SŁOWNIK MIĘDZYSŁOWIAŃSKO-POLSKI
МЕДЖУСЛОВЈАНСКО-ПОЛЬСКЫ СЛОВНИК

А Б В Г Д Е Ж З И Ј К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ы


Słownik polsko-międzysłowiański (wspólnego autorstwa Michała Swata i Jana van Steenbergena) zawiera ponad 17 tys. unikalnych słow. Każde słowo w międzysłowiańskim powinno być rozpoznawalne dla (większości) osób znających jeden lub więcej z języków słowiańskich. Ponieważ nad międzysłowiańskim pracuje wiele różnych osób, istnieje jednak możliwość, że nie każde słowo zostało należycie zbadane. Poza tym trzeba pamiętać, że międzysłowiański jest względnie młodym projektem, a jego słownik ciągle się rozwija, co może skutkować tym, że niektórych podstawowych słów brakuje, podczas gdy zawarte są wyrazy rzadko używane.

Jeżeli u rzeczowników odmiana odbywa się nieregularnie (tzn. nie jest tylko kwestią dodawania końcówek do mianownika), dopełniacz jest podany w nawiasach, np. пес (пса). Wyjątkiem są rzeczowniki na -ок lub -ец, które w deklinacji zawsze tracą ruchomą samogłoskę -о- lub -е-. Tak samo jest w przypadku czasowników: kiedy czas teraźniejszy nie wynika jednoznacznie z reguł gramatycznych, forma trzeciej osoby liczby pojedynczej jest podana w nawiasach, np. брати (бере).

Niniejsza wersja posługuje się pisownią cyrylicką. Wersja łacińska znajduje się tu.

а conj. a, ale

а intj. ach

абажур m. abażur

абдикација f. abdykacja

абдиковати v.intr. ipf. abdykować

абецеда f. alfabet, abecadło

аблатив m. ablatyw

або conj. albo, lub

аболиционизм m. abolicjonizm

аболиционист m.anim. abolicjonista

абонемент m. abonament, prenumerata, bilet okresowy

абонент m. abonent, prenumerator

абоновати v.tr. ipf. abonować, prenumerować

аборт m. aborcja

абракадабра f. abrakadabra

абрикос m. morela

абсенција f. nieobecność

абсинт m. absynt

абсолутизм m. absolutyzm

абсолутно adv. absolutnie

абсолутны adj. absolutny, kompletny, zupełny

абсорбовати v.tr. ipf. absorbować, pochłaniać

абсорбција f. absorpcja

абстракт m. abstrakt, streszczenie

абстрактны adj. abstrakcyjny

абстракција f. abstrakcja

абстраховати v.tr. ipf./pf. abstrahować

абсурд m. absurd, niedorzeczność

абсурдност f. absurdalność

абсурдны adj. absurdalny, niedorzeczny

абсцес m. ropień

абсциса f. odcięta

Абхаз m.anim. Abchaz

Абхазија f. Abchazja

абы conj. aby, żeby

авангарда f. awangarda

аванпост m. placówka

аванс m. awans

авансовати v.intr. ipf./pf. awansować

авансовы adj. z góry, z wyprzedzeniem

Авар m.anim. Awar

аварија f. awaria, rozpad

аваријны adj. awaryjny

август m. sierpień

авиакарта f. bilet lotniczy

авиалинија f. linia lotnicza

авиатор m.anim. lotnik

авиација f. lotnictwo

авизо n. awizo

авокадо n. awokado

Австралија f. Australia

австралијскы adj. australijski

Австрија f. Austria

Австријец m.anim. Austriak

австријскы adj. austriacki

автентичны adj. autentyczny

авто n. samochód, auto

автобиографија f. autobiografia

автобиографичны adj. autobiograficzny

автобомба f. samochód-pułapka

автобус m. autobus

автобусны: автобусна линија f. linia autobusowa; автобусна постојка przystanek autobusowy

автограф m. autograf

автожир m. wiatrakowiec, autożyro

автозавод m. fabryka samochodów

автократ m.anim. autokrata, samowładca

автокрација f. autokracja

автомагистраль m. autostrada

автомат m. automat; karabin maszynowy

автоматизација f. automatyzacja

автоматизм m. automatyzm

автоматизовати v.tr. ipf. automatyzować

автоматика f. automatyka

автоматично adv. automatycznie

автоматичны adj. automatyczny

автомобил m. auto, samochód

автомобилны adj. samochodowy

автономија f. autonomia

автономны adj. autonomiczny

автопромысл m. przemysł samochodowy

автор m.anim. autor

авторизација f. upoważnienie, zezwolenie

авторизовати v.tr. ipf. upoważniać, zezwalać

авторитарны adj. autorytarny

авторитативно adv. autorytatywnie

авторитативны adj. autorytatywny

авторитет m. autorytet

авторитетно adv. autorytatywnie, miarodajnie

авторитетност f. autorytet

авторитетны adj. autorytatywny, miarodajny

авторитеты m.pl. władze

авторка f. autorka

авторскы adj. autorski; авторско право prawo autorskie

авторство n. autorstwo

автостоп m. autostop

автостопник m.anim. autostopowicz

автостоповати v.intr. ipf./pf. podróżować autostopem

автострада f. autostrada

автостраховка f. ubezpieczenie samochodu

автохтон m.anim. tubylec, autochton

агент m.anim. agent

агентура f. agentura

агенција f. agencja

агитатор m.anim. agitator

агитација f. agitacja

агитка f. agitka

агитовати v.intr. ipf. agitować

агломерација f. aglomeracja

аглутинативны adj. aglutynacyjny

аглутинација f. aglutynacja

агностик m.anim. agnostyk

агностицизм m. agnostycyzm

агонизовати v.intr. ipf. zamęczać

агонија f. agonia

аграрны adj. rolniczy

агрегат m. agregat

агресивны adj. agresywny

агресија f. agresja

агресор m.anim. agresor

агрикултура f. rolnictwo

агроном m.anim. agronom

агрономија f. agronomia

агрономичны adj. agronomiczny

ададжо n. adagio (muzyka)

адамово јаблоко n. jabłko Adama

адаптација f. adaptacja, przysposobienie

адаптер m. rozgałęziacz

адаптовати v.tr. ipf./pf. adaptować

адвентист m.anim. adwentysta

адвокат m.anim. adwokat

адвокатура f. adwokatura

адекватны adj. adekwatny, wystarczający, zadowalający

адепт m.anim. stronnik, zwolennik

адјутант m.anim. pomocnik

административны adj. administracyjny

администратор m.anim. administrator

администрација f. administracja

администровати v.tr. ipf. zarządzać

адмирал m.anim. admirał

адмиралство n. admiralicja

адоптовати v.tr. ipf. adoptować

адопција f. adopcja

адреналин m. adrenalina

адрес m. adres

адреса f. adres

адресат m.anim. adresat

адресовати v.tr. ipf. adresować

аеродром m. lotnisko

аеронавтика f. aeronautyka, lotnictwo

аеронавтичны adj. aeronautyczny, lotniczy

аероплан m. samolot

аеропорт m. lotnisko

аж adv. aż, nawet

азалија f. azalia

азбука f. alfabet, abecadło

Азербајджан m. Azerbejdżan

Азија f. Azja

азијатскы adj. azjatycki

азимут m. azymut

Азовско морје n. Morze Azowskie

азот m. azot

азотисты adj. azotawy

азотны adj. azotowy

азурны adj. lazurowy

ај intj. ała!, aj!

ајсберг m. góra lodowa

академија f. akademia

академик m.anim. akademik

академичскы adj. akademiczny

аканје n. akanie

акација f. akacja

аквамарин m. akwamaryna

акварелист m.anim. akwarelista

акварель m. akwarela

аквариум m. akwarium

акведукт m. akwedukt

аклиматизација f. aklimatyzacja

аклиматизовати v.intr. ipf. aklimatyzować

акне n. trądzik, pryszcz

ако adv. jako

ако conj. jeśli, jeżeli;  ~ бы jakby; jeśliby; jeżeliby;  ~ ли jeśli; ~ не jeżeli nie, chyba że

аколада f. akolada

акомодација f. zakwaterowanie

акомодовати v.tr. ipf. zakwaterować

акомпанемент m. akompaniament

акомпаниатор m.anim. akompaniator

акомпановати v.tr. ipf. akompaniować

акорд m. akord

акордеон m. akordeon

акр m. akr

акробат m.anim. akrobata

акробатика f. akrobatyka

акробатка f. akrobatka

акробатскы adj. akrobatyczny

аксамит m. aksamit

аксамитны adj. aksamitny

аксиалны adj. osiowy

аксиома f. aksjomat, pewnik

акт m. akt (czynność), akt notarialny

активизовати v.tr. ipf. uruchomić, aktywować

активист m.anim. działacz

активистка f. działaczka

активитет m. aktywność

активно adv. aktywnie

активност f. aktywność

активны adj. aktywny

актор m.anim. aktor

акторка f. aktorka

актриса f. aktorka

актуализација f. aktualizacja

актуализовати v.tr. ipf./pf. aktualizować

актуалност f. aktualność

актуалны adj. aktualny, obecny

акузатив m. biernik

акула f. rekin

акумулатор m. akumulator

акумулација f. gromadzenie

акумуловати v.tr. ipf. gromadzić

акурат adv. dokładnie

акуратност f. dokładność, precyzja

акуратны adj. dokładny

акустика f. akustyka

акустичны adj. akustyczny

акушерка f. położna

акушерскы adj. położny

акушерство n. położnictwo

акцент m. akcent, nacisk

акцентовати v.tr. ipf. akcentować, zaznaczać

акцентуација f. akcentowanie

акцептација f. akceptacja

акцептовати v.tr. ipf. akceptować

акциз m. akcyza

акција f. akcja, działanie; udział

акционер m.anim. akcjonariusz

алабастр m. alabaster

аларм m. alarm

Албанец m.anim. Albańczyk

Албанија f. Albania

Албанка f. Albanka

албанскы adj. albański

албатрос m.anim. albatros

албум m. album

алвеоларны adj. dziąsłowy, zębodołowy

алга f. alga

алгебра f. algebra

алгоритм m. algorytm

але conj. ale

алегорија f. alegoria

алегоричны adj. alegoryczny

алеја f. aleja

Алжирија f. Algeria

алианс m. przymierze, sojusz

алиби n.indecl. alibi

алигатор m.anim. aligator

алименты m.pl. alimenty

алитерација f. aliteracja

алков m. wnęka

алкохол m. alkohol

алкохолизм m. alkoholizm

алкохолик m.anim. alkoholik

алкохоличны adj. alkoholowy

аллегро n. allegro

алмаз m. diament

алманах m. almanach

ало intj. halo

алое n. aloes

алпејскы adj. alpejski

алпинизм m. alpinizm

алпинист m.anim. alpinista

Алпы f.pl. Alpy

алт m. alt; altówka

алтана, алтанка f. altanka

алтернатива f. alternatywa

алтернативны adj. alternatywny

алтруизм m. altruizm

алтруист m.anim. altruista

алтруистичны adj. altruistyczny

алузија f. aluzja

алуминиј m. aluminium

алуминијевы adj. aluminiowy

алфабет m. alfabet

алфабетичны adj. alfabetyczny

алхимија f. alchemia

алхимик m.anim. alchemik

альур m. powab, czar

аматер m.anim. amator

амбар m. stodoła

амбасада f. ambasada

амбиција f. ambicja

амбициозны adj. ambitny

амбразура f. luk, iluminator

амеба f. ameba

Америка f. Ameryka

Американец m.anim. Amerykanin

Американка f. Amerykanka

американскы adj. amerykański

аметист m. ametyst

амин intj. amen

амнестија f. amnestia

амнестовати v.tr. ipf./pf. amnestionować

амониј m. amon

амонијак m. amoniak

аморалны adj. niemoralny

амортизатор m. amortyzator

амортизација f. amortyzacja

амортизовати v.tr. ipf./pf. amortyzować

ампутација f. amputacja

ампутовати v.tr. ipf./pf. amputować

амуниција f. amunicja

амфетамин m. amfetamina

амфитеатр m. amfiteatr

анализа f. analiza

анализовати v.tr. ipf. analizować

аналитик m.anim. analityk

аналитично adv. analitycznie

аналитичны adj. analityczny

аналны adj. analny

аналогија f. analogia

аналогичны adj. analogiczny

аналфабет m.anim. analfabeta

аналфабетизм m. analfabetyzm

анамнеза f. wywiad lekarski

ананас m. ananas

анархизм m. anarchizm

анархија f. anarchia

анархист m.anim. anarchista

анатомија f. anatomia

анатомичны adj. anatomiczny

анахронизм m. anachronizm

анахроничны adj. anachroniczny

ангел m.anim. anioł

Англија f. Anglia

англијскојезычны adj. angielskojęzyczny

англијскы adj. angielski; ~ рожек rożek angielski

англицизм m. anglicyzm

Англичан, Англичанин m.anim. Anglik

англосаксонскы adj. anglosaksoński

Ангола f. Angola

Андора f. Andora

анекдота f. anegdota

анемија f. anemia

анемичны adj. anemiczny

анестезија f. znieczulenie

анкета f. sondaż, ankieta; kwestionariusz, ankieta

аномалија f. anomalia

анонимны adj. anonimowy

антагонизм m. antagonizm

антагонист m.anim. antagonista

Антарктида f. Antarktyda

антена f. antena

анти- prefix anty-

антиквариат m. antykwariat

антилопа f. antylopa

антимон m. antymon

антипатија f. antypatia

антисемитизм m. antysemityzm

антихрист m.anim. antychryst

античност f. starożytność, antyczność

античны adj. starożytny, antyczny

антологија f. antologia

антропологија f. antropologia

анулација f. anulowanie

ануловати v.tr. ipf. anulować

анус m. odbyt

аорист m. aoryst

апарат m. aparatura, aparat

апелант m.anim. apelant

апелација f. apel, wezwanie, apelacja

апелацијны adj. apelacyjny; ~ суд sąd apelacyjny

апеловати v.intr. ipf. apelować

апендек m. wyrostek robaczkowy

апендектомија f. appendektomia

апетит m. apetyt

аплодованје n. pobieranie (komp.)

аплодовати v.tr. ipf. pobierać (komp.)

апостериорны adj. aposterioryczny

апостол m.anim. apostoł

апостроф m. apostrof

априль m. kwiecień

априорны adj. aprioryczny

Араб m.anim. Arab

Арабка f. Arabka

арабскы adj. arabski

арбитер m.anim. arbiter, sędzia (sport)

Аргентина f. Argentyna

аргентинскы adj. argentyński

аргон m. argon

аргумент m. argument

аргументација f. argumentacja

аргументовати v.intr. ipf. argumentować

арешт m. areszt

арештовати v.tr. ipf. aresztować

аристократ m.anim. arystokrata, szlachcic

аристократичны adj. arystokratyczny, szlachecki

аристократка f. arystokratka

аристокрација f. arystokracja, szlachta

аритметика f. arytmetyka

арка f. arka; Ноева ~ Arka Noego

Арктика f. Arktyka

арктичны adj. arktyczny; Арктичны океан Ocean Arktyczny

Арменија f. Armenia

армија f. wojsko, armia

армѣнскы adj. Armeński

арогантны adj. arogancki

ароганција f. arogancja

аромат m. aromat, woń

арсен m. arsen

арсенал m. arsenał

артерија f. tętnica

артефакт m. artefakt

артикулација f. artykulacja

артилерија f. artyleria

артист m.anim. artysta

артистичны adj. arystyczny

архаизм m. archaizm

архаичны adj. archaiczny, przestarzały

археолог m.anim. archeolog

археологија f. archeologia

археологичны adj. archeologiczny

архив m. archiwum

архивны adj. archiwalny

архивовати v.tr. ipf./pf. archiwizować

архиепископ m.anim. arcybiskup

архитект m.anim. architekt

архитектура f. architektura

архитектурны adj. architektoniczny

арцивојевода m.anim. arcyksiążę

ас m. as (karty)

асимилација f. asymilacja

асимиловати v.tr. ipf. asymilować

асоциација f. stowarzyszenie

аспект m. aspekt

астероид m. asteroida

астма f. astma

астролог m.anim. astrolog

астрологија f. astrologia

астрологичны adj. astrologiczny

астронавт m.anim. astronauta

астроном m.anim. astronom

астрономија f. astronomia

астрономичны adj. astronomiczny

асфалт m. asfalt

асфалтобетон m. asfaltobeton

атака f. atak

атаковати v.tr. ipf. atakować

атеизм m. ateizm

атеист m.anim. ateista

атематичны adj. nierównotematowy (gram.)

Атины f.pl. Ateny

атлантичны adj. atlantycki; Атлантичны океан Atlantyk

атлет m.anim. atleta

атлетика f. atletyka

атлетичны adj. atletyczny

атмосфера f. atmosfera

атом m. atom

атрактивны adj. atrakcyjny

атракција f. atrakcja, pociąg (do czegoś)

атут m. atut

афазија f. afazja

Афганистан m. Afganistan

афганскы adj. afgański

афективны adj. czuły, afektywny

афера f. afera, romans

Африка f. Afryka

африканскы adj. afrykański

Афроамериканец m.anim. Afroamerykanin

ах intj. ach

аха intj. acha

ахој intj. cześć

аче conj. aczkolwiek, chociaż

ачеколи conj. aczkolwiek, chociaż

баба f. babcia

бабин adj. babciny

бабица f. babcia

бабка f. kości (gra); staruszka

бабскы adj. kobiecy, babski

бабушка f. babcia

Баварија f. Bawaria

баварскы adj. bawarski

бавити v.tr. ipf. bawić, zabawiać

баволна f. bawełna

багаж m. bagaż

багатела f. drobiazg, drobnostka

багателизовати v.tr. ipf. bagatelizować, nie doceniać

багно n. bagno

бадминтон m. badminton, kometka

база f. baza (wojsk.); ~ даных baza danych

базалт m. bazalt

базар m. bazar

базилик m. bazylia

базилика f. bazylika

базилиск m.anim. bazyliszek

базовати:  ~ на v.tr. ipf. bazować na; ~ се на bazować się na, być oparty na

бајати v.intr. ipf. paplać, bajać; czarować

бајдарка f. kajak

бајка f. baśń, bajka

бајт m. bajt

бак m. bak (część statku); zbiornik, bak

бакалавр m. licencjat

бакен m. światło nawigacyjne

бакенбарды f.pl. bokobrody

баклажан m. bakłażan, oberżyna

бактерија f. bakteria

бактериологија f. bakteriologia

бал m. bal

бала f. bela

балада f. ballada

балалајка f. bałałajka

баланс m. równowaga

балансир m. wyrównywacz

балансовати v.intr. ipf. balansować

баласт m. balast

балван m. dureń, idiota; głaz; bożek

балдахин m. baldachim

балерина f. balerina

балет m. balet

балзам m. balsam

балзамовати v.tr. ipf./pf. balsamować

балистика f. balistyka

балистичны adj. balistyczny

балканскы adj. bałkański

Балканы m.pl. Bałkany

балкон m. balkon

балон m. balon

балотовати v.tr. ipf./pf. balotować

балтичскы adj. bałtycki; Балтичско морје Bałtyk

балустрада f. balustrada

бамбус m. bambus

баналны adj. banalny, oklepany, powszedni

банан m. banan

банда f. banda, gang, szajka

бандаж m. bandaż

банджо n. banjo

бандит m.anim. bandyta

бандитизм m. bandytyzm

бандура f. bandura

банк m. bank

банка f. nasyp; puszka, słoik

банкет m. bankiet

банкир m.anim. bankier

банкнота f. banknot

банкрот m. bankructwo

баньа f. wanna

баобаб m. baobab

баптизм m. baptyzm

баптист m.anim. baptysta

бар m. bar

барабан m. bęben

барак m. barak, koszary; szałas, chata

баран m.anim. baran

баранина f. baranina

барбарис m. berberys

барва f. barwa, kolor

барвиво n. farba

барвинок m. barwinek

барвитель m.anim. malarz

барвити v.tr. ipf. malować

бард m.anim. bard

барел m. beczka

баржа f. barka

бариера f. bariera

барикада f. barykada

барикадовати v.tr. ipf./pf. barykadować

баркарола f. barkarola

баркас m. barkas

бармен m.anim. bawełna

барок m. barok

бароко n. barok

барометр m. barometr, ciśnieniomierz

барон m.anim. baron

баронеса f. baronowa

барсук m.anim. borsuk

барыј m. bar (element)

барытон m. baryton

бас m. bas (głos)

басен m. basen

баскетбол m. koszykówka

баснь f. baśń

басньевы adj. baśniowy

басньесловены adj. wspaniały

баста intj. basta

бастард m. bękart

бастион m. bastion

бастовати v.intr. ipf. strajkować

баталион m. batalion

батерија f. bateria

бахамскы adj. bahamski

Бахамы f.pl. Bahamy

бацил m. pałeczka (bakteria), laseczka (bakteria)

бдительност f. czujność

бдительны adj. czujny

бдѣнје n. czuwanie

бдѣти (бди) v.intr. ipf. czuwać, nie spać

бедренец m.anim. biedronka

бедрены adj. udowy

бедро n. biodro

бежевы adj. beżowy

без prep. (кого/чего) bez; ~ малого prawie

безбарвны adj. bezbarwny

безбожје n. ateizm, bezbożność

безбожник m.anim. ateista, bezbożnik

безбожны adj. bezbożny, ateistyczny; oburzający

безболезно adv. bezboleśnie

безболезны adj. bezbolesny

безбрады adj. bezbrody, gołowąsy

безбранны adj. bezbronny

безвинны adj. niewinny

безвкусны adj. mdły, bez smaku

безвладност f. bezsilność; paraliż, niedowład

безвладны adj. bezwładny

безвластје n. anarchia

безвласы adj. bezwłosy

безводны adj. bezwodny

безвыходны adj. bezwyjściowy, beznadziejny (o sytuacji)

безвѣрје n. niewierność, ateizm

безвѣстны adj. bez wieści

безвѣтрје n. bezwietrzność, brak wiatru

безглавы adj. bezgłowy

бездна f. otchłań

бездождје n. susza

бездомны adj. bezdomny

бездонны adj. bezdenny

бездрѣвны adj. bezdrzewny

бездушны adj. bezduszny

бездышны adj. bez tchu

бездѣтны adj. bezdzietny

беззашчитны adj. bezbronny

беззвучны adj. bezdźwięczny (spółgłoska)

беззубы adj. bezzębny

безизходны adj. bezwyjściowy, beznadziejny (o sytuacji)

безименно adv. anonimowo

безименны adj. bezimienny, anonimowy

безкарност f. bezkarność

безкарны adj. bezkarny

безколорны adj. bezbarwny

безконечје n. bezustanność

безконечно adv. nieskończenie, nieustannie

безконечност f. nieskończoność

безконечны adj. nieskończony, bezustanny, bezkresny

безкористны adj. non-profit

безкостны adj. bezkostny

безкрилы adj. bezskrzydły

безкровны adj. bezkrwawy

безлистны adj. bezlistny

безльудны adj. bezludny

безлѣсны adj. bezleśny

безмозгы adj. bezmózgi

безмолвны adj. oniemiały

безмѣрност f. bezmiar, nieograniczoność

безмѣрны adj. bezmierny, bezgraniczny, nieograniczony

безнадѣјны adj. beznadziejny

безногы adj. beznogi

безобстановно adv. bezustanny, nieustanny

безоловны adj. bezołowiowy

безопасност f. bezpieczeństwo

безопасны adj. bezpieczny

безошибны adj. bezbłędny, bez skazy

безпаметны adj. zapominalski

безпартијны adj. bezpartyjny

безперы adj. bezpióry, bez piór

безпечност f. bezpieczeństwo

безпечны adj. bezpieczny

безплатны adj. bezpłatny, gratisowy

безплодны adj. bezpłodny; nieurodzajny

безпокојенје n. zakłócenie

безпокојечи adj. niepokojący, przykry

безпокојити v.tr. ipf. denerwować, stresować, niepokoić, martwić, przeszkadzać

безпокојны adj. niespokojny, nerwowy

безпокојство n. niepokój

безпомочно adv. bezradnie

безпомочност f. bezradność

безпомочны adj. bezradny

безпосрѣднье adv. bezpośrednio

безпосрѣдньи, безпосрѣдны adj. bezpośredni, natychmiastowy

безпрецедентны adj. bezprecedensowy

безприкладны adj. niespotykany, niebywały, bezprzykładny, niezrównany

безпримѣрны adj. niespotykany, niebywały, bezprzykładny, niezrównany

безпричинны adj. bezprzyczynowy, bez powodu

безпрѣрывно adv. ciągle, stale, bez przerwy

безпрѣрывны adj. ciągły, stały

безработица f. bezrobocie

безрадостны adj. posępny, ponury, niepogodny

безрогы adj. bezrogi

безродны adj. bezpłodny

безрукы adj. bezręki

безсилны adj. bezsilny

безсмыслица f. nonsens, bzdura, wygłupy, niedorzeczność

безсмыслны adj. bezsensowny, bezcelowy, niedorzeczny

безснѣжны adj. bezśnieżny

безсонница f. bezsenność

безсонны adj. bezsenny

безстрашны adj. nieustraszony

безстыдност f. bezwstydność

безстыдны adj. bezwstydny

безсумно adv. niewątpliwie

безсумны adj. niewątpliwy

безтежно adv. nieważko

безтежност f. nieważkość

безтежны adj. nieważki

безумје n. obłęd

безумник m.anim. szaleniec

безумны adj. zwariowany, szalony, pomylony, obłąkany

безусилје n. swoboda (robienie czegoś bez wysiłku)

безусилно adv. swobodnie, bez wysiłku

безусилност f. swoboda (robienie czegoś bez wysiłku)

безусилны adj. swobodny

безусловны adj. bezwarunkowy, absolutny

безуспѣшны adj. nieudany

безутѣшны adj. niepocieszony

безхвосты adj. bezogonowy, bez ogona

безчестје n. hańba

безчестны adj. haniebny; nieuczciwy

безшумност f. cisza

безшумны adj. bezszumny, bezdźwięczny

бејсбол m. baseball

Белгија f. Belgia

белгијскы adj. beglijski

Белиз m. Belize

бензин m. benzyna

бер-   ➝   брати

Берлин m. Berlin

берылиј m. beryl

бесѣда f. rozmowa, konwersacja

бесѣдовати v.intr. ipf. rozmawiać

бетон m. beton

бетонны adj. betonowy

бетономешалка f. betoniarka

бз-   ➝   боз

бзднути v.intr. pf. pierdnąć, nabździć

бздѣти v.intr. ipf. pierdzieć, bździć

Библија f. Biblia

библијскы adj. biblijny

библиографија f. bibliografia

библиографичны adj. bibliograficzny

библиотека f. biblioteka

библиотекар m.anim. bibliotekarz

бижутерија f. biżuteria

Бизантија f. Bizancjum

Бизантијска империја f. Cesarstwo bizancyjskie

бизантијскы adj. bizantyjski, bizantyński

бизнес m. biznes, interesy, sprawa

бизнесмен m.anim. biznesmen

бизнесны adj. biznesowy

бизон m.anim. bizon

билборд m. billboard

билет m. bilet

бинарны adj. binarny

бинокль m. lorneta

биографија f. biografia

биолог m.anim. biolog

биологија f. biologia

биологичны adj. biologiczny

бисквит m. ciasteczko, keks, herbatnik

бискуп m.anim. biskup

бисмут m. bizmut

битва f. bitwa, walka

бити (бије) v.tr. ipf. bić, uderzać

битје n. bicie

битка f. bójka, bój

бифштек m. befsztyk

бич m. bicz

бичевати v.tr. ipf. biczować

бјулетен m. biuletyn

бјурократ m.anim. biurokrata

бјурократичны adj. biurokratyczny

бјурокрација f. biurokracja

бјуст m. biust

благо n. dobro

благовольны adj. życzliwy

благоволѣти (благоволи) v.intr. ipf. okazywać życzliwość, okazywać dobrą wolę

Благовѣшченје n. Zwiastowanie

благодаре prep. (кому/чему) dzięki

благодарим, благодарју intj. dziękuję

благодарити v.tr. ipf. dziękować

благодарјенје n. podziękowanie

благодарно adv. wdzięcznie

благодарност f. wdzięczność

благодарны adj. wdzięczny

благожелати (кому/чему) v.intr. ipf. gratulować

благозвучност f. eufonia

благозвучны adj. eufoniczny

благомилост f. przysługa

благомилы adj. przychylny, sprzyjający

благопријетны adj. przychylny, sprzyjający

благородны adj. honorowy (tytuł)

благосклонност f. przychylność, życzliwość

благосклонны adj. życzliwie nastawiony; przychylny, sprzyjający, korzystny

благославјати v.tr. ipf. błogosławić, beatyfikować

благословити v.tr. pf. pobłogosławić, beatyfikować

благословјенје n. beatyfikacja; błogosławieństwo

благословны adj. beatyfikacyjny

благостанје n. dobrobyt

благотворны adj. korzystny

благы adj. błogi

блазн m.anim. błazen, szaleniec, wariat

блазнити се v.refl. ipf. wygłupiać się, wydurniać się

блазновати v.intr. ipf. błaznować, wygłupiać się

блана f. błona

блатны adj. błocisty, bagnisty

блато n. błoto, bagno

блејати v.intr. ipf. biadolić, beczeć

блекджек m. blackjack

блен m. lulek

ближе adv. bliżej

ближити се v.refl. ipf. zbliżać się

ближньи, ближны adj. pobliski, w pobliżu

близ adv. prawie

близко adv. blisko

близко prep. (кого/чего) blisko

близкост f. bliskość

близкы adj. bliski

близнец m.anim. bliźniak; Близнеци Bliźnięta; bliźnięta

близнечкы f.pl. bliźniaczki

близнечскы adj. bliźniaczy

близно adv. prawie, niemal

близши adj. bliższy

блин m. naleśnik

блог m. blog

блок m. blok

блокада f. blokada

блоковати v.tr. ipf. blokować, zastawiać

блокфлејта f. flet prosty

блондин m.anim. blondyn

блондинка f. blondynka

блоха f. pchła

блуд m. błąd

блудити v.intr. ipf. błądzić, włóczyć się, zbaczać

блудны adj. błędny

блукати v.intr. ipf. włóczyć się, zbaczać, błądzić

бльувати v.intr. ipf. wymiotować

бльудо n. półmisek

бльудце n. spodek

бльунути v.intr. pf. zwymiotować

бльушч m. bluszcz

блѣднѣти v.intr. ipf. blednąć

блѣдост f. bladość

блѣды adj. blady

блѣск m. blask, błysk

блѣскавица f. błyskawica

блѣскавы adj. olśniewający

блѣскати v.intr. ipf. błyskać, świecić, błyszczeć, lśnić

блѣскливы adj. błyskotliwy

блѣскнути v.intr. pf. błysnąć, zalśnić

блѣстѣти v.intr. ipf. błyszczeć

боа f. boa

боб m. fasola, bób

бобовы adj. fasoli

бобр m.anim. bóbr

бобрји adj. bobrzy; бобрја дамба bobrza tama

бог m.anim. bóg

богатост f. bogactwo, zamożność

богатство n. bogacze; bogactwo, zamożność

богатши adj. bogatszy

богаты adj. bogaty, zamożny

богатыр m.anim. bohater

богатырско adv. bohatersko, heroicznie

богатырскы adj. bohaterski, heroiczny

богатѣти v.intr. ipf. bogacić się

богач m.anim. bogacz

Богојавјенје n. Pięćdziesiątnica, Epifania, Zesłanie Ducha Świętego

богоклетва f. bluźnierstwo

богомолка f. modliszka

Богородица f. Bogurodzica, Bogarodzica, Święta Maryja

богословец m.anim. teolog

богословје n. teologia

богослужба f. nabożeństwo

богослуженје n. nabożeństwo

богоунижајучи adj. bluźnierczy

богоунижанје n. bluźnierstwo

богоунижати v.intr. ipf. bluźnić

богоунижны adj. bluźnierczy

богоунизити v.intr. pf. bluźnić

богохулство n. bluźnierstwo

богыни (богынье) f. bogini

бодати v.tr. ipf. dźgać, przekłuwać, przebijać; ~ се bóść się

бодец m. kolec

бодливы adj. kłujący

боднар m.anim. bednarz

бодрост f. wesołość

бодры adj. żarliwy, energiczny, żywy

божји adj. boży; божја кравка biedronka, boża krówka

божскы adj. boski

божство n. bóstwo

боз (бза) m. bez (bot.)

бој m. bój, bitwa; walka

бојазливо adv. bojaźliwie, lękliwie

бојазливы adj. bojaźliwy, lękliwy

бојазно adv. bojaźliwie, lękliwie

бојазны adj. bojaźliwy, bojący się, lękliwy

бојазнь f. strach, lęk, bojaźń

бојати се (боји) v.refl. ipf. bać się, obawiać się, lękać się

бојевати v.intr. ipf. walczyć, wojować

бојевник m.anim. bojownik, wojownik, wojak, woj

бојевы adj. bojowy

бојец m.anim. bojownik, wojownik, woj, żołnierz

бојкот m. bojkot

бојкотовати v.tr. ipf. bojkotować

бојны adj. bojowy, wojskowy, walczący; бојна главица głowica

бок m. bok, flanka

болван   ➝   балван

Болгар-   ➝   Булгар-

болез m. choroba

болезно adv. boleśnie, dotkliwie

болезнотворны adj. chorobotwórczy, patogeniczny

болезны adj. bolesny, obolały; chory

болест f. choroba

болестны adj. bolesny; chorowity

Боливија f. Boliwia

боливијскы adj. boliwijski

болиглав m. cykuta

болинка f. dudy

боль m. ból

болье adv. bardziej, więcej; ~ или менье mniej więcej

больница f. szpital

больно adv. chorowicie

больны adj. chory

большест f. większość

больши adj. większy

болѣти (боли) v.intr. ipf. chorować

бомба f. bomba; атомна ~ bomba atomowa

бомбардовати v.tr. ipf. bombardować

бонбон m. cukierek

бор m. sosna

бор m. bor

борба f. zapasy

бордель m. burdel, dom publiczny

Бордо m. Bordeaux

бордовы adj. bordowy

борец m.anim. zapaśnik, bojownik, wojownik

борити се v.refl. ipf. borykać się, mocować się (z), walczyć, zmagać się

боровик m. borowik

боршчевник m. barszcz (roślina)

Боснија f. Bośnia

Боснија и Херцеговина f. Bośnia i Hercegowina

боснијскы adj. bośniacki

Босньак m.anim. Bośniak

босньачскы adj. bośniacki

босоногы adj. bosonogi

бости (боде) v.tr. pf. dźgać, przekłuwać, przebijać; ~ се bóść się

босы adj. bosy

бота but

ботаник m.anim. botanik

ботаника f. botanika

ботаничны adj. botaniczny; ~ сад ogród botaniczny

боханка f. bochen

Бохемија f. Czechy (Bohemia)

бочан m.anim. bocian

бочва f. beczka

бочка f. beczka

бочны adj. boczny

браво intj. brawo

брада f. broda

брадавица f. brodawka

брадавичка f. sutek

брадаты adj. brodaty

брадач m.anim. brodacz

брадобривец m.anim. fryzjer

бразда f. bruzda, zmarszczka

браздити v.intr. ipf. marszczyć

Бразилија f. Brazylia

бразилскы adj. brazylijski

брак m. wada, skaza, usterka, defekt

бракониер m.anim. poacher

бракониерство n. poaching

брана f. brona

бранити v.tr. ipf. bronić

браслет m. bransoletka

брат m.anim. brat;  ~ близнец brat bliźniak;  ~ или сестра rodzeństwo; ~ја bracia zakonni

братати се v.refl. ipf. bratać się

братерскы adj. braterski; братерска льубов braterska miłość

брати (бере) v.tr. ipf. brać

Братислава f. Bratysława

братобијство n. bratobójstwo

братов adj. braterski, należący do brata

братство n. braterstwo, bractwo

брахтати се v.refl. ipf. trzepotać się

брвно n. belka, kłoda

брекнути v.intr. ipf. puchnąć, nabrzmiewać

бренд m. marka

бренкнути v.intr. ipf. brzęknąć

бренчати v.intr. ipf. brzękać, brzęczeć, huczeć

брешльан m. bluszcz (bot.)

брзина f. prędkość, szybkość, tempo

брзо adv. prędko, szybko

брзы adj. prędki, szybki

бридж m. brydż

бридко adv. brzydko

бридкы adj. brzydki; ostry

брикет m. brykiet

британскы adj. brytyjski

бритва f. brzytwa

брити (брије) v.tr. ipf. golić, strugać; ~ се golić się

брјухаты adj. brzuchaty

брјухо n. brzuch

брлог m. barłóg, legowisko, matecznik

Брно n. Brno

бров f. brew

брод m. bród (na rzece)

бродити v.intr. ipf. brodzić; błądzić, włóczyć się

број m. numer, liczba

бром m. brom

бронза f. brąz (stop)

бронзовы adj. brązowy (stop)

броньа f. zbroja, pancerz

брошура f. broszura

брт f. barć, dziki ul

бртник m.anim. bartnik

бруд m. brud

брудны adj. brudny

бруква f. brukiew

брус m. brus, osełka

брусити v.tr. ipf. szlifować osełkami

брусница f. borówka brusznica

бруталност f. brutalność

бруталны adj. brutalny

бруто adv. brutto

бршч m. barszcz

брызгати v.tr. ipf. bryzgać, chlapać, pryskać, tryskać

брызгнути v.tr. pf. bryzgnąć, chlapnąć, prysnąć, trysnąć

брѣг m. brzeg, wybrzeże

Брѣг Слоновој Кости m. Wybrzeże Kości Słoniowej

брѣговы adj. przybrzeżny

брѣжны adj. przybrzeżny

брѣза f. brzoza

брѣзень m. marzec

брѣк m. jarząb brekinia, brzęk

брѣме n. ciężar, brzemię, ładunek

брѣменност f. brzemienność, ciąża

брѣменны adj. brzemienny, ciężarny

брѣст m. wiąz

буба f. robak

бубен (бубна) m. bęben

бублина f. bąbel

буд-   ➝   быти

буда f. szopa, buda

Будапест m. Budapeszt

буде/будут v.aux.ipf. będzie/będą

буджет m. budżet

будизм m. buddyzm

будилник m. budzik

будист m.anim. buddysta

будити v.tr. ipf. budzić; ~ се budzić się

будка f. chata, szałas

будовати v.tr. ipf. budować

будучи adj. przyszły

будучност f. przyszłość

будынок m. budynek

бујно adv. bujnie

бујност f. bujność, obfitość

бујны adj. bujny, obfity

бук m. buk (bot.)

буква f. litera

буквално adv. dosłownie

буквалны adj. dosłowny

буквица f. bukwica

букет m. bukiet

булвар m. bulwar, aleja

Булгар, Булгарин m.anim. Bułgar

булгаризација f. bułgaryzacja

Булгарија f. Bułgaria

Булгарка f. Bułgarka

булгарскы adj. bułgarski

булка f. bułka

бумеранг m. bumerang

бункер m. schron, bunkier

бунт m. bunt, rebelia, powstanie

бунтовати се v.refl. ipf. buntować się

бунтовник m.anim. buntownik, rebeliant

бурити v.tr. ipf. burzyć

бурја f. burza, sztorm;  ~ вѣтра wichura; прашна ~ burza piaskowa/pyłowa

бурјан m. burzan

бурливы adj. burzliwy

бурны adj. burzliwy, rwący, burzowy

бутылка f. butelka

буфет m. bufet, kredens

бухати v.intr. ipf. trzaskać

бухнути v.intr. pf. trzasknąć

бухта f. zatoka

бучати (буче) v.intr. ipf. zanosić się płaczem, wyć

бы particle by

бывати v.intr. ipf. zdarzać się, wydarzać się, dziać się, bywać

бывол m.anim. bawół, bizon

бывши adj. były

бык m.anim. byk; Бык Byk

был-   ➝   быти

былина f. bylina (rosyjska pieśń epicka); roślina, zioło, ziele

былы adj. były

быстро adv. prędko, szybko

быстрост f. prędkość, szybkość

быстры adj. prędki, szybki

быт m. byt

быти (јесм, јеси, јест, јесмо, јесте, сут; был; буду) v.intr. ipf. być; egzystować; Быти или не ~? То јест пытанје Być albo nie być? Oto jest pytanie.

бытје n. istota, istnienie, bycie

бытост f. istnienie, bycie; jednostka

бычек (бычка) m.anim. bycek

бычји adj. byczy

бѣг m. bieg; bieganie; wyścig

бѣгати v.intr. ipf. biegać; бѣгај! spadaj!, odpieprz się!, spierdalaj!, odwal się!

бѣглост f. biegłość, płynność

бѣглы adj. biegły, płynny

бѣгство n. ucieczka

бѣгти (бѣжи) v.intr. ipf. biec

бѣгун m.anim. kłusak

бѣда f. bieda, ubóstwo; kłopoty

бѣдны adj. biedny, ubogi

бѣженец m.anim. uchodźca

бѣженица f. uchodźczyni

бѣженје n. ucieczka

бѣлавы adj. białawy

Бѣлград m. Belgrad

бѣлило n. wybielacz

бѣлити v.tr. ipf. bielić, wybielać, zblednąć

бѣлмо n. bielmo

бѣлобрады adj. białobrody

бѣловласы adj. białowłosy

бѣлозубы adj. białozęby

бѣлок m. białko

бѣлоперы adj. białopióry

Бѣлорус f. Białoruś

Бѣлорус m.anim. Białorusin

бѣлорусскы adj. białoruski

бѣлост f. bieleć

бѣлы adj. biały

бѣлѣти v.intr. ipf. bieleć

бѣс m.anim. demon, diabeł, bies

бѣсити се v.refl. ipf. wściekać się, szaleć z gniewu

бѣсност f. szał, furia

бѣсны adj. wściekły

в, во prep. (кого/что) w, we; (ком/чем) w, we

вабик m. wabik, przynęta

вабити v.tr. ipf. wabić

вавилонскы adj. babiloński

вага f. waga (urządzenie); waga; Вагы Waga (zodiak)

вагати се v.refl. ipf. wahać się

вагина f. pochwa

вагон m. wagon, powóz

вагонетка f. wózek

важенје n. ważenie

важити v.tr. ipf. ważyć

важка f. ważka

важно adv. znacząco

важност f. ważność; имѣти ~ mieć znaczenie

важны adj. ważny

ваза f. waza

вазектомија f. wazektomia

вазелин m. wazelina

вакантны adj. wolny (np. stanowisko)

ваканција f. wakat, wolny etat

вакуум m. próżnia

вакцина f. szczepionka

вал m. wał, nasyp; trzon

вала f. fala; должина валы długość fali, pasmo (radiowe)

валенкы m.pl. walonki

валентност f. wartościowość (chem.)

валериана f. kozłek, waleriana

валерианка f. nalewka walerianowa

валет m.anim. walet

валец m. walec

валисты: ~ папугајек m.anim. papużka falista

валити v.tr. ipf. walić, rozwalać

валкирија f. walkiria

валс m. walc

валсовати v.intr. ipf. tańczyć walca

валторна f. waltornia

валторнист m.anim. waltornista

валута f. waluta

вальати v.tr. ipf. wyrabiać (np. ciasto); walić, powalać; wlec; ~ се walać się

вальцевати v.intr. ipf./pf. walcować

вам pron.pers. wam

вампир m.anim. wampir

ванадиј m. wanad

вандал m.anim. wandal

вандализм m. wandalizm

ванилин m. wanilina

ванильа f. wanilia

ванна f. wanna

ванта f. wanta

вапно n. wapno

варвар m.anim. barbarzyńca

варваризм m. barbarzyństwo

варварскы adj. barbarzyński

вариант m. wariant

вариација f. wariacja

вариете n.indecl. rewia

вариовати v.intr. ipf./pf. różnić się, zmieniać się

варити v.tr. ipf. warzyć, gotować

Варјаг m.anim. Wareg

варјенје n. trawienie

варливы adj. trawienny

Варшава f. Warszawa

Варшава: Варшавскы Договор m. Układ Warszawski

вас pron.pers. was

васал m.anim. wasal; ~на држава państwo marionetkowe

ват m. wat

вата f. wata

ватерлинија f. wodnica

Ватикан m. Watykan

вафльа f. wafel

ваш pron.poss. wasz

введенје n. wprowadzenie

ввезти v.tr. pf. wwieźć, przywieźć; zaimportować

ввести (введе) v.tr. pf. wprowadzić, inaugurować

ввод m. wprowadzenie, przedmowa

вводити v.tr. ipf. wprowadzać

вводны adj. wstępny

ввоз m. import

ввозити v.tr. ipf. wwozić, przywozić; importować

ввргати v.tr. ipf. wtrącać (do więzienia); wtrącić, wepchnąć

ввргнути v.tr. pf. wtrącić (do więzienia); wepchnąć, wtrącić

вврх adv. do góry

вгледати се v.refl. ipf. przyglądać się

вгледѣти се (вгледи) v.refl. pf. przyjrzeć się

вгору adv. w górę, do góry

вдечно adv. wdzięcznie

вдечност f. wdzięczność

вдечны adj. wdzięczny

вдова f. wdowa

вдовец m.anim. wdowiec

вдол adv. w dół

вдохнути v.tr. pf. wdychnąć

вдыхати v.tr. ipf. wdychać

вдѣвати: ~ нит в иглу v.tr. ipf. nawlekać nitkę na igłę

вдѣти: ~ нит в иглу v.tr. pf. nawlec nitkę na igłę

вебмастер m.anim. webmaster

веб-сајт, вебсајт m. strona internetowa

веб-страница f. strona internetowa

веверица f. wiewiórka

вегетарианец m.anim. wegetarianin

вегетарианка f. wegetarianka

вегетарианскы adj. wegetariański

вегетативны adj. wegetatywny

вегетација f. wegetacja

ведлы adj. zwiędły, wyblakły, sflaczały

ведненје n. więdnięcie

веднены adj. zwiędnięty

веднути v.intr. ipf. więdnąć

вез m. wiąz

везало n. sznur, lina, oprawa (książki)

везати (веже) v.tr. ipf. wiązać, powiązywać; ~ шнуром wiązać sznurem

везенје n. więzienie

везень m.anim. więzień

везир m.anim. wezyr

везка f. wiązka, węzeł

везнути v.intr. ipf. grzęznąć, więznąć

везти v.tr. ipf. wieźć, transportować

вексел m. weksel

вектор m. wektor

веларны adj. miękkopodniebienny, welarny

велблуд m.anim. wielbłąd

велебны adj. poważny, uroczysty; dostojny, wielebny, majestatyczny

велен m. welin

велжност f. wilgotność

велжны adj. wilgotny

Велика Британија f. Wielka Brytania

великан m.anim. gigant, olbrzym

Великдень (Великдньа) m. Wielkanoc

великодушно adv. wielkodusznie, hojnie

великодушност f. wielkoduszność, hojność

великодушны adj. wielkoduszny, hojny

великолѣпны adj. przepiękny, wspaniały

великосветски adj. z wyższych sfer

великост f. wielkość

великы adj. duży, wielki; Велика Ноч Wielkanoc;  ~ град duże miasto;  ~ палец kciuk; Великы Петок Wielki Piątek; ~ шлем Wielki Szlem

величејши adj. większy

величина f. rozmiar

величје n. okazałość, wielkość

величствены adj. majestatyczny

величство n. majestat

велми adv. bardzo;  ~ рано bardzo wcześnie; Велми Важна Особа VIP

велможа m.anim. magnat, wielmoża

велосипед m. rower; јездити на  ~у jeździć na rowerze; лежечи ~ rower poziomy

велосипедист m.anim. rowerzysta

Велс m. Walia

велсскы adj. walijski

велур m. welur

велы adj. wielki

велье adv. bardzo; dużo, wiele

вельрыб m.anim. wieloryb

велѣти v.tr. ipf. nakazywać, rozkazywać

вена f. żyła

вендета f. wendeta

Венезуела f. Wenezuela

венезуелскы adj. wenezuelski

Венера f. Wenus

венеричны adj. weneryczny

венозны adj. żylny

вентилатор m. wentylator

вентилација f. wentylacja

вентиловати v.tr. ipf./pf. wentylować

вентиль m. wentyl

вепр m.anim. wieprz, dzika świnia

веранда f. weranda

вербалны adj. werbalny, słowny

вербена f. werbena, witułka

вербовати v.tr. ipf./pf. werbować, rekrutować

вердикт m. werdykt

верига f. łańcuch; веригы łańcuchy, pęta, okowy

верификација f. weryfikacja

верификовајемы adj. weryfikowalny

верификовати v.tr. ipf. weryfikować

вермишель f. wermiszel

вермут m. wermut

вернисаж m. wernisaż

версија, верзија f. wersja

верста f. wiorsta

вертикалны adj. wertykalny

верф m. stocznia

верш m. stych, wiersz

вес (вси) f. wieś

вес (вса, все) pron.indef. cały

весде adv. wszędzie

веселити v.tr. ipf. rozweselać; ~ се weselić się, cieszyć się

веселје n. radość, wesołość

веселост f. wesołość

веселы adj. radosny, wesoły; Веселого Родженја! Wesołego Bożego Narodzenia; Веселых Светков! Wesołych świąt!

весельанје n. rozrywka

весло n. wiosło

весна f. wiosna

вести (веде) v.tr. ipf. wieść, przewodzić

вестибуль m. przedsionek, westybul

ветеран m.anim. weteran

ветеринар m.anim. weterynarz

ветеринарны adj. weterynarski

вето n. weto

ветхы adj. sfatygowany, zdezelowany, zużyty

вече adv. więcej; ~ или менье mniej więcej

вечер m. wieczór

вечерја f. kolacja

вечерјати v.intr. ipf. jeść kolację, wieczerzać

вечерны adj. wieczorny, wieczorowy

вечером adv. wieczorem

вечинство n. większość

вечши adj. większy

вживати се v.refl. ipf. przyzwyczajać się

вжити се (вживе) v.refl. pf. przyzwyczaić się

взад adv. wstecz, do tyłu; идти ~ cofać się

взадны adj. wsteczny; ~ склон ukośnik wsteczny

взаду adv. z tyłu, w tyle

взајемно adv. wzajemnie

взајемност f. wzajemność, obopólność

взајемны adj. wzajemny, obopólny

взајемодѣјанје n. interakcja

взајемодѣјати (взајемодѣје) v.intr. ipf. interagować, oddziaływać wzajemnie

взајемодѣјство n. interakcja

взајемодѣјствовати v.intr. ipf. interagować, oddziaływać wzajemnie

взети (возме) v.tr. pf. wziąć

взор m. wzór

взорны adj. wzorowy, przykładny

виадукт m. wiadukt

вибратор m. wibrator

вибрафон m. wibrafon

вибрација f. wibracja

вибровати v.intr. ipf./pf. wibrować

вивисекција f. wiwisekcja

вигвам m. wigwam

вид m. aspekt (gram.); gatunek (biologia); wizja; wzrok

видео n. wideo

видимо adv. widzialnie

видимы adj. widzialny

виднокруг m. widnokręg, horyzont

видны adj. wybitny, wydatny

видѣнје n. wizja (np. mistyczna)

видѣны adj. widziany

видѣти (види) v.aux.ipf. widzieć; до видѣнја! do widzenia!, do zobaczenia!

Виена f. Wiedeń

Виетнам m. Wietnam

виетнамскы adj. Wietnamski

виза f. wiza; транзитна ~ tranzytowa wiza

визави prep. (кого/чего) naprzeciwko

визажист m.anim. wizażysta

визажистка f. wizażystka

визија f. wizja

визита f. wizyta

визуалны adj. wizualny

вика f. wyka

викариј m.anim. wikariusz

викенд m. weekend

викендовы adj. weekendowy

вики f.indecl. wiki

викинг m.anim. wiking

Википедија f. Wikipedia

виконт m.anim. wicehrabia

виконтеса f. wicehrabini

викуньа f. wikunia, wigoń

вила f. willa

вилица f. widelec

вилы f.pl. widły

вина f. wina

винегрет m. winegret

винительник, винительны падеж m. biernik

винити: ~ за v.tr. ipf. oskarżać, winić za

винник m.anim. winny, winowajca

винност f. zawinienie

винны adj. winien, winny

вино n. wino

винобранје n. winobranie

виноваты adj. winny

виновник m.anim. przestępca, winowajca

виноград, виноградник m. winnica

виноградны adj. winniczy

виноградство n. winogrodnictwo

винт m. śruba, wkręt

винтовка f. gwintówka, strzelba

виньетка f. winieta

виола f. altówka

виолина f. skrzypce

виолинист m.anim. skrzypek

виолончелист m.anim. wiolonczelista

виолончело n. wiolonczela

вираж m. zakręt, wiraż

Вирджинија f. Wirginia

виролог m.anim. wirolog

вирологија f. wirologia

виртуалны adj. wirtualny

виртуоз m.anim. wirtuoz

вирус m. wirus

виски m./f. whisky

вискоза f. wiskoza

Висла f. Wisła

високосны: ~ год m. rok przestępny

вист m. wist (gra)

висѣлица f. szubienica

висѣти (виси) v.intr. ipf. wisieć; висечи замок kłódka

Витај! intj. Witaj!

Витајте! intj. Witajcie!

витализм m. witalizm

виталист m.anim. witalista

виталистичны adj. witalistyczny

витамин m. witamina

витанје n. powitanie, witanie

витати v.tr. ipf. witać

витез m.anim. rycerz, wojownik, bohater

витезство n. zwycięstwo

вити (вије) v.tr. ipf. pleść; pleść; wić; zaplatać;  ~ се wić się, zwijać się, kręcić się (np. włosy); ~ гнѣздо wić gniazdo

витраж m. witraż

витрина f. witryna (sklepu)

вихор (вихра) m. wicher; wir; wichur

вишньа f. wiśnia

вишньевы adj. wiśniowy

вјежджати v.intr. ipf. wjeżdżać

вјехати (вједе) v.intr. pf. wjechać

вклад m. wkład, inwestycja

вкладати v.tr. ipf. wkładać, inwestować, dokładać się

вкльучајучи prep. (кого/что) włącznie z

вкльучати v.tr. ipf. włączać (urządzenie); wliczać, wcielać

вкльученје n. włączenie, wcielenie

вкльучительны adj. zawierający, obejmujący

вкльучити v.tr. pf. włączyć (urządzenie); wliczyć, wcielić

вкльучно adv. włącznie

вкупѣ adv. razem

вкус m. smak, poczucie smaku, gust

вкусити v.tr. pf. posmakować

вкусны adj. smaczny

вкушати v.tr. ipf. smakować

влага f. wilgoć

влаганје n. inwestycja

влагатель m.anim. inwestor

влагати v.tr. ipf. wkładać, inwestować, dokładać się

влада f. rząd, panowanie; władza

владар m.anim. władca

владарка f. władczyni

владати, владѣти (кым/чим) v.intr. ipf. opanować; posiadać; rządzić; władać, panować; być biegłym w czymś; mieć przewagę; dominować, owładywać; kontrolować

владец m.anim. władca, suweren

владны adj. rządowy

владыка m.anim. władyka (biskup prawosławny)

влажити v.tr. pf. nawilżać, zwilżać

влажност f. wilgoć, wilgotność

влажны adj. wilgotny

влак m. pociąg (pojazd)

влакно n. włókno

вламыватель m.anim. włamywacz

вламывати се v.refl. ipf. włamywać się

влас m. włos

власаты adj. włochaty, owłosiony

власт f. panowanie; władza

властник m.anim. właściciel, posiadacz; lord

властнити v.tr. ipf. posiadać

властница f. właścicielka

властничство n. posiadanie; własność

властност f. własność

властны adj. własny; właściwy, odpowiedni; властно име imię własne

влачити v.tr. ipf. bronować; włóczyć, wlec, ciągnąć

влив m. wpływ

вливати v.intr. ipf. wpływać

вливны adj. wpływowy

вложити v.tr. pf. włożyć, zainwestować, dołożyć się

вломити се v.refl. pf. włamać się

вломјенје n. włamanie

влѣво adv. w lewo

влѣзти v.intr. pf. wspiąć się

влѣкти v.tr. ipf. wlec, ciągnąć

вмѣсати v.tr. pf. wmieszać, wciągnąć, zaangażować; вмѣшати се wmieszać się, wtrącić się, interweniować

вмѣсивати v.tr. ipf. wmieszać, wciągać, angażować; вмѣшивати се mieszać się, wtrącać się, interweniować

вмѣстити v.tr. pf. zakwaterować

вмѣсто prep. (кого/чего) zamiast

вмѣсту adv. razem

вмѣшанје n. interwencja, wmieszanie, wtrącanie się

вмѣшчати v.tr. ipf. zakwaterowywać

внести v.tr. pf. wnieść

вниз adv. w dół

вникати v.intr. ipf. wynikać, wyłaniać się

вникнути v.intr. pf. wyniknąć, wyłonić się

вниманје n. uwaga

вносити v.tr. ipf. wnosić

внук m.anim. wnuk

внутри adv. na wewnątrz, w środku

внутри prep. (кого/чего) wewnątrz

внутришньи, внутришны adj. wewnętrzny

внутрност f. wnętrze; wnętrzności, trzewia

внутрны adj. wewnętrzny, krajowy; внутрна валута waluta wewnętrzna;  ~ продукт produkt krajowy; ~ спор konflikt wewnętrzny

внуче n. wnuczę

внучка f. wnuczka

внѣ adv. na zewnątrz

внѣ prep. (кого/чего) poza

внѣземны adj. pozaziemski

внѣшньи, внѣшны adj. zewnętrzny

вода f. woda

водевиль m. wodewil

водж m.anim. wódz, lider

воджа f. lejce, wodze

водженје n. zachowanie

водитель m.anim. lider

водительскы: водительска доска f. tablica wyników

водительство n. liderstwo; под ~м pod przewodnictwem, pod rozkazami

водити v.tr. ipf. prowadzić; ~ к prowadzić do

водич m. przewodnik (fyz.)

водка f. wódka, gorzałka

водле prep. (кого/чего) obok, przy, koło

водны:  ~ знак m. znak wodny; водно поло waterpolo

водобојазнь f. hydrofobia, wodowstręt

водовод m. wodociąg, akwedukt

вододѣл m. wododział, dział wodny, zlewnia

водоземны adj. wodno-lądowy

водојем m. zbiornik, rezerwuar

Водолѣј m.anim. Wodnik (zodiak)

водоодпорны adj. wodoodporny

водопад m. wodospad

водопој m. wodopój

водоравны adj. horyzontalny, poziomy

водораст f. wodorost, glon

водород m. wodór

водоскок m. fontanna

водоток m. strumień wody

водство n. przywództwo; под ~м pod przewodnictwem, pod rozkazami

воз m. samochód, auto; wóz, pojazd

возбиты: возбита сметана f. bita śmietana; возбито тѣсто ciasto (np. do naleśników)

возбогатити v.tr. pf. wzbogacić

возбогачати v.tr. ipf. wzbogacać

возбранити v.tr. pf. zabronić

возбраньати v.tr. ipf. zabraniać

возбраньены adj. zabroniony, zakazany

возбуджати v.tr. ipf. wzbudzać, pobudzać, stymulować, ekscytować

возбудженје n. podekscytowanie, stymulacja, pobudzenie

возбуджены adj. podekscytowany, pobudzony

возбудимы adj. pobudliwy

возбудити v.tr. pf. wzbudzić, pobudzić, stymulować, podekscytować

возбудливо adv. ekscytująco

возбудливы adj. ekscytujący; podekscytowany, pobudliwy

возвеличати v.tr. pf. wychwalić, gloryfikować, wywyższyć

возвеличивати v.tr. ipf. wychwalać, gloryfikować, wywyższać

возвести (возведе) v.tr. pf. podnieść, wznieść

возвод m. pluton

возводити v.tr. ipf. podnosić, wznosić

возвратити v.tr. pf. oddać, zwrócić

возвратны adj. nawracający, powtarzający się

возврачати v.tr. ipf. oddawać, zwracać

возвраченје n. zwrot (pieniędzy)

возвршати v.tr. ipf. udoskonalać

возвршенје n. udoskonalenie

возвршити v.tr. pf. udoskonalić

возвысити v.tr. pf. podnieść, wznieść, wywyższyć; wychwalić, wysławić

возвышати v.tr. ipf. podnosić, wznosić, wywyższać; wychwalać, wysławiać

возвышенје n. wywyższenie, wzniesienie

возвышеност f. elewacja, wyżyna, wzniesienie

возвышены adj. wzniesiony, wzniosły, wyniosły

возглед m. spojrzenie, pogląd

воздавати: ~ чест ipf. oddawać cześć, oddawać honory

воздати: ~ чест (возда) pf. oddać cześć, oddać honory

воздвигати v.tr. ipf. podźwigać, podnosić

воздвигнути v.tr. pf. podźwignąć, podnieść

воздолж prep. (кого/чего) wzdłuż

воздохнути v.intr. pf. wzdychnąć

воздржати се v.refl. pf. powstrzymać się

воздрживати се v.refl. ipf. powstrzymywać się

воздух m. powietrze

воздухолод f. sterowiec, statek powietrzny

воздухоносимы adj. przenoszony przez powietrze; воздухоносима инфекцја choroba przenosona przez powietrze; воздухоносима хвороба zakażenie przenosone przez powietrze;  ~ болез choroba przenosona przez powietrze; воздухоносимо заболеванје choroba przenosona przez powietrze

воздухоплавство n. aeronautyka

воздушны adj. powietrzny; воздушна дивизија dywizja powietrzna; ~ простор przestrzeń powietrzna

воздых m. jęk, westchnienie

воздыхати v.intr. ipf. wzdychać

воззванје n. proklamacja, apel, wezwanie

возидти (возиде; возшел) v.intr. pf. wzejść, wejść (pod górę), wspiąć się

возило n. wehikuł, wóz, pojazd

возимати v.tr. ipf. wznosić, podnosić

возити v.tr. ipf. wozić, transportować

возишче n. parking

возјети (возојме) v.tr. pf. wznieść, podnieść

возклик m. okrzyk, wykrzyk

возкликнути v.tr. pf. wykrzyknąć

возклицалник m. wykrzyknik

возклицалны adj. wykrzyknikowy; ~ знак wykrzyknik

возклицанје n. okrzyk

возклицати v.tr. ipf. wykrzykiwać

возкресати v.intr. ipf. zmartwychstawać

возкресити v.tr. pf. wskrzesić

возкреснути v.intr. pf. zmartwychwstać

возкрешати v.tr. ipf. wskrzeszać

возкыпывати v.intr. ipf. wrzeć

возлетѣти (возлети) v.intr. pf. wzlecieć

возлѣтати v.intr. ipf. wzlatywać

возм-   ➝   взети

Вознесенје n. Wniebowstąpienie

вознести v.tr. pf. wznieść, podnieść

возникати v.intr. ipf. wynurzać się, wyłaniać się, pojawiać się; wynikać

возникненје n. pojawienie się, wyłonienie się

возникнути v.intr. pf. wynurzyć się, wyłonić się, pojawić się; wyniknąć

возносити v.tr. ipf. wznosić, podnosić

возны adj. samochodowy

возок m. wózek

возпаметати v.tr. ipf. przypominać sobie

возпитанје n. wychowanie

возпитати v.tr. pf. wychować

возпоминати v.tr. ipf. upamiętniać, przypominać sobie

возпомнѣнје n. wspomnienie

возпомнѣти (возпомни) v.tr. pf. przypomnieć, przypomnieć sobie, wspomnieć

возпријетје n. postrzeganie, percepcja

возраст m. wiek (kogoś); wzrost, postura

возрастати v.intr. ipf. dorastać

возрасти (возрасте) v.intr. pf. dorosnąć

возрастка f. dorosła

возрастла (возрастлој) f. dorosła

возрастлост f. dorosłość, dojrzałość

возрастлы adj. dorosły

возрастлы (-ого) m.anim. dorosły

возрасток m.anim. dorosły

возродженје n. odrodzenie; Renesans, Odrodzenie; wskrzeszenie

возродити v.tr. pf. wskrzesić

возсилити v.tr. pf. wzmocnić (dźwięk)

возсиловати v.tr. ipf. wzmacniać (dźwięk)

возсиловач m. wzmacniacz (dźwięku)

возскакати v.intr. ipf. wskakiwać

возскочити v.intr. pf. wskoczyć

возстанје n. powstanie, bunt, rebelia

возтресати v.tr. ipf. wstrząsać

возтрести v.tr. pf. wstrząsnąć

возход m. wschód (strona świata);  ~ солнца wschód słońca; Близкы Возход Bliski Wschód; Далекы Возход Daleki Wschód; Срѣдньи Возход Bliski Wschód

возходити v.intr. ipf. wschodzić, wchodzić (pod górę), wspinać się

возходно adv. wschodnio, na wschód

возходноевропејскы adj. wschodnioeuropejski

возходнословјанскы adj. wschodniosłowiański

возходны adj. wschodni; Возходна Европа Europa Wschodnia

војдти (војде; вшел) v.intr. pf. wejść

војевати v.intr. ipf. walczyć, wojować

војевник m.anim. bojownik, wojownik, wojak, woj

војевничји adj. wojowniczy

војевода m.anim. wojewoda

војенны adj. wojenny; wojskowy, militarny; војенна авиација siły powietrzne; војенне игры gry wojenne; војенно-воздушне силы siły powietrzne; војенно-морске силы marynarka wojenna

војин m.anim. żołnierz, wojak, wojownik

војинскы adj. żołnierski, walki (np. sport)

војна f. wojna; ~ льудиј wojna ludu

војско n. wojsko, armia

вокабула f. wokabuła

вокализа f. wokaliza

вокалист m.anim. wokalista

вокалны adj. wokalny

вокатив m. wołacz (gram.)

вокруг adv. dookoła, dokoła

вол m.anim. wół

волан m. lotka (do badmintona)

волапук m. volapük

волга f. wilga

Волга f. Wołga

волгкост f. wilgotność

волгкы adj. wilgotny

волгнути v.intr. ipf. wilgotnieć

волгота f. wilgoć

волејбол m. siatkówka

волиера f. ptaszarnia

волк m.anim. wilk

волкодав m.anim. ogar, pies gończy

волколак m.anim. wilkołak

волна f. wełna; fala; должина волны długość fali, pasmo (radiowe)

волнисты: ~ папугајек m.anim. papużka falista

волт m. volt

волтметр m. voltomierz

волунтаризм m.anim. wolontariat

волунтарист m.anim. wolontariusz

волфрам m. wolfram

волчји: волчје лыко n. wawrzynek wilczełyko

вольа f. wola; добра ~ dobra wola

вольны adj. wolny (swobodny), swobodny;  ~ час wolny czas; вольно врѣме wolny czas

волѣти (воли) v.tr. ipf. woleć

вон adv. won, precz

вонь f. zapach, woń; smród, odór, fetor

воньати v.intr. ipf. pachnieć; śmierdzieć, cuchnąć

воображати собѣ v.tr. ipf. wyobrażać sobie

воображенје n. wyobrażenie

вообче adv. generalnie, ogólnie, na ogół, ogółem

вооружены adj. uzbrojony, zbrojny

вооружити v.tr. pf. uzbroić

вопрос m. pytanie

вопросник m. kwestionariusz, ankieta

вопхати v.tr. pf. wepchnąć, wcisnąć

воск m. wosk

вот intj. ot, oto

вош (вши) f. wesz

вошчити v.tr. ipf. woskować

впад m. inwazja, napad

впадати v.intr. ipf. wpadać, wtargać

впалы adj. zapadły

впасти (впаде) v.intr. pf. wpaść, wtargnąć

впечетливы adj. imponujący

впечетльенје n. wrażenie

впиванје n. absorpcja

впивати v.tr. ipf. absorbować (płyn)

впис m. wpis, zapis

вписати (впише) v.tr. pf. wpisać

вписывати v.tr. ipf. wpisywać

впити (впије) v.tr. pf. zaabsorbować (np. płyn)

впихати v.tr. ipf. wpychać, wciskać

вплести (вплете) v.tr. pf. wpleść

вплетати v.tr. ipf. wplatać

вплыв m. wpływ

вплывати v.intr. ipf. wpływać

вплывны adj. wpływowy

вплывти v.intr. pf. wpłynąć

вполно adv. kompletnie, zupełnie

вправо adv. w prawo

впрво adv. po raz pierwszy

впрегати v.tr. ipf. zaprzęgać

впрегти v.tr. pf. zaprząc

впрѣд adv. naprzód; идти ~ postępować, iść naprzód

врабец m.anim. wróbel

враг m.anim. wróg

враженје n. wrażenie

вражити v.intr. ipf. wróżyć

вражка f. wróżka

вран m.anim. kruk

врана f. wrona

врата f. brama, wrota; drzwi

вратар m.anim. portier; woźny, dozorca

вратити v.tr. pf. cofnąć (czynność); oddać, zwrócić;  ~ в отчину repatriować; ~ се wrócić

вратич m. wrotycz

вратник m.anim. oddźwierny, portier

врачара f. wróżka

врачати v.tr. ipf. oddawać, zwracać;  ~ в отчину repatriować; ~ се wracać

врачка f. wróżka

врба f. wierzba

врвка f. przewód, sznurek

вргати v.tr. ipf. rzucać

вргнути v.tr. pf. rzucić

вресень m. wrzesień

врнути v.tr. pf. oddać, zwrócić; ~ се wrócić

вроджены adj. wrodzony

вртка f. śmigło

вртолет m. helikopter, śmigłowiec

вртѣти (врти) v.intr. ipf. merdać (ogonem); wirować; wiercić

врубати v.tr. pf. wyrzeźbić

врубывати v.tr. ipf. rzeźbić

вручати v.tr. ipf. wręczać, doręczać

вручити v.tr. pf. wręczyć, doręczyć

врх m. wierzch, wierzchołek, szczyt, czubek; на ~у na górze, na wierzchu

врхник m.anim. szef, zwierzchnik

врхны adj. wierzchni, górny, szczytowy;  ~ водж naczelny dowódca;  ~ водитель naczelny dowódca; ~ начелник naczelny dowódca

врховје n. górny bieg (rzeki)

врховны adj. naczelny, najwyższy (rangą)

врчати v.intr. ipf. warczeć

врша f. więcierz, wereżka

врштат m. warsztat (stół)

врѣд m. wrzód

врѣдны adj. wredny, wstrętny, szkodliwy

врѣме n. czas (gram.); czas; в том самом  ~ну w międzyczasie, w tym samym czasie;  ~ года pora roku;  ~ рока pora roku; в ~ну podczas, w czasie

врѣменны adj. czasowy

врѣс m. wrzos

врѣск m. wrzask, skrzek (odgłos)

врѣтено n. wiotko

врѣти (ври) v.intr. ipf. wrzeć, gotować się

врѣшчати v.intr. ipf. wrzeszczeć, skrzeczeć

вс-   ➝   вес

всаджати v.tr. ipf. wsadzać

всадити v.tr. pf. wsadzić

всадок m. wsad, implant

всако adv. we wszystkie sposoby

всакогодишнье adv. corocznie

всакогодишньи, всакогодишны adj. coroczny

всакоденно, всакодневно adv. codziennie

всакоденны, всакодневны adj. codzienny, powszedni

всакорочно adv. corocznie

всакорочны adj. coroczny

всакы adj. jakikolwiek; każdy

всамо adv. dokądkolwiek, (wszędzie) dokąd, we wszystkie kierunki

все adv. coraz

все pron.indef. wszystko;  ~ болье coraz więcej, coraz bardziej;  ~ лѣпје coraz lepiej;  ~ равно wszystko jedno; ~ једно wszystko jedno

всегда, всегды adv. zawsze

всежерец m.anim. wszystkożerca

всежерны adj. wszystkożerny

всејед m.anim. wszystkożerca

всеједны adj. wszystkożerny

всекако adv. jakkolwiek

всекакы adj. jakikolwiek

всекде adv. wszędzie

всекратно adv. każdokrotnie, każdorazowo

всекто pron.indef. każdy

вселико adv. każda ilość

вселикы adj. wszelki, każdej ilości

всемир m. wszechświat, uniwersum

всемогучи adj. wszechmogący

всеприсучны adj. wszechobecny

всесвѣт m. wszechświat, uniwersum

всесвѣтны adj. wszechświatowy, ogólnoświatowy

всесвѣтовы adj. wszechświatowy, ogólnoświatowy; Всесвѣтова павучина [ВСП] www (ogólnoświatowa sieć)

всесловјанскы adj. wszechsłowiański, ogólnosłowiański

всестранны adj. wszechstronny

всечто pron.indef. wszystko

всешто   ➝   всечто

вси pron.indef. wszyscy

вскочити v.intr. pf. wskoczyć, podskoczyć

вслѣд prep. (кого/чего) z powodu, w wyniku

вслѣдно adv. kolejno

вслѣдны adj. kolejny, następujący, poszczególny

всосати v.tr. pf. wessać

всрѣд adv. pomiędzy

всрѣд prep. (кого/чего) wśród, pośród

вставати v.intr. ipf. powstawać (bunt); wstawać

вставити v.tr. pf. wstawić, wkleić

вставјати v.tr. ipf. wstawiać, wklejać

вставка f. wstawka

встати v.intr. pf. wstać; zbuntować się, powstać (bunt)

вступати v.intr. ipf. wstępować, przyłączać się, dołączać się

вступити v.intr. pf. wstąpić, przyłączyć się, dołączyć się

вступјенје n. wstąpienie, przystąpienie, wejście

всуды adv. wszędzie którędy, każdą drogą

всѣго adv. ogółem, łącznie, w sumie

втегати v.tr. ipf. wciągać

втегнути v.tr. pf. wciągnąć

втискати v.tr. ipf. wciskać, wpychać

втискнути v.tr. pf. wcisnąć, wepchać

втичница f. gniazdko elektryczne

втогда, втогды adv. wtedy

вторник m. wtorek

вторны adj. wtórny, drugorzędny

второ adv. po drugie

второк m. wtorek

вторы num.ord. drugi; Втора Свѣтова Војна Druga Wojna Światowa

втргати v.intr. ipf. wtargać, dokonywać inwazji

втргнути v.intr. pf. wtargnąć, dokonać inwazji

вуаль f. welon, woalka

вуглаты adj. kanciasty, kątowy

вуглерод m. węgiel (pierwiastek)

вугловодан m. węglowodan

вугол (вугла) m. kąt

вуголь (вугльа) m. węgiel; дрѣвны ~ węgiel drzewny

вугольны adj. węglowy

вугор m.anim. węgorz

Вугрец m.anim. Węgier

Вугрија f. Węgry

вугрскы adj. węgierski

вуж m.anim. zaskroniec

вузел (вузла) m. węzeł; supeł; wiązka; лимфатичны ~ węzeł chłonny

вузкоколејка f. kolej wąskotorowa, wąskotorówka

вузкоколејна драга f. kolej wąskotorowa, wąskotorówka

вузкы adj. wąski

вулгаризација f. wulgaryzacja

вулгаризм m. wulgaryzm

вулгарност f. wulgarność

вулгарны adj. wulgarny

вулкан m. wulkan

вулканизација f. wulkanizacja

вулканизовати v.tr. ipf./pf. wulkanizować

вулканичны adj. wulkaniczny

вусы m.pl. wąsy

вутраба f. wątroba

вутрабы f.pl. jelita

вход m. wejście

входженје n. wchodzenie

входити v.intr. ipf. wchodzić

входны: входна карта f. bilet wejściowy

вчасно adv. terminowo, w właściwym momencie, w odpowiedniej chwili

вчасност f. terminowość

вчасны adj. terminowy, w właściwym momencie, w odpowiedniej chwili

вчера adv. wczoraj

вчерашньи, вчерашны adj. wczorajszy

вчленити v.tr. pf. wcielić, zwerbować

вчленьати v.tr. ipf. wcielać, werbować

вш-   ➝   вош

вы (вас, вам, вами) pron.pers. wy

вы-   ➝   из-

выбој m. wybój

вывластнити v.tr. pf. wywłaszczyć

вывластньати v.tr. ipf. wywłaszczać

вывѣска f. wywieszka

выгода f. wygoda, komfort; awantaż, korzyść

выгодно adv. wygodnie, komfortowo

выгодны adj. wygodny

выдра f. otter

выжерати v.tr. ipf. wyżerać, korodować, erodować

выжрѣти v.tr. pf. wyżreć, skorodować, zerodować

вызнавати v.tr. ipf. wyznawać (religię)

выјдти (выјде; вышел) v.intr. pf. wyjść

выјмати v.tr. ipf. wyjmować

выме n. wymię

выпад m. wypad

выпис m. urywek, wyciąg

вырок m. wyrok

вырыти v.tr. pf. wykopać, zryć (ziemię), wykorzenić

выслуженец m.anim. weteran

выслуженица f. weteranka

высмркати се v.refl. pf. wysmarkać się, wydmuchać nos

высоко adv. wysoko

высокогорскы adj. wysokogórski, alpejski

высокопарны adj. pompatyczny

высокоскок m. skok wzwyż

высокы adj. wysoki

высота f. wysokość

высотомѣр m. wysokościomierz

Высочство n. Wysokość (tytuł)

выспати се (выспи) v.refl. pf. wyspać się

высши adj. wyższy

выти v.intr. ipf. wyć

вытрпѣти (вытрпи) v.tr. pf. wycierpieć

выше adv. bardziej; wyżej;  ~ великы większy; ~ поздно później

вышина f. wysokość

вышност f. wyższość

вышны adj. wyższy (rangą)

вѣда f. wiedza

вѣдма f. wiedźma, czarownica

вѣдмак m.anim. czarownik, czarodziej

вѣдност f. wiedza

вѣдомост f. wiadomość, informacja

вѣдомы adj. wiadomy, znany

вѣдро n. wiadro

вѣдѣнје n. znajomość (czegoś)

вѣдѣти (вѣ) v.tr. ipf. wiedzieć

вѣжа f. wieża; wieża (szachy)

вѣјати (вѣје) v.intr. ipf. wiać

вѣк m. stulecie; wiek

вѣко n. powieka; wieczko, pokrywka, pokrywa

вѣнец m. wieniec, wianek, girlanda

вѣра f. wiara

вѣречи (-его) m.anim. wierzący

вѣритель m.anim. wierzyciel

вѣрити v.tr. ipf. wierzyć

вѣрник m.anim. wierzący

вѣрны adj. prawdziwy; wierny

вѣрогодност f. wierzytelność

вѣрогодны adj. wiarygodny

вѣродостојност f. wiarygodność

вѣродостојны adj. wiarygodny

вѣрозакон m. religia

вѣрозаконны adj. religijny

вѣројетно adv. prawdopodobnie, chyba

вѣројетност f. prawdopodobieństwo

вѣројетны adj. prawdopodobny

вѣроломност f. wiarołomstwo, perfidia, perfidność, nielojalność

вѣроломны adj. wiarołomny, nielojalny

вѣсити v.tr. ipf. wieszać

вѣст f. nowina, wieść, news

вѣсти f.pl. nowiny, newsy, wiadomości

вѣстник m. dziennik (papierowy), biuletyn

вѣстник m.anim. prezenter wiadomości; posłaniec, herold

вѣтва f. gałąź, gałązka

вѣтка f. gałąź

вѣтр m. wiatr

вѣтрак m. wiatrak

вѣтрец m. wietrzyk, bryza

вѣтрик m. wietrzyk, bryza

вѣтрило n. żagiel

вѣтрити v.tr. ipf. wietrzyć, wentylować

вѣтрница f. wiatrak

вѣтрноплатница f. żaglówka

вѣтрны adj. wietrzny;  ~ млын wiatrak; вѣтрно платно żagiel

вѣч f. rzecz, sprawa

вѣче m.pl. zgromadzenie, wiec

вѣчно adv. wiecznie, na zawsze

вѣчност f. wieczność

вѣчны adj. wieczny

вѣшалка f. wieszak

вѣшати v.tr. ipf. wieszać

габардин m. gabardyna

гавран m.anim. gawron

гад m.anim. gad; wąż

гадати v.intr. ipf. wróżyć

гаджет m. gadżet

гадји adj. gadzi; wężowy

гадны adj. odrażający

газ m. gaz

газа f. gaza

газела f. gazela

газета f. gazeta

газовати v.intr. ipf. dodać gazu

газовати v.tr. ipf./pf. gazować, zagazować; газована вода woda sodowa, woda gazowana

газовод m. gazociąg

гај m. gaj

Гајана f. Gujana

гајанскы adj. gujański

гајды f.pl. dudy

галактика f. galaktyka

галантерија f. pasmanteria

галантны adj. szarmancki, uprzejmy

галванизација f. cynkowanie, galwanizacja

галванизм m. galwanizm

галванизовати v.intr. ipf./pf. cynkować, ocynkować, galwanizować

галванометр m. galwanometr

галера f. galera

галерија f. galeria, balkon (np. kościelny)

галета f. placek

галиј m. gal (chem.)

Галисија f. Galicja (Eur. Południowa)

галицизм m. galicyzm

Галиција f. Galicja (Eur. Wschodnia)

галон m. galon (miara)

галоп m. galop

галоповати v.intr. ipf./pf. galopować

галуз f. gałąź

галузка f. gałązka

гама f. gama (muz.)

гамаша f. stuptuty, getry

гамбит m. gambit

Гана f. Ghana

гангрена f. gangrena

гангстер m.anim. gangster

ганскы adj. ghański

гараж m. garaż

гарант m.anim. gwarant, żyrant, poręczyciel

гарантованы adj. z gwarancją, zagwarantowany

гарантовати v.tr. ipf. dawać gwarancję, gwarantować

гаранција f. gwarancja

гаргульа f. gargulec

гарденија f. gardenia

гардероба f. garderoba, szatnia

гарнизон m. garnizon

гарнировати v.tr. ipf. przybierać

гарнитура f. ozdoba, przystrojenie, nadzienie

гасило n. gaśnica

гаситель m.anim. strażak

гасити v.tr. ipf. gasić

гасло n. hasło, slogan

гаснути v.intr. ipf. gasnąć

гастрит m. zapalenie żołądka

гастроном m.anim. smakosz

гаубица f. haubica

Гватемала f. Gwatemala

гватемалскы adj. gwatemalski

Гвинеја f. Gwinea

гвозд m. gwóźdź

где   ➝   кде

геј m.anim. gej

гел m. żel

ген m. gen

генеза f. geneza

генерал m.anim. generał

генерализација f. generalizacja, ugólnienie

генерализовати v.tr. ipf./pf. generalizować, uogólniać

генерално adv. generalnie, ogólnie

генералны adj. ogólny, generalny; ~ секретар sekretarz generalny

генератор m. prądnica, generator

генерација f. pokolenie

генеричны adj. generyczny

генеровати v.tr. ipf./pf. generować

генетика f. genetyka

генетичны adj. genetyczny

гениалност f. geniusz

гениалны adj. błyskotliwy, genialny, pomysłowy

гениј m.anim. geniusz

генитив m. dopełniacz

геновы: геново оздравјенје n. terapia genowa

генотерапија f. terapia genowa

геноцид m. ludobójstwo

географ m.anim. geograf

географија f. geografia

географичны adj. geograficzny

геолог m.anim. geolog

геологија f. geologia

геологичны adj. geologiczny

геометрија f. geometria

геополитичны adj. geopolityczny

гепард m.anim. gepard

герань m. bodziszek

герб m. herb

гериатрија f. geriatria

гериатричны adj. geriatryczny

германизација f. germanizacja

германскы adj. germański

гест m. gest

гестикуловати v.intr. ipf. gestykulować

гето n. getto

гигабајт m. gigabajt

гигант m.anim. gigant

гигантскы adj. gigantyczny

гитара f. gitara

глава f. rozdział (np. książki); głowa; szef; на главу насельенја per capita

главар m.anim. wódz

главаты adj. wielkogłowy

главица f. główka (gwożdzia), głowica

главник m.anim. kierownik, szef

главно adv. głównie, przeważnie

главнокомандовач m.anim. głównodowodzący

главны adj. główny, najwaźniejszy; главна страница strona główna; ~ град stolica

главоломка f. puzzle

глагол m. czasownik

глаголица f. glagolica

глаголичны, глаголскы adj. glagolicki

глаголны: ~ вид m. aspekt (gram.)

