Dialekt Akęci

Enwłyjęca lęgwar słowianar szy fiedzieltać lęgwie łaciniej?

Dzifręce przęczypale jętar Wenedyk i Akęci:

1.

Wenedyk Akęci
omórz, omica, on, obać, ołtarz, poterz isł. amórz, amica, an, abać, ałtarz, pacierz isł.
Szekwięć jelkwałór „patriotór rzejenałór” akęciór, łu ofierzma fiedzieltać dialektu akęciu pro lęgwie łaciniej. Uta kód dziczer dzie siępłór szekwięciór?
ocean, ocębierz, odórz, opinień isł. acean, acębierz, adórz, apinień isł.

Komętarz: Zista ileż dialekt Ikęci. Uta łu ćmie miecim imażnar!

2.

Wenedyk Akęci
rodnarzy, ronamię, rodzień, rzeba isł. ardynarzy, arnamię, ardzień, jarzba, isł.

Komętarz: Wyn Wened rzekątawa, jekęć: „Owa biały ronamię. Wlewa bieleśmy, antycy, poetycy ornamię. Jelkwały Akęci oprocie mi ciatrześmy arnamię.” Akęci dziką: Posimy dziczer kord, połok kród, maż przefiaramy dziczer kard, prostokód się dzicze kardiolog maż nie kordiolog.

3.

Wenedyk Akęci
uta siedź
prokoju? kój? kur? (Łu siębła naturalemięć mółt rzydziekłuzy enjewtęciew Wenedzie centralej)
Fiedzieltać pro lęgwie łaciniej siębła miecim trów grędzia.

Komętarz: Wiekły prowrzeb wenedki „Dera leż, uta leż” suna en D.A. „Diura leż, siedź leż” i „wiorzy” Wenedzi jeką „Leż akata, leż dziurata” u rzekątą dzie Akęciu, kwały wlewa kwierzer „But why?” i prołok „Uta kój?” dzikszy „Szedź – kura”.

3a.

Wenedyk Akęci
en na
Niekwali jardzięci patrioci akęci jędką o poruła portugieża „na” komód ofierzmaceń orzydnie i naturze łaciniej porule akęciej „na”. Naturalemięć je mień przykłuzy nie dziedyczer łosz dzie jarorze. „Na” akęci sie dzicze ku zestęciwnikór tutór trzu jenier i nie kocenie nyłu artykułu.

4.

Wenedyk Akęci
wądź ubij
jądź iw
iwiał, iwiała iwiał, iwiała (froma ślenia)
iwy, iwa (froma kocidzana)
wyn, wyna łun, łuna
Szczyjesz, kód nie tuci „akęci” porłą en akęciu peru. Dialekt nie je szyk logicy komód lęgwa. Prołu nie ja normie stablej, i jo ja pły liwartacie….

5.

Wenedyk Akęci
jemu

jemasz
jema
jemamy
jemacie
jemą
jemę (pronącaty źwiędzieśmie: „jeme”, „jemeu” u ”jemem”)*
jemuję (źwiędzieśmie: „jemuje”, „jemujeu” u ”jemujem”)
jemasz
jema
jemamy
jemacie
jemą
Otoszka ciępralnikór grupie 1. jak grupar 7. i 8. i nieregularzór finięciór z „-u” (1.p.s) … i tutór ciępralnikór en cięprze ownięciu en przymiej przezunie sięgł.
* Suł skrzypszyś: „...neighbouring villages with mutually hardly understandable dialects are far from exceptional”. Pronącacenie się dzifrą en sięgłarzór wikłór i sięgłarzar familiar.
dziele

dzielesz
dziele
dzielemy
dzielecie
dzielę
dzielę (pronącaty źwiędzieśmie: „dziele”, „dzieleu” u „dzielem*”)
dzieluję (pronącaty źwiędzieśmie: „dzieluje”, „dzielujeu” u „dzielujem”)
dzielesz
dziele
dzielemy
dzielecie
dzielą**
Otoszka ciępralnikór grupie 2. jak grupar dzie 2 o 6 i nieregularzór finięciór z „-e” (1.p.s) „-ę” (3.p.p) i tutór ciępralnikór en cięprze ownięciu en trzecej przezunie pł.
* pronącaceń kodziemnata protar homofonie ku „dzielem!”... maż frekwięcia...
** „dzielą” komód „jemą” (i komód en lęgwie polonieżej)

Komętarz: Je mółt dezwułgaty en Wenedzie prowrzeb „Nie wołem, siedź dziewiem” = ”Nie wołu, uta dziewie” jekęci dzie manierze porłędu „akęciej” jelkwału polityku.

5a.

Wenedyk Akęci
jemawa
jemawasz
jemawa
jemawamy
jemawacie
jemawą
jemawam (pronącaty źwiądź: „jemałam”)
jemawasz (pronącaty źwiądź: „jemałasz”)
jemawa (pronącaty źwiądź: „jemała”)
jemawamy (pronącaty źwiądź: „jemałamy”)
jemawacie (pronącaty źwiądź: „jemałacie”)
jemawą (pronącaty źwiądź: „jemałą”)
Otoszka tutór ciępralnikór, entutu komód en łacinie... :-)
widszy
widszyś
widszy
widszymy
widszyście
widszorą
widszym
widszyś
widszy
widszymy
widszyście
widszorą
Otoszka tutór ciępralnikór, nie komód en łacinie... :-(