[ polski ]

Texts in Wenedyk

Bible texts

Short stories

*

Uraceń Donu — The Lord's Prayer (Pater Noster)
Turz Bable — The Tower of Babel
Pistle Jezu Chrystu i Abgaru, rzeże Edesie — The epistles of Jesus Christ and Abgarus, king of Edessa
Ecclesiastes (Qohelet) 1:6
Shema Yisrael (Deuteronomy 6:4)

*


Uraceń Donu

Potrze nostry, kwały jesz en czałór, sąciewkaty si twej numię.
Owień twej rzeń.
Foca si twa włątać, komód en czału szyk i sur cierze.
Da nów odzej nostry pań kocidzany.
I dziemieć nów nostrze dziewta, komód i nu dziemiećmy swór dziewtorzór.
I nie endycz nosz en ciętaceń, uta liwra nosz dzie mału.
Nąk twie są rzeń i pociestać i głurza, o siąprz. Amen.

Hear it

The Lord's Prayer

Our Father, who art in the heavens, sanctified be thy name.
Thy kingdom come.
Thy will be done, on the earth as in the heavens.
Give us today our daily bread.
And forgive us our sins, like we forgive our sinners.
And do not lead us into temptation, but deliver us from evil.
For thine are the kingdom, the power and the glory, forever and ever. Amen.


Turz Bable


Hear it


1.   I tuty mąd owa wyna lęgwa jak ile sule porule.
2. Maż posie, kód kędy miegrawą za orzęcie, li jęwieńszorą płan en pazie Szynaru i jądź jewtaskierą.
3. I li dziczewą wyniałtrzy: „Wnieć, faczem cegle i bień łasz kokwiem.” I cegle śrewiewą lew komód sasa, maż smoła śrewiewa lew komód cemię.
4. I li dziczewą: „Wnieć, jedziewkam czytać i turz, kiełmię kwalej jerzy tążer o czał, i faczem si numię, prokódsimy sie nie desprzeżer sur tuty mąd.”
5. Tęk Dziew dzieszcządszy prokód widziar czytać i turz kwale nacie ludzi jedziewkawą.
6. I Dziew dziczewa: „Widzieć! Wyn popeł i wyna lęgwa pro tutór, maż cześć kód li komięcorą faczer. I stawiecz nił nie jerzy pro łór nieposibły, kódsię li nie wlar faczer.
7. Widzieć! Dzieszcządszerzym i miskierzym łór lęgwa, prokódsię li nie koprzędzier wyniałtru.”
8. I Dziew desprzegszy łosz sur surficz tutu mędu, maż li parstarą jedziewkar czytać.
9. Prołu ła opiała sie Babel, prostokód jądź Dziew miski lęgwa tutu mędu i źwielęc Dziew desprzegszy łosz sur tuty mąd.

The Tower of Babel


1.   And the whole world had one language and the same words.
2.   But it happened that, as they moved from the East, they found a plain in the land of Shinar and dwelled there.
3.   And they said one to another: „Come, let us make bricks and burn them well”. And the bricks served as stones to them, and tar served as mortar to them.
4.   And they said: „Come, let us build a city, and a tower whose top reaches the sky, and let us make ourselves a name, so that we will not be scattered over the whole world.”
5.   Then God came down in order to see the city and the tower that the children of man were building.
6.   And God said: „Behold! One people and one language for all, and this is what they have started to do. And now, nothing will be impossible for them, whatever they want to do.
7.   Behold! We will come down and confuse their language, so that they will not understand each other.”
8.   And God scattered them over the whole surface of the world, and they ceased building the city.
9.   For that reason it is called Babel, because there God confused the language of the whole world, and from there God scattered them over the whole world.


