimba n marimbaмаримбаmarimba f

marionetka n marionetkaмарионеткаmarionetka f, kuklaкуклаkukla f

marka n brendбрендbrend m

marketing n trgovjaтрговјаtrgovja f

marmur n mramorмраморmramor m

marnować tv raztračatiразтрачатиråztraćati i, tratitiтратитиtratiti i

Maroko n MarokoМарокоMaroko n

Mars n MarsМарсMars m

Marsjanin n Marsian, MarsianinМарсиан, МарсианинMarsian, Marsianin m anim

marsz n maršмаршmarš f, pohodпоходpohod m

marszczyć iv brazditiбраздитиbråzditi i, hmuritiхмуритиhmuriti i, mrščitiмршчитиmrščiti i; ~ brwi mrščiti brviмршчити брвиmrščiti brvi i; (o mimice) mrščiti seмршчити сеmrščiti sę i

marszczyć się v hmuriti seхмурити сеhmuriti sę i

marszrutka n maršrutkaмаршруткаmaršrutka f

martwica n obmrlostобмрлостobmŕlosť f

martwiczy adj obmrlyобмрлыobmŕly

martwić tv bezpokojitiбезпокојитиbezpokojiti i, nepokojitiнепокојитиnepokojiti i, obezpokojitiобезпокојитиobezpokojiti p, smučatiсмучатиsmućati i, trevožitiтревожитиtrevožiti i; ~ się trevožiti seтревожити сеtrevožiti sę i

martwy adj mrtvyмртвыmŕtvy

mary (typ noszy) n nosilkaносилкаnosilka

marynarka: ~ wojenna n vojenno-morjske silyвојенно-морьске силыvojenno-morjske sily, morjsko-vojenne silyморьско-војенне силыmorjsko-vojenne sily

marynarz n morjeplavateljморьеплавательmorjeplavatelj m anim, morjakморьакmorjak m anim

marzana n marenaмаренаmarena f

marzec n marecмарецmarec m, brězenjбрезеньbrězenj m

marznąć iv mrznutiмрзнутиmrznųti i, zebtiзебтиzębti i

masa n masaмасаmasa f

masakrować tv masakrovatiмасакроватиmasakrovati i

masaż n masažмасажmasaž m

maska n maskaмаскаmaska f

maskować tv maskovatiмасковатиmaskovati

masło n masloмаслоmaslo n; ~ orzechowe orěhovo masloорехово маслоorěhovo maslo n

masować tv masirovatiмасироватиmasirovati i

masowy adj masovyмасовыmasovy

mastrubacja n drkanjeдрканјеdŕkańje n

masturbacja n masturbacijaмастурбацијаmasturbacija f, dročenjeдроченјеdročeńje n

masturbować iv drkatiдркатиdŕkati i, masturbovatiмастурбоватиmasturbovati i, dročitiдрочитиdročiti i

masturbowanie n masturbovanjeмастурбованјеmasturbovańje n

masywny adj masivnyмасивныmasivny

maszerować iv marširovatiмаршироватиmarširovati i

maszt n stolpстолпstòlp m

maszyna n mašinaмашинаmašina f; ~ do pisania pišeča mašinaпишеча машинаpišęća mašina f, pišeči strojпишечи стројpišęći stroj m

maszynista n mašinistмашинистmašinist m anim; (piszący na maszynie do pisania) mašinopisecмашинописецmašinopisec m anim

maść n mastмастmasť f, maziloмазилоmazilo n; smarować maścią mastitiмаститиmastiti i

maślak n masljakмасльакmasljak m

mat (szachy) n matматmat m

matczyny adj materinматеринmaterin; matczyna miłość materska ljubovматерска льубовmaterska ljubòv f

matecznik n brlogбрлогbŕlog m

mateczny adj materinматеринmaterin

matematyk n matematikматематикmatematik m anim

matematyka n matematikaматематикаmatematika f

materialny adj materialnyматериалныmaterialny

materiał n materialматериалmaterial m, tvorivoтворивоtvorivo n

matka n mati (matere)мати (матере)mati (matere) f, matkaматкаmatka f; ~ chrzestna krestna matiкрестна матиkrestna mati f, kumaкумаkuma f, kmotraкмотраkmotra f

