Srdečno prizyvajemo vas na Prvų Konferencijų Medžuslovjanskogo Języka!
1–2 junij 2017 g. — Staré Město (okr. Uherské Hradiště), Češska Republika. Vęće informacije...
Срдечно призывајемо вас на Прву Конференцију Меджусловјанского Језыка!
1–2 јуниј 2017 г. — Старе Место (окр. Угерске Градиште), Чешска Република. Вече информације...
You are sincerily invited to the First Conference on the Interslavic Language!
1–2 June 2017 — Staré Město (Uherské Hradiště district), Czech Republic. More info...

DOBRODOŠLI

na stranice

Medžuslovjanskogo jezyka!


ДОБРОДОШЛИ

на странице

Меджусловјанского језыка!


WELCOME

to the pages of the

Interslavic language!


Medžuslovjanski jest język, ktory Slovjani iz råznyh narodov koristajųt, že by komuniko­vali medžu sobojų. To jest možno, ibo slovjanske języki sųt shodna i srodna grupa. Znanje jednogo języka obyčno jest dosta­točno, že by imělo sę priblizno pojmanje, o čem jest tekst na kakom-nebųď drugom slovjanskom języku. Črěz věki, Slovjani sųt naučili dogovarjati sę s svojimi sųsědami posrědstvom prostyh, improvi­zovanyh narěčij. Jedno­časno, medžu­sobna shodnosť vsěh slovjanskih językov jest nadyhala języko­znavcev i drugih k tvorjenju generičnogo slovjanskogo języka, råzum­livogo vsěm Slovjanam. Srěd nih nahodęt sę slavny staro­cŕkovno­slovjanski język iz 9. stolětja, kako i mnoge ine projekty, publikovane od 16. stolětja do dneś pod imenami kako «vses­lovjanski», «medžu­slovjanski», «novo­slovjanski», «obće­slovjanski» ili prosto «slovjanski», vse osnovane na těhže prěd­položenjah, čto čini ih blizko identičnymi.

Меджусловјански јест језык, кторы Словјани из разных народов користајут, же бы комуни­ковали меджу собоју. То јест можно, ибо словјанске језыки сут сходна и сродна група. Знанје једного језыка обычно јест доста­точно, же бы имело се приблизно појманје, о чем јест текст на каком-небудь другом словјанском језыку. Чрез веки, Словјани сут научили договарьати се с својими суседами посредством простых, импрови­зованых наречиј. Једно­часно, меджу­собна сходность всех словјанских језыков јест надыхала језыко­знавцев и других к творјенју генеричного словјанского језыка, разум­ливого всем Словјанам. Сред них находет се славны старо­црковно­словјански језык из 9. столетја, како и многе ине пројекты, публиковане од 16. столетја до днес под именами како «все­словјански», «меджу­словјански», «ново­словјански», «обче­словјански» или просто «словјански», все основане на техже пред­положенјах, что чини их близко идентичными.

Interslavic is a language used by Slavs of different nations for communication among themselves. This is made possible by the fact that the Slavic languages are a relatively coherent family: knowing one of them is usually sufficient to get a rough idea of what a text in any other Slavic language is about. Throughout the centuries, Slavs have learned to talk to their neighbours by means of simple, improvised language forms. Simultaneously, the similarity of the Slavic languages has inspired linguists and others to create a generic Slavic language that would be under­standable for all Slavs alike. This includes the famous Church Slavonic language from the 9th century, as well as many other projects, published from the 16th century onwards under names like „Pan-Slavic”, „Interslavic”, „New Slavic”, „Common Slavic” or simply „Slavic”, all based on the same assumptions and therefore nearly identical.

Dnešnjego dnja nad medžuslovjanskim råbotajųt dva projekty, Slovjanski i Novosloviensky. Oni dělęt s sobojų naturalističnų gramatiku, jedin slovnik, obćų společnosť, råzne města na sěti i jedin obći cěľ: opisati język na samom srědišči živyh slovjanskih językov, ktory vsi Slovjani råzumějųt bez nikakoj poprědnjej nauki i mogųt koristati poslě minimaľnoj nauki. Projekt «Slovjanski» jest počęl svojų dějateľnosť v 2006 godě s cěljem stvorjenja legkogo, natu­rali­stičnogo pomoćnogo języka za Slovjanov. O projektě «Novosloviensky», osnovanom bezposrědnjo na staro­cŕkovno­slovjanskom i izdanom v 2010 godě, možete čitati sde.

Днешньего дньа над меджусловјанским работајут два пројекты, Словјански и Новословѣнскы. Они делет со собоју натуралистичну граматику, једин словник, обчу сполечность, разне места на сети и једин обчи цель: описати језык на самом средишчи живых словјанских језыков, кторы вси Словјани разумејут без никакој попредньеј науки и могут користати после минималној науки. Пројект «Словјански» јест почел своју дејателность в 2006 годе с цельем створьенја легкого, нату­рали­стичного помочного језыка за Словјанов. О пројекте «Новословѣнскы», основаном безпосредньо на старо­црковно­словјанском и изданом в 2010 годе, можете читати сде.

