Ania

Ki je Ana Rzenata Nowicz? Sur ła kwieszczeń pocie sie rzeszpędziar dzifręć. Posi sie dziczer, kód Ania Nowicz je jewnia jekuna za czytacie Platrzej, kód ła jelkędy stydzy archeologia en Kordynu, maż przeszęć wenedystyka en Akademie Sątokruczaniej en Piotrzynu Trybunału, kód o iłu je jękóra skrzyptrzyca strarodnarzemięć talentata librór historycór jak leż poecica niemień talentata, kód je omatrzyca nieenwrzenita historie, archeologie, oniałór jak mółtu jałtrar rzejar... Łu tut je niedutablemięć wiortać. Uta kód łu szyk rzejalemięć dzie lej dzicze? Dąk przefiaru oprośmar o łą en mód jałtry, pły przezunały.

Okunieskimy sie 19-u dzieczębrze 2006 onu. Jo trąć nie szczyje komód łu posie, uta en mód miścierzuzy fierzy sur lej profil gadu-gadu. Nie szczyje par kwały mierakieł. Dwie rzeje en łu otrokwiewą mia ocięceń. En przymu iłu, kód ła je "omatrzyca nieenwrzenita historie, famuza o dyskuszeń ku jałtrór maniakar archeologie i historie", en siekądu widziewa sur fotu lej okle cierzewkęć inteliżęcie. Stabli, kód ła dziewie szer fila nierodnarzemięć inteliżęcia. I dąk fieczy jelkód, kód facze raramięć i skrzypszy lej brzewi mszatek, en kwału sie przepuńszy i sprzymszy włątać o dezporła. Dziewołycie sie desporła mółt miła, kwała derawa mień u pły ura.

Ania

Dzie iłu momentu dezporławamy kośkiny dzej. Kociwiecz łążu. Niekędy kiszka szejsprzedczy urar en wynu dzei. Parczepszy dzie wiecze, kód owiemy mółt siębły styl skrzywiędu. Ła, szyk suł komód jo, skrzywie en plonar sięcięcar, komięcęć dzie grędziej letrze, finięć ku pątu i korżęć świe jarorze lęgwistyce. Mi sie łu cierzyblemięć płaczewa. Ziętra łu, mustrze sie, kód jąże nosz nie sięgłamięć omórz o historia. Przeście tucie interesie owiemy komynie. Nie sięgłamięć interesie, uta leż guście, parsważenie i.s.ł. Kód pły, skrzywie parbiele librze i wiersze! Ła mieszy mi kmeł rzejar swar i jo jora wiortablemięć z emprzeszenie lej sapięce i talentu. Małgra li, kód owa sięgłamięć 23 onie. Mieszy mi ileż mółt swór fotór. I wólkąk akurat dzieśpiec pro miej tutamięć nie je zestęcały, parczepszy że wiołucz, kód ła je jekuna parbiała... emplenie en miu typu. Owieńszy o kokłużeń, kód iła fila jo posu jemar. Uta miecim nie sięgłamięć: kód nu sie odotamy o siej, kód ku tału womnie komód iła jo posi szer fliczy. Nie sięgłamięć prołu, kód owiemy szyk mółt komynu. Leż, prostokód owiemy sięble ofolęce: omórz, oszczataceń, rzekuniceń, maż ileż pukieł sultydnie i autonomie.

Szy łu je enjemęca, enszarmęca, omórz? Nie szczyje. Łu, kód jo sięce o Ania je jelkód mółt mojerzy ka enszarmęca, tąt szczyje. Uta komód łu opiałar? Dzie momentu, kód łą okunieski, su tuty ciępu sur łatr flictacie. Dziewie pocie omiecier, kód nękwa mi sie talemięć bień nie dezporława ku womnie ka ku lej. Nękwa. Ła sapie mie surmowiar, osaler, dezrzydziewkar, sapie mie odyczer o rzyz i o łokrzymie, ciępór miecim wynociępralemięć. Szyk, jęsiem ku lej płurawa za flictacie, jelkód, kód mi en wicie jękóra nie posie. Par łą źrydze o ludzi emplenie straniór sur parwije. Par łą dziewieńszy trzypeł siężyciwy sur tut, kód je biały sur łu mędu – nie sięgłamięć sur łą, uta ileż sur muzyka, wiersze i.sz.ł. Ła szczyta mie intelektualemięć i jarciskamięć. Pro miej ła nemież nie je owiętera... ku lej ja jęgry ciępu emprzeszeń, kód rzewienie o dom, o siej. Sięce sie, komód że simy sie kunieszczer dzie onór, sięgłamięć nie szczewamy dzie łu. Sięce, kód szy ku kijukąk posi parcier swa wita, łu sięgłamięć ku lej.

