Relay 10/R

List of translations

Previous (Tundrian)

Original text

Final translation of Ring A

Final translation of Ring B

Final translation of Ring Q

Final translation of Ring S

Hear it spoken!


Abbreviations

ACC - accusative case
ADV - adverb
DAT - dative case
F - feminine
FUT1 - future I (imperfective future)
FUT2 - future II (perfective future)
GEN - genitive case
IMP - imperative mood
INF - infinitive
M - masculine
NOM - nominative case
PERF - perfect tense
PL - plural
PRES - present tense
REFL - reflexive pronoun
SG - singular
VOC - vocative case
1, 2, 3 - 1st, 2nd, 3rd person


Wenedyk (*)

Jan van Steenbergen

Ring R (final translation)


Akątracoń ku Sątej Wierżni

Par Dziew, komód ił wiąt zwła! Przyściędzej Gwiara awieńszy a puwier soldat śrewięć ności interesi komuni.

[Iła parła:]

- "Uszkiełta, tu kurwyfile dziemięć, dzie kwądu pięzasz kód iła donia cie sałwaby?"
- "Facwalemięć, prostokód tała jest ironia lej proprzu łamiętabłu fatu."
- "Iła jest donia, dzie kiżu sie krzedzie kód iła ama kąconie i wierszy, wiec kwała en rzejaltaci śpiara faczer dzie ciej idiotą, oszczydzier cie, dzieworar cie, maż kwała - pięzęć kód a fini twa ania jerzy damnata - dzieżaczewry cie dzie wniastry."
- "Prokożu donia szyk pięza? Dzicz mi donia, en nomni Wierżni Bieńdzikutej, prokożu donia szyk pięza?"
- "Jego nie czału sie en momentór wiartaci, i nie posu ci akoźlar niół kożu nie szczysz jękóra. Maszklew komód ci źbiądź miel sie szczedzie ku ilej śpieczej jesamniatorzu kwałe proponą kwieszczonie żewniew."


A meeting with the Holy Virgin

My God, how the wind blows! Yesterday, War has come to the poor soldier, who serves our common interest.

[She speaks:]

- "Listen, you stupid son-of-a-bitch, since when do you think this lady will save you?"
- "In fact, because such is the irony of her own lamentable fate."
- "This is a lady, who is believed to love songs and poems, but who in reality hopes to ridicule you, to kill you, to devour you, and who - thinking that at last your soul will be damned - will throw you out of the window."
- "Why do you think so? Please tell me, in the name of the Blessed Virgin, why do you think so?"
- "I am not hiding in moments of truth, and I cannot tell you anything you don't know already. Men like you often have better luck with the kind of investigators who ask questions to youngsters."


Interlinear

Akątracoń  ku  Sątej     Wierżni
meeting-NOM with holy-F.GEN.SG virgin-GEN  

//

Par Dziew  , komód ił     wiąt   zwła     ! 
by God-NOM , how  this-NOM.M wind-NOM blow-PRES.3SG ! 

//

Przyściędzej Gwiara awieńszy    a puwier    soldat     
yesterday  war-NOM arrive-PERF.3S to poor-M.ACC.SG soldier-ACC

śrewięć     ności    interesi   komuni     . 
serving-M.ACC.SG our-M.DAT.SG interest-DAT common-M.DAT.SG .

//

Iła   parła     :
she-NOM speak-PRES.3SG :

//

Uszkiełta   , tu     kurwy-  file  dziemięć    , 
listen-IMP.2SG , you-NOM.SG whore-GEN son-VOC stupid-M.NOM.SG ,

dzie kwądu pięzasz    kód iła      donia  cie 
since when think-PRES-2SG that this-F.NOM.SG lady-NOM you-ACC.SG

sałwaby    ?
save-FUT1.3SG ?