Nowadays the Interslavic language is worked on by two projects, Slovianski and Neoslavonic. They share a naturalistic grammar, a common dictionary, one community, several places on the net and one common goal: describing a language that is at the very centre of the modern Slavic languages, and which all Slavs can understand without any prior study and use after some minimal learning only. The Slovianski project was started in 2006 as a simple and naturalistic interlanguage for Slavs. About Neoslavonic, based on Old Church Slavonic and published in 2010, you can read here.

Za čto medžuslovjanski? Koristi takogo języka sųt råzlične:

 • može byti velika pomoć za pųtovateljev,
 • možno jest osęgnųti cěly slovjanski svět posrědstvom vebsajtov, forov i t.d. bez potrěby prěvodženja informacije na råzne narodne języki,
 • znajųći medžuslovjanski, člověk lěpje razuměje teksty na kojem-nebųď slovjanskom języku,
 • dobra metoda k bystrějšej, legšej naukě drugogo slovjanskogo języka.

За что меджусловјански? Користи такого језыка сут различне:

 • може быти велика помоч за путовательев,
 • можно јест осегнути целы словјански свет посред­ством вебсајтов, форов и т.д. без потребы преводженја информације на разне народне језыки,
 • знајучи меджусловјански, чловек лепје разумеје тексты на којем-небудь словјанском језыку,
 • добра метода к быстрејшеј, легшеј науке другого словјанского језыка.

Why Interslavic? Such a language can be useful for various purposes:

 • it can be a great help for travellers
 • you can address the entire Slavic world via websites, fora etc., without having to translate your information into several languages
 • a person who knows Interslavic will have a better understanding of a text in any Slavic language
 • it is an excellent method for quicker and easier learning of a second Slavic language.

Izględ medžuslovjanskogo teksta jest zavisny od råznyh činiteljev: kto piše, komu, kakim srědstvom i kakim cěljem. Za to prědstavjajemo elastičny sostav slov i instrumentov, osnovany konsekventno na kombinaciji praslovjanskogo s živymi slovjanskimi językami. Raz­ličnym koristnikam prědlagajemo dva råzne tipy gramatiki: pŕvy eksperi­mentaľny i krajno oprošćeny za turistov i počętkujųćih ne-Slovjanov (Slovianto), a drugi bolje približeny prirodnym językam za medžu­slovjanske kontakty. Kromě osnov medžu­slovjanskogo języka, na tutyh strånicah nahodite prikladne teksty, orųdja, linki i inų informacijų. V najblizšej bųdųćosti planujemo dodati kurs języka. Nakonec, zovemo vas, že byste takože posětili naše forum, naše internetne novosti i našų viki.

Изглед меджусловјанского текста јест зависны од разных чинительев: кто пише, кому, каким средством и каким цельем. За то представјајeмо еластичны состав слов и инструментов, основаны консеквентно на комбинацији прасловјанского с живыми словјанскими језыками. Раз­личным користникам предлагајемо два разне типы граматики: првы експерименталны и крајно опрошчены за туристов и почеткујучих не-Словјанов (Словианто), а други болье приближены природным језыкам за меджу­словјанске контакты. Кроме основ меджу­словјан­ского језыка, на тутых страницах находите прикладне тексты, орудја, линки и ину информацију. В најблизшеј будучости планујемо додати курс језыка. Наконец, зовемо вас, же бысте такоже посетили наше форум, наше интернетне новости и нашу вики.

What a text in Interslavic looks like, depends of several factors: who is writing, for whom, by what means and for what purpose. Therefore we present you with a flexible set of words and tools, consistently based on Proto-Slavic in combination with the living Slavic languages. For different sorts of users, we offer two different grammar types: one experimental, highly simplified type for tourists and beginning non-Slavs (Slovianto), and one more similar to the natural languages for Interslavic contacts. On these pages, except for the basics of Interslavic, you will find text samples, tools, links and more. In the nearest future, we hope to add a language course as well. At least, you are also invited to visit our forum, our news site and our wiki.

Želajemo vam prijatnogo i, imajmo nadějų, upotrěbi­mogo pobytja!

Желајемо вам пријатного и, имајмо надеју, употреби­мого побытја!

We wish you a pleasant and, hopefully, useful stay!