глад m. głód

гладити v.tr. ipf. gładzić, wygładzać, prasować; głaskać

гладкост f. gładkość

гладкы adj. gładki

гладны adj. głodny

гладовати v.intr. ipf. głodować

гладовка f. strajk głodowy, głodówka; држати гладовку głodować (w ramach strajku)

глас m. głos; на ~ na głos

гласити v.tr. ipf. głosić, wygłaszać, twierdzić, stwierdzać, oświadczać, brzmieć

гласка f. fonem, głoska

гласник m. głośnik

гласно adv. głośno, na głos

гласны adj. głośny; гласне струны struny głosowe

гласованје n. głosowanie

гласователь m.anim. głosujący

гласовати v.intr. ipf. głosować

гледач m.anim. widz

гледишче n. punkt obserwacyjny

гледнути v.intr. pf. zerknąć

гледѣти (гледи) v.intr. ipf. patrzeć, zerkać, przyglądać się; гледечи на odnośnie, ze względu na; не гледечи на bez względu na

глезень m. kostka (u stóp)

глина f. glina

глинѣны adj. gliniany, ziemny

глист m.anim. helmint, nicień, glista

глобализација f. globalizacja

глобализовати v.tr. ipf./pf. globalizować

глобалны adj. globalny; глобално потепльенје globalne ocieplenie

глобус m. globus

глог m. głóg

глодати v.tr. ipf. gryźć, obgryzać

глуб m. głębina, głębia

глубина f. głębia, głębina

глубины adj. wszechogarniający, dogłębny

глубоко adv. głęboko

глубокы adj. głęboki

глубши adj. głębszy

глупец m.anim. głupiec, głupek

глупник m.anim. nerd

глупничскы adj. nerdowski

глупо adv. głupio

глупост f. bzdura, głupota

глупы adj. głupi

глупѣти v.intr. ipf. głupieć

глухнути v.intr. ipf. głuchnąć

глухонѣмы adj. głuchoniemy

глухота f. głuchota

глухунѣмота f. głuchoniemota

глухы adj. głuchy

глушити v.tr. ipf. tłumić, głuszyć

гнат m. kość, gnat

гнати (гоне) v.tr. ipf. gnać, gonić

гнести (гнете) v.tr. ipf. gnieść, miażdżyć

гнет m. opresja

гнида f. gnida

гнилост f. zgnilizna

гнилы adj. zgniły, zepsuty

гнити (гније) v.intr. ipf. gnić

гнитје n. gnicie, zgnilizna

гној m. ropa (wydzielina); gnój, gówno

гнојиво n. nawóz

гнојити v.tr. ipf. nawozić; ~ се ropieć, jątrzyć się

гнојишче n. gnojownik, gnojowisko

гнусны adj. makabryczny; ohydny, okropny, wstrętny, paskudny, obrzydliwy, odpychający, odrażający

гнути v.intr. ipf. giąć

гнѣв m. gniew

гнѣвати v.tr. ipf. gniewać; ~ се gniewać się

гнѣвливы adj. gniewliwy

гнѣвны adj. gniewny

гнѣды adj. gniady; гнѣде вуглье węgiel brunatny

гнѣздити се v.refl. ipf. gnieździć się

гнѣздко n. gniazdko elektryczne

гнѣздо n. gniazdo

го pron.pers. go

говедина f. wołowina

говедји adj. wołowy (z wołowiny)

говедо n. bydło

говно n. gówno

говнѣны adj. gówniany

говор m. mowa

говоритель m.anim. mówca

говорити v.tr. ipf. mówić, powiadać

гоголь m.anim. gągoł

год m. rok

годити се v.refl. ipf. pasować, być odpowiednim, być stosownym

годишница f. rocznica

годишнье adv. corocznie, rocznie

годишньи, годишны adj. roczny

годност f. wartość, godność

годны adj. godny, warty

годовати v.intr. ipf. ucztować

годовно adv. corocznie, rocznie

годовы adj. coroczny, roczny

годы m.pl. lata

гојити v.tr. ipf. goić

голити v.tr. ipf. obnażać; golić; ~ се golić się

голк m. hałas, zgiełk

голобрады adj. bez brody, gołobrody

гололед m. gołoledź

голословны adj. bezpodstawny

голота f. nagość

голтанје n. połykanie, łykanie

голтати v.tr. ipf. łykać, połykać; ~ солзы szlochać

голтка f. gardło

голтнути v.tr. pf. połknąć

голток m. łyk

голуб m.anim. gołąb

голубица f. gołębica

голубји adj. gołębi

голф m. golf (sport)

голы adj. goły, nagi, obnażony

голѣнь f. goleń, podudzie

гон m. gonitwa, pościg

гонг m. gong

гонец m.anim. kurier

гонитва f. pościg, gonitwa

гонити v.tr. ipf. gonić

гонишче n. tor wyścigowy

гонка f. wyścig

гоншчик m.anim. wyścigowiec; ~ автомобильев kierowca wyścigowy

гора f. góra; до горы w górę, do góry

горече adv. gorąco

горечи adj. gorący

горечка f. gorączka

горечньа f. gorąco, upał

горила f. goryla

гористы adj. górzysty

горицвѣт m. miłek

горјан, горјанин m.anim. góral

горка f. pagórek

горкнути v.intr. ipf. gorzknąć

горкост f. gorycz

горкы adj. gorzki

горливы adj. gorliwy; żarliwy

горник m.anim. górnik

горнолужичскы adj. górnołużycki

горносрбскы adj. górnołużycki

горскы adj. górski;  ~ ланец pasmo górskie; горско пасмо pasmo górskie

горчити v.intr. ipf. gorzko smakować

горчица f. gorczyca, musztarda

горше adv. gorzej

горши adj. gorszy

горшити v.tr. ipf. pogarszać

горѣлка f. gorzałka

горѣти (гори) v.intr. ipf. palić się

господ m.anim. lord, pan

господар m.anim. gospodarz; właściciel ziemski

господарство n. gospodarstwo; gospodarka

господин m.anim. dżentelmen, gentleman, lord, pan

господја f. mistrzyni

господыньа f. pani, dama

гост m.anim. gość

гостепријемны adj. gościnny

гостепријемство n. gościnność

гостильньа f. salon, pokój gościnny

гостинец m. gospoda

гостиница f. hotel

гостинност f. gościnność

гостинны adj. gościnny

гостити v.tr. ipf. gościć

готичскы adj. gotycki

готовина f. gotówka

готовити v.tr. ipf. przygotowywać

готово adv. gotowe

готовы adj. gotowy, przygotowany

готскы adj. gocki

граб m. grab

грабити v.intr. ipf. grabić, łupić; grabić (np. liście); chwytać

грабје f.pl. grabie

грабѣж f. grabież, plądrowanie, rozbój

гравировати v.tr. ipf. grawerować

гравитација f. grawitacja, ciążenie

град m. grad; miasto

граджан, граджанин m.anim. obywatel

граджани m.pl. obywatele

граджанка f. obywatelka

граджанскы adj. cywilny, obywatelski

граджанство n. obywatelstwo, mieszkańcy

градишче n. grodzisko (arch.)

градник m.anim. obywatel, mieszkaniec

градница f. obywatelka, mieszkanka

градничскы adj. obywatelski

градничство n. obywatelstwo, mieszkańcy

градоначелник m.anim. burmistrz

градскы adj. miejski, komunalny

грам m. gram

граматика f. gramatyka

граматичны adj. gramatyczny

грамота f. akt, karta

грамотност f. kompetencja, fachowość; piśmienność

грамотны adj. kompetentny, obeznany, zorientowany, znający się; piśmienny

грамофон m. gramofon

гранатомет m. granatnik

гранит m. granit

граница f. granica

граничити v.intr. ipf. graniczyć

грант m. grant, dotacja

графитка f. ołówek grafitowy

графичны adj. graficzny

грах m. groch, groszek

граховы adj. grochowy

грб m. garb

грбаты adj. garbaty

грбач m.anim. garbus

грбити се v.refl. ipf. schylać się, garbić się

грдити v.tr. ipf. gardzić, lekceważyć

грдост f. duma, godność

грды adj. dumny

гребень m. grzebień

гребти v.tr. ipf. grabić (np. liście); kopać (w czymś); grzebać

грез f. brud, błoto

грезнути v.intr. ipf. grzęznąć

грејпфрут m. grejpfrut

Грек m.anim. Grek

гремѣти (греми) v.intr. ipf. grzmieć

Греција f. Grecja

греча f. gryka

гречскы adj. grecki

гриб m. grzyb

грива f. grzywa

гривна f. hrywna [₴]; grzywna, mandat

грил m. grill

грип m. grypa

гриповы adj. grypowy

грифон m.anim. gryf

грлица f. turkawka

грло n. gardło

грн m. garnek, słój, doniczka

грнец m. rondel, garnek

грнути v.tr. ipf. gromadzić, ogarniać

грнчар m.anim. garncarz

грнчарство n. garncarstwo

гроб m. grób; trumna

гробар m.anim. grabarz

гробишче n. cmentarz

гробокопатель m.anim. grabarz

гроза f. niebezpieczeństwo

грозба f. groźba

грозд m. pęk, grono

гроздинка f. rodzynka

гроздје n. winogrono

грозити v.intr. ipf. grozić

грозны adj. groźny; niebezpieczny

гром m. piorun, grom

громада f. gromada, tłum; kupa, sterta

громадити v.tr. ipf. gromadzić

гроностај m.anim. gronostaj

гротесковы adj. groteskowy

грохтати v.intr. ipf. burczeć, chrząkać (świnia)

грош m. moneta, grosz

гроши m.pl. pieniądze

грст f. pięść, garść

гртань f. krtań

грубост f. szorstkość, prostactwo

грубы adj. szorstki, grubiański, prostacki; Грубы Националны Продукт [ГНП] Produkt narodowy brutto

груд f. klatka piersiowa

груд m. pastwisko

груда f. gruda

грудны adj. piersiowy

Грузија f. Gruzja

грузинскы adj. gruziński

група f. grupa; групы oddziały wojskowe

груповати v.tr. ipf. grupować

груповы adj. grupowy

груша f. grusza, gruszka

грушевы adj. gruszkowy

грызати v.tr. ipf. gryźć, obgryzać

грызти v.tr. ipf. gryźć

грѣти (грѣје) v.tr. ipf. grzać, ogrzewać

грѣх m. grzech

грѣховны adj. grzeszny

грѣшити v.intr. ipf. błądzić, mylić się; grzeszyć

грѣшка f. błąd, pomyłka

грѣшник m.anim. grzesznik

грѣшница f. grzesznica

грѣшны adj. grzeszny

губа f. grzyb; gąbka; warga

губернатор m.anim. gubernator

губити v.tr. ipf. gubić; niszczyć; губи се! spadaj!, odpieprz się!, spierdalaj!, odwal się!

гума f. guma

гумно n. podłoga, gumno

гус m.anim. gęś

гусак m.anim. gęsior

гусе n. gąsiątko

гусеница f. gąsienica

гусји adj. gęsi

гуслар m.anim. gęślarz

гусли m.pl. psalterium, gusli

гусльар m.anim. skrzypek

гуслье f.pl. skrzypce

густити v.tr. ipf. zagęszczać

густје n. gąszcz, gęstwina

густо adv. gęsto

густост f. gęstość

густота f. gęstość

густы adj. gęsty

густѣти v.intr. ipf. gęstnieć

гушча f. gąszcz, gęstwina

гыбати v.intr. ipf. kołysać się

гыбкост f. elastyczność, giętkość

гыбкы adj. elastyczny, giętki

гыбнути v.intr. pf. zakołysać się

да conj. że

да intj. tak (potwierdzenie)

да particle niech, niechaj

давати v.tr. ipf. dawać

давач m.anim. darczyńca, dawca, ofiarodawca

давец m.anim. darczyńca, dawca, ofiarodawca

давити v.tr. ipf. dusić, dławić

давно adv. dawno

давны adj. starożytny, dawny

дагеротипија f. dagerotypia

Дагестан m. Dagestan

дадаизм m. dadaizm

даже adv. nawet

дакле adv. więc

дактылологија f. daktylologia

дактылоскопија f. daktyloskopia

далеко adv. daleko

далекоглед m. lorneta

далекоскок m. skok w dal

далекы adj. daleki, odległy

далемѣр m. dalmierz

Далматија f. Dalmacja

далматинскы adj. dalmacki

далтонизм m. daltonizm

далтонист m.anim. daltonista

даль m. odległość, dystans

далье adv. dalej

дальньи, дальны adj. odległy, daleki

дальши adj. dalszy

дама f. dama (karty); dama; królowa (szachy)

дамаст m. adamaszek

дане (даных) m.pl. dane

Данија f. Dania

данина f. danina

данник m.anim. lennik

данок m. podatek, trybut, danina

дансинг m. dancing, potańcówka

данскы adj. duński

даны adj. dany

дань f. podatek, trybut, danina

даньевы adj. dotyczący danych

дар m. dar, prezent, darowizna, dotacja, datek; talent, umiejętność; ~ крве dar krwi

дарвинизм m. darwizm

дарвинист m.anim. darwinista

даритель m.anim. darczyńca, dawca, ofiarodawca; ~ крве dawca krwi

дарити v.tr. ipf. obdarzać, nadawać; ofiarować, darować

дармовы adj. darmowy, gratisowy, bezpłatny

дармојед m.anim. pasożyt, darmozjad

дарованје n. darowizna, dotacja, datek; ~ крве oddawanie krwi

даровати v.tr. ipf. darować; obdarzać, nadawać

даровиты adj. obdarzony, utalentowany

дата f. data

дательник, дательны падеж m. celownik (gram.)

дати (да) v.tr. pf. dać

датив m. celownik (gram.)

датовати v.tr. ipf./pf. datować

датотека f. plik (komputerowy)

датульа f. daktyl

даунлодованје n. pobieranie (z internetu)

даунлодовати v.tr. ipf. pobierać (z internetu)

дача f. domek, chata

дбати v.intr. ipf. dbać, troszczyć się

два (двѣ) num.card. dwa

двадесет, двадесети num.card. dwadzieścia

двадесеты num.ord. dwudziesty

дванадсет num.card. dwanaście

дванадсеты num.ord. dwunasty

двасто num.card. dwieście

двери f.pl. drzwi

дверник m.anim. odźwierny

двигати v.tr. ipf. ruszać; ~ се ruszać się

двигнути v.tr. pf. ruszyć

движенје n. ruch

двојакы num.diff. dwojaki

двоје num.coll. dwoje, para (ilość)

двојина f. liczba podwójna

двојити v.tr. ipf. podwajać, kopiować, duplikować

двојица f. para (ilość)

двојица num.subst. dwójka

двојка f. para (ilość), duo

двојка num.subst. dwójka

двојник m.anim. sobowtór

двојно adv. podwójnie

двојны adj. podwójny; двојна комната podwójny pokój;  ~ стандард podwójny standard; ~ агент podwójny agent

двојостры adj. obosieczny; ~ меч miecz obosieczny

двојствены: двојствено число n. liczba podwójna

двојточка f. dwukropek

двојце: ~ толико adv. dwa razy tyle

двојчаны adj. dwójkowy, dwuczłonowy

двојче n. bliźniak

двојчета n.pl. bliźnięta, bliźniaki

двор m. dwór (królewski); dziedziniec, podwórze

дворјан, дворјанин m.anim. szlachcic, dworzanin

дворјанскы adj. szlachecki, dworski

дворјанство n. szlachta, szlachectwo, dwór (ogół dworzan)

двувластје n. diarchia

двувымѣрны adj. dwuwymiarowy

двуглавы adj. dwugłowy

двугласка f. dyftong, dwugłoska

двуетажны adj. dwupiętrowy

двуетажны автобус m. autobus dwupiętrowy

двуетаповы adj. dwuetapowy

двуженец m.anim. bigamista

двуженство n. bigamia

двузначност f. dwuznaczność

двузначны adj. dwuznaczny; złożony z dwóch znaków

двујезычност f. dwujęzyczność

двујезычны adj. dwujęzyczny

двуколесны adj. dwukołowy

двукратно adv. dwukrotnie, dwa razy

двукратны adj. dwukrotny

двулицовы adj. dwulicowy

двуличны adj. dwulicowy

двумоторовы adj. dwusilnikowy

двупѣв m. duet

двусмыслност f. dwuznaczność

двусмыслны adj. dwuznaczny

двустранны adj. dwustronny

двуступны adj. dwuetapowy

двутоновы adj. dwutonowy

двуцифрены adj. dwucyfrowy

двѣстѣ num.card. dwieście

дебата f. debata

дебатовати v.intr. ipf. debatować

дебелы adj. gruby, tłusty, otyły, pulchny

дебелѣти v.intr. ipf. tyć, przybierać na wadze, obrastać w tłuszcz

дебет m. dług, debet

дебјут m. debiut

дебјутант m.anim. debiutant

дебјутовати v.intr. ipf./pf. debiutować

деблоковати v.intr. ipf./pf. odblokować

девалвација f. dewaluacja

девет num.card. dziewięć

деветдесет num.card. dziewięćdziesiąt

деветдесеты num.ord. dziewięćdziesiąty

деветеро num.coll. dziewięcioro

деветина num.fract. jedna dziewiąta

деветка num.subst. dziewiątka

деветнадсет num.card. dziewiętnaście

деветнадсеты num.ord. dziewiętnasty

деветсот, деветсто num.card. dziewięćset

деветы num.ord. dziewiąty

девиз m. motto, dewiza

девон m. Dewon

дегенерат m.anim. degenerat

дегенеративны adj. degeneracyjny

дегенеровати v.intr. ipf./pf. degenerować

дегет (дегта) m. smoła

деградација f. degradacja

деградовати v.tr. ipf./pf. degradować

дегустација f. degustacja

дегустовати v.tr. ipf./pf. smakować, kosztować, próbować (smaku)

дегыль m. dzięgiel

дедуктивны adj. dedukcyjny

дедукција f. dedukcja

дежурны adj. dyżurny

дежурство n. dyżur

дезертер m.anim. dezerter

дезертовати v.intr. ipf./pf. dezerterować

дезинсекција f. dezynsekcja

дезинфекција f. dezynfekcja, odkażenie

дезинфиковати v.tr. ipf./pf. dezynfekować, odkażać

дезинформација f. dezinformacja

декадент m.anim. dekadent

декадентскы adj. dekadencki

декадентство n. dekadencja

декембр m. grudzień

декламовати v.tr. ipf./pf. deklamować, recytować

декларација f. deklaracja, oświadczenie

дековати (кому/чему) v.intr. ipf. dziękować

деколонизација f. dekolonizacja

декорација f. dekoracja, ozdoba

декрет m. rozporządzenie, dekret

декују intj. dziękuję

декујучи prep. (кому/чему) dzięki

делегат m.anim. delegat

делегација f. delegacja

деликатно adv. delikatnie

деликатност f. delikatność

деликатны adj. delikatny

деликт m. delikt

делиричны adj. deliryczny

делфин m.anim. delfin

делфинји adj. delfini

деминутив m. zdrobnienie (gram.)

демисија f. dymisja

демографија f. demografia

демографичны adj. demograficzny

демократ m.anim. demokrata

демократичны adj. demokratyczny

демокрација f. demokracja

демонстративны adj. demonstracyjny

демонстрација f. demonstracja

демонстровати v.tr. ipf. demonstrować

денны adj. dzienny

дентист m.anim. dentysta

день (дньа) m. dzień;  ~ послѣ дньа dzień w dzień, dzień za dniem; днем dniem;  ~ оплакыванја dzień żałoby; ~ родженја urodziny

депортација f. deportacja

депортовати v.tr. ipf./pf. deportować

депресија f. depresja

десерт m. deser

десет num.card. dziesięć

десетеро num.coll. dziesięcioro

десетилѣтје n. dziesięciolecie, dekada

десетина num.fract. jedna dzięsiąta

десетка num.subst. dziesiątka

десеты num.ord. dziesiąty

десна f. dziąsło

десница f. prawa ręka, prawica (ręka)

деснорукы adj. praworęczny

десны adj. prawy

деспот m.anim. despot

деспотичны adj. despotyczny

дестабилизација f. destabilizacja

дестабилизовати v.tr. ipf./pf. destabilizować

десталинизација f. destalinizacja

деталь m. szczegół, detal

детальеваны adj. szczegółowy

детектив m.anim. detektyw

детел m.anim. dzięcioł

детелина f. koniczyna

детонатор m. detonator

дефект m. defekt, wada, usterka

дефенестрација f. defenestracja

дефиниовати v.tr. ipf. definiować

дефинитивно adv. definitywnie

дефинитивны adj. definitywny

дефиниција f. definicja

дефис m. łącznik

дефисованје n. dzielenie (wyrazów łącznikiem)

дефисованы adj. pisany z łącznikiem

дефисовати v.tr. ipf. dzielić (wyrazy łącznikiem)

дефицит m. deficyt, brak, niedobór, niedoskonałość, niedostatek

деформовати v.tr. ipf. deformować, zniekształcać

децембр m. grudzień

дешевы adj. tani

джаз m. jazz

джбан m. dzban

джбанок m. dzbanek

джем m. dżem

джентелмен m.anim. dżentelmen, gentelmen

джин m. dżinn

джинсы m.pl. dżinsy, jeansy

джокер m.anim. joker

Джорджија f. Georgia

джудо n. judo

джунгла f. dżungla

диавол (диавла) m.anim. diabeł

диаволско adv. strasznie, cholernie, diabelnie, szalenie, piekielnie, kurewsko

диагноза f. diagnoza, rozpoznanie

диагностика f. diagnostyka

диагностичны adj. diagnostyczny

диаграм m. diagram

диакон m.anim. diakon

диакритичны: ~ знак m. znak diakrytyczny

диалект m. dialekt, narzecze, gwara

диалектичны adj. dialektyczny

диалог m. dialog

диамант m. diament, brylant

диамантовы adj. diamentowy, brylantowy

диаметр m. średnica

диапозитив m. slajd, diapozytyw

диареја f. biegunka, rozwolnienie, sraczka

диаспора f. diaspora

диахроничны adj. diachroniczny

диван m. kanapa, otomana, sofa

дивина f. dzika zwierzyna

дивити v.tr. ipf. zaskakiwać, zdumiewać, dziwić, zadziwiać; ~ се dziwić się, być zaskoczonym

дивны adj. dziwny; дивнѣјши dziwniejszy

диво adv. dziko

диво (дива/дивесе) n. cud

дивост f. dzikość

дивы adj. dziki

дигиталны adj. cyfrowy

диграф m. dwuznak

диета f. dieta

дизель m. olej napędowy

дикво adv. dziko

диквост f. dzicz, dzikość

диквы adj. dziki

дико adv. dziko

дикобраз m.anim. jeżozwierz

дикост f. dzicz

диктатор m.anim. dyktator

диктатура f. dyktatura

диктовати v.tr. ipf./pf. dyktować

дикы adj. dziki

дилема f. dylemat

дилер m.anim. dealer

динамика f. dynamika

динамит m. dynamit

динамичны adj. dynamiczny

динамо n. prądnica, dynamo

динар m. dinar

династија f. dynastia

динозавр m.anim. dinozaur

диода f. dioda

диплом m. dyplom

дипломат m.anim. dyplomata

дипломатичны adj. dyplomatyczny

дипломација, дипломатија f. dyplomacja

дира f. dziura

диравы adj. dziurawy, nieszczelny

директива f. wytyczne, dyrektywa, rozporządzenie, zarządzenie, wskazówka

директор m.anim. dyrektor

диригент m.anim. dyrygent

дирковач m. dziurkacz, perforator

дисертација f. dysertacja, praca doktorska

дисквалификација f. dyskwalifikacja

дисквалификовати v.tr. ipf./pf. dyskwalifikować

дискредитовати v.tr. ipf./pf. dyskredytować

дискриминација f. dyskryminacja

дискриминовати v.intr. ipf./pf. dyskryminować

дискусија f. dyskusja, rozprawa

дискусијны adj. kontrowersyjny, dyskusyjny

дискутовати v.intr. ipf. dyskutować, rozprawiać

дисплеј m. wystawa, pokaz

дистанцевати се v.refl. ipf./pf. dystansować się

дистрибуција f. dystrybucja

дисциплина f. dyscyplina

длань m. dłoń

длато n. dłuto

дльа prep. (кого/чего) dla

дневник m. dziennik

дневница f. salon

дневны adj. dzienny, codzienny

днес adv. dzisiaj, dziś; до ~ do dziś, do dzisiaj

днешнье adv. aktualnie, obecnie

днешньи, днешны adj. obecny, dzisiejszy

днити се v.refl. ipf. świtać, dnieć

дно n. dno

днь-   ➝   ден

до prep. (кого/чего) do

доба f. doba (24 godziny); okres, doba (era), era, epoka

добавити v.tr. pf. dodać

добавјати v.tr. ipf. dodawać

добро adv. dobrze, świetnie

добро n. dobro

добробыт m. dobrobyt; dostatek

добровольец m.anim. woluntariusz, ochotnik

добровольны adj. dobrowolny, ochotniczy, woluntarystyczny

Добродошли! intj. Witajcie!

добродушны adj. dobroduszny

добродѣј m.anim. dobrodziej, dobroczyńca, filantrop

добронамѣрны adj. pełen dobrych chęci

добропогледны adj. ładny, przystojny

доброст f. dobroć

доброта f. życzliwość, łagodność, dobroć

доброчинност f. dobroczynność, charytatywność, filantropia

доброчинство n. dobry uczynek

добры adj. dobry; Добра ноч! Dobranoc; Добро утро! Dobrego ranka!; Добро јутро! Dobrego ranka!; Добры вечер! Dobry wieczór!; Добры день! Dzień dobry!

добрѣти v.intr. ipf. stawać się dobrym

добыватель m.anim. zdobywca

добывати v.tr. ipf. nabywać; zdobywać, uzyskiwać; ~ поновно odzyskiwać

добыти (добуде) v.tr. pf. nabyć; zdobyć, uzyskać; ~ поновно odzyskać

добыток m. inwentarz (żywy)

добѣгати: ~ до (кого/чего) v.intr. ipf. dobiegać do

довезти v.tr. pf. importować, sprowadzić

довести до/к доведе v.tr. pf. doprowadzić do

довнутра adv. do środka

довнутра prep. (кого/чего) do wewnątrz

довод m. dowód, argument; powód, przyczyna

доводити до/к v.tr. ipf. doprowadzać do

довоз m. dowóz; import

довозити v.tr. ipf. importować, sprowadzać

довозник m.anim. importer

довольно adv. wystarczająco, dostatecznie, dosyć, dość

довольны adj. wystarczający, dostateczny

довршати v.tr. ipf. zakańczać, kończyć

довршеност f. kompletność

довршены adj. kompletny

довршити v.tr. pf. ukończyć, zakończyć

довѣдати се v.refl. ipf. dowiadywać się

довѣдѣти се (довѣ) v.refl. pf. dowiedzieć się

довѣрити v.tr. pf. zaufać, dowierzyć

довѣрјати v.tr. ipf. ufać, dowierzać

довѣрје n. zaufanie

довѣрјенје n. zaufanie

довѣрны adj. poufny

доганьати v.tr. ipf. doganiać, nadrabiać, nadganiać

догарјати v.tr. ipf. palić się, płonąć

догледати ipf. doglądać, troszczyć się, opiekować się

догледѣти (догледи) pf. doglądnąć, zatroszczyć się, zaopiekować się

догнати (догоне) v.tr. pf. dogonić, nadrobić, nadgonić

договарјати v.tr. ipf. uzgadniać, ustalać, negocjować; ~ се porozumiewać się, dogadywać się, umawiać się

договор m. traktat, porozumienie; umowa, kontrakt

договорити v.tr. pf. uzgodnić, ustalić, wynegocjować; ~ се porozumieć się, zawrzeć umowę, dogadać się, umówić się

договорны adj. umowny

догодити се v.refl. pf. zdarzyć się, wydarzyć się, mieć miejsce

догорѣти v.tr. pf. spalić się, spłonąć

додава f. upload

додавати v.tr. ipf. dodawać; uploadować, przesyłać (o danych)

додати (дода) v.tr. pf. dodać; uploadować, przesłać (o danych)

додаток m. dodatek; załącznik

додаточно adv. dodatkowo

додаточны adj. dodatkowy

доднес adv. do dziś

додо m.anim. dodo, dront

дожд m. deszcz

дождевы adj. desczowy; ~ чрвјак dżdżownica

дождити v.intr. pf. padać (o deszczu), dżdżyć

дождливы adj. deszczowy

дождник m. parasol

доживети v.tr. ipf. dożywać

дожити (доживе) v.tr. pf. dożyć

дожитны adj. dożywotni

дозад adv. wstecz, do tyłu

дозвальати v.tr. ipf. dopuszczać, pozwalać, zgadzać się (na); дозвальаје се pozwala się, dopuszcza się; не дозвальаје се nie pozwala się

дозволимы adj. dopuszczalny

дозволити v.tr. pf. dopuścić, pozwolić, zgodzić się (na)

дозвольенје n. zezwolenie

дозвольены adj. dopuszczony, dozwolony

дозор m. patrol

дозрѣвати v.intr. ipf. dojrzewać, dorośleć

дозрѣлы adj. dojrzały

дозрѣны adj. dojrzały; дозрѣно вино dojrzałe wino

дозрѣти v.intr. pf. dojrzeć, wydorośleć

дојдти (дојде; дошел) v.intr. pf. przybyć, dojść

дојежджати v.intr. ipf. dojeżdżać, przybywać, przyjeżdżać

дојезд m. przybycie, przyjazd, dojazd

дојем m. wrażenie

дојехати (доједе) v.intr. pf. dojechać, przybyć, przyjechać

дојити v.tr. ipf. doić

док m. dok

доказ m. dowód

доказати (докаже) v.tr. pf. skończyć (mówić); udowodnić, dowieść (czegoś)

доказывати v.tr. ipf. udowadniać, dowodzić

докладати v.tr. ipf. dokładać, dodawać

доколѣ adv. do kiedy, jak długo

доколѣ conj. póki, podczas gdy, tak długo jak

доконати v.tr. pf. dokończyć, dokonać

доконце adv. nawet

доконченје n. zakończenie, realizacja

докончены adj. doskonały, dokończony

докончити v.tr. ipf. dokończyć

доконывати v.tr. ipf. dokańczać, dokonywać

доктор m.anim. doktor

докторат m. doktorat

доктрина f. doktryna

докуд adv. dokąd

документ m. dokument

документација f. dokumentacja

документовати v.tr. ipf./pf. dokumentować

дол m. dół; до  ~у do dołu, w dół; на  ~ na dół; на ~у na dole

долар m. dolar

долбти (долбе) v.tr. ipf. dłubać, wtykać, drążyć

долг m. dług

долго adv. długo

долговѣчност f. długowieczność

долговѣчны adj. długowieczny

долгоденство n. przesilenie letnie

долгоживены adj. długożyjący

долгоживост f. długowieczność

долгоживостны adj. długowieczny; долгоживостно разискыванје badania długowieczności

долгост f. długość; ~ житја długość życia

долгота f. długość geograficzna

долготрајны adj. długotrwały

долгохвосты adj. długoogonowy

долгочасити v.tr. ipf. nudzić; ~ се nudzić się, być znudzonym

долгочасје n. nuda

долгочасник m.anim. nudziarz

долгочасница f. nudziara

долгочасны adj. nudny

долгочашены adj. znudzony

долгы adj. długi

должен (должна, должно) adj. powinien

должен быти v.aux.ipf. musieć, powinien

должина f. długość

должити v.tr. ipf. wydłużać

должник m.anim. dłużnik

должност f. obowiązek, zadanie, stanowisko

должны adj. należny; powinien, powinny (do czegoś), zobowiązany

долина f. dolina

долнолужичскы adj. dolnołużycki

долносрбскы adj. dolnołużycki

долны adj. dolny; долно облѣченје bielizna

доложити v.tr. pf. dołożyć

дом m. dom; в  ~у w domu; до  ~а do domu; w domu

домашньи, домашны adj. domowy; домашньи звѣр zwierzę domowe; домашнье животно zwierzę domowe

доминација f. dominacja

Доминиканска Република f. Dominikana, Republika Dominikańska

доминовати v.tr. ipf. dominować

домнѣвати v.tr. ipf. przypuszczać, sądzić, domniemywać, być zdania (że), uważać (że)

домов adv. do domu

домовина f. ojczyzna

домовитель m.anim. mieszkaniec

домовити v.intr. ipf. mieszkać, zamieszkiwać, rezydować

домовы adj. domowy; ~ арешт areszt domowy

домородны adj. krajowy, rdzenny; domowy, tubylczy; ~ спор domowa kłótnia, spór wewnętrzny, awantura domowa

домосѣд m.anim. domator

домче n. domek

домысл m. domysł, przypuszczenie

домыслити се v.refl. pf. domyślić się, przypuszczyć

домыслны adj. sprytny, przebiegły

домысльати се v.refl. ipf. domyślać się, przypuszczać

домѣшка f. domieszka

донести v.tr. pf. poinformować, zrelacjonować, powiadomić, donieść (komuś)

доноситель m.anim. donosiciel; plotkarz

доносити v.tr. ipf. informować, powiadamiać, relacjonować, donosić

допис m. list

дописник m.anim. korespondent

дописыванје n. korespondencja

дописыватель m.anim. korespondent

дописывати v.tr. ipf. korespondować

допока conj. dopóki, tak długo aż; ~ не dopóki nie, tak długo aż nie

доползати v.intr. pf. dopełzać, doczołgiwać się

доползти v.intr. pf. dopełznąć, doczołgać się

дополнити v.tr. pf. dopełnić, uzupełnić

дополньати v.tr. ipf. dopełniać, uzupełniać

дополньенје n. dopełnienie; dopełnienie, uzupełnienie

дополньены adj. dopełniony, uzupełniony

допрва adv. dopiero, aż

допустити v.tr. pf. pozwolić, zezwolić; dopuścić

допушчати v.tr. ipf. dopuszczać; pozwalać, zezwalać

доразумѣванје n. komunikacja

доразумѣвати се v.refl. ipf. komunikować się, porozumiewać się

доразумѣти се v.refl. pf. skomunikować się, porozumieć się

дорастати v.intr. ipf. dorastać, dorośleć

дорасти (дорасте) v.intr. pf. doróść, dorosnąć, wydorośleć

дорастла (дорастлој) f. dorosła

дорастлост f. dorosłość

дорастлы adj. dorosły

дорастлы (-ого) m.anim. dorosły

доручати v.tr. ipf. doręczać, przekazywać

доручити v.tr. pf. doręczyć, przekazać

досада f. nuda

досаджати v.tr. ipf. irytować; nudzić; ~ се nudzić się

досадити v.tr. pf. zirytować; znudzić; ~ се znudzić się

досадны adj. irytujący; nudny; znudzony

досегајемы adj. osiągalny

досегати v.tr. ipf. dosięgać, osiągać

досегненје n. osiągnięcie, spełnienie (np. marzeń)

досегнути v.tr. pf. dosięgnąć, dosiąc, osiągnąć

досеженје n. osiągnięcie, spełnienie (np. marzeń)

досежены adj. najnowocześniejszy; osiągnięty, dosięgnięty

доска f. deska, plansza, tablica; скаканна ~ odskocznia

досконалити v.tr. ipf. udoskonalać

досконалост f. doskonałość, perfekcja

досконалы adj. doskonały, perfekcyjny, idealny

дословно adv. dosłownie

дословны adj. dosłowny

дослѣдно adv. konsekwentnie

дослѣдност f. spójność

дослѣдны adj. spójny, konsekwentny

дост adv. dość, dosyć, wystarczająco

достава f. pobieranie (z internetu), ściąganie (z internetu)

доставати v.tr. ipf. dostawać, otrzymywać; wystarczać; pobierać (z internetu)

доставитель m.anim. dostawca; ~ интернетнеј службы dostawca usług internetowych

доставити v.tr. pf. dostarczyć, zaopatrzyć; dostawić

доставјати v.tr. ipf. dostarczać, zaopatrywać; dostawiać

доставка f. dostawa; ~ и попытка podaż i popyt

достати (достане) v.tr. pf. dostać, otrzymać; ściągnąć (z internetu)

достаток m. dobrobyt; bogactwo, dostatek

достаточно adv. wystarczająco, dostatecznie, dosyć, dość

достаточност f. wystarczająca ilość, dostateczna ilość

достаточны adj. wystarczający, dostateczny

достигати v.tr. ipf. dościgać, doganiać; osiągać

достигнути v.tr. pf. doścignąć, dogonić; osiągnąć

достојенство n. dostojeństwo, stanowisko (hierarchia), tytuł (hierarchia); godność

достојник m.anim. dygnitarz, dostojnik

достојност f. godność, dostojeństwo

достојны adj. wybitny; dostojny; godny; okazały

доступ m. dostęp

доступност f. dostępność

доступны adj. dostępny; przystępny

досыта adv. wystarczająco, dostatecznie, dosyć, dość

доткнути v.tr. pf. dotknąć; ~ се dotknąć się

дотолѣ adv. dotychczas, na tyle, tak daleko

дотуд adv. dotąd

дотыкати (дотыче) v.tr. ipf. dotykać; ~ се dotykać się

дохнути v.intr. ipf. oddychać

доход m. dochód

доходити v.intr. ipf. przybywać, dochodzić

дочасны adj. tymczasowy, chwilowy

дочера f. córka, córa

дочерка f. córka

дочерскы adj. córeczny; дочерска льубов córeczna miłość

дочи (дочере) f. córka, córa

дошчены adj. zrobiony z desek

драбина f. drabina

драга f. droga

драгоуказатель m. drogowskaz

драгоцѣнност f. drogocenność

драгоцѣнны adj. drogocenny

драгы adj. drogi

дражливы adj. drażliwy

дражнити v.tr. ipf. drażnić, irytować, dokuczać

дражны adj. drogowy; ~ знак znak drogowy

дракон m.anim. smok

драма f. dramat

драматичны adj. dramatyczny

драматургија f. dramaturgia

драпати (драпе) v.tr. ipf. drapać

драпнути v.tr. pf. drapnąć

драстичны adj. drastyczny

драти   ➝   дрети

дрва n.pl. drwa (do palenia)

дрвосѣк m.anim. drwal

дрганје n. drganie, drżenie

дргати v.intr. ipf. drgać, drżeć

дргнути v.intr. pf. drgnąć

дрети (дере) v.tr. ipf. drzeć; ~ грло drzeć ryja, drzeć mordę

држава f. państwo, kraj

државник m.anim. mąż stanu

државност f. państwowość

државны adj. państwowy

држак m. uchwyt, rączka (element)

држало n. uchwyt, rękojeść

држати v.tr. ipf. trzymać, dzierżyć

држати (држи) v.intr. ipf. drżeć, drgać, dygotać, trząść się; ~ се нѣчего trzymać się czegoś

држка f. uchwyt, rączka (element)

дрзати v.intr. ipf. ważyć się, ośmielać się

дрзкы adj. śmiały, odważny, zuchwały

дрзнути v.intr. pf. odważyć się, ośmielić się

дрзост f. śmiałość, zuchwałość

дрканје n. mastrubacja, samogwałt, onanizm

дркати v.intr. ipf. obciągać się, masturbować, onanizować się

дркатник m.anim. onanista

дрн m. darń

дробити v.tr. ipf. kruszyć, rozdrabniać, miażdżyć

дробјенец m. żwir, szuter, kruszywo

дробны adj. drobny, niewielki; дробне bilon, drobne

дрождже f.pl. drożdże

дрозд m.anim. drozd

дропја f. drop (ptak)

дроченје n. masturbacja

дрочиник m.anim. onanista

дрочити v.intr. ipf. masturbować, onanizować się

друг m.anim. przyjaciel, druh

другар m.anim. towarzysz

другоредны adj. drugorzędny, podrzędny

другы adj. inny

другы num.ord. drugi

дружба f. przyjaźń

дружба m.anim. drużba, świadek (ślub)

дружина f. drużyna

дружити се v.refl. ipf. przyjaźnić się

дружица f. druhna (ślub)

дружка f. przyjaciółka

дружны adj. przyjazny, przyjacielski; łączny, wspólny

дружство n. społeczność

дрѣвны adj. drzewny; starożytny, wiekowy

дрѣво (дрѣва/дрѣвесе) n. drewno; drzewo

дрѣворуб m.anim. drwal

дрѣворѣженје n. cięcie drzewa

дрѣвѣны adj. drewniany;  ~ дом drewniany dom; ~ дыховы инструмент drewniany instrument dęty

дрѣмати (дрѣме) v.intr. ipf. drzemać

дрѣмливост f. senność

дрѣмливы adj. senny, śpiący (zmęczony)

дрѣмнути v.intr. pf. zdrzemnąć się

дрѣмота f. drzemka

дрѣн m. dereń

дуб m. dąb

дубити v.tr. ipf. garbować

дублити v.tr. ipf. robić backup

дубльенје n. backup

дубовы adj. dębowy

дуга f. tęcza

дуда f. piszczałka, fujarka

дудар m.anim. dudziarz

дуды f.pl. dudy

дуже adv. dużo

дужи adj. duży

дузина f. tuzin

думати v.tr. ipf. dumać, rozmyślać

Дунај m. Dunaj

дунути v.intr. pf. zadąć, dmuchnąć

дупа f. dupa

дупликат m. duplikat

дурень m.anim. głupek, dureń, głupiec

дурно adv. głupio, durnie

дурност f. durnota, głupota

дурны adj. głupi, durny

дурѣти v.intr. ipf. głupieć

дути (дме) v.tr. ipf. dąć, dmuchać

дуты adj. wydrążony, pusty

дух m. umysł

дух m.anim. duch, upiór

духовенство n. duchowieństwo, kler

духовник m.anim. duchowny, kapłan

духовны adj. duchowy

душ m. prysznic

душа f. dusza

душевны adj. mentalny, duchowy

душенје n. duszenie

душити v.tr. ipf. dusić, dławić, tłumić, tłamsić

душливы adj. duszący

душны adj. duszny, parny

дым m. dym

дымити v.intr. ipf. dymić; ~ цигаретоју palić papierosa

дымник m. przewód kominowy, tłumik samochodowy

дыньа f. melon

дых m. oddech

дыхавица f. duszność, astma, dławica

дыханје n. oddychanie

дыхати v.intr. ipf. oddychać

дыховы: ~ инструмент m. instrument dęty

дыхтѣти v.intr. ipf. dyszeć, ziajać

дышати v.intr. ipf. oddychać

дышник m. tchawica

дышно грло n. tchawica

Дѣва f. Panna (zodiak)

дѣва f. dziewczyna

дѣвер m.anim. szwagier, dziewierz

дѣвица f. dziewica; Дѣвица Марија Dziewica Maryja

дѣвичји adj. dziewiczy; Американске Дѣвичје Островы Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych; Британске Дѣвичје Островы Brytyjskie Wyspy Dziewicze; Дѣвичје Островы Wyspy Dziewicze

дѣвичник m.anim. prawiczek

дѣвичство n. dziewictwo

дѣвка f. dziewczyna, dziewczę

дѣвство n. dziewictwo

дѣвче n. dziewczę, dziewczyna

дѣвчина f. dziewczę, dziewczyna

дѣд m.anim. dziad (krewny), dziadek; Дѣд Мраз Dziadek Mróz

дѣдов adj. dziadkowy

дѣдок m.anim. dziadek

дѣжа f. dzieża

дѣјанја n.pl. wydarzenia

дѣјанје n. akcja, działanie, czynność, wydarzenie; дѣјанја апостолов dzieje apostolskie

дѣјательност f. aktywność, działalność

дѣјати (дѣје) v.tr. ipf. działać;  ~ се dziać się; дѣјајучи премиер-министр pełniący obowiązki premiera

дѣл m. dział; oddział, wydział, sekcja; udział

дѣланја n.pl. funkcjonowanie, działanie (czegoś)

дѣлатель m.anim. pracownik

дѣлати v.tr. ipf. robić, działać; pracować

дѣлба f. podział, dzielenie, dywizja

дѣлити v.tr. ipf. dzielić, podzielać, rozdzielać; ~ се dzielić się, udostępniać (np. Facebook)

дѣло n. sprawa

дѣло (дѣла/дѣлесе) n. czyn, uczynek, postępek; praca; имѣти ~ с mieć do czynienia z

дѣльенје n. podział, dzielenie, dywizja

дѣте n. dziecię, dziecko

дѣти f.pl. dzieci

дѣти (дѣје/дѣне) v.tr. ipf. kłaść, podziać; ~ се dziać się, zdarzać się, wydarzać się, mieć miejsce

дѣтинско adv. dziecinnie

дѣтинскост f. dziecinność

дѣтинскы adj. dziecinny, dziecięcy

дѣтинство n. dzieciństwo

дѣтинче n. niemowlę

дѣтскы adj. dziecięcy

дѣтство n. dzieciństwo

евакуација f. ewakuacja

евакуовати v.tr. ipf. ewakuować

евангелје n. ewangelia

евентуално adv. w końcu, wreszcie, ewentualnie

евентуалны adj. ewentualny

еволуција f. ewolucja

Евразија f. Eurazja

евро n. euro [€]

Европа f. Europa

Европејец m.anim. Europejczyk

Европејка f. Europejka

европејскы: Европејска Унија f. Unia Europejska; Европејскы Сојуз Unia Europejska

европејскы, европскы adj. europejski

Евфрат m. Eufrat

егалитарны adj. egalitarny

егзистенција f. egzystencja, istnienie

егзистованје n. egzystowanie, istnienie

егзистовати v.intr. ipf. egzystować, istnieć

егзотичны adj. egzotyczny

Египт m. Egipt

египтскы adj. egipski

Египчан, Египчанин m.anim. Egipcjanin

егоизм m. egoizm, samolubstwo

егоист m.anim. egoista, samolub

егоистичны adj. egoistyczny, samolubny

еготизм m. egotizm

едем m. obrzęk

едукација f. edukacja, wykształcenie

едукацијны adj. edukacjyny

ејакулација f. ejakulacja, wytrysk

ејакуловати v.intr. ipf. ejakulować

Еквадор m. Ekwador

еквадорскы adj. ekwadorski

екватор m. równik

еквивалент m. odpowiednik

еколог m.anim. ekolog

екологија f. ekologia

екологичны adj. ekologiczny

економ m.anim. ekonomista

економија f. gospodarka

економика f. ekonomia

економичны adj. gospodarczy

екран m. ekran, monitor

екскаватор m. koparka podsiębierna

ексклузивны adj. ekskluzywny

екскурсија f. wycieczka

експансија, експанзија f. ekspansja

експедиција f. ekspedycja, wyprawa

експеримент m. eksperyment

експерименталны adj. eksperymentalny

експериментовати v.intr. ipf. eksperymentować

експерт m.anim. ekspert, biegły

експлоатација f. eksploatacja

експлоатовати v.tr. ipf. eksploatować

експлодовати v.intr. ipf. eksplodować, wybuchać

експлозивны adj. wybuchowy

експлозија f. eksplozja, wybuch

експоненциалны adj. wykładniczy

експорт m. eksport

експортовати v.tr. ipf. eksportować

екстериер m. eksterier

екстраговати v.tr. ipf./pf. ekstraktować, wyekstraktować

екстракт m. ekstrakt

екстраполација f. ekstrapolacja

екстремизм m. ekstremizm

екстремист m.anim. ekstremista

екстремистичны adj. ekstremistyczny

екуменичны adj. ekumeniczny

еластичност f. elastyczność, rozciągliwość

еластичны adj. elastyczny, rozciągliwy

елегантны adj. elegancki

електрификација f. elektryfikacja

електричност f. elektryczność

електричны adj. elektryczny

електрокуција f. porażenie prądem

електрон m. elektron

електроника f. elektronika

електроничны adj. elektroniczny; електронична пошта e-mail, poczta elektroniczna

електростанција f. elektrownia

електротехника f. elektrotechnika

електрошок: ~ово оружје n. taser, paralizator

елемент m. element, pierwiastek

елементарны adj. elementarny

елизија f. elizja (fonet.)

елиминовати v.tr. ipf./pf. eliminować

елиса f. śmigło

елита f. elita

еманципација f. emancypacja

ембарго n. embargo

емигрант m.anim. emigrant

емиграција f. emigracja

емигровати v.intr. ipf. emigrować

еминенција f. eminencja

емисија f. emisja

емоција f. emocja

емоционалны adj. emocjonalny

ендемичны adj. endemiczny

енергетика f. energetyka

енергетичны adj. energetyczny

енергија f. energia

енергичны adj. energiczny

ензим m. enzym

ентитет m. jednostka

ентузиазм m. entuzjazm, zapał

ентузиазмовати v.tr. ipf. entuzjazmować

ентузиаст m.anim. entuzjasta

ентузиастично adv. entuzjastycznie

ентузиастичны adj. entuzjastyczny, rozentuzjazmowany

енциклопедија f. encyklopedia

енциклопедичны adj. encyklopedyczny

епархија f. eparchia

епиграф m. epigrafia, inskrypcja

епидемија f. epidemiczny

епизод m. epizod, odcinek

епископ m.anim. biskup

епископалны adj. biskupi

епитет m. epitet

епицентр m. epicentrum; ~ земјетресенја epicentrum trzęsienia ziemi

епичскы adj. epicki

епоха f. epoka, era

ера f. era, epoka

еротичны adj. erotyczny

ерупција f. erupcja

есеј m. esej

ескадрон m. eskadron, eskadra

ескалација f. eskalacja

ескаловати v.intr. ipf./pf. eskalować

ескортовати v.tr. ipf. eskortować

есперантист m.anim. esperantysta

есперанто n. esperanto

есперантскы adj. esperancki

естетика f. estetyka

естетичны adj. estetyczny

Естонија f. Estonia

естонскы adj. estoński

естрада f. estrada, scena

естуариј m. ujście

етаж m. piętro

етап m. etap, faza, stadium

етика f. etyka

етикета f. etykieta

етимологија f. etymologia, źródłosłów

етимологичны adj. etymologiczny

Етиопија f. Etiopia

етиопскы adj. etiopski

етичны adj. etyczny

етничност f. etniczność

етничны adj. etniczny; етнична чистка czystka etniczna

етнограф m.anim. etnograf

етнографија f. etnografia

ефект m. efekt

ефективност f. efektywność, skuteczność

ефективны adj. efektywny, wydajny, skuteczny

ехо n. echo

жаба f. żaba

жабра f. skrzela

жаден (жадна, жадно) pron.indef. żaden

жалити v.tr. ipf. żałować; ~ се żalić się

жалоба f. zażalenie

жалованје n. żałość, litość

жаловати се v.refl. ipf. skarżyć się, narzekać, żalić się

жалост f. żałość, litość; на ~ niestety

жалостны adj. żałosny, smutny, smętny

жаль adv. niestety

жаль m. żal; имѣти ~ żałować

жальенје n. zażalenie

жар m. gorąco

жаргон m. żargon

жарити v.tr. ipf. żarzyć

жаркы adj. gorący

жаровка f. żarówka

Жар-птица f. Żar-ptak

жарт m. żart

жартовати v.intr. ipf. żartować

жгага f. zgaga

же conj. że; да бы żeby, aby

жебрак m.anim. żebrak

жегти (жже) v.tr. ipf. palić

жедајучи adj. pragnący

жедати v.tr. ipf. pragnąć, pożądać, być złaknionym; żądać, domagać się

жеджа f. pragnienie, żądza, pożądanie

жедност f. żądza, pragnienie, pożądanie

жедны adj. pragnący (czegoś), żądny, pożądający, złakniony; spragniony

жезло n. berło

желанје n. życzenie, pragnienie

желати v.tr. ipf. życzyć, pragnąć

желатин m. żelatyna

желе n.indecl. dżem, galaretka

жело n. żądło

желуд m. żołądź

желудок m. żołądek

желѣзница f. kolej (transp.); pociąg; јехати желѣзницеју jechać pociągiem

желѣзничник m.anim. konduktor

желѣзничны adj. kolejowy; желѣзнична станција stacja kolejowa; желѣзнична стрѣлка rozjazd kolejowy; ~ воз pociąg

желѣзны adj. żelazny

желѣзо n. żelazo

желѣзобетон m. żelbet

жена f. kobieta; żona

женити се v.refl. ipf. żenić się

женскы adj. kobiecy, żeński; ~ род rodzaj żeński

жерав m.anim. żuraw (ptak)

жетва f. żniwa, zbiory, plony

жети (жне) v.tr. ipf. żąć, zbierać plony

жив-   ➝   жити

живо adv. żywo; на ~ na żywo; żywcem

живобытје n. życie (środki na życie)

живопис m. malarstwo

живописец m.anim. malarz

живост f. żywość, wigor

живот m. żywot, życie

животно (-ого) n. zwierzę

животновод m.anim. hodowca (zwierząt)

животопис m. biografia

живучи adj. żyjący

живы adj. żywy, ożywiony;  ~ ТВ-показ program na żywo (TV); живо срѣбро rtęć

Жид m.anim. Żyd

жидовскы adj. żydowski

жила f. żyła

жилет m. kamizelka

жилишче n. zakwaterowanie, miejsce zamieszkania

жилны adj. żylny

жирафа f. żyrafa

житель m.anim. mieszkaniec, rezydent

жити (живе) v.intr. ipf. żyć

житје n. życie, żywot

житјеопасны adj. niebezpieczny (dla życia), zagrażający życiu

житјеспособны adj. zdolny do życia

жито n. ziarno, krzta; żyto

житост f. żywość, wigor

жлѣб m. koryto

жлѣза f. gruczoł

жмурити: ~ очи v.tr. ipf. mrużyć oczy

жмуркы f.pl. ciuciubabka

жн-   ➝   жети

жовиалност f. jowialność

жовиалны adj. jowialny

жолв f. żółw

жолты adj. żółty

жолтѣти v.intr. ipf. żółcieć, stawać się żółtym

жолч f. żółć

жопа f. dupa

жравы adj. obżarski

жрец m.anim. kapłan, druid

жрица f. kapłanka

жрло n. krater, wylot lufy (broń); źródło

жртва f. ofiara; łup, żer

жртвены adj. ofiarny; жртвена коза koza ofiarna;  ~ бык byk ofiarny; ~ козел kozioł ofiarny

жртвовати v.tr. ipf. poświęcać (jako ofiarę), składać w ofierze

жрѣбе n. źrebię, źrebak

жрѣбетко n. źrebiątko

жрѣбец m.anim. ogier

жрѣбити се v.refl. ipf. źrebić się

жрѣнје n. żarcie

жрѣти (жре) v.tr. ipf. żreć, pożerać

жувалны: жувална гумка f. guma do żucia

жувати (жује) v.intr. ipf. żuć

жувачка f. guma do żucia

жужати v.intr. ipf. brzęczeć

жужелка f. owad, robak

жук m.anim. żuk

жуковы adj. żukowy

журавина f. żurawina

жури m.indecl. jury

журнал m. czasopismo, dziennik

журналист m.anim. dziennnikarz

журналистика f. dziennikarstwo

за prep. (кого/чего) podczas, w czasie; (кого/что) z powodu; za (popierając); za (w zamian za); dla; (кым/чим) za;  ~ всаку цѣну za każdą cenę; ~ живо na żywo; za życia

забава f. impreza; zabawa

забавитель m.anim. animator

забавити v.tr. pf. zabawić, rozerwać (zabawa)

забавјати v.tr. ipf. zabawiać

забавјенје n. rozrywka

забавник m.anim. animator

забавны adj. zabawny

забезпаметити v.tr. pf. zapomnieć

забезпамечати v.tr. ipf. zapominać

забијака m.anim. zabijaka, warchoł

забирати v.tr. ipf. zabierać; забирај се! spadaj!, odpieprz się!, spierdalaj!, odwal się!

заблоковати v.tr. pf. zablokować

заблуда f. błąd, pomyłka

заблуджати v.intr. ipf. błądzić, gubić się

заблудити v.intr. pf. zabłądzić, zgubić się

заблудны adj. błędny, mylny

забобонност f. zabobon

забобонны adj. przesądny, zabobonny

заболеванје n. choroba

заболеваны adj. chory, zachorzały

заболѣти (заболи) v.intr. pf. zachorować

забрана f. zakaz, ban, szlaban (na coś)

забранити v.tr. pf. zabronić

забраньати v.tr. ipf. zabraniać

забрати (забере) v.tr. pf. zabrać

забывати v.tr. ipf. zapominać

забыти (забуде) v.tr. pf. zapomnieć

завалити v.tr. pf. obalić, zawalić

заведенје n. założenie, ustanowienie, wdrożenie

завезати (завеже) v.tr. pf. zawiązać, zasupłać

завезывати v.tr. ipf. zawiązywać, zasupływać

завзеты adj. zawzięty, zajadły, uporczywy, zdeterminowany

завидны adj. godny pozazdroszczenia

зависност f. zależność

зависны adj. zależny

завист f. zawiść, zazdrość

завистны adj. zawistny, zazdrosny

зависѣти: ~ од (зависи) v.intr. ipf. zależeć od

завиток m. lok

завладнути v.tr. pf. zawładnąć, wziąć w posiadanie

завладывати v.tr. ipf. owładywać, brać w posiadanie

завод m. fabryka

завојевати v.tr. pf. zawojować, podbić

завојевывати v.tr. ipf. zawojowywać, podbijać

завратити v.intr. pf. zawrócić

завратны adj. zawrotny

заврачати v.intr. ipf. zawracać

завраченје n. zwrot

завртѣти v.intr. pf. zawirować

завршати v.tr. ipf. kończyć, zakańczać

завршити v.tr. pf. skończyć, zakończyć

завчера adv. przedwczoraj

завыти v.intr. pf. zawyć

завѣдывати v.tr. ipf. zarządzać

завѣса f. kurtyna

завѣт m. testament (Biblia)

завѣтрны adj. zawietrzny

завѣчанје n. testament (ostatnia wola)

завѣчати v.tr. ipf./pf. zostawiać w spadku

загадати v.tr. pf. zgadnąć

загадка f. zagadka; kwestia, zagadnienie

загадочны adj. zagadkowy, tajemniczy

загадывати v.tr. ipf. zgadywać

заглавје n. nagłówek, tytuł

загладжати v.tr. pf. wygładzać, prasować, zaprasowywać

загладити v.tr. pf. wygładzić, wyprasować, zaprasować

заговор m. spisek, konspiracja

заговорник m.anim. konspirator, spiskowiec

загорѣти v.intr. pf. zapalić się

загосподарити v.tr. pf. zagospodarować

заграбник m.anim. najeźdźca

заграница f. zagranica

заграничник m.anim. obcokrajowiec

заграничны adj. zagraniczny

Загреб m. Zagrzeb

загробны adj. grobowy, ponury, pozagrobowy; загробно житје życie pozagrobowe

загрозити v.tr. pf. zagrozić

зад m. tył, tyłek, zad

задавати v.tr. ipf. zadawać (coś komuś)

заданје n. zadanie

задармо adv. za darmo

задати (зада) v.tr. pf. zadać (coś komuś)

задник m.anim. dupek

задница f. dupa, tyłek

задньеподнебны adj. tylnopodniebienny, welarny

задньепроходны adj. analny

задньи, задны adj. tylny; задньа страна tylna strona; задньи двор podwórko (za domem); задньи проход odbyt

задовальати v.tr. ipf. zadowalać, satysfakcjonować

задоволити v.tr. pf. zadowolić, usatysfakcjonować

задовольены adj. zadowolony

задовольство n. zadowolenie, satysfakcja

задржати v.tr. pf. powstrzymać, wstrzymać, wyhamować; zachować; zatrzymać, aresztować; opóźnić

задржати (држи) v.intr. pf. zadrżeć, zadygotać, zatrząść się;  ~ дых wstrzymać oddech; ~ се zahamować, zatrzymać się

задрживати v.tr. ipf. powstrzymywać, wstrzymywać; zachowywać; zatrzymywać, aresztować; zahamowywać, opóżniać;  ~ дых wstrzymywać oddech; ~ се hamować, zahamowywać, zatrzymywać się

задржник m. hamulec

задрѣмати v.intr. ipf. zdrzemnąć się

задуха f. astma

задушны: задушна мша f. msza żałobna

зажартовати v.intr. pf. zażartować

зажегти (зажже) v.tr. pf. zapalić; włączyć (światło); podpalić, podłożyć ogień

зажигати v.tr. ipf. zapalać; włączać (światło); podpalać, podkładać ogień

зазор m. szczelina powietrzna; hańba

заиме, заименник m. zaimek

заинтересованы adj. zainteresowany

заинтересовати v.tr. pf. zainteresować; ~ се zainteresować się

заисто adv. zaiste, zaprawdę, naprawdę

зајавјенје n. wniosek (formalna prośba)

зајдти (зајде; зашел) v.intr. pf. zajść

зајебанција f. rozpierducha, chujnia

заједливост f. wrogość, zjadliwość

заједно adv. razem, społem

зајезд m. zajazd, wizyta

зајем m. pożyczka, kredyt; давати  ~ pożyczać (komuś); дати ~ pożyczyć (komuś)

зајети (зајме) v.tr. pf. zająć; ~ се zająć się, zaangażować się, zatroskać się

зајетје n. zajęcie, zatrudnienie

зајеты adj. zajęty

зајец m.anim. tchórz; zając

зајечливо adv. tchórzliwie

зајечливост f. tchórzliwość

зајечливы adj. tchórzliwy

зајикати се v.refl. ipf. zająkiwać się

зајмати v.tr. ipf. zajmować; ~ се zajmować się, angażować się, troskać się

зајмливы adj. interesujący, ciekawy

зајмодатель m.anim. pożyczkodawca

зајмопријматель m.anim. pożyczkobiorca

заказ m. zakaz

заказати (закаже) v.tr. pf. zakazać, zabronić

заказник m.anim. klient

заказывати v.tr. ipf. zakazywać, zabraniać

закашльати v.intr. pf. zakaszleć

заклад m. podstawa; zakład

закладати v.tr. ipf. zakładać, ustanawiać; zastawiać, oddawać w zastaw

заклати (заколье) v.tr. pf. zakłuć, zadźgać

заклети (заклне) v.tr. pf. zakląć (czarem), zaczarować

заклеты adj. zaklęty, zaczarowany; ~ враг zaprzysięgły wróg

заклинанје n. zaklęcie, czar

заклинати v.tr. ipf. zaklinać, zaczarowywać

заклинити v.tr. pf. wcisnąć, zaklinować

заклиновати v.tr. ipf. wciskać, klinować

закльучати v.intr. ipf. wnioskować, wywodzić wniosek; zamykać; zawierać

закльученје n. konkluzja, wniosek, zakończenie, zawarcie

закльучилник m.anim. więzień

закльучильньа f. więzienie

закльучити v.tr. ipf. zamknąć

закльучити v.intr. pf. wywnioskować, wyciągnąć wnioski; zawrzeć

закон m. prawo, ustawa

законны adj. uzasadniony, legalny

законодатель m.anim. prawodawca

законодательны adj. prawodawczy

законодательство n. prawodawstwo

закономѣрны adj. prawidłowy, uzasadniony prawem naturalnym

законченје n. zakończenie

закончити v.tr. pf. zakończyć, ukończyć, skończyć

закопати v.tr. pf. zakopać, pochować, pogrzebać

закопывати v.tr. ipf. zakopywać, chować (np. w ziemi)

закоренити се v.refl. pf. zakorzenić się

закоренѣлы adj. zakorzeniony

закрвавјены adj. zakrwawiony

закрывати v.tr. ipf. ukrywać, zakrywać, przykrywać; zamykać

закрыти v.tr. pf. ukryć, zakryć, przykryć; zamknąć

закулисны adj. zakulisowy; закулисне махинације zakulisowe machinacje; закулисне омбаны zakulisowe machinacje

закупка f. zakup

закуска f. przekąska

закуток m. zakamarek

залив m. zalew, zatoka

залог m. zastaw, zabezpieczenie, kaucja

заложенје n. założenie

заложильньа f. lombard

заложити v.tr. pf. zastawiać, oddać w zastaw; założyć, ustanowić

заложник m.anim. zakładnik

заложны adj. zastawny

залп m. salwa

зальубити се v.refl. pf. zakochać się

зальубјены adj. zakochany

замглати v.tr. pf. zamglić

замедлити v.tr. pf. spowolnić

замедльати v.tr. ipf. spowalniać

замедльенје n. spowolnienie

замести (замете) v.tr. pf. zamieść

замирати v.intr. pf. zamierać

замкнены adj. zamknięty, zamknięty (w sobie)

замкнути v.tr. pf. zamknąć

замного adv. zbytnio, zbyt

замок m. wieża (szachy); zamek (budowla); zamek

замолкнути v.intr. pf. zamilknąć, zamilczeć

заморскы adj. zamorski

замотаны adj. zamotany, zakłopotany

замражати v.tr. ipf. zamrażać

замразити v.tr. pf. zamrozić

замрети (замре) v.intr. pf. zamrzeć

замрзати v.intr. ipf. zamarzać, lodowacieć

замрзнути v.intr. pf. zamarznąć, zlodowacieć

замша f. zamsz

замшевы adj. zamszowy

замыкати v.tr. ipf. zamykać

замысл m. intencja, zamysł

замыслити v.tr. pf. wymyślić

замысльати v.tr. ipf. wymyślać

замысльены adj. zamyślony

замѣн: в  ~ adv. w zamian; в ~ за zamiast, w zamian za

замѣна f. zastępstwo

замѣнити v.tr. pf. zastąpić, zamienić

замѣнливы adj. zamienialny

замѣньати v.tr. ipf. zastępować, zamieniać

замѣсто prep. (кого/чего) zamiast

замѣтати v.tr. ipf. zamiatać

замѣшанје n. zamieszanie; zamieszanie, zamęt

замѣшати v.tr. pf. zrobić zamieszanie

замѣшивајучи adj. robiący zamieszanie

замѣшивати v.tr. ipf. robić zamieszanie

занедбати v.tr. pf. zaniedbać

занедбывати v.tr. ipf. zaniedbywać

занепокојены adj. zaniepokojony

занепокојити v.tr. pf. zaniepokoić

занечишченје n. zanieczyszczenie; ~ воздуха zanieczyszczenie powietrza

заничто adv. z nijakiego powodu

занурити v.tr. pf. zanurzyć

занурјати v.tr. ipf. zanurzać

занѣчто adv. z jakiegoś powodu

заосталост f. zacofanie, upośledzenie

заосталы adj. zacofany, upośledzony

запад m. zachód (strona świata)

западати v.intr. ipf. zapadać

западник m.anim. człowiek Zachodu

западно adv. zachodnio, na zachód

западноевропејскы adj. zachodnioeuropejski

западнословјанскы adj. zachodniosłowiański

западны adj. zachodni; Западна Европа Europa Zachodnia

запаковати v.tr. pf. zapakować

запаковывати v.tr. ipf. pakować, zapakowywać

запал m. zapalenie; ~ апендека zapalenie wyrostka robaczkowego

запалити v.tr. pf. zapalić

запалка f. zapałka

запалник m. zapalnik

запалничка f. zapalniczka

запальати v.tr. ipf. zapalać

запаметати v.tr. pf. zapamiętać

запаметывати v.tr. ipf. zapamiętywać

запас m. zapas, rezerwa, zaopatrzenie

запасти (западе) v.intr. pf. zapadać

запах m. zapach, woń, odór

запестје n. nadgarstek, przegub

запета (запетој) f. przecinek

запис m. artykuł; nagranie, rejestracja

записанје n. nagranie, rejestracja

записати (запише) v.tr. pf. nagrać, zapisać, zarejestrować; zanotować; ~ се zapisać się, zarejestrować się

записка f. notatka

записник m. notatnik, notebook

записывати v.tr. ipf. nagrywać, zapisywać, rejestrować; notować, zanotowywać; ~ се zapisywać się, rejestrować się

запихати: ~ в нѣчто v.tr. ipf. zapychać, wypychać (np. wata)

заплакати v.intr. pf. zapłakać

заплата f. łata, łatka

заплатити v.tr. pf. zapłacić

заплѣнити v.tr. pf. skonfiskować

заплѣньати v.tr. ipf. konfiskować

заповѣд f. przykazanie

запозднѣлы adj. spóźniony, opóźniony

запознавати v.tr. ipf. zapoznawać, zaznajamiać się z

запознати v.tr. pf. zapoznać, zaznajomić się z

запој m. ciąg alkoholowy

заполнити v.tr. pf. zapełnić

заполньати v.tr. ipf. zapełniać

запона f. sprzączka, zatrzask

запонка f. spinka (mankietu), guzik przy kołnierzyku

запор m. zasuwa, rygiel; zatwardzenie, zaparcie

започети (започне) v.tr. pf. zapocząć, rozpocząć, zainicjować

започинати v.tr. ipf. zapoczynać, rozpoczynać, inicjować

заправду adv. rzeczywiście, zaprawdę

заправити v.tr. pf. przyprawić, doprawić

заправјати v.tr. ipf. przyprawiać, doprawiać

запрашити v.tr. pf. zakurzyć, poprószyć

запрегати v.tr. ipf. zaprzęgać

запрегти v.tr. pf. zaprząc

запројектовати v.tr. pf. zaprojektować

запропастити се v.refl. pf. zaniknąć

запрѣчити v.tr. pf. zaprzeczyć

запустити v.tr. pf. zaniedbać, zapuścić

запушчати v.tr. ipf. zaniedbywać, zapuszczać

запушчены adj. zaniedbany, zapuszczony, porzucony

запхати: ~ в нѣчто v.tr. pf. zapchać, wypchać (np. watą)

запытанје n. pytanie, zagadnienie

запытати v.tr. pf. zapytać

запытывати v.tr. ipf. pytać, zapytywać

заработати v.tr. pf. zapracować, zarobić

заработывати v.tr. ipf. zapracowywać, zarabiać

заради prep. (кого/чего) na rzecz, ze względu na, z uwagi na

заражати v.tr. ipf. zarażać, infekować

зараженје n. skażenie, zakażenie, infekcja

зараза f. skażenie, zakażenie, infekcja

заразити v.tr. pf. zarazić, zainfekować

заразны adj. zaraźliwy, zakaźny

зарастати v.intr. ipf. zarastać

зарасти (зарасте) v.intr. pf. zaróść, zarosnąć

зарджавѣлы adj. zardzewiały

зарегистровати v.tr. pf. zarejestrować

зарезервовати v.tr. pf. zarezerwować, zabukować

зародитель m.anim. twórca

зародити се v.refl. pf. powstać, zaistnieć, wynikać

зародок m. pąk, pączek (np. kwiatu)

зародок m.anim. embrion, zarodek; zalążek

зарок m. przysięga, przyrzeczenie

заручати v.tr. ipf. zaręczać; ~ се zaręczać się

зарученје n. zaręczyny

заручити v.tr. pf. zaręczyć; ~ се zaręczyć się

зарыдати v.intr. pf. zaszlochać

зарѣкати се v.refl. ipf. przyrzekać

зарѣкти се v.refl. pf. przyrzec

засада f. zasada

засаджати v.tr. ipf. zasadzać

засадити v.tr. pf. zasadzić

засвѣтити v.intr. pf. zaświecić

засвѣчати v.intr. ipf. zaświecać

засланьати v.tr. ipf. osłaniać, zasłaniać

заслон m. schron, okiennica

заслонити v.tr. pf. osłonić, zasłonić

заслуга f. zasługa, usługa

заслужены adj. zasłużony

заслуживати v.tr. ipf. zasługiwać

заслужити v.tr. pf. zasłużyć

засмѣјати се (кого/чего) v.refl. pf. zaśmiać się, śmiać się z

засмѣшка f. dowcip, żart

заснути v.intr. pf. zasnąć

заспанец m.anim. śpioch

заспаница f. śpioszka

заспаны adj. zaspany

заспати (заспи) v.intr. pf. zasnąć; ~ се zaspać

засрамити v.tr. pf. zawstydzić

засрамјати v.tr. ipf. zawstydzać, onieśmielać

засрамјены adj. zawstydzony, onieśmielony

засрати v.intr. pf. zasrać

застав m. zastaw, depozyt, zabezpieczenie

застава f. flaga, chorągiew; standard; transparent

заставати v.tr. ipf. zastawać; przyłapywać (na gorącym uczynku)

заставити v.tr. pf. oddać w zastaw; zablokować, zastawić

заставјати v.tr. ipf. oddawać w zastaw; zablokować, zastawiać

застарити v.intr. pf. postarzyć

застарјати v.intr. ipf. postarzać

застарѣлы adj. przestarzały

застати v.tr. pf. zastać; przyłapać (na gorącym uczynku)

застој m. zastój, stagnacja; korek (samochodów)

застрашанје n. zastraszanie

застрашати v.tr. ipf. zastraszać

застрашити v.tr. pf. zastraszyć

застрѣлити v.tr. pf. zastrzelić

застрѣльати v.tr. ipf. zastrzelać, zastrzeliwać

заступати v.tr. ipf. reprezentować (kogoś); zastępować, wymieniać

заступити v.tr. pf. zareprezentować (kogoś); zastąpić, wymienić

заступник m.anim. zastępca

засувка f. szuflada

засѣданје n. posiedzenie, sesja

засѣјати (засѣје) v.tr. pf. zasiać

затварјати v.tr. ipf. zamykać

затвор m. więzienie; zasuwa, rygiel

затворити v.tr. pf. zamknąć

затворјены adj. zamknięty

затворка f. nawias

затемнити v.tr. pf. zaciemnić, ściemnić, zamroczyć

затемньати v.tr. ipf. zaciemniać, ściemniać, zamraczać

затишје n. zastój, chwila ciszy

заткнути v.tr. pf. zatkać, zakorkować; ~ се utknąć, zatkać się

затмити v.tr. pf. zaćmić, zaciemnić, zamroczyć

затмјенје n. zaćmienie

затмѣвати v.tr. ipf. zaćmiewać, zaciemniać, zamraczać

зато adv. dlatego, temu; ~ же, затоже ponieważ, gdyż

затом adv. zatem

затопити v.tr. pf. zatopić

затопјенје n. powódź

затор m. korek (samochodów)

затраченец m.anim. łotr, potępieniec

затрести v.tr. pf. zatrząść, potrząsnąć

затримати v.tr. pf. zatrzymać

затримывати v.tr. ipf. zatrzymywać

затухлы adj. stęchły, zatęchły, nieświeży, zbutwiały

затыкати (затыче) v.tr. ipf. zatykać, zakorkowywać; ~ се zatykać się

затылок m. potylica, kark

затычка f. wtyczka, zatyczka, korek

зауважати v.tr. ipf. zauważać

зауважити v.tr. pf. zauważyć

зауставити v.tr. pf. zahamować, zatrzymać; ~ се wyhamować, zatrzymać się

зауставјати v.tr. ipf. hamować, zatrzymywać; ~ се wyhamowywać, zatrzymywać się

заутра adv. jutro

заутрака f. śniadanie

заутракати v.intr. ipf. jeść śniadanie

заутришньи, заутришны adj. jutrzejszy

захват m. zachwyt; zajęcie, przejęcie, konfiskata; atak, napad

захватити v.tr. pf. przechwycić, przejąć

захвачајучи adj. uroczy, zachwycający, cudowny, przepiękny, czarujący

захвачати v.tr. ipf. chwytać

захворовати v.intr. ipf. zachorować

заход: ~ солнца m. zachód słońca

заходити v.intr. ipf. zachodzić

зачарованы adj. zaczarowany

зачаровати v.tr. pf. zaczarować

зачасны adj. tymczasowy

зачети (зачне) v.tr. pf. zacząć, rozpocząć

зачетје n. poczęcie

зачеток m. początek

зачинати v.tr. ipf. zaczynać, rozpoczynać

зачрвенити се v.refl. pf. zarumienić się

зачрвеньати се v.refl. ipf. rumienić się

зачто adv. dlaczego, za co, po co

зачтоколи adv. dla jakiegokolwiek powodu, za cokolwiek

зачто-либо adv. dla jakiegokolwiek powodu, za cokolwiek

зачто-небуд adv. dla jakiegokolwiek powodu, za cokolwiek; dla jakiegokolwiek powodu, za cokolwiek, czemukolwiek

зашијка f. kołnierz

зашити (зашије) v.tr. pf. zaszyć

зашто   ➝   за что

зашчита f. tarcza, osłona

зашчитити v.tr. pf. osłaniać

зашчитник m.anim. obrońca

званје n. tytuł, stopień (wojskowy)

звательник, звательны падеж m. wołacz (gram.)

звати (зове) v.tr. ipf. zapraszać, zwoływać; zwać, nazywać, wołać

звон m. dzwon; dzwony

звонити v.intr. ipf. dzwonić, bić (np. zegar)

звоница f. dzwonnica

звонок m. dzwonek do drzwi

звук m. dźwięk

звукозапис m. nagranie dźwięku

звучати (звучи) v.intr. ipf. dźwięczeć, brzmieć

звучник m. głośnik

звучны adj. dźwięczny (fonet.); dźwięczny, donośny

звѣзда f. gwiazda

звѣздар m.anim. astrolog

звѣздарство n. astrologia

звѣздны adj. gwiezdny, astralny

звѣздознавец m.anim. astronom

звѣздознавство n. astronomia

звѣр m.anim. bestia; zwierzę

звѣрскы adj. zwierzęcy

звѣрство n. bestialstwo

звѣрѣти v.intr. ipf. rozbestwiać się, zezwierzęcać się

здар! intj. cześć!, dzień dobry!

здрав! intj. cześć!, do widzenia!

здравје n. zdrowie

здравоохраньенје n. opieka zdrowotna

здравотничство n. opieka zdrowotna

здравы adj. zdrowy

здравѣти v.intr. ipf. zdrowieć

зеба f. zięba

зебра f. zebra

зебти v.intr. ipf. ziębnąć, marznąć

зебу m.anim. zebu

зеленина f. warzywa

зеленинар m.anim. sprzedawca owoców i warzyw

зелены adj. zielony; зелена салата sałata

зелень f. zieleń, roślinność

земиво n. gleba, ziemia (materiał)

земисты adj. ziemisty

земја f. ziemia, gleba, grunt, ląd; Земја Ziemia

земјак m.anim. ziomek, kompatriota

земјанка f. ziemianka (budowla)

земјаны adj. ziemny

земједѣлец m.anim. rolnik

земједѣлишче n. gospodarstwo rolne

земједѣлство n. rolnictwo

земјелавина f. lawina błotna

земјемѣр m.anim. geodeta

земјепис m. geografia

земјеписец m.anim. geograf

земјетресенје n. trzęsienie ziemi

земноводны adj. wodnolądowy

земны adj. ziemski, glebowy, gruntowy, lądowy; ~ орѣх orzech ziemny

земскы adj. ziemski

зенит m. zenit

зеница f. źrenica

зет m.anim. zięć

зефир m. zefirek

зигзаг m. zygzak

зима f. zima; zimno

зимност f. oziębłość, chłód, zimno

зимны adj. zimny

зимнѣјши adj. zimniejszy

зимовы adj. zimowy; ~ солнцеврат przesilenie zimowe

зимородок m.anim. zimorodek

зип m. suwak, zamek błyskawiczny

зиркати v.intr. ipf. zerkać, wyglądać (np. oknem)

зиркнути v.intr. pf. zerknąć, wyglądnąć (np. oknem)

златар m.anim. złotnik

златисты adj. złocisty

златити v.tr. ipf. pozłacać

злато n. złoto

златы adj. złoty; злата рыбка złota rybka

зло adv. źle

зло (зла) n. zło, krzywda

злоба f. podłość

злобити v.tr. ipf. złościć, irytować, zrobić na złość

злобник m.anim. podlec, nikczemnik

злобница f. podlec, nikczemnica

злобно adv. podle

злобны adj. podły

зловольны adj. złośliwy, wrogi

зловѣст f. zły omen

зловѣстно adv. złowróżbnie, złowieszczo

зловѣстны adj. złowieszczy;  ~ знак zły omen, zły znak; ~ признак zły omen

зловѣшчи adj. złowieszczy

злодѣјатель m.anim. kanciarz

зломысльно adv. podle

зломысльност f. podłość

зломысльны adj. podły

злонамѣрны adj. wrogi, złowrogi

злорадно adv. chełpliwie, złośliwie

злорадны adj. chełpliwy, żłośliwy

злорадовати се v.refl. ipf. chełpić się

злорадост f. chełpliwość, złośliwość

злост f. złość

злостливы adj. złośliwy

злостны adj. złośliwy

злоты (-ого) m. złoty (PLN)

злоупотрѣбити v.tr. pf. nadużyć

злоупотрѣбјати v.tr. ipf. nadużywać

злочин m. przestępstwo, zbrodnia

злочинец m.anim. przestępca, kryminalista

злочинник m.anim. przestępca, kryminalista

злочинство n. przestępstwo, zbrodnia

злы adj. złowrogi; zły

змија f. wąż, żmija; гремуча ~ grzechotnik

змији adj. wężowy, żmijowy

знајема (знајемој) f. znajoma

знајемы adj. znajomy, znany

знајемы (-ого) m.anim. znajomy

знак m. znak; omen, oznaka; sygnał

зналец m.anim. ekspert, znawca, koneser

зналост f. wiedza, znawstwo

знаме n. transparent; flaga

знаменитост f. celebryt, celebryta

знамениты adj. sławny, znamienity

знаменје n. omen, oznaka; znak

знаменовати v.tr. ipf. oznaczać; oznakowywać

знанец m.anim. znajomy

знанје n. wiedza, rozeznanie

знаны adj. znany

знати v.tr. ipf. wiedzieć, znać

знатны adj. wybitny

знахар m.anim. znachor

значек m. plakietka; znaczek

значенје n. znaczenie; имѣти  ~ mieć znaczenie; не имаје значенја nie ma znaczenia

значимост f. znaczność, ważność, znamienność

значимы adj. znaczący, ważny, znamienny

значити v.tr. ipf. znaczyć, oznaczać

значка f. metka (ubrania)

значно adv. znacznie

значност f. znaczenie

значны adj. znaczny

зов m. zew, zawołanie

зов-   ➝   звати

зодиак m. zodiak

зодиакалны adj. zodiakalny

золва f. zołwa, zełwa, szwagierka (siostra męża)

зона f. obszar

зоналны adj. strefowy

зоолог m.anim. zoolog

зоологичны adj. zoologiczny; ~ парк zoo

зорја f. zorza

зразы m.pl. zrazy

зритель m.anim. widz

зрно n. ziarno

зрцало n. lustro

зрѣлост f. dojrzałość

зрѣлы adj. dojrzały

зрѣнје n. wzrok

зрѣти (зри) v.intr. ipf. patrzeć, spozierać, spoglądać

зрѣти (зрѣје) v.intr. ipf. dojrzewać

зуав m.anim. żuaw

зуб m. ząb

зубец m. tryb (koło), trybik, koło zębate, ząb (na biegu mech.)

