[ polski ]

Texts in Wenedyk

World history & Venedic reality

Miscellaneous texts

*

Quotations

Sawie porule Donie Anie Rzenacie Nowicz — Wise words by Mrs. Ana Rzenata Nowicz
Babylon 5 — Trze fragmięta — Three fragments
Za Piotrzykonie — From the Petricon

Spam

A nice piece of spam
Another nice piece of spam (adults only)
Jekunina kociesta barała — Female bar contest
Pauza o obiad sur szedziędu pościcu kotata o taśma — Backseat lunchbreak caught on tape
Okętra fienie kwale odzę sie mółczer — Meet with women who hate to cuddle
Pistła o Karołu — Letter to Carl

Translation exercises & other loose stuff

Translation exercise no. 1
Translation exercise no. 2
Translation exercise no. 3
Translation exercise no. 4
Translation exercise no. 5
Translation exercise no. 6
Translation exercise no. 7
Translation exercise no. 8
Goquim sentences
Loose sentences

*


Quotations

Sawie porule Donie Anie Rzenacie Nowicz

Parbiele sięcięce dzie omorze. Łar je, en foce, ozaċ mółt. Pociesz le jęwnier jec.
Kureszcie, szy wisz szczer ki je Ania, łu widź jec, łągieśmy tekst kędykąk skrzypty en wenedyku.

Wise words by Mrs. Ana Rzenata Nowicz

Beautiful sentences about love. There is quite a lot of them, actually. You can find them here.
By the way, if you want to find out who Ania is, take a look at this, the longest text ever written in Wenedyk.


Babylon 5 — Three fragments

Jora urura trzecej erze wymańtacie, dzecz onór po gwiara Cierzestrzo-Minbarka. Projec Babyloń jora soń ofromaty. Łu cel: przewięca siekądziej gwierze par krzejaceń łoku wądź ludzie i kosmici posą en pacze złowurar świe dzifręce. Ił je prot o toszkąd, dom łonięcy dzie domu pro dyplomatór, łotruniór, jętarprzędzięciór i wagęciór; ludzie i kosmici, empakaci en dwór milionór cząkuczętór milór tonór tronęciu sie metału, emplenie suli en noce. Ił pocie szer łok przykłuzy, uta ił je nostra wółćma, oćma śpiej o pacz.
Cześć historia wółćmiej za staceni typu Babyloń. On je 2258. Numię łoku je Babyloń Cząk.

It was the dawn of the third age of mankind, ten years after the Earth-Minbari War. The Babylon Project was a dream given form. It's goal: to prevent another war by creating a place where humans and aliens could work out their differences peacefully. It's a port of call, home away from home for diplomats, hustlers, entrepreneurs and wanderers; humans and aliens wrapped up in two million, five hundred thousand tons of spinning metal, all alone in the night. It can be a dangerous place, but it's our last, best hope for peace.
This is the story of the last of the Babylon stations. The year is 2258. The name of the place is Babylon 5.


„Ownięca je wikądź czerek nosz, śpiecęć, en momiętór trazicenie, sur swa naciewtać en momiętór relewacenie. Nieki nie szczy stoterze ilej ownięce, niec odądź ła nosz przędszerzy. Szczymy sięgłamięć kód ła siąprz noszcze sie en dołorze.” — G'Kar cytęć G'Quonu

„The future is all around us, waiting, in moments of transition, to be born in moments of revelation. No one knows the shape of that future or where it will take us. We know only that it is always born in pain.” — G'Kar quoting G'Quon


„Szczysz, siąprz pięzawa kód je cierzybły kód wita je szyk nieżysta. Połu pięzawa, szy nie si mółt piej komód wita si żysta, i tucie orzyble rzeje kwale nosz fierzę posą prostokód łasz proprzemięć dzieśrewiemy? Dąk, stawiecz jęwienie grędzi sułacz en ościeltacie i nieżyścice żeniaralej Tutomędu.” — Marcus Cole

„You know, I used to think it was awful that life was so unfair. Then I thought, wouldn't it be much worse if life were fair, and all the terrible things that happen to us come because we actually deserve them? So, now I take great comfort in the general hostility and unfairness of the universe.” — Marcus Cole

[J. Michael Straczynski]


Za Piotrzykonie

Li kwały szuka, komód jerzy pukar, uszcz jerzy oprzaty; komód ił szuka, ił jęwieńszerzy swa ruta; komód ił szuka rucie, ił jęwieńszerzy swej wad.
Prostokód wolkąk ruta je jągusta, lej sawtać je enskrzypta en krodzy tutór: komód jerzecie szukar i jęwnier trąkiltać, przymieśmie szuka niętra sie suł!