mauzoleum n mavzolejмавзолејmavzolej m

mazać tv mazati (maže)мазати (маже)mazati (maže) i

mazidło n maziloмазилоmazilo n

maź n mazмазmaź f

mącić tv kazitiказитиkaziti i, mutitiмутитиmųtiti i, smučatiсмучатиsmųćati i

mądrość n mudrostмудростmųdrosť f

mądry adj mudryмудрыmųdry; mądra kobieta razumnicaразумницаråzumnica f; ~ gość razumnikразумникråzumnik m anim; stawać się ~m mudrětiмудретиmųdrěti i

mądrzeć iv mudrětiмудретиmųdrěti i

mąka n mukaмукаmųka f

mąż n mužмужmųž m anim; przynależny/a mężowi muževмужевmųžev

mąż stanu n državnikдржавникdŕžavnik m anim

mdleć iv omlěvatiомлеватиomlěvati i

mdłości n mlostмлостmlosť f

mdły adj bezvkusnyбезвкусныbezvkųsny

mebel n mebeljмебельmebelj m

mech n mohмохmòh m

mechanicznie adv mašinalnoмашиналноmašinalno

mechaniczny adj mehaničnyмеханичныmehaničny

mechanika n mehanikaмеханикаmehanika f

mechanizm n mehanizmмеханизмmehanizm m; ~ obronny obranny mehanizmобранны механизмobrånny mehanizm m

medal n medaljмедальmedalj f

medalista n medalistмедалистmedalist m anim

medalistka n medalistkaмедалисткаmedalistka f

medandżer n menedžerменеджерmenedžer m anim

media n medijaмедијаmedija, srědstvaсредстваsrědstva

mediacja n posrědničstvoпосредничствоposrědničstvo n; prowadzić mediację posrědkovatiпосредковатиposrědkovati i

mediator n posrědnikпосредникposrědnik m anim

meduza n meduzaмедузаmeduza f

medytacja n meditacijaмедитацијаmeditacija f

medytować iv meditovatiмедитоватиmeditovati i, razmysljatiразмысльатиråzmysljati i

megabajt n megabajtмегабајтmegabajt m

Meksyk n MeksikoМексикоMeksiko n

meksykański adj meksikanskyмексиканскыmeksikansky

melodia n melodijaмелодијаmelodija f, napěvнапевnapěv m

melon n dynjaдыньаdynja f

memorandum n memorandumмеморандумmemorandum n

menstruacja n menstruacijaменструацијаmenstruacija f, měsečnicaмесечницаměsęčnica f

mentalność n mentalnostменталностmentalnosť f

mentalny adj duševnyдушевныduševny, mentalnyменталныmentalny, mysljennyмысльенныmysljenny

mentor n mentorменторmentor m anim

menu n menjuменьуmenju m

merdać iv mrdatiмрдатиmrdati i; (ogonem) vrtěti (vrti)вртети (врти)vŕtěti (vŕti) i; ~ ogonem mahati hvostomмахати хвостомmahati hvostom

merdnąć iv mrdnutiмрднутиmrdnųti p

meridian n meridianмеридианmeridian m, poldnikполдникpoldnik m

Merkury n MerkurijМеркуријMerkurij m

meta n metaметаmeta f

metafora n metaforметафорmetafor m

metaforyczny adj obraznyобразныobrazny, prěnosnyпреносныprěnosny

metal n metalметалmetal m, kovinaковинаkovina f

metalurgia n metalurgijaметалургијаmetalurgija f

metamorfoza n prěobraženjeпреображенјеprěobražeńje n

meteorolog n meteorologметеорологmeteorolog m anim

metka (ubrania) n značkaзначкаznačka f

metoda n metodaметодаmetoda f, sposobспособsposob m

metr n metrметрmetr m

metro n metroметроmetro n

metropolia n metropolijaметрополијаmetropolija f

mewa n čajkaчајкаčajka f

mezalians n mezaliansмезалиансmezalians m

Mezopotamia n MesopotamijaМесопотамијаMesopotamija f

mezzosopran n mecosopranмецосопранmecosopran m

męczący adj težkyтежкыtęžky, umarjajučiумарьајучиumarjajųći

męczennica n mučenicaмученицаmųčenica f

męczennik n mučenikмученикmųčenik m anim

męczeństwo n mučeničstvoмученичствоmųčeničstvo n

męczyć tv moritiморитиmoriti i, umarjatiумарьатиumarjati i; ~ się ustavatiуставатиustavati i, moriti seморити сеmoriti sę i