зубны: зубна паста f. pasta do zębów; зубна шчетка szczotka do zębów; ~ лѣкар dentysta

зубр m.anim. żubr

зубровка f. żubrówka

зѣвати v.intr. ipf. ziewać

зѣвнути v.intr. pf. ziewnąć

зѣјати v.intr. ipf. ziać

и conj. i

ибис m.anim. ibis

ибо conj. bo, ponieważ, gdyż

ива f. wierzba

ивер m. odłamek

ивовы adj. wierzbowy

игла f. igła

иглица f. igła

иглу n.indecl. iglo

игнорованје n. ignorowanie

игноровати v.tr. ipf. ignorować

иго (ига/ижесе) n. jarzmo

игра f. gra; рольева  ~ gra fabularna, rolplej; хазардна ~ uprawiać hazard

играти v.tr. ipf. grać

играч m.anim. gracz, zawodnik

играчка f. graczka, zawodniczka; zabawka

играшны: играшна карта f. karta do gry

игрек m. igrek (y)

игривы adj. żartobliwy, figlarny

игришче n. plac zabaw

игуана f. iguana

игумен m.anim. igumen

игуменьа f. igumen (kobieta)

идеал m. ideał

идеализација f. idealizacja

идеализм m. idealizm

идеализовати v.tr. ipf./pf. idealizować

идеалист m.anim. idealista

идеалистичны adj. idealistyczny

идеалны adj. idealny, perfekcyjny

идеја f. pomysł, idea

идентитет m. tożsamość

идентификатор m. identyfikator

идентификација f. indentyfikacja

идентификовати v.tr. ipf. indentyfikować

идентичност f. tożsamość

идентичны adj. identyczny; идентични близнеци bliźniaki jednojajowe

идеографија f. ideografia

идеолог m.anim. ideolog

идеологија f. ideologia

идеологичны adj. ideologiczny

идила f. idylla

идиличны adj. idylliczny

идиом m. idiom

идиот m.anim. idiota

идиотизм m. idiotyzm

идиотскы adj. idiotyczny

идол m.anim. idol

идолопоклонник m.anim. bałwochwalca

идти (иде; шел) v.intr. ipf. iść

иже conj. iż; że

иже pron.rel. który

ижица f. iżyca (litera)

из- prefix z-

из prep. (кого/чего) z;  ~ другој страны z drugiej strony; ~ једној страны z jednej strony

изба f. sala, izba

избава f. wybawienie, zbawienie

избавитель m.anim. wybawiciel, ratownik

избавити v.tr. pf. wybawić, uratować

избавити (кого/чего) v.tr. pf. pozbawić; ~ се pozbyć się, usunąć

избавјати v.tr. ipf. wybawiać, ratować

избавјати (кого/чего) v.tr. ipf. pozbawiać; ~ се pozbywać się, usuwać

избавјенје n. wybawienie

избивати v.tr. ipf. wyeliminować, wybijać, znokautować

избирајемост f. wybieralność

избирамы adj. wybieralny

избиранје n. wybieranie

избиратель m.anim. wyborca

избирательство n. elektorat

избирати v.tr. ipf. wybierać, selekcjonować

избити (избије) v.tr. pf. wyeliminować, wybić, znokautować

избица f. pokoik

избльувати v.intr. pf. zwymiotować

избој m.anim. złodziej, rozbójnik

избомбардовати v.tr. pf. zbombardować

избор m. wybór, elekcja;  ~ льудиј wybór ludu; wybory, elekcja

изборны:  ~ коледж m. rada wyborcza;  ~ комитет komitet wyborczy; ~ подвод oszustwo wyborcze, fałszerstwo wyborcze

избраны adj. wybrany

избрати (избере) v.tr. pf. wybrać, wyselekcjonować

избудовати v.tr. pf. wybudować

избух m. wybuch, eksplozja

избухати v.intr. ipf. wybuchać, eksplodować

избухливы adj. wybuchowy

избухнути v.intr. pf. wybuchnąć, eksplodować

избывати v.tr. ipf. pozbywać się, zbywać

избыти (избуде) v.tr. pf. pozbyć się, zbywać

избыток m. nadmiar, zbytek

избѣгати v.intr. ipf. uciekać

избѣгати (кого/чего) v.intr. ipf. unikać

избѣгомы adj. możliwy do uniknięcia

избѣгти v.intr. pf. uciec, ucieknąć

избѣгти (кого/чего) v.intr. pf. uniknąć

извальньати v.tr. ipf. zwalniać (z pracy)

извезти v.tr. pf. wywieźć; eksportować

извести (изведе) v.tr. pf. wywieść (coś z czegoś)

извинити v.tr. pf. przebaczyć; извини, извините przepraszam, wybacz(cie); ~ се przeprosić

извиньајучи adj. przepraszający

извиньати v.tr. ipf. wybaczać, przebaczać; ~ се przepraszać

извиньенје n. przeprosiny, wybaczenie, przebaczenie

извихнути v.tr. pf. zwichnąć

извлѣкти v.tr. pf. wywlec

извнутра adv. ze środka, z wnętrza

извнѣ adv. ze środka, z wnętrza

извод m. wniosek (z czegoś), konkluzja, dedukcja; ujście, wylot (np. tunelu)

изводженје n. pochodzenie, derywacja, afiksacja

изводити v.tr. ipf. dedukować, wydedukowywać

изводливост f. wykonalność

изводливы adj. wykonalny

извоз m. eksport, wywóz

извозити v.tr. ipf. wywozić; eksportować

изволимост f. wybieralność

изволимы adj. wybieralny

изволити v.tr. pf. wybrać

извольенје n. wybór

извольены adj. wybrany

извольнити v.tr. pf. zwolnić (z pracy)

извольны adj. wyborczy

извор m. źródło, zdrój

извратити v.tr. pf. zniekształcić, wypaczyć, zdeprawować

изврачати v.tr. ipf. zniekształcać, wypaczać, deprawować

изврачены adj. zboczenony, nienormalny, odbiegający od normy

извѣды m.pl. rekonesans, zwiad

извѣститель m.anim. reporter

извѣстити v.tr. pf. poinformować, powiadomić, zreportować

извѣстје n. news, wieść, wiadomość

извѣстник m.anim. reporter, dziennikarz

извѣстны adj. znany, notoryczny

Извѣстованје n. Zwiastowanie

извѣстогласитель m.anim. prezenter wiadomości

извѣстоглашенје n. informacje dnia, dziennik (TV)

извѣшчати v.tr. ipf. informować, powiadamiać, reportować

изганьанје n. wydalanie, wyganianie

изганьати v.tr. ipf. wyganiać, wydalać, zsyłać, płoszyć, wypłaszać

изглавје n. podgłówek, poduszka

изгладити v.tr. pf. wygładzić

изгласити v.tr. pf. wygłosić, wyrazić

изглашати v.tr. ipf. wygłaszać, wyrażać

изглед m. wygląd

изгледати v.intr. ipf. wyglądać

изгледка f. punkt obserwacyjny

изгледнути v.intr. pf. wyjrzeć, wyglądnąć

изгнанец m. wygnaniec

изгнанје n. wygnanie, zsyłka, banicja

изгнанство n. wygnanie, zsyłka, banicja

изгнати (изгоне) v.tr. pf. wygnać, wygonić, wydalić, zesłać, wypłoszyć

изгнити (изгније) v.intr. pf. zgnić, zepsuć się (żywność)

изговарјати v.tr. ipf. wymawiać

изговор m. wymowa

изговорити v.tr. pf. wymówić

изговорка f. pretekst, wymówka

изгода f. zaleta

изгодны adj. korzystny, komfortowy

изгојити v.tr. pf. zagoić

изгорѣти v.intr. pf. wypalić się

изгребы m.pl. pakuły

изгуба f. zguba

изгубити v.tr. pf. zgubić; zniszczyć

изгынути v.intr. pf. zginąć

издавати v.tr. ipf. publikować; wydawać;  ~ замуж wydawać za mąż; ~ се wydawać się

издалека adv. z daleka

изданје n. edycja, wydanie

издатель m.anim. wydawca

издательство n. wydawnictwo

издати (изда) v.tr. pf. opublikować; wydać; ~ замуж wydać za mąż

издојити v.tr. pf. wydoić

издолбти v.tr. pf. wydłubać; wydłubać, wydrążyć

издржливы adj. wytrzymały

издумати v.tr. pf. wydumać, wymyślić

издѣлати v.tr. pf. zrobić

изжети (изжне) v.tr. pf. nażąć, pożąć, zebrać plony

из-за prep. (кого/чего) zza

иззвати (иззове) v.tr. pf. wyzwać, sprowokować

иззначати v.tr. ipf. wyznaczać, definiować

иззначенје n. definicja, wyznaczenie

иззначити v.tr. pf. wyznaczyć, zdefiniować

иззов m. wyzwanie, prowokacja

иззывати v.tr. ipf. wyzywać, prowokować

изигранје n. zwycięstwo, wygrana

изигратель m.anim. zwycięzca (w grze)

изиграти v.tr. pf. wygrać (w grze)

изигрывати v.tr. ipf. wygrywać (w grze)

изидти (изиде; изшел) v.intr. pf. wyjść

изимати v.tr. ipf. wyjmować

изискати (изишче) v.tr. pf. zyskać, uzyskać; ~ поновно odzyskać

изискывати v.tr. ipf. zyskiwać, uzyskiwać; ~ поновно odzyskiwać

изјавити v.tr. pf. wyjawić, ujawnić, objawić; ~ се zjawić się, okazać się, objawić się, ujawnić się

изјавјати v.tr. ipf. wyjawiać, ujawniać, objawiać, odtajniać; ~ се jawić się, wyglądać jak, ujawniać się

изјавјенје n. wyjawienie, wykrywanie

изјаснити v.tr. pf. wyjaśnić

изјасньати v.tr. ipf. wyjaśniać

изјасньенје n. wyjaśnienie, objaśnienie

изјежджати v.intr. ipf. wyjeżdżać

изјезд m. wyjazd, odjazd

изјети (изојме) v.tr. pf. wyjąć

изјехати (изједе) v.intr. pf. wyjechać

изказанје n. przegląd, zarys

изкалкуловати v.tr. pf. wyliczyć

изкладати v.tr. ipf. wykładać

изкльувати v.tr. ipf. wykluwać

изкльучајучи adv. wykluczający

изкльучати v.tr. ipf. wykluczać; wyłączać

изкльученје n. wyjątek; wykluczenie; с ~м za wyjątkiem

изкльучительно adv. wyjątkowo, wyłącznie

изкльучительны adj. wyjątkowy, wyłączny

изкльучити v.tr. pf. wykluczyć; wyłączyć

изкльучно adv. wyłącznie, jedynie

изконавчи adj. wykonawczy, egzekucyjny

изкопати v.tr. pf. wykopać, odkopać, odgrzebać

изкопывати v.tr. ipf. wykopywać, odkopywać, odgrzebywać

изкоренити v.tr. pf. wykorzenić

изкореньати v.tr. ipf. wykorzeniać

изкористати v.tr. pf. wykorzystać

изкористити v.tr. pf. wykorzystać

изкористывати v.tr. ipf. wykorzystywać

изкосити v.tr. pf. wykosić

изкрајинити v.tr. pf. deportować (dok.)

изкрајиновати v.tr. ipf. deportować (niedok.)

изкрвити v.tr. pf. wykrwawić; ~ до смрти wykrwawić na śmierć

изкриканје n. ejakulacja, wytrysk

изкрикати v.tr. ipf. ejakulować; wykrzykiwać

изкрикнути v.tr. pf. wykrzyczeć, wykrzyknąć

изкуп m. okup

изкупати v.tr. pf. wykąpać

изкупити v.tr. pf. wykupić

изкус m. próba, test, eksperyment

изкусити v.tr. pf. doświadczyć, doznać

изкусны adj. doświadczony, wprawny

изкушати v.tr. ipf. doświadczać, doznawać

изкушенје n. doświadczenie

изкушеност f. doświadczenie

изкушены adj. doświadczony

изкыдати v.tr. ipf. wyrzucać

изкыднути v.tr. pf. wyrzucić

излагати v.tr. ipf. wykładać, wylegać

излет m. wycieczka, wypad

излити (излије) v.tr. pf. wylać

излишек m. nadwyżka, nadmiar

излишньи, излишны adj. zbędny, niepotrzebny, niekonieczny

изловити v.tr. pf. wyłowić

изложити v.tr. pf. wyłożyć

изломити v.tr. pf. wyłamać

излѣчити v.tr. pf. wyleczyć, wykurować

измагательство n. wymuszanie

измагати v.tr. ipf. wymagać, wymuszać

измама f. oszustwo

измамитель m.anim. oszust, wyłudzacz

измамити v.tr. pf. oszukać, wyłudzić, zdefraudować

измамјати v.tr. ipf. oszukiwać, wyłudzać, defraudować

измамник m.anim. oszust, wyłudzacz

измамница f. oszustka, wyłudzaczka

из-меджу prep. (кого/чего) spomiędzy

измести (измете) v.tr. pf. wymieść

измирати v.intr. ipf. wymierać

измогти v.tr. pf. wymóc, wymusić

изморити v.tr. pf. wykończyć, zmęczyć

измочити v.intr. pf. posikać, posiusiać

измрѣти v.intr. pf. wymrzeć

измучены adj. wykończony, zmęczony, wymęczony

измысл m. wynalazek, wymysł

измыслитель m.anim. wynalazca

измыслити v.tr. pf. wymyślić, wynaleźć

измысльати v.tr. ipf. wymyślać

измысльенје n. fikcja, wymysł

измысльены adj. fikcyjny, wymyślony, zmyślony; wymyślny

измѣна f. wymiana, zmiana

измѣнити v.tr. pf. zmienić, wymienić

измѣньати v.tr. ipf. zmieniać, wymieniać

измѣньенје n. wymiana, zmiana

измѣрити v.tr. pf. wymierzyć

измѣстити v.tr. pf. wyprzeć, wysiedlić

измѣтати v.tr. ipf. wymiatać; измѣтај се! spadaj!, odpieprz się!, spierdalaj!, odwal się!

измѣшчати v.tr. ipf. wypierać, wysiedlać

измѣшченје n. wysiedlenie, wyparcie

из-над prep. (кого/чего) znad

изнајети (изнајме) v.tr. pf. wynająć

изнајмати v.tr. ipf. wynajmować

изнаходливо adv. zaradnie, pomysłowo

изнаходливост f. zaradność, pomysłowość

изнаходливы adj. zaradny, pomysłowy

изнаходност f. surowce, zasoby

изнемогти v.intr. pf. zasłabnąć

изненада adv. nagle, wtem, znienacka, niespodziewanie

изненадско adv. niespodziewanie, niespodzianie, znienacka

изнести v.tr. pf. wynieść

изникнути v.intr. pf. zniknąć

изнишченје n. zniszczenie

изнишчити v.tr. pf. zniszczyć

изнова adv. znowu

износити v.tr. ipf. wynosić

изнуда f. wymuszenie

изнуджати v.tr. ipf. wymuszać

изнудити v.tr. pf. wymusić

изнурити v.intr. pf. wynurzyć

изнурјати v.intr. ipf. wynurzać

изобара f. izobara

изобличати v.tr. ipf. demaskować

изобличити v.tr. pf. zdemaskować

изображати v.tr. ipf. wyobrażać, przedstawiać

изображенје n. wyobrażenie, wizerunek

изобразити v.tr. pf. wyobrazić, przedstawić

изоглоса f. izoglosa

изојдти v.intr. pf. wyjść

изолатор m. izolator

изолација f. izolacja

изолованы adj. odizolowany

изоловати v.tr. ipf. izolować

изопачати v.tr. ipf. zniekształcać, oszpecać, wypaczać, deformować

изопачити v.tr. pf. zniekształcić, oszpecić, wypaczyć, zdeformować

изорати (изоре) v.tr. pf. zaorać, wyorać

изпадати v.intr. ipf. wypadać

изпекти v.tr. pf. upiec

изпепелити v.tr. pf. spopielić

изпити (изпије) v.tr. pf. wypić

изпихати v.tr. ipf. wypychać; zwichać

изплата f. wypłata

изплатити v.tr. ipf. wypłacić

изплатны: ~ список m. lista płac

изплачати v.tr. pf. wypłacać

изплашити v.tr. pf. wypłoszyć

изплути (изплове) v.intr. pf. wypłynąć

изплывати v.intr. ipf. wypływać; wyłaniać się, wynurzać się, wychodić na jaw

изплывти v.intr. pf. wypłynąć; wyłonić się, wynurzyć się, wyjść na jaw

изпльувати v.tr. ipf. wypluwać

изпльунути v.tr. pf. wypluć

изплѣти (изплѣје/изплѣве) v.tr. pf. wyplewić, wyplenić

изповѣд f. oświadczenie, wypowiedź

изповѣдати v.tr. ipf. przyznawać się, spowiadać się

изповѣдѣти (изповѣ) v.tr. pf. przyznać się, spowiedzieć się

из-под prep. (кого/чего) spod

използати v.intr. ipf. wypełzać, wyczołgiwać się

използти v.intr. pf. wypełznąć, wyczołgać się

изполнити v.tr. pf. ukończyć, spełnić, wykonać, wypełnić, uzupełnić

изполньати v.tr. ipf. ukończać, spełniać, wykonywać, wypełniać, uzupełniać

изправити v.tr. pf. wnieść poprawki do

изправјати v.tr. ipf. wnosić poprawki do

изпразднити v.tr. pf. opróżnić, wypróżnić

изпраздньати v.tr. ipf. opróżniać, wypróżniać

изпрати (изпере) v.tr. ipf. wyprać; ~ мозг wyprać mózg

изпрашати v.tr. ipf. żebrać, wypraszać

изпрва adv. najpierw, początkowo

изпрегати v.tr. ipf. wyprzęgać, zdejmować uprząż

изпрегти v.tr. pf. wyprząc, zdjąć uprząż

изпробованје n. próba

изпробовати v.tr. pf. wypróbować

изпробовывати v.tr. ipf. wypróbowywać

изпроданы adj. wyprzedany

изпросити v.tr. pf. wyżebrać, wyprosić

из-прѣд prep. (кого/чего) sprzed

изпудити v.tr. pf. wypędzić

изпуклы adj. wypukły

изпустити v.tr. pf. wypuścić, zwolnić, uwolnić

изпушчати v.tr. ipf. wypuszczać, zwalniać, uwalniać

изпхати v.tr. pf. wypchać; zwichnąć

изпытати v.tr. pf. wypytać; przetestować

изпытывати v.tr. ipf. wypytywać; testować, przetestowywać

израбити v.tr. pf. wyrobić, zrobić

изработати v.tr. pf. wypracować, opracować, wytworzyć, wyprodukować

изработывати v.tr. ipf. wypracowywać, opracowywać, wytwarzać, wyprodukowywać

изравнити v.tr. pf. wyrównać; ~ се wyrównać się

изравньати v.tr. ipf. wyrównywać; ~ се wyrównywać się

израджати v.intr. ipf. degenerować, zwyradniać

Израелец m.anim. Izraelczyk

израелскы adj. izraelski

Израель m. Izrael

изражати v.tr. ipf. wyrażać

израженје n. wyrażenie, wyraz

израз m. wyrażenie, wyraz, zwrot, fraza, ekspresja

изразити v.tr. pf. wyrazić

изразнити v.tr. pf. wyróżnić, podkreślić

изразност f. ekspresywność, wyrazistość, emfaza, ekspresja, nacisk

изразны adj. wyraźny, ekspresywny, wyrazisty

изразньенје n. wyróżnienie, podkreślenie

израсти (израсте) v.intr. pf. wyróść, wyrosnąć

изрвати (изрве) v.tr. pf. wyrwać

изродженје n. degeneracja, zwyrodnienie

изроджены adj. zdegenerowany, zwyrodniały

изродити v.intr. pf. zdegenerować

изродок m.anim. degenerat, wyrodek

изрубати v.tr. pf. wyrąbać

изрубывати v.tr. ipf. wyrąbywać

изрывати v.tr. ipf. wyrywać

изрѣзати (изрѣже) v.tr. pf. wyciąć, wyrzeźbić, wyrzezać

изрѣкати v.tr. ipf. wypowiadać

изрѣкти v.tr. pf. powiedzieć, wypowiedzieć, wyrzec

изрѣченје n. powiedzenie, maksyma, sentencja

изселити v.tr. pf. wyemigrować, wysiedlić

изсельати v.tr. ipf. emigrować, wysiedlać

изсельенец m.anim. emigrant, wysiedleniec

изсельеница f. emigrantka

изсельенје n. emigracja, wysiedlenie

изславјати v.tr. ipf. wysławiać, ujmować słownie; ~ се wysławiać się

изслати (изслье) v.tr. pf. wysłać, posłać

изсловити v.tr. pf. wysłowić, ująć słowami; ~ се wysłowić się

изслѣдованје n. eksploracja

изслѣдователь m.anim. badacz, odkrywca, eksplorator

изслѣдовати v.tr. ipf. badać, eksplorować

изслѣдок m. wynik, rezultat, suma, ogółem

изсмѣвка f. kpina

изсмѣјати (изсмѣје) v.tr. pf. wyśmiać, ośmieszyć, wykpić

изсмѣјиванје n. wyśmiewanie, ośmieszenie, wykpienie (dawniejsze)

изсмѣјивати v.tr. ipf. wyśmiewać, ośmieszać, kpić

изсмѣшка f. kpina

изсмѣшник m.anim. przedrzeźniacz (ptak)

изсосати v.tr. pf. wysysać

изсохнути v.intr. pf. wyschnąć, obeschnąć

из-срѣд prep. (кого/чего) spośród

изстава f. wystawa

изстава, изставка f. wystawa, pokaz, ekspozycja

изставити v.tr. pf. wystawić, narazić, pokazać

изставјати v.tr. ipf. wystawiać, narażać, pokazywać

изставјенје n. wystawienie, narażenie

изставка f. witryna

изстрѣл m. wystrzał, strzał

изстрѣлити v.tr. pf. strzelić, wystrzelić

изступати v.intr. ipf. występować; wycofywać, ustępować

изступити v.intr. pf. wystąpić; wycofać się, ustąpić

изсувати v.tr. ipf. wysuwać

изсунути v.tr. pf. wysunąć

изсунутје n. wystawanie, wysunięcie

изсунуты adj. wysunięty, wystający

изсушати v.tr. ipf. wysuszać, osuszać

изсушити v.tr. pf. wysuszyć, osuszyć

изсыланје n. wysyłanie

изсылати v.tr. ipf. wysyłać, posyłać

изсыпати v.tr. pf. wysypać

изсысати v.tr. ipf. wysysać

изсыхати v.intr. ipf. wysychać, schnąć

изсѣкти v.tr. ipf. wysiec, wyciąć

изтварјати v.tr. ipf. produkować, wytwarzać

изтвор m. produkt, wytwór

изтворити v.tr. pf. wyprodukować, wytworzyć

изтворјенје n. produkcja

изтег m. wyciąg, ekstrakt, urywek

изтегати v.tr. ipf. wyciągać

изтегнути v.tr. pf. wyciągnąć

изтежек m. ekstrakt

изтекти v.intr. pf. wyciec, wycieknąć, wypłynąć (płyn); upłynąć, wygasnąć

изтирати v.tr. ipf. wymazywać, wycierać

изткати v.tr. pf. utkać

изток m. źródło, zdrój

изток m. wschód; Близкы Изток Bliski Wschód; Далекы Изток Daleki Wschód; Срѣдньи Изток Bliski Wschód

изтолкти v.tr. pf. wytłuc

източити v.tr. pf. perforować

източник m. zdrój, źródło, pochodzenie

източнословјанскы adj. wschodniosłowiański

източны adj. wschodni; Източна Европа Europa Wschodnia

изтратити v.tr. pf. wydać

изтргати v.tr. ipf. ekstraktować, wyciągać, wyrywać

изтргнути v.tr. pf. wyekstraktować, wyciągnąć, wyrwać

изтресати v.tr. ipf. wytrząsać

изтрести v.tr. pf. wytrząść

изтрети (изтре) v.tr. pf. wymazać, wytrzeć

изтрпѣти (изтрпи) v.tr. pf. znieść, wytrzymać

изтѣкати v.intr. ipf. wyciekać, wypływać; upływać, wygasać

изумиранје n. wymieranie, wymarcie

изумирати v.intr. ipf. wymierać

изумитель m.anim. wynalazca

изумрети (изумре) v.intr. pf. wymrzeć

изумрѣлы adj. wymarły

изучати v.tr. ipf. uczyć się

изучити v.tr. pf. nauczyć się

изход m. wyjście; wynik, skutek; ~ луны wschód księżyca

изходити v.intr. ipf. wychodzić

изходны: ~ код m. kod źródłowy

изцѣлити v.intr. pf. wyzdrowieć, wyleczyć się

изцѣльати v.intr. ipf. zdrowieć, leczyć się

изчезати v.intr. ipf. znikać, zanikać, czeznąć; изчезај! spadaj!, odpieprz się!, spierdalaj!, odwal się!

изчезненје n. zniknięcie, zanik, sczeźnięcie

изчезнути v.intr. pf. zniknąć, zaniknąć, sczeznąć

изчислити v.tr. pf. wyliczyć

изчисльати v.tr. ipf. wyliczać

изчисльенје n. obliczenie, rachunek (matem.)

изчистити v.tr. pf. wyczyścić

изчрканје n. skreślenie, wykreślenie, usunięcie

изчркати v.tr. ipf. skreślać, wykreślać, usuwać

изчркнути v.tr. pf. skreślić, wykreślić, usunąć

изчрпати (изчрпе) v.tr. pf. wyczerpać

изчрпывати v.tr. ipf. wyczerpywać

изшивати v.tr. ipf. haftować

изшити (изшије) v.tr. pf. wyhaftować

изшколити v.tr. pf. wyszkolić, wyedukować

икава f. czkawka

икати v.intr. ipf. czkać

икра f. ikra, skrzek

ил m. glina, ił, muł

или conj. lub, albo; ~ … или … albo … albo …

Илир m.anim. Ilir

иловы adj. oślizgły

илузија f. iluzja, złudzenie

илузионист m.anim. iluzjonista

илузорны adj. złudny

илустрација f. ilustracja

илустровати v.tr. ipf. ilustrować

ильм m. wiąz

име n. imię; nazwa; rzeczownik; в ~ну w imieniu

именительник, именительны падеж m. mianownik

именник m. rzeczownik

именник m.anim. imiennik

именно adv. imiennie, mianowicie

именовати v.tr. ipf. nazywać, mianować

имигрант m.anim. imigrant

имиграција f. imigracja

имигровати v.intr. ipf. imigrować

император m.anim. imperator

императорица f. imperatryca

империализм m. imperializm

империја f. imperium

имперфект m. imperfekt, czas przeszły prosty

имплантовати v.tr. ipf./pf. implantować

импоновати v.tr. ipf. imponować

импонујучи adj. imponujący

импорт m. import

импортовати v.tr. ipf. importować

импровизација f. improwizacja

импровизовати v.intr. ipf. improwizować

импулс m. impuls

импулсивны adj. impulsywny

имунитет m. immunitet, odporność

имунны adj. odporny

имуток m. mienie, własność, majątek

имучи adj. zamożny

имѣнје n. własność, dobytek, majątek, mienie, posiadanie

имѣти, имати (имаје) v.aux.ipf. musieć; mieć

инавгуралны adj. inauguracyjny

инако adv. inaczej, w inny sposób

инакы adj. innego rodzaju

инамо adv. doinąd, do innego miejsca, gdzie indziej

иначе adv. inaczej

инвазија f. inwazja

инвалид m.anim. inwalida, osoba niepełnosprawna

инвалидскы: ~ возок m. wózek inwalidzki

инвентаризација f. inwentaryzacja

инвестиција f. inwestycja

инвестовати v.tr. ipf. inwestować

инвестор m.anim. inwestor

ингредиент m. składnik

Ингуш m.anim. Ingusz

Ингушетија f. Inguszetia

ингушскы adj. inguski, inguszetyjski

инде adv. gdzie indziej

индекс m. indeks

индивид m.anim. osoba, jednostka

индивидуалност f. indywidualność

индивидуалны adj. indywidualny

индиго n. indygo

Индија f. Indie

Индијан, Индијанин m.anim. Indianin

Индијанка f. Indianka

индијанскы adj. indiański

индијскы adj. indyjski; Индијскы океан Ocean Indyjski

индоаријскы adj. indoaryjski

индоевропејскы adj. indoeuropejski

индоиранскы adj. indoirański

Индонезија f. Indonezja

индонезскы adj. indonezyjski

индустриалны adj. przemysłowy, industrialny

индык m.anim. indyk

инженьер m.anim. inżynier

инженьерство n. inżynierstwo

инициализација f. inicjalizacja

инициализовати v.tr. ipf./pf. inicjować, inicjalizować, rozpoczynać, rozpocząć

инициатива f. inicjatywa

инкубатор m. inkubator

иновативны adj. innowacyjny

иновација f. innowacja

иноврѣменно adv. w innym czasie

иногда, иногды adv. kiedy indziej

иноземец m.anim. cudzoziemiec, obcokrajowiec

иноземны adj. cudzoziemski

инокто pron.indef. ktoś inny

иноликы adj. innej wielkości

инопланетјан, инопланетјанин m.anim. kosmita

иносказанје n. alegoria

иностранец m.anim. cudzoziemiec, obcokrajowiec

иноход m. inochód

иночиј pron.poss. należący do kogoś innego

иночто pron.indef. coś innego

иношто   ➝   иночто

инсект m.anim. insekt

инспирација f. inspiracja

инспировати v.tr. ipf./pf. inspirować

инсталација f. instalacja

инсталовати v.tr. ipf. instalować

инстинкт m. instynkt

институт m. instytut

институција f. instytucja

инструмент m. instrument, narzędzie

инструментал m. narzędnik

инструменталны adj. instrumentalny

интеграција f. integracja

интегровати v.tr. ipf./pf. integrować

интелектуал m.anim. intelektualista

интелектуалны adj. intelektualny

интенсивны adj. intensywny

интерактивны adj. interaktywny

интеракција f. interakcja

интервал m. interwał

интервенција f. interwencja

интервју n.indecl. wywiad (z kimś)

интерес m. zainteresowanie

интересно adv. ciekawie

интересны adj. ciekawy, zajmujący

интересовати v.tr. ipf. interesować; ~ се interesować się

интерлингвист m.anim. interlingwista

интерлингвистика f. interlingwistyka

интерлингвистичны adj. interlingwistyczny

интернационализм m. internacjonalizm

интернационализовати v.tr. ipf. internacjonalizować

интернет m. internet

интернетны adj. internetowy

интерпретација f. interpretacja

интерпретовати v.tr. ipf. interpretować

интерпункција f. interpunkcja

интеррогативны: ~ заименник m. zaimek pytający

интерфејс m. interfejs

интрига f. intryga

интриговати v.tr. ipf. intrygować

интригујучи adj. intrygujący

интроспекција f. introspekcja

интуитивны adj. intuicyjny

интуиција f. intuicja

инуды adv. inędy, inną drogą, do innego miejsca

инфекција f. infekcja

инфинитив m. bezokolicznik

инфлација f. inflacja

информант m.anim. informator, donosiciel

информативны adj. pouczający, informatywny

информација f. informacja

информованы adj. poinformowany, świadomy

информовати v.tr. ipf. informować; добро информованы dobrze poinformowany

инфраструктура f. infrastruktura

инфрачрвены adj. podczerwony; инфрачрвено свѣтло podczerwień

инцест m. kazirodztwo

инцидент m. incydent

ины adj. inny

инье n. szron

иньекција f. zastrzyk, iniekcja

ион m. jon

Ирак m. Irak

Иран m. Iran

иранскы adj. irański

ирачскы adj. iracki

ирбис m.anim. irbis

иридиј m. iryd

ирис m. irys; tęczówka

Ирландија f. Irlandia

ирландскы adj. irlandzki

иронија f. ironia

ироничны adj. ironiczny

искалник m. wyszukiwarka

искатель m.anim. poszukiwacz

искати (ишче) v.tr. ipf. szukać, poszukiwać, szperać za

искра f. iskra

искреност f. szczerość

искрены adj. szczery

искрити v.intr. ipf. iskrzyć, skrzyć

ислам m. islam

исламскы adj. islamski

Исландија f. Islandia

исландскы adj. islandzki

истина f. prawda

истинливо adv. prawdziwie

истинливы adj. prawdziwy, zgodny z prawdą, prawdomówny

истинно adv. naprawdę, rzeczywiście

истинност f. rzeczywistość, prawdziwość

истинны adj. prawdziwy, rzeczywisty

истновати v.intr. ipf. istnieć

исто adv. na pewno, z pewnością, na pewno, pewnie

исты adj. pewny

Исус m.anim. Jezus

Исус: ~ Христос m.anim. Jezus Chrystus

итак adv. więc

Италија f. Włochy

Италијан, Италијанин m.anim. Włoch

италијанскы adj. włoski

итерација f. iteracja

Ишпанија f. Hiszpania

ишпанскы adj. hiszpański

ишч-   ➝   искати

ја (мене/ме, мнѣ/ми, мноју) pron.pers. ja

јаблань f. jabłoń

јаблоко n. jabłko

јаблочны adj. jabłeczny, jabłkowy

јава f. rzeczywistość; jawa, stan przytomności; на јаву na jawie; w rzeczywistości

јавити се v.refl. ipf. wydawać się

јавјати се v.refl. ipf. znajdować się

јавјенје n. wygląd; zjawisko, fenomen

јавно adv. jawnie, publicznie

јавны adj. jawny, publiczny

јавор m. jawor, platan, sykomora

јаворовы adj. jaworowy, platanowy, sykomorowy

јагне n. jagnię

јагнетина f. jagnięcina

јагнетји adj. jagnięcy

јагнити се v.refl. ipf. jagnić się

јагода f. jagoda; truskawka

јагодны adj. jagodowy

јагуар m.anim. jaguar

јад m. trucizna

јадовиты adj. toksyczny, trujący

јаз m. zapora

јаз m.anim. jaź

јазвец m.anim. borsuk

јајечко n. jądro (anat.)

јајечны adj. jajeczny; ~ крем krem jajkowy

јајца n.pl. jądra (pot.), jaja (pot.)

јајце n. jajo, jajko

јајцебѣлок m. białko jajka

јак-   ➝   как-

јаловец m. jałowiec

јаловица f. bezpłodna samica

јаловы adj. bezpłodny

јаловѣти v.intr. ipf. jałowieć, stawać się sterylnym

јама f. jama, jaskinia, wykop

Јамајка f. Jamajka

јамајскы adj. jamajski

јануар m. styczeń

Јапонец m.anim. Japończyk

Јапонија f. Japonia

јапонскы adj. japoński

јар m. wąwóz; wiosna

јард m. jard [0, 9144 m]

јарка f. młoda owca

јаркы adj. rozpromieniony, promienny

јармо n. jarzmo

јаровы adj. wiosenny

јарост f. furia

јасень m. jesion

јасла-садок m. żłobek, żłób

јасли m.pl. łóżeczko dziecięce

јасно adv. jasno

јасновидец m.anim. jasnowidz

јасновидка f. jasnowidzka

јасновидност f. jasnowidzenie

јасност f. jasność

јаснота f. jasność

јасны adj. jasny, świetlany

јаснѣти v.intr. ipf. jaśnieć

јастреб m.anim. jastrząb

јатерница f. jaszczurka

јатров f. bratowa

јашчер m.anim. jaszczurka

је ipf. jest

је   ➝   быти

јебанје n. jebanie, ruchanie

јебаны adj. jebany

јебатель m.anim. ruchacz

јебати (јебе) v.tr. ipf. jebać, ruchać

јебено adv. strasznie, cholernie, diabelnie, szalenie, piekielnie, kurewsko

Јевреј m.anim. Żyd

јеврејскословјанскы adj. żydowsko-słowiański

јеврејскы adj. żydowski

јего pron.poss. jego

јегов pron.poss. jego

јед-   ➝   јехати

једа f. jedzenie, pokarm

једак m.anim. zjadacz, ktoś jedzący

једанје n. jedzenie

једатель m.anim. zjadacz, ktoś jedzący

једати v.intr. ipf. jeść

једва adv. ledwo, zaledwie

једваб m. jedwab

једенје n. jedzenie

једиво n. jedzenie, pokarm

једин (једна, једно) num.card. jeden; ~ другого jeden drugiego, wzajemnie, nazwajem

јединак m.anim. jedynak

јединачка f. jedynaczka

јединец m.anim. samotnik

јединица f. jednostka

јединнадсет num.card. jedenaście

јединнадсеты num.ord. jedenasty

једино adv. jednynie, tylko; ~ пытанје врѣмене tylko kwestia czasu

јединовы adj. jedyny

јединост f. samotność

јединствены adj. pojedynczy; unikalny, niepowtarzalny; јединствено число liczba pojedyncza (gram.)

јединство n. jedność, zgoda

једины adj. jedyny, samotny

једливы adj. jadalny, spożywczy, zjadliwy

једнако adv. jednak, jednakże

једнаковы adj. identyczny, jednakowy

једнакоже, једнакже adv. jednak, jednakże

једнакы adj. taki sam, jednakowy

једнина f. liczba pojedyncza

једнобожство n. monoteizm

једноврѣменно adv. jednocześnie

једноврѣменны adj. jednoczesny

једногласно adv. jednogłośnie

једногласны adj. jednogłośny

једноженство n. monogamia

једнозначно adv. jednoznacznie

једнозначны adj. równoznaczny; jednoznaczny

једнојезычны adj. monojęzyczny

једнократно adv. jeden raz, jednokrotnie

једнократны adj. jednokrotny

једноногы adj. jednonogi

једноночка f. seks na jedną noc

једноночны adj. jednonocny; ~ секс seks na jedną noc

једнообразны adj. jednolity

једноокы adj. jednooki

једнополы adj. jednopłciowy

једнорог m.anim. jednorożec

једнородност f. homogeniczność, jednorodność

једнородны adj. homogeniczny, jednorodny

једнорукы adj. jednoręki

једносложны adj. monosylabiczny

једносмѣрны adj. jednokierunkowy

једност f. jedność, zgoda

једностајност f. monotonia

једностајны adj. monotonny

једностранно adv. jednostronnie

једностранны adj. jednostronny

једночасно adv. jednocześnie

једночасны adj. jednoczesny

једомы adj. jadalny, spożywczy, zjadliwy

једрны adj. jądrowy, nuklearny; krzepki, jędrny; једрна енергија energia jądrowa; једрна способност zdolność jądrowa;  ~ реактор reaktor jądrowy; једрно одстрашенје środek nuklearnego odstraszania

једро n. jądro, rdzeń

јеж m.anim. jeż

јеждны: јеждна чест f. jezdnia

јежина f. jeżyna

јежити v.tr. ipf. jeżyć; ~ се jeżyć się

језда f. jazda (pojazdem, koniem itp.)

јездец m.anim. koń (szachy); jeździec

јездити v.intr. ipf. jeździć

језерны adj. jeziorny, jeziorowy

језеро n. jezioro

језуит m.anim. Jezuita

Језус m.anim. Jezus

језык m. język (anat.); język (mowa)

језыковѣд m.anim. lingwista, językoznawca

језыковѣдство n. lingwistyka, językoznawstwo

језыкознавец m.anim. lingwista, językoznawca

језыкознавство n. lingwistyka, językoznawstwo

језыкознанје n. lingwistyka, językoznawstwo

језыкословец m.anim. lingwista, językoznawca

језыкотворитель, језыкотворец m.anim. językotwórca

језыкотворјенје, језыкотворство n. językotwórstwo

језычек (језычка) m. języczek

језычковы adj. języczkowy

језычны adj. języczny

јеј pron.poss. jej

јејин pron.poss. jej

јела f. świerk

јелене n. jelonek

јеленина f. jelenina

јеленји adj. jeleni

јелень m.anim. jeleń

јелец m.anim. jelec

јелито n. jelito

јело n. pokarm, żywność

јемела f. jemioła

Јемен m. Jemen

јему pron.pers. jemu

јен m. jen [¥]

јер conj. bo, ponieważ

јербо conj. bo, ponieważ; ~ за z powodu

јеребина f. jarzębina

јереј m.anim. jerej (prawosławny duchowny)

јеремиада f. jedermiada, lamentacja

јесенньи, јесенны adj. jesienny

јесень f. jesień

јесетр m.anim. jesiotr

јесетрина f. jesiotrzyna

јеси   ➝   быти

јесм   ➝   быти

јесмо   ➝   быти

јествовати v.intr. ipf. istnieć

јесте   ➝   быти

јестество n. jestestwo; natura, istota

јести (је) v.tr. ipf. jeść

јестли conj. jeśli, jeżeli;  ~ трѣба jeśli trzeba, jeśli potrzeba; ~ не jeśli nie

јесут   ➝   быти

јети (јме) v.tr. ipf. brać

јетра n.pl. wątroba

јехати (једе) v.intr. ipf. jechać

јечати (јечи) v.intr. ipf. jęczeć, wyć

јечменны adj. jęczmienny

јечмень m. jęczmień

јешче adv. jeszcze, ciągle, nadal; ~ два jeszcze dwa

јидиш m. jidysz

јим pron.pers. im

јих pron.pers. ich

јих pron.poss. ich

јихны pron.poss. ich

јога f. joga

јогурт m. jogurt

јод m. jod

Јорданија f. Jordania

јорданскы adj. jordański

ју pron.pers.

јубилеј m. jubileusz, rocznica

југ m. południe (strona świata)

југославизм m. jugoslawizm

Југославија f. Jugosławia

југославскы adj. jugosłowiański

јудаизм m. judaizm

јужно adv. południowo, na południe

јужноамериканскы adj. południowoamerykański

јужноафриканскы adj. południowoafrykański; Јужноафриканска Република Republika Południowoafrykańska

јужноевропејскы adj. południowoeuropejski

јужнокорејскы adj. południowokoreański

јужнословјанскы adj. południowosłowiański

јужны adj. południowy; Јужна Америка Ameryka Południowa; Јужна Кореја Korea Południowa; јужна полсфера hemisfera południowa; Јужны океан Ocean Południowy; Јужны полус biegun południowy

јулиј m. lipiec

јунак m.anim. młodzieniec; chwat, zuch

јунец m.anim. byczek, byk (młody)

јуниј m. czerwiec

јуниор m.anim. młodszy

јунош, јуноша m.anim. chłopak, dziewczyna

јуны adj. młody, młodociany, nieletni

Јупитер m. Jupiter

јурисдикција f. jurysdykcja

јурок m.anim. jer

јутреньа f. Jutrznia

јутришньи, јутришны adj. ranny

јутро n. rano

к, ко prep. (кому/чему) do, w kierunku, ku

кабала f. kabała

кабалистичны adj. kabalistyczny

кабарга f. piżmowiec

кабаре, кабарет m. kabaret

кабачек (кабачка) m. cukinia

кабель (кабльа) m. kabel

кабина f. kabina

кабинет m. szafka

кава f. kawa

кавалерија f. kawaleria

каварньа f. kawiarnia

кавка f. kawka

Кавказ m. Kaukaz

кавовы adj. kawowy

кад f. kadź

кадилница f. kadzielnica

кадило n. kadzidło

кадити v.intr. ipf. kadzić, okadzać

кадмиј m. kadm

кадолб m. tułów, tors

кадры m.pl. kadry, personel

каж-   ➝   казати

каждогодишнье adv. każdorocznie

каждогодишньи, каждогодишны adj. każdoroczny

каждоденны adj. codzienny, powszedni

каждорочно adv. każdorocznie

каждорочны adj. każdoroczny

кажды adj. każdy

казарна f. koszary

казати (каже) v.tr. ipf. kazać; mówić, powiadać; ~ се wydawać się

казахскы, казашскы adj. kazachski

Казахстан m. Kazachstan

казино n. kasyno

казити v.tr. ipf. psuć, mącić

казнити v.tr. ipf. karać

казнь f. kara, kaźń

кајати се v.refl. ipf. żałować

как, како adv. jak; jako

как, како prep. jak; како можно ранѣјше jak najwcześniej; како можно скорѣје jak najszybciej; како толико jak tylko, gdy tylko; како бы jakby; како … тако и … jak … tak i …, zarówno … jak …; како се говори że tak powiem; како се тврди rzekomo

какао n.indecl. kakao

какати v.intr. ipf. srać, robić kupę

какобы adv. jakby

какоколи adv. jakkolwiek, tak czy inaczej

како-либо adv. jakkolwiek, tak czy inaczej

како-небуд adv. jakkolwiek, tak czy inaczej

какост f. jakość

какостны adj. jakościowy

кактус m. kaktus

какы pron.indef. jaki

какыколи pron.indef. jakikolwiek

какы-либо pron.indef. jakikolwiek

какы-небуд pron.indef. jakikolwiek

кал m. ekskrementy; błoto

календар m. kalendarz

калиграф m.anim. kaligraf

калиграфија f. kaligrafia

калиграфичны adj. kaligraficzny

калиј m. potas

калина f. kalina

калити v.tr. ipf. wyżarzać

Калифорнија f. Kalifornia

калка f. kalka

калкулација f. kalkulacja

калкуловати v.tr. ipf. kalkulować

калны adj. mętny

калужа f. kałuża, sadzawka

калциј m. wapń

каменисты adj. kamienisty

каменны adj. kamienny

каменовати v.tr. ipf. kamieniować

каменолом m. kamieniołom

камень m. kamień

каменѣти v.intr. ipf. skamieniać, kamienieć

камера f. kamera

камерник m.anim. kamerzysta

камион m. ciężarówka, tir

камо adv. dokąd

камоколи adv. dokądkolwiek

камо-либо adv. dokądkolwiek

камо-небуд adv. dokądkolwiek

кампанија f. kampania

камуфлаж m. kamuflaż

Канада f. Kanada

канадскы adj. kanadyjski

канал m. kanał (woda/TV)

канализација f. kanalizacja, ścieki

канализовати v.tr. ipf. kanalizować

канарка f. kanarek

кандидат m.anim. kandydat

кандидатура f. kandydatura

кандидовати v.tr. ipf. kandydować

канибал m.anim. kanibal

канибализм m. kanibalizm

канибалскы adj. kanibalistyczny

каное n.indecl. kanoe

канон m. działo, armata

канонизовати v.tr. ipf. kanonizować

каноничны adj. kanoniczny

канцеларија f. kancelaria

каньа f. kania; myszołów, sęp

капати v.intr. ipf. kapać, kropić

капер m.anim. korsarz, kaper

каперство n. korsarstwo, kaperstwo

капитал m. kapitał; акционерны ~ kapitał akcyjny

капитализм m. kapitalizm

капиталист m.anim. kapitalista

капиталистичны adj. kapitalistyczny

капитан m.anim. kapitan

капитулација f. kapitulacja

капитуловати v.tr. ipf. kapitulować

капја f. kropla

капјушон m. kaptur

капнути v.intr. pf. kapnąć, skapnąć

каприз m. zachcianka, kaprys

каприз m.anim. dziwak

капризны adj. kapryśny, dziwaczny

капризовати v.intr. ipf. panikować

капсула f. kapsuła

капуца f. kaptur

кара f. kara, grzywna

карабин m. strzelba

караибскы adj. karaibski

карамел m. karmel

карантина f. kwarantanna

карас m.anim. karaś

карате n.indecl. karate

карати v.tr. ipf. karać; upominać, rugać, besztać

кардинал m.anim. kardynał

карета f. powóz, wagon

кариера f. kariera

кариерист m.anim. karierowicz

кариес m. próchnica

карлик m.anim. krasnal, karzeł

карнавал m. karnawał

карны adj. dyscyplinarny, karny

каро n. karo (karty)

карп m.anim. karp

карта f. karta; mapa

картина f. obraz

картон m. karton

картофель (картофльа) m. ziemniak

карфиол m. kalafior

кастрација f. kastracja

кастровати v.tr. ipf./pf. kastrować

кат m.anim. kat

каталанскы adj. kataloński

каталог m. katalog

Каталонија f. Katalonia

Катар m. Katar

катарскы adj. katarski

катастрофа f. katastrofa, klęska

катастрофичны adj. katastroficzny

кате n. kaczątko

категоризација f. kategoryzacja, klasyfikacja

категорија f. kategoria

категоричны adj. kategoryzny

катедрала f. katedra

катка f. kaczka

католик m.anim. katolik

католицизм m. katolicyzm

католичскы adj. katolicki

каточка f. kaczątko

кафе n.indecl. kawiarnia

качер m.anim. kaczor

каша f. kasza, owsianka

кашель (кашльа) m. kaszel

кашльати v.intr. ipf. kaszleć

каштан m. kasztan

каштановы adj. kasztanowy, brązowy

Кашуб m.anim. Kaszub

кашубскы adj. kaszubski

квадрат m. kwadrat

квадратны adj. kwadratowy

квакати v.intr. ipf. rechotać

квалитет m. jakość

квалификовати v.tr. ipf. kwalifikować

квантитативны adj. kwantytatywny, ilościowy

квантовы: квантова механика f. fizyka kwantowa

квартал m. kwartał

квартира f. mieszkanie, apartament, kwatera

кварц m. kwarc

квас m. drożdże

квас m. kwas

квасити v.intr. ipf. fermentować

квестија f. kwestia, sprawa, temat

квиз m. turniej, kwiz

квинтесенција f. kwintesencja

квитанција f. pokwitowanie, paragon

квичати (квиче) v.intr. ipf. kwiczeć

квокати v.intr. ipf. gdakać

кворум m. kworum

кде adv. gdzie

кдеколи adv. gdziekolwiek

кде-либо adv. gdziekolwiek

кде-небуд adv. gdziekolwiek

келнер m.anim. kelner

Келт m.anim. Celt

келтскы adj. celtycki

кемпинг m. kemping

кенгуру m.anim. kangur

керамика f. ceramika

керамичны adj. ceramiczny

киви n.indecl. kiwi

килим m. dywan, kilim

килобајт m. kilobajt

килограм m. kilogram

километр m. kilometr

кинематографија f. kinematografia

кино n. kino

киоск m. kiosk

Кипр m. Cypr

кирилица f. cyrylica

кириличскы, кирилскы adj. cyrylicki

кита f. bukiet, kiść, kita

Китај m. Chiny

Китајец m.anim. Chińczyk

Китајка f. Chinka

китајскы adj. chiński

клавесин m. klawesyn

клавиатура f. klawiatura

клавир m. pianino, fortepian

клавиш m. klawisz (inst.)

клада f. kłoda

кладец, кладез m. studnia

кладиво n. młot, młotek

кланьати се v.refl. ipf. kłaniać się

кларнет m. klarnet

клас m. kłos; klasa

класа f. klasa

класити се v.refl. ipf. kłosić się

класификација f. klasyfikacja

класификовати v.tr. ipf. klasyfikować

класичны adj. klasyczny; класична музика muzyka klasyczna, muzyka poważna

класны: класна комната f. klasa (sala)

класти (кладе) v.tr. ipf. kłaść

клати (колье) v.tr. ipf. dźgać, kąśać, kłuć, żądlić; szlachtować, ubijać

клатити v.tr. ipf. wstrząsać, kołysać

клевета f. zniesławienie

клеветати v.intr. ipf. zniesławiać

клеветник m.anim. oszczerca

клеј m. klej

клејити v.tr. ipf. kleić

клејкы adj. lepki, klejący, przylepny

клекнути v.intr. pf. klęknąć

клен m. klon

кленовы adj. klonowy

клетва f. klątwa; przekleństwo, wulgaryzm

клети (клне) v.intr. ipf. kląć, przeklinać

клечати (клече) v.intr. ipf. klęczeć

клиент m.anim. klient; klientela, klienci

клиентскы adj. kliencki

клиентство n. klientela, klienci

клик m. klik; krzyk, okrzyk, zew

клика f. klika

кликнути v.tr. pf. kliknąć; krzyknąć

клима f. klimat

климакс m. klimaks, punkt kulminacyjny

климат m. klimat

климатизатор m. klimatyzator

климатизација f. klimatyzacja

климатскы adj. klimatyczny; климатско потепльенје ocieplenie klimatu

клин m. klin

клиника f. klinika

клиничны adj. kliniczny

клицати v.tr. ipf. klikać

клицати (кличе) v.tr. ipf. krzyczeć

кличка f. ksywka

клише n.indecl. klisza

клобук m. kapelusz

клозет m. szafa wnękowa

клок m. kępka

клокот m. bulgot, bulgotanie

клокотати v.intr. ipf. bulgotać

клон m. klon, sobowtór

клонити v.tr. ipf. pochylać, skłaniać, zginać; ~ се kłaniać się

клоун m.anim. klaun

клуб m. klub

клубок m. plątanina, kłębek

кльувати v.tr. ipf. dziobać, skubać

кльуква f. żurawina

кльун m. dziób

кльунути v.tr. pf. dziobnąć, oskubać

кльусати v.intr. ipf. kłusować, jechać kłusem

кльуч m. klucz

кльучар m.anim. dozorca, klucznik, steward

кльучник m.anim. dozorca, klucznik, steward

кльучница f. obojczyk

кльучны adj. kluczowy, kardynalny, fundamentalny; кльучна кост obojczyk; кльучно слово słowo kluczowe

клѣнь m.anim. kleń

клѣсканје n. aplauz, oklaski

клѣскати v.tr. ipf. klaskać, oklaskiwać

клѣтка f. cela, komórka (biol.); klatka; ~ крве krwinka

клѣточны adj. komórkowy (bot.); клѣточна терапија terapia komórkowa; клѣточно оздравјенје terapia komórkowa

клѣшч m.anim. kleszcz

клѣшча f. szczypce (kraba); клѣшче szczypce, obcęgi

кмотр m.anim. ojciec chrzestny

кмотра f. matka chrzestna

кнегыньа f. księżniczka (żona księcia)

кнежич m.anim. książę

кнежна f. księżniczka (córka księcia)

кнежны adj. książęcy

кнежство n. księstwo

кнез m.anim. książę

книга f. książka

книгарньа f. księgarnia

книжевност f. literatura

книжевны adj. książkowy

книжка f. broszura, książeczka

кнопка f. guzik

кнот m. knot

коала f. koala

коалиција f. koalicja

кобалт m. kobalt

кобра f. kobra

кобчик m.anim. kobczyk

кобыла f. klacz

ковальньа f. kuźnia

кованје n. kucie

ковати v.tr. ipf. kuć

ковач m.anim. kowal

коверец m. dywan

коверта f. koperta

ковина f. metal

ковны adj. kowalny, plastyczny

ковчег m. trumna

ковыль m. ostnica

когда, когды adv. kiedy

когда, когды conj. kiedy, gdy

когдаколи, когдыколи adv. kiedykolwiek

когда-либо, когды-либо adv. kiedykolwiek

когда-небуд, когды-небуд adv. kiedykolwiek

кого pron.int. kogo

код m. kod

кодификација f. kodyfikacja

кодификовати v.tr. ipf./pf. kodyfikować

кодовати v.tr. ipf. zakodowywać

кожа f. skóra, skórka

кожены adj. skórzany

кожух m. kożuch

кожухар m.anim. garbarz, kuśnierz

коза f. koza

козак m.anim. kozak

козачскы adj. kozacki

козел (козла) m.anim. kozioł; ~ одпушченја kozioł ofiarny

козина f. mięso kozy

козји adj. kozi; козја брада kozia bródka; kozibród

Козорог m.anim. Koziorożec

козыр m. atut

кој pron.int. który

кој pron.rel. który

којколи pron.indef. którykolwiek

кој-небуд pron.indef. którykolwiek

кокаин m. kokaina

кокетка f. kokietka

кокетны adj. kokietujący, flirtujący

кокетовати v.intr. ipf. kokietować

кокодакати v.intr. ipf. gdakać

кокот m.anim. kogut

кокошка f. kura, kurczak, kokoszka

коктејл m. koktajl

кол m. pal

кол (кла) m. kieł

колапс m. zasłabnięcie

колач m. ciasto

колбаса f. penis (wulg.); kiełbasa

колега m.anim. kolega

коледа f. kolęda

коледж m. koledż

колектив m. kolektyw

колективны adj. kolektywny, zbiorowy

колзати се v.refl. ipf. ślizgać się

колзкы adj. śliski

колибри m.anim. koliber

колико adv. ile

колико conj. tyle ile;  ~ ја вѣм o ile wiem, o ile mi wiadomo; ~ ја знају o ile wiem, o ile mi wiadomo

коликоколи adv. wszystko jedno ile, dowolna ilość

колико-либо adv. wszystko jedno ile, dowolna ilość

колико-небуд adv. wszystko jedno ile, dowolna ilość

коликоракы adj. ile rodzajów czegoś

коликост f. ilość

коликрат adv. ile razy

коликы adj. jak wielki

количек m. kołek

коло (кола/колесе) n. koło

коло prep. (кого/чего) koło, przy

коловати v.intr. ipf. krążyć, kołować, przemieszczać się w kółko

коловрат m. kołowrót

колокрѣсло n. wózek inwalidzki

колона f. kolumna; konwój

колониалны adj. kolonialny

колонизација f. kolonizacja

колонизовати v.tr. ipf./pf. kolonizować

колонија f. kolonia

колор m. kolor, barwa

колоровати v.tr. ipf. kolorować

колпак m. klosz

Колумбија f. Kolumbia

колумбијскы adj. kolumbijski

колхоз m. kołchoz

колько-   ➝   колико-

кольце n. pierścień

колѣбати v.tr. ipf. kołysać, huśtać, wahać; ~ се wahać się (z decyzją)

колѣбка f. kołyska

колѣја f. tor, szyna, koleina

колѣно n. kolano

кома f. śpiączka; przecinek

команда f. zespół, drużyna

комар m.anim. komar, moskit

комбинаторны adj. kombinatoryjny

комбинација f. kombinacja

комбиновати v.tr. ipf. kombinować

коментар m. komentarz

коментовати v.tr. ipf. komentować

комерциалны adj. komercyjny

комета f. kometa

комик m. komik

комин m. komin

коминьар m.anim. kominiarz

комисар m.anim. komisarz

комисија f. komisja

комитет m. komitet

комичны adj. komiczny

комната f. pokój (pomieszczenie)

компакт-диск m. płyta kompaktowa

компанија f. kompania

компас m. kompas

компатибилност f. kompatybilność

компатибилны adj. kompatybilny

компенсација f. rekompensata

компенсовати v.tr. ipf./pf. rekompensować

компетентност f. kompetencja

компетентны adj. kompetentny

компетитивны adj. konkurencyjny

компетиција f. rywalizacja

компјутер m. komputer

компјутеризованы adj. skomputeryzowany

компјутеризовати v.tr. ipf. skomputeryzowywać

компјутерны adj. komputerowy

компјутерованје n. informatyka

компјутеровати v.intr. ipf. pracować przy komputerze

комплекс m. kompleks

комплетност f. kompletność, zupełność, całkowitość

комплетны adj. kompletny, całkowity, zupełny

компликација f. komplikacja

компликованы adj. skomplikowany

компликовати v.tr. ipf. komplikować

композитор m.anim. kompozytor

композиција f. kompozycja

компонент m. składnik, komponent

компоновати v.tr. ipf. komponować

компромис m. kompromis

компромисны adj. kompromisowy

комунизм m. komunizm

комуникација f. komunikacja

комуниковати v.intr. ipf. komunikować

комунист m.anim. komunista

комунистичны adj. komunistyczny

комфорт m. komfort

комфортно adv. komfortowo

конвент m. klasztor

конвенција f. konwencja

конвенционалны adj. konwencionalny

конвој m. konwój

Конго n. Kongo

конголезскы adj. kongijski

конгрес m. kongres

кондиционал m. tryb warunkowy

кондиционер m. klimatyzator

конец m. koniec; в концу w końcu, wrzeszcie, nareszcie; ~ тыдньа weekend

конечник m. odbyt

конечно adv. ostatecznie, w końcu, nareszcie, wreszcie

конечност f. ostateczność, nieodwołalność

конечны adj. końcowy, ostateczny

конина f. konina

коничина f. koniczyna

конклузија f. konkluzja, wniosek

конкретно adv. konkretnie, specyficznie, szczególnie

конкретны adj. konkretny, specyficzny, szczególny

конкурент m.anim. konkurent

конкуренција f. konkurencja

конкуренцијны adj. konkurencyjny

конкуровати v.intr. ipf. konkurować

конкурс m. konkurs, zawody

конник m.anim. jeździec (konia)

конница f. kawaleria

конны adj. konny

конопја f. konopia, marihuana

конопјаны adj. konopny

конотација f. konotacija, skojarzenie

консерва f. konserwa

консервативец m.anim. konserwatysta

консервативност f. koserwatywność

консервативны adj. konserwatywny

консерватизм m. konserwatyzm

консервованы adj. zakonserwowany

консервовати v.tr. ipf. konserwować, zachowywać

консилиум m. rada

консистенција f. konsystencja

конскы adj. koński

консонант m. spółgłoska

конспиратор m.anim. konspirator, spiskowiec

конспирација f. konspiracja, spisek

Константинопол m. Konstantynopol

конституција f. konstytucja

конституцијны adj. konstytucyjny

конструкција f. konstrukcja

конструовати v.tr. ipf. konstruować

консул m.anim. konsul

консулат m. konsulat

консултант m.anim. konsultant

консултација f. konsultacja

консумеризм m. konsumeryzm

контакт m. kontakt

контекст m. kontekst

контингент m. kontyngent

континент m. kontynent

континуум n. kontinuum

конто n. konto

контрабанда f. towar przemycany; przemyt

контрабандник m.anim. przemytnik

контрабандны adj. kontrabandowy, z przemytu

контрабандованје n. przemycanie

контрабандовати v.tr. ipf. przemycać

контрабас m. kontrabas

контракција f. kontrakcja

контрареволуција f. kontrrewolucja

контраст m. kontrast

контратенор m.anim. kontratenor

контрацепција f. antykoncepcja

контрола, контроль f. kontrola

контроловати v.tr. ipf. kontrolować; nadzorować

конфедерација f. konfederacja

конференција f. konferencja

конфисковати v.tr. ipf. konfiskować

конфликт m. konflikt

конфронтација f. konfrontacja

концентрација f. koncentracia, skupienie

концентровати v.tr. ipf. koncentrować

концептуалны adj. pojęciowy, konceptualny

концепција f. koncepcja

концерт m. koncert (utwór); koncert

кончати v.tr. ipf. kończyć, zakańczać; ~ се kończyć się

кончина f. końcówka

конь m.anim. koń; koń (szachy)

коньак m. koniak

коньар m.anim. stajenny

коньугација f. koniugacja

коньункција f. spójnik

кооперација f. współpraca, kooperacja

кооперовати v.intr. ipf. kooperować, współpracować

координата f. współrzędna

координатор m.anim. koordynator

координовати v.tr. ipf./pf. koordynować

копа f. sterta, stos

копальньа f. kopalnia, odkrywka

копанје n. kopanie (w czymś)

копати v.tr. ipf. kopać (w czymś)

копач m. koparka

копија f. kopia

копијовати, копировати v.tr. ipf. kopiować

копје n. włócznia

копот f. sadza

копр m. koper, koperek

коприва f. pokrzywa

копривны adj. pokrzywowy

копровы adj. koprowy; копрова супа zupa koprowa; копрове огуркы ogórki kiszone

коптскы adj. koptyjski

копытник m. kopytnik

копыто n. kopyto

копѣјка f. kopiejka

кора f. kora; skórka

кораб m. statek

корабник m.anim. żeglarz

корабница f. żeglarka

корабокрушенец m.anim. rozbitek

корабокрушенје n. katastrofa morska

корал m.anim. koral

Коран m. Koran

корвета f. korweta

кордон m. kordon

Кореја f. Korea

корејскы adj. koreański

коректны adj. poprawny

коректор m.anim. korektor

корекција f. korekcja, poprawka

корелатив m. korelatyw

коренисты adj. korzenisty

коренити се v.refl. ipf. korzenić się, zakorzeniać się

корень m. korzeń; radykał

кореспондент m.anim. korespondent

кореспонденција f. korespondencja

кориандр m. kolendra

кориговати v.tr. ipf. korygować, poprawiać

коридор m. korytarz

корист f. korzyść, użytek

користати v.tr. ipf. używać, korzystać (mieć profit)

користити v.tr. ipf. używać, korzystać (mieć profit)

користник m.anim. użytkownik

користны adj. korzystny, użyteczny, pomocny, sprzyjający

корити v.tr. ipf. karcić, robić wyrzuty

корица f. cynamon

коричневы adj. brązowy

корка f. skórka

корнијскы adj. kornwalijski, kornijski

корок m. korek (materiał)

корона f. korona

коронација f. koronacja

короновати v.tr. ipf. koronować

корпоративны adj. korporacyjny

корпорација f. korporacja, spółka

корпус m. korpus

корупција f. korupcja

корыто n. koryto (rzeki); koryto

корыфеј m.anim. koryfeusz

кос m.anim. kos

коса f. kosa; warkocz

косар m. kosiarz

косба f. koszenie

косити v.tr. ipf. kosić

косм m. kosmyk, lok

косматы adj. kudłaty, owłosiony

космичны adj. kosmiczny; космична станција stacja kosmiczna; ~ кораб statek kosmiczny

космонавт m.anim. kosmonauta

космос m. kosmos

Косово n. Kosowo

косовскы adj. kosowski

косоокы adj. skośnooki

кост f. kość

Костарика f. Kostaryka

костариканскы adj. kostarykański

костел m. kościół (budynek)

костјум m. kostium

костка f. klocek, kostka (do gry), sześcian

костливы adj. kościsty

костны adj. kostny;  ~ мозок szpik kostny; костно једро szpik kostny

костѣнка f. pestkowiec

костѣны adj. kościany

косы adj. ukośny, kosy

кот m.anim. kot, kocur

котва f. kotwica

коте n. kociątko, kotek

котел m. kocioł, czajnik

котити се v.refl. ipf. kocić się

котка f. kotka

котлар m.anim. kotlarz, koksownik

котлет m. kotlet

котлина f. dorzecze

котловина f. dorzecze

которы   ➝   кторы

кофеин m. kofeina

кохезија f. kohezja

кочерга f. pogrzebacz

кош m. kosz; ~ одпадов kosz na śmieci

кошарка f. koszykówka

кошенје n. koszenie

кошерны adj. koszerny

коштовати v.tr. ipf. kosztować

кошульа f. koszula

краб m.anim. krab

крабка f. pudełko

крава f. krowa

кравата f. krawat

кравји adj. krowi

крадеж f. kradzież

краджа f. kradzież

крај m. kraj; skraj, krawędź

крајевид m. krajobraz

крајина f. region; kraina, obszar

крајнец m.anim. ekstremista

крајно adv. skrajnie; ~ опасны skrajnie niebezpieczny

крајност f. skrajność, ekstremizm

крајны adj. skrajny, ekstremistyczny

кракати v.intr. ipf. krakać

кралик m.anim. królik

кралица f. królowa

краль m.anim. król (karty); król (szachy); król

кральев adj. należący do króla

кральева f. królowa

кральевскы adj. królewski; кральевска боа boa dusiciel; ~ удав boa dusiciel

кральевство n. królestwo

краса f. piękno

красавец m.anim. przystojniak, piękny mężczyzna

красавица f. ślicznotka, piękna kobieta

красивост f. piękność, piękno

красивши adj. piękniejszy

красивы adj. piękny, śliczny

красити v.tr. ipf. dekorować

красница f. ślicznotka, piękna kobieta

краснорѣчивост f. elokwencja

краснорѣчивы adj. elokwentny

красност f. piękność, piękno

красны adj. ładny, piękny, śliczny

краснѣјши adj. piękniejszy

красопис m. kaligrafia

красописец m.anim. kaligraf

красота f. piękność, piękno

краста f. strup

краставы adj. wyliniały, pełen strupów

красти (краде) v.tr. ipf. kraść; ~ се podkradać się

кратко adv. krótko

кратковидник m.anim. krótkowidz

кратковидност f. krótkowidztwo

кратковидны adj. krótkowidzący

кратконогы adj. krótkonogi

краткост f. krótkość

краткотрајны adj. krótkotrwały

краткы adj. krótki

-кратно suffix -krotnie

крах m. krach

крв   ➝   кров

крвавы adj. krwawy; крвавши krwawszy

крвинок m. krwinka

крвити v.intr. ipf. krwawić

крвопијец m.anim. krwiopijca

крвопролитје n. przelanie krwi

крвоток m. krwotok

креативност f. kreatywność

креативны adj. kreatywny

креветка f. krewetka

креда f. kreda

креденц m. kredens

кредит m. kredyt

крем m. krem

кременисты adj. krzemowy

кременны adj. krzemienny

кремень m. krzemień

кремниј m. krzem

кремовы adj. kremowy

креол m. kreol

креолскы adj. kreolski

кресало n. krzesiwo

кресати v.tr. ipf. krzesać, robić iskry

крест m. chrzest

креститель m.anim. chrzciciel

крестити v.tr. ipf. chrzcić

крестны: крестна мати f. matka chrzestna; ~ отец ojciec chrzestny

крестовы: ~ поход m. krucjata

кретен m.anim. kretyn

кретенскы adj. kretyński

крешченје n. chrzest, ochrzczenie

крзно n. sierść

крива (кривој) f. krzywa

кривда f. kłamstwo, fałszywość, nieprawda; krzywda, zło

кривдити v.intr. ipf. kłamać

кривина f. krzywizna

кривити v.tr. ipf. krzywić, skrzywiać, wić

кривобокы adj. przekrzywiony

кривовѣрник m.anim. heretyk

кривовѣрство n. herezja

кривоногы adj. krzywonogi

кривоприсежничство n. krzywoprzysięstwo

кривота f. skrzywienie

кривошија f. kręcz szyi

кривы adj. fałszywy; krzywy, skrzywiony, wygięty, zgięty; błędny; winny

криж m./f. krzyż

крижевка f. krzyżówka

криженосец m.anim. krucyfer

крижишче n. skrzyżowanie

криза f. kryzys

кријумчарити v.tr. ipf. szmuglować

крик m. krzyk, wrzask

крикет m. krykiet

крикнути v.tr. pf. krzyknąć, wrzasnąć

крилаты adj. skrzydlaty

крило n. skrzydło

крипта f. krypta

кристал m. kryształ

кристализовати v.tr. ipf./pf. krystalizować

кристалны adj. kryształowy

критериј m. kryterium

критик m.anim. krytyk

критика f. krytyka

критиковати v.tr. ipf. krytykować

критичны adj. krytyczny, kluczowy

кричати (кричи) v.tr. ipf. krzyczeć, wrzeszczeć

крјакати v.intr. ipf. kwakać

крма f. pokarm, karma, obrok, pasza

крмити v.tr. ipf. karmić, żywić

крмјенје n. karmienie, posiłek

крмны adj. pożywny, spożywczy; крмна трубка sonda żołądkowa

кров f. krew

кровны adj. krwisty, związany z krwią; кровна инфекција sepsa, posocznica;  ~ притиск ciśnienie krwi; кровно тѣльче krwinka

крој m. krój (ubrania); cięcie

кројач m.anim. krawiec

кројити v.tr. ipf. kroić

крок m. krok

крокет m. krokiet (gra); krokiet (potrawa)

крокодил m.anim. krokodyl

кромѣ prep. (кого/чего) oprócz; ~ того poza tym

кроника f. kronika

кроникар m.anim. kronikarz

кропило n. spryskiwacz, zraszacz

кропити v.intr. ipf. skrapiać

крот m.anim. kret

кротити v.tr. ipf. oswajać

кроткы adj. oswojony, potulny, miły

кротост f. potulność

кроха f. okruch

крочек m. krocze

крошити v.tr. ipf. kruszyć; ~ се kruszyć się

кртовина f. kretowisko

круг m. krąg

кругла f. piłka

кругломет m. pistolet maszynowy

круглы adj. okrągły; ~ стол okrągły stół

круговы adj. kolisty

круженје n. obrót, wirowanie

кружити v.tr. ipf. krążyć, wirować; ~ се krążyć, wirować

крупа f. krupa

крутити v.tr. ipf. kręcić (w koło), obracać, wirować; ~ се kręcić się

круты adj. okrutny

крушина f. kruszyna, szakłak

крч m. skurcz

крчити v.tr. ipf. kurczyć

крчма f. tawerna, karczma

Крым m. Krym; Krym

крыса f. szczur

крыти v.tr. ipf. kryć, ukrywać, zakrywać; ~ се kryć się, ukrywać się

крѣпити v.tr. ipf. krzepić, wzmacniać

крѣпкост f. wigor

крѣпкы adj. solidny, krzepki, silny

крѣпост f. twierdza, forteca

крѣпѣти v.intr. ipf. wzmacniać się, nasilać się, stać się silniejszym

крѣсло n. fotel, siedzenie

крѣхкы adj. kruchy, wątły

ксенофоб m.anim. ksenofob

ксенофобија f. ksenofobia

ксилофон m. ksylofon

кто pron.int. kto

ктоколи pron.indef. ktokolwiek

кто-небуд pron.indef. ktokolwiek

кторы pron.indef. który

кторыколи pron.indef. którykolwiek

кторы-либо pron.indef. którykolwiek

кторы-небуд pron.indef. którykolwiek

куб m. sześcian

Куба f. Kuba (kraj)

Кубанец m.anim. Kubańczyk

кубанскы adj. kubański

кубичны adj. kubiczny, sześcienny

кубок m. puchar

кувалда f. młot dwuręczny

Кувејт m. Kuwejt

кудер m. lok

кудлаты adj. kudłaty, włochaty

кудравы adj. kędzierzawy, o kręconych włosach

куды adv. którędy

кудыколи adv. wszystko jedno którędy, dowolną drogą

куды-либо adv. wszystko jedno którędy, dowolną drogą

куды-небуд adv. wszystko jedno którędy, dowolną drogą

кудѣль f. kądziel, pakuły

кузен m.anim. kuzyn

кузина f. kuzynka

кузньа f. kuźnia

кукати v.intr. ipf. kukać

кукла f. lalka, kukła, marionetka

куколь m. kąkol

кукуруза f. kukurydza

кукучка f. kukułka

кулемет m. karabin maszynowy

кулик m.anim. kulik, siewkowiec

кулинарны adj. kulinarny

кулминација f. kulminacja

кулминовати v.intr. ipf. kulminować

култивар m. kultywar

култура f. kultura

културны adj. kulturalny, kulturowy

кульа f. kula, pocisk

кульгавы adj. kulawy

кульгати v.intr. ipf. kuleć

кум m.anim. ojciec chrzestny

кума f. matka chrzestna

куна f. kuna

куп m. zakup

купа f. sterta, kupa

купальньа f. łazienka

купанје n. kąpanie

купати v.tr. ipf. kąpać; ~ се kąpać się

купель f. kąpiel

купец m.anim. handlarz, handlowiec; kupiec, nabywca

купина f. jeżyna

купити v.tr. pf. kupić

купја f. kupno

купователь m.anim. nabywca

куповати v.tr. ipf. kupować

купола f. kopuła

купон m. kupon

купопродаж f. umowa kupna-sprzedaży

кур m.anim. kogut

кура f. kura, kurczak, kokoszka

курва f. kurwa

курган m. kurhan

куретина f. mięso kurze

курец m. penis (wulg.)

куриво n. fajka (papieros), dymek, tytoń, tabaka

куриозны adj. dziwny, niezwykły, ciekawy

курити v.tr. ipf. palić, dymić

курји adj. kurzy

курник m. kurnik

куропатва f. kuropatwa

курорт m. kurort

курс m. kurs

курсив m. kursywa

курсивны adj. kursywny

кус m. kawałek, kęs, chaps; omyk

кусати v.tr. ipf. gryźć

куснути v.tr. pf. ugryźć

кусок m. kawałek

куст m. krzak, krzew

кустомизованје n. indywidualizacja

кустомизовати v.tr. pf. indywidualizować

кусы adj. bezogonowy; krótki

кут m. kąt

кутны adj. kątowy

куфер (куфра) m. walizka

кухар m.anim. kucharz

кухарка f. kucharka

кухарскы adj. kulinarny, gastronomiczny, kucharski

кухарство n. gastronomia

кухати v.tr. ipf. gotować

кухенны adj. kuchenny

кухньа f. kuchnia

кхаки n.indecl. khaki

кывати v.intr. ipf. kiwać (głową)

кывнути v.intr. pf. skinąć (głową)

кыдати v.tr. ipf. rzucać

кыднути v.tr. pf. rzucić

кыј m. kij

Кыјев m. Kijów

кыјевскы adj. kijowski

кыла f. przepuklina

кымати v.intr. ipf. kiwać (głową)

кымнути v.intr. pf. skinąć (głową)

кыпѣнје n. kipienie

кыпѣти (кипи) v.intr. ipf. kipieć

кыргызскы adj. kirgiski

Кыргызстан m. Kirgistan

кыслина f. kwas

кыслород m. tlen

кыслы adj. kwaśny, skwaśniały, ukiszony; кысле огуркы ogórki kwaszone, ogórki kiszone

кыснути v.intr. ipf. kwaśnieć, kisieć

кыт m.anim. wieloryb

кыхати v.intr. ipf. kichać

кыхнути v.intr. pf. kichnąć

кѣшень f. kieszeń

лабед m.anim. łabędź; дикы ~ dziki łabędź

лабедји adj. łabędzi

лабораторија f. laboratorium

лава f. lawa

лаванда f. lawenda

лавина f. lawina

лавка f. ławka

лавр m. wawrzyn

лавреат m.anim. laureat

лагер m. obóz

лагодно adv. łagodnie, delikatnie, pobłażliwie

лагодност f. łagodność, delikatność, potulność

лагодны adj. łagodny, miły, potulny, uczynny, pobłażliwy

лазити v.intr. ipf. pełzać; wspinać się, łazić

лазньа f. łaźnia publiczna

лај m. szczek, szczekanie

лајанје n. szczekanie

лајати (лаје) v.intr. ipf. szczekać

лајно n. łajno, gnój, gówno, obornik, odchody, kał

лаконичны adj. lakoniczny

лакот (лакта) m. łokieć

лама f. lama

ламанје n. łamanie

ламати v.tr. ipf. łamać

лампа f. lampa

ланец m. łańcuch

ланскы adj. zeszłoroczny, ubiegłoroczny, łoński

ланцух m. łańcuch

лань f. łania; daniel

ланьи adv. poprzedniego roku, ostatniego roku

лапа f. łapa

лапати v.tr. ipf. łapać, skrobać łapą

лапка f. cudzysłów

Лапландија f. Laponia

ласер m. laser

ласица f. łasica

ласка f. pochlebstwo, komplement; uprzejmość, życzliwość; łaska, przysługa; czułość

ласкавы adj. schebiający; łagodny; życzliwy; czuły

ласкати v.tr. ipf. głaskać, pieścić; schlebiać, pochlebiać

ласо n. lasso

ластовица f. jaskółka

латати v.tr. ipf. łatać

Латвија f. Łotwa

латекс m.anim. lateks

латиница f. łacinka (pismo)

латинскы adj. łacina, łaciński

Латыш m.anim. Łotysz

латышскы adj. łotewski

лб-   ➝   лоб

лганје n. łgarstwo, kłamanie

лгар m.anim. kłamca

лгарка f. kłamczucha

лгати (лже) v.intr. ipf. łgać

ле adv. dopiero, ledwo, zaledwie; tylko

лев (льва) m.anim. lew; Лев Lew (zodiak)

левји adj. lwi

легализовати v.tr. ipf. legalizować

легалны adj. legalny

легати v.tr. ipf. wylęgać

легенда f. legenda

легендарны adj. legendarny

легија f. legion

легион m. legion

легитимны adj. słuszny, uzasadniony

легко adv. łatwo, lekko

легковѣрны adj. łatwowierny, naiwny

легкомысльны adj. lekkomyślny

легкост f. lekkość

легкы adj. lekki, łatwy; легке пѣнезы łatwe pieniądze

леговишче n. legowisko, nora

легти v.intr. ipf. lec, legnąć; lęc, lęgnąć

легше adv. lżej

легши adj. lżejszy

лед m. lód

ледва adv. ledwo, zaledwie

ледвица f. nerka

ледвичны adj. nerkowy; ~ камень kamień nerkowy

ледник m. lodowiec

ледны: ледна гора f. góra lodowa

ледовец m. lodowiec

ледовиты adj. lodowy

ледоломач m. lodołamacz

ледѣнити v.tr. ipf. zamrażać

ледѣны adj. lodowy

ледѣнѣти v.intr. ipf. zamrażać się

лежати (лежи) v.intr. ipf. leżeć

лежипед m. rower poziomy

лежишче n. łóżko

лежковина f. pościel, ściółka

лејка f. konewka

лејтенант m.anim. porucznik

лексика f. leksykon

лексикон m. leksykon

лексичны adj. leksykalny

лектор m.anim. wykładowca

лекција f. lekcja, wykład

лелек m.anim. lelek, rogatnik

лемеш m. lemiesz

лен (льна) m. len

ленишче n. pole lnu

леопард m.anim. leopard; снѣжны ~ irbis śnieżny, irbis, pantera śnieżna, śnieżny leopard

лепетанје n. bełkot, paplanina

лепетати v.intr. ipf. bełkotać, paplać

лепра f. trąd

лескати v.intr. ipf. błyszczeć, lśnić

лескнути v.intr. pf. błysnąć, zalśnić

лест f. fortel, sztuczka, trik

лет m. lot; ~ова кабина kabina pilota

летач m.anim. lotnik

летишче n. lotnisko

леток m. ulotka

летѣти (лети) v.intr. ipf. lecieć

лехитскы adj. lechicki

лешч m.anim. leszcz

лешчина f. leszczyna

лж-   ➝   лгати; лож

лжец m.anim. kłamca

лживост f. zakłamanie

лживы adj. kłamliwy, zakłamany

ли conj. czy

ли particle czy

Либан m. Liban

либанскы adj. libański

либерализација f. liberalizacja

либерализм m. liberalizm

либерализовати v.tr. ipf. liberalizować

либералны adj. liberalny

Либија f. Libia

либијскы adj. libijski

либовольны adj. opcjonalny

лива f. ulewa

ливада f. łąka

ливны adj. ulewny

лига f. liga

лигатура f. ligatura

лигнит m. węgiel brunatny

лидер m.anim. lider

лизанје n. lizanie

лизати (лиже) v.tr. ipf. lizać

лизнути v.tr. pf. liznąć

ликвидатор m.anim. likwidator

ликвидација f. likwidacja

ликвидовати v.tr. ipf./pf. likwidować

ликер m. likier

лиловы adj. liliowy

лимитовати v.tr. ipf. limitować

лимон m. cytryna

лимонада f. lemoniada

лимузина f. limuzyna

лимфа f. limfa

лин m.anim. lin (ryba)

лингвистичны adj. lingwistyczny

линеарны adj. liniowy

линза f. soczewka

линија f. linia

линијка f. linijka, liniał mierniczy

линк m. hiperłącze

линьати v.intr. ipf. linieć

липа f. lipa

липан m.anim. lipień

липень m. lipiec

лисе n. lisię

лисица f. lisica

лисичка f. kurka

лисји adj. lisi

лист m. kartka; liść

листје n. listowie

листны adj. listny, liściowy

листовка f. ulotka

листок m. płatek

листопад m. opad liści; listopad

Литва f. Litwa

Литванец m.anim. Litwin

Литванка f. Litwinka

литера f. litera

литерарны adj. literacki

литература f. literatura

литературны adj. literacki; ~ језык język literacki

лити (лије) v.tr. ipf. odlewać (metal); lać, nalewać

литиј m. lit (chem.)