From the Petricon

To him that seeks, if he knock, the door will be opened; if he seeks, he shall find his way; if he searches for a way, he shall find his path.
For though the Way is narrow, it's wisdom is written in the hearts of all: if ye would seek and find Rest, look first within!

[Padraic Brown]


Spam

Randła ku milionarze

Jęwień swa randła zmiedz dzeczu milór liwrór milionarzór jec! Nie dziewiesz szer milionarz. Rzejestraceń niepłacibła.

Date a millionaire

Find your date from tens of thousands of single millionaires here! You don't have to be a millionaire. Free registration.


Nie posu krzedzier, kód ił futszy jałtra jekuna

Szyk, pociesz krzedzier iłu? Wynu dzei owieńszy o dom za łowurze i jęwieńszy łu fucięciu łą sur maszcze łu sułowadu en garaże. Maż kód je trzyścieśmy en iłu, jo entrawa akuratamięć kędy ła owniewa i pięzu kód ił ileż. Łu doły mie siętmięta, dąk ojągszy sie o iła pażna o randle pro odłutór prokód sie więdkar.
Okętra mie jądź.

I can't believe he fucked another woman

Yea, can you believe that? I came home from work one day and found him banging her away on the hood of his car in the garage. The sad thing is I walked in right as she was cuming and I think he was too. It hurt my feelings so I joined this adult dating site to get revenge.
Meet me there.


Jekunina kociesta barała

Nu ku filar ku kwałar parce kębra kocieściemy kiej sie rzyszerzy kolżer płerześmie nębrór telefonicór en baru par wyna noc, tęk pukieł sie opociemy i dzieczydziemy tucie ojecar częt dolarór. Nosz je cząk.
Dzieczydziemy widziar ki za nosz pocie źwiędzieśmie pardromier sie deręć wyna mieź. Jora para rzegłar i szyk łoniu, uta pędruzieśmy jora łu, kód fole owiar prów, dąk foto, wideo u jelkód tału... u ił dźwiewa oparzar o finie miezie i kofieciar kód owa seks ku kijukąk... uta parkód jo nie ośpiecawa, kód łosz jelkędy rzewidszoru... iłu si grawy... no, sumy en trzecej siecianie i nu ku filar pięzawam kód fajny si posztar rezultacie ku prowu. Niekwale nostrze fota jorą ozać interesęcie... Niekwale file sfrocewą sie po jętrzerzór swór filór, maż niekwale za nosz dzieczydarą miecim jęwnier jałtrze file prokód wcielzar dylda ku więkłór korzór sem nosz. Iwiele fota są fantaszcze...
Cześć rezultacie cięprale...

Female bar contest

My roommates and I, were in a contest to see who can get the most phone numbers at the bar one night, then we all got a little drunk and we decided to all toss in $100. There are 5 of us.
We decided to see which one of us could get laid the most in one month. There were a few rules and such but the catch was that you had to have proof, thus a photo or video etc... or he had to come forth at the end of the month and admit he had sex with whomever... but since I didnt expect to ever see them again... that would be tough... well we are into 3 weeks and the girls and I thought it would be fun to post the results with the proof. Some of our photos were quite intersting... Some girls were going after ex-boyfriends, and some of us even decided to find other girls to use strap-ons on us. Those photos are great...
Here are the results, so far...


Pauza o obiad sur szedziędu pościcu kotata o taśma

Niekwale fiemie rzedziemszorą nosz prokódsim szekwier łar szpuzór i kotar łosz en oce niefiedzieltacie. Połok iłu prokód łosz konfrontar drzec oczepszymy parmieszeń posztar ile fragmięta filmu o iła pażna prokódsi mąd łosz widziar.