Sodŕžanje


Содржанjе


Table of contents

Slovianski, Slovjanski, Словиански, Словянски, Словјански, Slovijanski, Словиянски, Словијански, Σλοβιανσκι, სლოვიანსკი, Սլովիանսկի, स्लोव्यान्स्की, 슬로비안스키, kislovianski, slovianski-N, slovianski-P, slovianto, interslavic language, inter-slavic language, medžuslovianski jazik, medžuslovjanski jazik, меджусловиански, меджусловянски, меджусловиянски, меджусловјански, меджусловијански, междуславянский, міжслов'янський, międzysłowiański, intersłowiański, mezislovanský, medzislovanský, midzësłowiańsczi, mjezysłowjanski, intersłowjanski, medslovanski, međuslavenski, међусловенски, меѓусловенски, междуславянски, interlanguage, international language, international auxiliary language, auxlang, IAL, constructed language, artificial language, planned language, Plansprache, kunsttaal, ideolengua, langue artificielle, język sztuczny, umetni jezik, штучна мова, slavlang, slavic languages, slavonic languages, slawiese tale, slawische sprachen, لغات سلافية, славяниял мацIал, slavyan qrupu, স্লাভীয় ভাষাসমূহ, slav gí-giân, славянскія мовы, slavenski jezici, yezhoù slavek, славянски езици, llengües eslaves, славян чĕлхисем, slovanské jazyky, slaviske sprog, słowjańske rěcy, slaavi keeled, σλαβικές γλώσσες, славянонь кельть, lenguas eslavas, slava lingvaro, eslaviar hizkuntzak, زبان‌های اسلاوی, langues slaves, slavyske talen, teangacha slavacha, cànanan slàbhach, 슬라브어파, słowjanske rěče, bahasa slavik, славяйнаг æвзæгтæ, slavnesk tungumál, lingue slave, שפות סלאביות, basa slavik, სლავური ენები, słowiańsczé jãzëczi, yethow slavek, lugha za kislavoni, zimanên slavî, linguae slavicae, slāvu valodas, slavų kalbos, szláv nyelvek, словенски јазици, لغات سلافيه, slavische talen, スラヴ語派, slaviske språk, lengas eslavas, славӓн йылме-влак, języki słowiańskie, línguas eslavas, slavân tilleri, limbile slave, slavikane chhiba, islaw rimaykuna, славянские языки, slovanské jazyky, словѣ́ньсци ѩꙁꙑци́, slovanski jeziki, słowjańske godki, словенски језици, slavenski jezici, slaavilaiset kielet, slaviska språk, mga wikang slavonic, சிலாவிய மொழிகள், ภาษากลุ่มสลาวิก, Забонҳои славянӣ, slav dilleri, славян кылъёс, слов'янські мови, nhóm ngôn ngữ gốc slav, סלאווישע שפראכן, 斯拉夫语族, kunsmatige taal, لغة مصطنعة, কৃত্রিম ভাষা, Штучныя мовы, yezh kalvezadel, llengua construïda, Шутласа кăларнă чĕлхе, umělý jazyk, iaith artiffisial, kunstsprog, konstruierte sprache, τεχνητή γλώσσα, lengua construida, konstruita lingvo, hizkuntza eraikia, langue construite, cànan fhuadain, linguas artificiais, 인공어, आर्टिफिसियल लैंग्वेज, umjetni jezici, lingua artificial, tilbúið tungumál, lingua artificiale, שפה מתוכננת, Жасалма тилдер, lugha ya kuundwa, lingua artificiosa, dirbtinė kalba, mesterséges nyelv, Вештачки јазик, bahasa buatan, kunsttaal, 人工言語, kunstig språk, konstrukteti lingues, lenga construcha, idioma artifisial, języki sztuczne, língua artificial, limbă artificială, Искусственный язык, gjuha artificiale, umelý jazyk, umetni jezik, štučno godka, Плански језици, keinotekoinen kieli, konstgjorda språk, ภาษาประดิษฐ์, yapay dil, Штучна мова, ngôn ngữ nhân tạo, 人工語言, luenga ausiliar, міжнародныя штучныя мовы, llengua auxiliar, mezinárodní pomocný jazyk, Διεθνής γλώσσα, lengua auxiliar, internacia planlingvo, langue auxiliaire internationale, lingua auxiliar, 국제어, lingua auxiliar international, lingua ausiliaria internazionale, lugha saidizi ya kimataifa, lingwa awżiljari internazzjonali, bahasa perantaraan antarabangsa, 国際補助語, internasjonalt hjelpespråk, język pomocniczy, língua auxiliar, международный вспомогательный язык, kansainvälinen apukieli, internationellt hjälpspråk, 国际辅助语, սլավոնական լեզուներ, sveslovenski, свесловенски, всеславянски, wszechsłowiański, قومية سلافية, paneslavismo, панславізм, панславизъм, paneslavisme, panslavismus, pan-slafiaeth, panslavisme, panslawismus, pan-slavism, 범슬라브주의, panslavizam, panslavismo, პანსლავიზმი, panslāvisms, panslavizmas, pánszlávizmus, панславизам, 汎スラヴ主義, panslawizm, pan-eslavismo, panslavism, панславизм, pansllavizmi, panslavizmus, panslavismi, 泛斯拉夫主義