литовскы adj. Litewski

литр m. litr

литургија f. liturgia

литургичны adj. liturgiczny

лифт m. winda, wyciąg, dźwig

лихва f. lichwa; odsetki, zysk, profit

лихвар m.anim. lichwiarz

лихварскы adj. lichwiarski

лихварство n. lichwiarstwo

Лихтенштејн m. Liechtenstein

лихы adj. dziwny, dziwaczny; zły, lichy; zbyteczny

лице (лица/личесе) n. policzek; twarz

лицемѣр m.anim. hipokryta, obłudnik

лицемѣрити v.intr. ipf. być obłudnym

лицемѣрје n. hipokryzja, obłuda

лицемѣрка f. hipokrytka, obłudnica

лицемѣрно adv. hipokrytycznie, obłudnie

лицемѣрны adj. hipokrycki, obłudny

лиценција f. licencja

личинка f. larwa

лично adv. osobiście

личност f. osobistość, osobowość

личны adj. osobisty, osobowy

лишај m. opryszczka pospolita; porost

лишити v.tr. ipf. pozbawiać

лоб (лба) m. czaszka

лобаньа f. czaszka

лоби m.indecl. lobby

лобист m.anim. lobbysta

лобовати v.intr. ipf. lobbować

лобода f. łoboda

лов m. polowanie; połów (ryb itp.)

ловец m.anim. goniec (szachy); łowca

ловечскы adj. łowiecki

ловитва f. polowanie

ловитель m.anim. łowca

ловити v.tr. ipf. polować, łowić; łapać; ~ рыбу łowić ryby

ловишче n. miejsce polowania

ловјенје n. polowanie

ловны adj. łowny, związany z polowaniem

ловхата f. domek myśliwski

логаритм m. logarytm

логика f. logika

логично adv. logicznie

логичны adj. logiczny

логовати се v.refl. ipf. logować się

логопедија f. logopedia

лод f. statek, łódź

лодка f. łódka

лож (лжи) f. kłamstwo

ложе n. łóżko

ложица f. łyżka

ложичка: чајна ~ f. łyżeczka do herbaty

ложишче n. łożysko

ложка f. łyżka; столова ложица łyżka stołowa

ложност f. fałszywość; kłamstwo

ложны adj. fałszywy, nieprawdziwy

лој m. łój

лојалист m.anim. lojalista

лојалност f. lojalność

лојалны adj. lojalny

лојити v.tr. ipf. łoić

локалитет m. lokalitet

локати v.tr. ipf. chłeptać

локатив m. miejscownik

локнути v.tr. pf. wychłeptać

локомотива f. lokomotywa

лом m. odłamek, złom; łom

ломити v.tr. ipf. łamać

ломјенје n. łamanie

ломливы adj. łamliwy, kruchy

Лондон m. Londyn

лоно n. kolana (kogoś siedzącego); macica

лопата f. łopata, szufla

лопатка f. łopatka (anat.)

лопух m. łopian

лори m.anim. lory

лос m.anim. łoś

лосион m. lotion

лоскотати (лоскоче) v.tr. ipf. łaskotać, łechtać

лосос m.anim. łosoś

лососина f. mięso łososia

лотерија f. loteria

лоше adv. źle

лоши adj. zły

луды adj. zwariowany, szalony

лужичскы adj. łużycki

лук m. łuk (broń); łuk (tech.); cebula

лука f. łąka

лукавство n. chytrość, przebiegłość, oszukaństwo

лукавы adj. chytry, przebiegły, oszukańczy

луковица f. cebulka

луковы adj. cebulowy

Луксембург m. Luksemburg

луксембуржскы adj. luksemburski

луминесценција f. luminescencja

луна f. księżyc

лунатик m.anim. lunatyk

лунны adj. księżycowy; лунно свѣтло światło księżyca

лупина f. skórka (np. owocu)

лупити v.tr. ipf. obierać (skórkę)

луска f. łuska (rybia)

лускати v.tr. ipf. łuskać, łuszczyć

лутеранскы adj. luterański

луч m./f. promień, wiązka

лучити v.tr. ipf. promienieć

лучше adv. lepiej

лучши adj. lepszy

лушчина f. łupina

лушчити v.tr. ipf. łuszczyć, zdejmować skorupę

лыжа f. narta

лыко n. łyko; włókno

лысина f. łysina

лыска f. łyska

лысы adj. łysy

лысѣти v.intr. ipf. łysieć

льалька f. lalka

льв-   ➝   лев

льве n. lwiątko

львица f. lwica

льн-   ➝   лен

льнѣны adj. lniany

льстивы adj. przebiegły, chytry

льстити v.tr. ipf. schlebiać, podlizywać się, nakłaniać pochlebstwami

льуба f. luba, kochanie (kobieta)

льубезно adv. życzliwie, uprzejmie

льубезны adj. życzliwy, miły, uprzejmy

льубимец m.anim. ulubiony, ulubieniec

льубимы adj. ukochany

льубитель m.anim. miłośnik; amator

льубити v.tr. ipf. kochać, lubić; не ~ nie lubić

льубльана f. Lublana

льубов f. miłość

льубовник m.anim. kochanek

льубовница f. kochanka

льубовно adv. z miłością

льубовны adj. kochający; miłosny

льубопытност f. ciekawość, wścibskość

льубопытны adj. ciekawy, dociekliwy, wścibski

льубост f. rozkosz, uciecha, lubość

льубы (-ого) m.anim. luby, kochanie (mężczyzna)

льуд m. lud, ludzie

льуди f.pl. ludzie

льудны adj. ludny

льудобијство n. ludobójstwo

льудовы: льудова сила f. siła ludu

льудожерец m.anim. kanibal, ludożerca

льудожерскы adj. kanibalistyczny, ludożerczy

льудожерство n. kanibalizm, ludożerstwo

льудојед m.anim. kanibal, ludożerca

льудоједскы adj. kanibalistyczny, ludożerczy

льудоједство n. kanibalizm, ludożerstwo

льудскост f. ludzkość

льудскы adj. człowieczy, ludzki

льудство n. ludzkość, człowieczeństwo; ludność, obywatele (ogół)

льульати v.tr. ipf. kołysać

льулька f. fajka

льутньа f. lutnia

льутост f. dzikość

льуты adj. srogi, luty, zawzięty

льуты (-ого) m. luty

лѣвак m.anim. osoba leworęczna, mańkut

лѣвица f. lewa ręka; lewica

лѣворукы adj. leworęczny

лѣвы adj. lewy; на лѣво na lewo

лѣзти v.intr. ipf. pełzać; wspinać się

лѣк m. lek, lekarstwo

лѣкар m.anim. lekarz

лѣкарка f. lekarka

лѣкарскы adj. lekarski, leczniczy

лѣкарство n. lek, lekarstwo

лѣнивец m.anim. leń

лѣниво adv. leniwie

лѣнивост f. lenistwo

лѣнивы adj. leniwy

лѣнити се v.refl. ipf. lenić się

лѣньест f. lenistwo

лѣньи adj. leniwy

лѣпило n. klej

лѣпити v.tr. ipf. kleić; ~ се lepić się, kleić się

лѣпје adv. lepiej

лѣпкост f. lepkość

лѣпкы adj. lepki, klejący, przylepny

лѣпо adv. ładnie, urodziwie

лѣпота f. piękno

лѣпши adj. lepszy

лѣпы adj. urodziwy, uroczy

лѣс m. las

лѣсисты adj. lesisty

лѣска f. leszczyna

лѣсник m.anim. leśnik

лѣсны adj. leśny;  ~ орѣх orzech laskowy;  ~ пожар pożar lasu; ~ рог waltornia

лѣсок m. gaj

лѣствица f. drabina

лѣта n.pl. lata

лѣтало n. samolot

лѣтанје n. latanie

лѣтати v.intr. ipf. latać; лѣтајуча мыш nietoperz

-лѣтје n. -lecie

лѣтньи, лѣтны adj. letni (lata); лѣтньи солнцеврат przesilenie letnie

лѣто n. lato

лѣтовати v.intr. ipf. spędzać lato

лѣтовишче n. domek letni

лѣтопис m. kronika, dziejopis

лѣтописец m.anim. kronikarz, dziejopisarz

лѣчебны adj. leczniczy

лѣченје n. leczenie, kuracja, terapia

лѣчильньа f. szpital

лѣчитель m.anim. uzdrawiacz

лѣчити v.tr. ipf. leczyć, uzdrawiać

мавзолеј m. mauzoleum

магазин m. magazynek; sklep

магистр m.anim. mistrz

магичны adj. magiczny

магнат m.anim. magnat

магнезиј m. magnez

магнет m. magnes

магнетичны adj. magnetyczny

магнетофон m. magnetofon

Мадагаскар m. Madagaskar

Мадјар m.anim. Węgier

мадјаризација f. madziaryzacja

Мадјарија f. Węgry

Мадјарка f. Węgierka

Мадјарска f. Węgry

мадјарскы adj. węgierski

маз f. maź

мазати (маже) v.tr. ipf. mazać, rozmazywać, plamić, smarować

мазиво n. smar, lubrykant

мазило n. mazidło, maść

мај m. maj

мајак m. latarnia morska

мајонез m. majonez

мајор m.anim. major

мајскы: ~ хрушч m.anim. chrabąszcz majowy

мајстр m.anim. mistrz

мајстровскы adj. mistrzowski; мајстровско дѣло arcydzieło

мак m. mak; дикы ~ dziki mak

Македонец m.anim. Macedończyk

Македонија f. Macedonia

македонскы adj. macedoński

макијаж m. makijaż

маковка f. makówka (maku)

максимално adv. maksymalnie

максималны adj. maksymalny

максимум m. maksimum

Малајзија f. Malezja

малајскы adj. malajski

маларија f. malaria

маленькост f. drobnostka

маленькы adj. maleńki

малина f. malina

малиновы adj. malinowy

мало adv. mało, trochę, troszeczkę

маловажны adj. nieważny, mało ważny

маловодны adj. płytki (o wodzie)

маловѣрны adj. sceptyczny

малодушны adj. małoduszny

малокрвје n. niedokrwistość, anemia

малольудны adj. małoludny, słabo zaludniony

малолѣтны adj. nieletni, małoletni, niepełnoletni

маломолвны adj. małomówny

маломѣрны adj. nieprzeciętnie mały

малост f. małość; drobnostka

малпа, малпица f. małpa

Малта f. Malta

малтретовати v.tr. ipf. maltretować

малы adj. mały, niewielki

мальар m.anim. malarz

мальевати v.tr. ipf. malować

малѣти v.intr. ipf. maleć, zmniejszać się

мама f. mama

мамин adj. maminy

мамити v.tr. ipf. oszukiwać, mamić, łudzić, nabierać (kogoś na dowcip)

мамливы adj. zwodniczy, złudny

мамут m.anim. mamut

манган m. mangan

манго n. mango

мандат m. mandat

мандолина f. mandolina

маневр m. manewr

маневровати v.tr. ipf./pf. manewrorwać

маневры m.pl. manewry

манера f. sposób, maniera

манжета f. mankiet

манипулација f. manipulacja

манипуловати v.tr. ipf. manipulować

манифест m. manifest

манѣрка f. termos, piersiówka

мапа f. mapa

маракасы m.pl. marakasy

маракуја f. marakuja

маргинализација f. marginalizacja

маргинализовати v.tr. ipf./pf. marginalizować

маргиналны adj. marginalny

марена f. marzana

марец m. marzec

маржа f. margines

маримба f. marimba

марионетка f. marionetka

марихуана f. marihuana

марка f. znaczek pocztowy

маркер m. mazak, marker, flamaster

марливо adv. pilnie

марливост f. pilność

марливы adj. pilny

мармелада f. marmolada

Мароко n. Maroko

Марс m. Mars

Марсиан, Марсианин m.anim. Marsjanin

марципан m. marcepan

марш m. marsz

маршал m. marszałek

маршировати v.intr. ipf. maszerować

маршрут m. trasa

маршрутка f. marszrutka

маса f. masa

масаж m. masaż

масакровати v.tr. ipf. masakrować

масивны adj. masywny

масировати v.tr. ipf. masować

маска f. maska

масковати v.tr. ipf./pf. maskować

маслина f. oliwka

маслиновы adj. oliwkowy; ~ олеј olej z oliwek

масло n. masło

масльак m. maślak

масовы adj. masowy

маст f. maść

мастити v.tr. ipf. smarować maścią

мастурбација f. masturbacja

мастурбованје n. masturbowanie

мастурбовати v.intr. ipf. masturbować

мат m. mat (szachy)

математик m.anim. matematyk

математика f. matematyka

материал m. materiał

материалны adj. materialny

материја f. sprawa

материн adj. mateczny, matczyny

материнскы adj. macierzyński

материнство n. macierzyństwo

материца f. macica

матерскы adj. macierzyński; матерска клѣтка komórka macierzysta; матерска льубов matczyna miłość

мати (матере) f. matka

матка f. matka

матрица f. macierz

матушка f. żona kapłana

матчина f. ojczyzna

мах m. machnięcie, szybki ruch

махати v.intr. ipf. machać, wymachiwać;  ~ главоју kręcić głową; ~ хвостом merdać ogonem

махинација f. machinacja

махнути v.intr. pf. machnąć, wymachnąć; ~ главоју pokręcić głową

мачеха f. macocha

машина f. maszyna

машинално adv. mechanicznie

машинист m.anim. maszynista

машинописец m.anim. maszynista (piszący na maszynie do pisania)

машиностројенје n. przemysł maszynowy

мгла f. mgła, mgiełka

мглати v.intr. ipf. podnosić się (mgła), zachodzić mgłą

мглисты adj. mglisty, mgławy

ме pron.pers. mnie

мебель m. mebel

мебловати v.tr. ipf./pf. umeblowywać, umeblować

мегабајт m. megabajt

мед m. miód

медалист m.anim. medalista

медалистка f. medalistka

медаль f. medal

медбрат m.anim. pielęgniarz

медвѣд m.anim. niedźwiedź

медвѣд-гризли m.anim. niedźwiedź grizzli

медвѣдже n. niedźwiadek

медвѣджина f. mięso niedźwiedzia

медвѣдик m. miś (pluszowy)

медвѣдица f. niedźwiedzica

медвѣдји adj. niedźwiedzi; медвѣдје објетје bodylock (chwyt)

медвѣдны adj. niedźwiedzi

меджа f. granica

меджны adj. graniczny

меджу prep. (кого/что) między; (кым/чим) między;  ~ другыми między innymi; ~ иными między innymi

меджувластје n. bezkrólewie

меджуврѣме n. międzyczas

меджуврѣменно adv. w międzyczasie

меджугорје n. międzygórze, kraina między górami

меджуградны adj. międzymiastowy

меджуградскы adj. międzymiastowy

меджудржавны adj. międzypaństwowy

меджузвѣздны adj. międzygwiezdny

меджуконтиненталны adj. międzykontynentalny

меджукултурны adj. międzykulturowy

меджульудскы adj. międzyludzki

меджуметје n. wykrzyknik

меджународны adj. międzynarodowy

меджупланетарны adj. międzyplanetarny

меджурегионалны adj. międzyregionalny

меджурѣчје n. międzyrzecze, kraina między rzekami

меджусловјанскы adj. międzysłowiański

меджусобны adj. wymienny, wzajemny

меджутым adv. jednakże

медија n.pl. media

медитација f. medytacja

медитовати v.intr. ipf. medytować

медицина f. lekarstwo

медлити v.intr. ipf. wlec się, zwalniać

медло adv. powoli

медлы adj. słaby, nikły; powolny

медовар m.anim. osoba produkująca miód pitny

медовина f. miód pitny

медовы adj. miodowy

медоносны adj. miododajny

медсестра f. pielęgniarka

медуза f. meduza

медунка f. miodunka

мезалианс m. mezalians

мејнстрим m. mainstream

мекати v.intr. ipf. beczeć

мекко adv. miękko

меккост f. miękkość

меккы adj. miękki

мексиканскы adj. meksykański

Мексико n. Meksyk

мекчети v.intr. ipf. miękczeć

мекчити v.tr. ipf. zmiękczać

мекше adv. miękcej

мелодија f. melodia

мелодичны adj. melodyczny

меморандум n. memorandum

мемориал m. pomnik

мене pron.pers. mnie

менеджер m.anim. medandżer

менструација f. menstruacja

менталност f. mentalność

менталны adj. mentalny

ментор m.anim. mentor

менши adj. mniejszy

меншинство n. mniejszość

мень m.anim. miętus

менье adv. mniej

меньу m.indecl. menu

меридиан m. meridian

Меркуриј m. Merkury

месар m.anim. rzeźnik

месарньа f. rzeźnia, sklep mięsny

месисты adj. mięsisty

месник m.anim. rzeźnik

месны adj. mięsny

месо n. mięso

месожерец m.anim. mięsożerca

месожерны adj. mięsożerny

месојед m.anim. mięsożerca

месоједны adj. mięsożerny

Месопотамија f. Mezopotamia

мести (мете) v.tr. ipf. zamiatać

мет m. rzut

мета f. meta, cel; mięta

метаболизм m. metabolizm

метал m. metal

металургија f. metalurgia

метати v.tr. ipf. rzucać;  ~ монету rzucać monetą; ~ тѣнь на rzucać cień na

метафор m. metafora

метеж m. powstanie, rebelia, bunt

метежны adj. buntowniczy, powstańczy

метенје n. machnięcie, zamaszysty gest

метеорит m. meteoryt

метеоролог m.anim. meteorolog

мети (мне) v.tr. ipf. miąć, gnieść

метла f. miotła

метнути v.tr. pf. rzucić; ~ тѣнь на rzucić cień na

метода f. metoda

метр m. metr

метрика f. metryka

метро n. metro

метрополија f. metropolia

механизм m. mechanizm

механик m.anim. mechanik

механика f. mechanika

механичны adj. mechaniczny

мецосопран m. mezzosopran

меч m. miecz; piłka

мечкати v.tr. ipf. tłuc, gnieść, miąć

мечта f. marzenie, mara

мечтатель m.anim. marzyciel

мечтательны adj. rozmarzony

мечтати v.intr. ipf. marzyć

мешалка f. mikser

ми pron.pers. mi

ми́льны: мильны камень m. kamień milowy

миг m. mrugnięcie, mignięcie; в  ~ w mig, migiem; в ~ ока przez mrugnięcie oka

миганје n. mruganie

мигати v.intr. ipf. mrugać, migać

мигдаль m. migdał

мигнути v.intr. pf. mrugnąć, mignąć

миграција f. migracja

мизантроп m.anim. mizantrop

мизантропија f. mizantropia

микробус m. mikrobus

микровалны: микровална печ f. mikrofalówka

микроволновы: микроволнова печ f. mikrofalówka

микрограм m. mikrogram

микроскоп m. mikroskop

микроскопичны adj. mikroskopijny

милиард num.card. miliard

милиграм m. miligram

милилитр m. mililitr

милиметр m. milimetr

милион num.card. milion

милитантны adj. bojowniczy, wojowniczy

милитаризм m. militaryzm

милиција f. milicja

милованы adj. ukochany

миловати v.tr. ipf. kochać; pieścić

милосрдје n. miłosierdzie

милосрдны adj. miłosierny

милост f. łaska, przysługa

милостивы adj. łaskawy

милостыньа f. jałmużna

милы adj. miły, przyjemny

мильа f. mila

мим m.anim. mim

мимика f. mimika

мимичны adj. mimiczny

мимо prep. (кого/чего) mimo

мимовольно adv. niechcący, mimowolnie, nieumyślnie

мимовольны adj. nieumyślny, niezamierzony

мимоходечи adv. mimochodem

мимоходны adj. uboczny

мимоходом adv. mimochodem, ubocznie, przypadkowo

минарет m. minaret

минерал m. mineralny; ~на вода woda mineralna

минет m. fellatio

миниатура f. miniatura

минибус m. mikrobus

минимализовати v.tr. ipf./pf. minimalizować

минималны adj. minimalny

минимум n. minimum

министерство n. ministerstwo; Министерство Внутришньих Дѣл Ministerstwo Spraw Wewnętrznych; Министерство Внѣшньих Дѣл Ministerstwo Spraw Zagranicznych; Министерство Обраны Ministerstwo Obrony; Министерство Правосудја Ministerstwo Sprawiedliwości; Министерство Финансов Ministerstwo Finansów

министр m.anim. minister

миновати v.tr. ipf. mijać, upływać (czas)

Минск m. Mińsk

минулост f. przeszłość

минулы adj. przeszły

минус conj. minus

минута f. minuta

минути v.tr. pf. minąć, upłynąć (czas)

мир m. pokój; spokój

мираж m. miraż

мирити v.tr. ipf. godzić

мирны adj. pokojowy

мисија f. misja

мисионар m. misjonarz

миска f. miska

мистик m.anim. mistyk

мистификација f. mistyfikacja

мистичны adj. mistyczny

мит m. mit

митичны adj. mityczny

митологија f. mitologia

митологичны adj. mitologiczny

мјузикл m. musical

млавы adj. słaby, nikły

младе n. młode

младеж f. młodzież

младежны adj. młodzieżowy

младенец m.anim. młodzieniec

младенскы adj. młodzieńczy

младец m.anim. chłopak, chłopiec

младечство n. chłopięctwo

младица f. dziewczyna

младожених m.anim. pan młody

младоженка f. panna młoda

младост f. młodość

младостно adv. młodzieńczo

младостност f. młodzieńczość

младостны adj. młodzieńczy

младчик m.anim. szkrab

младчица f. szkrab

младши adj. młodszy

млады adj. młody

младѣти v.intr. ipf. odmładzać się

млат m. młot

млатба f. młocka, młócenie

млатити v.tr. ipf. młócić

млаток m. młotek

млаченје n. cięgi, młócenie

мло adv. słabo, nikle

млост f. nudności, mdłości

млы adj. słaby, nikły

млын m. młyn

млынар m.anim. młynarz

мльаскати v.intr. ipf. mlaskać

млѣзиво n. siara (mleko)

млѣкар m.anim. mleczarz

млѣко n. mleko

млѣти (мелье) v.tr. ipf. mielić

млѣчај m. wilczomlecz

млѣчны adj. mleczny; Млѣчна драга Droga Mleczna; Млѣчны пут Droga Mleczna

мних m.anim. mnich

мнишка f. mniszka

много adv. dużo, wiele, licznie; bardzo

многобарвны adj. wielobarwny

многобожство n. politeizm

многовуголник m. wielokąt

многојезычны adj. wielojęzyczny

многократно adv. wielokrotnie

многократны adj. wielokrotny

многокултурны adj. wielokulturowy

многокутник m. wielokąt

многольудны adj. zatłoczony, ludny

многолѣтны adj. wieloletni, długoletni

многоножкы f.pl. wielonożny

многоракы adj. wieloraki, rozmaity

многорѣчивы adj. gadatliwy, wielomówny

многословны adj. gadatliwy, wielomówny

многосложны adj. wielozgłoskowy, polisylabiczny

многостранны adj. wielostronny

многоцентричны adj. wielocentrowy

многочислны adj. liczny

многы adj. mnogi, liczny

множина f. liczba mnoga

множинство n. większość

множительны: ~ числовник m. liczebnik mnożny

множити v.tr. ipf. mnożyć

множствены: множствено число n. liczba mnoga

множство n. mnóstwo

мноју   ➝   ја

мнѣ pron.pers. mi

мнѣвати v.tr. ipf. myśleć, mniemać, sądzić, przypuszczać, twierdzić, być zdania

мнѣнје n. opinia

мнѣти (мни) v.tr. ipf. myśleć, mniemać, sądzić, przypuszczać, twierdzić, być zdania

мобилизација f. mobilizacja

мобилизовати v.tr. ipf. mobilizować

мобилност f. mobilność

мобилны adj. mobilny; ~ телефон telefon komórkowy

могти v.aux.ipf. móc

могутны adj. mogący, potężny

могучи adj. mogący, potężny

могыла f. mogiła, grób

мода f. moda

модел m. model

модернизација f. modernizacja

модернизовати v.tr. ipf. modernizować

модерны adj. nowoczesny

модистка f. modystka

модификација f. modyfikacja

модификовати v.tr. ipf./pf. modyfikować, zmodyfikować

модны adj. modny

модрина f. siniec

модрити v.tr. ipf. czynić niebieskim

модроокы adj. niebieskooki

модры adj. niebieski

модрѣти v.intr. ipf. stawać się niebieskim

мож-   ➝   могти

може adv. może, być może; ~ быти być może

можливо adv. możliwie

можливост f. możliwość, okazja

можливы adj. możliwy

можно adv. można, możliwie; ~ најскорѣје jak najszybciej

можност f. możliwość, okazja

можны adj. możliwy

Мозамбик m. Mozambik

мозг m. mózg

мозговы adj. mózgowy; мозгова протеза proteza mózgu; ~ удар udar mózgu, apopleksja

мозоль f. nagniotek, odcisk

мозочны: мозочна кост f. szpik kostny

мој pron.poss. mój

мокнути v.intr. ipf. moknąć

мокрити v.tr. ipf. moczyć

мокрица f. stonoga

мокришче n. trzęsawisko, grzęzawisko

мокрост f. wilgotność

мокрота f. wilgotność

мокры adj. mokry

мокрѣти v.intr. ipf. moknąć

молва f. mowa

молвити v.tr. ipf. mówić

Молдавија, Молдова f. Mołdawia

молдавскы adj. mołdawski

молекула f. molekuła

молекуларны adj. molekularny

молестовати v.tr. ipf. molestować

молитва f. modlitwa

молитевник m. modlitewnik

молити се v.refl. ipf. modlić się

молкнути v.intr. ipf. milknąć

молньа f. błyskawica

молчаливы adj. milkliwy

молчанје n. milczenie

молчати v.intr. ipf. milczeć

молчно adv. milcząco

молчны adj. milczący

моль m.anim. ćma

момент m. moment, chwila

моментално adv. momentalnie

Монако n. Monako

монарх m.anim. monarcha

монархија f. monarchia

монастыр m. klasztor, monastyr

монах m.anim. mnich

монахыньа f. mniška

Монголија f. Mongolia

монголскы adj. mongolski

монета f. moneta

монисто n. naszyjnik, koralik

монограм m. monogram

монолит m. monolit

монолитны adj. monolitowy, monolityczny

монолог m. monolog

монопол m. monopol

монотеизм m. monoteizm

монтажа f. montaż, zgromadzenie

монтованје n. instalacja, montaż

монтовати v.tr. ipf. montować, instalować

монумент m. monument

монументалны adj. monumentalny

мопед m. motorower

мор m. plaga, zakażenie

мора f. koszmar

Моравија f. Morawy

моравскы adj. morawski

морал m. morał

морализовати v.intr. ipf. moralizować

моралност f. moralnośc

моралны adj. moralny

морати v.aux.ipf. musieć

морда f. morda

морж m.anim. mors

морити v.tr. ipf. głodzić; męczyć; ~ се męczyć się

морјак m.anim. żeglarz, marynarz

морје n. morze

морјеплаватель m.anim. marynarz

морјеплавство n. żegluga morska, nawigacja (morska)

морны adj. koszmarny

морскы adj. morski; морска водораст wodorost; морска звѣзда rozgwiazda; морска стѣна opaska brzegowa; морска трава wodorost;  ~ коник pławikonik, konik morski; морско дно dno morza

морфем m. morfem

морфин m. morfina

морфологија f. morfologia

Москва f. Moskwa

московскы adj. moskiewski

мост m. most

мотати v.tr. ipf. zawijać, nawijać

мотвуз m. sznur, powróz, lina

мотив m. motyw

мотивација f. motywacja

мотивовати v.tr. ipf. motywować

мотовило n. motowidło

моток m. motek

мотор m. motor, silnik; дизелны ~ silnik wysokoprężny

мотто n. motto

мотыка f. motyka, oskard

мотылик m.anim. motyl

мотыль m.anim. motyl

мох (мха) m. mech

моч f. moc, siła; mocz; wpływ

мочар m. mokradło, moczar, bagno

мочарны adj. bagnisty, grząski

мочевина f. mocznik

мочити v.tr. ipf. moczyć; ~ се moczyć się, urynować, oddawać mocz, susiać

мочно adv. mocno

мочност f. mocarstwo; mоcarność, moc

мочны adj. mocny

мочнѣти v.intr. ipf. rosnąć w siłę, nasilać się

мошна f. moszna; portmonetka, sakiewka

мравишче n. mrowisko

мравји adj. mrówczy; мравја копа mrowisko

мравка f. mrówka

мравојед m.anim. mrówkojad; африканскы ~ mrównik afrykański

мражены adj. mrożony

мраз m. mróz

мразилка f. zamrażarka

мразина f. lody

мразити v.tr. ipf. mrozić

мразны adj. mroźny

мразосушати v.tr. ipf. liofilizować

мразосушенје n. liofilizacja

мразосушены adj. zliofilizowany

мразосушити v.tr. pf. liofilizować

мрак m. mrok, ciemność

мрамор m. marmur

мрачити се v.refl. ipf. ściemniać się, stawać się ciemnym

мрачност f. mrok

мрачны adj. mroczny, ciemny, mętny, ponury, posępny

мрдати v.intr. ipf. merdać

мрднути v.intr. pf. merdnąć

мрзавец m.anim. łotr, łobuz, łajdak

мрзко adv. obrzydliwie, wstrętnie

мрзкост f. obrzydlistwo, paskudztwo

мрзкы adj. obrzydliwy, paskudny, odrażający, wstrętny

мрзнути v.intr. ipf. marznąć

мрква f. marchew

мркнути v.intr. ipf. ciemnieć

мрмјати v.tr. ipf. mamrotać

мртвец m.anim. trup, zwłoki, umrzyk, umarlak

мртвечина f. padlina

мртвозорник m.anim. koroner

мртвы adj. martwy; umarły

мртвѣти v.intr. ipf. drętwieć; tłumić

мрчати v.tr. ipf. zrzędzić

мрша f. padlina

мршејед m.anim. padlinożerca

мршчина f. zmarszczka

мршчити v.tr. ipf. marszczyć;  ~ брви marszczyć brwi; ~ се marszczyć się (o mimice)

мрѣжа f. sieć, siatka

мста f. zemsta

мстивы adj. mściwy

мститель m.anim. mściciel

мстити v.tr. ipf. mścić

му pron.pers. mu

мудак m.anim. dupek

мудо n. jądro

мудрец m.anim. mędrzec

мудрост f. mądrość

мудры adj. mądry

мудрѣти v.intr. ipf. mądrzeć, stawać się mądrym

муж m.anim. mężczyzna; mąż

мужев adj. przynależny/a mężowi

мужити се v.refl. ipf. zamążpójść, wychodzić za mąż

мужскост f. męskość

мужскы adj. męski; ~ род rodzaj męski

мужство n. ekipa, grupa, drużyna, oddział; męskość

музеј m. muzeum

музика f. muzyka

музикалны adj. muzykalny, muzyczny; музикална група zespół muzyczny

музикант m.anim. muzyk

мука f. mąka; męka, tortura, agonia

муканје n. muczenie

мукати v.intr. ipf. muczeć

мултикултурны adj. wielokulturowy

муль m. muł (substancja)

мумија f. mumia

мускул m. mięsień

мускус m. piżmo; ~на крыса piżmak

муслиман, муслиманин m.anim. muzułmanin

муслиманка f. muzułmanka

муслиманскы adj. muzułmański

мусѣти (муси) v.aux.ipf. musieć

мут f. fusy, osad

мутант m.anim. mutant

мутити v.tr. ipf. mącić; przeszkadzać, sprawiać kłopoty

мутност f. mętność

мутны adj. mętny, błotnisty

мутнѣти v.intr. ipf. chmurzyć się, stawać się mętnym

муха f. muha

мухоловка f. muchołówka; muchołówka

мухомор m. muchomor

мучанје n. muczenie

мучати v.intr. ipf. muczeć

мученик m.anim. osoba torturowana; męczennik

мученица f. męczennica

мученичство n. męczeństwo

мученје n. tortury

мучильньа f. sala tortur

мучитель m.anim. kat

мучительны adj. bolesny

мучити v.tr. ipf. torturować; ~ до смрти torturować aż do śmierci

мушка f. muszka (fauna)

мша f. msza

мы (нас, нам, нами) pron.pers. my

мылити v.tr. ipf. mydlić; mylić, wprowadzać w błąd; ~ се mylić się

мыло n. mydło

мыс m. przylądek, cypel

мыслимо adv. wyobrażalnie

мыслимы adj. wyobrażalny, do pomyślenia

мыслитель m.anim. myśliciel

мыслити v.tr. ipf. myśleć;  ~ о myśleć o; мыслим, мысльу myślę

мысль f. myśl, idea

мысльенје n. myślenie

мысльенны adj. mentalny

мыти v.tr. ipf. myć

мыто n. myto, opłata za przejazd

мыш f. mysz; компјутерна ~ mysz (komputerowa)

мышасты adj. myszaty

мышеловка f. łapka na myszy, pułapka na myszy

мышковати v.intr. ipf. łowić myszy

мышца f. mięsień

мѣд m./f. miedź

мѣдны, мѣдѣны adj. miedziany; мѣдны дыховы инструмент miedziany instrument dęty

мѣзга f. sok (rośliny)

мѣлина f. ławica

мѣлкы adj. płytki

мѣлник m.anim. młynarz

мѣль f. ławica

мѣна f. zmiana, wymiana

мѣнливы adj. zmienny

мѣньати v.tr. ipf. zmieniać, wymieniać

мѣньати се v.refl. ipf. wymieniać się, wahać się, występować naprzemiennie

мѣра f. miara, rozmiary, stopień

мѣрило n. kryterium, standard

мѣрити v.intr. ipf. celować; mierzyć

мѣрјенје n. pomiar

мѣрка f. miarka

мѣрны adj. pomiarowy; rytmiczny

мѣродајны adj. decydujący; miarodajny, wiarygodny

мѣсец m. miesiąc; księżyc

мѣсечина f. wypłata mięsięczna

мѣсечник m. miesięcznik

мѣсечница f. menstruacja

мѣсечно adv. miesięcznie

мѣсечны adj. miesięczny; księżycowy; мѣсечна газета miesięcznik;  ~ журнал miesięcznik; мѣсечно свѣтло światło księżyca

мѣсити v.tr. ipf. wyrabiać

мѣстечко n. dzielnica, gmina

мѣстник, мѣстны падеж m. miejscownik

мѣстност f. rejon, okolica

мѣстны adj. okoliczny, lokalny

мѣсто n. miejsce, lokacja; ~ родженја miejsce urodzenia

мѣстовити v.tr. ipf. umieszczać

мѣстовјенје n. umiejscowienie

мѣстоиме n. zaimek

мѣстоположенје n. lokacja

мѣтати v.tr. ipf. zamiatać

мѣх m. miech

мѣхур m. pęcherz

мѣхурны adj. związany z pęcherzem

мѣхурок m. bąbel

мѣшанец m.anim. hybryda, kundel; mieszaniec

мѣшанина f. mieszanina, miszmasz

мѣшанје n. interferencja

мѣшатель m. mikser

мѣшати v.tr. ipf. mieszać, miksować

мѣшек m. torba, worek

мѣшчан, мѣшчанин m.anim. mieszczanin

мѣшчанство n. mieszczaństwo

на prep. (кого/что) na; (ком/чем) na;  ~ долго na długo; ~ прѣкор na przekór

набајати v.intr. pf. napaplać, nabajać; wyczarować

набздѣти v.intr. pf. pierdnąć

набивати v.tr. ipf. wypychać (czymś), nabijać (broń), nadziewać (czymś)

набирати v.tr. ipf. nabierać, zbierać

набити (набије) v.tr. pf. wypchać (czymś), nabić (broń), nadziać (czymś)

набожны adj. pobożny

набој m. nabój

набрати (набере) v.tr. pf. nabrać, zebrać, nagromadzić

набрекнути v.intr. pf. spuchnąć, napęcznieć

набрѣжна f. nabrzeże

набухати v.intr. ipf. puchnąć

набухнути v.intr. pf. napuchnąć

набывати v.tr. ipf. nabywać

набыти (набуде) v.tr. pf. nabyć

набѣг m. nalot, napad, najazd

набѣгати се v.refl. pf. nabiegać się

навага f. nawaga

навал m. nawał, ogromna ilość

навезати (навеже) v.intr. pf. nawiązać; związać coś na czymś

навезывати v.intr. ipf. nawiązywać; związywać coś na czymś

навести (наведе) v.tr. pf. spowodować, wszcząć, wywołać, przywieść, doprowadzić; zacytować

навет adv. nawet

навзнак adv. tyłem na przód, na wznak

навивати v.tr. ipf. nawiewać

навигатор m.anim. nawigator

навигација f. nawigacja

навити (навије) v.tr. pf. nawiać

навлажити v.tr. pf. namoczyć, zmoczyć

навлака f. poszewka

навлачка f. poszewka

навлѣкати v.tr. ipf. nawlekać

навлѣкти v.tr. pf. nawlec, nanizać

наводити v.tr. ipf. powodować, wszczynać, wywoływać, przywodzić, doprowadzać; cytować

наводнити v.tr. pf. nawodnić

наводница f. cudzysłów

наводньати v.tr. ipf. nawadniać

наводньенје n. powódź

навошчити v.tr. pf. nawoskować

навражити v.intr. pf. nawróżyć

навык m. nawyk

навыше adv. poza tym

навѣджати v.tr. ipf. odwiedzać

навѣдити v.tr. pf. odwiedzić

навѣкы adv. na zawsze

навѣсити v.tr. pf. powiesić

навѣтрны adj. nawietrzny

навѣшати v.tr. ipf. wieszać

наганьати v.tr. ipf. przeganiać, naganiać (np. krowy); ~ страх нѣкому napędzać komuś strachu, straszyć kogoś

нагло adv. nagle

наглы adj. niespodziewany, obcesowy; nagły; ~ колапс nagłe zasłabnięcie

нагнати (нагоне) v.tr. pf. przegonić, nagnać, nagonić, zagonić, zagnać; ~ страх нѣкому napędzić komuś strachu, przestraszyć kogoś

нагнојити v.tr. pf. nawieźć obornikiem

нагнути v.tr. pf. nagiąć

наговорити v.tr. ipf. nagadać, dużo mówić

нагода f. szansa, okazja

нагорно adv. powyżej

нагорны adj. powyższy, wyżynny

нагост f. nagość

нагота f. nagość

наготкы m.pl. nagietki

награда f. nagroda, wynagrodzenie; Нобелова ~ Nagroda Nobla

награджати v.tr. ipf. nagradzać

наградити v.tr. pf. nagrodzić

нагромаджати v.tr. ipf. nagromadzać

нагромадженје n. nagromadzenie

нагромадити v.tr. pf. nagromadzić

нагрѣвати v.tr. ipf. nagrzewać

нагрѣти (нагрѣје) v.tr. pf. nagrzać

нагы adj. nagi

нагыбати v.tr. ipf. naginać, zaginać

над- prefix super-, nad- (do określania rzeczy „bardzo”)

над prep. (кым/чим) nad, ponad

надавати v.tr. ipf. nadawać, obdarowywać

надалье adv. odtąd

надармо adv. darmo (na próżno), na próżno

надати (нада) v.tr. pf. nadać, obdarzyć

надглавишче n. zenit

надгледати ipf. nadzorować, doglądać, przeprowadzać inspekcję

надгледѣти (надгледи) pf. nadzorować, doglądnąć, przeprowadzić inspekcję

надзирати v.tr. ipf. doglądać, nadzorować

надзор m. nadzór, inwigilacja

надзорник m.anim. nadzorca

надиграти v.tr. pf. pokonać, wygrać z

надигрывати v.tr. ipf. pokonywać, wygrywać z

надквартира f. penthaus

надльудскы adj. nadludzki

надмѣрно adv. nadmiernie, zanadto

надмѣрност f. nadmiar

надмѣрны adj. nadmierny

наднационалны adj. ponadpaństwowy

надобычајны adj. nadzwyczajny

надопрошчены adj. zbyt uproszczony

надохненје n. inspiracja, natchnienie

надохнути v.tr. pf. zainspirować

надпис m. inskrypcja; nagłówek, tytuł (pisany)

надражје n. stacja

надувати v.tr. ipf. nadymać, nadmuchiwać

надуживати v.tr. ipf. nadużywać

надужити v.tr. pf. nadużyć

надути (надме) v.tr. pf. nadąć, nadmuchać

надуты adj. nadęty (czymś), wzdęty; arogancki, próżny (wada), zarozumiały

надыхати v.tr. ipf. inspirować

надѣвати v.tr. ipf. nadziewać (czymś); przywdziewać, ubierać

надѣја f. nadzieja; имѣти надѣју mieć nadzieję

надѣјати се (надѣје) v.refl. ipf. mieć nadzieję

надѣјны adj. niezawodny, godny zaufania

надѣлати v.tr. pf. narobić, nawytwarzać

надѣти v.tr. pf. nadziać (czymś); przywdziać, wdziać, ubrać

назад adv. wstecz, do tyłu, temu (w czasie)

назадно adv. wstecz, do tyłu

назадност f. wsteczność

назадны adj. wsteczny

назва f. nazwa, miano, tytuł

названы adj. nazwany

назвати (назове) v.tr. pf. nazwać, dać imię

наздравити v.intr. pf. wypić toast, wznieść toast

наздравица f. toast

наздравјати v.intr. ipf. wypijać toast, wznosić toast

наземны adj. naziemny

назначати v.tr. ipf. oznaczać, naznaczać; ustalać, wyznaczać, określać; precyzować; zaznaczać

назначены adj. ustalony

назначити v.tr. pf. oznaczyć, naznaczyć; ustalić, wyznaczyć, określić; sprecyzować; zaznaczyć

называти v.tr. ipf. nazywać, dawać imię; ~ се nazywać się

наивник m.anim. naiwniak

наивност f. łatwowierność

наивны adj. naiwny

наиграти v.tr. pf. nagrać

наигрывати v.tr. ipf. nagrywać

нај- prefix naj-

најближе adv. najbliżej

најблизши adj. najbliższy

најбогатши adj. najbogatszy

најболье adv. najbardziej

најбольши adj. największy

највеликы adj. największy

највече adv. najwięcej

највечши adj. największy

највыше adv. najbardziej

најглубши adj. najgłębszy

најгорше adv. najgorzej

најгорши adj. najgorszy

најдалье adv. najdalej

најдальши adj. najdalszy

најдивнѣјши adj. najdziwniejszy

најдти (најде; нашел) v.tr. pf. znaleźć

наједати се v.refl. ipf. najadać się, sycić się jedzeniem

најежити v.tr. pf. najeżyć; ~ се najeżyć się

најезд m. najazd, wtargnięcie

најездник m.anim. najeźdźca

најем m. wynajęcie, wynajem, komorne, czynsz

најемник m.anim. najemnik

најемница f. najemniczka

најемны adj. najemny;  ~ работник najemny pracownik; ~ убијца płatny zabójca

најести се (наје) v.refl. pf. najeść się, nasycić się jedzeniem

најети (најме) v.tr. pf. nająć, wynająć; zatrudnić

најзимнѣјши adj. najzimniejszy

најзлы adj. najgorszy

најкрасивши adj. najpiękniejszy

најкраснѣјши adj. najpiękniejszy

најкрвавши adj. najkrwawszy

најлегши adj. najlżejszy

најлучши adj. najlepszy

најлѣпје adv. najlepiej

најлѣпши adj. najlepszy

најмало adv. najmniej

најматель m.anim. najemca, wynajmujący, lokator

најмати v.tr. ipf. najmować, wynajmować; zatrudniać

најмекши adj. najmiększy

најменши adj. najmniejszy

најменье adv. najmniej

најмного adv. najwięcej

најмѣ adv. szczególnie, zwłaszcza

најнизши adj. najniższy

најпозднѣје adv. najpóźniej

најпозднѣјши adj. najpóźniejszy

најпрво adv. najpierw

најпростѣјши adj. najprostszy, najłatwiejszy

најранши adj. najwcześniejszy

најранѣје adv. najwcześniej

најсмртеопасны adj. najbardziej śmiercionośny

најсмртнѣјши adj. najbardziej śmiercionośny

најстарѣјши, најстарши adj. najstarszy

најхладнѣјши adj. najchłodniejszy

најчестѣје adv. najczęściej, generalnie

наказ m. nakaz;  ~ на арешт nakaz aresztowania; под ~ом pod rozkazami, pod nakazem

наказати (накаже) v.tr. pf. nakazać

наказывати v.tr. ipf. nakazywać

накалати v.tr. ipf. przypinać do

накапати v.intr. pf. nakapać

наклад m. nakład (czasopisma); nakład (koszty), koszty; edycja, publikacja

накладати v.tr. ipf. narzucać; nakładać

накланьати v.tr. ipf. nakłaniać, skłaniać, zginać

наклати: ~ на (наколье) v.tr. pf. przypiąć do

наклон m. pochyłość, zbocze, stok

наклонити v.tr. pf. nakłonić, skłonić, zgiąć

наклонност f. skłonność

наклоньенје n. tryb (gram.)

наклоньены adj. nakłoniony

наковальньа f. kowadło

наколѣнник m. rzepka

наконец adv. w końcu, wreszcie, nareszcie

накопати v.tr. pf. wykopać (np. łopatą)

накопывати v.tr. ipf. wykopywać (np. łopatą)

накрмити v.tr. pf. nakarmić

накрывати v.tr. ipf. nakrywać

накрыти v.tr. pf. nakryć

накыдати v.tr. ipf. narzucać

накыдывати v.tr. ipf. narzucać

налагати v.tr. ipf. narzucać; naładowywać

налегати v.intr. ipf. opierać się o coś/kogoś

налегти v.intr. pf. opierać się o coś/kogoś

належати (належи) v.intr. ipf. należeć

належиты adj. należyty, stosowny, odpowiedni

налет m. nalot (wojsk.)

наливати v.tr. pf. nalewać

наливка f. nalewka (alk.)

наливны: наливно перо n. wieczne pióro

налити (налије) v.tr. ipf. nalać

наложити v.tr. pf. nałożyć; załadować

наложница f. konkubina, nałożnica

нам pron.pers. nam

намазати (намаже) v.tr. pf. namaścić

намазывати v.tr. ipf. namaszczać

намастити v.tr. pf. posmarować, naoliwić

намашчати v.tr. ipf. smarować, oliwić

намокрити v.tr. pf. namoczyć

намонтовати v.tr. pf. zainstalować

намордник m. kaganiec

намотати v.tr. pf. nawinąć

намотывати v.tr. pf. nawijać

намочити v.tr. pf. namoczyć

намылити v.tr. pf. namydlić

намыльати v.tr. ipf. namydlać

намѣр m. zamiar, plan

намѣрити v.tr. pf. zamierzyć, zaplanować

намѣрјати v.tr. ipf. zamierzać, planować

намѣстник m.anim. gubernator

нанести v.tr. pf. nanieść

нанизати (наниже) v.tr. pf. nawlec

наново adv. na nowo, znowu, ponownie

нанос m. muł, osad, aluwium

наносити v.tr. ipf. nanosić

наопак adv. odwrotnie, na odwrót, przeciwnie, vice versa, na bakier

наострити v.tr. pf. naostrzyć

наочила n.pl. okulary

напад m. atak; napad

нападати v.tr. ipf. napadać, atakować; molestować, napastować

нападник m.anim. napastnik (sport)

нападны adj. jaskrawy, uderzający (wrażenie), krzykliwy, rzucający się w oczy

напајати v.tr. ipf. podlewać; poić

напамет adv. na pamięć

напарфумовати v.tr. pf. naperfumować

напасти (нападе) v.intr. pf. napaść (atak), zaatakować

напасти (напасе) v.tr. pf. napaść (nakarmić); ~ се napaść się

напастник m.anim. napastnik

напети (напне) v.tr. pf. napiąć, naciągnąć, nadwerężyć

напетост f. napięcie

напеты adj. napięty, spięty (zachowanie), naciągnięty

напивати се v.refl. ipf. upijać się; napijać się

напинати v.tr. ipf. napinać, naciągać, nadwerężać

напирати v.intr. ipf. napierać, naciskać

напис m. napis, inskrypcja, legenda

написати (напише) v.tr. pf. napisać

напити се (напије) v.refl. pf. upić się; napić się

напиток m. napój, picie

напихати v.tr. ipf. napychać

наплыв m. napływ

напльувати v.intr. pf. spluwać

напој m. napój

напојити v.tr. pf. napoić; podlać

напојница f. napiwek

наполнити v.tr. pf. napełnić; ~ перами wypchać pierzem

напоминати v.tr. ipf. upominać

напомнѣнје n. upomnienie

напомнѣти (напомни) v.tr. pf. upomnieć

напор m. presja, nacisk; wysiłek

напослѣд adv. wreszcie, w końcu, na zakończenie, ostatni raz

напослѣдок adv. wreszcie, w końcu, na zakończenie, ostatni raz

напр. adv. np.

направду adv. naprawdę, rzeczywiście

направити v.tr. pf. skierować; naprawić, zreperować, skorygować, zadośćuczynić; zrobić, wykonać, sporządzić; ~ се udać się dokądś, skierować się

направјати v.tr. ipf. kierować; naprawiać, reperować, korygować, zadośćuczyniać; robić, wykonywać, sporządzać; ~ се udawać się, kierować się

направо adv. na prawo

напраздно adv. na próżno, nadaremnie

напраздны adj. nadaremny

напреженје n. napięcie, naciągnięcie

наприклад adv. na przykład, przykładowo

напримѣр adv. na przykład, przykładowo

напрострина f. kapa na łóżko

напротив prep. (кого/чего) naprzeciwko, naprzeciw

напрсток m. naparstek

напруженје n. napięcie, naprężanie

напружити v.tr. pf. naprężyć, napiąć

напрѣд adv. naprzód, do przodu; wcześniej, przedtem

напрѣти (напре) v.intr. pf. nacisnąć, naprzeć

напустити v.tr. pf. napuścić (dymu, płynu)

напушчати v.tr. ipf. napuszczać (dymu, płynu)

напхати v.tr. pf. napchać

напѣв m. melodia

нарастати v.intr. ipf. narastać, wzrastać

нарасти (нарасте) v.intr. pf. narosnąć, naróść, wzrosnąć

нарвати (нарве) v.tr. pf. narwać (roślin), nazbierać (roślin ręcznie)

наркоман m.anim. narkoman

наркотик m. narkotyk

народ m. naród

народженје n. narodziny

народити v.tr. pf. narodzić

народност f. narodowość

народны adj. narodowy; народна војна wojna narodowa

народобијство n. ludobójstwo

народопис m. etnografia

народописец m.anim. etnnograf

нарожны adj. narożny, kanciasty

нарочито adv. umyślnie

нарочиты adj. celowy, umyślny

наручје n. naręcze

наручка f. bransoletka

наручны: ~ часовник m. zegarek na rękę

нарушати v.tr. ipf. naruszać, pogwałcać

нарушенје n. naruszenie, pogwałcenie

нарушити v.tr. pf. naruszyć, pogwałcić

нарывати v.tr. ipf. rwać (rośliny), zbierać (rośliny ręcznie)

нарысовати v.tr. pf. narysować

нарѣзати (нарѣже) v.tr. ipf. naciąć, narzezać, nasiekać, pociąć w plastry

нарѣканје n. lament, narzekanie

нарѣкати v.intr. ipf. narzekać, lamentować; nazywać, nadawać imię

нарѣкти v.tr. pf. nazwać, nadać imię

нарѣчена (нарѣченој) f. narzeczona

нарѣчены (-ого) m.anim. narzeczony

нарѣчје n. dialekt, narzecze, gwara; przysłówek

нас pron.pers. nas

насад m. plantacja

насаджати v.tr. ipf. nasadzać (roślin)

насадити v.tr. pf. nasadzić (roślin)

населити v.tr. pf. zaludnić

насельати v.tr. ipf. zaludniać

насельенје n. zaludnienie

насельены adj. zaludniony

насилје n. agresja

насилник m.anim. brutal, tyran

насилно adv. agresywnie

насилност f. agresywność

насилны adj. agresywny, dokonany siłą

насилованје n. gwałt

насклон m. trend

наскоро adv. ostatnio

наскроз adv. na wskroś, przez (coś)

наслада f. przyjemność

насладжати v.tr. ipf. sprawiać przyjemność; ~ се napawać się, cieszyć się, rozkoszować się

насладити v.tr. pf. sprawić przyjemność; ~ се ucieszyć się, rozkoszować się

наслушати се v.refl. pf. nasłuchać się

наслѣдити v.tr. pf. odziedziczyć

наслѣдне n.pl. następne

наслѣдник m.anim. następca; spadkobierca

наслѣдница f. spadkobierczyni

наслѣдност f. następstwo

наслѣдны adj. następny

наслѣдованје n. imitowanie

наслѣдовати v.tr. ipf. odziedziczać; imitować

наслѣдок m. rezultat, skutek

наслѣдство n. dziedzictwo, spadek, spuścizna

насмешка f. kpina

насмолити v.tr. pf. pokryć smołą

насос m. pompa

наспати се (наспи) v.refl. pf. wyspać się, naspać się

наставати v.intr. ipf. nastawać (zaczynać się)

наставити v.tr. pf. nastawić; wyregulować; ustawić; wydłużyć

наставјати v.tr. ipf. nastawiać; ustawiać; regulować; wydłużać

наставјенја n.pl. ustawienia

наставјенје n. ustawienie, strojenie

наставок m. przedłużenie, przybudówka

настати (настане) v.intr. pf. nastać (zacząć się)

настигнути v.tr. pf. doścignąć

настојати (настоји) v.intr. ipf. nalegać

настојечи adj. teraźniejszy

настојчивы adj. uporczywy

настолны: настолна лампа f. lampka stołowa; настолна свѣтилка lampka stołowa

настрадати се v.refl. pf. nacierpieć się

настражити се v.refl. pf. nastawić uszu

настрајати v.tr. ipf. nastrajać (instrument); nastrajać (kogoś)

настрашити v.tr. pf. nastraszyć, przerazić

настројевы adj. humorzasty

настројенје n. nastrój, humor; добро ~ dobry humor, dobry nastrój

настројити v.tr. pf. nastroić (instrument); nastroić (kogoś)

настројкы f.pl. ustawienia

наступати v.intr. ipf. nadeptywać; następować, nadchodzić, nastawać (zaczynać się); наступајучи nadchodzący, następujący

наступити v.intr. pf. nadepnąć; nastąpić, nadejść, nastać (zacząć się)

наступник m.anim. następca

наступница f. następczyni

наступны adj. następny, nadchodzący

настѣж adv. szeroko otwarty, na oścież

настѣнны adj. ścienny

насучны adj. pilny; zasadniczy, istotny

насцати (насци) v.intr. pf. naszczać, nasikać

насып m. nasyp

насыпати v.tr. pf. nasypać

насытити v.tr. pf. nasycić

насычати v.tr. pf. nasycać

насыченје n. nasycenie

насѣдка f. kwoka

насѣдѣти се v.refl. pf. nasiedzieć się

насѣкати v.tr. ipf. nasiekać

насѣкомо n. owad

насѣкти v.tr. pf. narąbać

натворити v.tr. pf. natworzyć

натврдженје n. wzwód, erekcja

натегати v.tr. ipf. naciągać, napinać, naprężać

натегнути v.tr. ipf. naciągnąć, napiąć, naprężyć

натет m.anim. wuj

натипкати v.tr. pf. napisać (klawiaturą)

натирати v.tr. ipf. nacierać

натиск m. nacisk

натискати v.tr. ipf. naciskać

натискнути v.tr. pf. nacisnąć

натолико adv. tyle

натолкати се v.refl. ipf. zderzać się

натолкти се v.refl. pf. zderzyć się

наточити v.tr. pf. natoczyć; naostrzyć

натрети (натре) v.tr. pf. natrzeć

натриј m. sód

натронити v.tr. pf. być następcą tronu

натроньенје n. sukcesja

натрпѣти се (натрпи) v.refl. pf. nacierpieć się

натрудити се v.refl. pf. napracować się

натуга f. wysiłek, staranie

натурализм m. naturalizm

натуралистичны adj. naturalistyczny

натуралны adj. naturalny

натѣшити се v.refl. pf. nacieszyć się

наука f. nauka; uczenie, doktryna

научити v.tr. pf. nauczyć; ~ се nauczyć się

научник m.anim. naukowiec

научны adj. naukowy, uczony

наушник m. nausznik

наушникы m.pl. słuchawki

наушница f. kolczyk

нафта f. ropa naftowa

нафтопровод m. rurociąg naftowy

нахватати v.tr. pf. szybko wyrywać, szybko zbierać

нахмурити v.tr. pf. nachmurzyć

нахмурјены adj. nachmurzony

находити v.tr. ipf. znajdować; ~ се znajdować się

находка f. odkrycie

находност f. geneza, pochodzenie, źródło

нацизм m. nazizm

национализација f. nacjonalizacja

национализм m. nacjonalizm

национализовати v.tr. ipf. nacjonalizować

националист m.anim. narodowiec

националистичны adj. nacjonalistyczny

нацист m.anim. nazista, hitlerowiec

нацистичны adj. nazistowski

начадити v.intr. pf. naczadzić, wyemitować opary/wyziewy/spaliny

начелник m.anim. naczelnik, lider, szef, zwierzchnik, przełożony;  ~ полиције szef policji; ~ штаба szef sztabu

начело n. początek

начети (начне) v.tr. pf. zacząć, rozpocząć; ~ се zacząć się, rozpocząć się

начетје n. początek

начеток m. początek

начинати v.tr. ipf. zaczynać, rozpoczynać; ~ се zaczynać się, rozpoczynać się

начитати се v.refl. pf. naczytać się

начрпати v.tr. pf. zaczerpnąć, nagromadzić

начртати v.tr. pf. nakreślić

начто adv. dlaczego, za co, po co

наш pron.poss. nasz; ~а ера nasza era

нашептати (нашепче) v.tr. pf. naszeptać

нашивати v.tr. ipf. naszywać

нашијник m. naszyjnik

нашити (нашије) v.tr. pf. naszyć

не adv. nie

не intj. nie;  ~ буде nie będzie; ~ было nie było

неадекватност f. nieadekwatność

неадекватны adj. nieadekwatny

неандерталец m.anim. neandertalczyk

небезпечност f. niebezpieczeństwo

небезпечны adj. niebezpieczny

небескы adj. niebieski (kolor)

небесны adj. niebiański, niebieski (nieba); небесно тѣло ciało niebieskie

неблагодарны adj. niewdzięczny

небо (неба/небесе) n. niebo

небогы adj. nieszczęśliwy, nędzny

небодрап m. drapacz chmur

небожчик m. nieboszczyk

небојазливост f. nieustraszoność

небојазливы adj. nieustraszony

небојазник m.anim. ktoś nieustraszony

небскы adj. niebieski (nieba)

небывалы adj. niebywały

небыстры adj. powolny

небытје n. niebyt

неважно intj. nieważne

неважны adj. nieważny

невдечны adj. niewdzięczy

невеликы adj. niewielki

невидимо adv. niewidzialnie

невидимы adj. niewidzialny

невинност f. niewinność, czystość, cnota

невинны adj. niewinny, czysty, cnotliwy

невиноваты adj. niewinny

невојновы adj. pokojowy

невольа f. konieczność; niewola

невольник m.anim. niewolnik

невольница f. niewolnica

невольны adj. mimowolny; niewolny

невролог m.anim. neurolog

неврологија f. neurologia

неврологичны adj. neurologiczny

невроморфны adj. neuromorficzny

невтрализација f. neutralizacja

невтрализовати v.tr. ipf./pf. neutralizować

невтралност f. neutralność

невтралны adj. neutralny

невтрон m. neutron

невѣдомы adj. niewiadomy

невѣжа f. gbur, cham

невѣрје n. niewiara, ateizm

невѣрник m.anim. niewierny, ateista

невѣрност f. niewierność, nielojalność

невѣрны adj. błędny; niewierny, nielojalny

невѣројетны adj. nieprawdopodobny, niewiarygodny

невѣста f. panna młoda

невѣстинскы adj. należący do panny młodej

негативны adj. negatywny, ujemny

негодны adj. bezużyteczny, bezwartościowy; niestosowny, niewłaściwy, nieodpowiedni; niegodny, niezdatny

негодованје n. oburzenie

неготовы adj. przedwczesny

неграмотност f. analfabetyzm; ignorancja

неграмотны adj. analfabetyczny, niepiśmienny; niekompetentny, ignorancki

негыбкы adj. sztywny

недавно adv. niedawno, ostatnio

недавны adj. niedawny

недалекы adj. niedaleki

недбалост f. niedbałość, zaniedbanie

недбалы adj. niedbały, niechlujny

недвижимост f. nieruchomość

недобры adj. niedobry; nieuprzejmy

недовршеност f. niekompletność

недовршены adj. niekompletny

недовѣра f. niedowierzanie

недомолвка f. niedomówienie

недоносок m.anim. wcześniak (dziecko)

недоразвиты adj. niedorozwinięty

недоразумѣвати v.tr. ipf. mieć z kimś nieporozumienie

недоразумѣнје n. nieporozumienie

недоразумѣти v.tr. pf. mieć z kimś nieporozumienie

недослѣдно adv. niekonsekwentnie

недослѣдност f. niespójność

недослѣдны adj. niespójny, niekonsekwentny

недостаток m. niedostatek, niedobór, brak, deficyt; defekt, mankament

недостаточно adv. niedostatecznie, niewystarczająco

недостаточност: ~ срдца f. niewydolność serca

недостојны adj. niegodny

недоступны adj. niedostępny

недоумје n. konsternacja, zakłopotanie

недржавны adj. pozarządowy

недуг m. dolegliwość

недѣјучи adj. niedziałający, niefunkcjonujący

недѣльа f. niedziela

неефективны adj. nieefektywny, nieskuteczny

неж conj. niż

нежели conj. niż, niżeli

неживы adj. nieżywy

незабудка f. niezapominajka

незабытны adj. niezapomniany

независно adv. niezależnie

независност f. niezależność, niepodległość

независны adj. niezależny, niepodległy

незадбата f. zaniedbanie

незадбати се v.refl. pf. zaniedbać się

незадбатливы adj. niedbały

незадбатност f. niedbalstwo

незадбывати се v.refl. ipf. zaniedbywać się

незадовальати v.tr. ipf. drażnić, urażać

незадоволити v.tr. pf. rozdrażnić, urazić

незадовольены adj. niezadowolony, urażony, nieusatysfakcjonowany

незаконны adj. nielegalny

незалежно adv. niezależnie

незалежност f. niezależność, niepodległość

незалежны adj. niezależny, niepodległy

незаслужены adj. niezasłużony

незграбны adj. niezgrabny

нездравы adj. niezdrowy

незлы adj. niezły

незнајемы adj. nieznany, nieznajomy

незнанје n. ignorancja, niewiedza

незнаны adj. nieznany

незначны adj. nieznaczny, nieistotny, znikomy

неизбѣжно adv. nieuchronnie

неизбѣжност f. nieuchronność, nieuniknioność

неизбѣжны adj. nieuchronnny, nieunikniony, nieodparty

неизвѣстны adj. nieznany

неизговорливы adj. niemożliwy do wymówienia

неизгода f. wada

неизгодны adj. niekorzystny, niekomfortowy

неизмѣнны adj. niezmienny, stały

неизмѣримы adj. niezmierny

нејасны adj. niejasny

нејествујучи adj. nieistniejący

нејлон m. nylon

нејлоновы adj. nylonowy

неказнивост f. bezkarność

неказнивы adj. bezkarny

некомпетенција f. niekompetencja

некомплетны adj. niekompletny

неконсистенција f. sprzeczność, niespójność

некрасны adj. brzydki; некрасна каточка brzydkie kaczątko

нелегалны adj. nielegalny

нелогичны adj. nielogiczny

нельудскы adj. nieludzki

немаје, не имаје adv. nie ma

немало adv. prawie, niemal

немалы adj. niemały

немилосрдно adv. bezlitośnie, niemiłosiernie

немилосрдны adj. bezlitosny, niemiłosierny

немилост f. niełaska, nieprzychylność

немилостивы adj. nieuprzejmy, gburowaty

немилы adj. niemiły, nieprzyjemny

неминујемост f. nieuchronność, nieuniknioność

неминујемы adj. nieuchronny, nieunikniony

немирны adj. niespokojny, nerwowy

немного adv. niewiele

немногы adj. nieliczny

немножко adv. troszeczkę

неможливост f. niemożliwość

неможливы adj. niemożliwy

неможно adv. niemożliwie

неможност f. niemożliwość

неможны adj. niemożliwy

неморалны adj. niemoralny

немоч f. niemoc, impotencja

немочны adj. słaby

немудры adj. niemądry

ненавидѣнје n. nienawiść

ненавидѣти (ненавиди) v.tr. ipf. nienawidzieć

ненавист f. nienawiść

ненавистны adj. nienawistny

ненадѣјны adj. zawodny

ненамѣрјены adj. niezamierzony, nieumyślny

ненарушимы adj. nietykalny

ненасытник m.anim. żarłok, obżerca

ненасытност f. nienasyconość, żarłoczność

ненасытны adj. nienasycony

ненаучны adj. nienaukowy

ненишчимы adj. niezniszczalny

ненормално adv. nienormalnie

ненормалност f. nienormalność

ненормалны adj. nienormalny

необзримы adj. nieograniczony, rozległy

необјаснимы adj. niewytłumaczalny

необјетны adj. bezgraniczny

необразованы adj. niewykształcony

необходимост f. nieodzowność, niezbędność, konieczność

необходимы adj. nieodzowny, niezbędny, konieczny

необычно adv. niezwykle, wyjątkowo

необычны adj. niezwykły, wyjątkowy

неограничены adj. nieograniczony

неодвратимы adj. nieodwracalny, nieunikniony

неодговорно adv. nieodpowiedzialnie

неодговорност f. nieodpowiedzialność

неодговорны adj. nieodpowiedzialny

неоддѣлимы adj. nierozłączny

неодложны adj. pilny

неодповѣдалност f. nieodpowiedzialność

неодповѣдалны adj. nieodpowiedzialny

неодступны adj. nieustępliwy, utrzymujący się

неодчуджајемы, неодчуджимы adj. niezbywalny

неозначены adj. nieoznaczony

неозначительны: ~ заименник m. zaimek nieokreślony

неолит m. neolit

неолитичны adj. neolityczny

неологизм m. neologizm

неон m. neon

неописујемы adj. nieopisywalny

неопрѣдѣльено adv. na czas nieokreślony

неопрѣдѣльены adj. nieokreślony

неоскврньены adj. niepokalany

неоснованы adj. bezpodstawny

неоспоримы adj. bezdyskusyjny

неостражно adj. nieostrożnie

неостражны adj. nieostrożny

неофициално adv. nieoficjalnie

неофициалны adj. nieoficjalny

неохота f. niechęć, awersja

неохотно adv. niechętnie, bez zapału

неохотны adj. niechętny

неочекывано adv. nieoczekiwanie, niespodziewanie, nagle

неочекываност f. niespodziewaność, nagłość

неочекываны adj. nieoczekiwany, niespodziewany, nagły

Непал m. Nepal

непалскы adj. nepalski

непаметны adj. niepamiętny, zamierzchły

непарны adj. nieparzysty; непарно число liczba nieparzysta

неписаны adj. niepisany

неплодны adj. niepłodny, jałowy, bez owoców

неповага f. brak szacunku

непогода f. niepogoda

неподатливы adj. uparty

неподобны adj. niepodobny

непознајемы adj. nierozpoznawalny

непокој m. kłopot, zmartwienie

непокојити v.tr. ipf. martwić, niepokoić

непокорны adj. niepokorny, nieposłuszny, buntowniczy

неполноможник m.anim. osoba niepełnosprawna, kaleka

неполноможница f. osoba niepełnosprawna, kaleka

неполноможност f. niepełnosprawność, kalectwo

неполноможны adj. niepełnosprawny, kaleki

неполноспособник m.anim. osoba niepełnosprawna, kaleka

неполноспособница f. osoba niepełnosprawna, kaleka

неполноспособност f. niepełnosprawność, kalectwo

неполноспособны adj. niepełnosprawny, kaleki

неполны adj. niepełny, niekompletny

непомочны adj. niezbyt pomocny

непоправны adj. niepoprawny

непоредны adj. bezładny, nieporządny, nieposprzątany

непоредок m. nieład, nieporządek

непорочны adj. nieskazitelny, niepokalany

непослушати v.tr. ipf. nie słuchać, być nieposłusznym

непослушити v.tr. pf. nie posłuchać

непослушност f. nieposłuszeństwo

непослушны adj. nieposłuszny, niegrzeczny

непосрѣдност f. bezpośredniość

непосрѣднье adv. bezpośrednio

непосрѣдньи, непосрѣдны adj. bezpośredni

непостојанны adj. niestały, zmienny

непосѣда f. niepokój, nerwowość

непосѣдливы adj. niespokojny, nerwowy

непотрѣбны adj. niepotrzebny, niekonieczny

неправда f. nieprawda

неправдивы adj. nieprawdziwy

неправдоподобны adj. nieprawdopodobny

неправилны adj. nieprawidłowy, niepoprawny

неправы adj. nieprawidłowy, niepoprawny; niesprawidliwy

непрактичност f. niepraktyczność

непрактичны adj. niepraktyczny

непрвоначелны adj. nieorginalny

непривыклы adj. nieprzyzwyczajony

непригледанје n. lekceważenie, niedbalstwo

непригледати v.tr. ipf. lekceważyć; zaniedbywać

непригледност f. zaniedbanie

непригледѣти (непригледи) v.tr. pf. zlekceważyć; zaniedbać

непригодност f. niezdatność, nieodpowiedniość

непригодны adj. niezdatny, nieodpowiedni

непријатель m.anim. nieprzyjaciel

непријательскы adj. wrogi

непријательство n. wrogość

непријемливы adj. nieakceptowalny

непријемны adj. nieprzyjemny, kłopotliwy

непријетност f. nieprzyjemność, kłopot

непријетны adj. nieprzyjemny, kłopotliwy

непримѣтны adj. niezauważalny, niedostrzegalny

неприродны adj. nienaturalny; sztuczny

непристојност f. nieprzyzwoitość, obsceniczność

непристојны adj. nieprzyzwoity, niestosowny, obsceniczny

неприступност f. nieprzystępność, niedostępność

неприступны adj. nieprzystępny, niedostępny

непритомны adj. nieobecny; nieprzytomny

непродышны adj. szczelny

непрозрачимост f. nieprzezroczystość

непрозрачно adv. nieprzezroczystoście

непрозрачност f. nieprzezroczystość

непрозрачны adj. nieprzezroczysty

непромокајемы adj. wodoszczelny

непросты adj. nieprosty, skomplikowany

непроходны adj. nieprzejezdny, nieprzekraczalny

непрѣдвидимы adj. nieprzewidywalny

непрѣдвидливы adj. nieprzewidywalny

непрѣстанно adv. wciąż, nieustannie

непрѣстанны adj. ciągły, nieustanny

непрѣходны adj. nieprzechodni (gram.)

Нептун m. Neptun

неработны adj. nieroboczy

неравност f. nierówność

неравны adj. nierówny, krzywy

нерадо adv. niechętnie, bez zapału

неразвиты adj. nierozwinięty, zacofany

неразлучны adj. nierozłączny

неразумливы adj. niezrozumiały

неразумны adj. nierozsądny, bezmyślny

неразумѣнје n. niezrozumienie

нерационалны adj. nieracjonalny, irracjonalny

нерв m. nerw

нервны adj. nerwowy (anat.)

нервозност f. nerwowość

нервозны adj. nerwowy

нерегуларно adv. nieregularnie

нерегуларност f. nieregularność

нерегуларны adj. nieregularny

неред m. bałagan

нередност f. nieregularność

нередны adj. nieregularny; nieuporządkowany

несамовольны adj. mimowolny

несвезаны adj. niezwiązany

несвѣдомо adv. nieświadomie

несвѣдомост f. nieświadomość

несвѣдомы adj. nieświadomy

несгода f. wypadek

нескромны adj. nieskromny

неславны adj. niesławny

неслыханы adj. niesłychany

несмыслны adj. bezsensowny

несмѣло adv. nieśmiało

несмѣлост f. nieśmiałość

несмѣлы adj. nieśmiały

несносны adj. nieznośny, nie do zniesienia

несовршены adj. nieperfekcyjny, niedoskonały; ~ вид aspekt niedokonany

несогласје, несугласје n. niezgoda, rozdźwięk

неспокојны adj. niespokojny

неспокојство n. niepokój

неспособны adj. niezdolny

несправѣдливы adj. niesprawiedliwy

несручны adj. niezręczny, krępujący

нестабилност f. niestabilność

нестабилны adj. niestabilny

несталы adj. niestały

нестера f. siostrzenica, bratanica, nieściora

нести v.tr. ipf. nieść

нести јајца v.tr. ipf. znosić jaja

несумнѣно adv. niewątpliwie

несчисльены adj. niezliczony

нетиј m.anim. siostrzeniec, bratanek, nieć

нетолерантност f. nietolerancja

нетолерантны adj. nietolerancyjny

нетопыр m.anim. nietoperz

неточны adj. niedokładny, nieścisły

нетрпимост f. nietolerancja

нетрпимы adj. nietolerancyjny; nieznośny, nie do zniesienia, nie do ścierpienia

нетрпјенје n. niecierpliwość

нетрпливы adj. niecierpliwy

нетрѣзвы adj. nietrzeźwy

неубојазно adv. nieustraszenie

неубојазны adj. nieustraszony

неугасимы adj. nieugaszony

неудачник m.anim. nieudacznik, pechowiec

неудачны adj. nieudany

неудобно adv. niewygodnie, niekomfortowo

неудобны adj. niewygodny, niekomfortowy

неудобство n. niewygoda, niedogodność

неук m.anim. ignorant; nieuk

неумны adj. półinteligentny, głupi, tępy (rozum)

неумолимы adj. nieubłagany

неуморјено adv. nieustannie, niestrudzenie

неуморјеност f. nieustanność, niestrudzoność

неуморјены adj. nieustanny, niestrudzony

неумыслно adv. nieumyślnie

неумыслны adj. nieumyślny, niezamierzony

неумѣнје n. nieumiejętność, niezdolność

неумѣрны adj. nieumiarkowany, nieopanowany, nadmierny

неумѣстны adj. nieodpowiedni, niestosowny, niedorzeczny

неуроджај m. nieurodzaj

неуспѣх m. niepowodzenie

неуспѣшны adj. nieudany

неустало adv. nieustannie, niestrudzenie

неусталост f. nieustanność, niestrudzoność

неусталы adj. nieustanny, niestrudzony

неустрашно adv. nieustraszenie

неустрашност f. nieustraszoność, odwaga, chrobrość

неустрашны adj. nieustraszony, odważny, chrobry

неуступливы, неуступны adj. nieustępliwy, wytrwały, stanowczy

неутѣшимы adj. niepocieszony

неучены adj. nieuczony

неучтивы adj. nieuprzejmy

неформалны adj. nieformalny

нехај particle niech, niechaj; Нехај сила буде с тобоју! Niech Moc będzie z tobą!

нехати v.tr. pf. zaniechać, zaniedbać, porzucić, zrezygnować z

нечестивы adj. bezbożny

нечестны adj. nieuczciwy, niesprawiedliwy

нечисты adj. brudny, nieczysty

нешкодливы adj. nieszkodliwy

нешчестје n. nieszczęście, pech; tragedia

нешчестливо adv. nieszczęśliwie

нешчестливы adj. nieszczęśliwy

нешчестны adj. nieszczęsny, pechowy; ~ случај wypadek

ни … ни … conj. ani ... ani …

нива f. pole

Нигерија f. Nigeria

нигеријскы adj. nigeryjski

нидерландскы adj. holenderski, niderlandzki

Нидерланды m.pl. Holandia

ниже adv. niżej

нижност f. niższość

нижны adj. niższy, gorszy

низанје n. obniżanie

низати (ниже) v.tr. ipf. nawlekać

низина f. nizina

низинны adj. nizinny

низко adv. nisko

низкост f. niskość; podłość

низкы adj. niski; podły

низши adj. niższy

ниједин (ниједна, ниједно) pron.indef. żaden

никако adv. nijak

никакы adj. nijaki

никамо adv. donikąd

Никарагуа f. Nikaragua

никарагуанскы adj. nikaraguański

никде adv. nigdzie

никель m. nikiel

никогда, никогды adv. nigdy

николико adv. nic

никотин m. nikotyna

никто pron.indef. nikt

никуды adv. niktórędy

Нил m. Nil

нилскы конь m.anim. hipopotam

нит f. nić

нитка f. nitka

ничему adv. dla żadnego powodu

ничиј pron.poss. niczyj

ничо   ➝   ничто

ничто pron.indef. nic

ниша f. nisza

нишевы adj. niszowy

ништо   ➝   ничто

нишченец m.anim. osoba zniszczona

нишченје n. niszczenie

нишчечи adj. niszczący

нишчиво adv. destruktywnie

нишчивост f. destrukcyjność

нишчивы adj. niszczący, destruktywny, destrukcyjny; нишчиво критикованје destruktywna krytyka

нишчимы adj. zniszczalny

нишчитель m. myśliwiec (wojsk.)