Backseat lunchbreak caught on tape

Some wives have hired us to follow their husbands around and catch them in the act of infidelity. Rather than to confront them directly we have been given permission to post the footage on this site for the world to see.


Okętra jekunie kwale odzę sie mółczar

Mia fiemna nie parsta dziczer mi kód wole sie mółczar, uta jo su że molaty dzie łu. Wadu o iła nowa pażna przywata, wądź jekunie nie wołą sie mółczar miecim po seks. Wadź widziar.

Meet with women who hate to cuddle

My wife keeps telling me she wants to cuddle and I'm sick of it! I'm going to this new personal site where the women don't want to cuddle even after sex. Take a look.


Pistła o Karołu

Sołyć, Karolicze!

Szer pocie jora łu szyń dziewiny, kód dźwiemy sie okunieszczer jec. Jękóra nie posu koprzędzier, prokoju nie kunieszczewa cie jętrzu, u komód pociewa wiwier par le tucie onie sień ciej. Ty jesz moszkieł miór soniór i wołu, prokódsi ił soń sie rzejalzar en miej wicie. Jo si en siećmu czału, kędy sisz skrzywier o mie pistła.

Donu ci swej man i swej kród sur destęce, par częta i mile milar. Nie posu porłar en twiej lęgwie bień, uta desporłu ku ciej en lęgwie miu krodzie, miór siętmiętór i miu omorze. Szy koprzędziesz ła lęgwa, kwiaru mi skrzywier, maż nie jerzysz dźwiar śpiecar sur mia pistła łąg.

Bosze, Nata V

Letter to Carl

Hi, Carl

Maybe it was God's sign that we must get acquainted with you here. I still can't understand why I didn't know you before, and how I could live without you all these long years. You are a man of my dream and I want this dream to come true into my life. I would be on the seventh heavens if you write a letter to me.

I give you my hand and my heart through distances, through thousands and hundreds miles. I can't speak your language well, but I talk with you at the language of my heart, of my feeling and love. If you understand this language, write me, please, and my letter won't make you wait long.

Kisses Nata V


Translation exercises
&
other loose stuff

Christian Thalmann's translation exercise


1   Iła towrzana nie je szyk bona komód siąprz jora. This tavern isn't as good as it used to be.
2 Kód faczesz? Dzikszy ci, kód sisz le dziestacier, wądź są! What are you doing? I told you to leave them where they are!
3 Embroczarsi mąd komód posi. I would embrace the world if I could.
4 Kot mędce merz kwały li donie komód tygrys.    The cat ate the mouse I gave her like a tiger [would].
5 Szyk, udzy cie, i nę, nie wołu iłu kupier. Yes, I've heard you, and no, I don't want to buy it.
6
 
 
– Bieńwięty/Bieńwięta*! Cześć klucz o donu/donie* kębra.
– Gratłu doni/donie*.
– Nie ja po kód.
– Welcome! Here's your room key.
– Thank you.
– You're welcome.
7 Kwiaru donu, szy posi oczepier wietrzyk jekwie? Sir, could I please have a glass of water?
8 Pyta, iła twa mocica! A whore, that mother of yours!

* To a man resp. a woman.


Padraic Brown's translation exercise

The text on the second, third and fourth line in this section are translations into Brithenig (Andrew Smith), Kerno (Padraic Brown) and Jovian (Christian Thalmann) respectively.

Ciorórz pukawa. Fiedź rzeszpędziewa. Niekiju nie jora.
Tifur cnocaf. Ffidd rhesponef. Negyn er llâ.
Llompus l' Ovenós. Rhespondus la Fis. N' ystez nien ce 'n neyan.
Timmur puosiva oestsun. Pfépfondiva: Nullu adsíx.
Fear knocked. Faith answered. No one was there.

Kód jesz łu dun Dzieju o cie; kód jerzysz łu twej dun o Dzieju.
Lla gal k'yno es es lla ddun di Ddew a sui; lla gal k'yno wen di sui es sew ddun a Ddew.
Que biase, ce-t-il donió lor Dé do ti; que gouerurase-te, ce-t-il tew donió do lis Ddé.
Ci es ix Déi donun tic; ci crisces ix tuun donun Déi.
What you are is God's gift to you; what you become is your gift to God.