mędrzec n mudrecмудрецmųdrec m anim

męka n mukaмукаmųka f

męski adj mužskyмужскыmųžsky

męskość n mužskostмужскостmųžskosť f, mužstvoмужствоmųžstvo n

mętność n mutnostмутностmųtnosť f

mętny adj kalnyкалныkalny, mračnyмрачныmråčny, mutnyмутныmųtny; stawać się ~m mutnětiмутнетиmųtněti i

mężczyzna n mužмужmųž m anim

mgiełka n mglaмглаmgla f

mglisty adj mglistyмглистыmglisty

mgła n mglaмглаmgla f

mgławy adj mglistyмглистыmglisty

mi pron miмиmi, mněмнеmně

miano n nazvaназваnazva f

mianować tv imenovatiименоватиimenovati i

mianowicie adv imennoименноimenno

mianownik n imeniteljnik, imeniteljny padežименительник, именительны падежimeniteljnik, imeniteljny padež m, nominativноминативnominativ m

miara n měraмераměra f

miarka n měrkaмеркаměrka f

miarodajnie adv avtoritetnoавторитетноavtoritetno

miarodajny adj avtoritetnyавторитетныavtoritetny, měrodajnyмеродајныměrodajny

miarowo adv ravnoměrnoравномерноråvnoměrno

miasto n gradградgråd m; duże ~ veliky gradвеликы градveliky gråd m

miażdżyć tv drobitiдробитиdrobiti i, gnesti (gnete)гнести (гнете)gnesti (gnete) i

miąć tv meti (mne)мети (мне)męti (mne) i, mečkatiмечкатиmęčkati i

miech n měhмехměh m

miecz n mečмечmeč m; ~ obosieczny dvojostry mečдвојостры мечdvojostry meč m

miecz) n nožnicaножницаnožnica f

mieć tv iměti (imaje)имети (имаје)iměti (imaje) i

mieć halucynacje iv halucinovatiхалуциноватиhalucinovati i

miedziany adj mědny, měděnyмедны, меденыmědny, měděny; ~ instrument dęty mědny dyhovy instrumentмедны дыховы инструментmědny dyhovy instrument m

miedź n mědмедměď

miejsce n městoместоměsto n; ~ urodzenia město rodženjaместо родженјаměsto rođeńja n; mieć ~ děti se (děje/děne)дети се (деје/дене)děti sę (děje/děne) i, odbyti se (odbude)одбыти се (одбуде)odbyti sę (odbųde) p, dogoditi seдогодити сеdogoditi sę p, točiti seточити сеtočiti sę i

miejscownik n městnik, městny padežместник, местны падежměstnik, městny padež m, lokativлокативlokativ m

miejski adj gradskyградскыgrådsky

mielić tv mlěti (melje)млети (мелье)mlěti (melje) i

mienie n imutokимутокimųtòk m, iměnjeименјеiměńje n

mierny adj posrědnjiпосредньиposrědnji

mierzyć tv měritiмеритиměriti i

miesiąc n měsecмесецměsęc m

miesięcznie adv měsečnoмесечноměsęčno

miesięcznik n měsečna gazetaмесечна газетаměsęčna gazeta f, měsečnikмесечникměsęčnik m, měsečny žurnalмесечны журналměsęčny žurnal m

miesięczny adj měsečnyмесечныměsęčny

mieszać tv měšatiмешатиměšati i, směšivatiсмешиватиsměšivati i; (kogoś) razměšivatiразмешиватиråzměšivati i; ~ się vměšivati seвмешивати сеvměšivati sę i

mieszaniec n měšanecмешанецměšanec m anim

mieszanina n směsсмесsměs m, měšaninaмешанинаměšanina f

mieszanka n směsсмесsměs m

mieszczanin n měščan, měščaninмешчан, мешчанинměšćan, měšćanin m anim

mieszczaństwo n měščanstvoмешчанствоměšćanstvo n

mieszkać iv domovitiдомовитиdomoviti i

mieszkanie n kvartiraквартираkvartira f

mieszkaniec n obyvateljобывательobyvatelj m anim, žiteljжительžitelj m anim, domoviteljдомовительdomovitelj m anim, gradnikградникgrådnik m anim; mieszkańcy gradžanstvoграджанствоgråđanstvo n, gradničstvoградничствоgrådničstvo n