нишчитель m.anim. niszczyciel

нишчительскы adj. niszczycielski

нишчити v.tr. ipf. niszczyć, anihilować

но conj. ale

Нова Зеландија f. Nowa Zelandia

новак m.anim. nowicjusz, żółtodziób

новембр m. listopad

новина f. nowina; nowość

новинка f. nowinka

новины f.pl. nowiny

новогодишньи: новогодишньа јелка f. choinka; новогодишнье дрѣво choinka

новозеландскы adj. nowozelandzki

новонароджены adj. nowonarodzony

новопришелец m.anim. przybysz

новородженец m.anim. noworodek

новословѣнскы adj. Nowosłowiański

новост f. nowina; nowość; wiadomośćwiadomości

новотвор m. neologizm; nowość

новохебрејскы adj. nowohebrajski

новы adj. nowy

нога f. noga

ногавица f. nogawka

ногавице f.pl. spodnie

ногавка f. nogawka

ногавкы f.pl. spodnie

ногот (ногта) m. paznokieć

нож m. nóż

ножице f.pl. nożyce

ножница f. pochwa (na nóż, miecz)

ноздра f. nozdrze

номер m. numer, liczba

номинатив m. mianownik

номинација f. nominacja

номиновати v.tr. ipf. nominować

нон-стоп adv. non-stop

нора f. nora

Норвегија f. Norwegia

норвежскы adj. norweski

норка f. norka

нормално adv. normalnie

нормалност f. normalność

нормалны adj. normalny

норовисты adj. narowisty, krnąbry

нос m. nos

носач m.anim. tragarz, bagażowy

носилка n.pl. nosze, lektyka; mary (typ noszy)

носитель m.anim. nosiciel, doręczyciel

носити v.tr. ipf. nosić (ubranie); nosić

носны adj. nosowy

носовка f. chusteczka do nosa

носовы adj. nosowy

носок m. nosek; dzióbek

носорог m.anim. nosorożec

носталгија f. nostalgia

носталгичны adj. nostalgiczny

нота f. nuta

нотарија f. notariat

ноторично adv. notorycznie

ноторичны adj. notoryczny

ноты f.pl. nuty (partytura)

ноч f. noc

ночевати v.intr. ipf. nocować, spędzać noc

ночеју adv. nocą

ночис adv. tej nocy

ночлег m. nocleg

ночник m.anim. nocny marek

ночны adj. nocny; ~ клуб klub nocny

ношенје n. noszenie

нрав m. charakter, usposobienie, temperament; obyczaj

нрѣст m. ikra, skrzek

нрѣстилишче n. miejsce złożenia skrzeku/ikry; wylęgarnia

нрѣстити се v.refl. ipf. składać ikrę, składać skrzek

ну intj. no

нуда f. nuda

нуджа f. nędza; konieczność; potrzeba; życzenie, chęć; wymóg

нудити v.tr. ipf. nudzić; ~ се nudzić się

нудны adj. nudny

нужны adj. potrzebny, konieczny, wymagany

нуклеарны adj. nuklearny, jądrowy; нуклеарна фузија fuzja jądrowa

нула num.card. zero

нуловы num.ord. zerowy

нумеричны adj. numeryczny

нынѣ adv. obecnie, aktualnie, teraz

нынѣшньи, нынѣшны adj. obecny, aktualny

нырец m.anim. nurek

нырјанје n. nurkowanie, pikowanie

нырјатель m.anim. nurek

нырјати v.intr. ipf. nurkować

нырка f. nerka

нырковы adj. nerkowy; ~ камень kamień nerkowy

нырнути v.intr. pf. zanurkować

ньего   ➝   јего

ньеј   ➝   јеј

ньему   ➝   јему

ньим   ➝   јим

ньих   ➝   јих

ньу   ➝   ју

ньуанс m. niuans

ньух m. woń, zapach; имѣти ~ за нѣчто mieć nosa do czegoś

ньухати v.intr. ipf. wąchać, wciągać (nosem)

ньухнути v.intr. pf. powąchać, wciągnąć (nosem)

нѣжност f. wrażliwość

нѣжны adj. wrażliwy

нѣкако adv. jakoś

нѣкакы adj. jakiś

нѣкамо adv. dokądś

нѣкде adv. gdzieś

нѣкогда, нѣкогды adv. czasem, kiedyś

нѣкој pron.indef. któryś, niektóry

нѣколико adv. kilka, parę, ileś;  ~ дньев назад parę dni temu;  ~ дньев тому parę dni temu; ~ разов parę razy

нѣколикократно adv. parokrotnie, kilkakrotnie

нѣкто pron.indef. ktoś

нѣкторы adj. któryś

нѣкуды adv. którędyś

Нѣмец m.anim. Niemiec

нѣмечскы adj. niemiecki

Нѣмка f. Niemka

нѣмост f. niemota

нѣмота f. niemota

Нѣмција f. Niemcy

нѣмы adj. niemy

нѣмѣти v.intr. ipf. niemieć (tracić mowę), być ogłupianym

нѣчему adv. dlaczegoś, czemuś, z jakiegoś powodu

нѣчиј pron.poss. czyjś

нѣчо   ➝   нѣчто

нѣчто pron.indef. coś

нѣшто   ➝   нѣчто

о intj. och

о, об prep. (ком/чем) o

оаза f. oaza

оба (обѣ) num.card. oba

обагрити v.tr. pf. zaczerwienić, pomalować na czerwono

обадва (обѣдвѣ) num.card. obydwa

обаче adv. jednak, jednakże

обвадньати v.tr. ipf. nawadniać, irygować, podlewać

обважати v.tr. ipf. przemyślać, rozważać

обважити v.tr. pf. przemyśleć, rozważyć

обвезати (обвеже) v.tr. ipf. obwiązać

обвезати (обвеже) v.tr. pf. zobowiązać

обвезны adj. obowiązkowy

обвезок m. obowiązek, zobowiązanie

обвезывати v.tr. ipf. obwiązywać; zobowiązywać

обвести (обведе) v.tr. pf. otoczyć, okrążyć, obwieść

обвивати v.tr. ipf. owiewać

обвинити: ~ за v.tr. pf. obwinić za, oskarżyć

обвиньати: ~ за v.tr. ipf. obwiniać za, oskarżać

обвиньенје n. obwinienie, oskarżenie

обвити (обвије) v.tr. pf. owiać

обвод m. obwód, skraj

обводити v.tr. ipf. otaczać, okrążać, obwodzić, wodzić wokół

обводнити v.tr. pf. nawodnić, irygować, podlać

обвѣстити v.tr. pf. obwieścić

обвѣшчати v.tr. ipf. obwieszczać

обгледати v.tr. ipf. oglądać (dokoła)

обгледѣти (обгледи) v.tr. pf. obejrzeć (dokoła), oglądnąć (dokoła)

обглодати v.tr. pf. obgryzać

обговарјати v.tr. ipf. omawiać, przedyskutowywać, obdyskutowywać

обговорити v.tr. pf. omówić, przedyskutować, obdyskutować

обгрызати v.tr. ipf. obgryzać

обгрызти v.tr. pf. obgryźć

обдарити v.tr. pf. obdarzyć

обдарјати v.tr. ipf. obdarzać

обдарјены adj. obdarzony, obdarowany, utalentowany; добро ~ dobrze obdarzony

обдив m. podziw

обдивјати v.tr. ipf. podziwiać

обдирати v.tr. ipf. obdzierać, obierać

обдобје n. okres

обдрети (обдере) v.tr. pf. obedrzeć

обдумати v.tr. pf. obmyśleć, obdumać

обезглавити v.tr. pf. zdekapitować, ściąć głowę, pozbawić głowy

обезглавјати v.tr. ipf. dekapitować, ścinać głowę, pozbawiać głowy

обезпокојити v.tr. pf. denerwować, stresować, niepokoić, martwić, przeszkadzać

обезсилити v.tr. pf. osłabić

обезсильати v.tr. ipf. osłabiać

обезумѣвати v.intr. ipf. wariować, szaleć, bzikować

обезумѣти v.intr. pf. zwariować, oszaleć, zbzikować

обезхрабрити v.tr. pf. zabrać odwagę

обезхрабрјати v.tr. ipf. zabierać odwagę

обезчестити v.tr. pf. zbeszcześcić; znieważyć

обезчешченје n. zbeszczeszczenie

обжегти (обжже) v.tr. pf. przypalić

обжерство n. obżarstwo

обжигати v.tr. ipf. przypalać

обжирати се v.refl. ipf. obżerać się, przejadać się

обжрати се (обжре) v.refl. pf. obeżreć się, przejeść się

обзир: без  ~а на prep. (кого/что) bez względu na; с ~ом на ze względu na

обзирати се v.refl. ipf. rozglądać się

обзор m. pole widzenia; przegląd

обида f. przestępstwo

обиджати v.tr. ipf. obrażać, znieważać

обидѣти v.tr. pf. obrazić, znieważyć

обилје n. obfitość, mnóstwo

обилно adv. obficie

обилны adj. obfity

обимати v.tr. ipf. obejmować, obłapiać, ściskać (ramionami), przytulać

објав m. symptom

објава f. ogłoszenie

објавити v.tr. pf. objawić; wypowiedzieć (wojnę); ujawniać; ~ се objawić się, znaleźć się; ujawnić się

објавјанје n. objawianie

објавјати v.tr. ipf. objawiać; wypowiadać (wojnę); ujawniać; ~ се objawiać się, znaleźć się; ujawnić się

објаснити v.tr. pf. objaśnić, wyjaśnić, wytłumaczyć

објасньати v.tr. ipf. objaśniać, wyjaśniać

објасньенје n. objaśnienie, wyjaśnienie, tłumaczenie

обједати се v.refl. ipf. przejadać się, objadać się

објединити v.tr. pf. zjednoczyć, połączyć

објединьати v.tr. ipf. jednoczyć, łączyć

објединьенје n. zjednoczenie

Објединьено Кральевство n. Zjednoczone Królestwo

објединьены adj. zjednoczony; објединьено wspólnie

објежджати v.tr. ipf. objeżdżać, zwiedzać (wokoło)

објезд m. wycieczka

објездити v.tr. pf. objeździć, zwiedzić

објект m. obiekt; приспособјены ~ objekt

објектив m. soczewka

објективност f. obiektywność

објективны adj. obiektywny

објем m. objętość, pojemność

објести се (обје) v.refl. pf. przejeść się, objeść się, najeść się

објети (обојме) v.tr. pf. objąć, obłapiać, uściskać, przytulić

објетје n. objęcie, uścisk, przytulenie, bearhug (chwyt w zapaśnictwie)

објехати v.tr. pf. objechać

обкальати v.tr. ipf. otaczać

обколити v.tr. pf. otoczyć

обкрадати v.tr. ipf. okradać

обкрасти (обкраде) v.tr. pf. okraść

облагати v.tr. ipf. pokrywać (czymś); otaczać, okrążać, oblegać

облајати v.tr. pf. obszczekać

облајивати v.tr. ipf. obszczekiwać

облак m. obłok

обламывати v.tr. ipf. obłamywać

област f. rejon, region, obszar, obwód; zakres, dziedzina, teren

областны adj. rejonowy

облачати v.tr. ipf. ubierać, odziewać, wkładać (ubranie), przyodziewać

облачек (облачка) m. obłoczek

облаченје n. ubrania

облачити v.tr. pf. ubrać, odziać, włożyć (ubranie), przyodziać

облачны adj. pochmurny (niebo)

облегчати v.tr. ipf. łagodzić, luzować, ulżywać

облегченје n. ulga, złagodzenie

облегчити v.tr. pf. złagodzić, ulżyć

обледѣнѣти v.intr. pf. oblodzić

облет m. lot dokoła

облетѣти (облети) v.tr. pf. oblecieć

обливати v.tr. ipf. oblewać

облизати (оближе) v.tr. pf. oblizać

облизко adv. w pobliżu

облизны adj. pobliski

облизывати v.tr. ipf. oblizywać

облик m. kształt, forma, figura

облиньати v.tr. pf. wylinieć

облити (облије) v.tr. pf. oblać

обличје n. twarz; wygląd, oblicze; в обличју права w obliczu prawa; в обличју трудностиј w obliczu trudności

обложити v.tr. pf. pokryć (czymś); otoczyć, okrążyć, obłożyć

обломити v.tr. pf. obłamać

облупити v.tr. pf. obrać ze skórki

облушчити v.tr. pf. usuwać skorupę z

облы adj. okrągły

облысѣти v.intr. pf. wyłysieć

обльубјены adj. popularny

облѣкати v.tr. ipf. ubierać, odziewać; nakładać (ubranie), przywdziewać

облѣкти v.tr. pf. ubrać, oblec; nałożyć (ubranie), odziać

облѣтати v.tr. ipf. oblatywać

облѣченје n. ubranie

облѣчены adj. ubrany, odziany

обмазати (обмаже) v.tr. pf. obmazać

обмазывати v.tr. ipf. obmazywać

обман m. trik; oszustwo

обманник m.anim. oszust

обманути v.tr. pf. nabrać (kogoś); oszukać, okłamać, złudzić, naciągnąć (kogoś)

обманыватель m.anim. oszust, łudziciel, naciągacz

обманывати v.tr. ipf. nabierać (kogoś); oszukiwać, okłamywać, łudzić, naciągać (kogoś), mamić

обмеджати v.tr. ipf. wyznaczać granicę, ograniczać

обмедженје n. ograniczenie, limit

обмеджены adj. ograniczony, limitowany

обмеджити v.tr. pf. wyznaczyć granicę, ograniczyć

обмотати v.tr. pf. owinąć

обмотка f. uzwojenie

обмотывати v.tr. ipf. owijać

обмрлост f. martwica

обмрлы adj. martwiczy

обмыслити v.tr. pf. obmyśleć, przemyśleć, wydumać, skontemplować

обмысльати v.tr. ipf. obmyślać, przemyśleć, dumać, kontemplować

обмысльенје n. kontemplacja

обмѣн m. wymiana

обмѣнити v.tr. pf. wymienić

обмѣньати v.tr. ipf. wymieniać

обнавјати v.tr. ipf. ponawiać, odnawiać

обнавјати v.tr. pf. remontować

обнажати v.tr. ipf. obnażać, odsłaniać; ~ се rozbierać się, obnażać się

обнажити v.tr. pf. obnażyć, odsłonić; ~ се rozebrać się, obnażyć się

обнародовати v.tr. ipf./pf. wyjawiać, promulgować, ogłaszać

обнести v.tr. pf. obnieść; zużyć (przez noszenie)

обнижати v.tr. ipf. obniżać

обниженје n. obniżenie

обнизити v.tr. pf. obniżyć

обнова f. odnowa, odnowienie

обновити v.tr. pf. ponowić, odnowić; wyremontować

обновјенје n. odnowa, odnowienie

обносити v.tr. ipf. obnosić; zużywać (przez noszenie)

обньухати v.tr. pf. obwąchać

обньухывати v.tr. ipf. obwąchiwać

обобчати v.tr. ipf. generalizować, uogólniać

обобченје n. generalizacja, ugólnienie

обобчити v.tr. pf. generalizować, uogólnić

обогатити v.tr. pf. wzbogacić

обогатѣти v.intr. pf. wzbogacić się

обогачати v.tr. ipf. bogacić, wzbogacać

обогньеодпарньати v.tr. ipf. czynić ogniotrwałym

обогньеодпорнити v.tr. pf. uczynić ogniotrwałym

обод m. felga

обожанје n. uwielbienie

обожати v.tr. ipf. adorować

обожати v.tr. pf. uwielbiać

обоживанје n. uwielbienie

обоживати v.tr. ipf. uwielbiać

обозрѣти се (обозри) v.refl. pf. rozejrzeć się

обој m. obój

обојакы num.diff. dwojaki

обојдти (обојде; обшел) v.tr. pf. obejść, ominąć;  ~ се obejść się, poradzić sobie, dać sobie radę; ~ се без poradzić sobie (bez czegoś), dać sobie radę bez

обоје num.coll. obaj

обора f. zagroda, ogrodzony teren

оборавност f. neutralność

оборавны adj. neutralny

оборванец m.anim. obdartus

обособјенје n. izolacja

обособјеност f. izolacja

обработати v.tr. pf. przetworzyć

обработывати v.tr. ipf. przetwarzać

обрадовати v.tr. pf. ucieszyć, uszczęśliwić, zadowolić; ~ се cieszyć się, radować się, weselić się

образ m. obraz, wizerunek, malowidło

образец m. model, wzór; próbka

образны adj. obrazkowy, metaforyczny, przenośny (przenośnia)

образованје n. edukacja; formacja (kogoś)

образованы adj. edukowany, uczony, wykształcony

образовательны adj. edukacyjny

образовиты adj. malowniczy

образок m. obrazek

обрана f. obrona

обранити v.tr. pf. obronić

обранны adj. obronny; ~ механизм mechanizm obronny

обраньати v.tr. ipf. obraniać

обрастати: ~ нѣчим (обрасте) v.intr. pf. obrastać

обрасти: ~ нѣчим (обрасте) v.intr. pf. obrosnąć

обрат m. cyrkulacja; obrót, przewrót; rewolucja; wirowanie

обратитель m.anim. wywrotowiec, rewolucjonista

обратити v.tr. pf. skierować (uwagę); nawrócić; zamienić; obrócić; odwrócić;  ~ се nawrócić się; obrócić się; zamienić się (w); ~ се к zwrócić się do, zaapelować do

обратно adv. odwrotnie, vice versa

обратны adj. odwrotny; opozycyjny; sprzeczny

обрачанје n. nawrócenie

обрачати v.tr. ipf. kierować (uwagę); nawracać; obracać; zamieniać; odwracać; wirować;  ~ се nawracać się; obracać się; zamieniać się; ~ се к zwracać się do, apelować do

обраченје n. zwrot, inwersja

обрвати (обрве) v.tr. pf. oberwać, oskubać

обред m. obrzęd, ceremonia

обредны adj. rytualny, ceremonialny

обрити (обрије) v.tr. pf. ogolić; ~ се ogolić się

обрнути v.tr. pf. zmienić (w); obrócić; odwrócić; ~ се obrócić się; zmienić się (w)

оброк m. renta feudalna

обруб m. obręb; skraj, krawędź

обруч m. obręcz

обручка f. obrączka

обрушати се v.refl. ipf. zapadać się, walić się

обрушити се v.refl. pf. zapaść się, zawalić się

обрывати v.tr. ipf. obrywać, skubać

обрывок m. skrawek (papieru)

обрызгати v.tr. ipf. obryzgać, ochlapać

обрыс m. obrys

обрысовати v.tr. ipf. obrysować

обрѣзанје n. obrzezanie

обрѣзаност f. obrzezanie

обрѣзати (обрѣже) v.tr. pf. obrzezać

обрѣменити v.tr. pf. obciążyć

обрѣменьати v.tr. ipf. obciążać

обсада f. oblężenie

обсаджати v.tr. ipf. oblegać (wojsk.)

обсадити v.tr. pf. oblężyć

обсвѣтлити v.tr. pf. oświetlić

обсвѣтльати v.tr. ipf. oświetlać

обсег m. zasięg, zakres, obwód

обсегати v.tr. ipf. obejmować, ogarniać, uwzględniać

обсегнути v.tr. pf. objąć, ogarnąć, uwzględnić

обсежны adj. wyczerpujący

обсерваторија f. obserwatorium

обсервација f. obserwacja

обсервовати v.tr. ipf. obserwować

обсидиан m. obsydian, izofir

обслуга f. obsługa

обслуговати v.tr. ipf. obsługiwać

обслужити v.tr. pf. obsłużyć

обслѣдованје n. badanie ankietowe

обслѣдованы adj. ankietowany

обслѣдователь m.anim. ankieter

обслѣдовати v.tr. ipf. ankietować

обсохнути v.intr. pf. obeschnąć; uschnąć, osuszyć się; uschnąć z tęsknoty

обсрати v.tr. pf. obsrać

обсрѣдина f. środowisko, otoczenie

обстајати v.intr. ipf. istnieć; przebywać, spędzać czas

обстанавјати v.tr. ipf. zatrzymywać; ~ се zatrzymywać się

обстановити v.tr. pf. zatrzymać; ~ се zatrzymać się

обступати v.tr. ipf. obstępować, otaczać

обступити v.tr. pf. obstąpić, otoczyć

обсцати (обсци) v.tr. pf. obsikać

обсценност f. obsceniczność

обсценны adj. obsceniczny

обсыпати v.tr. pf. obsypać

обсыпывати v.tr. ipf. obsypywać

обсыхати v.intr. ipf. obsychać; usychać, osuszać się; usychać z tęsknoty

обсѣјати (обсѣје) v.tr. pf. obsiać

обсѣјивати v.tr. ipf. obsiewać

обсѣкати v.tr. ipf. obcinać

обсѣкти v.tr. pf. obetnąć

обтежати v.tr. ipf. obciążać

обтежити v.tr. pf. obciążyć

обтестовати v.tr. pf. przetestować

обтирати v.tr. ipf. ocierać, obcierać, wycierać; ~ се wycierać się

обтрети (обтре) v.tr. pf. otrzeć, obetrzeć, wytrzeć; ~ се wytrzeć się

обув f. obuwie

обувати се v.refl. ipf. ubierać buty

обувка f. but

обувник m.anim. szewc

обуздати v.tr. pf. założyć uzdę

обуздывати v.tr. ipf. zakładać uzdę

обустранны adj. obustronny

обути се (обује) v.refl. pf. ubrać buty

обух m. obuch (tylna część topora/siekiery)

обучати v.tr. ipf. szkolić, instruować, trenować, pouczać

обученје n. szkolenie, korepetycje, instrukcja, instruktaż

обучити v.tr. pf. wyszkolić, poinstruować, wytrenować, pouczyć

обхватити v.tr. pf. objąć, uścisnąć

обхвачати v.tr. ipf. obejmować, ściskać (ramionami)

обход m. objazd, obwodnica; patrol, obchód, runda

обходити v.tr. ipf. obchodzić, omijać;  ~ се radzić sobie, dawać sobie radę;  ~ се без radzić sobie (bez czegoś), dawać sobie radę (bez czegoś); ~ се с traktować

обходны: обходна драга f. boczna droga

обчежитје n. społeczność, życie społeczne

обчесловјанскы adj. ogólnosłowiański

обчи adj. wspólny, ogólny, powszechny

обчина f. wspólnota

обчити v.intr. ipf. kojarzyć; ~ с zadawać się z

обчудованје n. podziw

обчудователь m.anim. adorator, wielbiciel

обчудовати v.tr. ipf. podziwiać

обширно adv. obszernie, rozlegle

обширност f. obszerność

обширны adj. obszerny, rozległy

обыватель m.anim. mieszkaniec; rezydent

обывати v.tr. ipf. zamieszkiwać, rezydować

обыдва (обыдвѣ) num.card. obydwa

обычај m. obyczaj

обычајно adv. powszechnie, zazwyczaj, zwykle, typowo

обычајны adj. zwyczajny, pospolity; zwykły, typowy

обычно adv. zwykle, zazwyczaj, powszechnie

обычны adj. zwykły, zwyczajny, powszechny

обѣгати v.tr. pf. obiegać

обѣд m. obiad, lunch

обѣдати v.intr. ipf./pf. jeść obiad, jeść lunch

обѣдны adj. obiadowy

обѣлити v.tr. pf. pobielić

обѣлѣти v.intr. pf. pobieleć

обѣчанје n. obietnica

обѣчати v.tr. pf. obiecać

обѣчивати v.tr. ipf. obiecywać

ов (ова, ово) pron.dem. ten, ów

овако adv. tak, siak

овакы adj. taki

овалны adj. owalny

овамо adv. tu (kierunek), tutaj (kierunek)

овде adv. tu, tutaj

овдовѣлы adj. owdowiały

овдовѣти v.intr. pf. owdowieć

овен (овна) m.anim. baran; Овен Baran (zodiak)

овес (овса) m. owies

овивати v.tr. ipf. owijać, zawijać

овинути v.tr. pf. owinąć, zawinąć

овладнути v.tr. pf. zawładnąć, owładnąć, posiąść, wziąć w posiadanie; opanować

овладывати v.tr. ipf. zawładywać, owładywać, brać w posiadanie; opanowywać, władać

овогда, овогды adv. potem, wtedy

оволгнути v.intr. pf. zwilgotnieć, zawilgotnieć

оволико adv. tyle, tak dużo

оволикы adj. tak wielki

овоч m. owoc

овошчити v.tr. pf. nawoskować

овплывнити v.tr. pf. wpłynąć na, wywrzeć nacisk na

овплывньати v.tr. ipf. wpływać na, wywierać nacisk na, lobbować

овратник f. kołnierz

овс-   ➝   овес

овуды adv. tędy

овца f. owca

овчар m.anim. owczarz; ~скы пес pies pasterski

овчарньа f. owczarnia

овѣјати (овѣје) v.tr. pf. owiać

овѣјивати v.tr. ipf. owiewać

овѣнчати v.tr. ipf. uwieńczać, spowijać

овѣнчити v.tr. pf. uwieńczyć, spowić

овѣрити v.tr. pf. uwiarygodnić, uwierzytelnić, poświadczyć

овѣрјати v.tr. ipf. uwiarygadniać, uwierzytelniać, poświadczać

овѣрјены adj. uwiarygodniony, uwierzytelniony, poświadczony

огарок m. ogarek świecy

оглавник m. uździenica

огладити v.tr. pf. wygładzić, wyprasować

огласити v.tr. pf. ogłosić, oznajmić, zadeklarować, wypowiedzieć (np. wojnę)

оглашати v.tr. ipf. ogłaszać, oznajmiać, deklarować, wypowiadać (np. wojnę)

оглашенје n. oświadczenie, ogłoszenie, deklaracja

оглед m. inspekcja, badanie, oględziny

огледати v.tr. ipf. oglądać, obserwować

огледѣти (огледи) v.tr. pf. obejrzeć, zaobserwować

оглупѣти v.intr. pf. ogłupieć

оглухнути, оглушети v.intr. pf. ogłuchnąć

оглушити v.tr. pf. zagłuszyć, stłumić (dźwięk)

огнишче n. kominek, palenisko

огнојити v.tr. pf. pokryć obornikiem

огньены adj. ognisty

огньеодпорны adj. ognioodporny

оговарјанје n. plotki

оговарјати v.tr. ipf. zniesławiać; obgadywać, plotkować (o czymś)

оговор m. pomówienie

оговорити v.tr. pf. zniesławić; obgadać

оголити v.tr. pf. obnażyć; ogolić; ~ се ogolić się

огон m. ogon

огонь (огньа) m. ogień

огорчати v.tr. ipf. dręczyć, trapić

огорчити v.tr. pf. udręczyć, strapić

ограбити v.tr. pf. ograbić

ограбјати v.tr. ipf. ograbiać

ограда f. ogrodzenie

ограджати v.tr. ipf. ogradzać

оградженје n. ogrodzenie

оградити v.tr. pf. ogrodzić

огражати v.tr. ipf. zagrażać

ограничати v.tr. ipf. ograniczać

ограниченје n. ograniczenie

ограничены adj. ograniczony

ограничити v.tr. pf. ograniczyć

огрлица f. naszyjnik

огроженје n. zagrożenia

огрожены adj. zagrożony

огрозити v.tr. pf. zagrozić

огромны adj. ogromny; wielki

огрѣвати v.tr. ipf. ogrzewać

огрѣти v.tr. pf. ogrzać

огурок m. ogórek

од prep. (кого/чего) od;  ~ давна od dawna;  ~ нынѣ od teraz, odtąd;  ~ почетка od początku, początkowo;  ~ сејчас od teraz, odtąd; ~ страны ze strony

ода f. oda

одбачати: ~ в лѣво/в право) v.intr. ipf. skręcać w lewo/w prawo

одбивати v.tr. ipf. odbijać; odrażać; odzwierciedlać; ~ се odbijać się; skutkować

одбирати v.tr. ipf. odbierać; selekcjonować

одбити (одбије) v.tr. pf. odbić; odrazić; odzwierciedlić; ~ се odbić się; poskutkować

одблѣск m. odbicie (np. świetlne)

одбор m. selekcja

одбочити: ~ в лѣво/в право) v.intr. pf. skręcić w lewo/w prawo

одбрати (одбере) v.tr. pf. odebrać; wyselekcjonować

одбывати се v.refl. ipf. odbywać się, dziać się, wydarzać się

одбыти се (одбуде) v.refl. pf. odbyć się, mieć miejsce

одбѣгати v.intr. ipf. odbiegać

одбѣгти v.intr. pf. odbiec, odbiegnąć

одвага f. odwaga, nieustraszoność

одвадньати v.tr. ipf. odwadniać

одважны adj. odważny, dzielny, chrobry

одвезти v.tr. pf. odwieźć; deportować (dok.)

одвести (одведе) v.tr. pf. odwieść, porwać, uprowadzić

одвивати v.tr. ipf. odkręcać

одвинути v.tr. pf. odkręcić

одвлачивати v.tr. ipf. rozpraszać (mentalnie); odciągać

одвлѣкати v.tr. ipf. odciągać

одвлѣкти v.tr. pf. odciągnąć; rozproszyć (ment.)

одвлѣченје n. rozproszenie (ment.)

одвлѣчены adj. rozproszony (ment.)

одводити v.tr. ipf. odwodzić, porywać, uprowadzać

одводнити v.tr. pf. odwodnić

одвоженје n. deportacja

одвозити v.tr. ipf. odwozić; deportować (niedok.)

одвратити v.tr. pf. obrzydzać; odwrócić, zapobiec; rozproszyć (ment.)

одвратливы adj. niesmaczny

одвратно adv. wstrętnie, niesmacznie, obrzydliwie

одвратны adj. wstrętny, obrzydliwy, odrażający, niesmaczny

одврачати v.tr. ipf. obrzydzić, napawać wstrętem; odwracać, zapobiegać; rozpraszać (ment.)

одвраченје n. wstręt, awersja

одврганје n. pozbawienie

одвргати v.tr. ipf. odrzucać, odmawiać

одвргнути v.tr. pf. odrzucić, odmówić

одвртка f. śrubokręt

одвсуд adv. zewsząd

одвѣт m. sprzeciw, reakcja (przeciw czemuś)

одглас m. echo

одгнути v.tr. pf. odgiąć, odchylić, wyprostować

одговарјајучи adj. odpowiedni

одговарјати v.tr. ipf. wyperswadowywać (komuś coś); odpowiadać, odrzekać

одговор m. odpowiedź

одговорити v.tr. pf. odpowiedzieć, odrzec; wyperswadować (komuś coś)

одговорно adv. odpowiedzialnie

одговорност f. odpowiedzialność

одговорны adj. odpowiedzialny

одгребати v.tr. ipf. odgrabiać

одгребти v.tr. pf. odgrabić

одгрызати v.tr. ipf. odgryzać

одгрызти v.tr. pf. odgryźć

одгыбати v.tr. ipf. odginać, odchylać, wyprostowywać

оддавати v.tr. ipf. oddawać

оддалити v.tr. pf. oddalić, wyobcować, odseparować, usunąć; ~ се oddalić się, wyalienować się, zrobić dygresję

оддальати v.tr. ipf. oddalać, wyobcowywać, odseparowywać, usuwać; ~ се oddalać się, alienować się, robić dygresję

оддальенје n. alienacja, wyobcowanie, dystans, usunięcie

оддальены adj. oddalony, odległy

одданје n. zwrot

одданост f. oddanie (czemuś)

одданы adj. oddany, wierny

оддати (одда) v.tr. pf. oddać

оддирати v.tr. ipf. oddzierać

оддохнути v.intr. pf. odpocząć

оддрети (оддере) v.tr. pf. odedrzeć

оддых m. odpoczynek

оддыхати v.intr. ipf. odpoczywać

оддѣл m. wydział; oddział (wojsk.), jednostka (wojsk.)

оддѣлити v.tr. pf. oddzielić

оддѣлно adv. oddzielnie

оддѣлны adj. oddzielny

оддѣльати v.tr. ipf. oddzielać

оддѣльенје n. sekcja

оддѣльены adj. oddzielony

одже adv. więc

одзависити v.tr. pf. odzwyczaić od czegoś

одзависны adj. odzwyczajony

одзвати (одзове) v.tr. pf. wycofać (np. projekt), odwołać (np. z urzędu); ~ се zareagować

одзнака f. insygnia, oznaka

одзыв m. odpowiedź, reakcja

одзывати v.tr. ipf. wycofywać (np. projekt), odwoływać (np. z urzędu); ~ се reagować

одиграти се v.refl. pf. wydarzyć się, odbyć się

одигрывати:  ~ рольу ipf. odgrywać rolę; ~ се wydarzać się, odbywać się

одидти (одиде; одшел) v.intr. pf. odejść, wycofać się; ~ од odejść od

одиманје n. odejmowanie

одимати v.tr. ipf. odbierać; odejmować; amputować

одинуд adv. skądś indziej, skądinąd

одјавити се v.refl. pf. wylogować się

одјавјати се v.refl. ipf. wylogowywać się

одјебати: одјеби се! intj. spadaj!, odpieprz się!, spierdalaj!, odwal się!

одјежджати v.intr. ipf. odjeżdżać

одјезд m. odlot, odjazd

одјети (одојме) v.tr. pf. odebrać; odjąć; amputować

одјехати (одједе) v.intr. pf. odjechać

одказанје n. abdykacja, dymisja

одказати (одкаже) v.tr. pf. odmówić, zaprzeczyć; ~ се zabdykować, podać się do dymisji

одказывати v.tr. ipf. odmawiać, zaprzeczać; ~ се abdykować, podawać się do dymisji

одкладати v.tr. ipf. odkładać; odraczać, zawieszać (np. wyrok), odwlekać

одкланьати v.tr. ipf. odmawiać, odrzucać, odchylać

одклејати v.tr. ipf. odklejać; ~ се odklejać się

одклејити v.tr. pf. odkleić; ~ се odkleić się

одклонити v.tr. ipf. odmówić, odrzucać, odchylić

одклоньенје n. odchylenie, aberracja

одкльучати v.tr. ipf. rozłączać; ~ се rozłączać się

одкльучити v.tr. pf. rozłączyć; ~ се rozłączyć się

одкогда, одкогды adv. od kiedy

одкогда, одкогды conj. odkąd

одкрыванје n. wyjawienie, wykrywanie

одкрыватель m.anim. odkrywca

одкрывати v.tr. ipf. odkrywać, odsłaniać, otwierać, ujawniać

одкрыти v.tr. pf. odkryć, wyjawić, odsłonić, otworzyć, ujawnić

одкрытје n. odkrycie

одкрытка f. pocztówka

одкуд adv. skąd, odkąd (przestrzeń)

одкуд-небуд adv. skądkolwiek

одкудыколи adv. skądkolwiek

одкуды-либо adv. skądkolwiek

одкусити v.tr. pf. odgryźć

одкушати v.tr. ipf. odgryzać

одкыдати v.tr. ipf. odrzucać

одкыднути v.tr. pf. odrzucić

одламывати v.tr. ipf. odłamywać

одлетѣти (одлети) v.intr. pf. odlecieć

одлив m. odpływ

одличати v.tr. ipf. rozróżniać, odróżniać

одличити v.tr. pf. rozróżnić, odróżnić

одлично adv. wspaniale

одличны adj. wspaniały

одлоговати се v.refl. ipf./pf. wylogować się

одложити v.tr. pf. odroczyć, zawiesić (w czasie), odwlec; odłożyć

одломити v.tr. pf. odłamać

одломок m. odłamek, kawałek, fragment, dżazga

одлѣпити v.tr. pf. odlepić; ~ се odlepić się

одлѣпјати v.tr. ipf. odlepiać; ~ се odlepiać się

одлѣтати v.intr. ipf. odlatywać

одмести (одмете) v.tr. pf. zmieść

одметати v.tr. ipf. odmawiać; odrzucać

одметенје n. odrzucenie

одметнути v.tr. pf. odmówić; odrzucić

одмстити v.tr. pf. pomścić

одмѣтати v.tr. ipf. zmiatać

однести v.tr. pf. odnieść; uprowadzić, porwać; ~ се к odnieść się do

одникуд adv. znikąd

односительно adv. relatywnie, względnie, stosunkowo

односительны adj. relatywny, względny; ~ заименник zaimek względny

односити v.tr. ipf. odnosić; uprowadzać, porywać; ~ се к odnosić się do, traktować

односно adv. relatywnie, względnie, stosunkowo

односно prep. (кого/чего) odnośnie, co do (czegoś), wobec

одношенје n. relacja, stosunek, proporcja, postawa (wzgl. czegoś); в одношенју к w odniesieniu do, w stosunku do, wobec; по одношенју к w odniesieniu do, odnosząc się do

однѣкуд adv. skądś

одобрити v.tr. pf. zatwierdzić, zaaprobować

одобрјати v.tr. ipf. zatwierdzać, aprobować

одобрјенје n. aprobata

одовуд adv. stąd

одојдти (одојде)   ➝   одидти

одолѣвати v.tr. ipf. podołać, zdołać, pokonywać, przezwyciężać

одолѣти v.tr. pf. podołać, zdołać, pokonać, przezwyciężyć

одомашнити v.tr. pf. udomowić, oswoić

одомашньати v.tr. ipf. udomawiać, oswajać

одомашньенје n. oswojenie

одомашньены adj. oswojony

одонуд adv. stamtąd

одособнити v.tr. pf. odosobnić

одособньати v.tr. ipf. odosobniać

одпадати v.intr. ipf. odpadać

одпадкы m.pl. odpady, odpadki, resztki (jedzenia)

одпадник m.anim. renegat, apostata

одпады m.pl. śmieci, odpady, odpadki

одпасти (одпаде) v.intr. pf. odpaść

одпети (одпне) v.tr. pf. odpiąć, rozpiąć

одпечетати v.tr. pf. wydrukować, odpieczętować

одпечеток m. druk

одпечетывати v.tr. pf. wydrukowywać, odpięczętywować

одпилити v.tr. pf. odpiłować

одпильати v.tr. ipf. odpiłowywać

одпинати v.tr. ipf. odpinać, rozpinać

одпирати: ~ се v.refl. ipf. stawiać opór, opierać się (czemuś)

одпис m. odpis

одписати (одпише) v.tr. pf. amortyzować; odpisać; одпиши всим odpowiedz wszystkim (e-mailem)

одписывати v.tr. ipf. amortyzować; odpisywać

одпихати v.tr. ipf. odpychać

одплата f. nagroda (pieniężna); odwet; spłata; odpłata

одплатити v.tr. pf. wziąć odwet; odpłacić, odwdzięczyć się; spłacić

одплачати v.tr. ipf. brać odwet; odpłacać, odwdzięczać się; spłacać

одплести (одплете) v.tr. pf. rozpleść, odpleść

одплетати v.tr. ipf. rozplatać, odplatać

одплути (одплове) v.intr. pf. odpłynąć

одплывати v.intr. ipf. odpływać, wypływać

одплывти v.intr. pf. odpłynąć, wypłynąć

одповѣд f. odpowiedź

одповѣдално adv. odpowiedzialnie

одповѣдалност f. odpowiedzialność

одповѣдалны adj. odpowiedzialny

одповѣдати v.tr. ipf. odpowiadać

одповѣдати (кому/чему) v.tr. ipf. być równoznaczny czemuś

одповѣдник m. odpowiednik

одповѣдѣти (одповѣ) v.tr. pf. odpowiedzieć

одпор m. opór

одпорност f. oporność, odporność

одпорны adj. odporny, oporny

одпочети (одпочне) v.intr. pf. odpocząć, zrelaksować się

одпочивати v.intr. ipf. odpoczywać, relaksować się

одпочинок m. odpoczynek, relaks

одправа f. odprawa, odbicie (od portu); одправны пункт punkt startowy

одправити v.tr. pf. posłać, wysłać; wykonać; ~ се odjechać, odlecieć

одправјати v.tr. ipf. posyłać, wysyłać; wykonywać; ~ се odjeżdżać, odlatywać

одправјенје n. odlot

одпрашати v.tr. ipf. otrzepywać, ścierać kurze

одпрашати се v.refl. ipf. usprawiedliwiać swoją nieobecność; ~ се prosić o pozwolenie na wyjście

одпрашити v.tr. pf. otrzepać, zetrzeć kurze

одпросити се v.refl. pf. poprosić o pozwolenie wyjścia; usprawiedliwić się

одпрѣти се (одпре) v.refl. pf. oprzeć się (czemuś)

одпудити v.tr. pf. odpędzić, odgonić

одпуск m. wakacje, urlop

одпуст m. zwolnienie

одпустити v.tr. ipf. przebaczyć, rozgrzeszyć

одпустити v.tr. pf. odpuścić

одпушчати v.tr. ipf. odpuszczać; przebaczać, rozgrzeszać

одпушченје n. odpuszczenie (grzechów), rozgrzeszenie

одпхати v.tr. pf. odepchnąć

одраджати v.tr. ipf. odradzać

одрадити v.tr. pf. odradzić

одражати v.tr. ipf. odbijać (np. w wodzie); odpierać; ~ се odbijać się (np. w wodzie)

одраз m. odbicie (np. w wodzie)

одразити v.tr. pf. odbić (np. w wodzie); odeprzeć; ~ се odbić się (np. w wodzie)

одразлика f. kontrast; в одразликѣ од w odróżnieniu od, w przeciwieństwie do

одрачати v.tr. ipf. odraczać, odkładać (na później)

одрвати (одрве) v.tr. pf. oderwać

одред m. oddział (mil.), brygada

одрода f. rodzaj (biol.), mutacja (biol.)

одрочити v.tr. pf. odroczyć, odłożyć (na później)

одрубати v.tr. pf. odrąbać

одрубывати v.tr. ipf. odrąbywać

одрывати v.tr. ipf. wykopywać (na wierzch); odrywać

одрыти v.tr. pf. wykopać (na wierzch)

одрѣз, одрѣзок m. kawałek materiału, odcinek

одрѣзати (одрѣже) v.tr. pf. odciąć

одрѣзывати v.tr. ipf. odcinać

одрѣкати v.tr. ipf. odwoływać, anulować, zaprzecać, negować; ~ се wyrzekać się, wypierać się, zrzekać się, rezygnować

одрѣкти v.tr. pf. odwołać, anulować, zaprzeczyć; ~ се wyrzec się, wyprzec się, zrzec się, zrezygnować

одрѣченје n. rezygnacja; wyrzeczenie

одрѣчны adj. negatywny (np. odpowiedź)

одскакати v.intr. ipf. odskakiwać, odbijać się

одскочити v.intr. pf. odskoczyć, odbić się

одсланьати v.tr. ipf. odsłaniać

одслати (одслье) v.tr. pf. wysłać, odesłać

одслонити v.tr. pf. odsłonić

одслужити v.tr. pf. wysłużyć

одсохнути v.intr. pf. uschnąć

одстава f. paragraf

одставати v.intr. ipf. zostawać (w tyle)

одставити v.tr. pf. odstawić

одставјати v.tr. ipf. odstawiać

одстати v.intr. pf. zostać (w tyle)

одстранити v.tr. pf. odrzucić (np. ideę); usunąć; wyeliminować; zwolnić

одстраньати v.tr. ipf. eliminować; usuwać; zwalniać

одстраньати v.tr. pf. odrzucać (np. ideę)

одстрашати v.tr. ipf. odstraszać, przepędzać (strachem)

одстрашити v.tr. pf. odstraszyć, przepędzić (strachem)

одстригати v.tr. ipf. odstrzygać

одстригти v.tr. pf. odstrzyc, odstrzygnąć

одстрѣлити v.tr. pf. odstrzelić

одступ m. wcięcie (akapitu); interwał; przerwa, odstęp

одступанје n. dygresja, dewiacja, odchylenie; wycofywanie się

одступати v.intr. ipf. cofać się, wycofywać się; odstawać (np. od reguły), odbiegać (np. od reguły); abdykować; odstępować, odchodzić na bok; ustępować, cedować, rezygnować

одступити v.intr. pf. odstąpić, odejść (na bok); zabdykować; odstać (np. od reguły), odbiec (np. od reguły); wycofać się, cofnąć się; ustąpić, scedować, zrezygnować; ~ од porzucić

одступјенје n. abdykacja

одступник m.anim. renegat, apostata

одсувати v.tr. ipf. odsuwać

одсуд adv. stąd, odtąd

одсунути v.tr. pf. odsunąć

одсутны adj. nieobecny, brakujący

одсучство n. nieobecność, brak

одсылати v.tr. pf. wysyłać, odsyłać

одсыхати v.intr. ipf. usychać

одсѣджати v.tr. ipf. odsiadywać

одсѣдѣти v.tr. pf. odsiedzieć

одсѣкати v.tr. ipf. odcinać, odsiekać

одсѣкти v.tr. pf. odciąć, odsiec

одтајати v.tr. pf. rozmrozić, odtajać, stajać

одтегати v.tr. ipf. odciągać

одтегнути v.tr. pf. odciągnąć

одтекти v.intr. pf. uciec; upływać

одтирати v.tr. ipf. ścierać

одтиск m. odbitka; odcisk, ślad (po odciśnięciu); druk; ~ прста odcisk palca

одтискати v.tr. ipf. odciskać

одтискнути v.tr. pf. odcisnąć

одтрети (одтре) v.tr. pf. zetrzeć

одтуд adv. stąd, odtąd

одтѣкати v.intr. ipf. uciekać; upływać

одтѣнок m. odcień, niuans

одурѣти v.intr. pf. zdurnieć

одучати v.tr. ipf. oduczać, odzwyczajać od czegoś

одучены adj. oduczony, odzwyczajony

одучити v.tr. pf. oduczyć, odzwyczaić od czegoś

одход m. odlot, odjazd

одходженје n. odchodzenie, wycofywanie się

одходити v.intr. ipf. odchodzić, wycofywać się

одчајано adv. desperacko, rozpaczliwie

одчајаны adj. desperacki, rozpaczliwy, zrozpaczony; przygnębiony, zrezygnowany, zniechęcony, przybity (psych.)

одчајати v.tr. pf. doprowadzić do rozpaczy, odebrać ducha, zniechęcić, zdemotywować; przygnębić, przybić (psych.); ~ се być przygnębionym; zdesperować, zniechęcić się, stracić ducha

одчајивати v.tr. ipf. doprowadzać do rozpaczy, zniechęcać, demotywować; przygnębiać, przybijać (psych.); ~ се przygnębiać się; desperować, tracić ducha, demotywować się

одчинити v.tr. pf. zdjąć klątwę, odczynić (urok), odwrócić skutki

одчиньати v.tr. ipf. zdejmować klątwę, odczyniać (urok), odwracać skutki

одчитати v.tr. pf. odczytać, poczytać na głos, zeskanować

одчитывати v.tr. ipf. odczytywać, czytać na głos, skanować

одчувати v.tr. ipf. odczuwać

одчуджати v.tr. ipf. wyobcowywać

одчуджити v.tr. pf. wyobcować

одшлупати v.tr. pf. obrać (np. ze skórki), złuszczyć

одшлупывати v.tr. ipf. obierać (np. ze skórki), łuszczyć

одшчепити v.tr. pf. odłączyć, oddzielić, odłupać

одшчепјати v.tr. ipf. odłączać, oddzielać, odłupywać

одшчепок m. odłamek

одѣвати v.tr. ipf. ubierać, zakładać ubranie

одѣджа f. ubranie, odzież

одѣж f. ubranie, odzież

одѣти (одѣне) v.tr. pf. ubrać, założyć ubranie

одѣты adj. ubrany

оженити v.tr. pf. ożenić; ~ се ożenić się

оженьены adj. ożeniony, żonaty

оживати v.intr. ipf. ożywać

оживити v.tr. pf. ożywić, wskrzesić, zreanimować, orzeźwić

оживјено adv. żwawo, ożywienie

оживјены adj. ożywiony

ожити (оживе) v.intr. pf. ożyć

ожолтѣти v.intr. pf. zżółcieć

ожрѣбити се v.refl. pf. oźrebić się

озвѣрѣти v.intr. pf. zezwierzęcić się, stać się brutalnym

оздабјати v.tr. ipf. ozdabiać, dekorować

оздоба f. ozdoba, dekoracja, ornament

оздобити v.tr. pf. ozdobić, udekorować

оздравити v.tr. pf. wyleczyć

оздравјати v.tr. ipf. leczyć

оздравјенје n. terapia, leczenie

оздравѣти v.intr. pf. wyzdrowieć, wyleczyć się

озебти v.intr. pf. zamrozić

озеленити v.intr. pf. zazielenić

озеленьати v.intr. ipf. zazieleniać

оземиско adv. terytorialnie

оземискы adj. terytorialny

оземја f. terytorium

озимина f. zboże ozime

озимы adj. ozimy

озлобити v.tr. pf. rozłościć, rozgniewać, zrobić na złość

озлобјенје n. złość

ознака f. oznaka, znak

ознаменовати v.tr. pf. oznaczyć, oznakować; upamiętnić, odcelebrować

ознаменовывати v.tr. ipf. oznaczać, oznakowywać; upamiętniać, celebrować

ознанити v.tr. pf. obwieścić

ознаньати v.tr. ipf. obwieszczać

означати v.tr. ipf. oznaczać, zaznaczać; wyznaczać; wskazywać

означенје n. oznaczenie

означены adj. oznaczony

означительны: ~ заименник m. zaimek wskazujący

означити v.tr. pf. oznaczyć, zaznaczyć; wyznaczyć; wskazać

озон m. ozon; ~овы слој ozonosfera

ој! intj. oj!

оје (оја/ојесе) n. dyszel

оказати (окаже) v.tr. pf. pokazać, okazać;  ~ се okazać się; оказало се okazało się

оказија f. okazja

оказывати v.tr. ipf. pokazywać, okazywać;  ~ се okazywać się; оказываје се okazuje się

окаменити v.tr. pf. zmienić w kamień; ukamienować

окаменьати v.tr. ipf. zmieniać w kamień; kamienować

окаменѣти v.intr. pf. skamienieć; skamienieć, zmienić w kamień

окарина f. okaryna

океан m. ocean

Океанија f. Oceania

оклеветати v.tr. pf. zniesławić

окно n. okno

око (ока/очесе; пл. очи) n. oko

окованы adj. skuty (np. kajdankami, łańcuchem)

оковати v.tr. pf. skuć (np. kajdankami lub łańcuchem)

оковы m.pl. okowy, kajdany, pęta

околина f. okolica, pobliże

околице f.pl. otoczenie, okolica

околичны adj. okoliczny, sąsiedni, pobliski

околност f. okoliczność; на всаку ~ na wszelki wypadek

околны adj. otaczający; околна природа środowisko

около prep. (кого/чего) w przybliżeniu, dookoła; około

оконны adj. okienny

окоп m. okop

окотити се v.refl. pf. okocić się

окрајина f. peryferie; skraj

окрајны adj. peryferyjny

окрестити v.tr. pf. ochrzcić

окропити (кым/чим) v.tr. pf. skropić, pokropić

окропјати (кым/чим) v.tr. ipf. skrapiać, kropić czymś

округ m. okręg, dzielnica

округлити v.tr. pf. zaokrąglić

округлост f. krągłość

округлы adj. okrągły

округльати v.tr. ipf. zaokrąglać

окружати v.tr. ipf. okrążać, otaczać

окружити v.tr. pf. okrążyć, otoczyć

окружны: окружна драга f. obwodnica

окрутност f. okrucieństwo

окрутны adj. okrutny

окрѣпнути v.intr. pf. wzmocnić się, nasilić się, urosnąć w siłę

оксид m. tlenek

октобр m. październik

окульары m.pl. okulary

окунь m.anim. okoń

окупант m.anim. okupant

окупација f. okupacja

окуповати v.tr. ipf. okupować

олеј m. olej

оливка f. oliwka

олигарх m.anim. oligarcha

олигархија f. oligarchia

олимпијскы adj. olimpijsky; олимпијске игры igrzyska olimpijskie

оловка f. ołówek; барвна ~ kredka

оловны adj. ołowiowy

олово n. ołów

оловѣны adj. ołowiany

олтар m. ołtarz

ольха f. olsza, olcha

омал adv. prawie, omal, nieomal

омам m. szwindel, przekręt, oszustwo

омамити v.tr. pf. oszukać, złudzić, nabrać (kogoś na dowcip)

омамник m.anim. oszust, kanciarz

оман m. oman

омар m.anim. homar

омастити v.tr. pf. namaścić

омести (омете) v.tr. pf. zamieść wokół

омильемы adj. sprzyjający

омильены adj. ulubiony

омладжати v.tr. ipf. odmładzać

омладити v.tr. pf. odmłodzić

омладѣти v.intr. pf. odmłodnieć

омлет m. omlet

омлѣвати v.intr. ipf. mdleć, słabnąć

омлѣти v.intr. pf. zemdleć, zasłabnąć

омржајучи adj. obrzydzający, odstręczający

омржати v.tr. ipf. obrzydzać, odstręczać

омрженје n. wstręt, niesmak, obrzydzenie

омрзити v.tr. pf. obrzydzić

омрзливы adj. obrzydzający, obrzydliwy

омрзно adv. obrzydliwie

омрзны adj. obrzydliwy, zniesmaczony

омртвѣти v.intr. pf. odrętwieć

омужены adj. zamężny

омужити v.tr. pf. wydać za mąż; ~ се wyjść za mąż

омѣтати v.tr. ipf. zamiatać wokół

он (јего, јему, ньим) pron.pers. on

она (ју, јеј, ньеју) pron.pers. ona

онако adv. owak, w tamten sposób

онакы adj. owaki

онамо adv. tam, w tamtym kierunku

ондатра f. piżmak

онде adv. tam

оне pron.pers. one

онесмѣлити v.tr. pf. onieśmielić

онесмѣльати v.tr. ipf. onieśmielać

они (јих, јим, ньими) pron.pers. oni

онлајн, он-лајн adv. on-line

оно (јего, јему, ньим) pron.pers. ono

оногда, оногды adv. ostatnio, niedawno; wówczas, wtedy

оногдашньи, оногдашны adj. ówczesny

оној (она, оно) pron.dem. tamten

онолико adv. tyle, tak dużo

оноликы adj. tak wielki

онуды adv. tamtędy

онуча f. onuca

онѣмѣти v.intr. pf. oniemieć, zaniemówić, zamilknąć, zgłupieć (być zdezorientowanym)

опадати v.intr. ipf. opadać, spadać

опакованје n. opakowanie

опаковати v.tr. pf. opakować

опаковка f. opakowanie

опаковывати v.tr. ipf. opakowywać

опалити v.tr. pf. opalić (ogniem)

опалок m. pet, niedopałek

опальати v.tr. ipf. opalać (ogniem)

опарити v.tr. pf. oparzyć

опарјати v.tr. ipf. parzyć, oparzać

опасно adv. niebezpiecznie

опасност f. niebezpieczeństwo, zagrożenie

опасны adj. niebezpieczny, groźny; опасна бурја niebezpieczna burza; опасно прѣдпријетје niebezpieczne przedsięwzięcie

опасти (опаде) v.intr. pf. opaść, opadnąć, spadnąć

опат m.anim. opat, przeor

опатка f. opatka, przeorysza

опатство n. opactwo

опачны adj. błędny

опека f. opieka

опекати v.tr. ipf. opiekować się

опекун m.anim. opiekun; stróż; powiernik

опекунство n. opiekuństwo; powiernictwo

опенька f. opieńka

опера f. opera

операција f. operacja (med.)

оперета f. operetka

оперити се v.refl. pf. opierzyć się

оперјати се v.refl. ipf. pierzyć się

оперјенје n. upierzenie

опет adv. znowu, znów, ponownie

опивати v.tr. ipf. upijać, spijać (kogoś alkoholem); ~ се upijać się

опиј m. opium

опирати се v.refl. ipf. opierać się; polegać na

опис m. opis

описательны adj. opisowy

описати (опише) v.tr. pf. opisać

описывати v.tr. ipf. opisywać

опити (опије) v.tr. pf. upić, spić (kogoś); ~ се upić się

опица f. małpa

оплакати (оплаче) v.tr. pf. opłakać

оплакыванје n. opłakiwanie, żałoba

оплакывати v.tr. ipf. opłakiwać

оплачены adj. opłacony

оплоджати v.tr. ipf. użyźniać, zapładniać

оплодженје n. użyźnienie, zapłodnienie

оплоджены adj. użyźniony, ciężarny

оплодити v.tr. pf. użyźnić, zapłodnić

оплути (оплове) v.tr. pf. opłynąć

оплывати v.tr. ipf. opływać

опльувати v.tr. ipf. opluwać

опльунути v.tr. pf. opluć

оплѣти (оплѣје/оплѣве) v.tr. pf. wyplewić, wyplenić (chwasty)

опозднити v.tr. pf. opóźnić; ~ се opóźnić się, spóźnić się

опоздньати v.tr. ipf. opóźniać; ~ се opóźniać się, spóźniać się

опоздньенје n. spóźnienie, opóźnienie

опозиција f. opozycja

опознавати v.tr. ipf. rozpoznawać

опознати v.tr. pf. rozpoznać

опора f. podpora, wspornik

опоредчати v.tr. ipf. uporządkowywać

опоредчены adj. uporządkowany

опоредчити v.tr. pf. uporządkować

опорны adj. wspierający

оправа f. rama, oprawa (obrazu, okularów)

оправданје n. uniewinnienie; usprawiedliwienie, uzasadnienie

оправдати v.tr. pf. uniewinnić; usprawiedliwić, uzasadnić

оправдывати v.tr. ipf. uniewinniać; usprawiedliwiać, uzasadniać

оправити v.tr. pf. sprostować, naprawić, zreperować; zamontować, oprawić

оправјати v.tr. ipf. montować, oprawiać; prostować, naprawiać, reperować

оправнити v.tr. pf. uprawnić

оправньати v.tr. ipf. uprawniać

оправньены adj. uprawniony

опразднити v.tr. pf. opróżnić, uczynić pustym

опраздньати v.tr. ipf. opróżniać, czynić pustym

опрашчати v.tr. ipf. upraszczać

опретно adv. schludnie

опретност f. schludność

опретны adj. schludny

опровргати v.tr. ipf. obalać (np. hipotezę)

опровргнути v.tr. pf. obalić (np. hipotezę)

опростити v.tr. pf. uprościć

опрошченје n. uproszczenie

опрошчены adj. uproszczony

опрѣдѣлити v.tr. pf. zdefiniować, określić, wyszczególnić

опрѣдѣльати v.tr. ipf. definiować, określać, wyszczególniać

опрѣдѣльено adv. zdecydowanie

опрѣдѣльены adj. określony

опрѣти се (опре) v.refl. pf. oprzeć się (o coś); polec na (wsparcie)

оптика f. optyka

оптималны adj. optymalny

опубликовати v.tr. pf. opublikować

опусташати v.tr. ipf. pustoszyć; dewastować

опустити v.tr. pf. opuścić; porzucić; rozluźniać

опустошенје n. spustoszenie, dewastacja

опустошити v.tr. pf. spustoszyć; zdewastować

опустѣти v.intr. pf. opustoszeć

опухати v.intr. ipf. puchnąć

опухлы adj. napuchły, spuchły

опухнены adj. napuchnięty

опухнути v.intr. pf. opuchnąć, spuchnąć

опушчати v.tr. ipf. opuszczać; porzucać; rozluźniać

опушченје n. opuszczenie

опушчены adj. opuszczony, porzucony

опција f. opcja

опционалны adj. opcjonalny

опылити v.tr. pf. zapylić

опыльати v.tr. ipf. zapylać

опыльенје n. zapylenie

опыт m. eksperyment; próba

оракул m.anim. wyrocznia

орангутан m.anim. orangutan

оранжа f. pomarańcza

оранжевы adj. pomarańczowy

оранжерија f. pomarańczarnia, oranżeria

ораница f. grunty orne

оранје n. oranie, orka

орати (оре) ipf. orać

орач m.anim. oracz

орашати v.tr. ipf. zraszać; irygować, nawadniać; zwilżać; opryskiwać; skrapiać

орган m. organ

организатор m.anim. organizator

организација f. organizacja; Организација Сјединьеных Народов Organizacja Narodów Zjednoczonych, ONZ; Организација Сѣвероатлантичского Договора Pakt Północnoatlantycki, NATO

организм m. organizm

организовати v.tr. ipf./pf. organizować

органичны adj. organiczny

оргија f. orgia

орден m. order; zakon (rel.)

орел (орла) m.anim. orzeł

оригами n.indecl. origami

оригинално adv. oryginalnie

оригиналност f. oryginalność

оригиналны adj. oryginalny

ориентација f. orientacja

ориентовати се v.refl. ipf. orientować się

орити v.tr. ipf. obniżać, ciągnąć w dół

оркестр m. orkiestra

орл-   ➝   орел

орле n. orlątko, orlę

орлји adj. orli

орнамент m. ornament

орнитологија f. ornitologia

орнитологичны adj. ornitologiczny

орны adj. uprawny

оросити v.tr. pf. zrosić; irygować, nawodnić; zwilżyć; oprysnąć; skropić

ортографија f. ortografia

ортографичны adj. ortograficzny

орудје n. narzędzie, urządzenie, instrument; działo, armata

орудованје n. aparatura; ekwipunek, wyposażenie

орудованы adj. wyposażony; добро ~ dobrze wyposażony

орудовати (кым/чим) v.tr. ipf. ekwipować; wyposażać

оруженје n. uzbrojenie

оружити v.tr. ipf. uzbroić

оружје n. broń

оружјеносец m.anim. giermek

оружны adj. uzbrojony, zbrojny, orężny

орѣх m. orzech

орѣховка f. orzechówka

орѣховы adj. orzechowy; орѣхово масло masło orzechowe

орѣшарка f. dziadek do orzechów

ос f.

оса f. osa

осаджати v.tr. ipf. osadzać (konia)

осадити v.tr. pf. osadzić (konia), zatrzymać (konia); ~ се osadzić się

осадок m. osad, pokład, złoże

осамотити v.tr. pf. osamotnić, odizolować, opuścić (porzucić); ~ се odizolować się

освајати v.tr. ipf. oswajać (z czymś), opanowywać; zdobywać

осватити се v.refl. pf. wziąć ślub

осветити v.tr. pf. poświęcić (np. wodą), uświęcić, konsekrować

освечати v.tr. ipf. święcić, konsekrować

освобаджати v.tr. ipf. uwalniać, oswobadzać, wyzwalać; ~ се uwalniać się, wyswobodzić się, wyzwalać się

освободженје n. oswobodzenie, wyzwolenie, zwolnienie

освободити v.tr. pf. uwolnić, oswobodzić, wyzwolić;  ~ се uwolnić się, oswobodzić się; ~ се од pozbyć się

освојити v.tr. ipf. oswoić (z czymś), opanować; zdobyć

освѣдамјати се v.refl. ipf. dowiadywać się, uświadamiać sobie

освѣдомити се v.refl. pf. dowiedzieć się, uświadomić sobie

освѣдомјены: добро ~ adj. dobrze poinformowany

освѣжати v.tr. ipf. odświeżać, czynić świeżym

освѣжити v.tr. pf. odświeżyć, orzeźwić

освѣтити v.tr. pf. oświecić

освѣтлити v.tr. pf. oświetlić, oświecić

освѣтльати v.tr. ipf. oświetlać, oświecać

освѣтльенје n. oświetlenie, oświecenie

освѣчати v.tr. ipf. oświecać

освѣченје n. oświetlenie, oświecenie

осевы adj. osiowy

оседлати v.tr. pf. osiodłać

осел (осла) m.anim. osioł (wyzw.); osioł

оселенје n. zasiedlenie

оселити се v.refl. pf. osiedlić się

осести (оседе) v.intr. pf. osiąść; zasiedlić

Осетија f. Osetia

осивѣти v.intr. pf. osiwieć, zszarzeć

осика f. osika

осилити v.tr. pf. przezwyciężyć, przemóc

осильати v.tr. ipf. przezwyciężać, przemagać

осиротити v.tr. pf. osierocić

осиротѣти v.intr. pf. osierocieć

осирочены adj. osierocony

оскврнитель m.anim. świętokradca

оскврнити v.tr. pf. skazić, zanieczyścić, upodlić, zbeszcześcić

оскврньати v.tr. ipf. skażać, zanieczyszczać, upadlać, bezcześcić

оскврньенје n. zbeszczeszczenie, świętokradztwo

оскопити v.tr. pf. wykastrować, przetrzebić (kastracja)

оскубати v.tr. pf. oskubać (pierze)

оскубывати v.tr. ipf. oskubywać (pierze)

оскудно adv. rzadko, skąpo, kiepsko

оскудност f. bieda, niedostatek

оскудны adj. rzadki, skąpy (ilość), skromny (niebogaty)

осл-   ➝   осел

ослабити v.tr. pf. osłabić; poluzować

ослабјати v.tr. ipf. poluzowywać; osłabiać

ослабјенје n. osłabienie

ослабјены adj. osłabiony

ослабѣти v.intr. pf. osłabnąć, poluzować się

ославити v.tr. pf. rozsławić

осладити v.tr. pf. posłodzić, osłodzić

осле n. oślę, młode osła

ослица f. oślica

осложенити v.tr. pf. skomplikować

осложеньати v.tr. ipf. komplikować

осложньенје n. komplikacja

ослѣпити v.tr. pf. oślepić

ослѣпјати v.tr. ipf. oślepiać

ослѣпјенје n. oślepienie

ослѣпнути v.intr. pf. oślepnąć

осм num.card. osiem

осмажити v.tr. pf. usmażyć

османскы adj. osmański, ottomański

осмдесет num.card. osiemdziesiąt

осмдесеты num.ord. osiemdziesiąty

осмерка num.subst. grupka ośmiu, zbiór ośmiu

осмеро num.coll. ośmioro

осмина num.fract. jedna ósma

осмка num.subst. ósemka

осмнадсет num.card. osiemdziesiąt

осмнадсетина num.fract. jedna osiemdziesiąta

осмнадсеты num.ord. osiemdziesiąty

осмолити v.tr. pf. pokryć smołą

осмсот, осмсто num.card. osiemset

осмы num.ord. ósmy

осмысльено adv. rozsądnie

осмысльеност f. rozsądek

осмысльены adj. rozsądny

осмѣлити v.tr. pf. ośmielić; ~ се odważyć się, ośmielić się

осмѣльати v.tr. ipf. ośmielać; ~ се ważyć się, ośmielać się

основа f. temat (jęz.); osnowa; podstawa, baza

основанје n. fundacja, założenie

основатель m.anim. fundator, założyciel

основательны adj. podstawowy, założycielski

основати v.tr. pf. założyć (np. szkołę), fundować; usnuć; основаны на założony na, based on

основно adv. podstawowo, fundamentalnie, gruntownie

основны adj. podstawowy, fundamentalny

основывати v.tr. ipf. zakładać (np. szkołę), bazować

оснѣжити v.tr. pf. pokryć śniegiem

особа f. osoba, indywiduum

особливо adv. zwłaszcza, specyficznie, osobliwie

особливост f. osobliwość

особливы adj. osobliwy, specjalny, specyficzny, wyjątkowy

особник m.anim. indywidualista

особно adv. osobiście

особност f. osobowość, osobistość

особны adj. osobisty; особна војна wojna osobista; особна помста osobista zemsta; особна потрѣба osobista potrzeba;  ~ автомобил samochód osobowy, osobówka;  ~ заименник zaimek osobowy; ~ компјутер komputer osobisty, pecet

осоврѣменнити v.tr. pf. unowocześnić

осоврѣменньати v.tr. ipf. unowocześniać

осоврѣменньенје n. unowocześniennie, modernizacja

осолити v.tr. pf. posolić

осот (оста) m. oset

оспа f. ospa

оспарјати v.tr. ipf. podważać (twierdzenie), kwestionować

оспорити v.tr. pf. podważyć (twierdzenie), zakwestionować

осрамити v.tr. pf. osramocić, zawstydzić, skompromitować; zhańbić

осрѣдок m. środek

ост f. ość (kłosu)

оставати v.intr. ipf. zostawać, ostawać się

оставити v.tr. pf. zostawić, pozostawić, porzucić; pozostawić w spadku

оставјати v.tr. ipf. zostawiać, pozostawiać, porzucać; pozostawiać w spadku

оставјенје n. porzucenie

оставјены adj. porzucony

оставка f. rezygnacja, dymisja

осталы adj. pozostały

останкы m.pl. pozostałości, resztki, relikty, szczątki

остарѣти v.intr. pf. postarzeć

остати (остане) v.intr. pf. zostać, pozostać, ostać się

остатны adj. pozostały

остаток m. reszta, resztka, pozostałość, relikt

остражно adv. ostrożnie, uważnie; Остражно! Uważaj!

остражност f. ostrożność

остражны adj. ostrożny, uważny; быти ~ uważać, być ostrożnym

острига f. ostryga

остригати v.tr. ipf. strzyc, ścinać włosy

остригти v.tr. pf. ostrzyc, ściąć włosy

остриженје n. fryzura

острити v.tr. ipf. ostrzyć

острје n. ostrze

остро adv. ostro

Остров Ман m. Wyspa Man; ~ wyspa

островјан, островјанин m.anim. wyspiarz

острога f. ostroga

остроумје n. dowcip (cecha)

остругати v.tr. pf. ostrugać, zeskrobać, wydrapać, zdrapać, wyciosać

остры adj. ostry, przenikliwy

острѣгати v.tr. ipf. ostrzegać; ~ се strzec się

острѣгти v.tr. pf. ostrzec

острѣженје n. ostrzeżenie

остудити v.tr. pf. ostudzić

осуд m. osąd

осуджати v.tr. ipf. osądzać, posądzać, skazywać

осудженје n. wyrok, osąd

осудити v.tr. pf. osądzić, posądzić, skazać

осушати v.tr. ipf. osuszać, drenować

осушити v.tr. pf. osuszyć

осыпкы m.pl. odra

осѣдати v.intr. ipf. osiadać, osłabnąć (np. sztorm)

осѣдлы adj. osiadły

отварјати v.tr. ipf. otwierać

отвор m. otwór, otwarcie

отворити v.tr. pf. otworzyć

отворјены adj. otwarty;  ~ парашут otwarty spadochron; ~ тенисны чемпионат otwarte mistrzostwa w tenisie

отврдѣти v.intr. pf. stwardnieć, utwardzić się

отегчати v.tr. ipf. przeszkadzać; utrudniać, komplikować

отегчити v.tr. pf. przeszkodzić; utrudnić, skomplikować

отеженје n. ciężar

отежены adj. obarczony ciężarem

отелити се v.refl. pf. ocielić się

отец m.anim. ojciec

отечство n. ojcowizna

отишати v.tr. ipf. uciszać

отишити v.tr. pf. uciszyć

оток m. obrzęk

отрава f. trucizna, jad

отравитель m.anim. truciciel

отравити v.tr. pf. otruć, zatruć

отравјати v.tr. ipf. truć, zatruwać

отравјенје n. zatrucie

отравны adj. zatruty, trujący

отресати v.tr. ipf. otrząsać

отрести v.tr. pf. otrząsnąć

отрубы f.pl. otręby

отруднити v.tr. pf. utrudnić

отрудньати v.tr. ipf. utrudniać

отрудньенје n. utrudnienie

отрѣзвити v.tr. pf. otrzeźwić

отрѣзвјати v.tr. ipf. otrzeźwiać

отрѣзвѣти v.intr. pf. wytrzeźwieć

отупити v.tr. pf. przytępić, oszołomić, ogłuszyć

отупјати v.tr. ipf. przytępiać, oszałamiać, ogłuszać

отупѣлост f. otępienie, oszołomienie, ogłuszenie, apatia

отупѣлы adj. otępiały, oszołomiony, ogłuszony, ogłupiony, zdrętwiały, apatyczny

отупѣти v.intr. pf. otępieć, stępieć

отцевскы:  ~ adj. ojcowski; отцевска льубов miłość ojcowska

отчим m.anim. ojczym

отчина f. ojczyzna

отѣнити v.tr. pf. zacienić, rzucić cień

отѣньати v.tr. ipf. zacieniać, rzucać cień

офис m. biuro

офицер m.anim. oficer

официално adv. oficjalnie

официалны adj. oficjalny

охати v.intr. ipf. jęczeć

охладжати v.tr. ipf. ochładzać

охладженје n. ochłodzenie

охладити v.tr. pf. ochłodzić

охладѣти v.intr. pf. ochłodzić, ochłodzić się

охота f. ochota

охотник m.anim. ochotnik, wolontariusz

охотно adv. chętnie

охотност f. ochota

охотны adj. ochotny, chętny

охрана f. ochrona

охранити v.aux.pf. ochronić, ustrzec

охранны adj. ochronny

охраньати v.tr. ipf. chronić, ochraniać

охромѣти v.intr. pf. okuleć

оцель f. stal

оцельевы adj. stalowy

оцет (оцта) m. ocet

оцѣнити v.tr. pf. ocenić, nadać cenę, określić wartość

оцѣнка f. ocena, opinia, wycena, stopień (szkolny), notowanie, wynik (w punktach)

оцѣньати v.tr. ipf. oceniać, nadawać cenę, określać wartość

оцѣньенје n. ocena

очарити pf. oczarować

очарованы adj. zaczarowany, oczarowany

очаровательны adj. uroczy, czarujący

очаровати v.tr. pf. oczarować, zaczarować, zauroczyć, zafascynować

очаровати (кому/чему) pf. zakląć

очаровывати v.tr. ipf. oczarowywać, zauraczać, zafascynowywać

очаровывати (кому/чему) ipf. zaklinać

очевидец m.anim. naoczny świadek

очевидно adv. oczywiście

очевидны adj. oczywisty

очекыванје n. oczekiwanie

очекывати v.tr. ipf. spodziewać się

очи f.pl. oczy

очиститель m.anim. czyściciel

очистити v.tr. pf. oczyścić

очишчати v.tr. ipf. oczyszczać

очишченје n. oczyszczenie

очны adj. oczny

очркати v.tr. ipf. określać, zakreślać (linią)

очркнути v.tr. pf. określić, zakreślić (linią)

очрнити v.tr. pf. poczernić, oczernić, zniesławić, pomówić

очрньати v.tr. ipf. czernić, oczerniać, zniesławiać, pomawiać

ошалѣти v.intr. pf. oszaleć, zwariować, stracić rozum, zbzikować

ошибковы adj. pomyłkowy, błędny

ошченити се v.refl. pf. oszczenić się

па conj. i, a

пав m.anim. paw

павиан m.anim. pawian

павук m.anim. pająk

павучина f. pajęczyna

павучји: павучја нит f. pajęcza nić

пад m. przypadek

падалина f. padlina

падати v.intr. ipf. padać, upadać, spadać

падеж m. przypadek (gram.)

падучница f. epilepsja, padaczka

паздуха f. biust, tors

пазиграфија f. pasygrafia

пајац m.anim. błazen, pajac

пакет m. pakunek, paczka

Пакистан m. Pakistan

пакистанскы adj. pakistański

паковати v.tr. ipf. pakować

пала f. kij

палата f. sala, komora, izba

палатализација f. palatalizacja

палатка f. namiot

палац m. pałac

палачинка f. naleśnik

палестинскы adj. palestyński

палец m. cal

паливо n. paliwo

палити v.tr. ipf. palić

палка f. pałka (broń), maczuga, kij

палма f. palma

пальто n. płaszcz

памет f. pamięć

паметати v.tr. ipf. pamiętać

паметковы adj. monumentalny

паметник m. monument, pomnik

паметны adj. monumentalny, pamiętny

памфлет m. pamflet

пан m.anim. pan

Панама f. Panama

панамскы adj. panamski

панацеја f. panaceum

панел: ~ орудј m. pasek narzędzi (komp.)

пани (панье) f. pani

паника f. panika

паникер m.anim. panikarz, panikant

панорама f. panorama

панславизм m. panslawizm

панславист m.anim. panslawista

панславистичны adj. panslawistyczny

пантофле m.pl. kapeć, pantofel (domowy)

панцыр m. pancerz, skorupa

панцыровоз m. wóz pancerny

панчоха f. pończocha

папа m.anim. papież

папаја f. papaja

папир m. papier

папирны adj. papierowy

папирус m. papirus

папка f. plik, teczka

папрат f. paproć

паприка f. papryka

Папуа Нова Гвинеја f. Papua Nowa Gwinea

папугај m.anim. papuga; долгохвосты ~ papuga długoogonowa

папуче f.pl. kapcie, pantofle (domowe)

пара f. para (czegoś), dwójka; para (stan cieczy); ~ прикладов para przykładów

параван m. parawan

Парагвај m. Paragwaj

парагвајскы adj. paragwajski

параграф m. paragraf, akapit

парада f. parada; парадны костјум strój paradny

парадигм m. paradygmat

парадокс m. paradoks

парадоксалны adj. paradoksalny

паразит m.anim. pasożyt

паразитизм m. pasożytnictwo

паразитны adj. pasożytniczy

паразитовати v.intr. ipf. pasożytować

паралела f. paralela

паралелны adj. paralelny

парализа f. paraliż

парализовати v.tr. ipf. paraliżować

параметр m. parametr

парапет m. parapet

парафија f. parafia

парашут m. spadochron

парашутист m.anim. spadochroniarz

Париж m. Paryż

парижскы adj. paryski

парити v.intr. ipf. parować, parzyć, gotować na parze

парк m. park

парковати v.tr. ipf./pf. parkować, zaparkować; ~ се parkować, zaparkować

парковишче n. parking samochodowy

парламент m. parlament

парламентарны adj. parlamentarny

парны adj. parowy; parzysty; парна машина maszyna parowa; парно число cyfra parzysta, liczba parzysta

паровоз m. parowóz, lokomotywa

пародија f. parodia

парола f. hasło

парохија f. parafia

партија f. partia

партитура f. partytura

партицип m. imiesłów

партнер m.anim. partner

партнерство n. partnerstwo

парфум m. perfum

парфумовати v.tr. ipf. perfumować

паршивы adj. parszywy, wyliniały

пас m. pas

пасажер m.anim. pasażer

пасажерскы adj. pasażerski

пасивны adj. pasywny

паспорт m. paszport

паст f. pułapka

паства f. gromada, tłum, kongregacja

паствишче n. pastwisko

пасти (пасе) v.tr. ipf. paść (np. świnie), wypasać

пасти (паде) v.intr. pf. paść, upaść, padnąć; ~ се paść się

пастух m.anim. pasterz, pastuch

пастыр m.anim. pasterz, pastuch; pastor

патент m. patent

патриарх m.anim. patriarcha

патриархат m. patriarchat

патриот m.anim. patriota

патриотизм m. patriotyzm

патриотичны adj. patriotyczny

патронизовати v.tr. ipf. obejmować patronat

пауза f. pauza, przerwa

паузовати v.intr. ipf. pauzować, robić przerwę

пациент m.anim. pacjent

педагог m.anim. pedagog

педагогика f. pedagogika

педагогичны adj. pedagogiczny

педофил m.anim. pedofil

пекар m.anim. piekarz

пекарньа f. piekarnia

пеклны adj. piekielny

пекло n. piekło

пекти v.tr. ipf. piec; ~ се piec się, opiekać się

пелена f. pielucha, pieluszka

пеликан m.anim. pelikan

пелун m. bylica (gatunek)

пемза f. pumeks

пенджабскы adj. pendżabski

пенис m. penis, prącie

пенисовы adj. penisowy

пенсија f. emerytura

пенсијны adj. emerytalny; ~ фонд fundusz emerytalny

пенсионер m.anim. emeryt

пень (пньа) m. pień

пепел m. popiół

пепелавы adj. popielaty

пепелисты adj. popielaty

пепрец m. pieprz, papryka

перверзија f. perwersja

перверзник m.anim. zboczeniec

перверзно adv. perwersyjnie

перверзност f. perwersja

перверзны adj. perwersyjny, zboczony

пергамент m. pergamin

период m. period

периодичны adj. okresowy

периферија f. peryferia

периферијны adj. peryferyjny

перкусија f. perkusja

перла f. perła

перо n. długopis; pióro

перовы adj. piórowy

Персија f. Persja

персијец m.anim. Pers

персијскы adj. perski

персонаж m. charakter, postać

персонал m. personel

персоналны adj. personalny, indywidualny, osobisty; ~ заименник zaimek osobowy

перспектива f. perspektywa

Перу m.indecl. Peru

Перуанец m.anim. Peruwianin

Перуанскы adj. Peruwiański

перун m. piorun

Перун m.anim. Perun

перфект m. czas przeszły dokonany

перфоратор m. dziurkacz, perforator

перцепција f. percepcja

пес (пса) m.anim. pies

песимизм m. pesymizm

песимист m.anim. pesymista

песимистичны adj. pesymistyczny

пест f. pięść

пестры adj. rozmaity, różnorodny

пет num.card. pięć

пета f. pięta

петдесет num.card. pięćdziesiąt

петдесетничскы adj. związany z Pięćdziesiątnicą

петдесеты num.ord. pięćdziesiąty

петеракы num.diff. pięcioraki

петерка num.subst. piątka, grupa pięciu

петерны num.mult. pięciokrotny

петеро num.coll. pięcioro

петерчета n.pl. pięcioraczki

петивуголник m. pięciokąt

петикутник m. pięciokąt

петина num.fract. jedna piąta

петиција f. petycja

петка num.subst. piątka

петнадсет num.card. piętnaście

петнадсеты num.ord. piętnasty

петно n. plama

петок m. piątek

петсот, петсто num.card. pięćset

петы num.ord. piąty

печ m. piec, piekarnik

печень f. wątroba

печет f. pieczątka, stempel, plomba

печетар m.anim. drukarz

печетарство n. druk

печетати v.tr. ipf. drukować

печиво n. pieczywo

пианист m.anim. pianista

пианистка f. pianistka

пивница f. piwiarnia, knajpa; piwnica

пиво n. piwo

пивовар m.anim. browarnik

пивоварньа f. browar

пивоварскы adj. piwowarski

пигмент m. pigment

пиджин m. pidżyn

пижама f. piżama

пизда f. pizda, cipka

пијавица f. pijawka

пијаница m./f. pijak, pijus

пијанство n. pijaństwo

пијаны adj. pijany

пијемы adj. pitny

пикантны adj. pikantny

пикированје n. nurkowanie

пикировати v.intr. ipf. nurkować, pikować

пикировка f. pikowanie

пикировник m.anim. nurek (mężczyzna)

пикировница f. nurek (kobieta)

пикник m. piknik

пикы f.pl. piki (karty)

пила f. piła

пилина f. trociny, trocina

пилити v.tr. ipf. piłować

пилот m.anim. pilot

пилулка f. pigułka, tabletka

пинати v.tr. ipf. rozciągać, napinać

пингвин m.anim. pingwin

пинг-понг m. ping pong

пион m. pionek

пионер m.anim. pionier

пир m. uczta

пирамида f. piramida

пирамидовы adj. piramidalny

пират m.anim. pirat

пиратство n. piractwo

пировати v.intr. ipf. ucztować

пироман m.anim. piroman

пироманија f. piromania

пироманичны adj. piromański

пиротехник m.anim. pirotechnik

пиротехника f. pirotechnika

пиротехничны adj. pirotechniczny; ~ склад magazyn pirotechniczny

писалны: ~ стол m. biurko

писанје n. pisanie

писатель m.anim. pisarz

писати (пише) v.tr. ipf. pisać; пишеча машина maszyna do pisania;  ~ наново pisać ponownie; пишечи строј maszyna do pisania

писемны adj. pisemny

пискати v.intr. ipf. piszczeć, skrzypieć

писме n. litera

писменност f. pismo (umiejętność); piśmienność

писмо n. list; pismo, system pisma

пистација f. pistacja

пистолет m. pistolet

пистолник m.anim. rewolwerowiec, bandyta uzbrojony w pistolet

пити (пије) v.tr. ipf. pić

питны adj. pitny; питна вода woda pitna

пица f. pizza

пиш-   ➝   писати

пишати v.intr. ipf. siusiać, sikać

пишчети (пишче) v.intr. ipf. piszczeć, skrzypieć

плаванје n. pływanie

плавати v.intr. ipf. pływać

плавны adj. płynny

плавы adj. płowy, blond

плагиат m. plagiat

плаж f. plaża

плакат m. plakat, afisz

плакати (плаче) v.intr. ipf. płakać, łkać

плама f. plama

пламень m. płomień

план m. plan

планета f. planeta

плановати v.tr. ipf. planować

планшет m. plansza

пласт m. warstwa

пластик m. plastik

пластиковы adj. plastikowy

пластичны adj. plastyczny

плата f. płaca, honorarium

платба f. podatek

платбовы adj. podatkowy

платбы f.pl. podatki

платина f. platyna

платитель m.anim. płatnik

платити v.tr. ipf. płacić

платно n. płótno, brezent

платформ m. peron, platforma

плач m. płacz, łkanie

плач-   ➝   плакати

плачливы adj. płaczliwy

плашч m. kurtka, płaszcz, peleryna

племе n. plemię

племенец m.anim. siostrzeniec, bratanek

племеница f. siostrzenica, bratanica

плен m. łup

пленити v.tr. ipf. łupić, plądrować, grabić

плесканје n. klaskanie

плескати v.tr. ipf. klaskać

плескнути v.tr. pf. klasnąć

плести (плете) v.tr. ipf. pleść, zaplatać (włosy), robić na drutach

плетенка f. warkocz, plecionka

плод m. owoc; płód

плодити v.tr. ipf. płodzić; zapładniać

плодны adj. żyzny, urodzajny, płodny

плоскы adj. płaski

плот (плти) f. cera, karnacja; ciało, skóra

плот m. płot

плошча f. plac

плуг m. pług

плус conj. plus

плусквамперфект m. czas zaprzeszły

плути (плове) v.intr. ipf. płynąć (osoba)

плутониј m. pluton

плывти v.intr. ipf. płynąć (statek)

пльувати v.intr. ipf. pluć

пльунути v.intr. pf. splunąć

пльуча f. płuco

пльуш m. plusz

пльушевы adj. pluszowy

плѣва f. plewy

плѣвньа f. stodoła

плѣснь f. pleśń

плѣти (плѣје/плѣве) v.tr. ipf. plewić, pleć (chwasty)

пневмонија f. zapalenie płuc

пнути v.tr. pf. rozciągnąć, napiąć

пнь-   ➝   пен

по prep. (кого/что) po (np. iść po chleb); po (np. po raz drugi); po (np. po szyję); (ком/чем) po (np. po całym kraju); po (np. po drodze), wzdłuż; po (np. po wakacjach); (кому/чему) po (np. każdemu po dwa); według; ~ мојему скромному мнѣнју moim skromnym zdaniem

побити (побије) v.intr. pf. pobić

побитје n. pobicie

побиты adj. pobity

поблагодарити v.tr. pf. podziękować

поблажливост f. pobłażliwość

поблажливы adj. pobłażliwy

поближно adv. w pobliżu

побрѣжны adj. przybrzeżny

побуджати v.tr. ipf. pobudzać, zachęcać, wzbudzać, stymulować, podniecać

побудженје n. stymulacja, pobudzenie, podniecenie

побудити v.tr. pf. pobudzić, zachęcić, wzbudzić, podniecić

побытје n. pobyt

побѣгти v.intr. pf. pobiec

побѣда f. zwycięstwo

побѣджати v.intr. ipf. zwyciężać, tryumfować, podbijać (np. kraj)

побѣдитель m.anim. zwyciężca

побѣдити v.intr. pf. zwyciężyć, podbić (np. kraj)

повага f. szacunek

поважанје n. poważanie

поважати v.tr. ipf. poważać, szanować, darzyć szacunkiem

поважити v.tr. pf. uszanować, obdarzyć szacunkiem

повезаност f. powiązanie

повезка f. bandaż

повелительны adj. konieczny, rozkazujący

повеселити се v.refl. pf. ucieszyć się, poweselić się, rozerwać się (metaf.)