Su melodia wity Dzieju: ił kęta swej kęceń par mie.
Eo su lla feleidd di lla wid di Ddew; ys cant sew ganhiwn tra fui.
Biam me la canció la gouitha di 'l Dé: canz la sew canta per ce me.
Sou Déi meoldija uedi: Canda suun caerme per me.
I am God's melody of life: he sings his song through me.

Promiecie sie ociaraceń siekiera, nie wijatek faczyły.
Yn atherrir segyr es profis, rhen di'n gwiadig ffagil.
Comprometeor yen doenterrancea secoure, ne nonck yen itener facil pass.
Fi prowittun xurun abenire, nó leive dinner.
A safe landing is promissed, not an easy journey.

Sfroca sie i drom en pacze; Dziew nie dromie.
Ffagerewth sew meilwr e ddorfirewth i mheg, Dew norf rhen.
Fas ce tew maxam et dormi 'n pase; regoueilleint es il Deus.
Ae tuun oentun ed doerwe in pagi; Dé vila.
Do your best and sleep in peace; God is awake.

Dziew ja pro miej plan, kwału nieki jałtru nie pocie okoplar.
Dew a'n plan per mui ke negyn alltr pod addimplir.
Domtens-me il Deus yen plan que ne yan altoer poze plendfeaire.
Dé hae mic un planen cen nullu auder poesse xeoger.
God has a plan for me that none other can fulfill.

Komięc ciesier, maż dziei jerzę ci dar fił.
Cýnidiath teisar e llo ddew ddunarant ill ffil.
Capeta ar comthextar et datura-te y Ddé la linea.
Ingibe texer, ed Dé te i dare filun.
Start weaving and the Gods will give you the thread.

Nostrze mynra nie są szyk grędzie komód pociestać po nosz.
[N/A]
Ne biont y nusteor zeveres maganed que la nertió adeor nois.
Nottra pindsa nó son so graenda ud nueme suere noe.
Our tasks are not as great as the Power behind us.

Śreńtać nie je liwartać dziewęć jemie; uta ła je pacz enmiedz jemie.
Lla seruindad es rhen di lla lliferthad di lla demhest; mai sa's ill peg intr lla demhest.
Ne biat rhen la Serentats la secourtats des il tempeste; mays la pas doenmiz y thempestes.
Sereindade ix nó fire pargidu tsurmi, sed ere in pagi in meidso tsurmis.
Serenity is not freedom from the storm; but it is peace amid the storm.

Prokoju ty siąprz kurzesz szukęć Dzieju? Przodszy sie Dziew?
Perch yno llem sempr di gomhas circhar per Dew. Dew es perdded rhen.
Perque en sempeor ves tu current ar persecoueint a li Dé? Perdu il Deus?
Cure simber caeres Dén? Nuenge Dé fiva peirtu?
Why do you always rush about looking for God? Is God lost?

Dzie cięprze o ciępu dziei dziką „obliszcz dzie iłu”; łu je prostokód li jaję jelkód mielerzu pro nosz.
Di'll temp a'll temp llo ddew ddigent „amossibl”; sa's perch ys h-ant yn meilwr per nu.
Di tempeor en tempuroer deckont-nois y Ddé le „ne rhen”; es perque domtenent-nois ces alchyn choz meiyor.
Nis uegys, Dé neha tuun cueber; nan para mejore tic.
From time to time the Gods say „no way”; it is because they have something better for us.


Translation exercise 3

Kąp bień wrzecielzaty ucórka mółt leciece.
A well-fertilized field creates much joy.

Pule nie ożytą en wrzecielzaceni, prostokód le są trów oczydzie.
Chickens don't help with fertilization since they're too acidic.

Jęwieńszy grędzie zapasie kipru o swu kąpu przyściędzej.
I found large deposits of copper in my field yesterday.

Moszkli rzeżu łokarą mi mina miecim przekód jo pociora rzekątar świej wiczyni dzie łu.
The king's men installed a mine before I could so much as tell my neighbor about it.

Ili moszkli nie jorą trów żęcili. Miecim „kwiaru” nie dziczewą.
Those men weren't very nice. They didn't even say „please”.