mieszkanka n gradnicaградницаgrådnica f

mięczak n slabecслабецslabec m anim

między prep medžu (kogo/čto)меджу (кого/что)među (kogo/čto), medžu (kym/čim)меджу (кым/чим)među (kym/čim); ~ innymi medžu inymiмеджу инымиmeđu inymi, medžu drugymiмеджу другымиmeđu drugymi

międzyczas n medžuvrěmeмеджувремеmeđuvrěmę n; w ~ie medžuvrěmennoмеджувременноmeđuvrěmenno, v tom samom vrěmenuв том самом временуv tom samom vrěmenu

międzygórze n medžugorjeмеджугорјеmeđugoŕje n

międzygwiezdny adj medžuzvězdnyмеджузвездныmeđuzvězdny

międzykontynentalny adj medžukontinentalnyмеджуконтиненталныmeđukontinentalny

międzyludzki adj medžuljudskyмеджульудскыmeđuljudsky

międzymiastowy adj medžugradskyмеджуградскыmeđugrådsky

międzynarodowy adj medžunarodnyмеджународныmeđunarodny

międzypaństwowy adj medžudržavnyмеджудржавныmeđudŕžavny

międzyplanetarny adj medžuplanetarnyмеджупланетарныmeđuplanetarny

międzyregionalny adj medžuregionalnyмеджурегионалныmeđuregionalny

międzyrzecze n medžurěčjeмеджуречјеmeđurěčje n

międzysłowiański adj medžuslovjanskyмеджусловјанскыmeđuslovjansky

miękcej adv mekšeмекшеmękše

miękczeć iv mekčetiмекчетиmękčěti i

miękki adj mekkyмеккыmękky; najmiększy najmekšiнајмекшиnajmękši

miękko adv mekkoмеккоmękko

miękkopodniebienny adj velarnyвеларныvelarny

miękkość n mekkostмеккостmękkosť f

mięsień n muskulмускулmuskul m, myšcaмышцаmyšca f

mięsisty adj mesistyмесистыmęsisty

mięsny adj mesnyмесныmęsny

mięso n mesoмесоmęso n

mięsożerca n mesojedмесоједmęsojěd m anim, mesožerecмесожерецmęsožerec m anim

mięsożerny adj mesojednyмесоједныmęsojědny, mesožernyмесожерныmęsožerny

mięta n metaметаmęta f

miętus n menjменьmenj m anim

mig: ~iem adv v migв мигv mig; w ~ v migв мигv mig

migać iv migatiмигатиmigati i

migdał n migdaljмигдальmigdalj m

mignąć iv mignutiмигнутиmignųti p

mignięcie n migмигmig m

migrant n prěselenecпреселенецprěselenec m anim

migrantka n prěselenicaпреселеницаprěselenica f

migrować v prěseljati seпресельати сеprěseljati sę i

mijać tv minovatiминоватиminovati i

mikrobus n mikrobusмикробусmikrobus m, minibusминибусminibus m

mikrofalówka n mikrovalna pečмикровална печmikrovalna peć f, mikrovolnova pečмикроволнова печmikrovòlnova peć f