повинен (повинны, повинна, повинно) adj. powinien; повинно се powinno się

повинны adj. powinien

повлака f. powłoka, pokrowiec, obudowa

повлѣкати: ~ за собоју v.tr. ipf. pociągać za sobą

повлѣкти: ~ за собоју v.tr. pf. pociągnąć za sobą

повод m. powód

повоз m. powóz, wóz, wózek

повольно adv. powolnie

повольны adj. powolny

повраз m. sznur

поврат m. obrót, zwrot

повратити pf. zwrócić; powrócić, zawrócić

повратны adj. powrotny, powracający, powtarzający się; повратна информација informacja zwrotna; повратна свез informacja zwrotna; повратна типка klawisz backspace;  ~ билет bilet powrotny; ~ момент kluczowy moment

повраток m. powrót

поврачати ipf. powracać, zawracać

поврнути v.tr. pf. zawrócić

повртати v.tr. ipf. zawracać

поврх m. powierzchnia

поврх prep. (кого/чего) na wierzchu, na szczycie

поврхност f. powierzchnia

поврхны adj. powierzchniowy

поврхньа f. powierzchnia

површина f. powierzchnia

поврѣменје n. pogoda

поврѣменно adv. od czasu do czasu

повседньи adj. powszedni, codzienny, pospolity

повставати v.intr. ipf. buntować się

повстанец m.anim. powstaniec, buntownik

повстанје n. powstanie, bunt

повстати v.intr. pf. zbuntować się

повтарјати v.tr. ipf. powtarzać

повторити v.tr. pf. powtórzyć

повторно adv. wielokrotnie

повысити v.tr. pf. podwyższyć, wzmożyć

повышати v.tr. ipf. podwyższać, wzmagać

повыше adv. wyżej

повыше prep. (кого/чего) powyżej

повышенје n. podwyższenie

повыши adj. powyższy, górny

повѣдати v.tr. ipf. powiadać

повѣдка f. opowieść; ~ прѣд спанјем opowieść na dobranoc

повѣдѣти (повѣ) v.tr. pf. powiedzieć

повѣрити pf. powierzyć; powierzyć

повѣрјати v.tr. ipf. powierzać; zwierzać się

повѣрје n. stereotyp

повѣрјенник m.anim. agent; konfident

повѣсити v.tr. pf. powiesić

повѣст f. opowieść

погаршати v.tr. ipf. pogarszać

поглавок m. policzek (cios)

погладити v.tr. pf. pogładzić; pogłaskać

поглед m. widok; zerknięcie

погледатель m.anim. widz, obserwator

погледати ipf. obserwować, patrzeć

поглубити v.tr. pf. pogłębić

поглубјати v.tr. ipf. pogłębiać

погода f. pogoda

поголтнути v.tr. pf. przełknąć; ~ солзы szlochać

погон m. napęd; pościg

погорје n. miejsce powyżej

погорно adv. powyżej

погоршити v.tr. pf. pogorszyć

погрдливы adj. pogardliwy

погреб m. pogrzeb

погружати v.tr. ipf. pogrążać, zanurzać

погрузити v.tr. pf. pogrążyć, zanurzyć

погрѣшити v.intr. pf. zbłądzić, pomylić się

погрѣшка f. pomyłka, błąd

погынати v.intr. ipf. ginąć

погынути v.intr. pf. zginąć

под prep. (кого/что) pod; (кым/чим) pod

подаватель m.anim. podający, dawca

подавати v.tr. ipf. podawać; ~ пару прикладов podawać parę przykładów

поданје n. złożenie, przedłożenie

поданок m. podatek

подарити v.tr. pf. podarować

подарок m. podarek, prezent

подати (пода) v.tr. pf. podać

подбирати v.tr. ipf. podnosić

подбрадок m. podbródek

подбрати (подбере) v.tr. pf. podnieść

подважати v.tr. ipf. podważać

подважити v.tr. pf. podważyć

подвајати v.tr. ipf. podwajać

подвал m. piwnica

подвезка f. podwiązka

подвиг m. dokonanie, wyczyn

подвисити v.tr. pf. zawiesić (coś w czasie)

подводница f. łódź podwodna

подводны adj. podwodny; подводна лод łódź podwodna; подводно тѣченје prąd podpowierzchniowy

подвојити v.tr. ipf. podwoić

подврганје n. wystawienie, narażenie

подвргати v.tr. ipf. narażać

подвргнути v.tr. pf. narazić

подглавница f. poduszka

подглед m. zwiastun, podgląd

подгледати v.intr. ipf. podglądać, zerkać, patrzeć kątem oka, rzucać okiem

подгледѣти (подгледи) v.intr. pf. podglądnąć, zerknąć, spojrzeć kątem oka, rzucić okiem

подговарјати v.tr. ipf. podpowiadać, podburzać

подговорити v.tr. pf. podpowiedzieć, podburzyć

подгрупа f. podgrupa

подгрѣвати v.tr. ipf. podgrzewać

подгрѣти (подгрѣје) v.tr. pf. podgrzać

поддавајемост f. podatność

поддавајемы adj. podatny

поддавати v.tr. ipf. poddawać; ~ се poddawać się, kapitulować

подданје n. kapitulacja

подданы (-ого) m.anim. poddany (kogoś)

поддати се (подда) v.refl. pf. poddać się, skapitulować

поддржати v.tr. pf. podtrzymać, poprzeć, wesprzeć

поддрживанје n. poparcie, alimenty

поддрживати v.tr. ipf. podtrzymywać, popierać, wspierać

подековати (кому/чему) v.intr. pf. podziękować

подземје n. podziemie

подземны adj. podziemny; подземна вода wody gruntowe

подзирати v.tr. ipf. podejrzewać

подзирливы adj. podejrzliwy

подзрѣвати v.tr. ipf. podejrzewać

подзрѣны adj. podejrzany

подидти: ~ к (кому/чему) v.intr. pf. podejść do

подимати v.tr. ipf. podejmować

подиум n. podium

подјети (подојме) v.tr. pf. podjąć

подказка f. aluzja

подкатегорија f. podkategoria

подклад m. tło

подкладати v.tr. ipf. podkładać

подковати v.tr. pf. podkuć

подковывати v.tr. ipf. podkuwać

подкопати v.tr. pf. podkopać

подкопывати v.tr. ipf. podkopywać

подкрѣпити v.tr. pf. potwierdzić, wzmocnić

подкрѣпјати v.tr. ipf. potwierdzać, wzmacniać

подкуп m. przekupstwo, łapownictwo, łapówka, wziątka

подкупити v.tr. pf. przekupić

подкуповати v.tr. ipf. przekupywać

подкупство n. przekupstwo, łapownictwo

подлагати v.tr. ipf. podkładać

подле prep. (кого/чего) przy, obok

подлежати (подлежи) (+ дат.) v.intr. ipf. podlegać

подлец m.anim. drań

подливати v.tr. ipf. podlewać

подливка f. sos

подлити (подлије) v.tr. pf. podlać

подлога f. podłoga; podkład, podstawa, fundament

подложити v.tr. pf. podłożyć

подлы adj. podły

подмет m. podmiot

подморскы adj. podmorski

подмѣнити v.tr. pf. troszeczkę zmienić

подмѣньати v.tr. ipf. troszeczkę zmieniać

поднаписы m.pl. napisy (w filmie)

поднебје n. podniebienie; klimat

поднебны adj. klimatyczny; поднебне измѣны zmiany klimatu

подножишче n. podnóżek

поднос m. taca, tacka

поднурјати v.tr. ipf. zatapiać, zalewać, zanurzać

подоба f. podobieństwo, wygląd, obraz; sposób

подобати се v.refl. ipf. podobać się

подобно adv. podobnie

подобност f. podobieństwo

подобны adj. podobny; быти ~ być podobnym

пододдѣл m. pododdział, podsekcja

подоконник m. parapet

подолг prep. (кого/чего) według

подпазуха f. pacha

подпалити v.tr. pf. podpalić

подпальати v.tr. ipf. podpalać

подпальач m.anim. podpalacz

подпальенје n. podpalenie

подпирати v.tr. ipf. podpierać, popierać, wspierać; подпираны од popierany przez

подписати (подпише) v.tr. pf. podpisać

подписка f. subskrypcja

подписник m.anim. prenumerator

подписывати v.tr. ipf. podpisywać, prenumerować, subskrybować

подпор m. wsparcie, poparcie, podpora

подпорити v.tr. pf. podeprzeć, poprzeć, wesprzeć

подпорка f. podpórka

подпорник m.anim. stronnik

подпорны adj. nośny (budowl.)

подраздѣлити v.tr. pf. rozdzielić na mniejsze części

подраздѣльати v.tr. ipf. rozdzielać na mniejsze części

подраздѣльенје n. rozdzielenie na mniejsze części, podział na mniejsze części

подрастка f. nastolatka

подрасток m.anim. nastolatek

подреджати v.tr. ipf. podporządkowywać

подредити v.tr. pf. podporządkować

подредны adj. podwładny, podrzędny

подробност f. detal, szczegół

подробны adj. szczegółowy

подружити се v.refl. pf. zaprzyjaźnić się

подручник m. podręcznik

подручны adj. podręczny

подсвѣдомје n. podświadomość

подсвѣдомо adv. podświadomie

подсвѣдомост f. podświadomość

подсвѣдомы adj. podświadomy

подсекретар m.anim. podsekretarz

подслушати v.tr. pf. podsłuchać

подслушиванје n. podsłuchiwanie

подслушиватель m.anim. podsłuchiwacz

подслушивати v.tr. ipf. podsłuchiwać

подсмѣхати се v.refl. ipf. drwić

подсмѣхнути се v.refl. pf. zadrwić

подстава f. podstawa, fundament; ustawienia

подстрѣканје n. podżeganie

подстрѣкатель m.anim. prowokator, agitator

подстрѣкати (подстрѣче) v.tr. ipf. podburzać, podjudzać, podżegać

подстрѣкнути v.tr. ipf. podburzyć, podjudzić, podżegnąć

подступати: ~ к (кому/чему) v.intr. ipf. podchodzić do

подступити: ~ к (кому/чему) v.intr. pf. podejść do

подталирка f. spodek

подтекст m. podtekst, ukryty sens

подтисканје n. stłumienie

подтискати v.tr. ipf. tłumić

подтискнути v.tr. pf. stłumić

подтон m. podtekst

подтримати v.tr. pf. utrzymać

подтримыванје n. utrzymywanie

подтримывати v.tr. ipf. utrzymywać

подушка f. poduszka

подфирма f. filia (przedsiębiorstwa)

подфирмовы adj. filialny (przedsiębiorstwo)

подход m. podejście

подходити v.intr. ipf. odpowiadać (np. gustem); ~ к podchodzić do

подчас prep. (кого/чего) podczas, w czasie

подчркати v.tr. ipf. podkreślać

подчркнути v.tr. pf. podkreślić

подѣвати се v.refl. ipf. podziewać się

подѣл m. udział, część

подѣлити v.tr. pf. podzielić; ~ се podzielić się, udostępnić (np. Facebook)

подѣти се v.refl. pf. podziać się

поезија f. poezja

поема f. wiersz, poemat

поет m.anim. poeta

поетичны adj. poetycki

пожалити v.tr. pf. pożałować

пожар m. pożar

пожарник m.anim. strażak

пожарны adj. ogniowy, strażacki; пожарна служба straż pożarna

пожарогасник m. gaśnica

пожеданје n. żądanie

пожедати v.tr. pf. pożądać; zażądać

пожеланы adj. pożądany

пожелати v.tr. pf. pożyczyć, zapragnąć

пожети (пожне) v.intr. pf. zebrać (plony)

поживјенје n. pożywienie

пожиралник m. przełyk

пожиранје n. pożeranie

пожирати ipf. żreć, pożerać

пожртвовати v.tr. pf. ofiarować, poświęcić (w ofierze)

пожрѣти v.intr. pf. pożreć, zeżreć

поза f. poza

позад adv. potem

позадје n. tło

позаду adv. wstecz, tyłem

позајети (позајме) v.tr. pf. pożyczyć; позајето слово zapożyczenie

позајмати v.tr. ipf. pożyczać

позаставити v.tr. pf. zawiesić (np. w czasie)

позаставјенје n. zawieszenie (np. w czasie)

позаутра adv. pojutrze

позвальати v.tr. ipf. pozwalać, zezwalać;  ~ собѣ pozwalać sobie; не позвальаје се nie pozwala się; позвальаје се pozwala się, dopuszcza się

позванје n. zaproszenie

позвати (позове) v.tr. pf. zaprosić; ~ в суд pozwać (do sądu)

позволимы adj. dopuszczalny

позволити v.tr. pf. pozwolić, zezwolić; ~ собѣ pozwolić sobie

позвонити pf. podzwonić, zadzwonić

поздно adv. późno

поздны adj. późny

позднѣје adv. później

позднѣјши adj. późniejszy

поздрав intj. witaj, cześć (powitanie), powitanie, pozdrowienia

поздравити v.tr. pf. pozdrawiać

поздравјати v.tr. ipf. pozdrawiać

поземны adj. lądowy

позирати v.intr. pf. obserwować; patrzeć, spoglądać

позитивны adj. pozytywny

позиција f. pozycja

позлата f. pozłocenie

позлатити v.tr. pf. pozłocić

позлачати v.tr. ipf. pozłacać

позлачены adj. pozłocony

познавати v.tr. ipf. poznawać

познанец m.anim. znajomy

познанје n. poznanie, uznanie

познати v.tr. pf. poznać

позов m. pozew, wezwanie (do sądu)

позовати v.intr. ipf. pozować

позор m. wygląd

позорност f. uwaga

позрѣти (позри) pf. popatrzeć, spojrzeć; zaobserwować

позывати: ~ в суд v.tr. ipf. pozywać (do sądu)

поискати (поишче) v.tr. pf. poszukać

поискывати v.tr. ipf. poszukiwać

појавити се v.refl. pf. pojawić się, zjawić się

појавјати се v.refl. ipf. pojawiać się, zjawiać się

појавјенје n. pojawienie się, zjawienie się

појас m. pas, pasek

појдти (појде; пошел) v.intr. pf. pójść

појединок m. pojedynek

појезд m. pociąg (pojazd)

појети (појме) v.tr. pf. pojąć, zrozumieć, ogarnąć rozumem

појетје n. idea, pojęcie, koncepcja

појехати (поједе) v.intr. pf. pojechać

појити v.tr. ipf. poić, dawać do picia

појманје n. percepcja, pojęcie

појмати v.tr. ipf. pojmować, rozumieć, ogarniać rozumem

пока conj. dopóki, póki, aż nie

показати (покаже) v.tr. pf. pokazać

показны adj. pokaźny, ostentacyjny

показывати v.tr. ipf. pokazywać

покајанје n. pokuta, skrucha

покајати се v.refl. pf. skruszyć się (skrucha), pokajać się

покарати v.tr. pf. upomnieć, zbesztać

покарати (покаре) v.tr. pf. ukarać

покарјати v.tr. ipf. obezwładniać, podporządkowywać sobie

покер m. poker

покладати v.tr. ipf. kłaść

поклик m. zew, apel

поклицати v.intr. ipf. wzywać do, apelować do

покој m. pokój (brak wojny), spokój

покојник m. nieboszczyk

покојны adj. zmarły

поколико conj. o ile

покольенје n. pokolenie

покорити v.tr. pf. obezwładnić, podporządkować sobie; pokonać

покорјены adj. pokonany

покорност f. pokorność

покорны adj. skromny, potulny, uległy

покосити v.tr. pf. skosić

покрестити v.tr. pf. ochrzcić

покровник m.anim. krewniak

покровност f. pokrewieństwo

покровны adj. pokrewny, krewniaczy

покромѣ adv. poza tym

покрчати: ~ раменами ipf. wzruszać ramionami

покрчити: ~ раменами pf. wzruszyć ramionami

покрыв m. strop, dach

покрыва f. koc, pokrywa, kołdra

покрывало n. narzuta

покрывати v.tr. ipf. pokrywać, okrywać

покрыти v.tr. pf. pokryć, okryć

покрытје n. pokrycie, okrycie

покупка f. zakup

покус m. eksperyment

покусити v.tr. pf. skusić; spróbować

покушати v.tr. ipf. kusić; próbować

покушенје n. kuszenie, pokuszenie; próba; ~ на нѣчије житје nastawanie na czyjeś życie

пол m. pół, połowa; płeć, rodzaj (gram.)

пол-, полу- prefix pół-

пола f. poła

полабскы adj. połabski

поларизација f. polaryzacja

поларны adj. polarny;  ~ разсвѣт zorza polarna; поларне свѣтла zorza polarna

полдень (полдньа) m. południe (pora dnia)

полдник m. południk, meridian

полдочерка f. siostrzenica, bratanica

полет m. lot

полетѣти (полети) v.intr. pf. polecieć

полж m.anim. ślimak

ползавица f. pnącza, roślina płożąca, roślina pnąca

ползати v.intr. ipf. pełzać, czołgać się, sunąć powoli

ползти v.intr. ipf. pełznąć, czołgać się, sunąć powoli; ползуча растлина pnącza, roślina płożąca, roślina pnąca

поливати v.tr. ipf. polewać

поливка f. zupa

полирати v.tr. ipf. polerować

политбјуро n. biuro polityczne

политеизм m. politeizm, wielobóstwo

полити (полије) v.tr. pf. polać

политик m.anim. polityk

политика f. polityka

политичны adj. polityczny

политологија f. politologia

полица f. półka

полиција f. policja

полицијник m.anim. policjant

полицијны adj. policyjny

полк m. oddział, jednostka wojskowa

полковник m.anim. pułkownik

полнити v.tr. ipf. napełniać, wypełniać, zapełniać

полно adv. pełno, całkiem, zupełnie

полнолунје n. pełnia (księżyca)

полнолѣтност f. pełnoletność

полнолѣтны adj. pełnoletni

полномочје n. pełnomocnictwo

полномочник m.anim. pełnomocnik

полноч f. północ

полны adj. pełny

половина f. połowa

половица f. połowa

половичны adj. połowiczny

половник m.anim. połownik (dzierżawca uprawiający połownictwo)

положенје n. położenie, pozycja, sytuacja

положены adj. umieszczony

положити v.tr. pf. położyć, umieścić

полсын m.anim. siostrzeniec, bratanek

полувојенны adj. paramilitarny

полуднје n. południe (pora dnia)

полуостров m. półwysep

полуостровны adj. półwyspowy

полус m. biegun (geogr.)

полусамогласка f. spółgłoska półotwarta

получати v.tr. ipf. nabywać, otrzymywać

получити v.tr. pf. nabyć, otrzymać

Польак m.anim. Polak

польана f. łąka

польанка f. polana

полье n. pole

пользовати v.tr. ipf. używać

польны adj. polny; ~ клен klon polny

Польска f. Polska

польскы adj. polski, polszczyzna

полѣв prep. (кого/чего) po lewej, po lewicy

помагати (кому/чему) v.intr. ipf. pomagać, asystować

помазати (помаже) v.tr. pf. pomazać, rozmazać

помало adv. pomału, powoli

помалы adj. powolny

помаранча f. pomarańcza

помаранчевы adj. pomarańczowy

помело n. pomelo, pompela, pomarańcza olbrzymia

помидор m. pomidor

помилованје n. zmiłowanie, ułaskawienie

помиловати v.tr. pf. ułaskawić

помимо prep. (кого/чего) pomimo

помирити v.tr. pf. pogodzić

помирјенје n. zgoda, pojednanie

помник m. pomnik, monument

помнѣти (помни) v.tr. ipf. wspomnieć

помогти v.intr. pf. pomóc, asystować

помож-   ➝   помогти

поморскы adj. pomorski

помоч f. pomoc; с ~ју za pomocą

помочник m.anim. pomocnik, asystent

помочност f. pomocność

помочны adj. pomocny, pomocniczy

помпа f. pompa

помрдати v.intr. pf. poruszać (czymś), zamieszać

помста f. pomsta, zemsta

помылити v.tr. pf. oszukać, zdezorientować, pomylić, wprowadzić w błąd; ~ се pomylić się, pobłądzić

помылка f. pomyłka

помыльены adj. oszukany, zdezorientowany

помысл m. pomysł

помыслити v.tr. pf. pomyśleć

помѣстити v.tr. pf. umieścić, zakwaterować

помѣшаны adj. pomieszany

помѣшчати v.tr. ipf. umieszczać, kwaterować

понад prep. (кым/чим) ponad, powyżej

понедѣлок m. poniedziałek

понеже conj. podczas gdy

пони m.anim. kucyk

пониж, пониже prep. (кого/чего) poniżej

понижајучи adj. upokarzający, poniżający

понижати v.tr. ipf. upokarzać, poniżać

пониженје n. upokorzenie

понизити v.tr. pf. upokorzyć, poniżyć

поновно adv. ponownie, znów, znowu

поновны adj. ponowny

поножка f. skarpeta

пончик m. pączek

понье adv. co najmniej, przynajmniej

понѣкде adv. tu i ówdzie

понѣкогда, понѣкогды adv. czasem, czasami, okazjonalnie

понѣкој pron.indef. niektóry, poniektóry

понѣкторы pron.indef. niektóry, poniektóry

попел m. popiół

попелавы adj. popielaty

попелисты adj. popielaty

попивати v.tr. ipf. popijać, nadpijać

попити (попије) v.tr. pf. popić, nadpić

поплава f. powódź

поплавити v.tr. pf. zatopić

поплавјати v.tr. ipf. zatapiać

поплути (поплове) v.intr. pf. popłynąć

поплывти v.intr. pf. popływać

поп-музика f. pop (muzyka)

пополденны adj. popołudniowy; пополденно спанје popołudniowa drzemka

пополдень (пополдньа) m. popołudnie

поползати v.intr. pf. popełzać

поползти v.intr. pf. popełznąć, zaczołgać się

пополно adv. kompletnie, absolutnie, gruntownie

пополност f. zupełność, kompletność

пополны adj. kompletny, gruntowny

пополуднје n. popołudnie

поправ prep. (кого/чего) po prawej

поправа f. naprawa, reperacja

поправити v.tr. pf. poprawić, naprawić

поправјати v.tr. ipf. poprawiać, korygować, naprawiać, reperować, prostować

поправјенје n. poprawa

поправка f. poprawka

поправност f. poprawność

поправны adj. poprawny

попробовати v.tr. pf. spróbować, popróbować

попросити v.tr. pf. poprosić

попрсје n. popiersie

попруга f. popręg

попрѣдньи, попрѣдны adj. poprzedni

попрѣк adv. w poprzek, wszerz

попрѣк prep. (кого/чего) poprzez

попрѣмѣнно adv. naprzemiennie

попрѣчник m. poprzecznik

попрѣчны adj. poprzeczny

популарност f. popularność

популарны adj. popularny

популизм m. populizm

попустити v.tr. pf. popuścić, poluzować, rozluźnić

попушчати v.tr. ipf. popuszczać, poluzywować, rozluźniać

попытка: ~ и доставка phrase podaż i popyt

пора: ~ спати phrase pora spania

порабити v.tr. pf. zniewolić

порабовати v.tr. ipf. zniewalać

поравнити v.tr. pf. zrównać

пораджати v.tr. ipf. wydać na świat; rodzić

порадити v.tr. pf. poradzić

поражати v.tr. ipf. zadawać klęskę

поражка f. klęska

поразити v.tr. pf. pokonać, zadać klęskę; uderzyć, zaatakować

поразумѣвати се v.refl. ipf. porozumiewać się

поразумѣти се v.refl. pf. porozumieć się

поранити v.tr. pf. poranić

пораньенје n. zranienie, rana, uraz

порасти (порасте) v.intr. pf. porosnąć, urosnąć

поред prep. (кого/чего) obok

поредок m. kolejność, porządek; в поредку w porządku

порно n. porno

порнографија f. pornografia

порнографичны adj. pornograficzny

пород m. poród

породити v.tr. pf. urodzić, porodzić

порок m. wada, usterka

порота f. ława przysięgłych

поротник m.anim. przysięgły

поротница f. przysięgła

поротны adj. przysięgły

порт m. port

портал m. portal

портер m. porter

портиер m.anim. bagażowy

портмоне n.indecl. portmonetka

портрет m. portret

Португалец m.anim. Portugalczyk

Португалија f. Portugalia

Португалка f. Portugalka

португалскы adj. portugalski

порубати v.tr. pf. porąbać

поручати се v.refl. ipf. ręczyć

порученец m.anim. poręczyciel

порученје n. zadanie, zamówienie, gwarancja

поручены adj. gwarantowany, poręczony

поручитель m.anim. gwarant, poręczyciel

поручительство n. gwarancja

поручити се v.refl. pf. poręczyć, zagwarantować, zaręczyć za

поручник m.anim. porucznik

порушити v.tr. pf. potrącić, obalić, zniszczyć

порција f. porcja

порыв m. impuls

посада f. załoga, obsada

посветити v.tr. pf. zadedykować, poświęcić (np. czas)

посвечати v.tr. ipf. dedykować, poświęcać ( np. czas)

посвеченје n. poświęcenie, dedykacja

посвечены adj. dedykowany, poświęcony (czemuś)

посвѣдчати v.tr. ipf. poświadczać, certyfikować

посвѣдчити v.intr. pf. zeznać; poświadczyć, certyfikować

посельенје n. kolonia, osada, osiedle

посесивны: ~ заименник m. zaimek dzierżawczy

посести (поседе) v.tr. pf. posiąść

поскоро adv. dosyć, dość

посл-   ➝   посол

посланец m.anim. posłaniec, wysłannik

посланје n. wiadomość

посланник m.anim. ambasador, poseł, posłaniec, wysłannik

послати (послье) v.tr. pf. posłać

послизгнути се v.refl. pf. poślizgnąć się

послуживати се v.refl. ipf. posługiwać się

послушати v.tr. pf. posłuchać

послушност f. posłuszeństwo

послушны adj. posłuszny

послѣ adv. potem

послѣ prep. (кого/чего) potem

послѣдица f. skutek, konsekwencja, rezultat, następstwo, reperkusja

послѣдньи, послѣдны adj. ostatni

послѣдователь m.anim. zwolennik

послѣдовательно adv. sukcesywnie, po kolei

послѣдовательны adj. kolejny, następny, sukcesywny

послѣдовати v.tr. pf. nastąpić, podążyć za kimś

послѣдство n. skutek, konsekwencja, rezultat, następstwo, reperkusja

послѣпородны adj. poporodowy

послѣтрешенје n. wstrząs wtórny

посмотрити v.intr. pf. spojrzeć, popatrzeć

посмртно adv. pośmertnie

посмртны adj. pośmiertny

посовѣтовати v.tr. pf. poradzić, doradzić

посол (посла) m.anim. poseł

посолити v.tr. pf. posolić

посольены adj. posolony

поспати (поспи) v.intr. pf. zdrzemnąć się, pospać sobie

поспѣх m. pośpiech

поспѣшити v.intr. pf. przyśpieszyć, pospieszyć

поспѣшно adv. pospiesznie

посраны adj. posrany

посрѣбрити v.tr. pf. posrebrzyć

посрѣбрјати v.tr. ipf. posrebrzać

посрѣбрјены adj. posrebrzony

посрѣд prep. (кого/чего) wśród, pośród

посрѣдковати v.intr. ipf. pośredniczyć, prowadzić mediację

посрѣдник m.anim. pośrednik, mediator

посрѣдничство n. pośrednictwo, mediacja

посрѣднье adv. pośrednio

посрѣдньи, посрѣдны adj. pośredni; mierny, pośledni

посрѣдством prep. (кого/чего) z pomocą

поставити v.tr. pf. stawić, postawić; wybudować, zbudować, wznieść; ~ пытанје zadać pytanie

поставјати v.tr. ipf. stawiać; budować, wznosić

поставјенје n. postawienie, umieszczenie; budowa

постанавјати v.tr. ipf. postanawiać, decydować

постановити v.tr. pf. postanowić, zdecydować

постановјенје n. postanowienie, decyzja

постарати се v.refl. pf. postarać się, spróbować

постарѣти v.intr. pf. postarzeć

постелина f. pościel

постелити v.tr. pf. pościelić

постель f. łóżko

постельны: ~ клоп m.anim. pluskwa domowa

постигати v.tr. ipf. rozumieć, załapywać (o co chodzi)

постигнути v.tr. pf. zrozumieć, załapać (o co chodzi)

постлати (постелье) v.tr. pf. pościelić

постојанно adv. nieustannnie, ciągle, permanentnie

постојанны adj. nieustanny, ciągły, permanentny

постојка f. przystanek

постранны adj. postronny; zewnętrzny

пострах m. terror, postrach

пострашник m.anim. terrorysta

пострашны adj. terrorystyczny

поструг m.anim. pstrąg

поступ m. progres, postęp; krok, sposób chodzenia

поступанје n. postępowanie, zachowanie, sprawowanie

поступати v.intr. ipf. postępować, zachowywać się; ~ с traktować

поступити v.intr. pf. postąpić, zachować się; ~ с potraktować

поступка f. postępowanie, procedura

поступно adv. stopniowo

поступны adj. stopniowy

посувник m. suwak (komp.)

посуда f. naczynia, zastawa stołowa

посушити v.tr. pf. osuszyć

посцати се v.refl. pf. posikać się, zsikać się

посылати v.tr. ipf. posyłać

посылка f. paczka (do wysłania), przesyłka

посѣданје n. posiadanie

посѣдатель m.anim. posiadacz

посѣдати v.tr. ipf. posiadać

посѣдливы adj. zaborczy

посѣдник m.anim. właściciel

посѣјати (посѣје) v.tr. pf. posiać, zasiać

посѣкати v.tr. pf. posiekać, poprzecinać

посѣкти v.tr. pf. posiec, poprzecinać

посѣтитель m.anim. gość, odwiedzający

посѣтити v.tr. pf. odwiedzić

посѣчати v.tr. ipf. odwiedzać, wizytować

посѣченје n. wizyta

пот m. pot

потапјати v.tr. ipf. zatapiać

потврджати v.tr. ipf. potwierdzać, zaświadczać, poświadczać, atestować

потврдженје n. potwierdzenie, zaświadczenie, poświadczenie, atest, certyfikat

потврдити v.tr. pf. potwierdzić, zaświadczyć, poświadczyć, zaatestować; потврджены potwierdzony, zaświadczony, poświadczony, atestowany, certyfikowany

потемнѣти v.intr. pf. pociemnieć, ściemnić się

потенциал m. potencjał

потенциалны adj. potencjalny

потет m.anim. wujek, wuj

потити се v.refl. ipf. pocić się

поток m. potok; strumyk

потом adv. potem

потомок m.anim. potomek, latorośl

потомство n. potomstwo, potomność

потоп m. powódź

потопити v.tr. pf. zatopić

потрајати v.intr. pf. potrwać

потрвати v.intr. pf. potrwać

потресати v.tr. ipf. potrząsać

потрести v.tr. pf. wstrząsnąć, potrząsnąć

потроху adv. po trochu, po troszę

потрѣба f. potrzeba

потрѣбно adv. potrzebnie

потрѣбны adj. potrzebny

потрѣбовати v.tr. ipf. potrzebować

потѣнје n. pocenie się

потѣти (поти) v.intr. ipf. pocić się

поука f. lekcja

поучати v.tr. ipf. instruować

поученје n. instrukcja, pouczenie

поучитель m.anim. instruktor

поучителька f. instruktor

поучити v.tr. pf. poinstruować

похва f. pochwa

похвала f. gratulacje

похвалити v.tr. pf. pochwalić; pogratulować

похвалны adj. chwalebny, pochwalny

похвалы f.pl. gratulacje

похмелје n. kac

поход m. marsz, pochód; wędrówka

походженје n. geneza, źródło (pochodzenie); pochodzenie

походка f. spacer, przechadzka

похристијанити v.tr. pf. zchrystianizować

похристијаньати v.tr. ipf. chrystianizować

похыбка f. pomyłka

похытитель m.anim. porywacz

похытити v.tr. pf. porwać

похычанје n. porwanie

похычати v.tr. ipf. porwać

похыченец m.anim. osoba porwana

похыченје n. porwanie

похычены adj. porwany

поцѣловати v.intr. pf. pocałować

поцѣлувка f. pocałunek

поцѣлунок m. pocałunek

почва f. gleba

почекати v.intr. ipf. poczekać

почети (почне) v.tr. pf. zacząć, rozpocząć; ~ се zacząć się, rozpocząć się

почетје n. początek

почетково adv. początkowo

почетковы adj. początkowy

почеткујучи adj. początkujący

почеткујучи (-его) m.anim. początkujący

почеток m. początek; на почетку na początku

почин m. inicjatywa

починати v.tr. ipf. zaczynać, rozpoczynać; ~ се zaczynać się, rozpoczynać się

почрвенѣти v.intr. pf. zarumienić, poczerwienić, zaczerwienić

почутје n. uczucie, poczucie, wrażenie

пошкодженје n. szkoda, uszkodzenie

пошкоджены adj. uszkodzony

пошкодити v.intr. pf. uszkodzić

пошта f. poczta

поштар m.anim. listonosz

поштны adj. pocztowy;  ~ код kod pocztowy; ~ уред urząd pocztowy

пошчедити v.tr. pf. oszczędzić

пра- prefix pra-

прабабица f. prababcia

правда f. prawda; имѣти правду mieć rację

правдиво adv. zaprawdę, prawdziwie

правдивост f. prawdziwość

правдивы adj. prawdziwy

правдоподобно adv. prawdopodobnie

правдоподобност f. prawdopodobieństwo

правдоподобны adj. prawdopodobny

праведны adj. uczciwy

правзор m. prototyp

правилно adv. prawidłowo, poprawnie, należycie

правилност f. prawidłowość, poprawność

правилны adj. regularny (zgodny z regułami); prawidłowy, poprawny, należyty

правило n. przepis, prawidło, zasada

правити v.tr. ipf. edytować

правица f. prawica, prawa ręka

правник m.anim. prawnik

правны adj. legalny, prawny

право n. prawo

правовуголник m. prostokąt

правовѣрны adj. ortodoksyjny, konwencjonalny

правопис m. ortografia

правописанје n. ortografia, pisownia

правописати v.tr. ipf. przeliterować

правописец m.anim. ortograf

правописны adj. ortograficzny

праворукы adj. praworęczny, praworęki

Православје n. Prawosławie

православны adj. prawosławny

правост f. prawość; słuszność

правосудје n. sprawiedliwość

правосудност f. jurysdykcja

правы adj. poprawny, słuszny; prawy

праг m. próg

Прага f. Praga

прадавны adj. pradawny, starodawny

прадѣдок m.anim. pradziadek

праздник m. święto

празднина f. pustka, próżnia

праздничны adj. świąteczny

праздновати v.tr. ipf. świętować, upamiętniać

праздновѣрје n. przesąd

праздновѣрны adj. przesądny

праздны adj. pusty, próżny

праиндоевропејскы adj. praindoeuropejski

прајезык m. prajęzyk

пракса f. praktyka

практика f. praktyka

практиковати v.tr. ipf. praktykować, ćwiczyć

практичник m.anim. lekarz/prawnik prowadzący praktykę

практично adv. praktycznie

практичност f. praktyczność

практичны adj. praktyczny

пралѣс m. puszcza

праотец m.anim. praojciec

прародитель m.anim. dziadek

прасе n. prosię

прасетко n. prosiątko

прасловјанскы adj. prasłowiański

прати (пере) v.tr. ipf. prać (ubrania)

прати (поре) v.tr. ipf. pruć; ~ мозг prać mózg

прах m. proch, pył

прахососалник m. odkurzacz

праца f. praca, robota

працовати v.intr. ipf. pracować

працовито adv. pracowicie

працовитост f. pracowitość

працовиты adj. pracowity

працовник m.anim. pracownik

працодавец m.anim. pracodawca

прашек m. proszek

прашити ipf. prószyć (pyłem)

прашчати v.tr. ipf. przebaczać; ~ се żegnać się

првак m.anim. mistrz, czempion

првенство n. mistrzostwa

прво adv. po pierwsze

првобраз m. prototyp

првобытны adj. oryginalny, pierwotny, podstawowy

првовзор m. prototyp, pierwowzór

првоначелно adv. pierwotnie, oryginalnie

првоначелност f. oryginalność

првоначелны adj. pierwotny, oryginalny

прворедны adj. pierwszorzędny

првородство n. pierworództwo

првотны adj. pierwotny, oryginalny, pradawny

првы num.ord. pierwszy; Прва Свѣтова Војна Pierwsza Wojna Światowa; ~ раз pierwszy raz

првѣсток m. pierwiastek

прдак m. dupa

прдѣти (прди) v.intr. ipf. pierdzieć, bździć

преамбула f. preambuła

превентивны adj. prewencyjny, zapobiegawczy

превенција f. prewencja, zapobieganie

преджа f. przędza

предикат m. orzeczenie

прежка f. sprzączka, zatrzask

презентација f. prezentacja

президент m.anim. prezydent

президентскы adj. prezydencki

президиум m. prezydium

прелудија f. preludium

премиера f. premiera

премиер-министр m.anim. premier

препарат m. preparat

преса f. prasa

преса-конференција f. konferencja prasowa

преса-релиз m. komunikat prasowy

пресква f. brzoskwinia

прести (преде) v.intr. ipf. mruczeć; prząść

престиж m. prestiż

престижны adj. prestiżowy

претендовати v.tr. ipf./pf. pretendować; ~ на rościć

претензија f. roszczenie

претенциозны adj. pretensjonalny

преферовати v.tr. ipf. preferować, woleć

префикс m. prefiks

прецедент m. precedens

при prep. (ком/чем) podczas, w obecności; przy

приближати се v.refl. ipf. zbliżać się, przybliżać się

приближены adj. przybliżony, bliski

приближити се v.refl. pf. zbliżyć się, przybliżyć się

приблизно, приближно adv. w przybliżeniu

прибор m. przybor, ekwipunek, akcesoria

прибрѣжје n. plaża

прибывати v.intr. ipf. przybywać

прибыти (прибуде) v.intr. pf. przybyć

привабити v.tr. pf. przywabić, zwabić

привабјати v.tr. ipf. przywabiać, wabić

приватност f. prywatność

приватны adj. prywatny

привезанност f. afekt, przywiązanie

привезати (привеже) v.tr. pf. przywiązać

привезти v.tr. pf. przywieźć, sprowadzić

привезывати v.tr. ipf. przywiązywać

привести (приведе) v.tr. pf. przywieść, przyprowadzić; wywołać

привидно adv. widocznie, podobno, ponoć

привидны adj. widoczny

привидѣнје n. duch, widmo, przywidzenie; halucynacja

привилегија f. przywilej

привитанје n. przywitanie

привитаны adj. powitany, przywitany

привитати v.tr. pf. przywitać

привластнити: ~ собѣ v.tr. pf. przywłaszczyć sobie, przyswoić

привластньати: ~ собѣ v.tr. ipf. przywłaszczać sobie, przyswajać

привлачивати v.tr. ipf. przyciągać

привлѣкательност f. przyciąganie, atrakcja (do czegoś)

привлѣкательны adj. pociągający, atrakcyjny; сексуално ~ pociągający seksualnie

привлѣкати v.tr. ipf. przyciągać

привлѣкти v.tr. pf. przyciągnąć

приводити v.tr. ipf. przyprowadzać; wywołać

привозити v.tr. ipf. przywozić, sprowadzać

приволити pf. zgodzić się, przyzwolić

привольати ipf. aprobować, zgadzać się, przyzwalać

приврженец m.anim. zwolennik, stronnik

привыкати v.tr. ipf. przyzwyczajać; ~ се przyzwyczajać się

привыклы adj. przywykły, przyzwyczajony

привыкнены adj. przywykły, przyzwyczajony

привыкнути v.tr. pf. przyzwyczaić; ~ се przyzwyczaić się, przywyknąć

привычај m. nawyk

привѣт m. powitanie

привѣтливы adj. przyjazny, sympatyczny

пригаджати се v.refl. ipf. przydawać się

пригледанје n. poszanowanie

пригледати ipf. szanować

пригнути v.tr. pf. przygiąć

пригода f. przygoda

пригодити се v.refl. pf. przydać się

пригодны adj. odpowiedni; przygodny, okazjonalny

приготовити v.tr. pf. przygotować

приготовјенје n. przygotowanie

приград m. przedmieścia

приграничны adj. przygraniczny

пригыбати v.tr. ipf. zgiąć

придавати v.tr. ipf. dodawać

придавник m. przymiotnik

придати v.tr. pf. dodać

придаток m. dodatek

придрживати се (кого/чего) v.refl. ipf. przestrzegać (czegoś)

придумати v.tr. pf. wymyślić, wydumać

придѣланје n. zadanie

придѣлати v.tr. pf. zadawać

придѣлити v.tr. pf. przydzielić

придѣльати v.tr. ipf. przydzielać

приживник m.anim. pasożyt

призванје n. zaproszenie; powołanie

призвати (призове) v.tr. pf. zaprosić

приземити pf. zlądować, wylądować

приземјати ipf. lądować

приземје n. parter

приземны adj. gruntowy

признавати v.tr. ipf. przyznawać (np. rację)

признак m. znak, symptom, objaw

признанје n. uznanie

признати v.tr. pf. przyznać (np. rację)

призрак m. zjawa

призывати v.tr. ipf. zapraszać

пријавити се v.refl. pf. zalogować się

пријавјати се v.refl. ipf. logować się

пријателити се v.refl. ipf. przyjaźnić się

пријатель m.anim. przyjaciel

пријателька f. przyjaciółka

пријательскост f. przyjacielskość, życzliwość

пријательскы adj. przyjacielski, życzliwy; пријательска игра przyjacielska gra; пријательска стрѣлба przyjacielski ogień

пријательство n. przyjaźń

пријати v.tr. ipf. faworyzować; zadowalać

пријатливы adj. przychylny

пријдти (пријде; пришел) v.intr. pf. przyjść

пријежджати v.intr. ipf. przyjeżdżać

пријем m. prawo wstępu; recepcja, odbiór

пријемливы adj. akceptowalny

пријемник m. odbiornik radiowy

пријемност f. przyjemność; с ~ју z przyjemnością

пријемны adj. fajny; przyjemny

пријети (пријме) v.tr. pf. przyjąć, zaakceptować; ~ се przyjąć się

пријетје n. przyjęcie, akceptacja

пријетно adv. przychylnie

пријетност f. przyjemność

пријетны adj. przyjemny

пријехати (приједе) v.intr. pf. przyjechać

пријмати v.tr. ipf. przyjmować, akceptować; пријмајуча крајина gościnna kraina; ~ се przyjmować się

приказ m. rozkaz, przykaz, dyrektywa

приказати (прикаже) v.tr. pf. przykazać, rozkazać

приказывати v.tr. ipf. przykazywać, rozkazywać

приклад m. przykład

прикладати v.tr. ipf. przykładać, dołączać

прикоп m. rynsztok, rynna

прилагательны: прилагательно име n. przymiotnik

прилеглы adj. przyległy

прилетѣти (прилѣти) v.intr. pf. przylecieć

прилив m. przypływ

приличны adj. przyzwoity, znośny; ładny

прилога f. aneks, załącznik, suplement

приложенје n. załącznik

приложительны: приложительно име n. przymiotnik

приложити v.tr. pf. przyłożyć, dołączyć

прилѣпити v.tr. pf. przylepić; ~ се przylepić się

прилѣтати v.intr. ipf. przylatywać

примамка f. przynęta

примарны adj. prymarny

примат m.anim. naczelny (ssak)

примирје n. rozejm, zawieszenie broni

примитивны adj. prymitywny

приморје n. wybrzeże

примѣнити v.tr. pf. zastosować (np. metodę); zatrudnić

примѣньати v.tr. ipf. stosować (np. metodę); zatrudniać

примѣньенје n. zastosowanie; zatrudnienie

примѣр m. przykład

примѣрны adj. przykładowy, modelowy

примѣтити v.tr. pf. zauważyć

примѣтка f. uwaga

примѣчати v.tr. ipf. zauważać

принајменье adv. przynajmniej

приналежати (приналежи) v.intr. ipf. należeć

приналежност f. przynależność

принести v.tr. pf. przynieść

принос m. wkład

приносити v.tr. ipf. przynosić

принтер m. drukarka

принуджати v.tr. ipf. zmuszać

принуджены adj. zmuszony; быти ~ być zmuszonym

принудити v.tr. pf. zmusić

принц m.anim. książę

принцеса f. księżniczka

принцип m. zasada

принципиалны adj. pryncypialny, zasadniczy

приоритет m. priorytet

припадати v.intr. ipf. przypadać (na jakiś dzień, komuś w udziale)

припасти (припаде) v.intr. ipf. przypaść (na jakiś dzień, komuś w udziale)

припети (припне) v.tr. pf. przypiąć, zatrzasnąć

припинати v.tr. ipf. przypinać, zatrzaskiwać

приписати (припише) v.tr. pf. przypisać

приписывати v.tr. ipf. przypisywać

приплути (приплове) v.intr. pf. przypłynąć

приплывати v.intr. ipf. przypływać

припоминати v.tr. ipf. przypominać; ~ собѣ przypominać sobie

припомнѣти (припомни) v.tr. pf. przypomnieć; ~ собѣ przypomnieć sobie

приправити v.tr. pf. przygotować; przyprawić, doprawić

приправјати v.tr. ipf. gotować; przyprawiać, doprawiać

припустити v.tr. pf. dopuścić (np. byka do krowy); przyznać

припушчати v.tr. ipf. dopuszczać (np. byka do krowy); przyznawać

прирастка f. przedrostek, afiks

природа f. przyroda

природничны adj. naturalistyczny

природно adv. naturalnie

природност f. naturalizm

природны adj. naturalny

природовѣдство n. nauki przyrodnicze

природознавство n. nauki przyrodnicze

природопис m. nauki przyrodnicze

приручник m. podręcznik

приручны adj. podręczny

присвајати v.tr. ipf. przyswajać, przywłaszczać sobie

присвојительны: ~ заименник m. zaimek dzierżawczy

присвојити v.tr. pf. przyswoić, przywłaszczyć sobie

присвојны adj. zaborczy, dzierżawczy (gram.)

присега f. przysięga

присегати v.tr. ipf. przysięgać, przyrzekać

присегнути v.tr. pf. przysiąc, przyrzec

присежни (-ых) m.pl. ława przysięgłych

присежник m.anim. przysięgły

присежница f. przysięgła

присежны (-ого) m.anim. przysięgły

прислати (прислье) v.tr. pf. przysłać

присловица f. przysłowie

присловје n. przysłowie

присловник m. przysłówek

присловок m. przysłówek

приспособити v.tr. pf. przysposobić, dostosować

приспособјати v.tr. ipf. przysposabiać, dostosowywać

приспособјенја n.pl. urządzenia

приспособјенје n. przysposobienie, adaptacja

приспѣвати v.intr. ipf. przybywać na czas

приспѣти v.intr. pf. przybyć na czas

пристанишче n. port

пристань m. molo, pomost, nabrzeże

пристојати (пристоји) v.intr. ipf. przystawać (komuś robienie czegoś)

пристојны adj. przyzwoity, przystojny

пристрастны adj. stronniczy

пристригати v.tr. ipf. przystrzygać

пристригти v.tr. pf. przystrzyc

приступ m. przystęp (gniewu/szału itd.); dostęp, przystęp

приступати:  ~ до (кого/чего) v.intr. ipf. przystępować do, dołączać do; ~ к przystępować do

приступити:  ~ до (кого/чего) v.intr. pf. przystąpić do, dołączyć do; ~ к przystąpić do

приступјенје n. przystąpienie, dołączenie

присуджати v.tr. ipf. przyznawać (nagrodę itp.); nakładać, wymierzać (karę), skazywać (na karę)

присудити v.tr. pf. przyznać (nagrodę itp.); nałożyć, wymierzyć (karę), skazać na (karę)

присудок m. orzeczenie

присучност f. obecność

присучны adj. obecny

присучство n. obecność

присучствовати: ~ при (ком/чем) v.intr. ipf. być obecnym przy

присылати v.tr. ipf. przysyłać

притварјати v.tr. ipf. udawać (kogoś/coś)

притворити v.tr. pf. udać (kogoś/coś)

притворјенје n. pozory

притворство n. pozór, pozory, blaga

притеганје n. przyciąganie

притегати v.tr. ipf. przyciągać

притегливост f. przyciąganie, pociąg (do czegoś)

притегливы adj. atrakcyjny, pociągający

притегнути v.tr. pf. przyciągnąć

притиск m. nacisk, ciśnienie; ~ крви ciśnienie krwi

притисканје n. ciśnienie

притискати v.tr. ipf. przyciskać

притискнути v.tr. pf. przycisnąć

приток m. dopływ (rzeki); napływ

притомны adj. obecny; przytomny

приучати v.tr. ipf. zaprawiać (do czegoś), przyuczać, szkolić; ~ се przyzwyczajać się, szkolić się

приучены adj. przyzwyczajony, zaprawiony, wyszkolony

приучити v.tr. pf. zaprawić (do czegoś), przyuczyć, wyszkolić; ~ се przyzwyczaić się, wyszkolić się

приход m. przybycie

приходити v.intr. ipf. przychodzić

прицѣлити pf. wycelować

причестје n. imiesłów

причина f. przyczyna; по причинѣ z powodu

причинити pf. spowodować

причиньати ipf. powodować

пришити (пришије) v.tr. pf. przyszyć, zszyć

прник m. piernik

про- prefix pro-, prze-

проба f. próba, test

пробивати v.tr. ipf. przebijać

пробијати: ~ се v.refl. ipf. przebijać się, przedzierać się, przenikać

пробити (пробије) v.tr. pf. przebić; ~ се przebić się, przedrzeć się, przeniknąć

пробкованје n. próbkowanie, próbowanie

проблем m. problem

проблематичны adj. problematyczny

пробны adj. próbny; пробна језда jazda próbna

пробовати v.tr. ipf. próbować; ~ снова próbować ponownie

пробок m. próbka

пробуджены adj. przebudzony

пробудити се v.refl. pf. obudzić się, przebudzić się

пробѣг m. kurs, tor wyścigowy

пробѣганје n. kurs, bieg, przebieg

провести (проведе) v.tr. pf. spędzić (czas); przewieść, przeprowadzić

Провидѣнје n. Opatrzność

провидѣнје n. przepowiednia, przeczucie, wizja (przyszłości)

провинциалны adj. prowincjonalny

провинција f. prowincja

провод m. przewód; przewodnik (elektr.)

проводжати v.tr. ipf. przewodzić

проводженје n. przeprowadzenie, wykonanie; zachowanie, prowadzenie się

проводити v.intr. ipf. zachowywać się; spędzać (czas); przewodzić, przeprowadzać, wieść, prowadzić

проводник m. przewodnik (fiz.)

проводник m.anim. przewodnik; konduktor; ~ желѣзнице konduktor pociągu

провокаторскы adj. prowokatorski

провокација f. prowokacja

провоковати v.tr. ipf. prowokować

провргати v.tr. ipf. przewracać do góry nogami, wywracać, obalać

провргнути v.tr. pf. przewrócić do góry nogami, wywrócić, obalić

провртити v.tr. pf. przewiercić

проврчати v.tr. ipf. przewiercać

провѣрити v.tr. pf. zweryfikować, sprawdzić

провѣрјати v.tr. ipf. weryfikować, sprawdzać

провѣтрити v.tr. pf. przewietrzyć

провѣтрјати v.tr. ipf. przewietrzać

проганьанје n. prześladowanie

проганьаны adj. prześladowany

проганьати v.tr. ipf. prześladować

проглас m. przedmowa

прогласити v.tr. pf. proklamować

проглашати v.tr. ipf. proklamować

проглашенје n. proklamacja

прогноза f. prognoza

проголтати v.tr. ipf. przełykać

проголтнути v.tr. pf. przełknąć

програма f. program, aplikacja

програмист m.anim. programista

програмовати v.tr. ipf. programować

прогрес m. progres, postęp

прогресивны adj. progresywny, postępowy

продавати v.tr. ipf. sprzedawać

продавец m.anim. sprzedawca

продавица f. sprzedawczyni

продаж f. sprzedaż

продати (прода) v.tr. pf. sprzedać

продирати: ~ се v.refl. ipf. przebijać się, przedzierać się, przenikać

продолжати v.tr. ipf. przedłużać; kontynuować

продолженје n. kontynuacja; przedłużenie

продолжити v.tr. pf. kontynuować; przedłużyć

продрети: ~ се (продере) v.refl. pf. przebić się, przedrzeć się, przeniknąć

продуковати v.tr. ipf. produkować

продукт m. produkt

продуктивны adj. produktywny

продукција f. produkcja

продумати v.tr. pf. przemyśleć

продуцент m.anim. producent

проживати v.intr. ipf. przeżywać

проза f. proza

прозрачно adv. przezroczyście

прозрачност f. przezroczystość

прозрачны adj. przezroczysty

проигранец m.anim. ofiara (wyzw.), przegrany, przegrywający

проиграти v.tr. pf. przegrać (grę)

проигрывати v.tr. ipf. przegrywać (grę)

произвести (произведе) v.tr. pf. wygenerować, wytworzyć

производ m. iloczyn

производитель m.anim. producent, wytwórca

производити v.tr. ipf. generować, wytwarzać

производство n. produkcja

произвольны adj. arbitralny, władczy

произтекти v.intr. pf. wyniknąć z, wypłynąć z

произтѣкати v.intr. ipf. wynikać z, wypływać z

произходженје n. pochodzenie

произходити: ~ из ipf. pochodzić od, wywodzić się od

пројавити v.tr. pf. przejawić

пројавјати v.tr. ipf. przejawiać

пројавјенје n. objawienie

пројдти (пројде; прошел) v.tr. pf. przejść

пројежджати v.intr. ipf. przejeżdżać

пројект m. projekt

пројектант m.anim. projektant

пројектованје n. projektowanie

пројектовати v.tr. ipf. projektować

пројекција f. projekcja

пројети (пројме) v.tr. pf. owładnąć (np. chłód)

пројехати (проједе) v.intr. pf. przejechać

пројмати v.tr. ipf. owładywać (np. chłód)

проклети (проклне) v.intr. pf. przeklnąć; przeklnąć (kogoś)

проклетје n. przeklęcie

проклето adv. strasznie, cholernie, diabelnie, szalenie, piekielnie, kurewsko

проклетство n. przekleństwo, wulgaryzm

проконтроловати v.tr. pf. skontrolować

прокријумчарити v.tr. pf. przemycać

прокуратура f. prokuratura

прокурор m.anim. prokurator, oskarżyciel

проламывати v.tr. ipf. przełamywać

пролеженина f. odleżyna

пролетариат m. proletariat

пролетарскы adj. proletariacki

проливати v.tr. ipf. przelewać

пролити (пролије) v.tr. pf. przelać

пролом m. przełom

проломити v.tr. pf. przełamać

промывати: ~ мозг (кому/чему) v.tr. ipf. prać mózg

промысл m. przemysł

промыслник m.anim. przemysłowiec

промыслны adj. przemysłowy

промыти: ~ мозг (кому/чему) v.tr. pf. wyprać mózg

проневѣрити v.tr. pf. zdefraudować, sprzeniewierzyć

проневѣрјати v.tr. ipf. defraudować, sprzeniewierzać

проневѣрјенје n. defraudacja, sprzeniewierzenie

прониканје n. przenikanie

проникати v.intr. ipf. przenikać

проникливы adj. przenikliwy

проникнути v.intr. pf. przeniknąć

пропаганда f. propaganda

пропаговати v.tr. ipf. propagować

пропадати v.intr. ipf. przepadać; podupadać, rozkładać się, gnić

пропаст f. otchłań, przepaść, urwisko; ruina; upadek

пропасти (пропаде) v.intr. pf. przepaść; podupaść, rozłożyć się, zgnić

пропелер m. śmigło

пропивати v.tr. ipf. przepijać

пропити v.tr. pf. przepić

проповѣд f. kazanie, homilia

пропозиција f. propozycja

пропоновати v.tr. ipf. proponować

пропорција f. proporcja

пропорционално adv. proporcjonalnie

пропорционалны adj. proporcjonalny

пропуст m. przepust (budowla); przepustka, wejściówka, prawo wstępu; pominięcie, przeoczenie

пропустити v.tr. pf. przepuścić, opuścić, przeoczyć

пропушчати v.tr. ipf. przepuszczać, opuszczać

пророк m.anim. prorok

пророчскы adj. prorocki

просак m.anim. żebrak

просба f. prośba

просвѣт m. zerknięcie, prześwit, przebłysk, błysk, szczelina

просвѣта f. edukacja, oświata

просвѣтити v.tr. pf. przeświecić, oświecić, prześwietlić

просвѣчанје n. oświecenie; przezroczystość; prześwietlenie, radioskopia

просвѣчати v.tr. ipf. przeświecać, oświecać, prześwietlać

просим intj. proszę, nie ma za co

просити v.tr. ipf. prosić

прославити v.tr. pf. celebrować

прославјены adj. sławny

просо n. proso

проспати (проспи) v.tr. pf. zaspać, przespać

простак m.anim. prostak; prostak, cham, gamajda

простата f. prostata

простирати v.tr. ipf. ścielić (stół); rozpościerać, rozciągać

простити v.tr. pf. przebaczyć; ~ се żegnać się

проститутка f. prostytutka

просто adv. łatwo, po prostu

простор m. przestrzeń

простост f. prostota

пространны adj. przestrzenny; przestronny; rozległy; пространна типка spacja (klawisz); ~ клавиш spacja (klawisz)

пространство n. przestrzeń (kosmiczna), kosmos

прострина f. prześcieradło

прострѣти (простре) v.tr. pf. zaścielić (stół); rozpostrzeć, rozciągnąć

простуджати се v.refl. ipf. przeziębiać się

простудити се v.refl. pf. przeziębić się

просты adj. prosty, łatwy, gładki

простѣјши adj. prostszy, łatwiejszy

протагонист m.anim. protagonista

протега f. przeciąg

протегати се v.refl. ipf. przeciągać się

протегнути се v.refl. pf. przeciągnąć się

протеженје n. przeciąg (w przeciągu … lat)

протежны adj. przeciągający się

протеза f. proteza

протеин m. białko

протекти v.intr. pf. przeciec

протест m. protest

протестант m.anim. protestant; protestant

протестантскы adj. protestancki

протестовати v.intr. ipf. protestować

протетичны adj. protezowy

против prep. (кому/чему) przeciw, przeciwko, kontra; једин ~ другому jeden przeciw drugiemu

противдѣјство n. opór

противдѣлати v.intr. pf. przeciwdziałać

противдѣлывати v.intr. ipf. przeciwdziałać

противити се (кому/чему) v.refl. ipf. sprzeciwiać się

противлеглы adj. przeciwległy, naprzeciwległy

противник m.anim. przeciwnik

противно adv. przeciwnie

противност f. sprzeciw, przeciwieństwo; в ~и к w przeciwieństwie do

противны adj. przeciwny, opaczny

противпожарны adj. przeciwpożarowy

противположены adj. przeciwległy, naprzeciwległy

противрѣчити v.intr. ipf. zaprzeczać, przeczyć

противрѣчност f. sprzeczność, niezgodność, niekonsekwencja

противрѣчны adj. sprzeczny, niezgodny

протокол m. protokół

протон m. proton

прототип m. prototyp

прототипичны adj. prototypowy

протрети (протре) v.tr. pf. zetrzeć

протѣкати v.intr. ipf. przeciekać

профанација f. profanacja

профановати v.tr. ipf. profanować

професија f. zawód

професионал m.anim. profesjonalista, zawodowiec, fachowiec

професионализација f. profesjonalizacja

професионализовати v.tr. ipf./pf. profesjonalizować

професионалност f. profesjonalność

професионалны adj. profesjonalny, zawodowy

професор m.anim. profesor

профил m. profil

прохлада f. chłód, wyziębienie

прохладити v.tr. pf. schłodzić, wyziębić; ~ се schłodzić się

прохладност f. chłód, wyziębienie

прохладны adj. chłodny

проход m. przejście

проходити v.tr. ipf. przechodzić; ~ се spacerować, przechadzać się

проходка f. spacer, przechadzka

проходны adj. przejściowy

процедура f. procedura

процент m. procent

процес m. proces

процесија f. procesja

процитовати v.tr. pf. zacytować

проч adv. precz; ~ из драгы! z drogi!

прочистити v.tr. pf. oczyścić, przeczyścić

прочитати v.tr. pf. przeczytać

прочишчати v.tr. ipf. oczyszczać, przeczyszczać

прошедшест f. przeszłość

прошедши adj. przeszły

прошлогодишньи, прошлогодишны adj. zeszłoroczny, ubiegłoroczny, łoński

прошлорочны adj. zeszłoroczny, ubiegłoroczny, łoński

прошлост f. przeszłość

прошлы adj. przeszły; в прошлом году w przeszłym roku, w ubiegłym roku

прошу intj. proszę, nie ma za co

прошчалны adj. pożegnalny

прошчанје n. pożegnanie

прошчати v.tr. ipf. żegnać (rozstanie)

прс f. pierś

прскати v.intr. ipf. pękać, parskać

прскнути v.intr. pf. pęknąć, parsknąć

прст m. palec

прстень m. pierścień

пруга f. pręga, pasmo

пружина f. sprężyna

пружити v.tr. ipf. prężyć, naprężać

пружны adj. elastyczny

Прусија f. Prusy

прут m. pręt, kij

прышч m. pryszcz

прѣадресовати v.tr. pf. przeadresować

прѣбудовати v.tr. pf. przebudować

прѣбудовывати v.tr. ipf. przebudowywać

прѣбыванје n. pobyt, przebywanie

прѣбывати v.intr. ipf. przebywać, rezydować

прѣбѣглик m.anim. dezerter

прѣвага f. przewaga, predominacja, supremacja

прѣважајучи adj. przeważający

прѣважати v.intr. ipf. przeważać

прѣважити v.intr. pf. przeważyć

прѣважно adv. przeważnie

прѣварити v.tr. pf. przetrawić

прѣварјати v.tr. ipf. przetrawiać

прѣвезти v.tr. pf. przewieźć

прѣвести (прѣведе) v.tr. pf. przetłumaczyć

прѣвладженје n. zawładnięcie, dominacja, przewaga

прѣвладнути pf. zawładnąć, przeważyć

прѣвладывати ipf. zawładać, przeważać

прѣвод m. tłumaczenie; transfer

прѣводженје n. tłumaczenie

прѣводитель m.anim. tłumacz

прѣводити v.tr. ipf. tłumaczyć

прѣвоз m. prom, wahadłowiec (regularne połączenie); transport

прѣвозити v.tr. ipf. transportować

прѣвозојдти (прѣвозојде) v.tr. pf. przewyższyć

прѣвозходити v.tr. ipf. przewyższać

прѣврат m. rewolucja, przewrót (polit./społ.)

прѣвратник m.anim. rewolucjonista

прѣвратны adj. rewolucyjny

прѣвысити v.tr. pf. przewyższyć

прѣвышати v.tr. ipf. przewyższać

прѣглед m. przegląd, oględziny, streszczenie

прѣгледати v.tr. ipf. przeglądać, rewidować, sprawdzać

прѣгледка f. przeglądarka

прѣгледѣти (прѣгледи) v.tr. pf. przejrzeć, zrewidować, sprawdzić

прѣговоры m.pl. negocjacje

прѣголтнути: проголтнути солзы pf. zaszlochać

прѣграда f. przegroda, bariera

прѣд m. przód

прѣд prep. (кым/чим) przed;  ~ всем przede wszystkim, przeważnie;  ~ давным врѣменем dawno temu, pewnego razu;  ~ давным часом dawno temu, pewnego razu;  ~ неколико дньев przed paroma dniami; ~ хвильеју przed chwilą, chwilę temu, ledwo co

прѣдавати v.tr. ipf. doręczać, dostarczać; nadawać; zdradzać

прѣдавник m.anim. zdrajca

прѣдавница f. zdrajczyni

прѣдавничскы adj. zdradziecki, zdradliwy

прѣдавство n. zdrada

прѣданје n. tradycja, legenda

прѣдати v.tr. pf. zdradzić

прѣдати (прѣда) v.tr. pf. doręczyć, dostarczyć; nadać

прѣдбѣжны adj. wstępny, tymczasowy, prowizjonalny

прѣдвечер m. przeddzień

прѣдвидимы adj. przewidywalny

прѣдвидливы adj. przewidywalny

прѣдвидывати v.tr. ipf. przewidywać

прѣдвидѣти (прѣдвиди) v.tr. pf. przewidzieć

прѣдврѣменны adj. przedwczesny

прѣдвчера adj. przedwczoraj

прѣдвышати v.tr. ipf. woleć, przedkładać, preferować

прѣдвѣстје n. omen, przepowiednia

прѣдградје n. przedmieście

прѣдградны adj. przedmiejski, podmiejski

прѣдже adv. przedtem, poprzednio, wcześniej

прѣдзнак m. omen, przepowiednia

прѣдигра f. uwertura

прѣдидти (прѣдиде; прѣдшел) v.tr. pf. poprzedzić

прѣдименованы adj. wyżej wymieniony

прѣдки m.pl. przodkowie

прѣдкладати v.tr. ipf. proponować, sugerować, oferować

прѣдлагати v.tr. ipf. proponować, sugerować, oferować

прѣдланьи adv. przed minionym rokiem

прѣдлог m. przyimek

прѣдложенје n. propozycja, sugestia, oferta

прѣдложитель m.anim. wnioskodawca

прѣдложити v.tr. pf. zaproponować, zasugerować, zaoferować

прѣдложливы adj. sugestywny

прѣдложник m. przyimek

прѣдмет m. obiekt, rzecz; przedmiot, temat; towar, artykuł; dopełnienie (gram.)

прѣдминулы adj. przedostatni

прѣдмѣстје n. przedmieście

прѣдмѣстны adj. przedmiejski, podmiejski

прѣдност f. priorytet, pierwszeństwo; przewaga, zaleta

прѣднье adv. przedtem, poprzednio

прѣдньи, прѣдны adj. przedni

прѣдојдти (прѣдојде; прѣдшел) v.tr. pf. poprzedzać

прѣдок m.anim. przodek

прѣдоплатник m.anim. subskrybent

прѣдпис m. przepis

прѣдписати v.tr. pf. przepisać

прѣдписывати v.tr. ipf. przepisywać

прѣдплатити v.intr. pf. zapłacić z wyprzedzeniem

прѣдплачати v.intr. ipf. płacić z wyprzedzeniem

прѣдповѣд f. prognoza, przepowiednia

прѣдповѣдати v.tr. ipf. prognozować, przepowiadać

прѣдповѣдѣти (прѣдповѣ) v.tr. pf. przepowiedzieć

прѣдпоклад m. założenie

прѣдпокладати v.tr. ipf. zakładać (przypuszczać), przypuszczać, sądzić

прѣдполагати v.tr. ipf. zakładać (przypuszczać), przypuszczać, sądzić

прѣдположенје n. przypuszczenie

прѣдположительно adv. przypuszczalnie

прѣдположити v.tr. pf. założyć (przypuścić), przypuścić

прѣдпослѣдньи, прѣдпослѣдны adj. przedostatni

прѣдпоставјати v.tr. ipf. preferować, woleć

прѣдпотопны adj. przedpotopowy

прѣдпочитанје n. preferencja

прѣдпочитати v.tr. ipf. preferować, woleć

прѣдпријемство n. przedsiębiorstwo, przedsięwzięcie

прѣдпријети (прѣдпријме) v.tr. pf. podjąć

прѣдпријмати v.tr. ipf. podejmować

прѣдприметны adj. wyżej wymieniony

прѣдрастка f. przedrostek, prefiks

прѣдсказанје n. prognoza, przepowiednia, zapowiedź

прѣдсказати (прѣдскаже) v.tr. pf. przepowiedzieć

прѣдсказывати v.tr. ipf. prognozować, przepowiadać

прѣдсловје n. przedmowa, przedsłowie, prolog

прѣдстава f. wyobrażenie (mentalne)

прѣдставати v.intr. ipf. stawić się (przed sądem)

прѣдставитель m.anim. przedstawiciel, reprezentant

прѣдставительство n. przedstawicielstwo

прѣдставити v.tr. pf. przedstawić, zaprezentować; ~ собѣ wyobrazić sobie

прѣдставјати v.tr. ipf. przedstawiać, prezentować; stanowić; ~ собѣ wyobrażać sobie

прѣдставјенје n. przedstawienie, prezentacja

прѣдстати v.intr. pf. stanąć (przed sądem)

прѣдстојечи adj. nadchodzący, zbliżający się

прѣдсудје n. uprzedzenie

прѣдсудны adj. uprzedzony, przesądny

прѣдсудок m. uprzedzenie, przesąd

прѣдсѣдатель m.anim. prezydent, prezes, przewodniczący

прѣдсѣдательство n. prezydentura

прѣдсѣдати v.intr. ipf. prezydować

прѣдсѣдник m.anim. prezydent, prezes, przewodniczący

прѣдтеча f. prekursor

прѣдупрѣджати v.tr. ipf. ostrzegać, przestrzegać; uprzedzać; zapobiegać

прѣдупрѣдженје n. przestroga; upomnienie

прѣдупрѣдити v.tr. pf. ostrzec, przestrzec; uprzedzić; zapobiec

прѣдхисторија f. prehistoria

прѣдхисторичны adj. prehistoryczny

прѣдходити v.tr. ipf. poprzedzać

прѣдходник m.anim. poprzednik

прѣдходны adj. poprzedni

прѣдчасны adj. przedwczesny

прѣдчувати v.tr. ipf. przeczuwać

прѣдчутје n. przeczucie

прѣдшедши adj. poprzedni

прѣживанје n. przeżywanie

прѣживати v.tr. ipf. doznawać, doświadczać; przeżywać

прѣживимост f. przeżywalność

прѣживимы adj. przeżywalny

прѣжитель m.anim. ocalały, osoba która przeżyła

прѣжити (прѣживе) v.tr. pf. doznać, doświadczyć; przeżyć

прѣжитје n. przeżycie, przetrwanie

прѣжиток m. przeżytek, pozostałość

прѣжувати (прѣжује) v.tr. pf. żuć, przeżuwać

прѣз prep. (кого/что) przez, poprzez

прѣзвати (прѣзове) v.tr. pf. przezwać

прѣзвишче n. przezwisko, ksywka

прѣзиме n. nazwisko

прѣзир m. pogarda, wzgarda

прѣзирати v.tr. ipf. gardzić, pogardzać, wzgardzać

прѣзмѣрно adv. zbytnio

прѣзначати v.tr. ipf. przeznaczać, desygnować

прѣзначенје n. przeznaczenie, los, dola

прѣзначити v.tr. pf. przeznaczyć; прѣзначены за przeznaczony do/dla

прѣзраво adv. pogardliwie

прѣзравы adj. pogardliwy

прѣзрѣнје n. pogarda, wzgarda

прѣзывати v.tr. ipf. przezywać, nadawać ksywkę

прѣименовати v.tr. pf. przemianować, zmienić nazwę

прѣименовывати v.tr. ipf. przemianowywać, zmieniać nazwę

прѣиначати v.tr. ipf. przeinaczać

прѣиначенје n. przeróbka

прѣиначены adj. zmieniony

прѣиначити v.tr. pf. zmienić

прѣјдти (прѣјде; прѣшел) v.intr. pf. przejść

прѣјети (прѣјме) v.tr. pf. przejąć

прѣјмати v.tr. ipf. przejmować

прѣклад m. tłumaczenie, przekład

прѣкладатель m.anim. tłumacz

прѣкладати v.tr. ipf. tłumaczyć

прѣкльуч m. przełącznik, wyłącznik

прѣкльучати v.tr. ipf. przełączać

прѣкльучити v.tr. pf. przełączyć

прѣкрасны adj. przepiękny, wspaniały

прѣкыданје n. zakłócenie

прѣлет m. przelot

прѣлетны adj. wędrowny (ptak)

прѣложити v.tr. pf. przetłumaczyć

прѣлом m. przełom, kryzys; pęknięcie; złamanie

прѣльубство n. cudzołóstwo

прѣлѣпы adj. przepiękny, olśniewający

прѣмагати v.tr. ipf. przemagać

прѣмебловати v.tr. ipf./pf. przemeblować

прѣмешченје n. przemieszczenie

прѣмного adv. zbytnio

прѣмо adv. bezpośrednio

прѣмогти v.tr. pf. przemóc

прѣмокутник m. prostokąt

прѣмокутны adj. prostokąt

прѣмолвити v.intr. pf. przemówić

прѣмолвјати v.intr. ipf. przemawiać

прѣмотанје n. przewijanie (np. taśmę, do tyłu)

прѣмотати v.tr. pf. przewinąć (np. taśmę)

прѣмотывати v.tr. ipf. przewijać (np. taśmę)

прѣмы adj. bezpośredni, prosty

прѣмѣна f. przemiana

прѣмѣнити v.tr. pf. przemienić; ~ се przemienić się

прѣмѣнна (-ој) f. zmienna

прѣмѣнны adj. zmienny

прѣмѣньати v.tr. ipf. przemieniać; ~ се przemieniać się

прѣмѣстити v.tr. pf. przemieścić; ~ се przemieścić się

прѣмѣшчати v.tr. ipf. przemieszczać, transferować; ~ се przemieszczać się

прѣнести v.tr. pf. przenieść

прѣносити v.tr. ipf. przenosić

прѣносны adj. metaforyczny; przenośny

прѣночевати v.intr. pf. przenocować, spędzić noc

прѣображати v.tr. ipf. przeobrażać, przekształcać

прѣображенје n. transformacja, metamorfoza

прѣобразити v.tr. pf. przeobrazić, przekształcić

прѣобратити v.tr. pf. zmienić w, skonwertować; nawrócić

прѣобрачати v.tr. ipf. zmieniać (w), konwertować; nawracać

прѣодѣвати се v.refl. ipf. przebierać się

прѣодѣти се v.refl. pf. przebrać się

прѣоцѣнити v.tr. pf. przecenić

прѣоцѣньати v.tr. ipf. przeceniać

прѣпирати се v.refl. ipf. kłócić się

прѣписанје n. przepisanie

прѣписаны adj. przepisany

прѣписати (прѣпише) v.tr. pf. przepisać

прѣписка f. korespondencja

прѣписывати v.tr. ipf. przepisywać

прѣплути (прѣплове) v.tr. pf. przepłynąć

прѣплывати v.tr. ipf. przepływać

прѣплывти v.tr. pf. przepłynąć

прѣполньены adj. przepełniony

прѣпона f. przeszkoda

прѣпорука f. rekomendacja, polecenie, zalecenie

прѣпоручати v.tr. ipf. rekomendować, polecać, zalecać

прѣпоручити v.tr. pf. zarekomendować, polecić, zalecić

прѣправа f. przejście, przejazd

прѣправити v.tr. pf. przeprawić, przejść (przez)

прѣправјати v.tr. ipf. przeprawiać, przechodzić (przez)

прѣпрограмовати v.tr. pf. przeprogramować

прѣразказанје n. parafraza

прѣразказати (прѣскаже) v.tr. pf. sparafrazować

прѣразказывати v.tr. ipf. parafrazować

прѣрастати v.tr. ipf. przerastać

прѣрасти (прѣрасте) v.tr. pf. przerosnąć

прѣрвати (прѣрве) v.tr. pf. przerwać

прѣродженје n. przerodzenie

прѣродити се v.refl. pf. przerodzić się, ożyć ponownie ( w grach)

прѣрыв m. przerwa, interrupcja, zakłócenie, antrakt

прѣрыванје n. zakłócenie

прѣрывати v.tr. ipf. przerywać

прѣрѣзати (прѣрѣже) v.tr. pf. przeciąć

прѣрѣкати се v.refl. ipf. przejęzyczać się

прѣрѣкти се v.refl. pf. przejęzyczyć się

прѣрѣченје n. przejęzyczenie

прѣсвезати (прѣсвеже) v.tr. pf. połączyć ponownie

прѣсвезывати v.tr. ipf. połączać ponownie

прѣселенец m.anim. migrant

прѣселеница f. migrantka

прѣселити v.tr. pf. przesiedlić; ~ се przesiedlić się

прѣсельати v.tr. ipf. przesiedlać; ~ се przesiedlać się, migrować

прѣсельенје n. przesiedlenie

прѣслушати v.tr. pf. przesłuchać

прѣслушиванје n. przesłuchanie

прѣслушивати v.tr. ipf. przesłuchiwać

прѣслѣдованје n. prześladować

прѣслѣдованы adj. prześladowany

прѣслѣдовати v.tr. ipf. prześladować, gnębić; ścigać

прѣслѣпити v.tr. pf. oszukać, zrobić w konia

прѣсмѣрити v.tr. pf. przekierować

прѣсмѣрјати v.tr. pf. przekierowywać

прѣсмѣрјенје n. przekierowanie

прѣсмѣшник m.anim. przedrzeźniacz (ptak)

прѣспати (прѣспи) v.intr. pf. przespać

прѣставати v.intr. ipf. przestawać

прѣставити v.tr. pf. przetasować; ~ се przekręcić się (umrzeć), wykitować

прѣставјати v.tr. ipf. tasować, przetasowywać; ~ се przekręcać się (umierać)

прѣстарати се v.refl. pf. przesadzić

прѣстати v.intr. pf. przestać

прѣстигати v.tr. ipf. prześcigać, wyprzedzać

прѣстигнути v.tr. pf. prześcignąć, wyprzedzić

прѣстрашены adj. przestraszony, wystraszony

прѣстрашити v.tr. pf. przestraszyć, wystraszyć

прѣстрѣлка f. ostrzał, strzelanina

прѣступанје n. przekroczenie

прѣступати v.tr. ipf. przekraczać

прѣступити v.tr. pf. przekroczyć

прѣступник m.anim. przestępca, kryminalista

прѣступност f. przestępczość

прѣступны adj. przestępczy, kryminalny; ~ год rok przestępny

прѣступок m. wykroczenie, występek

прѣсувати v.tr. ipf. przesuwać

прѣсунути v.tr. pf. przesunąć

прѣсѣкати v.tr. ipf. przecinać

прѣсѣкти v.tr. pf. przeciąć

прѣсѣченје n. przecięcie, skrzyżowanie

прѣтварјати v.tr. ipf. przetwarzać

прѣтворити v.tr. pf. przetworzyć

прѣтекти v.intr. pf. przeciec, wyciec

прѣтеченје n. przeciek

прѣти (пре) ipf. pchać, przeć, napierać

прѣток: ~ рѣкы m. przepływ (rzeki, cieku)

прѣтолмачити v.tr. pf. przetłumaczyć

прѣтравити v.tr. pf. przetrawić

прѣтравјати v.tr. ipf. przetrawiać

прѣтрпѣти (прѣтрпи) v.tr. pf. przecierpieć

прѣтѣкати v.intr. ipf. przeciekać, wycieckać

прѣувеличати v.tr. ipf. przesadzać

прѣувеличенје n. przesada

прѣувеличити v.tr. pf. przesadzić

прѣхладжати се v.refl. ipf. przeziębiać się

прѣхладженје n. przeziębienie

прѣхладжены: быти ~ ipf. być przeziębionym

прѣхладити се v.refl. pf. przeziębić się

прѣход m. przejście

прѣходити v.intr. ipf. przechodzić

прѣходны adj. przechodni (gram.); przejściowy

прѣхытрити v.tr. pf. przechytrzyć

прѣхытрјати v.tr. ipf. przechytrzać

прѣчесто adv. zbyt często, za często

прѣчити v.tr. ipf. przeczyć, zaprzeczać

прѣчник m. średnica, diametr

прѣшкода f. przeszkoda

пс-   ➝   пес

псалм m. psalm

псалтыр m. psałterz

псевдо- prefix pseudo-

псевдонаука f. pseudonauka

псевдоним m. pseudonim

психиатричны adj. psychiatryczny

психичны adj. psychiczny

психолог m.anim. psycholog

психологија f. psychologia

психологичны adj. psychologiczny

психопат m.anim. psychopata

психопатичны adj. psychopatyczny

псица f. suka

птак m.anim. ptak

птаче n. pisklę, ptaszę, ptaszek

птачји adj. ptasi

птица f. ptak

птичји adj. ptasi

птичка f. pisklę, ptaszę, ptaszek

публика f. publika

публикација f. publikacja

публиковати v.tr. ipf. publikować

публичны adj. publiczny; ~ дом dom publiczny

пудинг m. pudding

пудити v.tr. ipf. pędzić

пукати v.intr. ipf. pękać

пукнути v.intr. pf. pęknąć

пуловер m. sweter, pulower

пулт m. lada, pulpit

пума f. puma

пункт m. punkt

пуп m. pąk

пупок m. pępek

пуризм m. puryzm

пурпур m. purpura, fiolet

пурпурны adj. purpurowy, fioletowy

пустина f. dzicz

пустити v.tr. pf. puścić, uruchomić

пустошити v.tr. ipf. pustoszyć, dewastować

пусты adj. pusty; odludny, opuszczony

пустынник m.anim. pustelnik

пустыньа f. pustynia

пустѣти v.intr. ipf. pustoszeć, stawać się pustym

пут m./f. ścieżka, dróżka, szlak; podróż, wyprawa, wędrówka, wycieczka

путник m.anim. podróżnik

путованје n. podróż, podróżowanie

путователь m.anim. podróżnik, wędrowiec

путователька f. podróżniczka

путовати v.intr. ipf. podróżować, wędrować

путујучи (-его) m.anim. podróżnik

пух m. puch

пухнути v.intr. ipf. puchnąć

пуховы adj. puchowy

пухыр m. pęcherz

пуч m. zamach stanu

пушити v.tr. ipf. palić (papierosa)

пушка f. pistolet, strzelba

пушчати v.tr. ipf. puszczać, uruchamiać

пхати v.tr. ipf. pchać; ~ се до/за dążyć do

пхнути v.tr. ipf. pchnąć

пчела f. pszczoła

пчелар m.anim. pszczelarz

пчеларство n. pszczelarstwo

пчелины adj. pszczeli

пчелји adj. pszczeli

пчелник m. pasieka

пшеница f. pszenica

пыл m. pył

пылити v.intr. ipf. pylić, wytwarzać pył

пылок m. pyłek kwiatowy

пыталник m. znak zapytania

пыталны: ~ знак m. znak zapytania

пытанје n. pytanie

пытательны: ~ заименник m. zaimek pytający

пытати v.tr. ipf. pytać

пытливы adj. ciekawski; dociekliwy

пышност f. pycha, pompa (feta)

пышны adj. pompatyczny

пѣванје n. śpiewanie

пѣватель m.anim. śpiewak

пѣвати v.tr. ipf. śpiewać

пѣга f. pieg

пѣгавы adj. piegowaty

пѣна f. piana

пѣнежны adj. pieniężny

пѣнез m. pieniądz

пѣнезы m.pl. pieniądze

пѣсенник m.anim. autor piosenek

пѣсньа f. pieśń, piosenka

пѣсок m. piasek; грубы ~ żwir, szuter, kruszywo

пѣсочны adj. piaskowy; пѣсочна бурја burza piaskowa

пѣхота f. piechota

пѣшак m.anim. pionek (szachy)

пѣше adv. pieszo

пѣшеход, пѣшеходец m.anim. pieszy

пѣши adj. pieszy

раб m.anim. niewolnik

рабарбара f. rabarbar

рабат m. rabat

рабимы adj. do zrobienia

рабин m.anim. rabin

рабити v.tr. ipf. robić, wykonywać

работа f. praca, robota, zatrudnienie; давати работу zatrudniać, najmować, dawać pracę; дати работу zatrudnić, nająć, dać pracę

работати v.intr. ipf. pracować

работник m.anim. pracownik, robotnik

работница f. pracowniczka, robotnica

работничскы adj. pracowniczy

работничство n. siła robocza

работны adj. pracujący, roboczy; работна сила siła robocza

работодатель m.anim. pracodawca

работчи adj. roboczy

рабскы adj. niewolniczy

рабство n. niewolnictwo

рабыньа f. niewolnica

равнако adv. równo, jednakowo, jednako

равнанје n. ustawienie (wojska)

равнина f. równina

равнити v.tr. ipf. równać; ~ се odpowiadać (czemuś pod jakimś względem)

равно adv. dokładnie, równie, równo; ~ како tak samo jak

равнобѣжны adj. równoległy

равновага f. równowaga, balans

равновѣсје n. równowaga, balans

равноденство n. równonoc, ekwinokcjum

равнодушност f. obojętność, apatia

равнодушны adj. obojętny, apatyczny

равнозначник m. synonim

равнолико adv. tyle samo

равномѣрно adv. równomiernie, miarowo

равномѣрност f. równomierność

равномѣрны adj. równomierny, jednolity

равноногы f.pl. równonogi

равноправност f. równouprawnienie

равноправны adj. równouprawniony

равност f. równość

равнохало n. wahadło

равны adj. prosty; płaski, gładki; równy

равѣсник m.anim. rówieśnik

равѣсничкы adj. rówieśniczy; равѣсничка сѣт sieć znajomych

рад (рада, радо) adj. zadowolony

рада f. rada

радар m. radar

ради prep. (кого/чего) z powodu, ze względu na, na rzecz

радиација f. radiacja

радиј m. rad (pierwiastek)

радикалны adj. radykalny

радио n. radio

радиоактивны adj. radioaktywny

радиовы adj. radiowy

радиолог m.anim. radiolog

радиологија f. radiologia

радити v.tr. ipf. radzić

радничство n. poradnictwo

радовати v.tr. ipf. radować, cieszyć, rozweselać; ~ се cieszyć się, radować się, weselić się

радост f. radość

радостно adv. radośnie

радостны adj. radosny, zadowolony

радца m.anim. doradca

рады adj. zadowolony

радѣје adv. raczej

ражен (разна) m. rożen, szpikulec (np. do szaszłyków)