Li jedziewkarą wiołucza, rudzia struktura sem minie.
They have built a hasty, rude structure over the mine.

Iła je ciatra komód kił dziabłu.
It's as ugly as a demon's butt.

Jelkód tału je typicy pro łoworzy gwarnamiętu.
Such is typical of government work.

[Christopher Wright]


Translation exercise 4

Tard! Parkwiaru frocieśmie! Szy pociecie mi kędykąk dziemiecier?
Late! I'm so sorry! Can you ever forgive me?

Lecieca je owiar obiedzęciór natór.
It is a joy to have obedient children.

Łu mółt oda o śreńtać famile.
That contributes greatly to the peacefulness of a family.

Kureszcie, piąz i poruła żęciła doną tąt sułu.
A thought and a kind word do as much, though.

Polityk pocie owiar poruła żęciła, uta nękwa nie ja pięzu.
A politician might have the kind word, but never the thought.

Dąk gwarnamię kocenie łokwieje czywiltacie, maż nie lej zestęce.
Thus government contains the trappings, but not the substance, of civility.

Szy iłu szynia, kód gwarnamię nie je parć czywilzacenie?
Does this mean that government is not a part of civilization?

Komód ci sie łu nie płacze, pardycz sie o Kuba. Jądź entutu nie je miel, uta li omnieśmie są onieści.
If you don't like it, move to Cuba. It's not any better, but they're honest.

„Conlangcon” je łok wądź ucorzy lęgwar arciewczałar sie okętrą i porłą dzie oliwar.
A ConlangCon is a place for conlangers to meet and discuss olives.

Ił ileż ofierzma ziścięca dzifręciór ucorzór lęgwar arciewczałar pły czartanierz.
It also establishes the existence of various conlangers more certainly.

Nie wołu wosz jęzłutar, uta nie posu szer czartany szy kikąk za wosz jęć je womień.
No hard feelings, but I can't be sure any of you are actually people.

[Christopher Wright]


Translation exercise 5
 

Łu nie je wiora siota. This is not real silk.
Wlersi odotar ła gąbiekła. Nę, jo nie su transwestyt. I'd like to try on that skirt. No, I'm not a transvestite.
Mi fole jęwnier prezent pro miej srorze. I need to find a present for my sister.
Nieguc je o mędu, o lewie dzie szkałar. The shop is up the stairs and on the left.
Nie więdzie sie mółt en kębrze mętaniej, uta ła dziewie szer wiła o rzedziemiąd. They don't sell much in an upper room, but it must be cheap to rent.
Nie oskrodu sie ku iłu style owieszczędu. Łu je niemodziesty. I don't approve of that style of clothing. It's immodest.
Wlersi stawiecz jer kupier biżuteria. I would like to go shopping for jewelry now.
Łu je parbiały urzy trok. Szy ja łu don en miozerze mojerzej? That is a lovely golden torc. Do you have it in a larger size?
Oduru kołórz uru. I love the color of gold.
Nie posu łu kupier; je mółt trów kary. I can't buy that; it is far too expensive.

[Christopher Wright]


Translation exercise 6
 

1. Przestrzy oskrzywą historia sparata. 1. The priests record a separate history.
2. Łór ciępła są grędzie archiwa. 2. Their temples are vast archives.
3. Li empleką mółt skrzyptorzór. 3. They employ many scribes.
4. Atramię kocenie płąb. 4. The ink has lead in it.
5. Skrzyptorzy jaję klinamię, prokód dziemięcier po niekwale onie. 5. The scribes tend to go insane after a few years.
6. Przestrzew sie rzysie ześcietyjer iłór skrzyptorzór rotatór. 6. The priests manage to replace the crazy scribes.
7. Li dziewię płacier lew mółt pieniądzór. 7. They must pay them a lot of money.
8. Skleża nie je organizaceń pupra. 8. The church is quite rich (lit. not a poor organisation).
9. Skrzywu niód. 9. I write neatly.
10. Szer pocie jo posi oczepier emplec komód skrzyptórz. 10. Perhaps I could get a job as a scribe.