//

Facwalemięć , prostokód tała     jest    ironia  
factual-ADV , because  such-F.NOM.SG be-PRES.3SG irony-NOM

lej   proprzu   łamiętabłu     fatu   .
she-GEN own-M.GEN.SG lamentable-M.GEN.SG fate-GEN .

//

Iła      jest    donia  , dzie kiżu  sie krzedzie 
this-F.NOM.SG be-PRES.3SG lady-NOM , of  who-SG REFL believe-PRES.3.SG

kód iła   ama      kąconie  i  wierszy  , wiec kwała
that she-NOM love-PRES.3SG songs-ACC and poems.ACC , but which-F.NOM.SG

en rzejaltaci śpiara    faczer  dzie ciej    idiotą  , 
in reality-GEN hope-PRES.3SG make-INF of  you.GEN.SG idiot-ACC ,

oszczydzier cie   , dzieworar cie   , maż kwała     -
kill-INF  you-ACC , devour-INF you-ACC , and which-F.NOM.SG -

pięzęć  kód a fini  twa      ania   jerzy    damnata     - 
thinking that at end-GEN your-F.NOM.SG soul-NOM be-FUT1-3SG damned-F.NOM.SG -

dzieżaczewry    cie   dzie wniastry  .
throw out-FUT2-3SG you-ACC from window-GEN .

//

Prokożu donia  szyk  pięza     ?
why   lady-NOM thus/so think-PRES-3SG ?

//

Dzicz    mi  donia  , en nomni  Wierżni  Bieńdzikutej   , 
say-IMP-2SG I-DAT lady-NOM , in name-GEN virgin-GEN blessed-F.GEN.SG ,

prokożu donia  szyk  pięza     ?
why   lady-NOM thus/so think-PRES.3SG ?

//

Jego nie czału     sie en momentór  wiartaci , 
I-NOM not hide-PRES.1SG REFL in moments-GEN truth-GEN ,

i  nie posu     ci     akoźlar  niół  kożu   nie 
and not can-PRES.1SG you-DAT.SG advise-INF nothing what-GEN not 

szczysz    jękóra  . 
know-PRES-2SG still/yet .

//

Maszklew komód ci     źbiądź miel    sie szczedzie 
men-DAT  like you-DAT.SG often better-ADV REFL succeed-PRES.3SG

ku  ilej     śpieczej   jesamniatorzu   kwałe 
with this-F.GEN.SG kind/sort-GEN investigators-GEN which-M.NOM.PL

proponą   kwieszczonie żewniew    .
ask-PRES.3PL questions-ACC young-M.DAT.PL .

Notes

I have done my best to translate the text I received into something as consistent as possible. Therefore, I had to allow myself a few liberties regarding the original. The most significant of these is the merger into one of the war and the lady. To this effect, I briefly considered the possibility of introducing a War Goddess, but instead I choose for an allegorical, female "War" person, which is possible because both Tundrian guerra and Wenedyk gwiara are feminine in gender. To clarify this, I added the sentence "Iła parła:" ("She speaks:"), and when she speaks about "Iła donia", she is referring to herself in the third person. What this allegorical War lady has in common with the Holy Virgin is, of course, anyone's guess.

The last sentence seems rather odd in the context, but hey, that's what you get in a relay.


Smooth translation of the text received

Meeting the Holy Virgin

My God, how the wind blows! Yesterday war has come to our poor, common soldier.

"Listen, you stupid asshole, since when does the lady want to save you?"
"It is the fact of this irony of her poor fate."
"This is a lady of whom the people think she likes songs and poems, but who [in reality] hopes to insult you, to kill you, to devour you, and who, thinking that at last your soul will be damned, will throw you out of the window."
"Why do you think that? Tell [me] in the name of the blessed virgin, why do you think that?"
"I am not hiding from my meeting with the truth, and its advice will be [is] nothing you don't know already. But men [tend to] have better luck with investigators who ask questions to youngsters.


© Jan van Steenbergen, 10 Sept. 2004