mikrogram n mikrogramмикрограмmikrogram m

mikroskop n mikroskopмикроскопmikroskop m

mikroskopijny adj mikroskopičnyмикроскопичныmikroskopičny

miks n směsсмесsměs m

mikser n mešalkaмешалкаmešalka f, měšateljмешательměšatelj m

miksować tv měšatiмешатиměšati i

mila n miljaмильаmilja f

milcząco adv molčnoмолчноmòlčno

milczący adj molčnyмолчныmòlčny

milczeć iv molčatiмолчатиmòlčati i

milczenie n molčanjeмолчанјеmòlčańje n

milenijny adj tysečlětnyтысечлетныtysęćlětny

miliard num miliardмилиардmiliard

milicja n milicijaмилицијаmilicija f

miligram n miligramмилиграмmiligram m

mililitr n mililitrмилилитрmililitr m

milimetr n milimetrмилиметрmilimetr m

milion num milionмилионmilion

militarny adj vojennyвојенныvojenny

militaryzm n militarizmмилитаризмmilitarizm m

milkliwy adj molčalivyмолчаливыmòlčalivy

milknąć iv molknutiмолкнутиmòlknųti i

millenium n tysečlětjeтысечлетјеtysęćlěťje n, tysečročjeтысечрочјеtysęćročje n

miłek n goricvětгорицветgoricvět m

miłosierdzie n milosrdjeмилосрдјеmilosŕďje n

miłosierny adj milosrdnyмилосрдныmilosŕdny

miłosny adj ljubovnyльубовныljubovny

miłość n ljubovльубовljubòv f; z miłością ljubovnoльубовноljubovno

miłośnik n ljubiteljльубительljubitelj m anim

miły adj krotkyкроткыkrotky, ljubeznyльубезныljubezny, milyмилыmily, lagodnyлагодныlagodny; mile widziany ugodnyугодныugodny

mim n mimмимmim m anim

mimiczny adj mimičnyмимичныmimičny

mimika n mimikaмимикаmimika f

mimo prep mimo (kogo/čego)мимо (кого/чего)mimo (kogo/čego)

mimochodem adv mimohodečiмимоходечиmimohodęći, mimohodomмимоходомmimohodòm

mimowolnie adv mimovoljnoмимовольноmimovoljno

mimowolny adj nesamovoljnyнесамовольныnesamovoljny, nevoljnyневольныnevoljny

minaret n minaretминаретminaret m

minąć tv minutiминутиminųti p

mineralny n mineralминералmineral m

minimalizować tv minimalizovatiминимализоватиminimalizovati

minimalny adj minimalnyминималныminimalny

minimum n minimumминимумminimum n

miniony: przed ~m rokiem adv prědlanjiпредланьиprědlanji

minister n ministrминистрministr m anim

ministerstwo n ministrstvoминистрствоministrstvo n; Ministerstwo Finansów Ministrstvo FinansovМинистрство ФинансовMinistrstvo Finansov n; Ministerstwo Obrony Ministrstvo ObranyМинистрство ОбраныMinistrstvo Obråny n; Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Ministrstvo Vnutrišnjih DělМинистрство Внутришньих ДелMinistrstvo Vnųtrišnjih Děl n; Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ministrstvo Vněšnjih DělМинистрство Внешньих ДелMinistrstvo Vněšnjih Děl n

minus conj minusминусminus

minuta n minutaминутаminuta f

Mińsk n MinskМинскMinsk m

miododajny adj medonosnyмедоносныmedonosny

miodowy adj medovyмедовыmedovy

miodunka n medunkaмедункаmedunka f

miotła n metlaметлаmetla f

miód n medмедmed m; ~ pitny medovinaмедовинаmedovina f; osoba produkująca ~ pitny medovarмедоварmedovar m anim

miraż n miražмиражmiraž m

misja n misijaмисијаmisija f

miska n miskaмискаmiska f

mistrz n magistrмагистрmagistr m anim, majstrмајстрmajstr m anim, prvakпрвакpŕvak m, čempionчемпионčempion m anim, šampionшампионšampion m anim

mistrzostwo: mistrzostwa n prvenstvoпрвенствоpŕvenstvo n, čempionatчемпионатčempionat m, šampionatшампионатšampionat m

mistrzowski adj majstrovskyмајстровскыmajstrovsky

mistrzyni n gospodaгосподаgospoďa f

mistyczny adj mističnyмистичныmističny

mistyk n mistikмистикmistik m anim

miszmasz n měšaninaмешанинаměšanina f

miś (pluszowy) n medvědikмедведикmedvědik m

mit n mitмитmit m

mitologia n mitologijaмитологијаmitologija f

mitologiczny adj mitologičnyмитологичныmitologičny

mityczny adj mitičnyмитичныmitičny

mix n směsсмесsměs m

mizantrop n mizantropмизантропmizantrop m anim

mizantropia n mizantropijaмизантропијаmizantropija f

mlaskać iv mljaskatiмльаскатиmljaskati i

mleczarz n mlěkarjмлекарьmlěkarj m anim

mleczny adj mlěčnyмлечныmlěčny

mleko n mlěkoмлекоmlěko n

młocka n mlatbaмлатбаmlåťba f

młode n mladeмладеmlådę n

młodociany adj junyјуныjuny

młodość n mladostмладостmlådosť f

młodszy n juniorјуниорjunior m anim; (adj) mladšiмладшиmlådši

młody adj junyјуныjuny, mladyмладыmlådy; pan ~ mladoženihмладоженихmlådoženih m anim; panna młoda mladoženkaмладоженкаmlådoženka f