[Christopher Wright]


Translation exercise 7

Niejenąć przodszy sie en parwijekle. Dwu łotruni oparzewą źniądź. Li ową kiełcie łąże. Pięzu, kód li ociętawą mie obrabar, uta nie dziczewą mółt. Przekód lew rzysi otążer o mie, owniewa polica. Jora pukieł despytatu, ferzy nie wlewą szer emprzeżeniaci. O finie wyn za łór zedszy sie, maż siekądy że nie wiwiewa. Łu kropu jora łosy i moli komód piąg stalaty za befsztyku. Stawiecz sięgłamięć Dziew łu judkarzy.

I got lost in an alley the other day. Two thugs appeared out of nowhere. They had long knives. I think they were trying to mug me, but they didn’t say much. Before they reached me, the police arrived. There was a bit of a brawl. The thieves didńt want to be imprisoned. At last, one surrendered, but the other was already dead. His corpse is loose and flabby like fat cut from a steak. God/The gods alone will judge him now.

[Christopher Wright]


Translation exercise 8

Bony omik źwiądź je fęć despytatór. Par siępeł, mia omica jelkędy przędszy tucie mie łągoskrzywie. Ła mi miecim nie dziczewa. Wlewa łągoskrzywu i nie owa nyłu. Dźwiewa kupier nowy łagoskrzyw jak atramię. Uta bona omiczyca nie finie sie szyk faczeł. Ła omnieśmie nie je ateiścica, anarchiścica u rewoluconarzyca. Wolkąk, tut wyn si łą sprotar, kód si nie posar. Cześć definiceń „omiku”. Nu jębu faczersim łu suł.

A good friend is often a source of strife. For instance, my friend once took all my pens. She didn't even tell me. I wanted a pen and I didn't have one. I had to buy a new pen and ink. But a good friendship can't end that easily. At least she's not an atheist or anarchist or a revolutionary. But then, I'd support her no matter what. That is the definition of „friend”. We'd both do the same.

[Christopher Wright]


Goquim sentences


1. Wołą trze uczele.
2. Wenedyk je lęgwa faczyła.
3. Jara mółt jarbrzy białar en gardzinu.
4. Docze sie Wenedku.
5. Opiału sie Nikhil Sinha.
6. Wądź je libier?
7. Ty wadziesz ku miej.
8. Szy ty wadziesz ku miej?
9. Komód opiała sie iła czytać?
1. Three birds are flying.
2. Wenedyk is a simple language.
3. There were many beautiful trees in the garden.
4. I am learning Wenedyk.
5. My name is Nikhil Sinha.
6. Where is the book?
7. You are coming with me.
8. Are you coming with me?
9. What is the name of that city?

[Nikhil Sinha]


Loose sentences

Komód wółmy szer rzyczy, dźwiemy łowurar graw.
If we want to be rich, we need to work hard.

Okle są czece. Fole gwardar par kród.
The eyes are blind. One must look with the heart.

Nie ja cięprze prokód sie enkanalar ku ciej.
I don't have the time to lower myself to your level by speaking to you.

Dąk nie moryś jękóra?
So you have not died yet?

En miar urzykłar iłu suna komód grzec/chinież.
To my ears that sounds like Greek/Chinese.

Twi parzęci jorą frotrzy!
Your parents were brothers!

Komód łu widziesz, ciemiesz kód je – uta komód łu mędkasz, otasz kód si...
When you see it, you fear it is – but when you eat it, you wish it were...

Nie oszczata dłuczni dzie straniór.
Don't take candies from strangers.

Nie szczyje kód łu je i nie wołu łu szczer.
I don't know what it is, and I don't want to know it.

Szedziemy en noce, i komód noc taczemy.
We are sitting in the night, and like the night, we are silent.

Komód sie opiałasz?
What is your name?

Miej Wenedyk je krzeczaty.
My Wenedyk is limited/small.

Nie kwierz lej nił. Kwiaru, jo joru sie lej okupar.
Don't ask her anything. Please, I will take care of her.

Jo nie su rotaty, uta przodszy sie.
I am no fool, but I am lost.

Twia ferza je mółt przykłuza. Ki sałwarzy łą komód ty łą wółniorarzysz?
Your anger is very dangerous. Who will save her if you hurt her?