раз m. raz

разбивати v.tr. ipf. rozbijać, roztrzaskiwać

разбирати v.tr. ipf. rozbierać; rozumieć

разбити (разбије) v.tr. pf. rozbić, roztrzaskać

разбиты adj. rozbity

разбој m. rozbój

разбојник m.anim. rozbójnik, zbój, bandyta

разбојница f. rozbójniczka, bandytka

разбојны adj. rozbójniczy; ~ напад atak zbrojny

разболѣвати се v.refl. ipf. rozchorowywać się

разболѣти се (разболи) v.refl. pf. rozchorować się

разбор m. analiza

разбрати (разбере) v.tr. pf. rozebrać; rozumieć

разбудити v.tr. pf. obudzić, rozbudzić, przebudzić

разбѣгати се v.refl. ipf. rozbiegać się

разбѣгти се v.refl. pf. rozbiec się

разбѣснити v.tr. pf. rozwścieczyć

разбѣсньати v.tr. ipf. rozwścieczać

разважанје n. rozważanie

разважати v.tr. ipf. rozważać, przemyślać

разважити v.tr. pf. rozważyć, przemyśleć

развалины f.pl. ruiny

развалити v.tr. pf. rozwalić, zdemolować, zrujnować; spaprać; ~ се rozwalić się; ulec zniszczeniu

развальати v.tr. ipf. rozwalać, demolować, rujnować; paprać; ~ се rozwalać się

развезанје n. rozwiązanie, roztwór

развезати (развеже) v.tr. pf. rozwiązać (problem/zagadkę/umowę/supeł), rozplątać

развезти v.tr. pf. rozwieźć, rozdystrybuować

развезывати v.tr. ipf. rozwiązywać (problem/zagadkę/umowę/supeł), rozplątywać

развеселити v.tr. ipf. rozbawić, rozweselić

развесельати v.tr. ipf. rozbawiać, rozweselać

развести v.tr. pf. wyhodować

развести (разведе) v.tr. pf. rozpuścić, rozwiązać (np. ogranizację); ~ се rozwieść się

развивајучи adj. rozwijający

развиванје n. rozwój

развивати v.tr. ipf. rozkładać (np. mapę); rozwijać, ewoluować; ~ се rozwijać się, ewoluować

развити (развије) v.tr. pf. rozłożyć (np. mapę); rozwinąć; ~ се rozwinąć się, wyewoluować

развитје n. rozwój

развод m. rozwód

разводити v.tr. ipf. rozpuszczać, rozwiązywać (np. ogranizację); hodować; ~ се rozwodzić się

разводје n. punkt zwrotny

разводны adj. rozwodowy

развозити v.tr. pf. rozwozić

развој m. rozwój, ewolucja

разврат m. lubieżność; rozpusta, rozwiązłość

развратник m.anim. rozpustnik, zboczeniec, zbok

развратница f. dziwka, kurwa, rozpustnica

развратност f. lubieżność

развратны adj. lubieżny, rozpustny, rozwiązły

развѣдати v.tr. pf. eksplorować, rozpoznać, orientować się, robić zwiad

развѣдка f. tajne służby, wywiad

развѣдывати v.tr. pf. zeksplorować, rozpoznawać, zorientować się, zrobić zwiad

разгадати v.tr. pf. rozwiązać (zagadkę, krzyżówkę), pojąć

разгадывати v.tr. ipf. rozwiązywać (zagadkę, krzyżówkę), pojmować

разганьати v.tr. ipf. rozganiać

разгарјати се v.refl. ipf. rozbłyskać się, rozżarzać się

разгладжати v.tr. ipf. wygładzać

разгладити v.tr. pf. wygładzić

разгласити v.tr. ipf. rozgłaszać, wyjawiać

разглашати v.tr. ipf. rozgłaszać, wyjawiać

разглед m. wzgląd

разгледати v.tr. ipf. rozważać, rozpatrywać; ~ се rozglądać się

разгледѣти (разгледи) v.tr. pf. rozważyć, rozpatrzeć; ~ се rozglądnąć się

разгнати (разгоне) v.tr. pf. rozegnać

разгнѣваны adj. rozgniewany

разгнѣвати v.tr. pf. rozgniewać

разговарјати v.intr. ipf. rozmawiać, konwersować

разговор m. rozmowa, konwersacja

разговорити се v.refl. pf. rozgadać się

разговорник m. rozmówki językowe (książka)

разговорны adj. potoczny, kolokwialny; ~ језык język potoczny

разгон m. rozproszenie, rozpęd

разгорѣти се v.refl. pf. rozbłysnąć, rozżarzyć się

разграбити v.tr. pf. rozgrabić (grabiami); splądrować, złupić

разграбјати v.tr. ipf. rozgrabiać (grabiami); plądrować, łupić

разграджати v.tr. pf. rozgradzać

разградити v.tr. pf. rozgrodzić

разграничати v.tr. ipf. rozgraniczać

разграничити v.tr. pf. rozgraniczyć

разгром m. klęska, pogrom

разгромити v.tr. pf. zadać klęskę, rozgromić

разгрызати v.tr. ipf. rozgryzać

разгрызти v.tr. pf. rozgryźć

разгрѣванје n. rozgrzewanie, ogrzewanie

разгрѣвати v.tr. ipf. rozgrzewać, ogrzewać

разгрѣти (разгрѣје) v.tr. pf. rozgrzać, ogrzać

раздавати v.tr. ipf. rozdawać, dystrybuować

раздати (разда) v.tr. pf. rozdać, rozdystrybuować

раздвајати v.tr. ipf. rozdwajać

раздвојенје n. rozdwojenie, rozwidlenie

раздвојити v.tr. pf. rozdwoić

раздиранје n. rana szarpana

раздирати v.tr. ipf. rozdzierać

разднити се v.refl. pf. świtać

раздолбати v.tr. ipf. rozdłubywać

раздолбти v.tr. pf. rozdłubać

раздор m. niezgoda, rozdźwięk

раздражливост f. drażliwość

раздражливы adj. drażliwy

раздражнити v.tr. pf. rozdrażnić, zirytować

раздражньати v.tr. ipf. drażnić, rozdrażniać, irytować

раздражньенје n. rozdrażnienie

раздражньено adv. zrzędliwie, gderliwie

раздражньены adj. zirytowany, rozdrażniony, zrzędliwy, gderliwy

раздрети (раздере) v.tr. pf. rozedrzeć

раздреты adj. rozdarty

раздробити v.tr. pf. rozdrobnić, rozkruszyć, roztrzaskać

раздробјати v.tr. ipf. rozdrabniać, kruszyć, roztrzaskiwać

раздробјенје n. rozdrobnienie

раздувати v.tr. ipf. rozdmuchiwać, nadmuchać, rozdymać, nadymać

раздути (раздме) v.tr. pf. rozdmuchać, nadmuchiwać, rozdąć, nadąć

раздѣвати v.tr. ipf. rozbierać (z ubrań); ~ се rozbierać się

раздѣл m. rozdział, podział, dywizja

раздѣлити v.tr. pf. rozdzielić, odseparować

раздѣлник m.anim. separatysta

раздѣльати v.tr. ipf. rozdzielać, separować

раздѣти v.tr. pf. rozebrać (z ubrań); ~ се rozebrać się

разжегти (разжже) v.tr. pf. rozpalić, rozrzewić

разжигати v.tr. ipf. rozpalać, zarzewiać

разжувати v.tr. pf. rozżuwać

разиграти v.tr. pf. rozegrać; ~ се zagrać, zacząć grać

разигрывати v.tr. ipf. rozegrać; ~ се zaczynać grać

разидти се (разиде; разшел) v.refl. pf. rozejść się, rozstać się

разискати v.tr. pf. zbadać

разискыванје n. badanie; ~ долгоживости badanie długowieczności

разискыватель m.anim. badacz

разискывати v.tr. ipf. badać

разительны adj. uderzający, rażący, niezwykły

разити v.tr. ipf. uderzać, razić

разјарити v.tr. pf. rozwścieczyć

разјарјати v.tr. ipf. rozwścieczać

разјаснити v.tr. pf. rozjaśnić

разјасньати v.tr. ipf. rozjaśniać

разјебаны adj. rozjebany

разјебати (разјебе) v.tr. pf. rozjebać

разјебывати v.tr. ipf. rozjebywać

разјединити v.tr. pf. rozdzielić, podzielić

разјединьати v.tr. ipf. rozdzielać, podzielać

разјежджати се v.refl. ipf. rozjeżdżać się

разјехати се v.refl. pf. rozjechać się

разказ m. opowieść, opowiadanie, relacja, historyjka

разказати (разкаже) v.tr. pf. opowiedzieć, zrelacjonować

разказник m. tryb rozkazujący

разказывати v.tr. ipf. opowiadać, relacjonować

разкајанје n. skrucha, żal, pokajanie

разкајати се v.refl. pf. pokajać się, okazać skruchę, skruszyć się (żal)

разкалати v.tr. ipf. rozszczepiać

разклад m. układ (przestrzenny, graficzny); rozkład, plan zajęć, harmonogram

разкладати v.tr. ipf. rozbierać (na części); rozkładać

разклати (разколье) v.tr. pf. rozszczepić

разклејати v.tr. ipf. rozklejać

разклејити v.tr. pf. rozkleić

разковати v.tr. pf. rozkuć

разковывати v.tr. ipf. rozkuwać

разкодовати v.tr. ipf. rozszyfrowywać, rozkodować

разкол m. rozdźwięk, rozszczepienie, szczelina, schizma

разкопати v.tr. pf. rozkopać

разкопывати v.tr. ipf. rozkopywać

разкош f. luksus, splendor, wystawność; rozkosz, uciecha

разкошны adj. luksusowy, wspaniały, wystawny; rozkoszny, błogi, uroczy

разкрајати v.tr. ipf. rozkrajać

разкричати се (разкричи) v.refl. pf. rozkrzyczeć się

разкројити v.tr. pf. rozkroić

разкрошити v.tr. pf. rozkruszyć

разкрутити v.tr. pf. rozwinąć, rozkręcić, odkręcić; ~ се rozkręcić się

разкручати v.tr. ipf. rozwijać, rozkręcać, odkręcać; ~ се rozkręcać się

разкрывати v.tr. ipf. odkrywać, odsłaniać, ujawniać, objawiać

разкрыти v.tr. pf. odkryć, odsłonić, ujawnić, objawić

разкрытје n. ujawnienie

разкыдати v.tr. pf. rozrzucić

разкыдывати v.tr. ipf. rozrzucać

разлагати v.tr. ipf. rozkładać; rozmieszczać, układać

разлад m. nieład, bałagan, dezorganizacja, dysonans

разладжати v.tr. ipf. rozstrajać, dezorganizować, wprowadzać nieład

разладити v.tr. pf. rozstroić, dezorganizować, wprowadzić nieład

разлајати се v.refl. pf. rozszczekać się

разламывати v.tr. ipf. rozłamywać

разлегати се v.refl. ipf. rozbrzmiewać, rozlegać się

разлегти се v.refl. pf. rozlec się

разлетѣти се (разлети) v.refl. pf. rozlecieć się

разлив m. powódź

разливати v.tr. ipf. rozlewać

разлика f. różnica

разликовати се v.refl. ipf. różnić się

разлити (разлије) v.tr. pf. rozlać

разлитје n. rozlew

различати v.tr. ipf. rozróżniać, różnicować;  ~ се różnić się; различајучи числовник liczebnik wieloraki

различенје n. zróżnicowanie

различити v.tr. pf. rozróżnić, zróżnicować

различје n. różnica; в различји од w odróżnieniu od, w przeciwieństwie do

различност f. różnica

различны adj. różny, rozmaity, zróżnicowany

разлог m. powód

разложити v.tr. pf. rozmieścić, ułożyć; rozłożyć

разлом m. rozłam, złamanie

разломити v.tr. pf. rozłamać, złamać

разлука f. rozłąka, rozłączenie, rozstanie

разлучати v.tr. ipf. rozłączać

разлученје n. rozłąka, rozłączenie, rozstanie

разлучити v.tr. pf. rozłączyć, odseparować

разлучник m.anim. rywal (w miłości)

разлѣнити се v.refl. pf. rozlenić się

разлѣтати се v.refl. ipf. rozlatywać się

размазати (размаже) v.tr. pf. rozmazać, rozsmarować

размазывати v.tr. ipf. rozmazywać, rozsmarowywać

размах m. machnięcie, rozmach, zamaszysty gest; ~ крила rozpiętość skrzydła

размекчати v.tr. ipf. rozmiękczać, zmiękczać

размекчити v.tr. pf. rozmiękczyć, zmiękczyć

размести (размете) v.tr. pf. zamieść, rozmieść

разметати v.tr. pf. porozrzucać

размети (размне) v.tr. pf. zmiąć, zgnieść

разметывати v.tr. ipf. rozrzucać

разминовати се v.refl. ipf. rozmijać się

разминути се v.refl. pf. rozminąć się

размлатити v.tr. pf. rozkruszyć (uderzeniami)

размлѣти (размелье) v.tr. pf. zemleć, zmielić

размнажанје n. rozmnażanie, reprodukcja

размнажати v.tr. ipf. mnożyć, pomnażać, powielać; ~ се mnożyć się, rozmnażać się

размноженје n. reprodukcja, rozmnożenie

размножити v.tr. pf. rozmnożyć, pomnożyć, powielić; ~ се rozmnożyć się, pomnożyć się

размокати v.intr. ipf. rozmakać, przemakać

размокнути v.intr. pf. rozmoknąć, przemoknąć

размонтовати v.tr. pf. rozebrać (np. urządzenie), zdemontować

размотати v.tr. pf. rozwinąć, rozmotać

размражати v.tr. ipf. rozmrażać

размразити v.tr. pf. rozmrozić

размывати v.tr. ipf. zmywać, rozmywać

размыслити v.tr. pf. rozważyć, przedumać, skontemplować

размысльанје n. rozmyślanie, dumanie, refleksja, kontemplacja

размысльати v.tr. ipf. rozmyślać, rozważać, refleksjonować, medytować

размысльенје n. kontemplacja, rozmyślanie

размыти v.tr. pf. zmyć, rozmyć

размѣна f. wymiana

размѣнити v.tr. pf. rozmienić, wymienić

размѣньати v.tr. ipf. rozmieniać, wymieniać

размѣр m. wielkość, rozmiar

размѣрити v.tr. pf. wymierzyć

размѣрјати v.tr. ipf. wymierzać

размѣстити v.tr. pf. rozmieścić, rozłożyć, ułożyć, poukładać, usytuować, rozdystrybuować

размѣтати v.tr. ipf. zamiatać, rozmiatać

размѣшаны adj. rozmieszany; zakłopotany, zmieszany (uczucie)

размѣшати v.tr. pf. zmieszać (kogoś); rozmieszać, zamieszać

размѣшивати v.tr. ipf. mieszać (kogoś); rozmieszać

размѣшчати v.tr. ipf. rozmieszczać, rozkładać (np. towar), układać, usytuowywać

размѣшченје n. rozmieszczenie, usytuowanie

разнести v.tr. pf. roznieść, rozproszyć; ~ се rozbrzmieć, roznieść się

разнити се v.refl. ipf. różnić się, poróżnić się

разница f. różnica

разнородност f. różnorodność, odmienność

разнородны adj. różnorodny, heterogeniczny

разнос m. dostawa

разносити v.tr. ipf. roznosić, rozpraszać; ~ се rozbrzmiewać, roznosić się (np. pył, dźwięk)

разны adj. różny, odmienny

разојдти се v.refl. pf. rozejść się, rozstanąć się

разом adv. razem; społem, wspólnie, jednocześnie, jednym zamachem

разорати v.tr. pf. rozorać

разорити v.tr. pf. zniszczyć, zdemolować, spustoszyć

разорјати v.tr. ipf. niszczyć, demolować, pustoszyć

разорјенје n. zniszczenie, destrukcja, demolka, dewastacja

разоружати v.tr. ipf. rozbrajać

разоруженје n. rozbrojenie

разоружити v.tr. pf. rozbroić

разочарованје n. rozczarowanie, frustracja

разочарованы adj. rozczarowany, sfrustrowany

разочаровати v.tr. pf. rozczarować, sfrustrować, zawieść (kogoś nadzieje)

разочаровывати v.tr. ipf. rozczarowywać, frustrować, zawodzić

разпад m. rozpad, dezingracja, dekompozycja, rozpuszczanie

разпадати се v.refl. ipf. rozpadać się

разпаковати v.tr. pf. rozpakować

разпаковывати v.tr. ipf. rozpakowywać

разпалити v.tr. pf. rozpalić, podekscytować; ~ се rozgorzeć, rozpalić się

разпальати v.tr. ipf. rozpalać; ~ се zapalać się

разпарјати v.tr. ipf. rozpruwać, rozdzierać

разпасти се (разпаде) v.refl. pf. rozpaść się

разпети (разпне) v.tr. pf. rozciągnąć, przeciągnąć (np. mięśnie); rozpiąć; ~ на криж ukrzyżować

разпетје n. odpięcie (np. broni); ukrzyżowanie

разпинати (разпне) v.tr. ipf. rozciągać, przeciągać (np. mięśnie); rozpinać; ~ на криж krzyżować

разплести (разплете) v.tr. pf. rozpleść, rozwić

разплетати v.tr. ipf. rozplątywać

разплывати се v.refl. ipf. rozpływać się

разплывти се v.refl. pf. rozpłynąć się

разпознаванје n. rozpoznawanie, identyfikacja

разпознавати v.tr. ipf. diagnozować; rozpoznawać, identyfikować

разпознанје n. diagnoza

разпознати v.tr. pf. diagnozować; rozpoznać, zidentyfikować

разположенје n. nastrój, humor; pozycja, rozlokowanie, rozmieszczenie

разпор m. rozdźwięk, szczelina

разпореджати v.tr. pf. zarządzać, dysponować

разпоредженје n. rozporządzenie; rozkaz, komenda

разпоредити v.tr. pf. zarządzić, rozdysponować

разправа f. debata, dyskusja; dyskurs; rozprawa

разпрати (разпоре) v.tr. pf. rozpruć, rozedrzeć

разпрашати v.tr. ipf. rozpraszać, rozpylać

разпрашити v.tr. pf. rozproszyć, rozpylić

разпрја f. kłótnia, spór

разпродавати v.tr. ipf. rozprzedawać, wyprzedawać

разпродати (разпрода) v.tr. ipf. rozprzedać, wyprzedać

разпростирати v.tr. ipf. rozpościerać; ~ се rozpościerać się, ciągnąć się (np. kilometrami)

разпространити v.tr. pf. rozpowszechnić, rozprzestrzenić; ~ се rozpowszechnić się, rozprzestrzenić się

разпространьати v.tr. ipf. rozpowszechniać, rozprzestrzeniać; ~ се rozpowszechniać się, rozprzestrzeniać się

разпространьенје n. rozpowszechnienie, rozprzestrzenienie

разпространьены adj. rozpowszechniony, rozpostarty

разпрострѣти (разпростре) v.tr. pf. rozpostrzeć

разпуклина f. pęknięcie, szczelina

разпустити v.tr. pf. rozpuścić (np. dziecko); rozpuścić (np. lód); rozwiązać (np. organizację), rozpuścić (np. sól)

разпутје n. skrzyżowanie

разпушчати v.tr. ipf. rozpuszczać (np. dziecko); rozpuszczać (np. lód); rozwiązywać (np. organizację), rozpuszczać (np. sól)

разпушченје n. rozpuszczenie

разпытати v.tr. pf. wypytać, przesłuchać (kogoś)

разпытыванје n. przesłuchanie

разпытывати v.tr. ipf. wypytywać, przesłuchiwać

разпѣнити v.intr. pf. spienić

разработати v.tr. pf. wypracować, rozpracować

разработывати v.tr. ipf. wypracowywać, rozpracowywać

разрадовати v.tr. pf. rozradować

разразнити v.tr. pf. rozróżnić

разразньати v.tr. ipf. rozróżniać

разрастанје n. rozrost

разрастати се v.refl. ipf. rozrastać się, rozkrzewiać się

разрасти се (разрасте) v.refl. pf. rozróść się, rozrosnąć się, rozkrzewić się

разрвати (разрве) v.tr. pf. rozerwać, rozedrzeć

разред m. kategoria, klasa

разрубати v.tr. pf. rozrąbać

разрубывати v.tr. ipf. rozrąbywać

разрумѣнити се v.refl. pf. zarumienić się

разрушати v.tr. ipf. niszczyć, demolować, rujnować, rozwalać

разрушенје n. zniszczenie

разрушитель m. niszczyciel

разрушити v.tr. pf. zniszczyć, zdemolować, zrujnować, rozwalić

разрушност f. niszczycielskość

разрыв m. wyrwa

разрывати v.tr. ipf. rozkopywać; rozrywać, rozdzierać

разрыти v.tr. pf. rozryć, rozkopać

разрѣз m. cięcie, nacięcie, rozcięcie, rzaz

разрѣзати (разрѣже) v.tr. pf. rozciąć, rozrzezać, porzezać

разрѣшати v.tr. ipf. rozstrzygać, rozwiązywać (kwestię, problem)

разрѣшенје n. rozstrzygnięcie, rozwiązanie (problemu)

разрѣшити v.tr. pf. rozstrzygnąć, rozwiązać (kwestię, problem)

разсада f. rozsada

разсаджати v.tr. ipf. rozsadzać

разсадити v.tr. pf. rozsadzić

разсадник m. łoże siewne, szkółka drzew

разсвирѣпѣти v.intr. pf. rozbestwić się, stać się brutalnym

разсвѣт m. świt

разсвѣтлити се v.refl. pf. rozświetlić się

разсвѣтльати се v.refl. ipf. rozświetlać się

разседлати v.tr. pf. rozsiodłać

разседлывати v.tr. ipf. rozsiodłać, zdejmować siodło

разселина f. szczelina, pęknięcie

разслати (разслье) v.tr. pf. rozesłać

разслѣдити v.tr. pf. dojść, przeprowadzić śledztwo

разслѣдованје n. śledztwo

разслѣдовати v.tr. ipf. dochodzić, prowadzić śledztwo

разсматрјати v.tr. pf. rozpatrywać, rozważać, brać pod uwagę

разсмотрити v.tr. pf. rozpatrzeć, rozważyć, wziąć pod uwagę

разсмѣјати се v.refl. pf. roześmiać się

разсмѣлити v.tr. pf. onieśmielić

разсмѣльати v.tr. ipf. onieśmielać

разсмѣшати v.tr. ipf. rozśmieszać

разсмѣшити v.tr. pf. rozśmieszyć

разсрдити v.tr. pf. rozgniewać, rozsierdzić

разставати се v.refl. ipf. rozstawać się

разставити v.tr. pf. rozstawić, poustawiać, porozkładać; zdemontować, rozłożyć (na części)

разставјати v.tr. ipf. demontować; rozstawiać, ustawiać, rozkładać

разставјенје n. rozstawienie, rozłożenie (także na części)

разстати се v.refl. pf. rozstać się

разстелити v.tr. pf. rozścielić, pościelić, zasłać, posłać łóżko

разстлати (разстелье) v.tr. pf. rozścielić, pościelić, zasłać, posłać łóżko

разстојанје n. dystans, odległość

разстрајати v.tr. ipf. przeszkadzać, rozstrajać, dezorganizować

разстрој m. bałagan, nieporządek, dezorganizacja, rozstrój, rozstrojenie

разстројити v.tr. pf. rozstroić, zdezorganizować, wprowadzić zamęt

разстрѣл m. rozstrzelanie

разстрѣлити v.tr. pf. rozstrzelać, zastrzelić

разстрѣльати v.tr. ipf. rozstrzeliwać, zastrzelać

разсуджати v.intr. ipf. orzekać, wydawać osąd, zasądzać, rozsądzać, rozważać

разсудженје n. wyrok, osąd, rozsądzenie

разсудити v.intr. pf. orzec, wydać osąd, zasądzić, rozsądzić, rozważyć

разсудны adj. rozsądny

разсудок m. rozsądek; rozum

разсчитати v.tr. pf. obliczyć

разсчитывати v.tr. ipf. obliczać

разсылати v.tr. ipf. rozsyłać

разсылка f. rozsyłka, wysyłka, dystrybucja

разсып m. pokład (minerałów)

разсыпаны adj. rozsypany

разсыпати v.tr. pf. rozsypać

разсыпывати v.tr. ipf. rozsypywać

разсѣјати (разсѣје) v.tr. ipf. rozsiać

разсѣјивати v.tr. ipf. rozsiewać

разтајати v.tr. pf. stopić, upłynnić

разтапјати v.tr. ipf. topić, roztapiać, upłynniać, rozpływać

разтварјати v.tr. ipf. rozpuszczać (w czymś)

разтвор m. roztwór

разтворити v.tr. pf. rozpuścić (np. sól)

разтегати v.tr. ipf. rozciągać; ~ се rozciągać się

разтегнути v.tr. pf. rozciągnąć; ~ се rozciągnąć się

разтекти се v.refl. pf. rozlać się

разтирати v.tr. ipf. rozcierać, ścierać

разтолкати v.tr. ipf. roztłukiwać, roztrzaskiwać

разтолкти v.tr. pf. roztłuc, roztrzaskać

разтолстѣти v.intr. pf. utyć

разтопити v.tr. pf. roztopić; stopić

разтоптати v.tr. pf. rozdeptać

разтоптывати v.tr. ipf. rozdeptywać

разтрата f. trwonienie; sprzeniewierzenie

разтратити v.tr. pf. strwonić, przetracić, zmarnować

разтрачати v.tr. ipf. trwonić, przetracać, szastać, marnować

разтргати v.tr. ipf. rozrywać

разтргнути v.tr. pf. rozerwać

разтрети (разтре) v.tr. pf. roztrzeć, zmielić

разтројити v.tr. pf. podzielić na troje

разтрубити v.tr. pf. roztrąbić, zatrąbić

разтрѣскати v.tr. ipf. roztrzaskać, rozbijać

разтрѣскнути v.tr. pf. roztrzasnąć, rozbić

разтѣкати се v.refl. ipf. rozlewać się

разувати се v.refl. ipf. zdejmować sobie buty

разум m. rozum, umysł, inteligencja

разумливо adv. zrozumiale

разумливост f. zrozumiałość

разумливы adj. zrozumiały, pojmowalny

разумник m.anim. mądry gość, spryciarz

разумница f. mądra kobieta, spryciara

разумно adv. sensownie, rozsądnie, rozumnie; inteligentnie

разумност f. rozsądek

разумны adj. sensowny, rozumny, rozsądny; inteligentny

разумовати v.intr. ipf. rozumować

разумѣјемо adv. oczywiście

разумѣјемост f. zrozumiałość

разумѣјемы adj. zrozumiały

разумѣнје n. zrozumienie, rozumienie

разумѣти v.tr. ipf. rozumieć; разумѣје се oczywiście, rozumie się, rzecz jasna

разути се (разује) v.refl. pf. zdjąć sobie buty

разход m. koszt, wydatki

разходити се v.refl. ipf. rozchodzić się, rozstawać się

разходны adj. kosztowy, wydatkowy

разцвѣсти (разцвѣте) v.intr. pf. rozkwitnąć

разцвѣт m. rozkwit, kwitnięcie

разцвѣтати v.intr. ipf. rozkwitać

разчесати (разчеше) v.tr. pf. rozczesać

разчистити v.tr. pf. oczyścić

разчишчати v.tr. ipf. oczyszczać

разчулити v.tr. pf. rozczulić, wzruszyć, dotknąć (na duchu)

разчульати v.tr. ipf. rozczulać, wzruszać, dotykać (na duchu)

разширити v.tr. pf. rozszerzyć, poszerzyć; ~ се rozszerzyć się

разширјати v.tr. ipf. rozszerzać, poszerzać

разширјенје n. rozszerzenie, poszerzenie

разширјены adj. rozszerzony, poszerzony

разшифровати v.tr. ipf. rozkodować, rozszyfrować

разшнуровати v.tr. pf. rozsznurować

разшнуровывати v.tr. ipf. rozsznurowywać

разшчеп m. rozszczep, szczelina, podział

разшчепити v.tr. pf. rozszczepić, podzielić

разшчепјати v.tr. ipf. rozszczepiać, dzielić

рај m. raj

рајскы adj. rajski

рак m. nowotwór

рак m.anim. rak; Рак Rak; ~ пустынник krab pustelnik

ракета f. rakieta

рало n. radło, pług

рама, рамка f. rama, ramka

раме n. ramię

раменны adj. ramienny

рамка: в ~х prep. (кого/чего) w ramach

рана f. rana

ранг m. poziom; ranga, stopień

ранец m. plecak

ранечник m.anim. człowiek podróżujący z plecakiem

ранимост f. wrażliwość

ранимы adj. wrażliwy

ранити v.tr. ipf. ranić, kaleczyć

рано adv. wcześnie, rano

ранши adj. wcześniejszy

раны adj. wczesny

раньи adj. wczesny

ранѣје adv. wcześniej

рапорт m. raport

раса f. rasa

расизм m. rasizm

расист m.anim. rasista

расистичны adj. rasistowski

расовы adj. rasowy; расово стереотипованје profilowanie rasowe; расово униженје rasowa obelga

раст m. wysokość, postura; wzrost

расти (расте) v.intr. ipf. rosnąć, róść

растлина f. roślina

растлиновод m.anim. hodowca (roślin)

растлиножерец m.anim. roślinożerca

растлиножерны adj. roślinożerny

растлы adj. wysoki, rosły

расток m. kiełek, gałązka

ратификација f. ratyfikacja

ратификовати v.tr. ipf. ratyfikować

ратуш m. ratusz

раунд m. runda

рафинерија f. rafineria

рафинованы adj. rafinowany, wyrafinowany

рахунок m. rachunek

рационализација f. racjonalizacja

рационализовати v.tr. ipf./pf. racjonalizować

рационално adv. racjonalnie

рационалны adj. racjonalny

рвати (рве) v.tr. ipf. rwać; ~ се rwać się

рдест m. rdestnica, moczarka, ramienica

рджа f. rdza

рджавы adj. rdzawy

реаговати v.intr. ipf. reagować

реактор m. reaktor

реакција f. reakcja

реализација f. realizacja

реализм m. realizm

реализовати v.tr. ipf. realizować

реалист m.anim. realista

реалистичны adj. realistyczny

реалност f. rzeczywistość

реалны adj. realny

ребро n. żebro

ревень m. rabarbar

реверанс m. dygnięcie

ревидовати v.tr. ipf. rewidować

ревизија f. rewizja

ревматизм m. reumatyzm

ревматичны adj. reumatyczny

ревнивост f. zazdrość, zawiść

ревнивы adj. zazdrosny, zawistny

револуција f. rewolucja

револуцијнизм m. rewolucjonizm

револуцијност f. rewolucjonizm

револуцијны adj. rewolucyjny; револуцијна борба walka powstańcza; револуцијна гвардија strażnicy rewolucji

револуционер m.anim. rewolucjonista, powstaniec

регион m. region

регионалны adj. regionalny

регистрација f. rejestracja

регистровати v.tr. ipf. rejestrować

регресија f. regresja

регуларизација f. regularyzacja

регуларно adv. regularnie

регуларност f. regularność

регуларны adj. regularny

регулатор: ~ ритма срдца m. rozrusznik serca

регуловати v.tr. ipf. regulować

ред m. rząd (np. domów), kolejka, szereg, kolejność; stopień (wojsk.); porządek, ład; zakon (rel.)

редаговати v.tr. ipf. redagować

редактовати v.tr. ipf. redagować

редактор m.anim. redaktor

редакција f. redakcja

редакцијны adj. redakcyjny

редковка f. rzodkiew

редны adj. regularny

редовност f. regularność

редовны adj. regularny, stały

редовы (-ого) m.anim. szeregowy, szeregowiec

редуковати v.tr. ipf. redukować

редукција f. redukcja

режим m. reżim; tryb, sposób

режисер m.anim. reżyser

резерва f. rezerwa

резерват m. rezerwat

резервација f. rezerwacja

резервовати v.tr. ipf. rezerwować, bukować

резјуме n.indecl. streszczenie

резолуција f. rezolucja

резултат m. rezultat

резумовати v.tr. ipf. streszczać

реквием m. requiem

реклама f. reklama

рекламација f. reklamacja

рекламник m.anim. reklamodawca

рекламны adj. reklamowy

рекламованје n. reklamowanie

рекламовати v.tr. ipf. reklamować

рекламодатель m.anim. reklamodawca

рекомендација f. rekomendacja, polecenie, zalecenie

рекомендовати v.tr. ipf./pf. rekomendować, polecać, zalecać

реконструкција f. rekonstrukcja

реконструовати v.tr. ipf. rekonstruować

рекорд m. rekord

рекреација f. rekreacja

ректор m.anim. rektor

релативны: ~ заименник m. zaimek względny

религија f. religia

религиозны adj. religijny

реликвија f. relikwia

реликт m. relikt

ремень m. pas

ремеслник m.anim. rzemieślnik

ремесло n. rzemiosło

ремонт m. remont, serwis

ремонтовати v.tr. ipf. remontować, naprawiać

ренесанса f. Odrodzenie, Renesans

рентгеновы:  ~ луч m. rentgen; ~ снимок zdjęcie rentgenowskie

реорганизација f. reorganizacja

реорганизовати v.tr. ipf./pf. reorganizować

репа f. rzepa

репрезентовати v.tr. ipf. reprezentować

репресија f. represja

репродуковати v.tr. ipf. reprodukować

република f. republika

републиканец m.anim. republikanin

републиканскы adj. republikański

репутација f. reputacja

реса f. rzęsa

респект m. respekt, szacunek

реставрација f. restauracja (architektura)

реставровати v.tr. ipf./pf. restaurować

ресторан m. restauracja (gastronomia)

ресурс m. źródło

ретороманскы adj. retroromański

референдум m. referendum

референција f. referencja

рефлексивны: ~ заименник m. zaimek zwrotny

реформа f. reforma

реформација f. reformacja

реформовати v.tr. ipf. reformować

рефрен m. refren

рефундација f. zwrot, refundacja

рецепт m. recepta

рецесија f. recesja

решта f. reszta, pozostałość, ostatek

ризик m. ryzyko

ризиковати v.tr. ipf. ryzykować

ризично adv. ryzykownie

ризичны adj. ryzykowny

Рим m. Rzym

римскокатоличскы adj. rzymskokatolicki

римскы adj. rzymski; Римска империја Imperium Rzymskie

рит f. dupa

ритм m. rytm

ритмичны adj. rytmiczny

робот m. robot

ров m. rów, fosa

рог m. róg

род m. rodzaj (gram.); rodzaj (w systematyce roślin i zwierząt); rodzaj; ród, klan, krewni

родженје n. rodzenie; Родженје Boże Narodzenie

роджены adj. urodzony

родимы adj. rodzimy

родина f. rodzina

родитель m.anim. rodzic

родительник, родительны падеж m. dopełniacz

родити v.tr. ipf. rodzić, wydawać plony; ~ се rodzić się

родны adj. rodzimy; родна назва nazwisko

родобијство n. ludobójstwo

родопис m. genealogia

родописец m.anim. geneaolog

родословје n. genealogia

родствены adj. bratni

родство n. rodowód, pochodzenie

рожевы adj. różowy

роза f. róża

розга f. pręt, kij, rózga

розовы adj. różowy

рој m. rój, chmura (owadów)

ројити се v.refl. ipf. roić się

рок m. rok

рокада f. roszada

рокенрол m. rock ’n ’roll

рокировати v.intr. ipf./pf. wykonywać roszadę

рок-музика f. rock (muz.)

рольа f. rola (np. teatralna)

роман m. powieść

романскы adj. romański

Романтизм m. Romantyzm

романтичны adj. romantyczny

романш m. Roman

роптанје n. zrzędzenie, szmer

роптати v.intr. ipf. zrzędzić, szemrać, sarkać, mruczeć

роса f. rosa

Росија f. Rosja

Росијска Федерација f. Federacja Rosyjska

росијскы adj. rosyjski

ротација f. rotacja

рочница f. rocznica

рочно adv. rocznie

рочны adj. roczny

ртут f. rtęć

рубати v.tr. ipf. rąbać

рубин m. rubin

рубль m. rubel

руда f. ruda (np. żelaza)

рудиментарны adj. rudymentarny, szczątkowy

руды adj. rudy

руина f. ruina

руиновати v.tr. ipf. rujnować

рујень m. październik

рука f. ręka;  ~ в рукѣ ręka w rękę; рукы до горы! ręce do góry!

рукав m. rękaw; odgałęzienie

рукавица f. rękawica

рукавице f.pl. rękawice

рукзак m. plecak

руковати v.tr. ipf. obsługiwać

руководитель m.anim. kierownik

руководити v.tr. ipf. kierować, dowodzić

руководство n. kierownictwo

рукодѣлство n. rękodzieło

рукојет f. rękojeść

рукопис m. rękopis, manuscript

рукоплесканје n. klaskanie

рукоплескати v.intr. ipf. klaskać

рукоплескнути v.intr. pf. klasnąć

рукоположенје n. ordynacja

рулетка f. ruletka

рум m. rum

Румунија f. Rumunia

румунскы adj. rumuński

румѣнец m. rumieniec

румѣнѣти v.intr. ipf. rumienić się

руно n. runo

Рус m.anim. Rosjanin

русинскы adj. rusiński, rusnacki

русификација f. rusyfikacja

русификовати v.tr. ipf./pf. rusyfikować

русскы adj. rosyjski

русы adj. blond

рутенскы adj. ruteński

рутина f. rutyna

рутинны adj. rutynowy

рух m. ruch

ручити се v.refl. pf. ręczyć (za), gwarantować

ручка f. rączka; uchwyt

ручник m. ręcznik

ручно adv. ręcznie

ручны adj. ręczny

рушити v.tr. ipf. potrącać, obalać, niszczyć

рыба f. ryba

рыбак m.anim. rybak

рыбар m.anim. rybak

рыбник m. staw

рыболовство n. rybołówstwo

Рыбы f.pl. Ryby

рыгати v.intr. ipf. bekać

рыгнути v.intr. pf. beknąć

рыдати v.intr. ipf. szlochać

рыджи adj. rudy

рыж m. ryż

рыло n. ryj

рыма f. rym

рымовати v.tr. ipf. rymować; ~ се rymować się

рыс m.anim. ryś

рысованка f. rysunek

рысовати v.tr. ipf. rysować

рыти v.intr. ipf. ryć

рыцар m.anim. rycerz

рѣдко adv. rzadko

рѣдкост f. rzadkość

рѣдкы adj. rzadki

рѣзати (рѣже) v.tr. ipf. ciąć

рѣзник: ~ дрѣв m.anim. drwal, pilarz

рѣка f. rzeka

рѣкти v.tr. ipf. powiedzieć, rzec

рѣпка f. rzepak, kapusta rzepak; олејна ~ rzepak, kapusta rzepak

рѣч f. mowa; słowo

рѣченје n. zdanie (gram.)

рѣчник m. słownik

рѣшајучи adj. decydujący

рѣшати v.tr. ipf. rozwiązywać (np. zagadkę); decydować, postanawiać

рѣшенје n. rozwiązanie (np. zagadki); decyzja, postanowienie

рѣшены adj. postanowiony

рѣшительно adv. zdecydowanie, stanowczo

рѣшительност f. stanowczość

рѣшительны adj. zdecydowany, stanowczy, decydujący

рѣшити v.tr. pf. rozwiązać (np. zagadkę); zdecydować, postanowić

с, со prep. (кым/чим) z

сабльа f. szabla

сабльеванје n. szermierka

сад m. ogród

саджа f. sadza

садити v.tr. ipf. sadzić

садовник m.anim. ogrodnik

сајт m. strona internetowa

сакралны adj. sakralny

сакристија f. zakrystia

Саксонија f. Saksonia

саксофон m. saksofon

сала f. sala

салата f. sałata

Салвадор m. Salwador

салвадорскы adj. salwadorski

сало n. sadło

салон m. salon

сам pron.pers. sam

самец m.anim. samiec

самит m. szczyt

самица f. samiczka

само adv. tylko

само- prefix samo-

Самоа: Американска ~ f. Samoa Amerykańskie

самоанализа f. autoanaliza

самобытны adj. oryginalny

самовар m. samowar

самовлада f. autokracja

самовластје n. autokracja

самовольны adj. dobrowolny; samowolny

самогласка f. samogłoska

самогон m. samogon

самодостаточност f. samowystarczalność

самодостаточны adj. samowystarczalny

самодржец m.anim. autokrata, samowładca

самозванец m.anim. samozwaniec

самокат m. hulajnoga

самокритика f. samokrytycyzm

самолет m. samolot

самольубец m.anim. próżna osoba

самольубны adj. zarozumiały, zadufany

самообслуга f. samoobsługa; supermarket

самооцѣна f. samoocena

самопосматрјанје n. introspekcja

саморазумно adv. oczywiście

саморазумны adj. oczywisty

самород m. bryła

самостојно adv. niezależnie

самостојност f. niezależność, niepodległość

самостојны adj. niezależny, niepodległy

самосуд m. samosąd

самота f. odosobnienie

самотност f. samotność

самотны adj. samotny

самоубијство n. samobójstwo

самоубити v.intr. pf. popełnić samobójstwo

самоук m.anim. samouk

самохвалство n. samochwalstwo

самы adj. tenże

санкција f. sankcja

санскрит, санскрт m. sanskryt

Сарајево n. Sarajewo

сарафан m. bezrękawnik, sarafan

сарказм m. sarkazm

саркастичны adj. sarkastyczny

саркофаг m. sarkofag

сателит m. satelita

Сатурн m. Saturn

Саудијец m.anim. Saudyjczyk

Саудовска Арабија f. Arabia Saudyjska

сауна f. sauna

саундтрек m. ścieżka dźwiękowa

Сахара f. Sahara

сбиранје n. zbieranie

сбирати v.tr. ipf. zbierać, gromadzić, kolekcjonować; ~ се zbierać się

сбирка f. zbiór

сближанје n. zbliżenie

сближати се v.refl. ipf. zbliżać się

сближити се v.refl. ipf. zbliżyć się

сбогом! intj. żegnaj!

сбоже n. żniwo

сбор m. zebranie, zgromadzenie

сборка f. zgromadzenie

сборник m. zbiornik

сборны числовник m. liczebnik zbiorowy

сбудовати v.tr. pf. zbudować

сбѣгати се v.refl. ipf. zbiegać się

сбѣгти се v.refl. pf. zbiec się

свабити v.tr. pf. zwabić

Свазиленд m. Suazi

сварити v.tr. pf. ugotować; zespawać

сварјати v.tr. ipf. spawać

сват m.anim. swat

сватба f. ślub, wesele

сватбены adj. ślubny; poślubiony; сватбена забава wesele; сватбена обручка obrączka ślubna;  ~ конвој orszak weselny;  ~ костјум strój weselny;  ~ одѣв strój weselny; сватбени супруги para małżeńska

сватити се v.refl. ipf. brać ślub

свахили m.indecl. swahili

свез m./f. połączenie, powiązanie, relacja; związek, unia, stowarzyszenie; в ~и с w związku z

свезаны adj. związany

свезати (свеже) v.tr. pf. związać, powiązać; ~ шнуром związać sznurkiem

свезок m. stosunek, związek; węzeł, supeł; pęk (np. kluczy); wiązka (np. kwiatów)

свезывати v.tr. ipf. związywać, powiązywać; ~ шнуром związywać sznurem

свекр m.anim. świekr, teść (ojciec męża)

свекров f. świekra, świekrew, teściowa (matka męża)

светити v.tr. ipf. święcić

светишче n. światynia, sanktuarium

светогрдженје n. świętokradztwo

светок m. święto

светочны adj. świąteczny

светр m. sweter, pulower

светы adj. święty; ~ хранитель święty patron

свеченник m.anim. kapłan

свечены adj. święcony

свила f. jedwab

свинец m. ołów

свиновод m.anim. hodowca świń, świniarz

свинскы adj. świński

свиньа f. świnia

свирѣпост f. dzikość; okrucieństwo, bestialstwo

свирѣпы adj. dziki, nieokrzesany; okrutny, bestialski, brutalny

свист m. gwizd, świst

свистати v.intr. ipf. gwizdać, świstać

свистнути v.intr. pf. gwizdnąć, świsnąć

свисток m. gwizdek

свитанје n. świtanie, świt, zaranie

свити (свије) v.tr. pf. spowić; uwić; zwić; spleść

свиток m. zwój, zwitek

свобода f. wolność, swoboda

свободно adv. swobodnie

свободномыслитель m.anim. wolnomyśliciel

свободномысльны adj. wolnomyślny

свободны adj. wolny, swobodny; свободна вольа wolna wola

свод m. kodeks (prawo); łuk (architektura), sklepienie

сводник m.anim. stręczyciel

свој pron.poss. swój

својак m.anim. swak, szwagier (mąż siostry)

својевластны adj. samowolny

својевольны adj. samowolny

својеврѣменно adv. terminowo, w właściwym momencie, w odpowiedniej chwili

својеврѣменност f. terminowość

својеврѣменны adj. terminowy, w właściwym momencie, w odpowiedniej chwili

својност f. własność

својско adv. specyficznie

својскы adj. swojski, charakterystyczny, specyficzny

својство n. cecha; osobliwość

сворень m. sworzeń

свратно adv. zwrotnie

свратны adj. odwrotnie; zwrotny (gram.)

сврбѣти (сврби) v.tr. ipf. swędzić, świerzbieć; сврбечи swędzący

свргати v.tr. ipf. obalać, odsuwać od władzy

свргнути v.tr. pf. obalić, odsunąć od władzy

сврдло n. wiertło

сврх- prefix super-

сврхны adj. super

сврху adv. z wierzchu

сврчек m.anim. świerszcz

свѣдок m.anim. świadek

свѣдомје n. sumienie, świadomość

свѣдомо adv. świadomie

свѣдомост f. sumienie, świadomość

свѣдомы adj. świadomy

свѣдочство n. świadectwo, certyfikat

свѣдчити v.intr. ipf. zeznawać

свѣжи adj. świeży

свѣрити се v.refl. pf. zwierzyć się

свѣрјати се v.refl. ipf. zwierzać się

свѣст f. sumienie

свѣстны adj. sumienny, skrupulatny

свѣт m. świat

Свѣт m. Ziemia

свѣтилка f. lampa

свѣтилник m. latarnia morska

свѣтлны:  ~ год m. rok świetlny; ~ рок rok świetlny

свѣтло n. światło;  ~ луны światło księżyca; ~ мѣсеца światło księżyca

свѣтлофор m. światło drogowe

свѣтлушка f. świetlik

свѣтлы adj. światły, świetlany, jasny

свѣтобѣжник m.anim. globtroter, obieżyświat

свѣтоглед m. światopogląd

свѣтскы adj. światowy, świecki; Свѣтска здравствена организација Światowa Organizacja Zdrowia, WHO; Свѣтска тргова организација Światowa Organizacja Handlu, WTO, OMC

свѣча f. świeca

сгнести (сгнете) v.tr. pf. zgnieść

сгнути v.tr. pf. zgiąć, złożyć (np. składak)

сгодно: ~ с prep. (кым/чим) zgodnie z

сгрѣшити v.intr. pf. zgrzeszyć

сгыбати v.tr. ipf. zginać, składać (np. składak)

сдавати се v.refl. ipf. zdawać się, wydawać się

сданливо adv. pozornie

сданливы adj. pozorny

сде adv. tu, tutaj

сдеформовати v.tr. pf. zdeformować, zniekształcić

сдешньи, сдешны adj. tutejszy

сдирати v.tr. ipf. zdzierać

сдохнути v.intr. pf. zdechnąć

сдрети (сдере) v.tr. pf. zedrzeć

сдрѣмнути v.intr. pf. zdrzemnąć

сдыхати v.intr. ipf. zdychać

сдѣлати v.tr. pf. zrobić

се pron.refl. się

себе- prefix samo-

себе (се, собѣ/си, собоју) pron.refl. siebie

себельубје n. samolubstwo, egoizm

себесмртити v.intr. ipf. popełniać samobójstwo

себѣчно adv. samolubnie, egoistycznie

себѣчност f. samolubstwo, egoizm

себѣчны adj. samolubny, egoistyczny

себѣчньак m.anim. samolub, egoista, narcyz (osoba)

сегати v.intr. ipf. sięgać

сегда, сегды adv. teraz

сегдашньи, сегдашны adj. teraźniejszy, obecny, aktualny

сегмент m. segment

сегнути v.intr. pf. sięgnąć

сегоденны adj. dzisiejszy

сегрегација f. segregacja

седлати v.tr. ipf. siodłać

седло n. siodło

седм num.card. siedem

седмдесет num.card. siedemdziesiąt

седмдесеты num.ord. siedemdziesiąty

седмерка num.subst. grupa siedmiu

седмеро num.coll. siedmioro

седмина num.fract. jedna siódma

седмица f. tydzień

седмично adv. tygodniowo

седмичны adj. tygodniowy, cotygodniowy

седмка num.subst. siódemka

седмнадсет num.card. siedemnaście

седмнадсетина num.fract. jedna siedemnasta

седмнадсеты num.ord. siedemnasty

седмсот, седмсто num.card. siedemset

седмы num.ord. siódmy

сежень f. sążeń

сезон m. sezon

сезонны adj. sezonowy

сеј (са, се) pron.dem. ten (rzecz blisko mnie, daleko od ciebie); сего дньа dziś

сејчас adv. teraz

сејчасно adv. natychmiast; obecnie

сејчасност f. natychmiastowość, teraźniejszość

сејчасны adj. natychmiastowy; obecny, teraźniejszy

секвенција f. sekwencja

секрет m. sekret

секретар m.anim. sekretarz

секретариат m. sekretariat

секретарка f. sekretarka

секретны adj. sekretny

секс m. seks

секси adj. sexi

сексизм m. seksizm

сексист m.anim. seksista

сексуалност f. seksualność

сексуалны adj. seksualny

секта f. sekta

сектор m. sektor

секунда f. sekunda

секундарны adj. wtórny

секција f. sekcja

селико adv. tyle

селикрат adv. tyle razy

селикы adj. tak wielki

селити се v.refl. ipf. osiedlać się

село n. wieś

селскы adj. wioskowy, wiejski

селфи m.indecl. selfi, samojebka

сельан, сельанин m.anim. wieśniak, chłop, rolnik, farmer

сельанка f. wieśniaczka, rolniczka

семантика f. semantyka

семантичны adj. semantyczny

семафор m. światło drogowe

сенат m. senat

сенатор m.anim. senator

сензор m. sensor

сентименталны adj. sentymentalny

сепаратизм m. separatyzm

сепаратист m.anim. separatysta

сепаратистичны adj. separatystyczny

септембр m. wrzesień

сервер m. serwer

сервис m. serwis

серенада f. serenada

сериал m. serial

серија f. seria

сериозно adv. poważnie

сериозны adj. poważny

серпентин m. serpentyna

сестерскы adj. siostrzany; сестерска льубов siostrzana miłość

сести (седе) v.intr. ipf. siąść

сестра f. siostra; ~ близнечка bliźniaczka

сестринство n. siostrzeństwo

сзаду adv. z tyłu

си pron.refl. sobie

Сиберија f. Syberia, Sybir

сивы adj. siwy, szary

сивѣти v.intr. ipf. szarzeć

сигнал m. sygnał

сигнализовати v.tr. ipf. sygnalizować

сидр m. cydr

сикати v.intr. ipf. sikać

сила f. siła, moc; ~ волье siła woli

силаба f. sylaba

силабичны adj. sylabiczny

силити се v.refl. ipf. wysilać się, usiłować

силициј m. silikon

силно adv. silnie; bardzo

силны adj. silny

симбол m. symbol

симболизм m. symbolizm

симболизовати v.tr. ipf. symbolizować

симболика f. symbolika

симболичны adj. symboliczny

симетричност f. symetria

симетричны adj. symetryczny

симпатизант m.anim. sympatyk

симпатија f. sympatia

симпатичны adj. sympatyczny

симптом m. symptom, objaw

симулација f. symulacja

симуловати v.tr. ipf./pf. symulować

симфонија f. symfonia

синица f. sikora

синоним m. synonim

синтакса f. syntaksa

синтеза f. synteza

синтезатор m. syntetyzator

синтетичны adj. syntetyczny

синусит m. zapalenie zatok przynosowych

синхронизација f. synchronizacja

синхронизовати v.tr. ipf./pf. synchronizować

синьи adj. niebieski; ~ екран смрти niebieski ekran śmierci

сионизм m. syjonizm

сирена f. syrena (postać mitologiczna); syrena (urządzenie)

Сирија f. Syria

сиријскы adj. syryjski

Сирин m.anim. Sirin, Syrin

сирота f. sierota

сиротишче n. sierociniec

сиротѣти v.intr. ipf. stawać się sierotą

система f. system

систематичны adj. systematyczny

ситуација f. sytuacja

сједены adj. zjedzony

сјединити v.tr. pf. zjednoczyć; połączyć; ~ се zjednoczyć się

сјединьати v.tr. ipf. jednoczyć; łączyć; ~ се jednoczyć się, łączyć się

Сјединьене Штаты Америкы m.pl. Stany Zjednoczone Ameryki, USA

сјединьенје n. zjednoczenie, połączenie

сјединьеност f. jedność

сјединьены adj. zjednoczony

сјезд m. zjazd (np. drogą), spadek; kongres, zjazd (np. stowarzyszenia)

сјем m. zgromadzenie, tłum

сјести (сје) v.tr. pf. zjeść

сјети (сојме) v.tr. pf. zdjąć

сказати (скаже) v.tr. pf. powiedzieć

сказка f. historyjka, opowiastka

скаканје n. skakanie

скакати v.intr. ipf. skakać

скала f. skała

скаменѣлост f. skamieniałość

скаменѣлы adj. skamieniały

скандал m. skandal

скандиј m. skand

Скандинавија f. Skandynawia

скандинавскы adj. skandynawski

скарб m. skarb

скарбник m.anim. skarbnik

скарбница f. skarbnica

скарга f. skarga

скаредно adv. szkaradnie

скаредны adj. szkaradny

скаржити се v.refl. ipf. skarżyć się

скворец m.anim. szpak

скврчати (скврчи) v.intr. ipf. skwierczeć

скелет m. szkielet

скеновати v.tr. ipf. skanować

скептичны adj. sceptyczny

скеч m. skecz

скипетр m. berło

скица f. szkic, zarys

склад m. magazyn

складати v.tr. ipf. składać (np. składak);  ~ се składać się (na coś); ~ се из składać się z

складишче n. składowisko, magazyn

складовати v.tr. ipf. składować, magazynować

скланьати v.tr. ipf. odmieniać (gram.), deklinować; ~ се к skłaniać się do, być skłonnym do, schylać się ku

склејити v.tr. pf. skleić

склон m. stok, zbocze, pochyłość; ukośnik

склонити v.tr. pf. odmienić (gram.), zdeklinować, przedeklinować; ~ се к przychylić się do, skłonić się ku, nachylić się do

склонност f. skłonność, tendencja, nastawienie

склонны adj. skłonny, podatny

склоньенје n. odmiana (gram.), deklinacja, fleksja

скльанка f. szklanka

сковранок m.anim. skowronek

скок m. skok

сколзавка f. zjeżdżalnia, ślizgawka

скомбиновати v.tr. pf. połączyć, zagregatować

скомпенсовати v.tr. pf. zrekompensować

скомпликовати v.tr. pf. skomplikować

сконструовати: сконструованы језык m. sztuczny język

сконфисковати v.tr. pf. skonfiskować

скончити v.tr. pf. skończyć; ~ се skończyć się

скопити v.tr. ipf. kastrować, przetrzebiać (kastracja)

Скопје n. Skopje

скорлупа f. skorupa

скоро adv. wkrótce; prawie; prędko, szybko

скорпион m.anim. skorpion; Скорпион Skorpion (zodiak)

скоры adj. prędki, szybki

скорѣје adv. przynajmniej; prędzej, raczej; ~ або/или позднѣје prędzej lub później

скот m. bydło, żywy inwentarz

скотник m.anim. oborowy, bydlarz, pastuch

скочити v.intr. pf. skoczyć

скратити v.tr. pf. skrócić, ukrócić

скрачати v.tr. ipf. skracać, ukracać

скраченје n. skrócenie, ukrócenie

скрачены adj. skrócony

скрб f. żal, smutek, pożałowanie

скрбѣти (скрби) v.intr. ipf. smucić się

скривити v.tr. pf. skrzywić, zgiąć

скриньа f. skrzynia; ~ с орудјами skrzynka z narzędziami

скрипати v.intr. ipf. skrzypieć, chrzęścić

скрипач m.anim. skrzypek

скрипачка f. skrzypaczka

скрипка f. skrzypce

скрипнути v.intr. pf. skrzypnąć, zachrzęścić

скроб m. skrobia, krochmal

скроз adv. na wskroś, przez (coś)

скромно adv. skromnie

скромност f. skromność

скромны adj. skromny

скрупулозны adj. skrupulatny

скрывати v.tr. ipf. skrywać; ~ се skrywać się, kryć się

скрыти v.tr. pf. skryć; ~ се skryć się, ukryć się

скрыты adj. potajemny, tajny, skryty, ukradkowy

скубнути v.intr. pf. skubnąć

скубти v.intr. ipf. skubnąć

скулптура f. rzeźba

скункс m.anim. skunks

скупец m.anim. skąpiec, sknera

скупина f. grupa

скупост f. skąpstwo

скупы adj. skąpy

скутер m. skuter

скухати v.tr. pf. ugotować

слабец m.anim. mięczak, słabeusz

слабо adv. słabo

слабост f. słabość, wada

слабоумны adj. tępy (umysłowo), upośledzony umysłowo

слабы adj. słaby

слабѣти v.intr. ipf. słabnąć, poluzowywać się

слава f. sława, chwała; reputacja

славеј m.anim. słowik

Славија f. ziemie słowiańskie

славист m.anim. slawista

славистика f. slawistyka

славити v.tr. ipf. sławić, celebrować

славјенје n. sławienie, celebracja, gloryfikacja

славно adv. sławnie

славны adj. sławny

слад m. słód

сладити v.tr. ipf. słodzić, posładzać

сладко adv. słodko

сладкост f. słodkość

сладкы adj. słodki

сладник m.anim. kochanie (mężczyzna)

сладница f. kochanie (kobieta)

сладолед m. lody

слајд m. slajd

слама f. słoma

сламка f. słomka

сланы adj. słony

слати (слье) v.tr. ipf. słać, posyłać

слгати (слже) v.intr. pf. skłamać

слегка adv. trochę, z lekka

Слезк m. Śląsk

слезскы adj. śląski

сленг m. slang

слива f. śliwka

сливанје n. scalanie, łączenie; fuzja

сливати се v.refl. ipf. scalać się, łączyć się, zlewać się

сливовица f. śliwowica

слиз m./f. śluz

слизгалка f. zjeżdżalnia, ślizgawka

слизгати v.intr. ipf. ślizgać

слизгнути v.intr. pf. ślizgnąć, ześlizgnąć

слизкы adj. śliski, oślizgły

слимак m.anim. ślimak

слина f. ślina

слити се (слије) v.refl. pf. scalić się, złączyć się, zlać się

Словак m.anim. Słowak

Словакија f. Słowacja

Словачка f. Słowaczka

словачскы adj. słowacki

словеначскы adj. słoweński

Словенец m.anim. Słoweniec

Словенија f. Słowenia

Словенка f. Słowenka

словенскы adj. słoweński

словесност f. tradycja (ustna)

словесны adj. słowny, werbalny

Словјан, Словјанин m.anim. Słowianin

словјанизација f. slawizacja

словјанизовати v.tr. ipf./pf. slawizować, zeslawizować

Словјанка f. Słowianka

Словјанска f. ziemie słowiańskie

словјанскы adj. słowiański

словјанство n. słowiaństwo

словник m. słownik

словничство n. słownictwo

словны adj. słowny, werbalny

слово (слова/словесе) n. słowo

словосбор m. słownik

слог m. sylaba

слоган m. slogan, hasło

сложеност f. komplikacja, trudność

сложены adj. złożony, skomplikowany; сложено слово wyraz złożony

сложити v.tr. pf. złożyć (np. składak); ~ се złożyć się (na coś)

слој m. warstwa

сломити v.tr. pf. złamać

сломјены adj. złamany

слон m.anim. słoń

слуга m.anim. sługa

служба f. służba

служебник m.anim. pracownik

служебны adj. służbowy, oficjalny, urzędowy; служебно путованје podróż służbowa

служити v.intr. ipf. służyć

слум m. slumsy, dzielnica nędzy

слух m. słuch

случај m. przypadek, wypadek, zdarzenie; в всаком  ~у w każdym wypadku, w każdym przypadku; на всакы ~ na wszelki wypadek; tak czy owak, w każdym razie

случајно adv. przypadkowo, losowo

случајност f. przypadkowość

случајны adj. przypadkowy, losowy

случати v.tr. ipf. łączyć, złączać, scalać; ~ се dziać się

случити v.tr. pf. połączyć, złączyć, scalić; ~ се zdarzyć się

случка f. wydarzenie, zdarzenie

слушалкы f.pl. słuchawki

слушатель m.anim. słuchacz

слушати v.tr. ipf. słuchać

слынути v.intr. ipf. słynąć

слыти (слыне) v.intr. ipf. słynąć

слышати (слыши) v.tr. ipf. słyszeć

слышенје n. słuch, słyszenie

сльуда f. mika, łyszczyk

слѣд m. ślad

слѣдити v.tr. ipf. śledzić; obserwować

слѣдны adj. następny

слѣдовательно adv. przeto, zatem, konsekwentnie

слѣдовати v.tr. ipf. śledzić, następować, podążać za kimś

слѣдство n. śledztwo

слѣдујучи adj. następujący, następny

слѣзена f. śledziona

слѣзти: слѣзи из мене! intj. spadaj!, odpieprz się!, spierdalaj!, odwal się!

слѣпец m.anim. ślepiec, niewidomy

слѣпица f. ślepiec (kobieta), niewidoma

слѣпнути v.intr. ipf. ślepnąć

слѣпы adj. ślepy

смажити v.tr. ipf. smażyć

смалец m. smalec

смарагд m. szmaragd

сматрјати v.intr. ipf. patrzeć

смекчати v.tr. ipf. zmiękczać

смекчити v.tr. pf. zmiękczyć

сменшати v.tr. ipf. zmniejszać

сменшенје n. redukcja, zmniejszenie

сменшити v.tr. pf. zmniejszyć

смет f. śmieć, odpadek; śmieci, odpadki, odpady

сметана f. śmietana

сметенје n. zamieszanie, zamęt, popłoch

смечкати v.tr. pf. utłuc, zgnieść, zmiąć

смлатити v.tr. pf. zmłócić, stłuc

смлѣти (смелье) v.tr. pf. zemleć, zmleć

смогти v.aux.pf. potrafić, być w stanie, dać sobie radę

смоква f. figa

смола f. smoła

смолити v.tr. ipf. smolić

смотрити v.intr. ipf. patrzeć, spoglądać

смрад m. smród, odór, fetor

смрдити v.intr. ipf. smierdzieć, cuchnąć

смркати v.intr. ipf. smarkać, pociągać nosem; ~ се wysmarkać się, wydmuchiwać nos

смркач m.anim. smarkacz, bachor

смрт f. śmierć

смртелны: смртелна хвороба f. śmiertelna choroba

смртельны adj. śmiertelny

смртеопасны adj. śmiertelnie niebezpieczny

смртны adj. śmiertelny; смртна казнь kara śmierci

смртоносны adj. śmiercionośny, śmiertelnie niebezpieczny

смрф m.anim. smerf

смршчены adj. zmarszczony

смршчити v.tr. pf. zmarszczyć;  ~ брви zmarszczyć brwi; ~ се zmarszczyć się (mimika)

смрѣк m. świerk

смс m. sms

смутити v.tr. pf. zakłopotać, zaniepokoić, zmartwić; zmącić, zamącić (uczynić błotnistym)

смутно adv. smutnie, smętnie

смутны adj. smutny, smętny

смуток m. smutek

смучати v.tr. ipf. kłopotać, niepokoić, martwić; mącić

смучены adj. zmieszany (umysł); zmartwiony, zaniepokojony

смыкати v.tr. ipf. zwierać szeregi

смысл m. zmysł, sens; zmysły

смыслны adj. zmysłowy, sensowny

смѣјанје се v.refl. n. śmianie się

смѣјати се (смѣје) v.refl. ipf. smiać się

смѣлост f. smiałość, odwaga

смѣлы adj. śmiały, odważny

смѣна f. zmiana

смѣр m. kierunek, trend; kurs

смѣрница f. wskazówka, dyrektywa

смѣс m. mieszanka, mieszanina, miks, mix

смѣста adv. natychmiast, od razu

смѣти v.tr. ipf. śmieć, odważyć się, mieć czelność

смѣх m. śmiech

смѣшаны adj. zmieszany (stan umysłu); zmieszany, zmiksowany

смѣшати v.tr. pf. zmieszać (stan umysłu); zmieszać, zmiksować

смѣшивати v.tr. ipf. mieszać

смѣшност f. humor

смѣшны adj. zabawny, śmieszny

сн-   ➝   сон

снабдѣвати v.tr. ipf. zaopatrywać

снабдѣти (снабди) v.tr. pf. zaopatrzyć

снаха f. synowa

снести v.tr. pf. znieść

снетварјати v.tr. ipf. deformować, zniekształcać

снетворити v.tr. pf. zdeformować, zniekształcić

снижати v.tr. ipf. zniżać, obniżać, redukować

сниженје n. promocja (ceny), obniżenie

снижка f. zniżka, spadek (np. jakości)

снизити v.tr. pf. zniżyć, obniżyć, zredukować

снизу adv. z dołu, spod spodu

снимок m. fotografia, fotka, zdjęcie

снити v.tr. ipf. śnić

снова adv. znów, znowu; ~ и снова jeszcze i jeszcze

сновати v.tr. ipf. snuć

сносити v.tr. ipf. znosić

сносны adj. znośny

снуджены adj. znudzony

снѣг m. śnieg

снѣгурка f. Śnieżynka, Śnieżka

снѣданје n. śniadanie

снѣдати v.intr. ipf. jeść śniadanie

снѣжень m. grudzień

снѣжинка f. śnieżynka

снѣжити v.intr. ipf. śnieżyć

снѣжнобѣлы adj. śnieżnobiały

собранје n. zebranie, zgromadzenie

собрати (сбере) v.tr. pf. zebrać, zgromadzić, skolekcjonować; ~ се przygotować się, zebrać się (w sobie)

собственик m.anim. właściciel

собственост f. posiadanie, własność

собствены adj. własny

событје n. wydarzenie

собѣ, си pron.refl. sobie

сова f. sowa

совка f. sówka, strzygonia

совладнути v.tr. pf. poradzić sobie z; przemóc, przezwyciężyć, pokonać

совладывати v.tr. ipf. radzić sobie z; przemagać, przezwyciężać, pokonywać

совпаденје n. zbieg okoliczności

совршати v.tr. ipf. ukańczać, dokańczać

совршеност f. doskonałość

совршены adj. doskonały; ~ вид aspekt dokonany

совршити v.tr. pf. ukończyć, dokończyć

соврѣменник m.anim. współczesny

соврѣменност f. współczesność

соврѣменны adj. współczesny

совсѣм adv. zupełnie, całkiem, całkowicie

совѣт m. rada, porada

совѣтник m.anim. doradca

совѣтничство n. doradztwo

совѣтовати v.tr. ipf. radzić, doradzać

совѣтскы adj. sowiecki, radziecki; Совѣтскы Свез Związek Radziecki, ZSRR; Совѣтскы Сојуз Związek Radziecki, ZSRR

согласити, сугласити: согласити се, сугласити се v.refl. ipf. zgodzić się; не согласити се, не сугласити се nie zgodzić się

согласје, сугласје n. porozumienie, zgoda

согласка, сугласка f. spółgłoska

согласно, сугласно prep. (кому/чему) według, zgodnie z

согласност, сугласност f. porozumienie, zgodność

согласны: быти ~ ipf. zgadzać się

согласны, сугласны adj. zgodny

соглашати, суглашати: не соглашати се, не суглашати се v.refl. ipf. nie zgadzać się; соглашати се, суглашати се zgadzać się

соглашенје, суглашенје n. porozumienie, zgoda, uzgodnienie

сода f. soda

содржанје n. treść, zawartość, spis treści

содржаност f. powściągliwość, umiar

содржати v.tr. pf. zatrzymać, powstrzymać

содрживати v.tr. ipf. zawierać (w sobie); zatrzymywać, powstrzymywać

содржник m. pojemnik, zbiornik

Содружство народов n. Wspólnota Narodów

Содружство Независных Држав n. Wspólnota Niepodległych Państw

сожегти (сожже) v.tr. pf. spalić

сожрати (сожре) v.tr. pf. zeżreć

созвати (созове) v.tr. pf. zwołać

создавати v.tr. ipf. tworzyć

создати v.tr. pf. stworzyć

созывати v.tr. ipf. zwoływać

соја f. soja

сојдти (сојде; сошел) v.intr. pf. zejść; ~ се zejść się, spotkać się, zebrać się

сојуз m. sojusz, unia

сојузник m.anim. sojusznik

сок m. sok

соковник m. sokownik, sokowirówka, wyciskarka

сокоизтискивачка f. sokownik, sokowirówka, wyciskarka

сокол m.anim. sokół

соларны adj. solarny

солза f. łza

солзотворны: ~ газ m. gaz łzawiący

солидарност f. solidarność

солидарны adj. solidarny

солидны adj. solidny

солити v.tr. ipf. solić

солнечны adj. słoneczny; солнечна система układ słoneczny

солнце n. słońce

солнцеврат m. przesilenie

соло n. solo

соль f. sól

сольены adj. solony

сольница f. solniczka

сомкнути v.tr. pf. zewrzeć szeregi

сон (сна) m. sen

соната f. sonata

сонда f. sonda

сондовати v.tr. ipf./pf. sondować

сообчати v.tr. ipf. powiadamiać, informować; ~ се komunikować

сообченје n. powiadomienie, komunikat

сообчити v.tr. pf. powiadomić, poinformować

соочати, суочати: соочати се с, суочати се с v.refl. ipf. mierzyć się z, stawiać czoła

соочити, суочити: соочити се с, суочити се с v.refl. ipf. zmierzyć się z, stawić czoła

сопель (сопльа) m. smarki, śluz, glut

сопран m. sopran

сорт m. sort, rodzaj

сортовати v.tr. ipf./pf. sortować

сосавец m.anim. ssak

сосати v.tr. ipf. ssać

сосиска f. parówka, frankfurterka

соска f. sutek, smoczek

сосна f. sosna

состав m. zestaw, skład

составити v.tr. pf. zmontować, zestawić, złożyć, ułożyć

составјати v.tr. ipf. montować, zestawiać, składać, układać

составјенје n. zestawienie, montaż

составны adj. składowy; составна чест składnik, komponent, ingredient

состојати: ~ се из (состоји) v.refl. ipf. składać się z

сотина num.fract. jedna setna

сотка, сотньа f. setka

соткати v.tr. pf. utkać

сотны num.ord. setny

соучестје n. współsprawstwo

соучестник m.anim. współsprawca

соучестница f. współsprawczyni

соучестничство n. współsprawstwo

Софија f. Sofia

софтвер m. oprogramowanie

сохнути v.intr. ipf. schnąć, wysychać, usychać

социализм m. socjalizm

социалист m.anim. socjalista

социалистичны adj. socjalistyczny

социалны adj. socjalny

социолог m.anim. socjolog

социологија f. socjologia

социологичны adj. socjologiczny

сочевица f. soczewica

сочувствовати v.intr. ipf. współczuć

спад m. spadek; stok, zbocze

спадати v.intr. ipf. spadać

спаковати v.tr. pf. spakować; ~ се spakować się

спалити v.tr. pf. spalić

спальньа f. sypialnia

спанје n. spanie

спасати v.tr. ipf. ocalać, wybawiać

спасенје n. ocalenie, zbawienie

спаситель m.anim. zbawca

спасти v.tr. pf. ocalić, wybawić

спасти (спаде) v.intr. pf. spaść

спати (спи) v.intr. ipf. spać

спектр m. spektrum

спекулативны adj. spekulatywny, spekulacyjny

спекулација f. spekulacja

спекуловати v.intr. ipf. spekulować

сперма f. sperma

сперматозоид m. spermatozoid, plemnik

специалист m.anim. specjalista

специално adv. specjalnie

специалност f. specjalność

специалны adj. specjalny

специфика f. specyfika

специфичны adj. specyficzny

спирати се v.refl. ipf. spierać się, kłócić się

спис m. lista, spis

списати (спише) v.tr. pf. spisać

список m. lista, spis

списывати v.tr. ipf. spisywać

сплести (сплете) v.tr. pf. spleść, upleść, zapleść, uwić

сплодити v.tr. pf. spłodzić

спод m. spód

сподница f. spódnica

спозднити се v.refl. pf. spóźnić się

споздньати се v.refl. ipf. spóźniać się

споздньенје n. spóźnienie, opóźnienie

спознавати v.tr. ipf. zapoznawać

спознати v.tr. pf. zapoznać

спокојно adv. spokojnie

спокојны adj. spokojny

спокојство n. spokój

спокровньены adj. spokrewniony

сполеченство n. społeczeństwo

сполечност f. wspólnota, społeczność

сполечны adj. wspólny, społeczny

сполны adj. wspólny

сполупрацовати v.intr. ipf. współpracować, kooperować

сполуработывати v.intr. ipf. współpracować, kooperować

спомалити v.tr. pf. zwolnić

спомальати v.tr. ipf. zwalniać

спомальенје n. zwolnienie (prędkość), spowolnienie

споминати v.tr. ipf. wspominać

спомнѣти (спомни) v.tr. pf. wspomnieć

спона f. klamra, spinka, sprzączka

спонка f. spinacz

спонсор m.anim. sponsor

спонтанично adv. spontanicznie

спонтаничны adj. spontaniczny

спор m. spór, konflikt, kontrowersja

спорадичны adj. sporadyczny

споразумѣванје n. komunikacja

спорити v.intr. ipf. spierać się, kłócić się, swarzyć się

спорливы adj. kłótliwy

спорно adv. kontrowersyjnie

спорны adj. sporny, kontrowersyjny

спорт m. sport

спортивны adj. sportowy

спортник m.anim. sportowiec

способ m. sposób, metoda

способност f. zdolność, uzdolnienie

способны adj. zdolny

спотити се v.refl. pf. spocić się

споткнути се v.refl. pf. potknąć się

спотрѣбитель m.anim. konzument

спотрѣбити v.tr. pf. zużyć, skonsumować

спотрѣбјенје n. zużycie, konsumpcja

спотрѣбовати v.tr. ipf. zużywać, konsumować

спотыкати се (спотыче) v.refl. ipf. potykać się

спотѣти (поти) v.intr. pf. spocić się

справѣдливост f. sprawiedliwość

справѣдливы adj. sprawiedliwy, fair

спрашати v.tr. ipf. spraszać

спрегати v.tr. ipf. koniugować, odmieniać (czasownik)

спреженје n. koniugacja

спрести (спреде) v.tr. pf. sprząc

спријателити се v.refl. pf. zaprzyjaźnić się, zbratać się, pobratać się

спроваджати v.tr. ipf. towarzyszyć, udzielać coachingu

спроводити v.tr. pf. potowarzyszyć, udzielić coachingu

спросити v.tr. pf. sprosić

спротивити се (кому/чему) v.refl. pf. sprzeciwić się

спротивјенје n. sprzeciw

спрѣду adv. z przodu, przodem

спрѣти се (спре) v.refl. pf. pokłócić się

спуст f. spust

спуст m. kanalizacja; zbocze

спустити v.tr. pf. spuścić, upuścić; wypuścić, zwodować (statek); ~ се spuścić się (np. na linie); spuścić się (ejakulacja)

спутник m. satelita

спухнути v.intr. pf. spuchnąć

спушчати v.tr. ipf. spuszczać, upuszczać; wypuszczać, wodować (statek); ~ се spuszczać się (np. na linie); spuszczać się (ejakulacja)

спушченје n. ejakulacja

спытати v.tr. pf. spytać

спѣванје n. śpiewanie

спѣвати v.tr. pf. śpiewać

спѣшити v.intr. ipf. spieszyć się

спѣшны adj. pilny, pośpieszny

сравнимы adj. porównywalny

сравнительны adj. porównawczy

сравнити v.tr. pf. porównać

сравньати v.tr. ipf. porównywać

сравньенје n. porównanie

сразумѣлост f. zrozumiałość

сразумѣти v.tr. pf. zrozumieć

срака f. sroka

срам m. sromota, wstyd, hańba

срамежливы adj. wstydliwy, nieśmiały, pruderyjny

срамити v.tr. ipf. hańbić; sromać, sromocić, zawstydzać, kompromitować

срамны adj. sromotny, haniebny; wstydliwy, zawstydzony

срамота f. sromota, wstyd, hańba

срамотны adj. sromotny, haniebny

сраст m. blizna, szrama

срастанје n. zrastanie się

срастати се v.refl. ipf. zrastać się

срасти се (срасте) v.refl. pf. zróść się

срати v.intr. ipf. srać

Срб m.anim. Serb

Србија f. Serbia

срболужичан, срболужичанин m.anim. serbołużyczanin

срболужичскы adj. serbołużycki

србохрватскы adj. serbskochorwacki

србскохрватскы adj. serbskochorwacki

србскы adj. serbski

срдечно adv. serdecznie

срдечнососудны adj. sercowo-naczyniowy

срдечност f. szczerość

срдечны adj. sercowy; serdeczny; ~ напад zawał serca, atak serca

срдити v.tr. ipf. gniewać, rozsierdzać

срдиты adj. gniewny, rozzłoszczony, zły

срдност f. gniew, złość

срдца n.pl. kierki

срдце n. serce

срдцевина f. albedo; jądro, rdzeń

срна f. sarna

сродник m.anim. krewny

сродница f. krewna

сродны adj. spokrewniony; сродно слово słowo spokrewnione

сродство n. podobieństwo

срп m. sierp

српень m. sierpień

срст f. sierść, futro

срубати v.tr. pf. zrąbać

срубывати v.tr. ipf. zrąbywać

сруиновати v.tr. pf. zrujnować

сручны adj. zręczny, umiejętny

срѣбристы adj. srebrzysty

срѣбрны adj. srebrny

срѣбро n. srebro

срѣд prep. (кого/чего) wśród, pośród, pomiędzy

срѣда f. środa

Срѣдземско морје n. Morze Śródziemne

срѣдина f. centrum, środek; średnia

срѣдишче n. centrum, środek

срѣднија f. średnia

срѣдньевѣчје n. średniowiecze

срѣдньевѣчны adj. średniowieczny

срѣдньи, срѣдны adj. przeciętny; średni, centralny, środkowy; срѣдньи род rodzaj nijaki

срѣдобѣжны adj. odśrodkowy

срѣдотѣчны adj. dośrodkowy

срѣдства n.pl. media; срѣдство środki (do zrobienia czegoś); remedium, lekarstwo

ссести се (сседе) v.refl. pf. zwarzyć się (żywność), zsiąść się (żywność)

ссора f. bijatyka, burda

СССР m. ZSRR

ссѣдати се v.refl. ipf. warzyć się (żywność)

стабилизовати v.tr. ipf./pf. stabilizować

стабилност f. stabilność

стабилны adj. stabilny

ставати v.aux.ipf. stawać (się)

ставити v.tr. ipf. stawić;  ~ на нѣчто stawić na coś; ~ пытанје zadawać pytanie

ставјати v.tr. ipf. stawiać

ставка f. stawka (hazard); stawka (taryfa)

стадија f. faza, etap

стадо n. stado

стаја f. obora, stajnia

сталинизм m. stalinizm

сталовы adj. stalowy

сталост f. stałość; ciągłość

сталы adj. stały; ciągły

сталь f. stal

стан m. kondycja; stan

стандард m. standard

стандардизација f. standaryzacja

стандардизовати v.tr. ipf. standaryzować

стандардны adj. standardowy

становити v.tr. ipf. ustalać

становишче n. stanowisko, postawa, pozycja, punkt widzenia

станок m. krosno

станути v.intr. pf. stanąć, zatrzymać się

станција f. stacja

стапјати v.tr. pf. zlewać, stapiać (razem)

старанно adv. starannie

старанны adj. staranny, ostrożny

старати се v.refl. ipf. starać się, próbować

старец m.anim. starzec; старци starcy

старинны adj. starożytny, starodawny, wiekowy; старинна инфраструктура przestarzała infrastruktura

стародавны adj. starodawny, starożytny

старомодны adj. staromodny

старословјанскы adj. starosłowiański

старост f. starość

старохебрејскы adj. starohebrajski

староцрковнословјанскы adj. starocerkiewnosłowiański

старт m. start

стартовати v.tr. ipf./pf. startować

стары adj. stary; Стары Свѣт Stary Świat

старѣјши, старши adj. starszy

старѣнје n. starzenie

старѣти v.intr. ipf. starzeć

стати (стане) v.aux.pf. stać się, zostać; ~ се wydarzyć się, stać się

статија f. artykuł

статистика f. statystyka

статистичны adj. statystyczny

статичны adj. statyczny, nieruchomy

статност f. wydarzenie

статны adj. okazały, mocno zbudowany

статуја f. statua

статус m. status

статут m. statut

стачити v.intr. ipf. wystarczać, starczyć

ствар m. rzecz, sprawa

стварјати v.tr. ipf. stwarzać

стварно adv. realnie, naprawdę

стварност f. rzeczywistość, realność

створ m. stworzenie (rzecz/osoba)

створити v.tr. pf. stworzyć

створјенје n. stworzenie (czynność)

стврдити v.tr. pf. stwierdzić

стебло n. źdźbło, łodyga

стежка f. ścieżka, szlak, trakt

стеклник m. szklarnia

стеклны: стеклѣна чаша f. szklanka

стекло n. szkło

стеклѣны adj. szklany

стекти v.intr. pf. ściec, ścieknąć

стелити v.tr. ipf. ścielić

стереотип m. stereotyp

стерилизација f. sterylizacja

стерилизовати v.tr. ipf./pf. sterylizować

стерилны adj. sterylny

стеченје n. zbieg, zlanie się

стигати v.tr. ipf. przytrafiać się; ścigać

стигнути v.tr. pf. doścignąć, wyprzedzić; przytrafić się

стил, стиль m. styl

стимул m. bodziec, pobudka

стимулација f. stymulacja

стимуловати v.tr. ipf. stymulować

стискати v.tr. ipf. ściskać, zaciskać, kompresować

стискнути v.tr. pf. ścisnąć, zacisnąć, skompresować

стих m. stych, wiersz

стихија f. żywioł

стлати (стелье) v.tr. ipf. ścielić, rozściełać, słać (np. słomę na podłodze)

сто num.card. sto

стог m. stos, stóg, sterta

стодола f. stodoła

Стој! intj. Stój!, Stop!