Ania ja en siej wiorablemięć tut, dzie kwału kędykąk soniewa en jekunie. I mółt pły jękóra. Kwały łu siętmię, kędy zebdamięć rzekunieszczesz ła "wyną sięgła", iłu womnie, kwału pociesz jemar płerześmie za tutór i kwały o iłu jękóra rzemytwa le tucie siętmięta? Za lej kuzie su wiortablemięć sur łatr fliczacie. Nostry kontakt sięgłamięć sie oprofędzie i oprofędzie. Dezporłamy letralemięć dzie tutu i parsalemy sień mnieśmu problemu za wynu wymorze o siekądy i rzetry. Inicjalemięć, kędy nostry kontakt dźwiewa nemię szer limitaty o Internet, le dezporle jorą wukale u skrzypterale; ciępór leż uszkiełtawamy jęsiem muzyka u łowurawamy jęsiem sur jelkoju. Skrzywiewamy ileż o siej mółt pistłar.

Naturalemięć, nostry kontakt dzie łągu że nie limita sie o wirtualtać. Plan inicjały jora łu, kód okętrarzymy sie przyma wiecz en oprzyle, uta że en jąwarze jora kłar, kód jębu szyk łąg nie scenerzymy. Dąk orzyjszy o łą en fiebrarze. Nostra przyma okętraceń owa łok 14-u fiebrarze 2007 o., oszczydziętalemięć (wól nie tutamięć) en dzei Walęcinicar, kędy grędzia parć mędu czelebra akurat omórz. Wolkąk mółt dzieszydrawamy lej okętracenie, leż pukieł łą ćmiewamy – nie szczewamy nemię, szy łu, kód jewłomie jętar nosz sur destęca, ileż jewłomarzy en wicie rzejalej. Mustrze sie, kód mrotwawamy sie sień nieczestacie. O kętrarze, nostra flictać jęsiem parjałcie nostrze ośpiecacenie koracuzieśmie. Siąszymy kód szyniewka: przymieśmie jemar, połu oprzymu enjemar sie. Rzemańszy ku Anie par ocysprzedczy dzejór, i entutu nie ćmie dziczer tuci mędzi, kód le jorą dzeje flicześmie miej wicie. Kód simy nie faczer jęsiem, tut jora mierakłuzy! Mółt miłamięć omiemorze si kośkiny moment za lej przymiej miej możenie en Platrzeje.

Dzie iłu cięprze że su czartany, kód ku Anie wołu śpiędzier reszta świej wicie. Jemu łą komód rotaty. Omieru łą po tut, kód ja: ła je sawia, inteliżęcia, jekuza, oryginała, ja mółt bony kród i je z kośkinu rześpiece biała. Dziewu, komód jo su ku lej fliczy!

I wolkąk skrzypszy mojortać iłu tutu że mółt miezi ili, łu posu kwiatamięć dziczer, kód łu tut je trąć płerześmie aktuały. Śpiądszymy jęsiem ocysprzedczy dzejór en fiebrarze, jęgry oprzyl jak dzimiedza maje i junie. Maż dzie iłu momentu joramy proprzemięć tuty ciępu jęsiem, po jeszczepceń płerzórsprzedczy dzejór. Joramy en Litwanie, joramy par trze i dzimiedza siecianie en Rzenie Batawu, i naturalemięć śpiądszymy zanowu mółt cięprze en Wenedzie. Sięce, kód lej dom je miej dom, kód lej famila je mia famila i kód jej omiczy są mi omiczy. I wolkąk śpiędźmy przeście tuty nostry ciępu en lej niegrędziej, uta bielej kębrze wierdziej, łu emplenie nie ja emprzeszenie, kód braka nów jec łoku. Owlemięć nie fole nów mółt szpace, kędy sumy jęsiem.

Su czartany, kód Ania i jo jerzymy jęsiem o siąprz. Że kunieszczemy sie łążu ka on. Śpiądszymy przyma wiecz jęsiem fieście – bieleśmie en nostrzej wicie. Uta nił, entutu nił jętar nosz sie nie kębli. Trąć sumy enjemaci komód sprzedczooniczy. Kędy sięgłamięć łu jerzy posibły, łu sie szpuzarzymy. Krodzalemięć śpioru, kód rzyszerzy nów sie kupier biały dom i jęsiem fędar famila. Ku Anie, przyma wiecz dzie łągu, zanowu ja lwięca sur wita i sur ownięca.