Kwała dzifręca szy nosz dzieworą Rusjani szy Cutoni?!
What difference does it make if we are eaten by the Russians or by the Germans?!

Dziew donie dzięcie; dzięcista deskoprzerzy dziurze.
God gave us teeth; the dentist will discover the cavities.

Nękwa nie mędka niewie żółwiej!
Never eat yellow snow!

O, komód wiody je nostry dom sień papagałór!
Oh, how empty is our home without parrots!

Rekin je pieszcz cierzybła ku dzięci mółt grędziar.
A shark is a terrible fish with very big teeth.

Okej, jo ferze pieniądze, uta nie rąpszy owór.
OK, I've stolen the money, but I haven't broken the eggs.

Uczół dziemany kota wrzemię, uta siekądy merz oczepie każ.
The early bird catches the worm, but the second mouse gets the cheese.

Ił kwały niekoju nie szczy maż szczy kód niekoju nie szczy, szczy mółt pły ka ił kwały niekoju nie szczy maż nie szczy kód niekoju nie szczy.
The one who doesn't know anything and knows that he doesn't know anything knows a lot more than the one who doesn't know anything and doesn't know that he doesn't know anything.

Wołu dziewnier prześcierz, talemięć komód miej poterz.
I want to be a priest, just like my father.

„Mrzoda, wądź je mia jekwiała?” „Twa jewkiała je probablemięć jądź, wądź siąprz: en buciekle. Maż komód lej nie ja en buciekle, łu widź en wietrzyku. Maż szy lej ileż nie ja en wietrzyku, tęk dziewie szer en twu stomaku.”
„Shit, where is my vodka?” „Your vodka is probably there where it is always: in the bottle. And if it's not in the bottle, then take a look at your glass. And if it's not there either, then it should be in your stomach.”

Posu mędkar wiotr. Miej łu nie dole.
I can eat glass. It doesn't hurt me. [the I can eat glass project]

Nyły womień inteliżęci nie dziczersi, kód RDK je węblik mędu; uta sięgłamięć idiota totały dziczersi, kód mąd je węblik Tutomędu.
Not a single intelligent person would say that the RTC is the navel of the world; but only a complete idiot would say that the world is the navel of the universe.

Kędy mszatka wenedcze przedziczę mała ciępiestać, łu si kwiatamięć desplana skarszeń, prostokód pociesz szer czartany, kód par tuty dzej jerzy łyczar sul.
When the Venedic news predicts bad weather, then you can quietly plan an excursion for your self, because you can be sure that the sun will be shining the whole day.

Nie szczewa, kód ty jesz filozof.
I didn't know that you were a philosopher.

Nie pociesz odar pły onór świej wicie, uta pociesz odar pły wicie świew oniew.
You can't add more years to your life, but you can add more life to your years.

Szczyje, kiju wołu, kód si przędzier mie o dom.
I know who I want to take me home.

Kań ku moszkłu, kwału widszy, je wierdzi.
The dog with the man that I saw was green.

Ła kęta en tały mód, kód siębła rzydziekłuza.
She sings in a way that makes her ridiculous.

Więt zwłęci stawiecz odza wosz, kwali szyk łąg rzeżewacie.
The wind now blowing hates you who have ruled for so long.

Szy jekóra wiecz dzikszerzysz, kód su dziemięci, łu ileż mędkaru siekądy twej okieł.
If you call me insane again, I'll eat your other eye.

Kędy pięzasz, kód jesz trów pieskły, prokód faczer dziwrzęca, ciąta dromier en kębrze fierzmaciej ku muszcze.
If you think you are too small to make a difference, try sleeping in a closed room with a mosquito.

Szer u nie szer: cześć je kwieszczeń.
To be or not to be: that is the question.

Ła biała fila opiała sie Judyta. Lej biele okle czarle koprzę grędzi siekrzot, siekrzot talemięć cierzybły, kód omnie rodzień mędu. Kród Judycie je mały: ła nie krzedzie en Dzieju.
That beautiful girl's name is Judith. Her beautiful blue eyes hide a great secret, a secret so terrible that it threatens world order. Judith's heart is evil: she does not believe in God.