Pistle Jezu Chrystu i Abgaru, rzeże Edesie


Kapiteł i. Pistła Abgaru.
1.  Abgar, rzeż Edesie, o Jezu, bonu sałwatorze, kwały parza en Jerozolimie, sołyć.
2.Fi onącaty dzie ciej, kód saniewkasz ludzi, nie wcielzęć miadczynar u rzebar.
3.Prostokód dzicze sie, kód par cie czecy widzę, paralizaci ją; kód lepruzór mierzewkasz, nieperze śpiorcie i dziable sfugasz, molatór dzie jenęć saniewkasz i mrotór lewasz.
4.Pokód udzy łu tut, parswadszy sie, kód wyn za dwór szer pocie: u jesz suły Dziew, kwały dzieszczędszy za czału, prokód faczer le mierakła, u jesz syn Dzieju.
5.Za lej kuzie leż skrzywu o cie i przeku, prokódsisz sie focigar wnier olęc i skierar mie za molace, dzie kwalej zwiaru.
6.Nąk udzy ileż, kód Jewrzei cie rzydziekłą i mal ci wołą.
7.Mia czytać rzejalemięć je pieskła, uta nioda, i przewięć grędzia pro nosz jębór.

Kapiteł ii. Pistła Jezu.
1.Abgarze, jesz bieńdzikaty, kód krzodszyś en miej, wólkąk mie suły nie widszyś.
2.Prostokód skrzypty je dzie miej, kód ili, kwali miej nie widzę, krzodszerzę en miej, maż kwali mie widzę, nie krzodszerzę i wiwszerzę.
3.Kód o iła parć twiej pistle otoszkęcia miej wniąd o cie, fole mi cie onącar, kód dziewie okoplar tucie parcie świej miszenie en lu pazie, maż połu szer rzeczety zanowu par łu, kwały mie mieszy.
4.Uta po mia oszczężeń mieszoru ci wynu za miór dyszczypłór, kwały skierarzy twa molaca i donarzy wita ci jak lew, kwali są ku ciej.

Kapiteł iii.
1.Ła pistła jora miza o Jezu Chrystu en Jerozolimie par Abgaru, rzeże Edesie, par łu kurarze, Ananie, kwierzęć nostru donu wnier o Edesa.

The epistles of Jesus Christ and Abgarus, king of Edessa


Chapter i. Abgar's letter.
1.  Abgarus, king of Edessa, to Jesus the good Saviour, who appears at Jerusalem, greeting.
2.I have been informed concerning you and your cures, which are performed without the use of medicines and herbs.
3.For it is reported, that you cause the blind to see, the lame to walk; do both cleanse lepers, and cast out unclean spirits and devils, and restore them to health who have been long diseased; and raisest up the dead;
4.All which when I heard, I was persuaded of one of these two, viz: either that you are God himself descended from heaven, who do these things, or the son of God.
5.On this account therefore I have wrote to you, earnestly to desire you would take the trouble of a journey hither, and cure a disease which I am under.
6.For I hear the Jews ridicule you, and intend you mischief.
7.My city is indeed small, but neat, and large enough for us both.

Chapter ii. Jesus' letter.
1.Abgarus, you are happy, forasmuch as you have believed on me, whom ye have not seen.
2.For it is written concerning me, that those who have seen me should not believe on me, that they who have not seen might believe and live.
3.As to that part of your letter, which relates to my giving you a visit, I must inform you, that I must fulfil all the ends of my mission in this country, and after that be received up again to him who sent me.
4.But after my ascension I will send one of my disciples, who will cure your disease, and give life to you, and all that are with you.

Chapter iii.
1.This letter was sent to Jesus Christ at Jerusalem by Abgar, king of Edessa, through his footman Ananias, asking our Lord to come to Edessa.


Ecclesiastes (Qohelet) 1:6

Więt zwła o mrzydz i trona sie o miódnoc; ił czereka i czereka, siąprz rzewnięć o swa ruta.

The wind blows to the South and turns to the North; round and round it goes, ever returning on its course.


Shema Yisrael (Deuteronomy 6:4)

Uszkiełta, o Izrael, Don je nostry Dziew, Don je wyn.
שמע ישראל יהוה אלהינו יהוה אחד
Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad
Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord is one.