młodzieniec n junakјунакjunak m anim, mladenecмладенецmlådenec m anim

młodzieńczo adv mladostnoмладостноmlådostno

młodzieńczość n mladostnostмладостностmlådostnosť f

młodzieńczy adj mladenskyмладенскыmlådensky, mladostnyмладостныmlådostny

młodzież n mladežмладежmlådež f

młot n kladivoкладивоkladivo n, mlatмлатmlåt m; ~ dwuręczny kuvaldaкувалдаkuvalda f

młotek n mlatokмлатокmlåtòk m, kladivoкладивоkladivo n

młócenie n mlačenjeмлаченјеmlåćeńje n, mlatbaмлатбаmlåťba f

młócić tv mlatitiмлатитиmlåtiti i

młyn n mlynмлынmlyn m

młynarz n mlynarjмлынарьmlynarj m anim, mělnikмелникmělnik m anim

mnich n monahмонахmonah m anim, mnihмнихmnih m anim

mnie pron meме, meneменеmene

mniej adv menjeменьеmenje; ~ więcej veče ili menjeвече или меньеvęće ili menje, bolje ili menjeболье или меньеbolje ili menje

mniejszość n menšinstvoменшинствоmenšinstvo n

mniejszy adj menšiменшиmenši

mniemać tv mněti (mni)мнети (мни)mněti (mni) i, mněvatiмневатиmněvati i

mniszka n mniškaмнишкаmniška f

mniška n monahynjaмонахыньаmonahynja f

mnogi adj mnogyмногыmnogy

mnożyć tv množitiмножитиmnožiti i, razmnažatiразмнажатиråzmnažati i; ~ się razmnažati seразмнажати сеråzmnažati sę i

mnóstwo n množstvoмножствоmnožstvo n, obiljeобилјеobiľje n

mobilizacja n mobilizacijaмобилизацијаmobilizacija f

mobilizować tv mobilizovatiмобилизоватиmobilizovati i

mobilny adj mobilnyмобилныmobilny

moc n močмочmoć f, močnostмочностmoćnosť f, silaсилаsila f

mocarstwo n močnostмочностmoćnosť f

mocno adv močnoмочноmoćno

mocny adj močnyмочныmoćny; mocno zbudowany statnyстатныstatny

mocować: ~ się (z) v boriti seборити сеboriti sę i

mocz n močмочmoč f

moczar n močarмочарmočar m

moczarka n rdestрдестrdest m

mocznik n močevinaмочевинаmočevina f

moczyć tv močitiмочитиmočiti i, mokritiмокритиmokriti i; ~ się močiti seмочити сеmočiti sę i

moda n modaмодаmoda f

model n modelмоделmodel m, obrazecобразецobrazec m

modelowy adj priměrnyпримерныpriměrny

modernizacja n modernizacijaмодернизацијаmodernizacija f, osovrěmennjenjeосовременньенјеosòvrěmennjeńje n