стојати (стоји) v.intr. ipf. stać; kosztować

стојишче n. miejsce postoju; postój taksówek; stoisko, budka

стојка f. stanie na rękach; podpórka, podpora, rekwizyt

стократно adv. stukrotnie

стол m. stół; krzesło

столица f. stolica

столичны adj. stołeczny

столка f. krzesło

столны: ~ тенис m. tenis stołowy, ping pong

столп m. słup, filar, kolumna, maszt

стольар m.anim. stolarz, cieśla

столѣтје n. stulecie, wiek

стон m. jęk

стонанје n. jęczenie

стонати v.intr. ipf. jęczeć

стоножка f. stonoga

стоп intj. stop

стопа f. stopa

стопити v.tr. pf. zlać, stopić (razem)

стопјенје n. zlanie, stopienie (razem)

сторочник m.anim. stulatek

стотина num.fract. jedna setna

стоты num.ord. setny

страдати v.intr. ipf. cierpieć

страж m.anim. stróż, strażnik, dozorca

стража f. straż

страјк m. strajk

страна f. strona (umowy); strona; kraina, region; ~ свѣта strona świata

странити: ~ се од v.refl. ipf. stronić od, unikać

страница f. strona (np. książki, internetowa)

странник m.anim. zwolennik, stronnik, kibic

странны adj. dziwny, dziwaczny

страст f. pasja, namiętność

страстны adj. namiętny

стратегија f. strategia

стратегичны adj. strategiczny

страус m.anim. struś

страх m. strach, groza

страхливец m.anim. tchórz

страхливо adv. strachliwie, tchórzliwie

страхливост f. tchórzostwo

страхливы adj. strachliwy, tchórzowski

страхованје n. ubezpieczenie

страховати v.tr. ipf. ubezpieczać; ~ се niepokoić się

страшены adj. wystraszony

страшити v.tr. ipf. straszyć, przerażać; ~ се wystraszyć się

страшно adv. strasznie; strasznie, cholernie, diabelnie, szalenie, piekielnie, kurewsko

страшны adj. straszny, przerażający

стрекоза f. ważka

стреме n. strzemię

стрес m. stres

стресенје n. wstrząs; ~ мозга wstrząs mózgu

стресовы adj. stresujący

стригти v.tr. ipf. strzyc

стрижик m.anim. strzyżyk

стримати v.tr. pf. wstrzymać, powstrzymać

стримывати v.tr. ipf. wstrzymywać, powstrzymywać

строго adv. surowo, srogo, rygorystycznie

строгост f. surowość, srogość, rygor

строгы adj. surowy, srogi, rygorystyczny

строј m. ustrój, system

стројити v.tr. ipf. formować wojska; aranżować, urządzać

строп m. sufit, górny pułap

стругати v.tr. ipf. strugać, skrobać

стружка f. wiór, opiłki, strużyna

струја f. strumień, prąd

структура f. struktura

струна f. struna

струнны:  ~ инструмент m. instrument strunowy; ~ квартет kwartet smyczkowy

стрчити v.intr. ipf. wystawać, sterczeć

стрыјенка f. stryjenka, żona brata ojca

стрыјец m.anim. stryj, brat ojca

стрѣгти v.tr. ipf. strzec, chronić; ~ се strzec się, być ostrożnym, uważać

стрѣла f. strzała

стрѣлба f. ostrzał, strzelanina

стрѣлец m.anim. strzelec; Стрѣлец Strzelec (zodiak)

стрѣлити v.intr. ipf. strzelać

стрѣлишче n. strzelnica

стрѣлка f. wskazówka (zegar)

стрѣлник m.anim. strzelec, karabinier

стрѣлочник m.anim. zwrotniczy

стрѣльати v.intr. ipf. strzelać

стрѣсти (стрѣте) v.tr. pf. spotkać

стрѣтенје n. spotkanie

стрѣха f. dach

стрѣчати v.tr. ipf. spotykać

стрѣшна крытина f. dachówka

студент m.anim. student

студены adj. zimny, chłodny

студија f. studia

студио n. studio

студиовати v.tr. ipf. studiować

студити v.tr. ipf. studzić, chłodzić

студньа f. studnia

стукати v.intr. ipf. stukać, pukać; ~ до/на/в двери stukać do drzwi, pukać do drzwi

стукнути v.intr. pf. stuknąć, puknąć

стул m. krzesło

ступати v.intr. ipf. kroczyć, stąpać

ступенишче n. schody

ступень (ступньа) m. stopień; etap

ступити v.intr. ipf. zrobić krok, uczynić krok

ступньеванје n. stopniowanie

стыд m. wstyd

стык m. skrzyżowanie

стычень m. styczeń

стѣна f. ściana

стѣнь m. cień

субјективизм m. subiektywizm

субјективност f. subiektywność

субјективны adj. subiektywny

сублимација f. sublimacja

субота f. sobota

субстанција f. substancja

субтилност f. subtelność

субтилны adj. subtelny

субтитры m.pl. napisy (w filmie)

сувати v.tr. ipf. suwać, sunąć, posuwać

сувенир m. pamiątka

суверенитет m. suwerenność

суверенны adj. suwerenny

сувислы adj. spójny

сувладженје n. kondominium

суд m. sąd; крвоносны ~ naczynie krwionośne

судба f. los, przeznaczenie, fatum

судженје n. wyrok, osąd

судитель m.anim. sędzia

судити v.tr. ipf. predestynować; sądzić

судја m.anim. sędzia

судны adj. sądowy, sądowniczy;  ~ день Dzień Sądu; ~ позов pozew sądowy

сужалост f. kondolencja

сузафон m. suzafon

сузвѣздје n. konstelacja

сузначны adj. jednoznaczny, równoznaczny

сујевѣрје n. przesąd, zabobon

сука f. suka

султан m.anim. sułtan

султанат m. sułtanat

сума f. suma; в сумѣ w sumie

сумнительны adj. wątpliwy

сумнливо adv. wątpliwie

сумнливы adj. wątpliwy

сумнѣвати се v.refl. ipf. wątpić

сумнѣнје n. wątpliwość; sumienie

сумрак m. zmierzch, zmrok

сумркати се v.refl. ipf. zmierzchać się, ciemnieć, ściemniać się

сумркнути се v.refl. pf. zmierzchnąć się, pociemnieć, ściemnić się

сумѣстимост f. kompatybilność

сумѣстимы adj. kompatybilny

сунути v.tr. pf. posunąć

суп m.anim. sęp

супа f. zupa

супер- prefix super-

супердржава f. supermocarstwo

супермаркет m. supermarket

суперник m.anim. rywal

суперничство n. rywalizacja

суперхерој m.anim. superbohater

супоставити v.tr. pf. zestawić

супоставјати v.tr. ipf. zestawiać

супроваджати v.tr. ipf. towarzyszyć, akompaniować

супроводженје n. coaching, towarzyszenie

супроводити v.tr. pf. potowarzyszyć

супротив prep. (кого/чего) przeciwnie, naprzeciw

супруг m.anim. małżonek

супруга f. małżonka

супруги m.pl. małżonkowie

супружство n. małżeństwo

супутник m.anim. towarzysz podróży

суработа f. współpraca

суработати v.intr. ipf. współpracować, kooperować

суработник m.anim. współpracownik

суработничство n. współpraca, kooperacja

суразмѣрност f. symetria

суразмѣрны adj. symetryczny

Суринам m. Surinam

суринамскы adj. surinamski

суровы adj. surowy, srogi

сурприз m. niespodzianka

сурреализм m. surrealizm

сурфист m.anim. surfer

сурфованје n. surfing

сурфовати v.intr. ipf. surfować

сусрѣдоточати v.tr. ipf. koncentrować; ~ се koncentrować się, skupiać się

сусрѣдоточити v.tr. pf. skoncentrować; ~ се skoncentrować, skupić się

сустав m. system

сустраданје n. współczucie, współcierpienie

сустрѣсти (сустрѣте) v.tr. pf. spotkać

сустрѣча f. spotkanie

сустрѣчати v.tr. ipf. spotykać

сусѣд m.anim. sąsiad

сусѣдны adj. przylegający; sąsiedni; сусѣдно до obok

сусѣдство n. sąsiedztwo

сут v.aux.ipf.

сут   ➝   быти

сутенер m.anim. alfons

сутерен m. piwnica

сутрудити v.intr. ipf. współpracować

сутрудничскы adj. kooperacyjny

сутрудничство n. współpraca

суфикс m. przyrostek, sufiks

сухар m. suchar, herbatnik

сухармонизовати v.intr. pf. harmonizować ze sobą

сухоплод m. suszony owoc

сухы adj. suchy

сучасник m.anim. współczesny

сучасност f. współczesność, teraźniejszość

сучасны adj. współczesny, teraźniejszy

сучи adj. obecny, teraźniejszy, będący

сучствено adv. w zasadzie, zasadniczo, fundamentalnie

сучствены adj. zasadniczy, istotny, fundamentalny, esencjonalny

сушити v.tr. ipf. suszyć

сфера f. sfera

сферичны adj. sfericzny

схватити v.tr. pf. schwycić

схема f. schemat

схематичны adj. schematyczny; ~ план światłokopia

схизма f. schizma

сховати (сховаје) v.tr. pf. schować

сходити v.intr. ipf. schodzić; ~ се schodzić się, spotykać się, zbierać się

сходка f. spotkanie, zgromadzenie

сходност f. podobieństwo

сходны adj. podobny

схранити v.tr. pf. zachować

схраньати v.tr. ipf. zachowywać, konserwować

схраньенје n. zachowywanie, zakonserwowanie

сцати (сци) v.intr. ipf. szczać, sikać

сцена f. scena

сценариј m. scenariusz

счет m. rachunek

счислити v.tr. pf. policzyć

считати v.tr. pf. policzyć

считывати v.tr. ipf. liczyć

США m.pl. USA

сын m.anim. syn

сыпати v.tr. ipf. sypać

сыр m. ser

сыровы adj. serowy

сытити v.tr. ipf. sycić

сыты adj. syty

сѣвер m. północ

сѣверно adv. północnie, na północ

сѣверноамериканскы adj. północnoamerykański

сѣверноевропејскы adj. północnoeuropejski

сѣверноирландскы adj. północnoirlandzki; сѣверноирландски протестантисти и католицисти północnoirlandzcy protestanci i katolicy

сѣвернокорејскы adj. północnokoreański

сѣверноморскы adj. północnomorski

сѣвернословинскы adj. północnosłowiński

сѣверны adj. północny; Сѣверна Америка Ameryka Północna; Сѣверна Дакота Dakota Północna; Сѣверна Ирландија Irlandia Północna; Сѣверна Каролина Karolina Północna; Сѣверна Кореја Korea Północna; сѣверна полсфера półkula północna;  ~ магнетполус północny biegun magnetyczny; Сѣверны Флот Flota północna;  ~ јелень renifer; Сѣверне Маријанске Острови Mariany Północne;  ~ полус biegun północny; Сѣверно морје Morze Północne

сѣвероатлантичскы: Сѣвероатлантичскы Алианс m. Pakt Północnoatlantycki, NATO

сѣверовозход m. północny wschód

сѣверовозходны adj. północnowschodni

сѣверозапад m. północny zachód

сѣверозападны adj. północnozachodni

сѣвероизток m. północny wschód

сѣвероизточны adj. północnowschodni

сѣверополарны: ~ разсвѣт m. zorza polarna

сѣдалишче n. siedzenie

сѣдати v.intr. ipf. siadać

сѣдильньа f. salon

сѣднути v.intr. pf. siąść, usiaść

сѣды adj. siwy, szary

сѣдѣнје n. siedzenie

сѣдѣти (сѣди) v.intr. ipf. siedzieć

сѣјати (сѣје) v.tr. ipf. siać

сѣкати v.tr. ipf. siekać, siec, rąbać, ciąć

сѣкнути v.tr. pf. sieknąć, rąbnąć

сѣкти v.tr. ipf. siec, rąbać, ciąć

сѣкуча f. sieczna (mat.)

сѣкыра f. siekiera

сѣме n. nasienie; ziarno

сѣмејство n. rodzina

сѣмја f. rodzina

сѣно n. siano

сѣра f. siarka

сѣры adj. siwy, szary, popielaty

сѣт f. sieć

сѣтевы adj. sieciowy

сѣтка f. siatka

сѣча f. rzeź (mord), mord; bitwa

сѣчень m. styczeń

та   ➝   тој

табак m. tabaka

табела f. tabela, arkusz

таблетка f. tabletka, pigułka

табор m. obóz, tabor

табу m.indecl. tabu

Таджикистан m. Tadżykistan

таджичскы, таджикскы adj. Tadżykistański

тајати v.tr. ipf. tajać, topić, upłynniać, odmrażać

Тајван m. Tajwan

тајемны adj. tajemny, tajemniczy

тајенје n. ukrycie, zatajenie, zatajanie

тајенствены adj. tajemniczy

тајенство n. tajemnica

тајити v.tr. ipf. taić

Тајланд m. Tajlandia

тајна f. tajemnica, sekret

тајник m.anim. sekretarz

тајница f. sekretarka

тајнишче n. sekretne miejsce

тајнопис m. kryptografia

тајнописец m.anim. kryptograf

тајност f. tajemnica

тајны adj. tajny, sekretny; тајна војна tajna wojna; тајна служба tajna służba; ~ баталион tajny batalion

тајскы adj. tajski

тајфун m. tajfun

так, тако adv. tak

тако:  ~ званы adj. tak zwany;  ~ рѣчены tak zwany;  ~ много tyle, tak dużo;  ~ ... онако tak ... owak;  ~ же więc, toteż, tak że;  ~ како tak jak;  ~ скоро како jak tylko, gdy tylko; ~ казати że tak powiem

таковы adj. taki, takowy

такоже adv. także, też; а ~ oraz, a także

такси m.indecl. taksówka

таксометр m. taksometr

таксономија f. taksonomia

таксономичны adj. taksonomiczny

тактика f. taktyka

такто adv. tak, w taki sposób

такы adj. taki

талент m. talent

талија f. talia

талирка f. talerz

талисман m. talizman

там adv. tam

тамбурин m. tamburyno

тамо adv. tam

тамтој (тамта, тамто) pron.dem. tamten

танец m. taniec

Танзанија f. Tanzania

танк m. czołg

танцевати v.intr. ipf. tańczyć

тарантула f. tarantula, ptasznik

тасма f. taśma

тата m.anim. tata

татуаж m. tatuaż

татуовати v.tr. ipf./pf. tatuować

твид m. tweed

твој pron.poss. twój

твор m. stworzenie, wytwór

творба f. twórczość

творец m.anim. twórca

твориво n. materiał, substancja, tworzywo

творитель m.anim. twórca

творительник, творительны падеж m. narzędnik

творити v.tr. ipf. tworzyć, stwarzać

творјенје n. stwarzanie, tworzenie

творчество n. twórczość, kreatywność

творчји adj. twórczy

тврджа f. twierdza, fort, forteca, cytadela

тврдженје n. twierdzenie

тврдити v.tr. ipf. twierdzić; utwardzać

тврднути v.intr. pf. stwardnieć

тврдньа f. stwierdzenie

тврдо adv. stanowczo, twardo

тврдоглавы adj. twardogłowy, uparty

тврдост f. twardość

тврды adj. twardy

тврдѣти v.intr. ipf. twardzieć, twardnieć

те pron.dem. te

те pron.pers. cię

театр m. teatr

театралны adj. teatralny

тебе pron.pers. ciebie

тегати v.tr. ipf. ciągać

тегливы adj. lepki, rozciągliwy, kleisty

тегнути v.tr. ipf. ciągnąć

тежба f. skarga, zażalenie, proces sądowy

тежина f. waga; ~ снѣга waga śniegu

тежко adv. ciężko; poważnie; trudno; surowo (kara)

тежкост f. ciężkość; trudność

тежкы adj. ciężki; męczący; poważny; trudny, uciążliwy; surowy (kara)

тежник m.anim. powód (osoba składająca skargę lub zażalenie)

тежница f. powód (osoba składająca skargę lub zażalenie)

тезнитель m.anim. oskarżyciel, prokurator

текила f. tequila

Тексас m. Teksas

текст m. tekst

текстиль m. tkanina

текти v.intr. ipf. ciec, płynąć, cieknąć

тективо n. płyn

текутина f. płyn

текучи adj. ciekły, płynny, cieknący, przeciekający; aktualny, obecny

теле n. cielę, cielak

телевидѣнје n. telewizja

телевизија f. telewizja; телевизијны програм program telewizyjny

телеграма f. telegram

телекомуникација f. telekomunikacja

телескоп m. teleskop

телетко n. cielątko

телефон m. telefon

телефоновати v.intr. ipf. telefonować

телити се v.refl. ipf. cielić się

тема f. temat

тематика f. tematyka

тематичны adj. tematyczny

темница f. loch, ciemnica

темнолавандовы adj. purpurowy, fioletowy

темност f. ciemność

темнота f. ciemność; ignorancja

темны adj. ciemny

темнѣти v.intr. ipf. ciemnieć, mrocznieć

температура f. temperatura

тенденција f. tendencja

тенис m. tenis

тениска f. koszulka

тенкы adj. cienki

тенор m.anim. tenor

теолог m.anim. teolog

теологија f. teologia

теоретично adv. teoretycznie

теоретичны adj. teoretyczny

теорија f. teoria

теплица f. cieplarnia

тепло n. ciepło

тепловаты adj. letni (temperatura)

тепломѣр m. termometr

теплота f. temperatura

теплы adj. ciepły

терапевт m.anim. terapeuta

терапија f. terapia; ~ матерској клѣтки terapia komórkowa

териер m.anim. terier

териториално adv. terytorialnie

териториалны adj. terytorialny

територија f. terytorium

термин m. termin, wyrażenie

термит m.anim. termit

термодинамика f. termodynamika

терновер m. turnover

терор m. terror

тероризм m. terroryzm

терорист m.anim. terrorysta

терористичны adj. terrorystyczny

тест m. test

тест m.anim. teść (ojciec żony)

тестамент m. testament

тестовати v.tr. ipf. testować

тетенка f. ciocia (siostra matki)

тетива f. cięciwa

тетка f. ciocia, ciotka

техник m.anim. technik

техника f. technika

техничны adj. techniczny

технологија f. technologia

технологичны adj. technologiczny

теченје n. upływ, przepływ; wyciek, przeciek; в теченју podczas, w czasie

течно adv. płynnie

течност f. płynność

течны adj. płynny

тешча f. teściowa (matka żony)

ти pron.pers. tobie, ci

тигр m.anim. tygrys

тимпаны m.pl. kotły (instrument muzyczny)

тинејджер m.anim. nastolatek

тинктура f. nalewka, tynktura

тип m. typ, rodzaj

типично adv. typowo

типичност f. typowość

типичны adj. typowy

типка f. guzik; przycisk, klawisz

типкати v.tr. ipf. wciskać (przycisk)

типковница f. klawiatura

типографија f. typografia

типологија f. typologia

типологичны adj. typologiczny

тир m. ciężarówka, tir

тиран m.anim. tyran

тиранија f. tyrania

тискар m.anim. drukarz

тискарство n. dukarstwo

тискати v.tr. ipf. cisnąć, ściskać

тискнути v.tr. ipf. cisnąć, ścisnąć

титан m. tytan (metal)

тихо adv. cicho

тихы adj. cichy; Тихы океан Ocean Spokojny, Pacyfik

тишина f. cisza

тјулень m.anim. foka

тјурма f. więzienie

тјутјун m. tytoń

тканина f. tkanina

ткань f. tkanina

ткати v.tr. ipf. tkać

ткнути v.tr. ipf. dotknąć; szturchnąć, dźgnąć, tknąć; ~ се odnieść się do, zatroskać się

тло n. podłoga; tło

тлѣнје n. tlenie

тлѣти v.intr. ipf. tleć się

тма f. ciemność

то   ➝   тој

тоалет m. toaleta; ~ны папир papier toaletowy

тобѣ pron.pers. tobie, ci

товар m. towar

товариш m.anim. towarzysz

товаришка f. towarzyszka

товарна f. fabryka

тогда, тогды adv. wtedy, wówczas

тож adv. też, także

тој (та, то) pron.dem. ten;  ~ … там ten ... tam, tamten; ~ … ту ten ... tu

тојже (таже, тоже) pron.dem. tenże, ten sam

ток m. prąd (np. rzeki); nurt; przebieg, tok

токар m.anim. tokarz

тократно adv. tym razem

толерантны adj. tolerancyjny

толеранција f. tolerancja

толико adv. tyle; tylko; ~ како tyle ile

толикрат adv. tyle razy

толикы adj. tak duży

толкти v.intr. ipf. tłuc

толмач m.anim. tłumacz

толмаченје n. tłumaczenie

толмачити v.tr. ipf. tłumaczyć

толпа f. tłum

толстост f. tłustość, opasłość

толсты adj. gruby, tłusty, opasły; толсто писмо pismo pogrubione

только   ➝   толико

томат m. pomidor

тому adv. dlatego; temu; ~ же dlatego że, ponieważ

тон m. ton

тона f. tona

тонкы adj. cienki

тонути v.intr. ipf. topić się; tonąć

топинамбур m. topinambur

топити v.tr. ipf. topić (substancję)

топишче n. temperatura topnienia

топольа f. topola

топтати v.intr. ipf. deptać, tratować

торба f. torba, wór; ~ до спанја śpiwór

торнадо n. tornado, trąba powietrzna

торс m. tułów, tors

торт m. tort

торф m. torf

тоталитаризм m. totalitaryzm

тоталитарны adj. totalitarny

тоталны adj. totalny

тотожны adj. identyczny

тофи n.indecl. toffi

точити v.tr. ipf. napoczynać (płyn), ściągać (płyn); ostrzyć, szlifować; toczyć; turlać; ~ се toczyć się, mieć miejsce

точка f. kropka, punkt;  ~ зрѣнја punkt widzenia;  ~ с запетоју średnik; ~ с комоју średnik

точно adv. dokładnie, punktualnie

точност f. dokładność, staranność, punktualność

точны adj. dokładny, staranny, punktualny

трава f. trawa

травень m. maj

травимы adj. strawny

травјенје n. trawienie

травма f. trauma

травматизовати v.tr. ipf./pf. traumatyzować

травник m. trawnik

травојед m.anim. roślinożerca

травоједны adj. roślinożerny

трагедија f. tragedia

трагичны adj. tragiczny

традиција f. tradycja

традицијны adj. tradycyjny

традиционалист m.anim. tradycjonalista

трајати v.intr. ipf. trwać

трајны adj. trwały, wytrzymały

Тракија f. Tracja

тракијскы adj. tracki

трактат m. traktat

трактор m. traktor

трамвај m. tramwaj

транскрипција f. transkrypcja

транслитерација f. transliteracja

транслитеровати v.tr. ipf. transliterować

транспарант m. transparent

трансплантација f. transplantacja, przeszczep

транспорт m. transport

траса f. trasa

трата f. wydatek, strata

тратити v.tr. ipf. marnować; wydawać; tracić; Не трати врѣмене! Nie trać czasu!

трбух m. brzuch

трбушны adj. brzuszny

трвалы adj. trwały

трванје n. trwanie, czas trwania

трвати v.intr. ipf. trwać

трг m. interes; targ

тргати v.tr. ipf. szarpać; targać, ciągnąć

тргнути v.tr. ipf. szarpnąć

тргнути v.tr. pf. targnąć, wyciągać

тргованје n. handel, biznes, targowanie, interesy

трговати v.intr. ipf. handlować, kupczyć, robić interesy

трговец m.anim. handlowiec, handlarz, kupiec

трговишче n. targowisko

трговја f. handel, marketing

трговник m.anim. biznesmen

трговы adj. handlowy, handlarski, biznesowy, komercyjny

тревога f. alarm, lęk, niepokój, zaniepokojenie

тревожити v.tr. ipf. martwić; ~ се martwić się

тревожны adj. lękliwy, trwożny, zaalarmowany, zaniepokojony

тренер m.anim. trener

тренинг m. trening, szkolenie

тренинговы adj. treningowy, szkoleniowy

треновати v.tr. ipf. trenować, szkolić

трепетати v.intr. ipf. drżeć, telepać, trzepać

тресенје n. trzęsienie

трести v.tr. ipf. wstrząsać, potrząsać; ~ се trząść się

трети (тре) v.tr. ipf. trzeć

третина num.fract. jedna trzecia; двѣ третины dwie trzecie

третје adv. po trzecie

третји num.ord. trzeci

трефы f.pl. trefl (karty), żołądź (karty)

три num.card. trzy

тривиалны adj. trywialny

тривуголник m. trójkąt

тривымѣрны adj. trójwymiarowy

тридесет, тридесети num.card. trzydzieści

тридесеты num.ord. trzydziesty

тризубец m. trójząb

трик m. trik, sztuczka

трикратно adv. trzykrotnie

трикутник m. trójkąt

трикутны adj. trójkątny

трилѣтны adj. trzyletni

тримати v.tr. ipf. trzymać, dzierżyć; ~ се нечего trzymać się czegoś

тринадсет num.card. trzynaście

тринадсеты num.ord. trzynasty

триста, тристо num.card. trzysta

триумфалны adj. triumfalny, tryumfalny; ~ лук łuk tryumfalny

трн m. cierń

Троја f. Troja

тројакы num.diff. trojaki

тројанскы: ~ конь m.anim. koń trojański

троје num.coll. troje

тројка num.subst. trójka

тројны num.mult. potrójny

тројскок m. trójskok

тројце: ~ толико adv. trzy razy tyle

тројчета n.pl. trojaczki

тролејбус m. trolejbus

троль m.anim. troll

тромбон m. puzon

трон m. tron

тропичны adj. tropikalny; ~ циклон cyklon tropikalny

тротуар m. chodnik

трофеј m. trofeum

троха f. trochę

трохы, троху adv. trochę

трпимост f. tolerancja

трпимы adj. tolerancyjny

трпливост f. cierpliwość

трпливы adj. cierpliwy

трпѣти (трпи) v.intr. ipf. cierpieć; znosić, tolerować, wytrzymywać

труба f. rura; trąbka; трубка поживјенја sonda żywieniowa, zgłębnik żywieniowy

трубити v.tr. ipf. trąbić

трубкозуб m.anim. mrównik

трубопровод m. rurociąg, rury

труд m. trud, wysiłek, robota

трудити v.intr. ipf. pracować

трудник m.anim. pracownik, robotnik

трудност f. trudność

трудны adj. trudny

трудольубиво adv. pracowicie

трудольубивост f. pilność, pracowitość

трудольубивы adj. pilny, pracowity

трудольубје n. pilność, pracowitość

труп m. zwłoki, trup, umrzyk

трутень m.anim. truteń

трѣба adv. trzeba, należy, potrzeba;  ~ бы было trzeba by było; Не  ~ nie trzeba; не  ~ nie trzeba, nie potrzeba; ~ признати trzeba przyznać

трѣбованје n. zapotrzebowanie

трѣбовати v.aux.ipf. musieć

трѣзвы adj. trzeźwy

трѣзвѣти v.intr. ipf. trzeźwieć

трѣск m. trzask, trzaśnięcie, brzęk (np. tłuczonego szkła)

ту adv. tu, tutaj; ~ и там tu i ówdzie

туба f. tuba (instrument)

туберкулоза f. gruźlica

тугы adj. tęgi, twardy

туде adv. tam

туды adv. tędy

тужити v.intr. ipf. ciążyć (emocje); ~ се wysilać się

туземец m.anim. tubylec

тук m. tłuszcz (cielesny)

тулипан m. tulipan

тулов m. tułów, tors

тунел m. tunel

тунец m.anim. tuńczyk

Тунизија f. Tunezja

тупы adj. tępy

тупѣти v.intr. ipf. tępieć, stępiać się

туречскы adj. turecki

туризм m. turystyka

турист m.anim. turysta

туристичны adj. turystyczny

Туркменистан m. Turkmenistan

туркменскы adj. turkmeński

туркысовы adj. turkusowy

турнир m. turniej

Турција f. Turcja

тут adv. tu, tutaj

тутденны adj. dzisiejszy

тутдень adv. dzisiaj, dziś

тутој (тута, туто) pron.dem. ten

тутчас adv. teraz

тутчасно adv. natychmiast

тутчасност adv. natychmiastowość

тутчасны adj. natychmiastowy; obecny, teraźniejszy

туш m. tusz, atrament

тхор m.anim. tchórz (zwierzę)

ты (тебе/те, тобѣ/ти, тобоју) pron.pers. ty

тыдень (тыдньа) m. tydzień

тыдньево adv. tygodniowo

тыдньевы adj. tygodniowy; тыдньева газета tygodnik; ~ журнал tygodnik

тыкало n. czułek

тыкати (тыче) v.tr. ipf. dotykać; szturchać, dźgać (np. palcem); ~ се tyczyć się, dotyczyć, odnosić się

тыква f. dynia

тыл m. tył

тым: ~ не менье adv. tym niemniej

тымијан m. tymianek

тысеч num.card. tysiąc

тысечлѣтје n. tysiąclecie, millenium

тысечлѣтны adj. tysiącletni, milenijny

тысечны num.ord. tysięczny

тысечрочје n. tysiąclecie, millenium

тычкоскок m. skok o tyczce

тѣлесны adj. cielesny

тѣло (тѣла/тѣлесе) n. ciało

тѣлохранитель m.anim. ochroniarz

тѣнь m./f. cień

тѣснина f. wąwóz, przesmyk

тѣсно adv. ciasno

тѣсны adj. ciasny, wąski

тѣсто n. ciasto (surowe)

тѣстокруг m. pączek

тѣшити: ~ се из v.refl. ipf. cieszyć się z

у prep. (кого/чего) u

убивати v.tr. ipf. zabijać

убијство n. zabójstwo, morderstwo

убијца m.anim. zabójca, morderca

убити (убије) v.tr. pf. zabić, zamordować

убо conj. przeto, więc, zatem

убогы adj. ubogi, nędzny

убрус m. obrus; serwetka; ręcznik

убѣгати v.intr. ipf. uciekać, zbiegać

убѣгти v.intr. pf. uciec, zbiec

убѣджајучи adj. przekonujący

убѣджати v.tr. ipf. przekonywać, perswadować

убѣдженје n. przekonanie, perswazja

убѣдженост f. perswazja

убѣджены adj. przekonany

убѣдимы adj. możliwy do przekonania

убѣдити v.tr. pf. przekonać, wyperswadować

убѣдливы adj. przekonujący

убѣжишче n. schronienie, sanktuarium

увага f. uwaga (skupienie)

увадньати v.tr. ipf. nawadniać

уважанје n. uznanie, poważanie, szacunek

уважати v.tr. ipf. poważać, honorować, darzyć szacunkiem; uważać

уважити v.tr. pf. uhonorować

уважны adj. pełen szacunku

увальньати v.tr. ipf. zwalniać (np. praca); uwalniać;  ~ се uwalniać się; ~ се од uwalniać się od

уведати v.intr. ipf. więdnąć

уведнути v.intr. pf. uwiędnąć, zwiędnąć

увеличати v.tr. ipf. powiększać (zdjęcie), wywyższać

увеличенје n. powiększenie, zwiększenie

увеличити v.tr. pf. powiększyć (zdjęcie), wywyższyć

увертура f. uwertura

увидѣти (увиди) v.tr. pf. zobaczyć

уводнити v.tr. pf. nawodnić

увольнити v.tr. pf. zwolnić (np. praca); uwolnić;  ~ се uwolnić się; ~ се од uwolnić się od

увуларны adj. uwularny, języczkowy

увѣдамјати v.tr. ipf. informować, powiadamiać

увѣдомити v.tr. pf. poinformować, powiadomić

увѣдомјенје n. informacja, poinformowanie

увѣдомјены adj. poinformowany

увѣковѣчити v.tr. pf. uwiecznić

увѣрити v.tr. pf. uwierzyć; zapewnić, przekonać

увѣрјати v.tr. ipf. zapewniać, przekonywać

увѣрјено adv. pewnie, na pewno

увѣрјеност f. pewność

увѣрјены adj. pewny

угадати v.tr. pf. zgadnąć

угадыванје n. zgadywanie

угадывати v.tr. ipf. zgadywać

угаснути v.intr. pf. zgasnąć

угашати v.intr. ipf. gasić

угледати v.tr. ipf. dostrzec

угледѣти (угледи) v.tr. pf. dojrzeć (np. ptaka), ujrzeć

углубшати v.tr. ipf. zgłębiać, pogłębiać

углубшити v.tr. pf. zgłębić, pogłębić

уговор m. umowa

угодны adj. pożądany, mile widziany, przyjemny, korzystny, satysfakcjonujący

угрызти v.tr. pf. ugryźć

удав m.anim. boa

удавати се v.refl. ipf. udawać się

удавити v.tr. pf. udusić, udławić

удалити v.tr. pf. oddalić; usunąć, zabrać

удальати v.tr. ipf. oddalać; usuwać, zabierać

удальенје n. oddalenie, usunięcie, zabranie

удальеност f. dystans

удар m. cios, uderzenie

ударити v.tr. pf. uderzyć, walnąć, przywalić

ударјати v.tr. ipf. uderzać, walić

удати се (уда) v.refl. pf. udać się

удача f. sukces, powodzenie

удачливы adj. udany, szczęśliwy, mający szczęście

удачник m.anim. szczęściarz

удачно adv. pomyślnie, szczęśliwie

удачны adj. pomyślny, udany

удвојены adj. podwojony

удвојити v.tr. pf. podwoić, zduplikować

удивительно adv. niespodziewanie, zadziwiająco, zdumiewająco

удивительны adj. zdumiewający, zadziwiający, zaskakujący

удивити v.tr. pf. zdziwić, zadziwić, zdumieć

удивјајучи adj. niespodziewany, zadziwiający, zdumiewający

удивјати v.tr. ipf. zdziwiać, zadziwiać, zdumiewać

удивјенје n. zdziwienie

удивјены adj. zdziwiony, zaskoczony, zdumiony

удобно adv. wygodnie, komfortowo

удобност f. komfort, wygoda

удобны adj. komfortowy, wygodny

удобство n. komfort, wygoda

удосконалити v.tr. pf. udoskonalić

удржати v.tr. pf. powstrzymać, wstrzymać; ~ се од powstrzymać się, wstrzymać się

удрживати v.tr. ipf. powstrzymywać, wstrzymywać; ~ се од powstrzymywać się, wstrzymywać się

удушены adj. uduszony

удушити v.tr. pf. udusić

удѣл m. udział, porcja

удѣлити v.tr. pf. udzielić

удѣльати v.tr. ipf. udzielać

уж, уже adv. już; уж не już nie

ужас m. groza

ужасати v.tr. ipf. przerażać

ужаснены adj. przerażony

ужасно adv. przerażająco, przeraźliwie

ужаснути v.tr. pf. przerazić

ужасны adj. przerażający, przeraźliwy

уживанје n. użytek

уживати v.tr. ipf. używać

ужити (уживе) v.tr. pf. użyć

Узбек m.anim. Uzbek

Узбекистан m. Uzbekistan

узбечскы, узбекскы adj. uzbecki

узда f. uzda

уздравитель m.anim. uzdrowiciel

уздравити v.tr. pf. uzdrowić

уздравјати v.tr. ipf. uzdrawiać

узнавати v.tr. ipf. uznawać, poznawać, rozpoznawać

узнанје n. poznanie, uznanie

узнати v.tr. pf. uznać, poznać, rozpoznać

узрѣти (узри) v.tr. pf. ujrzeć, zobaczyć, popatrzeć

уј, ујец m.anim. wuj (brat matki), wujek (brat matki)

Ујгур m.anim. Ujgur

ујгурскы adj. ujgurski

ујдти (ујде; ушел) v.intr. pf. odejść

ујединити v.tr. pf. zjednoczyć

ујединьати v.tr. ipf. jednoczyć

ујежджати v.intr. ipf. odjeżdżać

ујенка f. wujenka (żona brata matki)

ујети (ујме) v.tr. pf. odjąć, zredukować

ујехати (уједе) v.intr. pf. odjechać

ујмати v.tr. ipf. odejmować, redukować

указ m. edykt, dekret

указанје n. wskazanie, wskazówka

указатель m. wskaźnik, znak drogowy

указательны: ~ заименник m. zaimek wskazujący

указати (укаже) v.tr. pf. ukazać, pokazać, wskazać, zademonstrować

указывати v.tr. ipf. ukazywać, pokazywać, wskazywać, demonstrować

уклати (уколье) v.tr. pf. ukłuć, ukąsić

укончены adj. ukończony, skończony (dzieło)

украдженје n. kradzież

Украјина f. Ukraina

Украјинец m.anim. ukrainiec

украјинскы adj. ukraiński

украсити v.tr. pf. ozdobić, przyozdobić

украсти (украде) v.tr. pf. ukraść

украшати v.tr. ipf. ozdabiać, przyozdabiać

украшенје n. ozdoba, dekoracja

укротити v.tr. pf. oswoić

укрыванје n. ukrywanie

укрыватель m.anim. osoba ukrywająca

укрывати v.tr. ipf. ukrywać, skrywać, zatajać

укрыти v.tr. pf. ukryć, skryć, zataić

укрыты adj. ukryty

укрѣпити v.tr. pf. wzmocnić, pokrzepić

укрѣпјати v.tr. ipf. wzmacniać, pokrzepiać

укусити v.tr. pf. ukąsić, ugryźć

улагаджати v.tr. ipf. załagadzać, zmiękczać

улагодити v.tr. pf. załagodzić, zmiękczyć

улажити v.tr. pf. zainwestować

улегшати v.tr. ipf. ułatwiać

улегшити v.tr. pf. ułatwić

улетѣти (улети) v.intr. pf. odlecieć

улица f. ulica; улична лампа lampa uliczna

уломок m. odłamek; ułamek

ултрафиолетовы adj. ultrafioletowy; ултрафиолетово свѣтло ultrafiolet

улучати v.tr. ipf. przechwytywać

улучити v.tr. pf. przechwycić

улучшати v.tr. ipf. polepszać

улучшенје n. polepszenie

улучшити v.tr. pf. polepszyć

ульа f. ul

улѣпшати v.tr. ipf. ulepszyć

улѣпшенје n. ulepszenie

улѣпшити v.tr. pf. ulepszyć

улѣтати v.intr. ipf. odlatywać

ум m. umysł, rozum

умарјајучи adj. męczący, wyczerpujący

умарјати v.tr. ipf. męczyć, wyczerpywać, wycieńczać, zagładzać

уменшати v.tr. ipf. umniejszać, pomniejszać, zmniejszać, redukować

уменшити v.tr. pf. umniejszyć, pomniejszyć, zmniejszyć, zredukować

умирати v.intr. ipf. umierać

умник m.anim. intelektualista

умно adv. intelektualnie

умност f. intelektualizm

умны adj. intelektualny; inteligentny; zdolny, umiejętny

уможнити v.tr. pf. umożliwić

уможньати v.tr. ipf. umożliwiać

умолити v.tr. pf. ubłagać, uprosić

умольати v.tr. ipf. błagać, upraszać

уморити v.tr. pf. zmęczyć, wyczerpać, wycieńczyć, zagłodzić; ~ се zmęczyć się, wymęczyć się

уморјенје n. zmęczenie, wyczerpanie, wycieńczenie

уморјеност f. zmęczenie, wyczerpanie, wycieńczenie

уморјены adj. zmęczony, wyczerpany, wycieńczony

умрети (умре) v.intr. pf. umrzeć

умртвити v.tr. pf. zabić, umartwić

умртвјати v.tr. ipf. zabijać, umartwiać

умрѣлы adj. zmarły

умывалник m. umywalka, zlew, zlewozmywak

умывати v.tr. ipf. myć

умысл m. intencja; projekt, wzór, deseń

умыслно adv. umyślnie, celowo

умыслны adj. umyślny, celowy

умыти v.tr. pf. umyć

умѣнје n. umiejętność

умѣрити v.tr. pf. złagodzić, umiarkować

умѣрјати v.tr. ipf. łagodzić

умѣрјены adj. umiarkowany

умѣстити v.tr. pf. umieścić, zamieścić

умѣстно adv. stosownie, dorzecznie

умѣстны adj. odpowiedni, stosowny, dorzeczny, trafny

умѣти v.aux.ipf. umieć

умѣтник m.anim. artysta

умѣтница f. artystka

умѣтничско adv. artystycznie

умѣтничскы adj. artystyczny

умѣтност f. sztuka

умѣтны adj. sztuczny; умѣтна интелигенција sztuczna inteligencja

умѣшчати v.tr. ipf. umieszczać, zamieszczać

умѣшченје n. umieszczenie

ународнити v.tr. pf. znacjonalizować

ународньати v.tr. ipf. nacjonalizować

ународньенје n. nacjonalizacja

уневинити v.tr. pf. uniewinnić

уневиньати v.tr. ipf. uniewinniać

унеможнити v.tr. pf. uniemożliwić

унеможньати v.tr. ipf. uniemożliwiać

универсалны adj. uniwersalny

университет m. uniwersytet

унижајучи adj. upokarzający

унижати v.tr. ipf. upokarzać, poniżać

униженје n. upokorzenie

унижност f. pokorność, uniżenie

унизити v.tr. pf. upokorzyć, poniżyć

унија f. unia

уникалност f. unikalność, unikatowość

уникалны adj. unikalny, unikatowy

Уникод m. Unicode

униформа f. mundur

унишченје n. zniszczenie

унишчити v.tr. pf. zniszczyć

упад m. upadek

упадок m. upadek (np. obyczajów), spadek (np. na rynku), dekadencja

упаковати v.tr. pf. upakować, spakować

упаковывати v.tr. ipf. upakowywać, spakowywać

упасти (упаде) v.intr. pf. upaść

упекти v.tr. pf. upiec

уперити v.tr. pf. opierzyć

упивати се v.refl. ipf. upijać się

упити се (упије) v.refl. pf. upić się

упиты adj. pijany

уподабньати v.tr. ipf. upodabniać; ~ се upodabniać się

уподобнити v.tr. pf. upodobnić; ~ се upodobnić się

упокарньати v.tr. ipf. upokarzać

упокорнити v.tr. pf. upokorzyć

уполномочевати v.tr. ipf. upełnomacniać, upoważniać

уполномочены adj. upełnomocniony, upoważniony

уполномочити v.tr. pf. upełnomocnić, upoważnić

упорны adj. uparty, oporny

употрѣба f. użycie

употрѣбимы adj. użyteczny

употрѣбитель m.anim. użytkownik

употрѣбити v.tr. pf. użyć

употрѣбјати v.tr. ipf. używać

употрѣбјенје n. użycie

управа f. administracja, kierownictwo, zarząd

управитель m.anim. administrator

управити v.tr. pf. zarządzić (czymś); ustawić

управјати v.tr. ipf. zarządzać (czymś); ustawiać

управјенје n. administracja, kierownictwo

упреж f. uprzęż

упыр m.anim. wampir

уравень (уравньа) m./f. poziom

уравнити v.tr. pf. wyrównać, zrównać, wypoziomować

уравньати v.tr. ipf. wyrównywać, zrównywać, wypoziomowywać

ураган m. huragan

уражати v.tr. ipf. urażać, obrażać

уражены adj. urażony, obrażony

ураза f. obraza

уразити v.tr. pf. urazić, obrazić

уразливы adj. obraźliwy

Урал m. Ural

уралскы adj. uralski

уран m. uran

Уран m. Uran

урвати (урве) v.tr. pf. urwać, zerwać

уред m. biuro, agencja

уреджати v.tr. ipf. urządzać, uporządkowywać

уредити v.tr. pf. urządzić, uporządkować

уредник m.anim. urzędnik, funkcjonariusz

урна f. urna

урод m. potwór, wybryk natury

уроджај m. żniwo, plon, zbiór (plon)

уродженје n. narodziny, urodzenie

уродити v.tr. pf. obrodzić; porodzić, urodzić; ~ се urodzić się, narodzić się

уродливы adj. brzydki, potworny, ohydny, zniekształcony, zwyrodniały

урок m. urok (czary), zaklęcie

Уругвај m. Urugwaj

уругвајскы adj. urugwajski

урывати v.tr. ipf. urywać, zrywać

урѣзати (урѣже) v.tr. pf. uciąć, odciąć

урѣзывати v.tr. ipf. ucinać, odcinać

урѣкати v.tr. ipf. zaklinać, zaczarowywać

урѣкти v.tr. pf. zakląć, zaczarować

усести (уседе) v.intr. pf. usiąść

усилити v.tr. pf. wzmocnić, pokrzepić

усилје n. wysiłek

усиловати v.intr. ipf. usiłować, dązyć, starać się

усильати v.tr. ipf. wzmacniać, pokrzepiać

усильенје n. wzmocnienie, pokrzepienie

ускорити v.tr. pf. przyśpieszyć

ускорјати v.tr. ipf. przyśpieszać

условје n. warunek, zastrzeżenie, kondycja, okoliczność

условны adj. warunkowy

усложнити v.tr. pf. skomplikować

усложньати v.tr. ipf. komplikować

услуга f. usługa

услышати (услыши) v.tr. pf. usłyszeć

усмртити v.tr. pf. uśmiercić

усмрчати v.tr. ipf. uśmiercać

усмѣх m. uśmiech

усмѣхати се v.refl. ipf. uśmiechać się

усмѣхнути се v.refl. pf. uśmiechnąć się

уснути (усне) v.intr. pf. usnąć

усохнути v.intr. pf. uschnąć

успокајати v.tr. ipf. uspokajać, załagadzać, pacyfikować

успокојенје n. uspokojenie

успокојены adj. uspokojony

успокојити v.tr. pf. uspokoić, załagodzić, spacyfikować

успосабньати v.tr. ipf. przysposabiać

успособнити v.tr. pf. przysposobić

усправѣдливити v.tr. pf. usprawiedliwić

усправѣдливјенје n. usprawiedliwienie

успѣвати v.intr. ipf. zdążać, dawać radę (z czymś), odnosić sukces

успѣти v.intr. pf. zdążyć, dać radę (z czymś), odnieść sukces

успѣх m. sukces; дльа ~а! powodzenia!

успѣхливы adj. udany, mający sukces

успѣшник m.anim. człowiek z powodzeniem, człowiek odnoszący sukces

успѣшница f. człowiek z powodzeniem, człowiek odnoszący sukces

успѣшно adv. pomyślnie

успѣшны adj. udany, z powodzeniem, pomyślny

усрдны adj. pilny, żarliwy, staranny

уста n.pl. usta

устав m. konstytucja; statut

уставати v.intr. ipf. ustawać, zatrzymywać się; męczyć się

уставити v.tr. pf. ustawić

уставјати v.tr. ipf. ustawiać

уставјенје n. ustawienie

уставны adj. konstytucyjny

усталити v.tr. pf. ustalić, skonsolidować, ustabilizować

усталост f. zmęczenie

усталы adj. zmęczony

устальати v.tr. ipf. ustalać, konsolidować, stabilizować

устальены adj. ustalony

устанавјати v.tr. ipf. ustanawiać

установитель m.anim. założyciel

установити v.tr. pf. ustanowić

установјены adj. ustanowiony

устати v.intr. ipf. ustać, zatrzymać się

устати v.intr. pf. zmęczyć się

устје n. ujście

устны adj. ustny, oralny

устрајати v.tr. ipf. aranżować; organizować

устрица f. ostryga

устрој m. ustrój

устројитель m.anim. organizator

устројити v.tr. pf. zaaranżować; zorganizować

устројство n. organizacja, ustrój, system, układ, struktura, konstrukcja

уступати v.tr. ipf. poddawać się

уступати (кому/чему) v.tr. ipf. ustępować

уступити v.intr. pf. poddać się

уступити (кому/чему) v.tr. pf. ustąpić

уступјенје n. ustąpienie

уступка f. pozwolenie

уступны adj. ustępliwy

усыхати v.intr. ipf. usychać

утврджати v.tr. ipf. zatwierdzać

утврдженје n. zatwierdzenie

утврдити v.tr. pf. zatwierdzić

утежати v.tr. ipf. komplikować, utrudniać

утежити v.tr. pf. skomplikować, utrudnić

утекти v.intr. pf. odpłynąć, upłynąć, wyciec; uciec

утекучинити v.tr. pf. upłynnić

утекучиньати v.tr. ipf. upłynniać

утес m. klif, urwisko

утирак m. szmata, ścierka

утирати v.tr. ipf. wycierać

утишати v.tr. ipf. ściszać, uciszać

утишити v.tr. pf. ściszyć, uciszyć

утомльены adj. zmęczony

утонути v.intr. pf. utonąć, zatonąć

утопизм m. utopizm

утопија f. utopia

утопист m.anim. utopista

утопичны adj. utopijny

уточнити v.tr. pf. specyfikować, sprecyzować

уточньати v.tr. ipf. specyfikować, precyzować

уточньенје n. specyfikacja, sprecyzowanie

утрата f. strata, utrata

утратити v.tr. pf. stracić, utracić, zgubić; ~ се zgubić się, zatracić się

утрачати v.tr. ipf. tracić, stracać, utracać, gubić;  ~ врѣме tracić czas;  ~ все tracić wszystko;  ~ се gubić się, zatracać się;  ~ удобноможност tracić okazję; ~ час tracić czas

утрачены adj. utracony, stracony

утрети (утре) v.tr. pf. zetrzeć

утришньи, утришны adj. poranny

утро n. ranek, poranek

утром adv. rankiem, rano

утрпѣти (утрпи) v.tr. pf. ucierpieć

утруднити v.tr. pf. utrudnić

утрудньати v.tr. ipf. utrudniać

утѣкати v.intr. ipf. odpływać, upływać, wyciekać; uciekać

утѣшати v.tr. ipf. pocieszać

утѣшенје n. pocieszenie, pociecha

утѣшити v.tr. pf. pocieszyć

ухаджати: ~ за (кым/чим) v.intr. ipf. zalecać się do

ухо (уха/ушесе; пл. уши) n. ucho

ухо, ушко [@] n. małpeczka [@]

уховртка f. skorek

уходити v.intr. ipf. odchodzić

учарованы adj. zaczarowany, oczarowany

учаровати v.tr. pf. zaczarować, oczarować

учаровывати v.tr. ipf. zaczarowywać, oczarowywać

учебник m. podręcznik

учебны adj. szkolny, dydaktyczny

ученик m.anim. uczeń

ученица f. uczennica

ученичскы adj. studencki, uczniowski

ученје n. uczenie, nauka

учены (-ого) m.anim. uczony, naukowiec

учествовати v.intr. ipf. uczestniczyć

учестје n. uczestnictwo, udział

учестник m.anim. uczestnik

учестница f. uczestniczka

учестничство n. uczestnictwo, udział

учет m. konto

училишче n. szkoła, uczelnia

учинитель m.anim. sprawca

учинити v.tr. pf. uczynić, dokonać, popełnić

учинок m. efekt

учитель m.anim. nauczyciel

учити v.tr. ipf. uczyć; ~ се uczyć się

учтивы adj. uprzejmy

уши f.pl. uszy

фабрика f. fabryka

фабрикант m.anim. producent, wytwórca

фабриковати v.tr. ipf. fabrykować, produkować

фагот m. fagot

фаза f. faza

фазан m.anim. bażant

фазованје n. fazowanie

фајка f. fajka

фајл m. plik (komputerowy)

факс m. faks

факт m. fakt

фактичны adj. faktyczny

фактор m. czynnik

фактура f. faktura

факултативны adj. opcjonalny, fakultatywny

факултет m. wydział (uniwersyteta)

фалсификација f. sfałszowanie, podrobienie

фалсификовати v.tr. ipf./pf. fałszować, podrabiać, podrobić

фалшивы adj. fałszywy

фанат m. fan

фанатично adv. fanatycznie

фанатичны adj. fanatyczny

фантазија f. fantazja

фантастика f. fantastyka

фантастичны adj. fantastyczny

фантом m.anim. widmo, fantom, upiór

фанфара f. fanfara

фараон m.anim. faraon

фарба f. farba

фарбовати v.tr. ipf. malować, farbować

фарса f. farsa

фартух m. fartuch

фасада f. fasada

фасольа f. fasola

фаталны adj. fatalny

фатаморгана f. fatamorgana

фауль m. faul

фашизм m. faszyzm

фашист m.anim. faszysta

фашистичны adj. faszystowski

февруар m. luty

федералны adj. federalny

федеративны adj. federacyjny

федерација f. federacja

фејерверк m. fajerwerki, sztucznie ognie

феминизм m. feminizm

феникс m.anim. feniks

феномен m. fenomen, zjawisko

фермер m.anim. farmer, rolnik

фестивал m. festiwal

феудализм m. feudalizm

феудалны adj. feudalny

фехтованје n. szermierka

фиалка f. fiołek

фига f. figa

фигура f. figura, kształt, sylwetka

физика f. fizyka

физиотерапија f. fizjoterapia

физиотерапист m.anim. fizjoterapeuta

физичны adj. fizyczny

фиктивны adj. fikcyjny

фикција f. fikcja

филиал m. filia (przedsiębiorstwa)

филиалны adj. drugorzędny

филм m. film; документалны ~ film dokumentalny

филмовати v.tr. ipf./pf. filmować, sfilmować

филмографија f. filmografia

филозоф m.anim. filozof

филозофија f. filozofia

филолог m. filolog

филологија f. filologia

филтр m. filtr

филтровати v.tr. ipf. filtrować

финансист m.anim. finansista

финансовати v.tr. ipf. finansować

финансовы adj. finansowy

финанције f.pl. finanse

финанчник m.anim. finansista

финик m. daktyl

финитны adj. odmienny (czasowniki)

Финландија f. Finlandia

финскы adj. fiński

фиолетовы adj. fioletowy, purpurowy

фирма f. firma, przedsiębiorstwo

фитиль m. knot

флаворизација f. zabarwienie

фламинго m.anim. flaming

флашка f. pendrive, pamięć USB

флегма f. flegma

флегматичны adj. flegmatyczny

флејта f. flet

флејта-пиколо f. flet piccolo

флека f. plama

флексибилны adj. elastyczny

флексија f. odmiana (gram.), fleksja

флиртовати v.intr. ipf. flirtować

фломастер m. mazak, marker, flamaster

флота f. flota

флотильа f. flotylla

флуор m. fluor

фльашка f. butelka

фокус m. fokus, ognisko; sztuczka

фолклор m. folklor; folklor

фолклорны adj. folklorystyczny

фон m. tło

фонд m. fundusz

фонема f. fonem

фонетика f. fonetyka

фонетичны adj. fonetyczny

фонологија f. fonologia

форма f. forma

формализација f. formalizacja

формализовати v.tr. ipf. formalizować

формалност f. formalność

формалны adj. formalny

формат m. format

формованје n. formacja, kszałtowanie

формовати v.tr. ipf./pf. formować, kształtować

формула f. formuła

формулар m. formularz

формуловати v.tr. ipf. formułować

фортепиано n. fortepian

фортификација f. fortyfikacja

форум n. forum

фосфор m. fosfor

фотка f. zdjęcie, fotka

фотографија f. zdjęcie, fotografia

фотографичны adj. fotograficzny

фотографовати v.tr. ipf. fotografować

фрагмент m. fragment

фрагментација f. fragmentacja, rozdrobnienie

фразе n.indecl. frazes

фразник m. rozmówki językowe (książka)

фрак m. frak

фракција f. frakcja

франк m. frank [₣]

франкскы adj. frankijski

Франција f. Francja

Француз m.anim. Francuz

французскојезычны adj. francuskojęzyczny

французскы adj. francuski

фреска f. fresk

фреудовскы adj. freudowski

фризер m.anim. fryzjer

фронт m. front

фрустрација f. frustracja, sfrustrowanie

фрустрованы adj. sfrustrowany

фрустровати v.tr. ipf./pf. frustrować, sfrustrować

фузија f. fuzja

фундамент m. fundament

фундаментализм m. fundamentalizm

фундаменталистичны adj. fundamentalistyczny

фундација f. fundacja

фуникулор m. kolej liniowo-terenowa

функција f. funkcja

функционалны adj. funkcjonalny, funkcyjny

функционовати v.intr. ipf. funkcjonować

фунт m. funt (masa); funt (£)

фургон m. furgonetka

футбол m. piłka nożna

футро n. futro, sierść

ха! intj. ha!

хазард m. hazard

Хаити m.indecl. Haiti

хаитианскы adj. haitański

хак m. hak

халва f. chałwa

халупа f. szałas, chata, domek, chałupa

халуцинација f. halucynacja

халуциновати v.intr. ipf. mieć halucynacje

хамак m. hamak

хамбургер m. hamburger

хамелеон m.anim. kameleon

хандбол m. piłka ręczna

хантель f. hantel (sport)

хаос m. chaos

хаотично adv. chaotycznie

хаотичны adj. chaotyczny

характер m. charakter

характеризовати v.tr. ipf. charakteryzować

характеристика f. charakterystyka

характеристичны adj. charakterystyczny

харем m. harem

хармонизовати v.intr. ipf. harmonizować

хармонија f. harmonia

хармоника f. harmonijka ustna, organki (muz.)

хармоничны adj. harmoniczny

харпун m. harpun

харта f. wykres

харфа f. harfa

хата f. chata

хачек m. haczek

хашиш m. haszysz

хвала f. chwała, uznanie

хвала prep. (кому/чему) dzięki; Хвала! Dzięki!, dziękuję

хвалебны adj. chwalebny

хвалити v.tr. ipf. chwalić; gratulować

хвастати се v.refl. ipf. przechwalać się, chełpić się

хват m. chwyt

хватати v.tr. ipf. chwytać, łapać

хвильа f. chwila, moment;  ~ назад przed chwilą, chwilę temu, ledwo co; ~ тому przed chwilą, chwilę temu, ledwo co

хвоја f. igła (drzewo); drzewo iglaste

хвороба f. choroba, dolegliwość; ~ срдца choroba serca

хворобно adv. chorowicie, chorobliwie

хворост f. zachorowanie

хворы adj. chory

хворѣти v.intr. ipf. chorować

хвост m. ogon

хвошч m. skrzyp

хвѣјати (хвѣје) v.tr. ipf. potrząsać; chwiać; ~ се chwiać się

хебрејскы adj. hebrajski

хегемонија f. hegemonia

хеј intj. hej

хекер m.anim. haker

хектар [ха] m. hektar

хектолитр m. hektolitr

хектометр m. hektometr

хелиј m. hel

хеликоптер m. helikopter, śmigłowiec

хелма f. hełm, kask

хемија f. chemia

хемикалија f. chemikalia

хемичны adj. chemiczny

хепа f. wątroba

хепатит m. zapalenie wątroby

хеповы adj. wątrobowy

хероин m. heroina

хероина f. heroina

херој m.anim. bohater

херпес m. opryszczka pospolita

хетерогенност f. heterogenność

хетерогенны adj. heterogenny

хиацинт m. hiacynt

хигиена f. higiena

хигиеничны adj. higieniczny

хидравличны adj. hydrauliczny

хиена f. hiena

хиерарх m.anim. hierarcha

хиерархија f. hierarchia

хиерархичны adj. hierarchiczny

хиероглиф m. hieroglif

хиероглифны adj. hieroglify

химера f. chimera

химерскы adj. chimeryczny

химн m. hymn

хиндуизм m. hinduizm

хиперлинк m. hiperłącze

хиперсвез f. hiperłącze

хипноза f. hipnoza

хипнотизовати v.tr. ipf. hipnotyzować

хипопотам m.anim. hipopotam

хипотеза f. hipoteza

хипотека f. hipoteka, kredyt hipoteczny

хипотетичны adj. hipotetyczny

хиругија f. chirurgia

хиругичны adj. chirurgiczny

хирург m.anim. chirurg

хисторија f. historia, dzieje

хисторик m.anim. historyk

хисторичны adj. historyczny

хихот m. chichot

хихотати се v.refl. ipf. chichotać się

хлад m. chłód, zimno

хладженје n. chłodzenie

хладилник m. lodówka

хладити v.tr. ipf. chłodzić, schładzać, ziębić; ~ се ochłonąć

хладно adv. zimno

хладност f. chłód

хладны adj. chłodny, zimny; хладнѣјши zimniejszy, chłodniejszy

хладѣти v.intr. ipf. stygnąć, chłodnąć

хлапец m.anim. chłopiec, facet, gość

хлапство n. chłopięctwo

хлапчик m.anim. chłopczyk

хлипати v.intr. ipf. szlochać

хлипнути v.intr. pf. szlochnąć

хлор m. chlor

хлороформ m. chloroform

хлѣб m. chleb

хлѣв m. chlew

хмель m. chmiel

хмельны adj. pijany

хмурити v.tr. ipf. marszczyć; ~ се chmurzyć się; marszczyć się

хоби m.indecl. hobby

хобист m.anim. hobbysta

хобот m. trąba (słonia)

ховати (ховаје) v.tr. ipf. chować, ukrywać

ход m. chód, ruch, krok, sposób chodzenia

ходба f. chodzenie

ходец m.anim. piechur, pieszy

ходженје n. chodzenie

ходитель m.anim. piechur, pieszy

ходителька f. piechurka, piesza

ходити v.intr. ipf. chodzić

ходник m. chodnik

ходульа f. szczudłak (biol.)

хокеј m. hokej; ~ на леду hokej na lodzie

Холандија f. Holandia

холандскы adj. holenderski

холера f. cholera

холестерол m. cholesterol

холм m. pagórek

хомјак m.anim. chomik

хомогенизовати v.tr. ipf. homogenizować

хомогенност f. homogeniczność, jednorodność

хомогенны adj. jednorodny, homogeniczny

хомоним m. homonim

хомосексуалист m.anim. homoseksualista

хомосексуалны adj. homoseksualny

хомут m. chomąto

Хондурас m. Honduras

хондурасскы adj. honduraski

хор m. chór

хореографија f. choreografia

хоризонт m. horyzont

хоризонталны adj. horyzontalny, poziomowy

хороскоп m. horoskop

хоругва f. flaga, chorągiew, transparent

хот, хоти conj. chociaż, choć, aczkolwiek; хот бы przynajmniej, chociażby

хотел m. hotel

хотѣти (хоче) v.aux.ipf. chcieć

хоч-   ➝   хотѣти

храбрец m.anim. zuch, odważniak

храброст f. odwaga, śmiałość, chrobrość

храбры adj. odważny, śmiały, dzielny

храм m. świątynia, chram

хранитель m.anim. kustosz, opiekun

хранити v.tr. ipf. chronić

храньенец m.anim. podopieczny, protegowany

храпавы adj. szorstki, chropowaty

храпати v.intr. ipf. chrapać

храпнути v.intr. pf. chrapnąć

Хрват m.anim. Chorwat

Хрватија f. Chorwacja

хрватскы adj. chorwacki

хребет m. kręgosłup; plecy, grzbiet

хребетны adj. grzbietowy; ~ мозок rdzeń kręgowy

хрестоматија f. chrestomatia

хрешч m. chrząstka

хриплы adj. ochrypły

христијан, христијанин m.anim. chrześcijanin

христијанизација f. chrystianizacja

христијанка f. chrześcijanka

христијанскы adj. chrześcijański

христијанство n. chrześcijaństwo

Христос m.anim. Chrystus

хром m. chrom

хромати v.intr. ipf. kuleć, utykać

хромост f. kulawość, chromość

хромы adj. kulawy, chromy

хромѣти v.intr. ipf. kulawieć

хроника f. kronika

хроникар m.anim. kronikarz

хронологија f. chronologia

хронологичны adj. chronologiczny

хрт m.anim. chart

хрупати v.intr. ipf. chrupać

хрупкавы adj. chrupki, chrupiący

хруст m. chrust

хрустати v.intr. ipf. chrupać, chrzęścić

хрушч m.anim. chrabąszcz majowy

хрчати v.intr. ipf. stukotać, grzechotać

хрчек m.anim. chomik

хрѣн m. chrzan

хрѣнвиршла f. parówka, frankfurterka

хрѣновы adj. chrzanowy

хтивы adj. chciwy

хтѣти (хче) v.aux.ipf. chcieć

художник m.anim. artysta

художница f. artystka

художно adv. artystycznie

художны adj. artystyczny

художство n. sztuka

худы adj. chudy, szczupły, skromny (skąpy), cienki

хуј m. chuj

хујесос m.anim. obciągacz (wulg.)

хула f. przekleństwo

хулиган m.anim. huligan

хульенје n. przekleństwo

хуманизм m. humanizm

хуманистичны adj. humanistyczny

хуманитарны adj. humanitarny

хумор m. humor

хумористичны adj. humorystyczny

хунта f. junta

хура intj. hura

хусит m.anim. husyta

хыба f. wada, usterka, błąd, pomyłka, skaza

хыбити v.intr. ipf. błądzić, pomylić się, oblać (nie zdać)

хытрец m.anim. bystrzak, spryciarz, cwaniak

хытрица f. bystrzak (kobieta), spryciara, cwaniara

хытро adv. bystrze

хытрост f. bystrość

хытры adj. chytry, cwany; zmyślny, przebiegły

цар m.anim. car, cesarz, imperator

Цариград m. Stambuł, Istambuł

царица f. królowa (szachy); caryca

царскы adj. cesarski, imperialny

царство n. cesarstwo, imperium

цвекла f. burak ćwikłowy

цвилити v.intr. ipf. kwilić, jęczeć, wyć, skomleć

цвркати v.intr. ipf. świergotać

цвркот m. świergot

цврчек m.anim. świerszcz

цвѣлити v.intr. ipf. dokuczać, żartować (z kogoś)

цвѣсти (цвѣте) v.intr. ipf. kwitnąć

цвѣт m. kwiat; kolor, barwa

цвѣтати v.intr. ipf. kwitnąć

цвѣтенје n. kwitnięcie, kwitnienie, rozkwit (bot.)

цвѣтень m. kwiecień

цвѣтнути v.intr. ipf. kwitnąć

цвѣтны adj. kwiatowy; цвѣтна капуста kalafior; ~ пыл pyłek kwiatowy

цвѣтучи adj. kwitnący

цегла f. cegła

цеглина f. cegła

цемент m. cement, zaprawa murarska

цензура f. cenzura

цензуровати v.tr. ipf. cenzurować

центиграм m. centygram

центилитр m. centylitr

центиметр m. centymetr

центр m. środek, ośrodek, centrum

централа f. centrala, siedziba, kwatera główna

централны adj. centralny; централна нервна система ośrodkowy układ nerwowy; Централны Комитет Komitet Centralny

центризм m. centryzm

цепелин m. sterowiec

Цетинје n. Cetynia

цибуливы adj. cebulasty

цибулица f. cebulka

цибульа f. cebula

цибульевы adj. cebulowy

цивил m.anim. cywil

цивилизација f. cywilizacja

цивилизованы adj. cywilizowany

цивилны adj. cywilny

цигара f. cygaro

цигарета f. papieros

цикл m. cykl

цикличны adj. cykliczny

цин m. cyna (chem.)

цинк m. cynk (chem.)

цирк m. cyrk

циркулација f. krążenie, obieg, cyrkulacja

циркуль m. cyrkiel

цитат m. cytat

цитовати v.tr. ipf. cytować

цифра f. cyfra

цицка f. cycek

цицкы f.pl. cycki

цмокати v.intr. ipf. cmokać

цоль m. cal

црква f. kościoł, cerkiew

црков f. kościół, cerkiew

црковнословјанскы adj. cerkiewnosłowiański

црковны adj. cerkiewny, kościelny

цукина f. cukinia, kabaczek

цукр m. cukier

цукрка f. cukierek

цунами n.indecl. tsunami

цѣвка f. cewka, rurka

цѣдило n. filtr

цѣдити v.tr. ipf. cedzić, filtrować

цѣлити v.intr. ipf. celować

цѣлковы adj. całkowity

цѣлком adv. całkiem, zupełnie, kompletnie

цѣло adv. cało; ogółem

цѣлованје n. całowanie

цѣлователь m.anim. ktoś całujący

цѣловати v.tr. ipf. całować

цѣлоденны adj. całodobowy

цѣлодневны adj. całodobowy

цѣлост f. całość

цѣлы adj. cały, nienaruszony, nietknięty

цѣль m. cel

цѣна f. cena, koszt

цѣнити v.tr. ipf. cenić, doceniać

цѣнност f. wartość

цѣнны adj. cenny

цѣп m. cep

цѣсар m.anim. cesarz, imperator

цѣсарство n. cesarstwo, imperium

чад m. czad, opary, wyziewy, spaliny

чадити v.intr. ipf. czadzić, emitować opary/wyziewy/spaliny

чај m. herbata

чајильньа f. herbaciarnia

чајка f. czajka; mewa

чајник m. czajnik

чак adv. nawet

чао! intj. ciao!, cześć! (powitanie i pożegnanie), hej! (powitanie i pożegnanie)

чапльа f. czapla

чар m. czary, magia

чаровати v.intr. ipf. czarować

чаровник m.anim. czarownik, czarnoksiężnik

чаровница f. czarownica, czarnoksiężniczka

чаровны adj. magiczny

чародѣј m.anim. czarodziej

чародѣјница f. czarodziejka

чары m.pl. czary

час m. czas; до  ~а dotychczas, dotąd; в ~у podczas, w czasie

часина f. godzina

часованје n. koniugacja

часовник m. zegar

часовы adj. tymczasowy, okresowy; часова зона strefa czasowa; ~ пас strefa czasowa

часом adv. czasem, czasami

часомѣр m. czasomierz

часопис m. czasopismo, magazyn (gazeta)

часослов m. brewiarz, książeczka modlitewna

чат m. czat

чаша f. czasza, puchar

чашка f. filiżanka, kubek

чедо n. dziecko

чек m. czek

чекальньа f. poczekalnia

чеканје n. oczekiwanie, czekanie

чекати v.intr. ipf. czekać

челеста f. czelesta

челик m. stal

челичны adj. stalowy

челка f. grzywka

челны adj. czołowy, frontalny

чело n. czoło; przód

чельа f. cela

чельад f. czeladź, służba (domowa)

чельуст f. szczęka

чем conj. niż, niżeli

чембало n. klawesyn

чемерица f. ciemiężyca

чемпион m.anim. mistrz, czempion

чемпионат m. mistrzostwa

чему adv. dlaczego, czemu

чему-небуд adv. czemukolwiek

чеп m. wtyczka, zatyczka, korek

чепец m. czepek, czepiec (nakrycie głowy)

череп m. czaszka

черешньа f. czereśnia

чесало n. zgrzebło

чесати (чеше) v.tr. ipf. czesać

чеснок m. czosnek

чест f. część; honor, zaszczyt;  ~ молвы część mowy;  ~ свѣта kontynent;  ~и молвы części mowy; Чест! Cześć!

честигодны adj. czcigodny, przyzwoity, porządny

честильубивы adj. czyścić

честити v.tr. ipf. czcić, zaszczycać; gratulować

честица f. cząsteczka, drobina

честично adv. częściowo

честка f. cząstka, cząsteczka, drobina

честност f. prawość, uczciwość, zaleta, cnota

честны adj. uczciwy, szczery, honorowy, sprawiedliwy

често adv. często

честота f. częstotliwość

честы adj. częsty

честѣје adv. częściej

четверакы num.diff. czworaki

четверка num.subst. czwórka

четверны num.mult. poczwórny

четверо num.coll. czworo

четверчета n.pl. czworaczki

четврт m. ćwierć

четвртина num.fract. ćwierć, jedna czwarta

четврток m. czwartek

четврты num.ord. czwarty

четыри num.card. cztery

четыривуголник m. czworobok, czworokąt, prostokąt

четыридесет, четыридесети num.card. czterdzieści

четыридесеты num.ord. czterdziesty

четырикратно adv. czterdziestokrotnie, czterdzieści razy

четыринадсет num.card. czternaście

четыринадсеты num.ord. czternasty

четыриста, четыристо num.card. czterysta

четырокутник m. czworobok, czworokąt, prostokąt

Чех m.anim. Czech

Чехија f. Czechy

чехословакизм m. czechosłowakizm

Чехословакија f. Czechosłowacja

чехословачскы adj. czechosłowacki

чеченскы adj. czeczeński

чечетка f. czeczotka

Чечньа f. Czeczenia

чешскы adj. czeski

чи conj. czy

чи particle czy

чиж m.anim. czyż

чиј (чија, чије) pron.poss. czyj

чијколи pron.poss. czyjkolwiek

чиј-либо pron.poss. czyjkolwiek

чиј-небуд pron.poss. czyjkolwiek

Чиле n. Chile

Чилијец m.anim. Chilijczyk

Чилијка f. Chilijka

чилијскы adj. chilijski

чим:  ~ ранѣје adv. jak najwcześniej, tak szybko jak to możliwe;  ~ скорѣје jak najwcześniej, tak szybko jak to możliwe; ~ … тым … czym ... tym …

чимно adv. jak tylko, gdy tylko

чин m. czyn

чинитель m. czynnik

чинити v.tr. ipf. czynić, robić, popełniać

чиновник m.anim. urzędnik, funkcjonariusz

чиновница f. oficer (kobieta), funkcjonariuszka

чип m. chip, czip, układ scalony; chips, chrupka

чир m. czyrak; wrzód

числити v.tr. ipf. liczyć

числны adj. liczbowy, numeryczny

число n. liczba (gramatyczna); liczba

числовник m. liczebnik

чистина f. polana

чистити v.tr. ipf. czyścić

чистост f. czystość

чистота f. czystość, nieskalaność

чисты adj. czysty, nieskalany

читальньа f. czytelnia

читатель m.anim. czytelnik

читательник m. chrestomatia, wybór tekstów

читати v.tr. ipf. czytać

читкоды m.pl. kody (do gier)

чланок m. artykuł

член m. artykuł; kończyna

член m.anim. członek

членистоногы (-ого) m.anim. stawonóg

членок m. artykuł

членство n. członkostwo

чловѣк m.anim. człowiek

чловѣколубје n. altruizm

чловѣколубовник m.anim. altruista

чловѣк-павук m.anim. człowiek pająk

чловѣчји adj. człowieczy, ludzki

чловѣчны adj. humanitarny, ludzki

чловѣчскы adj. człowieczy, ludzki

чловѣчство n. ludzkość; człowieczeństwo

чмель m.anim. trzmiel

чо   ➝   что

чо-   ➝   что-

чоколада f. czekolada

чолн m. łódź

чолнок m. kajak

чрв m.anim. czerw

чрвенец m.anim. czerwonoskóry

чрвеница f. czerwonoskóra

чрвеногрлка f. rudzik

чрвены adj. czerwony; Чрвена Армија Armia Czerwona; Чрвена Капучка Czerwony Kapturek; чрвене фасолье czerwona fasola; ~ крвинок krwinka czerwona, erytrocyt

чрвень m. czerwiec

чрвенѣти v.intr. ipf. czerwienieć, stawać się czerwonym

чрвец m.anim. koszenila

чрвивы adj. robaczywy

чрвјак m.anim. robak, glista

чрвоточина f. tunel czasoprzestrzenny

чрка f. linia

Чрна Гора f. Czarnogóra

чрник m.anim. murzyn, ciemnoskóry

чрнило n. atrament

чрнити v.tr. ipf. czernić, czynić czarnym

чрница f. murzynka, ciemnoskóra; czarna jagoda, borówka amerykańska

чрнобыль m. bylica

чрногледник m.anim. pesymista, czarnowidz

чрногледница f. pesymistka

чрногледност f. pesymizm, negatywizm, czarnowidztwo

чрногледны adj. pesymistyczny, negatywny

Чрногорјан, Чрногорјанин m.anim. Czarnogórzec, Czarnogórzanin

чрногорскы adj. czarnogórski

чрнота f. czarność

чрнушка f. czarnuszka

чрны adj. czarny; чрна вдова czarna wdowa; чрна дира czarna dziura; Чрно морје Morze Czarne

чрнѣти v.intr. ipf. czernieć

чрпак m. łyżka (ładowarki)

чрпати (чрпе) v.tr. ipf. czerpać, nabywać

чрствы adj. czerstwy (pieczywo)

чрствѣти v.intr. ipf. czerstwieć (pieczywo), zaczynać być nieświeżym (jedzenie)

чрт m.anim. demon, czart, bies, czort

чрта f. cecha

чртати v.tr. ipf. rysować

чртеж m. projekt, deseń, wzór, projektowanie, wzornictwo, rysunek, szkic

чртов adj. diabli

чрѣво n. jelito

чрѣда f. trzoda

чрѣз prep. (кого/что) przez

чрѣзмѣрно adv. nadmiernie, zanadto

чрѣзмѣрност f. nadmiar

чрѣзмѣрны adj. nadmierny

чрѣмха f. czeremcha

чрѣп m. odłamek (naczynia)

чтити v.tr. ipf. czcić, zaszczycać, poważać, honorować

что pron.int. co;  ~ болье ponadto, oprócz tego, poza tym;  ~ выше ponadto, oprócz tego, poza tym; же бы żeby, aby; ~ се тыче odnośnie, co się tyczy, co do, jeśli chodzi o

чтоколи pron.indef. cokolwiek

что-либо pron.indef. cokolwiek

что-небуд pron.indef. cokolwiek

чуб m. kępka, czub

чубаты adj. czubaty

чуванје n. ochrona; uwaga

чувати v.intr. ipf. czuwać, być czujnym; strzec; ~ се uważać na siebie

чувашскы adj. czuwaski

чувствено adv. uczuciowo, emocjonalnie

чувствены adj. emocjonalny, uczuciowy

чувство n. uczucie, odczucie, czucie, emocja

чудесны adj. cudowny

чуджеземец m.anim. cudzoziemiec, obcokrajowiec

чуджеземны adj. zagraniczny, cudzoziemski

чуджи adj. obcy

чуджина f. zagranica

чуджинец m.anim. cudzoziemiec, obcy

чуджинка f. cudzoziemka, obca

чудити v.tr. ipf. zdumiewać, zadziwiać; ~ се zdumiewać się, zadziwiać się

чудно adv. cudownie, wspaniale

чудны adj. cudny, cudowny; cudaczny, osobliwy, dziwny

чудо (чуда/чудесе) n. cud

чудовистны adj. potworny

чудовишче n. potwór

чудом adj. cudem

чудотворец m.anim. cudotwórca

чути v.tr. ipf. czuć, wyczuwać

чутје n. uczucie, odczucie, czucie; zmysł, poczucie

чутливо adv. wrażliwie, czule

чутливост f. wrażliwość, czułość

чутливы adj. wrażliwy, czuły

чутны adj. czuły

чучати v.intr. ipf. kucać, przykucać

шаблон m. szablon

шал m. szal

шал, шалик m. szalik

шалѣти v.intr. ipf. szaleć; wariować

шампанско (шампанского) n. szampan

шампион m.anim. mistrz, czempion

шампионат m. mistrzostwa

шампон m. szampon

шанс m. szansa

шантаж m. szantaż

шантажовати v.tr. ipf. szantażować

шапка f. kapelusz, czapka

шарлатан m.anim. szarlatan

шарлатанство n. szarlataństwo

шарм m. charyzma

шатор m. namiot

шафа f. szafa

шафран m. szafran

шах: ~ и мат m. szach i mat

шаховница f. szachownica

шахы m.pl. szachy

шведскы adj. szwedzki

Швејцарија f. Szwajcaria

швејцарскы adj. szwajcarski

Швеција f. Szwecja

шев m. szew, ścieg

шел   ➝   идти

шелф: континенталны ~ m. szelf kontynentalny

шепот m. szept

шептати (шепче) v.tr. pf. szeptać

шершень m.anim. szerszeń

шест num.card. sześć

шестдесет num.card. sześćdziesiąt

шестдесеты num.ord. sześćdziesiąty

шестеракы num.diff. sześcioraki

шестерка num.subst. grupa sześciu

шестерны num.mult. sześciokrotny

шестеро num.coll. sześcioro

шестерчета n.pl. sześcioraczki

шестивуголник m. sześciokąt

шестикутник m. sześciokąt

шестина num.fract. jedna szósta

шестиножка f. owad

шестка num.subst. szóstka

шестнадсет num.card. szesnaście

шестнадсеты num.ord. szesnasty

шестсот, шестсто num.card. sześćset

шесты num.ord. szósty

шеф m.anim. szef; ~ полиције szef policji

шизофренија f. schizofrenia

шизофреничны adj. schizofreniczny

шија f. szyja

шикарны adj. szykowny, elegancki

шимпанз m.anim. szympans

шина f. szyna

шипка f. owoc z dzikiej róży

ширина f. szerokość

ширити v.tr. ipf. szerzyć, rozszerzać

широко adv. szeroko

широкост f. szerokość

широкы adj. szeroki

ширши adj. szerszy

шити (шије) v.tr. ipf. szyć

шифрованје n. szyfrowanie, kodowanie

шифрованы adj. zaszyfrowany, zakodowany

шифровати v.tr. ipf. szyfrować; zakodowywać, zaszyfrowywać

шкала, скала f. skala

шкарпетка f. skarpetka

шкаф m. szafa

шкода f. szkoda

шкодити v.intr. ipf. szkodzić

шкодливы adj. szkodliwy

школа f. szkoła

школити v.tr. ipf. edukować, szkolić

школник m.anim. uczeń

школны adj. szkolny; школна табла tablica

Шкот m.anim. Szkot

Шкотка f. Szkotka

Шкотска f. Szkocja

шкотскы adj. szkocki

шкрипанје n. skrobanie

шкрипѣти v.intr. ipf. skrzypieć

шл-   ➝   идти

шлепати v.tr. ipf. plaskać

шлепнути v.tr. pf. plasnąć

шлифовати v.tr. ipf. szlifować

шлупа f. skorupa, skorupka

шльахетност f. szlachectwo

шльахетны adj. szlachecki, arystokracki

шльахта f. szlachta, arystokracja

шльахтич m.anim. szlachcic, arystokrata

шльахтичка f. szlachcianka, arystokratka

шлѣм m. kask, hełm

шминка f. szminka

шнур m. sznur, lina

шнурка f. szpagat (sznurek)

шовинизм m. szowinizm

шовинист m.anim. szowinista

шовинистичны adj. szowinistyczny

шок m. szok

шокованы adj. zszokowany

шоковати v.tr. ipf. szokować

шокујучи adj. szokujący

шолк m. jedwab

шофер m.anim. kierowca; ~ско дозвольенје prawo jazdy

шпала f. podkład kolejowy

шпинат m. szpinak

шпион m.anim. szpieg

шпионаж m. szpiegostwo

шруба f. śruba, wkręt

штанга f. krata, pręt

штат m. stan (np. Oklahoma)

што   ➝   что

што-   ➝   что-

штопити v.tr. pf. zacerować

штоповати v.tr. ipf. cerować

штучны adj. sztuczny

шуба f. kożuch

шум m. hałas

шумны adj. hałaśliwy

шунка f. szynka

шчедити v.tr. ipf. oszczędzać

шчедро adv. szczodrze, hojnie

шчедрост f. szczodrość, hojność

шчедры adj. szczczodry, hojny

шчекотати (шчекоче) v.tr. ipf. łaskotać, łechtać

шчене n. szczenię, szczeniak

шченити се v.refl. ipf. szczenić się

шчестје n. szczęście, fart; на ~ na szczęście

шчестливо adv. szczęśliwie

шчестливы adj. szczęśliwy

шчестно adv. szczęśliwie

шчестност f. szczęśliwość

шчестны adj. szczęśliwy; Шчестного Великдньа! Wesołego Alleluja!; Шчестного дньа родженја! Wszystkiego najlepszego w dniu urodzin!; Шчестного Нового Года! Szczęśliwego Nowego Roku!; Шчестных светков! Wesołych Świąt!

шчетина f. szczecina, ściernisko

шчетка f. szczotka

шчигол (шчигла) m.anim. szczygieł

шчипати (шчипе) v.tr. ipf. szczypać

шчипнути v.tr. pf. szczypnąć

шчит m. tarcza

шчитити v.tr. ipf. osłaniać

шчитны: шчитна жлѣза f. tarczyca

шчрба f. szczerba, odłamek

шчур m.anim. szczur

ыканје n. ykanie (różnicowanie Y od I w międzysłowiańskim)