modernizować tv modernizovatiмодернизоватиmodernizovati i

modlić się v moliti seмолити сеmoliti sę i

modliszka n bogomolkaбогомолкаbogomolka f

modlitewnik n molitevnikмолитевникmolitevnik m

modlitwa n molitvaмолитваmolitva f

modny adj modnyмодныmodny

modystka n modistkaмодисткаmodistka f

mogący adj mogučiмогучиmogųći, mogutnyмогутныmogųtny

mogiła n mogylaмогылаmogyla f

moknąć iv moknutiмокнутиmoknųti i, mokrětiмокретиmokrěti i

mokradło n močarмочарmočar m

mokry adj mokryмокрыmokry

molekularny adj molekularnyмолекуларныmolekularny

molekuła n molekulaмолекулаmolekula f

molestować tv molestovatiмолестоватиmolestovati i, napadatiнападатиnapadati i

molo n pristanjпристаньpristanj m

Mołdawia n Moldavija, MoldovaМолдавија, МолдоваMoldavija, Moldova f

mołdawski adj moldavskyмолдавскыmoldavsky

moment n momentмоментmoment m, hviljaхвильаhvilja f

momentalnie adv momentalnoмоменталноmomentalno

Monako n MonakoМонакоMonako n

monarcha n monarhмонархmonarh m anim

monarchia n monarhijaмонархијаmonarhija f

monastyr n monastyrмонастырmonastyr m

moneta n monetaмонетаmoneta f, grošгрошgroš m

Mongolia n MongolijaМонголијаMongolija f

mongolski adj mongolskyмонголскыmongolsky

monitor n ekranекранekran m

monogamia n jednoženstvoједноженствоjednoženstvo n

monogram n monogramмонограмmonogram m

monojęzyczny adj jednojezyčnyједнојезычныjednojęzyčny

monolit n monolitмонолитmonolit m

monolitowy adj monolitnyмонолитныmonolitny

monolityczny adj monolitnyмонолитныmonolitny

monolog n monologмонологmonolog m

monopol n monopolмонополmonopol m

monosylabiczny adj jednosložnyједносложныjednosložny

monoteizm n jednobožstvoједнобожствоjednobožstvo n, monoteizmмонотеизмmonoteizm m

monotonia n jednostajnostједностајностjednostajnosť f

monotonny adj jednostajnyједностајныjednostajny

montaż n montažaмонтажаmontaža f, montovanjeмонтованјеmontovańje n, sostavjenjeсоставјенјеsòstavjeńje n

montować tv montovatiмонтоватиmontovati i, opravjatiоправјатиopravjati i, sostavjatiсоставјатиsòstavjati i

monument n monumentмонументmonument m, pametnikпаметникpamętnik m, pomnikпомникpomnik m

monumentalny adj monumentalnyмонументалныmonumentalny, pametkovyпаметковыpamętkovy, pametnyпаметныpamętny

moralizować iv moralizovatiморализоватиmoralizovati i

moralnośc n moralnostморалностmoralnosť f

moralny adj moralnyморалныmoralny

morał n moraljморальmoralj f

Morawy n MoravijaМоравијаMoravija f

mord n sěčaсечаsěča f

morda n mordaмордаmorda f

morderca n ubijcaубијцаubijca m anim

morderstwo n ubijstvoубијствоubijstvo n

morela n abrikosабрикосabrikos m

morfem n morfemморфемmorfem m

morfina n morfinморфинmorfin m

morfologia n morfologijaморфологијаmorfologija f

morski adj morjskyморьскыmorjsky

morze n morjeморьеmorje n

Morze Azowskie n Azovsko morjeАзовско морьеAzovsko morje n

Morze Czarne n Črno morjeЧрно морьеČŕno morje n

Morze Północne n Sěverno morjeСеверно морьеSěverno morje n

Morze Śródziemne n Srědzemsko morjeСредземско морьеSrědzemsko morje n

moskiewski adj moskovskyмосковскыmoskòvsky

moskit n komarкомарkomar m anim

Moskwa n MoskvaМоскваMoskva f

most n mostмостmost m

moszna n mošnaмошнаmošna f

motek n motokмотокmotòk m

motor n motorмоторmotor m

motorower n mopedмопедmoped m

motowidło n motoviloмотовилоmotovilo n

motto n devizдевизdeviz m, mottoмоттоmotto n

motyka n motykaмотыкаmotyka f

motyl n motylikмотыликmotylik m anim, motyljмотыльmotylj m anim

motyw n motivмотивmotiv m

motywacja n motivacijaмотивацијаmotivacija f

motywować tv motivovatiмотивоватиmotivovati i

mowa n govorговорgovor m, molvaмолваmòlva f, rěčречrěč f

Mozambik n MozambikМозамбикMozambik m

może adv možeможеmože

możliwie adv možnoможноmožno, možlivoможливоmožlivo

możliwość n možnostможностmožnosť f, možlivostможливостmožlivosť